Sunteți pe pagina 1din 2

_______________________________________________

(denumirea furnizorului de formare profesională și sigla)

În baza propunerii comisiei de examinare, având în vedere îndeplinirea condițiilor generale de obținere a calității de formator în profesia de
psiholog cu drept de liberă practică, urmare a susţinerii şi promovării examenului de obținere a calității de formator în cadrul cursului de formare
profesională complementară/continuă (optați pentru o singură modalitate), în specialitatea __________________________________________
_____________________________________________, având denumirea “_______________________________________________________”,
organizat în perioada zz/ll/aaaa-zz/ll/aaaa, potrivit Avizului profesional nr. _______ din __________ și/sau Anexei nr. ___ din __________,
eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, se conferă doamnei/domnului (psiholog cu drept de liberă practică, după caz):
______________________________________________ (nume și prenume)
Cod personal: _ _ _ _ _

C E R T I F I C A T D E F O R M A T O R¹

cu toate drepturile si obligatiile ce derivă din obţinerea acestuia/acesteia, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/2004 si actelor normative care
reglementeaza formarea profesionala in profesia de psiholog cu drept de libera practica. Prin acest certificat se atestă calitatea de formator
pentru disciplinele aferente competentei profesionale (verso), in specialitatea ______________________________________________________
(circumscrise domeniului internaţional² ____________________________________________________________________________________),
potrivit Standardelor de calitate ȋn serviciile psihologice (SCSP). Prezentul certificat de formator se utilizează de către titular pentru a-i servi în
procesul de recunoaștere a diplomelor și calificărilor profesionale în România, inclusiv la Colegiul Psihologilor din România, precum și la nivel
internațional, pentru formarea profesională a psihologilor sau a altor persoane asimilate, în condițiile legislației în vigoare.

Emis în ________________(orașul/localitatea), la data de zz/ll/aaaa,

Seria și numărul certificatului de formator: Cod formare profesionala:

(Reprezentant legal furnizor de formare) (Reprezentant legal CPR)


Nume și prenume, funcția Nume și prenume, funcția
Semnatură Semnatură

¹ Certificatul de formator se emite în 3 (trei) exemplare (câte un exemplar pentru: formator, furnizorul de formare profesională și Colegiul Psihologilor din România).
² Competentele profesionale se pot recunoaste in conditiile Directivei 36/2005/CE privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate.
*Denumirea disciplinei/disciplinelor de formare profesională continuă/complementară, aferente studiilor si specializarii universitare/academice, competenței profesionale,
precum și specialității profesionale in care formatorul poate realiza activitati de formare profesionala (potrivit situatiei de la data obtinerii certificatului de formator):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Competenţe profesionale specifice în specialitatea psihologie clinica, in care formatorul poate realiza activitati de formare profesionala**, potrivit conditiilor stabilite in
Standardele de calitate in serviciile psihologice (SCSP) si legenda***:

I. Identificarea factorilor psihologici


□ 1.1. evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic - identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, la adult, familie sau copil;
□ 1.2. inclusiv în traumă, □ 1.3. handicap/dizabilităţi, □ 1.4. evaluarea psihologică clinică a copiilor cu CES, □ 1.5. sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, □ 1.6. adicţii, □ 1.7.
tulburări din spectrul autist, □ 1.8. intervenţii paliative, □ 1.9. mediul instituţional sau penitenciar, □ 1.10. expertiza psihologică a părţilor în procesul judiciar, la adult, familie sau
copil;
II. Controlul factorilor psihologici
□ 2.1.intervenţie psihologică clinică generală primară - consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte - controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală
□ 2.2. justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială);
III. Modificarea factorilor psihologici
IV. Autocunoasterea si dezvoltarea personala
V. Dezvoltarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica si a proiectelor in domeniu
□ 5.1. fundamentarea şi adaptarea profesională, construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică clinică, coordonarea, dezvoltarea şi
implementarea de proiecte în psihologie clinică şi sănătate;
VI. Informarea si promovarea profesionala
□ 6.1. promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane.

Modalitatile de formare profesionala in care se poate utiliza certificatul de formator: □ Formare profesionala complementara □ Formare profesionala continua
Categoria formatorului: □ Categoria A (international) □ Categoria B (national) □ Categoria C (neafiliat)

Concluzii¹ (enumerarea competentelor formatorului, certificate prin stampila si semnatura reprezentantului legal, pe baza propunerii comisiei aplicative si a avizului juridic):
____________________________________________________________________________________________________________
* Se completeaza de catre furnizorul de formare profesionala care propune certificarea formatorului, cu cerneala de culoare neagra/tus negru; ** Se completeaza de catre
reprezentantul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania (competentele se confirma cu un indicator/marker de culoare rosie, iar cele neconfirmate se anuleaza
cu cerneala de culoare neagra/tus negru), la propunerea comisiei aplicative competente, pe baza experientei teoretice si practice a formatorului in activitatea de formare
profesionala. Comisia aplicativa competenta analizeaza si propune, iar reprezentantul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania aproba competentele
profesionale ale formatorului in raport cu conditiile prevazute in Standardele de calitate in serviciile psihologice (SCSP) si in standardele de formare profesionala dintr-un domeniu
de competenta profesionala sau dintr-o metoda specifica, aprobate de catre Colegiul Psihologilor din Romania; Certificatul de formator este valabil perntru o perioada de 5(cinci)
ani, cu conditia detinerii dreptului de libera practica autonoma in specialitate si cu respectarea obligatiilor profesionale prevazute de Legea nr. 213/2004.
*** Legenda: I. Identificarea factorilor psihologici, II. Controlul factorilor psihologici; III. Modificarea factorilor psihologici; IV. Autocunoasterea si dezvoltarea personala; V.
Dezvoltarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica si a proiectelor in domeniu; VI. Informarea si promovarea profesionala.
¹ Domeniile de competenta in formarea profesionala, aferente competentelor profesionale aprobate prin Standardele de calitate in serviciile psihologice (SCSP), se pot recunoaste
in conditiile Directivei 36/2005/CE privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate, pe baza certificatului de formator .