Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI


DIDACTIC

ANALIZA SWOT
ȘI PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE

Coordonator științific:
Conf. Univ. Dr. Nicoleta CRÎNGANU

Masterand:
Ionelia-Cătălina ȘERBU

GALAȚI

1
2019

2
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

ȘCOALĂ – FAMILIE

”EDUCARE PRIN COLABORARE ”

3
TIPUL DE EDUCATIE : Educație pentru dezvoltare personală
TIPUL DE PROIECT: Local

APLICANTUL:Școala Gimnazială ”Nedelcu Chercea”


Coordonator proiect : Șerbu Ionelia-Cătălina, 0740436110, catalinaserbu42@yahoo.com

COLABORATORI- Părinții copiilor de la grupă

Argumentarea proiectului

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin derularea acestui proiect , ca educator încerc să fac familia să înțeleagă mai bine faptul
că o educație de calitate se realizează atunci când, școala și familia colaborează și se implică în
același sens in dezvoltarea copiilor.

PROIECTUL URMARESTE:
 Dezvoltarea părinților în sensul aciziționării unor abilități de sprijinire a comportamentelor
favorabile integrării copiilor în societate;
 Înțelegerea de către părinți a actului educațional și a colabprării cu școala în vederea
atingerii unor obiective commune;
 Realizarea unor activități în parteneriat părinți- copii- școală;
 Înșelegerea de către copii a regulilor sociale și după care funcționează grupurile sociale
(familie, grădiniță, grupul de joacă, vecini, instituții etc)

4
ANALIZA SWOT A PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE AMENINȚĂRI OPORTUNITĂȚI


 Înțelegerea importanței  Dezinteres din partea unor  Imposibilitatea  Promovarea unei
colaborării cu școala; părinți; susținerii formării imagini bune a
 Parintii isi vor putea descoperi  Dezinteres din partea copiilor. din cauza instituției în
copilul sub diferite aspecte pe  Preșcolarii cu probleme de absenteismului comunitate;
care le implica viata in disciplină sau de stabilitate părinților;  Posibilitatea de a
colectivitate; emoțională;  Neasumarea de disemina
 Observarea unor comportamente  Familia nu se implică suficient în către părinţi a informațiile
diferite față de mediul familial al educarea copiilor; rolului de accumulatela curs;
copiilor lor;  Existența unor familii colaborator activ al  Relatia școală -
 Posibilitatea de dezvoltare monoparentale sau a unor părinți şcolii familie se va întări.
persoanlă a părinților; plecați în străinătate, copiii fiind  Creșterea  Posibilitatea
 Posibilitatea de aputea învăța lăsați în grija bunicilor sau a numărului de cazuri creșterii
cum să managerieze unor rude. de indisciplină; randamentului
comportamentele nedorite ale  Nivelul scăzut de cultură în  Creșterea școlar prin
copiilor; cadrul unor familii; instabilității implicarea tuturor
 Posibilitatea de a învăța cum să  Starea materială precară a unor emoționale și lipsa factorilor
prevină comportamentele familii; de comunicare a educaționali în
nedorite;  Absentare nemotivata a preșcolarilor cu procesul instructiv
 Dezolvarea unei relații părinților unor copii atât de la părinții, cu educative;
armonioase între membrii ședințele cu părinții cat și de la educatorii și cu  Creșterea ofertei
familiei. activitățile extrașcolare colegii; educaționale prin
 Peste jumătate din numărul organizate în școală;  Izolarea copiilor cu curriculum la
preșcolarilor au rezultate bune și  Ne implicarea unor părinți în probleme decizia școlii;
foarte bune; activități desfășurate la nivelul comportamentale de  Diversificarea
 Rata abandonului școlar este școlii; către colegii de activităților
zero;  Necunoașterea de Petre părinții grup; extrașcolare și
 Existența unui număr mic de au preocupări, dorințelor,  Rezultate slabe în implicarea
elevi preșcolari în clasă permite aptitudinilor propriilor copii; viitor la învățătură; părinților alături
observarea mai bună acestora de  Necunoașterea de către unii  Creșterea de elevi și dascăli în
către educatoare; părinți a programului de lucru al abandonului școlar desfășurarea și

5
 Existența personalului didactic copiilor, a grupului de prieteni; în viitor. pregătirea
calificat și titular permite  Lipsa de comunicare a copiilor cu acestora;
realizarea unui învățământ de părinții:  Consilierea
calitate, dar și creșterea încrederii  Părinții prea ocupați pentru a părinților de către
părinților în institutiile școlare; comunica eficient cu ai lor copii dascăli;
 Relațiile interpersonale: ori cu cadrele didactice.  Dezvoltarea
educator– preșcolar – părinți, personalității
favorizează un chemați deschis și complexe a copiilor
stimulativ; prin implicarea
 Tinerețea părinților acestor acestora în proiecte
preșcolari crează premisele educaționale.
pentru realizarea unui
parteneriat eficient școală –
grădiniță – familie;
 Nivelul bun de pregătire al unor
părinți favorizează și ajută la o
mai bună înțelegere a demersului
didactic declanșat;
 Dorința cadrelor didactice de a
consilia părinții în probleme care
îi preocupă pe aceștia, dar și în
probleme pe care aceștia nu le
sesizează.

6
SCOPUL PROIECTULUI:
 Ușurarea adaptării copiilor la cerințele microgrupului;
 Dobandirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii.

OBIECTIVE GENERALE:
 Înțegerea și identificarea cauzelor care generează comportamente nedorite la copii;
 Oferirea de soluții pentru părinți de a gestiona situașiile problematice.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Să observe comportamene problematice în rândul copiilor;
 Să exprime cauze ale comportamentelor problematice ale copiilor;
 Să consiliez părinții pentru anumite probleme observate;
 Să realizăm un jurnal de ”Reguli”;
 Să realizăm activități părinți- copii în grădiniță;
 Sa valorificam experienta pozitiva dobandita de parinti in relatiile cu copiii lor;
 Sa cream oportunitati ca parintii sa se cunoasca si sa se imprieteneasca intre ei, sa
participe la rezolvarea unor probleme privind crearea ambientului prietenos in sala de
clasa.

METODE/TEHNICI DE LUCRU:
 Consiliere, dezbateri, vizionarea unui documentar, jocuri de rol, lucrul în echipă, expoziție
foto și cu lucrări ale copiilor/părinților.

GRUP TINTĂ:
 15 copii și 15 părinți

BENEFICIARI:
 Direcți- copiii, părinții
 Indirecți: comunitatea.

REPERE TEMPORALE:
Proiectul se derulează pe perioada anului școlar 2018-2019, cu posibilitatea de a se continua
în anul școlar 2019-2020.

LOCAȚIA Sala de grupă.

RESURSE:
a) Resurse umane: 15 copii, 15 parinti, educatoare.
b) Resurse materiale: spațiile de învățământ, CD-uri, aparat foto, carți, jurnalul proiectului,
fișe de lucru, fotografii, lucrări ale copiiilor și părinților.
c) Resurse financiare: din contribuția educatoarei și fondul constituit de părinți.
d) Resurse de informare: bibliografie, film, internet, materiale specifice metodei “EDUCAȚI
AȘA!”.

7
ETAPELE PROIECTULUI:
1. Realizarea unui studiu pentru identificarea comportamentelor indezirabile la copii;
2. Investigarea cauzelor care determină aceste comportamente;
3. Organizarea întâlnirilor cu părinții în vederea analizării cauzelor;
4. Distribuirea materialelor de informare a părinților(studiu individual);
5. Desfășurarea calendarului de activități stabilit pentru proiect.

REZULTATE AȘTEPTATE:
 Schimbarea comportamentului copiilor;
 Respectarea cerințelor impuse de viața în microgrupul de copii;
 Schimbarea atitudinii părinților față de copii;
 Schimbarea premiselor relației școală - familie.
.

TEHNICI DE MONITORIZARE: Consemnări în jurnal, inregistrare foto/video.

EVALUARE: Chestionare, expoziție foto, expoziție cu lucrări ale copiilor și părinților

MEDIATIZARE: AVIZIERUL ȘCOLII;

DISEMINAREA REZULTATELOR: Expuneri în consiliul pedagogic, popularizarea


studiului în sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.

8
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

NR. DATA/TEMA MIJLOC DE CONȚINUTUL CINE EVALUARE


CRT REALIZARE ACȚIUNII PARTICIPĂ DE PARCURS
1. Octombrie Sedința cu Informare privind modul Educatoarea Chestionar
“Copilul tău părinții-lectorat. în care copiii acceptă Părinții copiilor
și grădinița!” condițiile de viață în grup.
2. Noiembrie Întâlnire între Informații despre cauzele Educatoarea Consemnari in
parteneri care generează Părinții jurnalul
“Să aflăm mai comportamente nedorite proiectului.
multe….!” la copii.
3. Decembrie Activitate Părinții lucrează Copiii din grupă Expoziție cu
comună copii- împreună cu copii si părinții lor, lucrările
“Părinți și părinți. (tema-“Ghirlandă de educatoarea, executate .
copii la Crăciun”) copiii de la Act de donație.
grădiniță” Vizitează copiii din Scorțaru Vechi și
Scorțaru Vechi pentru a educatoarele de
le oferi daruri. acolo
4. Permanent: Studiu Informarea părinților Părinți Chestionar
”Informarea- individual- despre noi strategii de
cea mai bună ghidul pentru relaționare cu copilul.
cale spre părinți
succes”
5. Ianuarie Album foto Realizarea unui album cu Părinți Album
fotografii ala copiilor în
”Cât de bine diferite ipostaze.
îți cunoști
copilul?”
6. Februarie Joc de rol- Părinții se joacă împreună Educatoarea Inregistrare
determinarea cu copiii și stabilesc Părinți și copii. foto/video.
“DA….ori copiilor să reguli.
BA?” accepte regulile
de grup.
7. Martie Consiliere Parintii sunt informati si Parinti , Chestionar
psihopedagogică consiliați cu privire la Educatoarea
“Știați căile de formare a
că….. ?” comportamentului
dezirabil la copil.
Cei interesați se vor
înscrie la cursul pentru
părinți ”Educăm așa!”
8. Aprilie Atelier de lucru Părinții și educatoarea Parinti, Redactarea unui
realizeaza un caiet cu Educatoare ghid .
”Reguli” cerințele specifice
vârstei , ce pot fi înțelese
și respectate de copii.
9. Mai Atelier de lucru Partenerii vor realiza un Partenerii Popularizarea
”Activitatea eseu în care vor sublinia proiectului. prin: afișare,
de încheiere” ce s-a realizat. publicare.

S-ar putea să vă placă și