Sunteți pe pagina 1din 15

SUBIECTE

1. Identificaţi atributiile consiliului local si modul de exercitare al acestora, conform Legii nr.
215/2001 privind administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

BAREM CORECTARE
Enumerarea atributiilor = 10 puncte
Enumerarea exercitarii atributiilor=10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:


a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome
de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local,
precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile
legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

1
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în
condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism
ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes
public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi
didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

2
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare
de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul
de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin
acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

2. Prin raportare la dispoziţiile Ordonantei nr 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi


completările ulterioare, prezentaţi organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din
registrul agricol.

BAREM CORECTARE
Constituirea Registrului agricol = 5 puncte
Responsabilitatea controlului Registrului agricol =10 puncte
Centralizarea Registrului agricol = 10 puncte

Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti iau


măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format
electronic, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva
degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu
respectarea prevederilor legale.

Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o
sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi cusute
pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului agricol,
precum şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a administraţiei
publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului agricol gestionat în
format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor legale privind securitatea,
integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în
baza informaţiilor existente în baza de date electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi
prevederi legale ca în cazul în care registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.
Registrul agricol naţional (RAN) are suportul grafic realizat pe baza datelor din
infrastructura naţională de informaţii spaţiale.

3
Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, se reînnoieşte o
dată la 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a
administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi
cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv. În situaţia în care în
perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziţie în registrul agricol, se face
menţiunea "poziţie nouă".

Registrul agricol constituie:

a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al
protecţiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar şi altele asemenea;

b) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi: eliberarea
documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vânzării
în târguri şi oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă,
privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi
materiale şi/sau băneşti şi altele asemenea;

b^1) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de
teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării
de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare naţionale
tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare
rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi din
bugetul naţional;

c) sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea şi


organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj, pentru
actualizarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole şi altele asemenea.

Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în
registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale, fără plata vreunei taxe
sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acţiuni de interes public.

Instituţiile publice prevăzute la alin. (2) elaborează norme tehnice privind completarea
registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor respective, în termen
de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.

Instituţia prefectului, prin prefect şi împuterniciţii acestuia, efectuează şi răspunde de controlul


lucrărilor privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol şi de realitatea datelor înscrise în
acesta, constată contravenţiile şi aplică amenzile personalului cu atribuţii în gestionarea registrului
agricol, conform prevederilor prezentei ordonanţe.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul
gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de
capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de
capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe
baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

4
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la
alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin
procură.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale
municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv,
obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format
electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

Secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz,


coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de
transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al
secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute
la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul
agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea "report din oficiu" la
rubrica "semnătura declarantului".

Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi


a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor
privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului
agricol.

Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile
Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se
înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de
folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde
realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei
ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren
este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice
generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru
natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

Centralizarea datelor pe comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti se va face


în următoarele perioade:

a) până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale în gospodării/unităţi cu


personalitate juridică la începutul fiecărui an şi evoluţia efectivelor de animale pe întregul an
precedent, producţia animală obţinută de gospodării/unităţi cu personalitate juridică pe anul
precedent, precum şi pentru datele privind clădirile noi şi cele la care au fost efectuate lucrări care

5
privesc modificarea obligaţiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, echipamentele,
utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură;

b) până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate
şi numărul pomilor pentru anul agricol.

Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a celor
juridice, prin grija secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului
Bucureşti, după caz, după cum urmează:

a) prin publicarea pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) prin înştiinţări individuale, în cazul în care această modalitate se stabileşte prin hotărâre a
autorităţii deliberative, la iniţiativa autorităţii executive.

6
SUBIECTE

1. Prezentati modalitatea de suspendare a executarii actului administratic , conform Legii nr


554/2004 privind conteciosul administrativ.

BAREM CORECTARE
Dispunerea suspendarii executarii actului administrativ = 5 puncte
Termenele de judecata =5 puncte
Hotararea instantei = 10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea
autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate
să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral
până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în
anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.

Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu citarea


părţilor. Procedura prevăzută la art. 200 şi 201 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă.
Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosarul cauzei cu cel puţin 3 zile înainte de termenul
de judecată. Reclamantul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei.
Instanţa poate acorda un nou termen de judecată în cazul în care reclamantul solicită amânarea
pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării.

Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea unui
serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi
introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod
corespunzător.

Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată
cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat
de către instanţă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea
prealabilă.

Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive.

Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de


executare, până la expirarea duratei suspendării.

7
2. Precizați cine semnează răspunsul petițiilor, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

BAREM CORECTARE
Responsabilul semnarii răspunsul petițiilor = 10 puncte
Indicarea temeiului legal=10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

ART. 13
Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori
de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat
petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.

8
SUBIECTE

1. Precizați modalitatea de repartizare a petițiilor, în vederea soluționării conform Ordonanța de


Urgență a Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor .

BAREM CORECTARE
Repartizarea corecta a petitiilor = 10 puncte
Obligativitatea functionarilor publici =10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

ART. 12

(1) Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de
către şeful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1)
al art. 6.( Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un
compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească
de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari.)

(2) Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să
rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească
direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara
cadrului legal.

2. Autonomia locală – definiţie şi exercitare. Precizaţi în ce măsură este afectată autonomia


financiară a unei autorităţi publice locale ca urmare a subordonării faţă de consiliul judeţean.
Precizaţi aleşi locali potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

BAREM CORECTARE
Definire corectă autonomie locală – 1 punct
Menţionare autorităti care exercită autonomie locală – 3 puncte
Precizare posibilitate organizare referendum – 2 puncte;
Definire colectivitate locală – 1 punct;
Menţionare că autonomia locală este numai financiară si administrativă – 2 puncte;
Precizare că intre autoritatea locală şi consiliul judetean nu există subordonare – 10 puncte;
Mentionare raporturi de coordonare intre autorităti – 2 puncte;
Enumerare aleşi locali – 3 puncte.
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor - 1 punct

9
ART. 3

(1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le
reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

(2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene,
autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat.

(3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin
referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în
condiţiile legii.

(4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-
teritorială.

ART. 4

(1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele
prevăzute de lege.

(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi


gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după
caz.

ART. 5

(1) Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive,
competenţe partajate şi competenţe delegate.

(2) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele
legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în
competenţa altor autorităţi publice.

ART. 6

(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii,
responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea

10
SUBIECTE

1. Enumerati categoriile de atributii ale primarilor si indicati atributii pentru trei categorii la alegere,
in conformitate cu Legea 215/2001 privind administratia publica locala.

BAREM CORECTARE

Enumerarea a 5 categorii de atributii – 1 punct pentru fiecare = 5 puncte


Enumerarea atributiilor - 3 categorii = 10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Raspuns:
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
1) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
2) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
3) atribuţii referitoare la bugetul local;
4) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
5) alte atribuţii stabilite prin lege.
1) In exercitatarea atributiilor de reprezentant al statului, în condiţiile legii, primarul
îndeplineşte funcţia de:
- ofiţer de stare civilă;
- autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
- atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a
recensământului.
2) În exercitarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu consiliul local primarul are urmatoarele
indatoriri:
- prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
- elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
3) În exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local, primarul:
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului local;
- iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

11
2.Prezentati datele cuprinse in registrul agricol , conform Ordonantei nr 28/2008 privind registrul
agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

BAREM CORECTARE

Enumerarea datele cuprinse in registrul agricol = 10 puncte


Identificarea imobilelor,proprietati , terenuri, etc =10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

ART. 3

(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu
date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte
persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:
a) capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei
agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă;
b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe
destinaţie a terenului, intravilan/extravilan, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul
de pomi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a
efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de
blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în
captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
d) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
e) mijloacele de transport cu tracţiune animală;
f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru
transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură;
g) orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură.
(2) Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică, potrivit nomenclaturii stradale,
prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii şi numărul administrativ, atribuite de
către autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz, după numărul cadastral.
(3) În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi
curţi - lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care sunt situate mai
multe apartamente, datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada, numărul, blocul,
scara, etajul, apartamentul.
(4) Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi în cel al
terenurilor, cu sau fără construcţii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al
parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei
respective, astfel cum este cunoscută de localnici.
(5) Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în extravilan, care
sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul
cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

12
SUBIECTE

1. Precizati cum se constituie abaterile disciplinare , potrivit Ordonanța de Urgență a Guvernului


nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor .

BAREM CORECTARE

Enumerarea abaterilor disciplinare = 20 puncte


Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

ART. 15

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;

b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;

2. Prezentati exceptia de nelegalitate , conform Legii nr 554/2004 privind conteciosul administrativ.

BAREM CORECTARE

Prezentarea exceptiei de nelegalitate = 20 puncte


Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Excepţia de nelegalitate

(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia,
poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii
interesate.

(2) Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate,
constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea litigiului pe fond,
este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o încheiere interlocutorie, fie prin
hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. În situaţia în care instanţa se pronunţă asupra excepţiei
de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, aceasta poate fi atacată odată cu fondul.

(3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual, instanţa
în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul
a cărui nelegalitate a fost constatată.

(4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de nelegalitate.
Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se exercită de către instanţa
de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

13
SUBIECTE

1. Enumerati atributiile secretarului unitatii administrativ -teritoriale , conform Legii 215/2001 privind
administratia publica locala.

BAREM CORECTARE

Enumerarea atributiilor = 20 puncte


Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

ART. 117

(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele


atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean,


hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,
respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor


primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului
judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele


interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi


efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al
şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului
local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi


comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul
judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

14
2.Prezentati modalitatea de constituirea a unei gospodarii , conform Ordonantei nr 28/2008 privind
registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

BAREM CORECTARE

Definirea gospodariei = 5 puncte


Inscrierea gospodariilor =15 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

ART. 5

(1) Se consideră gospodărie, în sensul prezentei ordonanţe, totalitatea membrilor de familie,


rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care,
după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în mod comun
produsele agricole obţinute.

(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe
care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile existente la
începutul anului pe raza localităţii, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de
domiciliul proprietarului.

(3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin
terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii. De
asemenea, toate gospodăriile populaţiei din localităţi care aparţin din punct de vedere
administrativ de oraşe, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite potrivit legii,
se înscriu în registrul agricol deţinut de aceste unităţi administrativ-teritoriale, respectiv
subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

(4) La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai
gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor
administrativ-teritorială.

(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă ţară,
dar care au pe raza localităţii terenuri, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza
localităţii vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în
localitate şi după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei
întocmirii registrului.

(6) Cu privire la situaţia juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea modificărilor
care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al
dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinţă ori al schimbării categoriei de folosinţă.
Pentru imobilele intabulate, actualizarea situaţiei juridice se va face în baza extrasului de carte
funciară de informare eliberat părţilor după înscrierea în cartea funciară a actelor în cauză.

15