Sunteți pe pagina 1din 2

ANE)G Nr' 1

PROCES.VERBAL DE RECEPTIE
PARTNLA

Nr. din

privindstadiulfizicdeexeculieaconstruclieiaferenteinvestiliei

incheiat intre
lucriri executate in cadrul contractului nr' --_.-----din

identificd dupi cum urmeazd:


Imobilul care face obiectul investiliei
se
1.

adresa administrattva

numdr cadastral/numir topografic


numir carte funciard
de construire nr' eliberati de
fost executate in baza autoriza\iei
2. Lucririle au
la data de cu valabilitate Pane la data:

- semndturo)
3. Au mai fost prezen \i: (rrume si prenume' calitotea'
Calitatea Semnitura
Nume;i Prenume

diriginte de gantier
4, Secretariatul a fost asigurat de
autorizat in domeniul/domeniile
autorizatie nr.

5. Stadiul fizic de exectttie:


6. Alte menliuni

file 9i anexe numerotate, cu illl


7 . Pr ezentul proces-verbal'
conlinAnd
in
total cle file, a fost incheiat astdzi
----.exemPlare'

INVESTITOR
EXECUTANT
l_I

Alli particiPanti:
Calitatea Semndtura
Nune gi Prenunte