Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA Nr.

APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA

PROPRIETAR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. din

privind execulia lucririlor de constructii aferente investitiei

lucriri executate in cadrul contractului nr. din incheiat intre


si
fantrenrenor')

1. Imobilul care face obiectul investiliei se identifici dupl cum urmeazS:

- adresaadministrativi
- numdr cadastral/numirtopografic
- numir carte funciari

2. Lucririle au fost supuse recepliei la terminarealucrlrilor si prin procesul verbal nr, __ /


comisia de receplie la terminarea lucririlor a propus:

3. Termenul de garanfie al lucririlor:__


4. comisia de recepfie finali gi-a desfdgurat activitatea de la

fiind formatd din:

Pagina l din 4
Pregedinte: (nume si prenume]

Membri:

Nume gi prenume Calitatea Denumirea unitifii


de care aparline

5, Au mai fost prezenli: (nume;i prenume, calitatea, semndtura)

Nume gi prenume Calitatea Semnitura

6. In urma examinirii lucrdrii gi a documentelor cuprinse in cartea tehnici a construcfiei,


comisia de receptie finalS a constatat urmitoarele:

6.1. Lucrlrile au fbst complet terminate la data de


--_
6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a

procesului de recepfie final5, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicirilor
topografice, incercirilor suplimentare, probelor, misuritorilor gi altor teste solicitate, in
termenul de remediere, cuprinse in lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal;

6.3. Cartea tehnici a construcliei gi figa sintetici a lucrdrii au fost /nu au fost completate
integral.

6.4. Instrucfiunile de exploatare gi urmirire a comportirii in timp a obiectului sunt/nu


sunt in posesia proprietarului,.
Pagina 2 din 4
6.5. Construcfia s-a comportat/nu s-a comportat corespunzitor in perioada de la
terminarea ei la data de pAnd in prezent, respectiv pe o durati de
luni, viciile apirute, altele decAt cele rezultate din exploatarea necorespunzdtoare a

construcfiei constatate de comisie fiind enumerate in Anexa nr. 2 la prezentul proces -

verbal.

7. in urrna constatdrilor fdcute, comisia de receplie decide:

il admiterearecepliei;

i r respingerea recepliei;

B. Comisia de receplie motiveazd decizia luati prin:

9. Comisia de receplie recomandd luarea urmitoarelor mdsuri:

10. Prezentul proces-verbal, conlinAnd file si anexe

numerotate, cu un total de file. a fost incheiat astdzi in


exemplare.

11. Alte mentiuni

Pagina 3 din 4
Comisia de recepfie Semnituri
Pre;edinte

Membrii

fnume si prenumeJ
[nume siprenume)
[nume si prenume)
(nume si prenume)

[nume si prenume)
[nume siprenume)
[nume si prenumeJ

Alli participan!i
Proiectant:
Executant:

Pagina 4 din 4