Sunteți pe pagina 1din 4

APROB ADMXTEREA/ RESPINGEREA ANEXA Nr.

It{I/ESTITOR

PROCES.VERBAT DE RECEPTIE
tA TERMINAREA TUCRARITOR
Nr. din
privind execufia rucririror de
construcfii aferente investitiei

lucrdri executate in cadrul contractului


nr. din incheiat intre

f imobilul care face obiectur investifiei


se ide'tifici dupi cum urmeazr:

- adresaadministrativi
- numdr cadastral/numir topografic
- numdr carte funciard

2' LucrSrile au fost executate in traza autorizafiei de construire nr. eriberati de


la data de cu valabilitate
pAni la data:

3. comisia de recepfie gi-a desftgurat


activitatea de la data:
p6nd la data:
fiind formatd din:
Pregedinte:

Membri:

Nume siprenunre
Calitatea Denumirea unitifii
de care aparfine

Pagina l din 4
4. Au nrai fost prezen
fi: (nume ;i prenume, calitatea, semndtura)
Nume gi prenume
Calitatea Semndtura

5. Secretariatul a fost asigurat


de - diriginte de gantier
autorizat in domeniul/domeniile
autorizafie nr.
6' constatirile comisiei de receplie ra
terminarea rucririlor:

6.1. Capacitifi fizice realizate

6'2' Nu au fost remediate aspectele consemnate


in procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea
lucririlor, inclusiv cere rezultate in urma expertizelor
tehnice' ridicdrilor topografice, incercdrilor
suplimentare, probelor, mrsurdtorilor gi
altor
teste solicitate' in termenul de remediere,
cuprinse in lista din Anexa nr. 1 la prezentul
proces - verbal;

6'3' Nu au fost realizate mdsurile previzute in


avizul de securitate la incendiu gi i'
documentafia de execulie din punct de
vedere al prevenirii gi al stingerii incendiiior
cuprinse in lista din Anexa nr. 2 ra prezentur
proces - verbal.

6'4' Lucrdrile cuprinse in lista din Anexa nr.


3 la prezentur proces - verbal prezinti vicii
care nu pot fi inlSturate gi care prin
natura lor implici nerealizarea uneia sau a mai multor
cerinfe fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectiri,
refaceri de
lucrdri gi altele.

5.5, Valoarea finald a lucririlor executate


este de

Iei (cu gi fEri TVAJ.


6.6. Perioada de garanfie

Pagina 2 din 4
6'7' Alte constatdri' inclusiv
ca urmare a soricitSriror
putut examina nemijlocit suprimentare are comisiei
construcfia, se constatd fnu s_a
ci rucrrrire nu respectd
autorizagia de
autoritSfii administrafiei
;::",*o" ,:t:Tt"',antul pubrice competente
rstruire/desfiinfare' care a emis
ar Inspectoraturui de
Stat in consfrucfii
direcfiilor judelene pentru
culturd/Direcfiei pentru - Ls.c., ar
curturi a Municipiurui
rnspectorateror judefene Bucuregti sau ar
pentru situalii de urgenfd
propun respingerea recepfiei,
etc.J:

7, In urma constatdrilor
ficute, comisia de recepfie
decide:
l_l admiterea recepfiei la
terminarea lucrdrilor;
I respingerea recepfiei
la terminarea lucririlor;

B, Comisia de receplie motiveazddecizia


luati prin:

-.
9' Comisia de recepfie recomandi
ruarea urmStoareror misuri:

10" Pl'ezentul proces_rrerbal,


c'nfinAnd file
numc'rotate' cu un total
____ ;i _ anexe
de
fire, a fost incheiat ast:izi

--

Pagina 3 din 4
11. Alte menfiuni

Comisia de recepfie
Semnituri
Pregedinte

Membrii

lnume si prenurneJ
lnume si prenume]
(nume si prenumeJ
(nume si prenumeJ
(nume si prenumeJ

[nume si prenume)
[nume si prenum[

Alfi parricipanfi
Proiectant:

Executant:

Pagina 4 din 4