Sunteți pe pagina 1din 20
BILA la data de 31.12.2017 -lei- Denumirea clementului ‘Sold la: rd, 01.01.2017 31-12.2017 x i 2 [A ACTIVE IMOBILIZATE I. TMOBILIZART NECORPORALE T Cheltuiet de constituine (201 -2801) or [2.Cheltuielite de dezvoliare (ot203-2808-2503) 02 3. Coneesiuni, Grevete, licnfe, marci comerciale, drepnul sl active similare 1/03 18360 2694 alte imobilzari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 -2905 - 2908) H4. Fond comercial (c.2071-2807-2907) or [5: Avansuri sf imobilizii necorporale i curs de execuffe (@taS30234-2933) 05 W286 38.142 [TOTAL (ra.01 la 05) 6) 2.656 5056 (§MIMOBILIZART CORPORALE 1. Terenuti si construct (ct. 211 =212-2811 2812-2911 291) lov | tis2eaars | 11s sti3aa 2. Tnstalafi tence gi magini (EL 213 4203-2813 - 2913) lor DITA 7908041 3. "Alte install, utljo gr mobilir et 214 + 234-2814 291A) 5 2OSBAGS 2.010.402 4. Avansurt sl mobilzlri corporate in curs de exeoufie (ot 231 232-2531) [10 B5A15.067 BORAT TOTAL (rd. 07 la 10) 1] 206.1438 |~305.059340 i, IMOBILIZART FINANCIARE 1. Acfiuni definate a entitle afliate (et 261 - 2961) 2 6.120904 E1292 2. imprumaturi acordate entitifilor afiliate (ct. 2671 + 2672 -2964) 3 13 Interese de participare (ct. 263 - 2962) 4 4. imprumutari acordate entitilor de care Compania este Tega in viruteal IS intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5, Investift detinute ca imobilizari (et. 265 - 2963) 16 (6. Alte imprumuturt (ct. 2675" + 2676" + 2677 + 2678" + 2679" - 2966" -|IT 35.496 78.496 12968") - TOTAL (rd. 12 la 17) iy] Sra 6208-420 [ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL 06+ ITF 18) x 9) | 212388400 | 211352086 B. ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURT 1. Materii prime sf materiale consumabile (et. 301 + 321 + 302 +322 +303 +20, 3.700.525 3.389.255, 1323 +/-308 +351 + 358+ 381 + 328 4/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Productia in curs de execufie (et, 331 + 332 + 341 =F 348" - 393 - 3941 -[21 3952) 3. Produse finite si marturl (et, 345 + 346 +/- 348" + 354 + 356 + 357 +361 |22 326 +/-368 + 371 +327 +1. 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 1396 - 397 - 4428) 4. Avansuri pentru cumpairii de stocuri (et, 4091) a3 TOTAL (rd. 30 ta 33) 2a 3.700.529 3.389.233 i. CREANTE (Sumele care urmeaz& si fie incasate dup& o perioads mai mare de un an tebuie prezentateseparat pentru fiecare element.) 1. Creange comerciale (et, 2675* * 2676 *+ 2678" + 2679" - 2986" = 2968" 1] 25, 2.649.716 284,607 4092 +411 +413+418-491) 2. Sume de incasat de la entitle afliate Gk 451°*- 495%) 26 3. Sume de fheasat de la entitifile de care compania este legait in virtuteal27 intereselor de participare (ct. 453 - 495%) 4. Alte creanje (ct. 425 + 4282 + 431" + 437 + 4382 + 441 + 4424 V2E 203.193 T6OT 4428" + 4dg** + 445 + 446" + 447°° + 4482 + 4582 +461 +4734" - 496 + 5187) 5. Capital subscris gi nevarsat (et 456 - 495%) By [TOTAL (ra. 25 Ia 29) 30 2852009 2.961.304 fii INVESTIT PE TERMEN SCURT T-Actiuni definute Ta entitiileafliate (et 501-59) ST [2. Alte investi pe termen seurt (et. 505 + 506 + 508-595 -596- 598 + S113|32 + 5114) [TOTAL (ra. 31 +32) xy IV. CASA St CONTORI LA BANCI (ct. 5112 + S12 + 531 + 522 + Sal +194 9.157329 T0943.854 542) ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 24+ 30433 +34) 15.710.767 17.294.391 [C. CHELTUTELT IN AVANS (ct. 471) 66) 5.193.622 4.859.173 D. DATORI: SUMELE CARE 6 AREROTE, PEATITEINTRCG IPERIOADA DE PANA LA 1 AN (VE CURENTE 1. impramuturi din emisiunea d>_obligafiuni, prezentindu-se_separat/37 {mprumuturile din emisiunea de obligayiuni convertible (ct. 161 + 1681 -169) 2, Sume datorate insttufilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627]38 + 1682 +5191 +5192 + 5198) 3. Avansuri ineasate in contal comenzilor (ct. 419) 39 S451 286.136 14. Datorii comerefale - furnizori (et. 401 + 404 + 408) lao 19,945,459 19.008.817 5. Efecte de comer, de plait (ct. 403 + 405) lar 6, Sume datorato enttitflor aflite (Gt 1661 + 168542691 +4519) laa 7. Sume datorate entititilor de care comipania este legatd in virtutea inferesclor|43 de participare (ct. 1663+1686+26921453"*) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datorile privind asigurtile sociale|44 TATIIS 7.220.100, (ct. 1623 + )626+167+ 1687 +2603 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 1428) + 431" + 4370¥* + 4381 + 4g1t¥e + 4423 +4428" + 4ageee + J44oree + 4478e* + 4481 4-455 + A566" + 457 + 4581 + 46244730" + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 +5197) TOTAL (rd. 37 a 44) as) a1a7s aot 20315.053 E, ACTIVE CIRCULANTE NETEDATORIi CURENTE NETE (rd. 35145 =1.178.870 1.638.511 +36 - 45-63) [F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+ 46) 211-209.590 | _212.971.207 G. DATORI: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O| PERIOADA MAI MARE DE 1 AN {. imprumuturi din emisiunea de obligafoni, prezentindu-se separet| 18 imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169) [2. Sume datorate institusilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 16254 1627 +49) 1682 +5191 +5192 +5198) [3_ Avansuri fneasate in contul comenzilor (ct. 419) 30 [4. Datorii comerciale - furnizori (et. 401 + 404 + 408) il 5. Bfecte de comert de plitit (et. 403 + 405) 52 16, Sume datorate entititilor aflliate (et 1661 = 1685 + 2691 451") 5 [7. Sume datorate entitiilor de care compania este Tegatt in virtutea intereselor|54 Ide participare (ct. 1663 + 1686 +2692 + 453°") 8. Alte datorii,inclusiv datorilefiscale gi Gatorile privind asigurile sociale|SS 394.156 382.253 (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424-+426-+ 427 + 4281 JF 43199 + ate ame ty A423 + 44284" + 4garer s 4ageHe + 447" }+ 4481 + 455 + 4564" + 4581 + 462 + 473¢** + 509 + 5186 +5193 + $194 ++ 5195 + $196 +5197) FTOTAL (rd. 48 Ia 55) 56 394.156 382253 IH. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensit gi obligajiisimilare (et. TS15) a7 2. Provizioane pentru impozie (e. 13516) 38 5. Alte provizioane (ot ISI] + 1512+ 1513 ¥ 1514 = 1518) so FTOTAL (rd. 57a 59) @ 1. VENITORI IN AVANS 1. Subvengii pentru invesiti (et 475) iar 2. Venitari tnregistrate in avans (et. 472)- total (r.63 + 64) ez 08.038 'Sume de reluat intr-0 perioada de pana la un an (et. 4725) a 608.038 [Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ot. 472") (or 5. Venituri in avans alerenteactvelor primite prin wansfer de Te cliengt Is Fond comercial negativ (2075) 66 TOTAL (rd. 61 + 62 65+ 66) er 608.038 \J. CAPITAL SUREZERVE 1 CAPITAL T. Copital subseris vErsat (@ TOI3) ee FOaI5 680 30425.680 2. Capital subscrs nevarsat (et. 1011) le 5. Patrimontul reget 1013) 70 [4 Patrimoniul insttutelornafionale de carcetare-dezvoliare (et. 1018) i TOTAL (rd. 68 1a 71) Z 30A25.680 30-435.680 Ii. PRIME DE CAPITAL (et. 104) a I REZERVE DIN REEVALUARE (@. 105) rm CRRA3E7 7214711 iV. REZERVE I. Rezerve legale (1051) 5 3.486300 330.654 [2 Rezerve statuiare sau contractuale (i, 1063) 76 5. Rezerve reprezentind surplusul vealizat din rezerve din reevaluare Cet|77 70ar4 oat Fs Ate Tae (TY a} rarooes —| aro TOTAL (rd. 75 la 78) 7 | T3870 FAA DG Aefiuni prope (et 109) 80 [Céstiguri legate de instrumentele de capialuri propel (@. 141) ai Pierderi legate de instramentele de capitalri propril (et. 149) 2 VV. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) __SOLDC et 117) _(@3)_| _2593.757 35247 308 SOLD Diet 117) ea 0 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLIY3) 31364 Jc (e121 SOLDBa 36 2475990 a [Repartizarea profiului (et, 125) a7 $4355 CAPITALURI PROPRIT - TOTAL (rd. 7273374079 - aO¥aT - A2+83-|88 [210.615.4540 212.588 954 7 public (et. 1016) [CAPITALURI - TOTAL (ed. 88 + 89) (74 47-56-60-61-64-6 p1O.eIs asa DID S8B 954