Sunteți pe pagina 1din 1

PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL

PROTECŢIEI ATMOSFEREI

Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei, reprezintă principalul rezultat


al strategiei naţionale privind protecţia atmosferei, stabilind un set de măsuri care trebuie
întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie ale acesteia. Evaluarea calităţii aerului
înconjurător pentru teritoriul României se efectuează pe baza valorilor limită şi a valorilor
de prag, în acord cu standardele naţionale şi ale Uniunii Europene iar criteriile, metodele şi
procedele de evaluare a calităţii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi
protecţiei mediului.
Serviciul Protecţia Atmosferei aparţine Direcţiei Protecţia Atmosferei şi Schimbări
Climatice care este subordonată Direcţiei Generale Implementare Politici de Mediu şi are
atribuţii în domeniul monitorizării şi implementării directivelor cuprinse în acquis-ul
comunitar de mediu şi a legislaţiei din domeniul protecţiei atmosferei în România. În
vederea prevenirii şi ameliorării calităţii atmosferei în scopul evitării efectelor negative
asupra sănătăţii omului şi asupra mediului ca întreg, un rol important îl are conformarea
activităţilor şi instalaţiilor la prevederile legislatiei europene în domeniul protecţiei
atmosferei.
Pentru aceasta, Serviciul Protecţia Atmosferei monitorizează stadiul implementării
legislaţiei comunitare din domeniul protecţiei atmosferei asigurându-se astfel alinierea la
normele juridice internaţionale şi la reglementările comunitare în domeniul protecţiei
mediului.