Sunteți pe pagina 1din 27

APA POTABILĂ

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa efectuează monitorizarea


calităţii apei potabile din localităţile judeţului în baza legislaţiei româneşti în vigoare,
legislaţie care este în conformitate cu legislaţia europeană Directiva 98/83/CEE privind
calitatea apei destinată consumului uman.
MONITORIZAREA
Aprovizionarea cu apă potabilă în judeţul Constanţa se realizează prin exploatarea
surselor de profunzime sau de suprafaţă. Modul de distribuţie a apei se face în:
 Sistem centralizat
-localitatea Cernavodă din sursă de suprafaţă reprezentată de fluviul Dunărea;
-localităţile Constanţa, Lumina, Năvodari, Corbu, Oituz din apă amestec din surse de
suprafaţă (Canalul Galeşu) şi profunzime (Cişmea IA, IB, IC, II, Caragea Dermeni,
Constanţa Nord);
-celelalte localităţi urbane ale judeţului şi o mare parte a localităţilor rurale din surse
de profunzime reprezentate de foraje cu adâncimi variate;
 Sistem individual
-reprezentat de fântini individuale sau publice, izvoare şi cişmele, respectiv surse
locale de apă ce abordează pânză freatică, adică apă subterană aflată la mică adâncime.
Verificarea calităţii apei potabile se face conform unor programe de monitorizare.
Acestea au în vedere monitorizarea de control (proprie producătorului de apă) şi de
audit (efectuată de DSPJ) a calităţii apei potabile; legislaţia stabileşte frecvenţa de
prelevare şi analizare a apei din sistemele de aprovizionare cu apă potabilă.
Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică, chimică
şi microbiologică a apei potabile produsă şi distribuită şi eficienţa procedeelor de tratare,
cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este
corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi
în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de
calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Legea 458/2002 privind

1
calitatea apei potabile, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia
sanitară.
În structura DSPJ CONSTANŢA există un laborator de diagnostic si investigare
in sanatate publica care are in componenta un compartiment de microbiologie si unul de
chimie sanitara si toxicologie. Activitatea Laboratorului de diagnostic si investigare in
Sanatate Publica are printre alte atributii specifice si pe cea de efectuare analize
microbiologice si chimice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute
în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a
factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate.
Personalul laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica participa
periodic la cursuri de instruire interna si externa. Compartimentul de microbiologie are in
structura 2 medici primari, 3 biologi si 10 asistente de laborator. Compartimentul de
chimie sanitara si toxicologie are in structura 4 chimisti si 3 asistente de laborator.
Laboratorul de microbiologie si chimie sanitara au facut parte din Proiectul Phare
privind “Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Sănătăţii în
vederea adoptării şi implementării Acquis Communitaire în domeniul apei şi riscurilor
pentru sănătate asociate acesteia. In acest sens in anul 2005 laboratorul de microbiologie
si chimie sanitara a fost dotat cu echipamente performante, care permit monitorizarea
calitatii apei potabile si de imbaiere in conformitate cu cerintele standardelor de metoda si
calitate. Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate Publica este inregistrat la
Ministerul Sanatatii pentru monitorizarea calitatii apei potabile cu Certificat nr.
183/13.10.2010
Pentru microbiologia apei laboratorul de microbiologie a intrat odata cu
implementarea proiectului Phare (2005) in schema de control extern cu laboratorul
LIVSMEDELS VERKET SUEDIA si participa anual la scheme de intercomparare cu
rezultate foarte bune.
Instalaţiile individuale de apă de folosinţă publică, fântânile şi izvoarele trebuie
monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an.
Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă sunt suportate de către primăria locală
care este informată prin adrese scrise asupra rezultatelor analizelor efectuate şi a
măsurilor ce se impun.

2
Pentru fântânile a căror apă rămâne necorespunzătoare şi după asanare şi
dezinfecţie primăria va avertiza populaţia prin afişare la loc vizibil şi protejat a
înscrisurilor: „apa nu este bună de băut” sau „apa nu este bună de folosit pentru sugari şi
copii mici”.
Medicii de familie din localităţile în care apa din fântânile, izvoarele publice şi
foraje este necorespunzătoare trebuie să informeze pacienţii asupra riscurilor pentru
sănătate a folosirii unei ape de băut de calitate necorespunzătoare şi asupra măsurilor pe
care aceştia trebuie să le ia pentru a-şi proteja sănătatea. În cazul în care apa din fântânile
şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege,
Primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari şi copiii mici până
la 3 ani.

LISTĂ CU OPERATORII DE APĂ ŞI SURSELE CU CONŢINUT CRESCUT ÎN


NITRAŢI

SC RAJA SA CONSTANŢA
-SURSA HÂRŞOVA ce aprovizionează LOCALITĂŢILE HÂRŞOVA ŞI CIOBANU
-SURSA MIHAIL KOGĂLNICEANU (COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU)
-SURSA POIANA (ORAŞ OVIDIU)
-SURSA TECHIRGHIOL (ORAŞ TECHIRGHIOL)
-SURSA INDEPENDENŢA (COMUNA INDEPENDENŢA)
-SURSA COMANA (COMUNA COMANA)
-SURSA TĂTARU (COMUNA COMANA)
-SURSA ZORILE (COMUNA ADAMCLISI)
-SURSA OSTROV (COMUNA OSTROV)
-SURSA MIHAI VITEAZU (COMUNA MIHAI VITEAZU)
-SURSA BĂNEASA (ORAŞ BĂNEASA)
-SURSA MERENI (COMUNA MERENI)
-SURSA OSMANCEA (COMUNA MERENI)
-DUMBRĂVENI (COMUNA DUMBRĂVENI)
-CRUCEA (COMUNA CRUCEA)

3
-SURSA MOVILA VERDE (COMUNA INDEPENDENŢA)
PRIMĂRII
PRIMĂRIA CORBU - LOCALITATEA CORBU
PRIMĂRIA GHINDĂREŞTI - LOCALITATEA GHINDĂREŞTI
PRIMĂRIA GÂRLICIU - LOCALITATEA GÂRLICIU
PRIMĂRIA GRĂDINA - LOCALITATEA CHEIA
PRIMĂRIA HORIA - LOCALITATEA TICHILEŞTI
PRIMĂRIA SARAIU - LOCALITATEA SARAIU
PRIMĂRIA SĂCELE - LOCALITĂŢILE TRAIANU ŞI SĂCELE (sursa se află la
Traianu)
PRIMĂRIA TÂRGUŞOR - LOCALITATEA TÂRGUŞOR
PRIMĂRIA AMZACEA - LOCALITATEA CASICEA
PRIMĂRIA DELENI - LOCALITĂŢILE DELENI ŞI ŞIPOTE
PRIMĂRIA LIPNIŢA - LOCALITATEA CARVĂN
PRIMĂRIA PECINEAGA - LOCALITĂŢILE PECINEAGA, VÂNĂTORI
PRIMĂRIA CERCHEZU - LOCALITĂŢILE CERCHEZU, CĂSCIOARELE
PRIMĂRIA PEŞTERA - LOCALITATEA IZVORU MARE
Lista cu sistemele centralizate de aprovizionare cu apă potabilă ce prezintă o
încărcătură peste limita de 50 mg/l a fost înaintată către Instituţia Prefectului Constanţa şi
către Serviciul de Control în Sănătate Publică.

4
RECOMANDĂRI
Pentru asigurarea unei ape potabile de calitate bună, cât şi pentru a elimina
riscurile ce ameninţă calitatea apei, este necesar ca producătorii/distribuitorii de apă să
aibă în vedere următoarele măsuri:
-evaluarea stării tehnice a sistemelor de apă potabilă în vederea reabilitării şi
îmbunătăţirii calităţii acestora;
-asigurarea perimentrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemului
de apă. (HG 930/2005);
-demersuri pentru introducerea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă
potabilă în toate localităţile judeţului în care nu există decât sisteme locale individuale de
aprovizionare cu apă potabilă (fântâni, izvoare);
-forarea surselor noi va fi precedată de expertiza hidrogeologică a zonei;
-asigurarea dezinfecţiei apei potabile conform normelor legale (Legea 458/2002,
Legea 311/2004);
-furnizarea apei potabile în regim continuu (permanent); se vor evita întreruperile
în furnizarea apei potabile sau distribuţia apei cu program;
-opririle accidentale ca urmare a remedierii defecţiunilor vor fi urmate de
spălarea, dezinfecţia conductelor şi recontrolul de laborator al apei (conform HG
974/2004);
-monitorizare ritmică a calităţii apei distribuite şi a calităţii surselor care le
alimentează;
-igienizare ritmică a elementelor sistemului de apă;
-respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi monitorizarea sistemelor
de apă de către toţi producătorii/distrbuitorii de apă potabilă (Legea 458/2002, Legea
311/2004, HG.974/2004, O.G. 11/2010, ORD MS 299/2010, OG 1/2011).
-producătorul de apă va respecta termenele incluse în planul de conformare şi
calendarul de conformare şi va efectua o monitorizare suplimentară pentru localităţile cu
ASF cu derogare;
-semestrial, producătorul va efectua un raport privins stadiul de îndeplinire a
planului de conformare pe care-l va depune la DSPJ CONSTANŢA.

5
MONITORIZARE APĂ POTABILĂ

PROBE
2008 NR. PROBE NR. DETERMINĂRI
NECORESPUNZĂTOARE
BACTERIOLOGIE 3275 9157 228
CHIMIE 1356 8754 294

LOCALITĂŢI PESTE 5000 CONSUMATORI


(>1000 M3/ZI)
Anul 2008
Judeţul CONSTANŢA
Nr. de analize % de analize
Parametrul Nr. de analize
necorespunzatoare necorespunzatoare
Escherichia coli ( E. coli) 5797 13 0,22
Enterococi 5797 38 0,66
Cadmiu 33 0 0
Crom total 32 0 0
Cupru 32 0 0
Nichel 20 0 0
Nitrati 8726 42 0,48
Nitriti la iesirea din statia de
16629 0 0
tratare
Nitriti in reteaua de
6076 0 0
distributie
Plumb 71 0 0
Amoniu 14619 0 0
Bacterii coliforme 3663 228 6,22
Cloruri 10123 36 0,36
Clostridium perfringens 2 0 0
Conductivitate 607 0 0
Fier 532 0 0
Oxidabilitate 22584 0 0
pH 22580 0 0
Sulfat 118 0 0
Tritiu 33 0 0
Doza efectiva totala de
33 0 0
referinta
Culoare 1434 0 0
Miros 1350 0 0
Gust 1360 0 0
Nr. de colonii la 220C 1499 245 16,34
Turbiditate 14670 0 0

6
PROBE
2009 NR. PROBE NR. DETERMINĂRI
NECORESPUNZĂTOARE
BACTERIOLOGIE 4291 13278 497
CHIMIE 1214 6945 356

LOCALITĂŢI PESTE 5000 CONSUMATORI


(>1000 M3/ZI)
Anul 2009
Judeţul CONSTANŢA
Nr. de analize % de analize
Parametrul Nr. de analize
necorespunzatoare necorespunzatoare
Escherichia coli ( E. coli) 4882 14 0,29
Enterococi 4882 29 0,59
Cadmiu 24 0 0
Crom total 21 0 0
Cupru 24 0 0
Nichel 59 0 0
Nitrati 812 62 7,63
Nitriti la iesirea din statia de
9122 0 0
tratare
Nitriti in reteaua de
11410 0 0
distributie
Plumb 65 0 0
Amoniu 12896 0 0
Bacterii coliforme 2380 84 3,49
Cloruri 9617 40 0,41
Clostridium perfringens 16 0 0
Conductivitate 619 0 0
Fier 379 1 0,26
Oxidabilitate 20311 0 0
pH 20347 0 0
Sulfat 238 0 0
Tritiu 101 0 0
Doza efectiva totala de
101 0 0
referinta
Culoare 646 0 0
Miros 21 0 0
Gust 21 0 0
Nr. de colonii la 220C 521 3 0,57
Turbiditate 12540 29 0,23

7
PROBE
2010 NR. PROBE NR. DETERMINĂRI
NECORESPUNZĂTOARE
BACTERIOLOGIE 5321 10968 492
CHIMIE 1395 8109 421

LOCALITĂŢI PESTE 5000 CONSUMATORI


(>1000 M3/ZI)
Anul 2010
Judeţul CONSTANŢA
Nr. de analize % de analize
Parametrul Nr. de analize
necorespunzatoare necorespunzatoare
Escherichia coli ( E. coli) 4000 12 0,3
Enterococi 4000 55 1,37
Arsen 13 0 0
Cadmiu 51 0 0
Crom total 61 0 0
Cupru 61 0 0
Nichel 61 0 0
Nitrati 886 64 7,22
Nitriti la iesirea din statia de
318 0 0
tratare
Nitriti in reteaua de
666 0 0
distributie
Plumb 82 0 0
Aluminiu 16 0 0
Amoniu 803 0 0
Bacterii coliforme 1882 88 4,67
Cloruri 328 10 3,05
Clostridium perfringens 31 0 0
Conductivitate 710 0 0
Fier 13 0 0
Oxidabilitate 871 0 0
pH 880 0 0
Sulfat 243 0 0
Tritiu 67 0 0
Doza efectiva totala de
67 0 0
referinta
Culoare 1133 3 0,26
Miros 1018 0 0

8
Gust 948 0 0
Nr. de colonii la 220C 413 16 3,87
Turbiditate 1128 32 2,84

PROBE
2011 NR. PROBE NR. DETERMINĂRI
NECORESPUNZĂTOARE
BACTERIOLOGIE 5097 12814 829
CHIMIE 1624 9071 554

LOCALITĂŢI PESTE 5000 CONSUMATORI


(>1000 M3/ZI)
Anul 2011
Judeţul CONSTANŢA
Nr. de analize % de analize
Parametrul Nr. de analize
necorespunzatoare necorespunzatoare
Escherichia coli ( E. coli) 3973 5 0,13
Enterococi 3973 26 0,65
Arsen 65 0 0
Cadmiu 72 0 0
Crom total 73 0 0
Cupru 73 0 0
Nichel 69 0 0
Nitrati 1081 86 7,77
Nitriti la iesirea din statia de
412 0 0
tratare
Nitriti in reteaua de
573 0 0
distributie
Plumb 76 0 0
Aluminiu 367 0 0
Amoniu 928 0 0
Bacterii coliforme 1890 35 1,85
Cloruri 381 11 2,89
Clostridium perfringens 20 0 0
Conductivitate 832 0 0
Oxidabilitate 829 0 0
pH 833 0 0
Sulfat 374 0 0
Tritiu 32 0 0
Doza efectiva totala de
32 0 0
referinta

9
Culoare 1071 0 0
Miros 1071 0 0
Gust 1071 0 0
Nr. de colonii la 220C 553 5 0,9
Turbiditate 1223 2 0,16

În 2011 s-au eliberat un număr de 12 autorizaţii sanitare cu derogare pentru


parametrul nitrat următoarelor sisteme centralizate de apă potabilă exploatate de către SC
RAJA SA CONSTANŢA:
-HÂRŞOVA-CIOBANU 1/07.06.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3
ani http://www.dspct.ro/cp583/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-
pentru-parametrul-nitrat-p/
-TECHIRGHIOL 2/15.09.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp616/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-
parametrul-nitrat-p/
-OSTROV 3/05.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp624/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-
parametrul-nitrat-p/
-COMANA 4/06.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp625/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-
parametrul-nitrat-p/
-TĂTARU 5/07.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp626/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-
parametrul-nitrat-p/
-OSMANCEA 6/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-
pentru-parametrul-nitrat/
-INDEPENDENŢA 7/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-
pentru-parametrul-nitrat/
-MIRCEA VODĂ - ZONA GARĂ, 8/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o
perioada de 3 ani http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-
cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

10
-CRUCEA 9/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-
pentru-parametrul-nitrat/
-POIANA 10/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-
pentru-parametrul-nitrat/
-MIHAI VITEAZU 11/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-
pentru-parametrul-nitrat/
-MOVILA VERDE 12/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani
http://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-
pentru-parametrul-nitrat/
Sunt în lucru autorizaţiile sanitare cu derogare pentru sistemele de aprovizionare
cu apă potabilă: Zorile şi Dumbrăveni (parametrul nitrat).

11
12
NR. NR NECONFORMITATI
PRODUCATOR/
CRT COMUNA SAT .LOCUITORI/CONS
UMATORI DISTRIBUITOR CHIMICE ASF
RAJA
1 23 AUGUST 3907 doar reţea
CONSTANŢA
RAJA 785/01.10.2008
2 1.23 AUGUST DULCESTI 1357
CONSTANŢA -vizat 2010-
RAJA
3 MOŞNENI 1258 doar reţea
CONSTANŢA
RAJA 65/15.03.2010
4 ADAMCLISI 1000
CONSTANŢA VIZAT ÎN 20.03.2012
5 ABRUD fântâni
6 2.ADAMCLISI HAŢEG fântâni
RAJA 67/15.03.2010
7 URLUIA 337
CONSTANŢA VIZAT ÎN 20.03.2012
RAJA
8 ZORILE 731 NITRAŢI NU ARE ASF
CONSTANŢA
RAJA 761/01.10.
AGIGEA 5 159
9 CONSTANTA 2008 vizat 2009
3.AGIGEA
RAJA
LAZU 1700 doar reţea
10 CONSTANTA
RAJA 791-792/01.10.2008
11 ALBEŞTI 1418
CONSTANTA -vizat 2010-
RAJA
12 ARSA 564 109/12.04.2011
CONSTANTA
4.ALBEŞTI PRIMĂRIA
13 COROANA 152 NU ARE ASF
ALBEŞTI
RAJA 789/01.10.2008
14 COTU VĂII 1084
CONSTANTA -vizat 2010-
RAJA
15 VÎRTOP 292 110/12.04.2011
CONSTANTA

13
RAJA
16 ALIMAN 1205 102/12.04.2011
CONSTANTA
RAJA
17 DUNĂRENI 1850 106/12.04.2011
5.ALIMAN CONSTANTA
18 FLORIILE 150 fântâni
RAJA
19 VLAHII 570 105/12.04.2011
CONSTANTA
RAJA 771/01.10.2008
20 AMZACEA 1310
CONSTANŢA -vizat 2010-
CASICEA
6.AMZACEA CONTRACT PRIMĂRIA
21 432 NITRAŢI NU ARE ASF
14482/11.10.2010 AMZACEA
NEDERULAT
GENERAL RAJA 69/15.03.2010
22 974 NITRAŢI
SCĂRIŞOREANU CONSTANŢA -vizat 2011-
23 BĂRĂGANU 956 fântâni
7.BĂRĂGANU
RAJA 70/15.03.2010
24 LANURILE 900
CONSTANŢA -vizat 2011-
RAJA
751/01.10.2008
25 CASTELU 7 635 CONSTANŢA
-vizat 2010-
(sursa Medgidia)
8.CASTELU
NISIPARI
PRIMĂRIA
26 CONTRACT 2 589 300/26.09.2011
CASTELU
16506/20.12.2011
PRIMĂRIA nu monitorizează
27 CERCHEZU 502 NU ARE ASF
CERCHEZU NITRAŢI
PRIMĂRIA nu monitorizează
28 9.CERCHEZU CĂSCIOARELE 286 NU ARE ASF
CERCHEZU NITRAŢI
PRIMĂRIA
29 MĂGURA 190 nu monitorizează NU ARE ASF
CERCHEZU

14
PRIMĂRIA NU ARE ASF
30 VIROAGA 530 nu monitorizează
CERCHEZU
RAJA 772/01.10.2008
31 CHIRNOGENI 3 463
CONSTANTA -vizat 2010-
RAJA
32 CREDINTA 178 doar reţea
10.CHIRNOGENI CONSTANTA
RAJA 773/01.10.2008
33 PLOPENI 723
CONSTANTA -vizat 2010-
RAJA
34 CIOBANU 3 619 NITRAŢI doar reţea
11.CIOBANU CONSTANTA
35 MIORITA 363 fântâni
CIOCÎRLIA DE RAJA
36 1645 NU ARE ASF
JOS CONSTANTA
12.CIOCÎRLIA
CIOCÎRLIA DE RAJA
37 1228 112/12.04.2011
SUS CONSTANTA
RAJA 763/01.10.2008
38 COBADIN 8 962
CONSTANTA -vizat 2010-
CONACU
PRIMĂRIA
39 CONTRACT 416 341/29.11.2010
COBADIN
16223/16.11.2010
13.COBADIN
40 CURCANI 8 fântâni
PRIMĂRIA
41 NEGREŞTI 1003 NITRAŢI 340/29.11.2010
COBADIN
RAJA 780/01.10.2008
42 VIIŞOARA 785
CONSTANTA -vizat 2010-
FÂNTÂNELE
PRIMĂRIA
43 14. FÂNTÂNELE CONTRACT 1096 NU ARE ASF
FÂNTÂNELE
14837/19.10.2010

15
SC PLUS
SERVICII
44 COGEALAC 3326 NU ARE ASF
PUBLICE SRL

15.COGEALAC GURA
45 172 fântâni
CONTRACT DOBROGEI
6695/31.05.2011 RÎMNICU DE
46 709 fântâni
JOS
RÎMNICU DE
47 127 fântâni
SUS
48 TARIVERDE 1113 fântâni
4/06.10.2011
RAJA Prima derogare pt
49 COMANA 924 NITRAŢI
CONSTANTA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
16.COMANA RAJA 71/15.03.2010
50 PELINU 312
CONSTANTA -vizat 2011-
5/07.10.2011
RAJA Prima derogare pt
51 TĂTARU 650 NITRAŢI
CONSTANTA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
CORBU DE SUS
PRIMĂRIA
CONTRACT 4 734 NITRAŢI NU ARE ASF
CORBU
52 14468/08.10.2010
17.CORBU RAJA 765,766/01.10.2008
CORBU DE JOS 4 734
CONSTANTA -vizat 2010-
53 LUMINIŢA 142 fântâni
PRIMĂRIA
54 VADU 583 NU ARE ASF
CORBU

16
RAJA 775/01.10.2008
55 COSTINEŞTI 2 287 -
18.COSTINEŞTI CONSTANTA -vizat 2010-
RAJA
56 SCHITU 1212 doar reţea
CONSTANTA
9/24.11.2011
RAJA Prima derogare pt
57 CRUCEA 1480 NITRAŢI
CONSTANTA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
58 19.CRUCEA BĂLTĂGEŞTI 560 fântâni
59 CRIŞAN 350 fântâni
60 GĂLBIORI 255 fântâni
61 SIRIU 210 fântâni
62 STUPINA 790 fântâni
RAJA 761/01.10.
63 CUMPĂNA 12000
20.CUMPĂNA CONSTANTA 2008 vizat 2009
64 STRAJA fântâni
CUZA VODA
PRIMĂRIA 497/01.09.2009
65 21.CUZA VODA CONTRACT 4 780
CUZA VODĂ -vizat 2010-
15734/05.11.2010
22.DELENI SC SERVICIUL
CONTRACT ADMINISTRATIV
66 DELENI 422 LOCAL DELENI NITRAŢI NU ARE ASF
4062/31.03.2011 SRL
SC SERVICIUL
ADMINISTRATIV
67 PETROŞANI 637 LOCAL DELENI 101/12.04.2011
SRL
68 PIETRENI 910 RAJA 778/01.10.2008
CONSTANTA -vizat 2010-

17
SC SERVICIUL
ADMINISTRATIV
69 ŞIPOTELE 559 LOCAL DELENI 100/12.04.2011
SRL
DOBROMIR
70 812 fântâni
VALE
71 CETATEA 243 fântâni
DOBROMIRU
72 23.DOBROMIR 407 fântâni
DIN DEAL
73 LESPEZI 466 fântâni
74 PĂDURENI 160 fântâni
75 VĂLENI 577 fântâni
RAJA
76 DUMBRĂVENI 670 NITRAŢI NU ARE ASF
CONSTANTA
24.DUMBRĂVENI
RAJA
77 FURNICA 100 NITRAŢI NU ARE ASF
CONSTANTA
GHINDĂREŞTI
PRIMĂRIA
78 25.GHINDARESTI CONTRACT 2549 NITRAŢI NU ARE ASF
GHINDARESTI
16528/21.12.2011
GÂRLICIU
PRIMĂRIA
79 26.GÂRLICIU CONTRACT 1800 NITRAŢI NU ARE ASF
GARLICIU
6840/03.06.2011
PRIMĂRIA
80 HORIA 710 157/25.05.2011
27.HORIA HORIA
81 CONTRACT CLOŞCA 120 fântâni
8916/22.07.2011 PRIMĂRIA
82 TICHILEŞTI 393 NITRAŢI NU ARE ASF
HORIA
83 28. INDEPENDENŢA 3 095 RAJA NITRAŢI 7/24.11.2011
INDEPENDENŢA CONSTANTA Prima derogare pt
param nitrat pe o
perioada de 3 ani

18
84 FÂNTÂNA MARE 374 fântâni
RAJA 12/09.12.2011 Prima
CONSTANTA derogare pt param
85 MOVILA VERDE 651 NITRAŢI
nitrat pe o perioada de
3 ani
RAJA
86 OLTENI 476 76/25.03.2011
CONSTANTA
87 TUFANI 398 fântâni
RAJA
88 ION CORVIN 560 111/12.04.2011
CONSTANTA
RAJA
89 BREBENI 28 NU ARE ASF
CONSTANTA
RAJA
90 29.ION CORVIN CRÎNGU 130 NU ARE ASF
CONSTANTA
RAJA
91 RARIŞTEA 330 NU ARE ASF
CONSTANTA
RAJA
VIILE 1070 104/12.04.2011
92 CONSTANTA
93 ISTRIA 1440 fântâni
30.ISTRIA
94 NUNTAŞI 1190 fântâni
RAJA 784/01.10.2008
95 LIMANU 3945
CONSTANTA -vizat 2010-
PRIMĂRIA
96 HAGIENI 150 nu monitorizează NU ARE ASF
LIMANU
31.LIMANU
RAJA
97 2 MAI 1200 doar reţea
CONSTANTA
RAJA
98 VAMA VECHE 151 doar reţea
CONSTANTA
RAJA 777/01.10.2008
99 32.LIPNIŢA LIPNIŢA 3 437
CONSTANTA -vizat 2010-

19
PRIMĂRIA
100 CANLIA 693 nu monitorizează NU ARE ASF
LIPNIŢA
PRIMĂRIA nu monitorizează
101 CARVĂN 513 NU ARE ASF
LIPNIŢA NITRAŢI
PRIMĂRIA
102 COSLUGEA 844 nu monitorizează NU ARE ASF
LIPNIŢA
103 CUIUGIUC 238 fântâni
104 GORUNI 148 fântâni
105 IZVOARELE 162 fântâni
RAJA 764/01.10.
106 LUMINA 6210
CONSTANTA 2008 vizat 2009
33.LUMINA RAJA 764/01.10.
107 OITUZ 700
CONSTANTA 2008 vizat 2009
108 SIBIOARA 460 fântâni
RAJA
109 MERENI 386 NITRAŢI NU ARE ASF
CONSTANTA
RAJA 779/01.10.2008
110 CIOBĂNIŢA 364
CONSTANTA -vizat 2010-
34.MERENI
111 MIRIŞTEA 31 fântâni
6/24.11.2011
RAJA Prima derogare pt
112 OSMANCEA 187 NITRAŢI
CONSTANTA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
MIHAIL RAJA NITRAŢI
113 9970 NU ARE ASF
35.MIHAIL KOGĂLNICEANU CONSTANTA CROM
114 KOGĂLNICEANU PALAZU MIC 305 fântâni
115 PIATRA 1290 fântâni

20
11/09.12.2011 Prima
RAJA derogare pt param
116 36.MIHAI MIHAI VITEAZU 3 385 NITRAŢI
CONSTANTA nitrat pe o perioada de
VITEAZU
3 ani
117 SINOE 1270 fântâni
8/24.11.2011
RAJA Prima derogare pt
118 MIRCEA VODĂ 1536 NITRAŢI
CONSTANTA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
37.MIRCEA
119 GHERGHINA 28 fântâni
VODĂ
RAJA
120 SATU NOU 2 686 NITRAŢI doar reţea
CONSTANTA
RAJA
121 TIBRINU 123 77/25.03.2011
CONSTANTA
NICOLAE RAJA 781/01.10.2008
122 4 901
BĂLCESCU CONSTANTA -vizat 2010-
38.NICOLAE
PRIMĂRIA
BĂLCESCU
123 DOROBANŢU 1774 NICOLAE nu monitorizează 156/08.06.2010
BĂLCESCU
OLTINA
PRIMĂRIA
124 CONTRACT 2080 NU ARE ASF
OLTINA
14775/16.11.2011
39.OLTINA PRIMĂRIA
125 RĂZOARELE 728 NU ARE ASF
OLTINA
PRIMĂRIA
126 SATU NOU 216 NU ARE ASF
OLTINA
127 STRUNGA 12 fântâni

21
3/05.10.2011
RAJA Prima derogare pt
128 OSTROV 5 344 NITRAŢI
CONSTANTA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
SC NIS COM
129 ALMALĂU 1002 460/28.12.2011
IMPEX SRL
SC NIS COM
130 40.OSTROV BUGEAC 262
IMPEX SRL
SC NIS COM
131 ESECHIOI 313
IMPEX SRL
PRIMĂRIA
132 GALIŢA 718 nu monitorizează NU ARE ASF
OSTROV
SC NIS COM
133 GÎRLIŢA 375 nu monitorizează
IMPEX SRL
PANTELIMON PRIMĂRIA nu monitorizează
134 826 NU ARE ASF
DE SUS PANTELIMON NITRAŢI
135 CĂLUGĂRENI 99 fântâni
41.
136 NISTOREŞTI 241 fântâni
PANTELIMON
PANTELIMONU PRIMĂRIA
137 283 nu monitorizează NU ARE ASF
DE JOS PANTELIMON
138 RUNCU 469 fântâni
RAJA
PECINEAGA
CONSTANTA+ NITRAŢI la RAJA - 788/01.10.2008
139 CONTRACT 3599
PRIMARIE (2 sursa primăriei -vizat 2010-
42.PECINEAGA 2955/26.02.2010
PUTURI)
PRIMĂRIA
140 VÎNĂTORI 201 NITRAŢI NU ARE ASF
PECINEAGA
141 43.PEŞTERA PEŞTERA 2 985 PRIMĂRIA 16/02.02.2011
CONTRACT PEŞTERA VIZAT ÎN 27.02.2012

22
IVRINEZU PRIMĂRIA 17/02.02.2011
142 726
MARE PEŞTERA VIZAT ÎN 27.02.2012
143 14454/08.11.2011 IVRINEZU MIC 434 fântâni
PRIMĂRIA
144 IZVORU MARE 929 NITRAŢI NU ARE ASF
PEŞTERA
145 VETERANU 29 fântâni
44.POARTA RAJA
146 POARTA ALBĂ 3 976 doar reţea
ALBĂ CONSTANTA
PRIMĂRIA
147 45.RASOVA RASOVA 3500 NU ARE ASF
RASOVA
CONTRACT
PRIMĂRIA
148 1172/28.01.2011 COCHIRLENI 1145 NITRAŢI NU ARE ASF
RASOVA
PRIMĂRIA
149 SĂCELE 2400 NITRAŢI NU ARE ASF
46.SĂCELE SĂCELE
PRIMĂRIA
150 TRAIANU 100 NITRAŢI NU ARE ASF
SĂCELE
PRIMĂRIA
151 SALIGNY 802 nu monitorizează NU ARE ASF
SALIGNY
ŞTEFAN CEL RAJA
152 47.SALIGNY 574 doar reţea
MARE CONSTANTA
RAJA
153 FACLIA 896 NU ARE ASF
CONSTANTA
PRIMĂRIA
154 SARAIU 937 NITRAŢI NU ARE ASF
48.SARAIU SARAIU
CONTRACT PRIMĂRIA
155 DULGHERU 525 NU ARE ASF
2389/24.02.2011 SARAIU
156 STEJARU 23 fântâni
157 49.SEIMENI SEIMENI 1225 PRIMĂRIA NU ARE ASF
CONTRACT SEIMENI

23
PRIMĂRIA
158 DUNĂREA 800 NU ARE ASF
SEIMENI
16100/15.11.2010
PRIMĂRIA
159 SEIMENII MICI 1365 NU ARE ASF
SEIMENI
RAJA
160 SILIŞTEA 676 107/12.04.2011
50.SILIŞTEA CONSTANTA
RAJA
161 ŢEPEŞ VODĂ 788 108/12.04.2011
CONSTANTA
PRIMĂRIA
162 TÎRGUŞOR 1265 NITRAŢI NU ARE ASF
51.TÎRGUŞOR TÎRGUŞOR
163 MIREASA 372 fântâni
PRIMĂRIA
164 CHEIA 438 NITRAŢI NU ARE ASF
GRĂDINA
GRĂDINA
52.GRĂDINA PRIMĂRIA
165 CONTRACT 1060 NU ARE ASF
GRĂDINA
12242/06.10.2011
166 CASIAN 30 fântâni
TOPALU SC EDILITAR
342/29.11.2010
167 CONTRACT 1818 DIVERS TOPALU
53.TOPALU SRL VIZAT ÎN 2011
12238/06.10.2011
SC EDILITAR
343/29.11.2010
168 CAPIDAVA 100 DIVERS TOPALU
SRL VIZAT ÎN 2011
RAJA
169 TOPRAISAR 5 357 NITRAŢI 113/12.04.2011
CONSTANTA
RAJA
54.TOPRAISAR BIRUINŢA 601 NU ARE ASF
170 CONSTANTA
171 MOVILIŢA 770 fântâni
172 POTÎRNICHEA 426 fântâni
173 55.TORTOMAN TORTOMAN 2065 RAJA 103/12.04.2011

24
CONSTANTA
RAJA
174 56.TUZLA TUZLA 6 045 doar reţea
CONSTANTA
57.VALU LUI VALU LUI RAJA 768/01.10.2008
175 8 119
TRAIAN TRAIAN CONSTANTA - vizat 2010-
PRIMĂRIA CONTRACT
176 58.VULTURU VULTURU 754 NU ARE ASF
VULTURU 17356/13.12.2010

NR. NR
CRT LOCALITATEA .LOCUITORI
DENUMIRE SURSA NECONFORMITĂŢI CHIMICE ASF
RAJA
1 - CONSTANŢA 336 309
CONSTANŢA 752-757/01.10.2008
RAJA 9 AUTORIZAŢII 759-760/01.10.2008
2 CONSTANŢA - MAMAIA
CONSTANŢA SANITARE 770/01.10.2008
RAJA - vizat 2010 -
3 - PALAZU MARE
CONSTANŢA
RAJA 2 AUTORIZAŢII 786,790/01.10.2008
4 MANGALIA 44 195
CONSTANŢA SANITARE - vizat 2010 -
RAJA
5 - MEDGIDIA 52 000 114/12.04.2011
CONSTANŢA
RAJA
6 MEDGIDIA - REMUS OPREANU NU ARE ASF
CONSTANŢA
RAJA
7 - VALEA DACILOR 80/25.03.2011
CONSTANŢA
8 CERNAVODĂ 20 500 RAJA 4 AUTORIZAŢII 79/25.03.2011

25
CONSTANŢA SANITARE 115-117/12.04.2011
RAJA 767/01.10.2008
9 - NĂVODARI 32 372
CONSTANŢA - vizat 2010 -
NĂVODARI
RAJA
10 - MAMAIA SAT 297 doar reţea
CONSTANŢA
RAJA 764/01.10.2008
11 - OVIDIU 13 677
CONSTANŢA - vizat 2010 -
10/09.12.2011
RAJA Prima derogare pt
12 OVIDIU - POIANA 620 NITRAŢI
CONSTANŢA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
- NAZARCEA SC OVIPREST
13 960 NU ARE ASF
CONTRACT 3072/01.03.2012 CON SRL
2/15.09.2011
RAJA Prima derogare pt
14 TECHIRGHIOL 7 121 NITRAŢI
CONSTANŢA param nitrat pe o
perioada de 3 ani
RAJA COMPLEX CŢA SUD 762/01.10.2008
15 - EFORIE NORD 761/01.10.2008
CONSTANŢA - vizat 2010 - - vizat 2010 -
EFORIE 9 330 SURSA BIRUINŢA
RAJA 774/01.10.2008
16 - EFORIE SUD 758/01.10.2008
CONSTANŢA - vizat 2010 - - vizat 2011 -
RAJA 769/01.10.2008
17 -MURFATLAR 11 354
CONSTANŢA - vizat 2010 -
MURFATLAR - SIMINOC
PRIMĂRIA
18 CONTRACT 1 000 NU ARE ASF
15449/30.11.2011 MURFATLAR
NEGRU VODĂ RAJA 787/01.10.2008
19 - NEGRU VODĂ 4316
CONSTANŢA -vizat 2011 -
20 - DARABANI 780 RAJA 66/15.03.2010
CONSTANŢA -vizat 2011 -

26
RAJA 68/15.03.2010
21 - VÎLCELELE 300
CONSTANŢA -vizat 2011 -
22 -GRĂNICERU fântăni
1/07.06.2011
RAJA Prima derogare pt
23 - HÂRŞOVA 11 338 NITRAŢI
CONSTANŢA param nitrat pe o
HÂRŞOVA
perioada de 3 ani
RAJA 789/01.10.2008
24 - VADU OII 300
CONSTANŢA - vizat 2010 -
RAJA 776/01.10.2008
25 - BĂNEASA NITRAŢI
CONSTANŢA - vizat 2010 -
BĂNEASA PRIMĂRIA
26 -NEGURENI nu monitorizează NU ARE ASF
BĂNEASA
27 -FĂUREI fântăni

27