Sunteți pe pagina 1din 5

Romanian Journal of Medical and Dental Education

Vol. 2, Issue 1, Ianuarie - Iunie 2013

REMEDII MEDICAMENTOASE ŞI MECANISMUL DE ACŢIUNE ÎN


TRATAMENTUL CANDIDOZEI BUCALE
Diana Marcu
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa" - Iași, România, Facultatea de Medicină Dentară

THERAPIES WITH DRUGS AND ACTION MECHANISMS IN THE TREATMENT OF ORAL


CANDIDOSIS (Abstract):
In medical mycology new remedies are not that frequent with a high efficiency and relatively safe for the human
organism. So the treatment success in a big matter is determined by a rationale selection of fungicide remedies.
In that matter if will be directed to normalization of micro floral of the oral cavity and stimulation of local
immune factors and general reactivity of human organism.

Key words: Mycosyst, fluconazol,candidoza

INTRODUCERE mucoasei de culoare roşie aprinsă, uneori


Candidoza este destul de frecvent hemoragică. Membranele pot conflua,
întâlnită în practica stomatologiei clinice şi formând plăci albicioase, răspândite pe toată
se consideră ca o variantă de manifestare a suprafaţa mucoasei. O acumulare mai mare
disbacteriozei cavităţii bucale. a lor se observă în zonele de retenţie.
Afecţiunea este cauzată de fungii Depunerile sunt formate din celule
patogeni (preponderent Candida albicans) epiteliale, fibrină, microorganisme şi
care se manifestă în cazul unui deficit pseudomicelii. Pacienţii acuză senzaţia de
imunologic atât în cavitatea bucală, cât şi în usturime, „formicaţie”, uscăciune,
întregul organism uman. disconfort, genă la masticaţie şi deglutiţie.
Incidenţa tot mai mare a candidozei este Uneori se remarcă viscozitatea mărită a
justificată de utilizarea, uneori fără salivei. În cadrul acestei forme dinamica
discernământ, a unui enorm arsenal de pozitivă se urmăreşte la a 5-6 zi de
antibiotice cu un spectru larg de acţiune, o tratament. Terapia medicamentoasă
igienă nesatisfăcătoare a cavităţii bucale, constituie 14 – 21 zile.
deprimarea activităţii funcţionale a factorilor - Forma atrofică afectează orice
de apărare locali şi generali, efectuarea suprafaţă a cavităţii bucale, mai frecvent
terapiei cu raze sau imunosupresive, infecţia limba. Ea poate apărea ca o leziune primară
HIV-SIDA, etc. sau ca urmare a candidozei acute
pseudomembranoase. Adesea este şi o
MATERIAL ŞI METODE complicaţie a terapiei antibacteriene cu
După tabloul clinico-morfologic preparate antibiotice, o consecinţă a
deosebim: corticosteroizilor aplicaţi local sau sub
- Candidoza pseudomembranoasă - formă de aplicaţii. La o manifestare
cunoscută şi ca „mărgăritărel”, este cea mai independentă a bolii se urmăreşte
răspândită formă. Ea poate afecta orice descuamarea epitelială, de scurtă durată, a
regiune a cavităţii bucale, mai frecvent – corpului limbii cu formarea membranelor.
mucoasa jugală. Depunerile se înlătură la Focarele leziunii sunt prezentate prin pete
raclaj cu spatula, astfel denunțând suprafaţa eritematoase ce au suprafaţă netedă cu

55
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 2, Issue 1, Ianuarie - Iunie 2013

aspect lăcuit. Atunci, când în proces se deoarece în 15-20% cazuri are loc
implică limba, mucoasa ei capătă o culoare malignizarea ei. Această formă a
roşu-închis, devine netedă, lucioasă, cu candidomicozei aminteşte leucoplazia, care
papilele atrofiate (glosita atrofică) – în literatură este notată ca
simptomul „limbii cauciucate”. Forma acută pseudoleucoplazie. O atenţie deosebită
atrofică este însoţită de dureri puternice, trebuie acordată focarelor ce combină
senzaţii de usturime şi uscăciune în elementele eritemei şi leucoplaziei, deoarece
cavitatea bucală. În glosită mişcările limbii ele au o mare probabilitate a unei
sunt limitate, ca urmare a traumei malignizări deja apărute.
suprafeţelor ei laterale de către dinţi, Principiile tratamentului complex se
producând edemul limbii. Mucoasa devine bazează pe terapia specifică antimicotică,
foarte sensibilă la excitanţii tactili, chimici şi necesită aplicarea atât a remediilor
termici, ceea ce provoacă dureri la îndreptate spre corecţia reactivităţii generale
consumarea alimentelor de consistenţă dură, a organismului şi normalizarea factorilor
prea reci sau fierbinţi. imunităţii locale, cât şi a celor ce restabilesc
Către această formă se referă şi stomatita şi menţin microflora normală a cavităţii
acută, provocată de protezele dentare. Sub bucale. Această formă este cea mai
proteză atrage atenţia eritema cu o suprafaţă rezistentă la tratament din motivul
clară, strict delimitată şi mucoasa invaginării profunde a pseudomiceliilor în
edemaţiată. mucoasa cavităţii bucale. Dinamica pozitivă
La afectarea buzelor (cheilita micotică) se urmăreşte numai din ziua a 10-14 de
mucoasa (preponderent a buzei inferioare) tratament, iar longevitatea lui poate atinge
de asemenea este hiperemiată, uneori 30 zile şi mai mult.
acoperită cu cruste albicioase. Dinamica În aspectul dat la tratamentul candidozei
pozitivă în tratament, de regulă, începe din se aplică un complex de preparate
ziua a treia şi este însoţită de o normalizare a medicamentoase cu acţiune generală şi
senzaţiilor subiective spre ziua a şaptea. locală.
Durata tratamentului constituie în mediu 14 •Preparate cu acţiune generală:
zile. Mycosyst (Diflucan, Fungolon,
- Forma hiperplastică mai des întâlnită Fluconazol, Micoflucan) – reprezentant al
la fumători, în cazuri unice la purtătorii de clasei de agenţi triazolici, un puternic şi
proteze dentare. specific inhibitor selectiv al sintezei
Pe mucoasa jugală, mai rar pe limbă, apar sterolilor fungici. Dispune de o acţiune
pete şi plăci de diferite dimensiuni. Ele spre specifică pentru fermenţii fungici
deosebire de leziunile candidozei dependenţi de citocromul P-450. Este activ
pseudomembranoase se înlătură de la stratul faţă de infecţiile micotice oportuniste, cum
epitelial subiacent mai dificil. În jurul sunt cele cu specii de Candida, inclusiv
plăcilor uneori se observă burelet de candidoza sistemică, infecţii cu
hiperemie. Erupţiile, de regulă, nu sunt Cryptococcus neoformans, Histoplasma
însoţite de senzaţii subiective. Pe limbă se capsulatum, Blastomyces dermatitidis,
observă hipertrofia papilelor filiforme, aşa Coccidioides immitis, de asemenea, cu
numitul simptom de „hârtie catifelată” sau Microsporum şi Trichophyton.
„limbă neagră piloasă”. Forma cronică Prin studiile clinice este demonstrată
hiperplastică a candidozei mucoasei eficienţa crescută şi siguranţa înaltă a
cavităţii bucale necesită o atenţie deosebită, preparatului dat în tratamentul candidozelor,

56
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 2, Issue 1, Ianuarie - Iunie 2013

dermatofiţiilor, etc. care apoi acţionează sinergic (în cazul


Terbinafin (Lamisil, Terbisil, asociativ). Este activ mai ales faţă de
Fungoterbin, Binafin) - derivat al Candida albicans. Absorbţia intestinală
alilaminei. Acţiunea lui asupra fungilor după administrare per os este foarte redusă.
poate fi fungistatică sau fungicidă, în •Preparate cu acţiune locală:
dependenţă de tipul de ciupercă. În mod Clotrimazol (Canesten, Candid,
specific el inhibă biosinteza sterinelor la Amyclon) – cremă 1%. Preparat antimicotic
etapa precoce (primară) în celula fungică, pentru uz topic, derivat de imidazol.
ceea ce provoacă moartea celulei. Mecanismul de acţiune constă în inhibiţia
Itraconazol ( Irunin, Orungal) – preparat sintezei ergosterinei principalului
antimicotic cu spectru larg de acţiune, constituent al membranei celulare fungice,
derivat sintetic de triazol. Inhibă sinteza ceea ce duce la dereglarea permiabilităţii ei
ergosterolului, component important al şi liza celulei. De asemenea provoacă
membranelor celulare fungice. Este activ mărirea în volum a membranei fosfolipidice
faţă de levurile genului Candida, dermatofiţi a liposomilor, vacuolizarea citoplasmei,
(Trichophyton spp., Microsporum spp., reducerea cantităţii ribozomilor. Are
etc.), mucegaiuri (Cryptococcus acţiune antibacteriană, este activ faţă de
neoformans, Aspergillus spp., etc.) dermatofiţi, levuri şi mucegaiuri. Acordă
Ketoconazol (Nizoral, Miconazol, acţiune antimicrobiană faţă de bacteriile
Econazol) – derivat de imidazol. O clasă de gram - pozitive ( stafilococi, streptococi)
compuşi organici sintetici, cu rol şi gram – negative (bacteroides). La aplicaţii
antimicotic ce conţin în structura lor topice, clotrimazolul se absoarbe de pe
moleculară un nucleu imidazolic substituit mucoasă în cantităţi minime.
cu diverşi radicali. Acţionează prin alterarea Lamisil - cremă 1%, un preparat din
sintezei ergosterolului şi modificarea grupa alilaminelor. Posedă un spectru larg
conţinutului lipidic în structurile parietale de acţiune antimicotică. Efectul lui fungicid
fungice. În cazul levurilor Candida constă în acţiunea inhibitorie asupra
albicans inhibă transformarea blastosporilor scvalenepoxidazei, care catalizează sinteza
în formele miceliale invazive. Este activ faţă ergosterinei. Aceasta duce la dificitul
de fungi (Trichophyton rubrum, T. ergosterinei şi acumularea în celulă a
tonsurans, etc.) şi levuri (Candida albicans, scvalenului, ca urmare are loc moartea ei.
C. tropicale etc.). •Imunomodulatorii:
Nistatina. Antibiotic polienic. Dispune În prezent există un arsenal mare de
de acţiune antimicotică. Prin centrii săi preparate, mecanismul de acţiune al cărora
activi (lipofili şi hidrofili) se leagă este îndreptat spre ameliorarea (corecţia)
ineversibil de structurile steroidice ale sistemului imun. În tratamentul candidozei
membranelor fungice – indeosebi de este aprobat preparatul cu corecţie imună –
ergosterol astfel dezorganizând Licopid. El reprezintă fragmentul principal
permeabilitatea. Ca urmare se formează pori al peretelui celular al aproape tuturor
şi canale prin care efluează K+ , alţi ioni, bacteriilor cunoscute. Stimulează activitatea
cât şi unele molecule mici cu consecinţe funcţională a macrofagelor, care elimină
antifungice. Adiţional, lezează celulele citokine. Acestea, la rândul lor, măresc
fungice prin procese oxidative. Creşterea sinteza de anticorpi, activitatea citocoxică a
permeabilităţii membranare permite microfagelor, killerilor naturali şi
influxul altor antifungice sau antibiotice cu limfocitelor T.

57
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 2, Issue 1, Ianuarie - Iunie 2013

Scăderea imunităţii locale, ce are loc în • Probiotici - preparate preponderent


disbacterioză, prezintă un indicator ce de natură microbiană. Acţiunea lor se
motivează necesitatea includerii în bazează pe sistemele fermentative, capabile
tratamentul complex al candidozei mucoasei să inhibe creşterea microorganismelor
cavităţii bucale a preparatului Imudon. El patogene şi condiţional patogene. Patricipă
prezintă un amestec de lizate al tulpinelor la procesul de digestie. Probioticile
reprezentanţilor bacterieni şi fungici contribuie la activarea creşterii microflorei
frecvent întâlnite în componenţa microflorei normale. Din numărul lor fac parte : Enterol
normale a cavităţii bucale. Datorită acţiunii (Sanofi-Chinoin, Franţa), Bactisubtil
sale imunomodulatorii, antimicrobiene şi (Marion Merrel Dow, USA), Flonivin BS
antiinflamatorii Imudonul poate prelungi (JCN, Galenic, Jugoslavia), Biosporin
acţiunea preparatelor administrate (Rusia). Mecanismul de acţiune se bazează
concomitent cu el în terapia complexă. pe bacteriile genului Bacillus, care
•Acţiunea asupra microflorei tractului constituie partea activă a biosporinului. Ele
gastro-intestinal şi cavităţii bucale: sintetizează o serie de enzime care participă
• Eubiotici – preparate bacteriene, la la digestia hranei. Biosporinul intensifică
baza acţiunii cărora stau culturi de reacţiile de apărare a organismului –
microorganisme vii liofilizate – sporeşte activitatea fagocitară a leucocitelor,
reprezentanţi ai microflorei normale a induce producerea interferonului endogen şi
organismului. Aplicarea eubioticilor este un a lizozimei.
exemplu tipic de terapie substituitivă. Din • Prebiotici – substanţele nutritive care
numărul lor fac parte: - Bifidumdacterin – nu se fermentează în intestine, dar sunt
conglomerat de bacterii Bifidobacterium capabile de a stimula creşterea microflorei
bifidum; Acilact – conglomerat de bacterii normale. Din numărul lor fac parte Hilac-
reprezentanţi a trei tulpini Lactobacillus forte, Normaze. Hilac-forte (Ludwig
acidophilus; Lactobacterin - reprezintă un Merckle Gmbtt, Austria), sub formă de
conglomerat de bacterii Lactobacillus picături, prezintă produsul metabolic steril a
plantarum şi Lactobacillus fermentum. bacteriilor gram-pozitive şi gram-negative –
Actualmente se produce Lactobacterin simbionţi ai microflorei intestinale.
(«Imbio», Rusia) pe bază de tulpini de
Lactobacillus casei, care posedă o acţiune CONCLUZII
imunotropă mult mai puternică. În tratamentului complex al candidozei
Din numărul eubioticilor fac parte şi aşa mucoasei cavităţii bucale se recomandă a
preparate ca: Colibacterin – masă aplica:
microbiană de E. coli; Bifiliz (Rusia) – Local :
combinare a biomasei de bifidobacterii - prelucrarea mucoasei linguale şi
uscate liofilizat şi lizozim; Linex (LEK, înlăturarea depunerilor cu soluţie de
Slovenia) – preparat de bacterii vii liofilizate bicarbonat de natriu (3-4 ori pe zi);
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium - gargare a cavităţii bucale cu soluţie 0,1%
infantis şi Streptococcus faecium. Sunt de clorhexidină (3-4 ori pe zi);
elaboraţi şi eubiotici sub formă de produse - aplicaţii cu clotrimazol – cremă 1% sau
acidofile (bifilaif, biochefir, etc.). Se soluţie 1% (3-4 ori pe zi);
cunosc şi eubiotici incapsulaţi, cum ar fi - aplicaţii linguale şi pe mucoasa cavităţii
Floradofilius 3000 (Amerion, USA) şi Vita- bucale cu soluţie 10% de tetraborat de
balans (New Spirit Naturals, USA). sodiu în glicerină.

58
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 2, Issue 1, Ianuarie - Iunie 2013

General: hidraţilor de carbon.


- micosist – câte 50 – 150 mgr o dată pe Doza şi longevitatea administrării
zi (14 zile) sau terbinafin câte 250 mgr o preparatelor depind de durata afecţiunii,
dată pe zi (16 zile); tipul candidozei şi eficienţa terapiei,
- eubiotici – 2 ori pe zi (21- 30 zile); determinată prin supravegherea pacientului.
- prebiotici – 2 ori pe zi ( 21-30 zile); În aşa mod, tratamentul complex este
- imudon – câte o pastilă 6 ori pe zi (14- îndreptat spre normalizarea microbiocenozei
21 zile). cavităţii bucale, stimularea factorilor
Este indicat administrarea vitaminei imunităţii locale şi reactivităţii generale a
grupei B. Se recomandă dietă cu limitarea organismului uman

BIBLIOGRAFIE
1 Gh. Muşet şi colab., Experienţa tratamentului anticandidozic cu Mycosyst, Curierul medical, 2004:3 (278), pg.
10-12.
2 M. Nechifor, Terapia antibacteriană, antifungică şi antivirală în stomatologie, Editura Glissando, Iasi, 2002.
3 Bassiouny A., El-Refal H.H., Nabi E.A., Fateen A.M. Hendawyt, Candida infection in the tongue end pharynx
Laryng, 1984: 98, pg.609-611.
4 Шумский А.В., Выбор фунгицидных препаратов для лечения кандидоза слизистой оболочки полости
рта и губ, Стоматология, 1999:3, pg.19-21.

59