Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr.…. din …./.…/…….

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1 lncheiat intre:
S.C. MATEO 99 CONSULTANTS S.R.L. cu sediul in Str. Arcului nr.4, CUI .....................,
înregistrată la Registrul Comerţului Constanta sub nr. J…/…../……. cont
nr ..........................................................., deschis la .........................................................
reprezentată legal prin ........................................., ............................................, în calitate de
BENEFICIAR
Şi
S.C. ENVIRO-HR S.R.L. cu sediul în Constanta Str.Cismelei nr.4, tel/fax 0241.616.944 CUI
RO18793790, înregistrată la Registrul Comerţului Constanta sub nr. J13/1971/2006, reprezentată
de către domnul Catana Cristian în calitate de PRESTATOR,

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Prestatorul va presta servicii de securitate si sanatate in munca constand in:
- verificarea respectarii măsurilor de protecţia muncii la nivelul beneficiarului;
- stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin
lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu
aprobarea angajatorului;
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru
fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
- elaborarea programului de instruire-testare;
- evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită
testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
- informarea beneficiarului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor
efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
- participarea la cercetarea evenimentelor conform legislaţiei
- urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor;
- evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la nivelul unitatii

3. DURATA CONTRACTULUI
Art.3 Durata prezentului contract este de … luni cu începere de la …./…./…… pâna la …./…./
…..
Art.4 Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor părţi, prin act
adiţional la prezentul contract, încheiat cu cel puţin 30 zile înainte de data expirării prezentului
contract.

4. ONORARIUL CUVENIT
Art.5 Beneficiarul este obligat sa plateasca prestatorului :
 pentru serviciile sale suma de ……..

5. MODALITAŢI DE PLATĂ
Art.6 Plata sa va efectua direct pe baza de factura si chitanta emise de prestator

1 of 2
6. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR
Art.7 Termenul de incepere al contractului este de max 2 zile de la data semnarii acestuia de
catre Beneficiar

7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.8 Prestatorul se obliga:
a. se efectueze serviciile sus mentionate la termen
b. Sa informeze conducerea beneficiarului de neregulile constatate pe linie de protectia
muncii, situatii de urgenta si mediu
Art.9 Clientul se obliga:
a. Sa asigure materialele necesare pentru propaganda de protectia muncii si a celor pentru
instruirea salariatilor
b. Sa asigure spatiul necesar pentru informarea si instruirea salariatilor in probleme de
protectia muncii.

8. COMUNICĂRI / NOTIFICĂRI
Art.10 În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract,
în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Art.11 În cazul unor situaţii urgente, comunicarea poate fi făcută si telefonic, sub condiţia
înştiinţării reprezentantului legal al societăţii.
Art.12 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră
primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.
Art.13 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă
nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

9. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.14 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- părţile convin de comun acord încetarea contractului;
- expirarea duratei contractului;
- neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una din părţi;
- în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din
contractanţi, caz în care contractul va fi considerat nul, părţile însă fiind ţinute a îndestula
datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.

10. CLAUZE FINALE


Art.15 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte una pentru fiecare parte,
astăzi .........................., fiind semnat şi ştampilat de către părţi.

BENEFICIAR PRESTATOR

S.C. ENVIRO-HR S.R.L.

ADMINISTRATOR

2 of 2

S-ar putea să vă placă și