Sunteți pe pagina 1din 8

-----------_-.

I
{,

[)upfr datini colinel.lm


fl*&Erqd#m, cm&irxd*rm $a*'ma
ls'

1. ll
1. Ir
Sculati-vi gazde mari I'i
ScoalS gazdl ntare, scoali nu mai :ita. hi

Florile sunt dalbe, flori de mdr.


in seara de Crdciun i
i

Sculli voi rom6ni plugari


C5 venim acun'ta a vd colinda, 'lt
in seara de Criciun.
Florile sunt dalibe, flori de mdr,

Colindim, colinddm iarna


RE[:: Omul bun ne va primi
Pe la ugi pe la feregti
$i cu dnag ne va cinsti
Colindim, colinddm iarna
Dupd datinicolindim,
Cu colinde romAnegti
!rl
La mulfi ani noilrd urdm. "l
)6

2. ,l
l

2. :t
Cd vd vin colinddtori l1
Doarin toamna asta mirii-au fost sdditi,
in seara de Cr5ciun
Florife sunt dalllbe, flori de mdr.
Noaptea pe la cAntdtori
$i in noaptea asta iatd-i inflorili,
I in seara de Crdciun. REF.
Floriile sunt dal,be, flori de mdr. REF.

t 3.
3.
Drumu-i greu gi-am obosit
Din cdldura dragostei vorinflori,
in seara de Criciun
Florile sunt dal,be, flori de mdr.
De departe am venit
$i in fala casei voastre vor rodi,
in seara de Cr5ciuin. REF.
Florile sunt dal'be, flori de mdr. REF.
\r
4.
gi colinda nu-i mai multi
in seara de Criciu'n
Sd triiascd cine-asculti
Tn seara de Criciuin. REF.

I
I
/
4.
Axi ls i*sle vin

Dln rn ln rn 1.
Azi la iesle vin
Vin ca sd md-nchin
1.
Vin la Domnul meu
ois
Din an ln an sosetc mtrtu Fiu de Dumnezeu.
La geam cu Mog AJun

E ger cumplit, e drumulgreu REF: Noapte minunatd


Da-iobicei strSbun Steaua se aratt
Pruncul lumineazd
Azi cu strimogii cf,nt tn cor ingerii se-aduni
ColindulsfAnt gi bun Cerul tot r6sund
Tot Mog era gi-n vremea lor De o veste bund
BitrSnul Mog Criciun
2,
2 Vln plstorll-ngrabl I
I E sdrbltoare 5i e joc Vln ca s! llvadl (
ln casa ta acum $l s-au mlnunat
I Nu-i nicio cas5 firf, foc De tot ce-au aflat"
J REF.
De ziua lui Cr5ciun

I
$i-acum te las, fll sinttos
givesel de Crtciun 3.
tt Dar nu uita, cdnd egtlvolor Oastea cea din cer
\ Cregtine sd fil bun. Lui Emanuel
Cerullnflgat
s:
Laude i-au dat.

,l
I

I #
t
rQ, t1
+.
La Vitleem colo-n jos Ziurel de riui
l.
La Vltleem colo-n jos
Cerularde luminos
t.
Preacurata na$te astlzi pe Hrlstos. Cobori-ta, coborf,t, Ziurel de ziuE
Tngerul Domnului, Sf$nt, ziurelde ziu5.
2.
Nagte-n ieslea boilor 2
Pe-mpdratul tuturor La poarti la farigrad, Ziurel de ziui
Preacurata, sti pl6nge-ncetigor. gade-un fecior de-mpBrat, Ziurelde ziud.
Si

3. ,
Nare scutec de-nfigat Cu plruful retezat, Ziurel de ziurS
Tn ctrjutd rezemat, Ziurel de ziu5.
Nici hdinuld de-mbricat
Preacurata, pentru pruncul de-mpirat.
4
Unde S-a ndscut Hristos, Ziurel de ziud
4.
Mesia chip luminos, Ziurel de ziud.
Nu mai plAnge Maica mea
Scutecele noili-om da
5
Preacurata, pruncul sfdnt de-i infdga.
Sus ln deal la Galileu, Ziurel de ziud
La casa lui Dumnezeu, ziurelde ziui.
FINAL: La Vitleem colo-n jos.
6

t Mititel Si-n-fdS6!el, Ziurel de ziud


\hl ln scutec de bumb5cel.

t
t1 \
---r _l
I
l 3
TEntrul cral
filsl urmhfi&rn gi csl*ndfim

Rtsunl bl0nd spre searl


Al clopotelor c0nt 1.

I Cd vine, vine larl Noi umbl6m gi colindSm, florile dalbe


h
Hristos pe-acest plmdnt. Pe Dumnezeu cdutim, florile dalbe,
lr
i Alergarim gi-l aflardm, florile dalbe
IV
REF: T€nlrul crai tn iesle la boi n6scut, florile dalbe.
Cu mult alal
Vine din cer 2.

l{ai, Leru-i ler. Vdntul dulce tragEnS, florile dalbe,


Pnuncul de mi-l legin6, florile dalbe.
Sculali cregtini Tn grabf, Plloaia caldd fiul scaldS, florile dalbe,
$i-aduce-trii prinos Neaua ninge nu-l atinge, florile dalbe.
gi facefi foc fn casi
Copilului Hristos. 3.
Pnuncul mAinile-gi intinde, florile dalbe,
I REF. Maica Sf€ntd le sdrutf,, florile dalbe.
La pdmfint plecAndu-ne, florile dalbe,
I
Elvine-n leagin verde $i noi sirutdndule, florile dalbe.
3. De ingeri albi purtat
Sd spele lumea bati 4.
De riu $i de picat. Bucurogi sd-l priznuim, florile dalbe,
Cu daruri s5-l diruim, florile dalbe.
REF. Cu steble albe de flori, florile dalbe,
\ $i-o oaie cu miel prior, florile dalbe.
Sculali copiiin grabi
$i-n calea Luicfintafi
Cu cei buni, este Domnul
Sculali cr:egtin i, sculali.

REF.

I
I
I
--.{f
I
tl*
1O
LL
Domn, Domn sl-ndlt5m $f$ntul {oPila$

Am plecat sf, colindlm 'Tdnird mdicutd


Sf6ntul copilal
Domn, Domn sH-ndltrdm
lntr-un st5ulag D6-i haini cdlduld
I CAnd boierii nu-s acasi
It Domnul cel-n5llat Alb firu! de crin
Domn, Domn sd-ndl15m.
ll
Stl pe ff,n uscat. Drag fiu! divin.
fI
Iv
Au plecat la vdnbtoare
Domn, Domn s5-ndl!5m REF: Osana, Osana, Osana

Sf, v6neze ciprioare Vine Domnul coPilag


Domn, Domn si-ni[5m. Tnfdgat in scutecag
in grijdut cu miei 9i oi
Cdprioare n-au vAnat Sd ne m6ntuie Pe noi'
Domn, Domn s5-nilfim Florile dalbe
Au vdnat un iepurag Si ne mAntuie Pe noi.
Domn, Domn sd-n5[5m.

lngerag de sus Pistorag de jos


I Si faci din pielea lui Ce-l dafi lui lisus Ce-i dali lui Hristos
Domn, Domn s5-nilldm
I Cerul cel senin Raza soarelui
Vegm6nt frumos Domnului Floarea cdmpului.
$l cununl de crin.
Domn, Domn si-ndl15m.

REF.

Copllag sdrac Copilag pescar


Da un fir de mac Da un mic dinar
Copilag cioban Copila$ bogat

Da un miel de-un an. N-arn nimic de dat.

REF.

I
I
-<c,
F
{ r)
t1
il r3
,&sti$ri S-a nfiscurt h{n$st*s
Domnului Doamne
1.
L. 5rrt t:er negru, jos ninsori
Astdzi S-a ndscut Hristos ('lopote n slrb6tori
Mesia chip luminos 5trr M.rrla cu lisus
lr

ll Ldudali gi cAntafi Nu r. p,rI gi multe nu-s.


'F
gi vd bucurali.
I
2.

2. Itrlr urr graJd nu in palat


Mitltel infdgelel lrlutrr rrl 5 ,r niscut sdrac
in scutec de bumbdcel !l le f rlg pl e fltmdnd
Ldudali gi cdntagi lrrr d I rro,tptc pe p5mAnt,
$ivd bucurali.
3.

3. leld Irrri t,1 dlrr cer


Vintul bate nu-l rdzbate Plln lrlrr,,o*rre 5i prin ger
Neaua ninge nu-l atinge Vlrr, r ol)ri.tri la feregti
I
LSudafi gi cdntali Albe r t,tc ingsrsgli.
J
$ivS bucurali.
4.
4r !i rrlr glas cAnt6nd ne spun
urrr

gi de-acum pdni-n vecie Attn I ,,tr,tril de Crdciun


Mila Domnului sd fie ( krllotr,in sfirbdtori
LSudatri gi cAntali \r,', r t.t negru, jos ninsori.
t\
givS bucurafi.

I
I
I
I
LL iq
l-1"

Sum$ge*rs fia*n $€*'at Nc&?m s#&ra *ie fin#s$*-*n

Bundseara ca-n serat 1. Noiin seara de Crficiun


Noicu pilugul am plecat Noiin sneara de Crlciun
I
t. Pe la case ca gi anr Ldudim pe Cel Preabun
I
ll Cum ne-a spus bardea Traian Bun egti Doamne bun.
rl La mulli ani cu sdnrdtate
lv
Sd vd de-a Domnul de toate. 2. Colinddm colindul iar
Colindf,m colindul iar
REF: Murlliani s5 trdili Domnului lisus Hristos
Mulli anifericili. Bun egti Doamne bun.

Voivd duceli dragi pHrinli Noi umbl6m si implinim


Cu anii de suferinli Noi umblSm si implinim
Noirim6nem dupd voi Obiceiuldin bitrdni
L6ngd plug gi l6ngd boi Bun egti Doamne bun.
S5 v5 pomenim orricdnd
I
Cdt vom trii pe pf,m6nt. Obicei de colindat
I Obicei de colindat
REF. Pe la case de urat
Bun egti Doamne bun.
Seara Sf6ntului Vasile
Sd vd fie doar de bine FINAL Noiin seara de Crdciun
3. Casa si vd fie plini Noiin seara de Crdciun
\ De a cerului lurnini Liudim pe Cel Preabun
Sdnitate sdvi dea Bun egti Doamne bun.
Dumnezeu cu mila Sa.

REF.

I
t
iL
{Y
Florilm dm$be
Sus la poarta Raiului
1.
la sculali voigazde mari, florile dalbe,
la sculali rom6ni plugari, florile dalbe. Sus la poarta Raiului, poarta Raiului
CA vi vin colinddtori, florile dalbe, Pagte turrna Tatilui, turma Tatdlui,
Noaptea pe la cdntdtori, florile dalbe.
2. REF: Linu-i lin ti iari lin
Nu vi vin cu nici-un riu, florile dalbe, Bate v0ntul frunzalin
Civ-aduc pe Dumnezeu, florile dalbe Lin giiard tin-
Dumnezeu cel mititel, florile dalbe, Dar la poarti cine sta, oare cine sta
Mititel Si-nf5S5tel, florile dalbe. Sti chiar Maica Precista, Maica Precista.
3.
De la ug5 p6-n la
Faga-i
masi, florile dalbe,
dalbi de mdtasS, florile dalbe,
LSngi ea un fegdnel, legdn leginel
h1
Cu scufie de bumbac, florile dalbe,
Cu un copilag in el, copilag in el.
\rJ
Moale s5-ifie la cap, florile dalbe. Copilagul c6nd pl6ngea, puiul cdnd plAngea Nl
4.
lar in fundul tichiulei, florile dalbe,
Maica SfdntE legina, Maica leg5na. '$'*
Este-o piatri nestemati, florile dalbe, Copila$ul c6nd dormea, fiulcdnd dormea
Ce cuprlnde lumea toatd, florlle dalbe, Maica Sfdnti lin c6nta, Maica lin c6nta.
Rusalim a treia parte, florile dalbe.
5.
Busuioc verde pe.mas5, florile dalbe,
R5m6i gazdi sSnitoasS, florile dalbe.
Lamulli ani cu s5n5tate, florile dalbe,
Domnul s5 vE dea de toate, florile dalbe.