Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400591
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Modelare matematică
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai
1.2 Facultatea FSEGA
1.3 Departamentul Statistică-Previziuni-Matematică
1.4 Domeniul de studii Economie generală
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studiu/Calificarea Economie generală - licenţă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Modelare matematică
Codul disciplinei ELR0192
Prof. univ. dr. Anton S.
2.2 Titularul activităţilor de curs
MURESAN
Lector. univ. dr. Darius
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Alexandru FILIP
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Sumativă 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de
42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
învăţământ
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24
Tutoriat 4
Examinări 2
Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual 58


3.8 Total ore pe semestru 100

3.9 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Sunt binevenite, pentru înţelegere, cunoştinţe despre derivate, integrale,
programare liniară şi probleme de transport
Sunt utile competenţe de raţionamente logice şi de utilizare a
4.2 de competenţe
cunoştinţelor de curriculum precizate mai sus

1
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
 Studenţii se vor prezenta la prelegeri la ora fixată, cu caiete (foi) pentru notiţe,
5.1. de desfăşurare a
ustensile de scris, materialele didactice indicate şi cu telefoanele mobile închise.
cursului
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.
5.2. de desfăşurare a  Studenţii se vor prezenta la seminarii la ora fixată, cu caietele (foile) de notiţe,
seminarului ustensile de scris, materialele didactice indicate şi cu telefoanele mobile închise.
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe  Să se obişnuiască să culeagă, să prelucreze, să analizeze, modeleze şi să interpreteze


profesionale datele
 Să îşi însuşească conceptele de bază şi să-şi creeze deprinderea de a le utiliza în
organizarea şi participarea la cercetarea fenomenelor economic-sociale
 Să utilizeze o parte dintre softurile de care dispunem pentru studii economic-sociale
 Să îşi însușească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a unor situaţii economic-
sociale prin prisma modelor matematice
 Să realizeze previziuni ale unor fenomene economico-sociale
 Să modeleze matematic si statistic diverse probleme din domeniul economic si social
Competenţe  Studentul trebuie să fie capabil să aplice în practică noţiunile studiate pentru analiza
transversale unor situaţii concrete din economie, cum ar fi de exemplu modele de dinamica creşterii
populaţiilor, de creştere economică, de distribuirea sarcinilor, de afectare etc.
 Studentul trebuie să fie in stare sa lucreze in echipe specializate depunand o munca
riguroasa, eficienta, responsabila respectand normele si valorile eticii profesionale
 Studentul trebuie să fie pregatit sa identifice oportunitatile de valorificare a resurselor si
tehnicilor de invatare pe care sa le aplice la principiile si teoriile referitoare la economia
de piata

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Să familiarizeze studenţii cu tehnicile şi modele matematice utilizate
în economie şi să le permită să le utilizeze la exemplele concrete din
economie şi din realitatea concretă.
7.2 Obiectivele specifice  Să construiască, pe baza datele pe care le au la dispoziţie, modelele
matematice ale problemelor formulate în diverse domenii de
activitate, preponderent în domeniul economic
 Să soluţioneze aceste modele
 Să interpreteze rezultatele obţinute

8. Conţinuturi

Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Etapele unui proces de modelare matematica. Modele obţinute prin simpla transcriere
în limbaj matematic. Modelul dinamic continuu de creştere economică. Modele din prelegere 4 prelegeri
dinamica populaţiilor.
Aplicaţii la rezolvarea unor probleme economice a programării liniare prelegere 1 prelegere
Dualitatea în programarea liniară prelegere 1 prelegere
Probleme de transport cu capacităţi limitate: formularea problemei, modelul
matematic, determinarea unei soluţii iniţiale de bază, criteriul de optimalitate. prelegere 2 prelegeri
Aplicaţii economice.
Problema distribuirii sarcinilor: formularea problemei, determinarea unei soluţii
iniţiale de bază, criteriul de optimalitate. Probleme de transport cu centre prelegere 2 prelegeri
intermediare. Rezolvarea unor probleme economice
Probleme de afectare prelegere 1 prelegere
Ecuaţii diferenţiale: definiţie, clasificări, soluţii prelegere 1 prelegere
Ecuaţii diferenţiale de ordinul I. Medode directe de integrare prelegere 1 prelegere
Ecuaţii diferenţiale de ordinul II, linare cu coeficienţi constanţi prelegere 1 prelegere

1
Sisteme de ecuaţii diferenţiale de ordinul I, liniare. Aplicaţii economice prelegere 1 prelegere
BIBLIOGRAFIE
1. Boldur – Lăţescu, G., Săcuiu, I., Ţigănescu, E., Cercetare operaţională cu aplicaţii în economie,
E.D.P., Bucureşti, 2009
2. Ionescu, N., Dinescu, C., Săvulescu, B., Probleme de cercetari operaţionale, E.D.P., Bucureşti, 2008
3. Maliţa, M., Zidăroiu, C., Matematica organizării, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
4. Mihăilă N., Popescu, C., Matematici speciale aplicate în economie, E.D.P., Bucureşti, 2006
5. Mihoc, GH., Ştefănescu, A., Programarea matematică, E.D.P., Bucureşti, 2003
6. Mureşan, A.S., Matematici aplicate în finanţe, bănci şi, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
7. Mureşan, A.S., Operaţii financiare certe şi aletoare. Modelare matematică, Ed. Mega, Cluj-Napoca,
2009
8. Mureşan, A.S., Modelare matematică, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2010
9. Purcaru, I., Elemente de algebră şi programare liniară, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 2002
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Studii de caz pentru procesul de modelare Studii de caz 2 seminarii
formulate de cadrul
didactic
Aplicaţii la rezolvarea unor probleme economice a Studii de caz 1 seminar
programării liniare pregătite de studenţi
Studii de caz pentru distribuirea sarcinilor, cu centre Rezolvare de 2 seminarii
Intermediare, respectiv afectare probleme concrete
Ecuaţii diferenţiale, sisteme de ecuaţii diferenţiale Exerciţii în baza 2 seminarii
unor studii de caz
Bibliografie:
1. Mureşan, A.S., Matematici aplicate în finanţe, bănci şi burse, Ed. Risoprint,
Cluj-Napoca, 2003
2. Mureşan, A.S., Operaţii financiare certe şi aletoare. Modelare matematică, Ed.
Mega, Cluj-Napoca, 2009
3. Mureşan, A.S., Modelare matematică, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2010
4. Purcaru, I., Elemente de algebră şi programare liniară, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 2002

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularul disciplinei a organizat o întâlnire
cu: reprezentanţi ai instituţiilor economice. La discuţiile legate de stabilirea conţinuturilor formative ale disciplinei
au participat şi alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte departamente sau în alte instituţii de învăţământ
superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte
programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate.

10. Evaluare

10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
10.4 Curs • Cunoaşterea sistemului conceptual  Examen scris 50%
şi a metodelor şi procedeelor utilizate  Studentul trebuie să trateze
în Modelarea matematică 4-5 subiecte (aplicații)
• Capacitatea de utilizare adecvată practice din toate părțile
a conceptelor, metodelor şi importante ale disciplinei
procedeelor specifice Modelării  Studentul trebuie să prezinte
matematice un set de probleme rezolvate
• Înţelegerea importanţei studiilor stabilit de către fiecare cadru
de caz în procesul de modelare didactic
• Construirea tipurilor de argumente
pro şi contra pentru situaţii concrete
din perspectiva modelării
1
10.5 Seminar • Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate Nota finală obţinută la 50%
la curs şi seminar; evaluarea la seminar va
• Capacitatea de a explica şi utiliza consta din: o lucrare de
corect metodele, modelele studiate verificare a cunoştințelor,
• Identificarea structurii si etapelor activitatea la seminar,
procesului de modelare in fiecare caz prezenţă
• Evaluarea argumentelor proprii sau
susţinute de alţii;
• Capacitatea de a construi tipurile de
argumente pro şi contra in cazurile
studiate adaptarea la situaţii reale
10.6 Standard minim de performanţă
Capacitatea de a reda şi folosi noțiunile dobândite în scopul aplicării lor în diverse domenii de activitate umană, în
special domeniul economic

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


03.02.2016 Prof. univ. dr. Anton S. MURESAN Lector. univ. dr. Darius Alexandru FILIP

Semnătura directorului de departament Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP


Data avizării în departament 10.02.2016

S-ar putea să vă placă și