Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

de înregistrare

Şcoala Gimnazială "Anghel Saligny" Focșani


Avizat,
Director
Prof. OLTEANU Florentina

Avizat
Responsabil comisie,
Prof. Turturică Nicoleta

PLANIFICARE ANUALĂ – CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ, clasa a VI-a

Clasa: a VI- a A
An şcolar: 2018 - 2019
Profesor diriginte: Manolache Mirela

NR. Domenii de conținut SEMESTRUL I SEMESTRUL ANUAL


CRT. AL II-LEA
Nr. ore Nr. ore Nr. ore

1. Autocunoaştere şi stil de viață 5 3 8


sănătos și echilibrat

2. Dezvoltare socio-emoțională 5 4 9

1
3. Managementul învăţării 4 4 8

4. Managementul carierei 4 4 8

5. Total/an 18 15+1=16 34

Menţionăm că în perioada 26 mai – 30 mai 2019 (Semestrul al II-lea) se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor
extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!“ având orar specific, ora de consiliere şi orientare
fiind inclusă în acesta.

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ


SEMESTRUL I

Prof. diriginte: Manole Elena


Nr. Domeniul de Competenţe Tema Modalităţi de realizare Colaborări Data Obs.
Crt. conținut specifice activităţii
Activităţi Metode Mijloace
didactice

2
Observarea Povestiri
1. Autocunoaştere 1.1 Explorarea Eu peste Formularea sistematică Colectivul de S3
şi stil de viață direcțiilor de …5/10 ani unui plan de Dezbaterea Chestionare elevi
sănătos și dezvoltare a acțiuni privind Descrierea Teste de
echilibrat caracteristicilor direcțiile Conversaţia autocunoaştere
personale dezvoltării
personale

Încercare de Autoananliza Conversaţia Benzi desenate Colectivul de S2


autoportret calităților Cercul de Colaje elevi
presonale și a discuții
direcțiilor de
dezvoltare a
acestora
Pot-nu pot?! Completare de Studiu de caz Fişe de lucru
chestionare Dezbaterea Pliante Colectivul de S4
Jocul didactic elevi
Folosirea unor Studiul de caz Teste de Colectivul de
Obligaţiile imagini Conversaţia autocunoaştere elevi S5
mele în familie inspiraționale Dezbaterea Chestionare
din povești, a Citate
unor citate (videoproiector)
1.2 Identificarea pentru
alternativelor de explorarea
soluționare a unor valorilor
situații de stres proprii
pentru asigurarea
stării de bine
Stop stresului! Dezbateri Dezbaterea Invitat: S6
privind Cafeneaua psihologul
aplicarea publică – fișe școlii

3
condițiilor care de lucru
conduc la
asigurarea
stării de bine
Exerciţiul Broşuri
2. Dezvoltare 2.1 Exprimarea Să ne Jocuri de rol Problematizarea Fişe de lucru Colectivul de S7
socio- emoțiilor în acord înţelegem unii elevi
emoțională cu nevoile pe alţii !
personale și cu Dezbaterea
specificul Ştim să ne Dezbateri Conversaţia Pliante Colectivul de S8
situațiilor exprimăm despre relația Simularea Colaje elevi
emoțiile? dintre
evenimente,
gânduri, emoții
și
comportamente

2.2 Identificarea Munca în Ateliere de Problematizarea Afişe Colectivul de S9


elementelor echipă:avantaj lucru, Studiul de caz Pliante elevi
comunicării sau vizionarea unei Internet Psihologul
eficiente în medii dezavantaj? secvențe de școlii
reale și virtuale film Pliante
Dezbaterea Broşuri
Jocul de rol Colaje Colectivul de S10
2.2 Identificarea Strategii de Desene, colaje elevi
elementelor comunicare pentru
comunicării eficientă ilustrarea unor Problematizarea Afișe
eficiente în medii atitudini și Pliante
reale și virtuale valori Internet Colectivul de
importante în elevi
comunicarea

4
interpersonală
eficientă

Fișe de lucru
Bunul simţ se Elaborarea Cercul de Invitați:
învaţă? unui Cod al discuții părinți S11
respectului în
comunicarea Teatrul forum
reală/virtuală
Ateliere de
lucru

3. Managementul 3.1 Autoevaluarea Din nou la Fişe Colectivul de S1


învăţării progreselor în școală! Planificarea Conversaţia Afișe elevi
învățare, utilizând pașilor pentru
instrumente noul an școlar
simple de
planificare și
monitorizare

Să ne Exerciţii de Observarea Videoproiecor Colectivul de S12


planificăm identificare a sistematică CD elevi
bine timpul ! unor materiale Cercul de Fişe
folosite în discuții Postere
3.2 Manifestarea învăţare
interesului pentru Colectivul de
a învăța de la A învăța să Analiza unor elevi
ceilalți și pentru a- înveți experiențe de Fişe de lucru S13
i sprijini pe învățare non- Pliante
ceilalți în învățare formală ale Conversaţia Colectivul de
elevilor și Observarea elevi

5
identificarea sistematică
beneficiilor Fişe de lucru Psihologul
acestor școlar
experiențe
pentru succesul Conversaţia
în învățare Studiul de caz
3.1 Autoevaluarea
progreselor în
învățare, utilizând Internet Colectivul de
instrumente Învățarea- Cafeneaua elevi
simple de Asul meu din Crearea de publică Afișe S14
planificare și mânecă scenarii Invitați dintre
monitorizare Identificarea Cercul de Coli de părinți
unor noi discuții flipchart
obiective de
învățare pe Povestirea
baza
autoevaluării
progreselor
înregistrate
Vizionarea de Conversaţia Pliante
4.1 Compararea Drumul casete video Postere Colectivul de S16
4. Managementul unor trasee carierei mele Desene, colaje Interviul Ilustraţii CD elevi
carierei educaționale din se conturează pe tema
perspectiva de pe acum Drumul Invitați:
alegerii carierei carierei mele, Explicația părinți sau
având ca persoane din
model familia Cercul de anturajul
sau persoane discuții apropiat care
din anturajul au
apropiat reprezentat

6
model pentru
realizarea
temei
Drumul
carierei mele

4.1 Compararea Internet


unor trasee Cum aflu ce Explorarea Conversaţia Colectivul de S15
educaționale din îmi oferă o dirijată a unor Videoproiector elevi
perspectiva instituție de surse de Explicația Reprezentant
alegerii carierei învățământ? informații al unei unități
despre trasee Investigația școlare
educaționale,
ocupații și
cariere

Crearea unui Cercul de Fişe de lucru Colectivul de S17


4.2 Analiza unor Top 10 top 10 profesii discuții elevi
ocupații din profesii din domenii
perspectiva preferate diferite de
responsabilităților, activitate și Jocul de rol
condițiilor de introducerea
lucru și a rezultatelor în
consecințelor portofoliul Internet
asupra stilului de personal de
viață învățare Afișe

Coli de
Realizarea flipchart Colectivul de S18
unui proiect în Proiectul elevi

7
Vizita urma vizitării Reprezentanți
preferată unor companii ai firmelor
/ firme din vizitate
zonă