Sunteți pe pagina 1din 1

TESTDEEVALUARE1

Sedăt
extuldemai j
os:
„Octombr ie-alăsatpedeal ur
i
Covoar egalbeneşir oşi
i.
Trecnour idear gintînvalur
i
Şicântă-adr agost ecocoşii
.
Măui tmer eul abar ometru
Şimă- nfi
orcândscade- unpic,
Căcisoar eleet otmaimi c
Îndiamet ru.
Dardesubcer ulcaldca-nmai
Treczilealbedupăzi le,
Mainest atorniceşimai
Subt i
le…”
(Geor geTopâr Oct
ceanu, ombr
ie)

1.Găsiţ
isinoni mel ecuv intelordi ntext: dealuri
,dr agost e,alăsa, înfioradar .
2.Scriecâteunant onim pent rucuv intele:mer eu, cer,dealuri,dragost e.
3.Identi
fi
că, dint ext,pat r
ucuv intecăr oralecor espundcât eunomoni m şii
ntegrează-l
eîn
propozi ț
ii
.
4.Formeaz ăder ivatepar asintet i
cedel acuv i
nt eledi ntext:cal dşi trece.
5.Const r
uieşteşaseenunţ uriîncar esădemonst rezipoli
semant ismul verbuluiat r
ecedin
text.
6.Formeaz ăenunţ uricupar oni mel ecuv intel
or :glacial-
glaciar,car boni er
-carbonifer,enerv
a
–i nerva,soli
dar–sol itar,cauzal –cazual .
7.Foloseşt e,încont exte,cuv ântul argintcual tesensur i
.
8.Alcătui
eşt efami l
ialexicalăacuv ântuluicald( celpuţinşaseder i
v ate)
9.Alcătui
eşt ecâmpul lexicalal culor i
l
ordi nv ersur il
edemai sus.
10.Alcătuieştepat ruenunţ uri î
ncar ecuv ântul „şi”dintextsăai băal t
ev alor
imor fol
ogice
diferi
tedeceadi nt ext.
11.Transcr i
eţi,dint ext,uncuv ântder ivat,douăcompuseşi al t
ul cuv aloaregr amat i
cal
ă
schimbat ă.
12.Formul aţiunenunţî ncar esăf olosiţicuvânt ul cântăcual taccentdecâtcel dintext.