Sunteți pe pagina 1din 10

S.N.S.P.A.

BUCURESTI

PUTEREA EXECUTIVĂ SI ADMINISTRATIA PUBLICĂ

RAPORT DE PRACTICĂ

MASTERAND: OANCEA IOAN-ALEXANDRU

COORDONATOR STIINTIFIC:LECT.UNIV.DR. CORINA GEORGIANA ANTONOVICI

Perioada stagiului de practică:

18.05.2015-29.05.2015
Cuprins

I. Prezentarea generală a stagiului de practică

a) Identificarea instituţiei - gazdă şi a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practică

b) Obiectivele departamentului în care se efectuează stagiul de practică

c) Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul instituţiei

II. Descrierea instituţiei primitoare

a) Plasarea instituţiei în sistemul administrativ românesc

b)Prezentarea generală a misiunii, obiectivelor compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practică

III. Jurnalul stagiului de practică

IV. Comentariul stagiului de practică

V. Concluzii
I.Prezentarea generala a stagiului de practica

a) Identificarea instituţiei - gazdă şi a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de


practică;

Comunele, orasele, judetele sunt unitati administrativ-teritoriale in care se exercita


autonomia locala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice
locale.

Primaria isi are sediul in Localitatea Lunguletu. Este situata in partea de sud est a judetului
Dambovita, pe valea raului Dambovita. Se afla la o departare de 40 Km de Bucuresti si 72 Km de
Pitesti, fiind strabatuta de soseaua Bucuresti-Pitesti. Are urmatoarele date de contact
lunguletu_primaria@yahoo.com; telefon:0245717502

Conducerea executiva a primarieri Lunguletu este formata din Primarul Vlad Ion si un
Viceprimar: :Pitulice Ion, alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani. Primari are si un Secretar:
Stancu Virginia Olimpia – care are statut de functionar public cu functie de conducere si este
salarizat de la bugetul local.

Primarul comunei Lunguletu, Viceprimarul, constituie, conform legii, institutie publica cu


activitate permanenta.

o b) Obiectivele departamentului în care se efectuează stagiul de practică;

 Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul


- asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;
- are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau
institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,
programul de audiente si autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si
ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programe si strategii proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in
care persoane se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de
interes public solicitate.

o c) Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul instituţiei .

Stancu Virginia Olimpia – functionar public statutar in cadrul Serviciului Imagine, Cultura,
Presa si Informatica

Coordonatorul de practică din interiorul instituţiei este doamna Stancu Virginia Olimpia,
avand functia de secretar in cadrul primariei Lunguletu.

II.Descrierea instituţiei primitoare

a) Plasarea instituţiei în sistemul administrativ românesc;

Primaria Lunguletu se organizeaza si functioneaza in temeiul Constitutiei Romaniei si Legii nr.


215 a administratiei publice locale. Astfel, aparatul propriu al Primariei functioneaza in temeiul
Legii 215/2001 privind administratia publica locala, in organizarea acesteia urmarindu-se
realizarea conditiilor de operativitate si eficienta.

Primarul conduce serviciile publice ale comunei in conditiile prevazute de art. 68 alineatul
(1) din Legea 215/2001 republicata. De asemenea, Primarul in calitate de autoritate executiva are
obligatia de a pune in aplicare Hotararilor adoptate de Consiliul Local al comunei Lunguletu si
indeplineste atributiile ce ii revin prin Legea nr. 215/2001, solutionand si gestionand problemele
curente ale.

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

b) Prezentarea generală a misiunii, obiectivelor compartimentului unde a fost


efectuat stagiul de practică;

- asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;


- are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei


publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de


audiente si autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programe si strategii proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care


persoane se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public
solicitate.

- asigura persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau
verbal;

- asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile
tehnice necesare si in format electronic;
- indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;

- va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;

- are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;

- asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul


compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;

- actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;

- asigura desfasurarea programelor de practica a studentilor in baza cererii acestora si/sau a


institutiilor de invatamant superior ;
- elibereaza adeverinte care atesta efectuarea practicii de catre studentii invatamantului
superior.

III.Jurnalul stagiului de practică

Luni 18.05.2015 – Prezentarea institutiei in care se desfasoara stagiul de practica

Marti 19.05.2015 – Organizarea si desfasurarea sedintelor consiliului local ;

Lucrari practice de birou : taierea maculaturii , arhivarea documentelor ,

Miercuri 20.05.2015 – Convocarea sedintelor consiliului local;

Joi 21.05.2015 – Invitatia de sedinta a consiliului local alaturi de ordinea de zi;

Vineri 22.05.2015 –Proiectele de hotarari;

Luni 25.05.2015 Dezbaterile;procedura de vot;

Marti 26.05.2015 Cvorumul;procesul verbal al sedintei;dosarul special al sedintei;

Miercuri 27.05.2015 – Proces verbal de afisare a procesului verbal al sedintei consiului local
Lunguletu

Joi 28.052015 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta,pentru sedintele Consiliuui


Local al comunei Lunguletu pentru o perioada de trei luni.

Vineri 29.05.2015 Raport de avizare;Dispozitie privind convocarea consiliului local Lunguletu in


sedinta de indata pe luna mai 2015
IV.Comentariul stagiului de practică

Stagiul de practica pe care l-am desfasurat in cadrul primariei comunei Lunguletu s-a
realizat in conditii excelente,deoarece nu a existat nicio cauza care sa influenteze in mod negative
aceasta activitate.

În primul rand au fost descoperite punctele slabe şi dificultăţile cu care se confruntă


funcţionarii şi in vaza carora vor fi elaborate strategii de îmbunătăţire a calităţii şi implicit a
performanţei în muncă, avand in vedere ca o strategie pentru a fi aplicată presupune luarea în
considerare a calităţii personalului, factorul uman fiind un element esenţial al optimizării
administraţiei locale active. Astfel, pot fi puse în lumină punctele slabe şi punctele tari şi a fost
facuta sinteza în vederea aplicării unor soluţii de organizare raţională.

Se are in vedere modul în care funcţionarul rezolvă problemele, atitudinea faţă de nou şi
procesul de îmbunătăţire continuă a acţiunii administrative. Acest sistem a fost aplicat in sensul că
problemele trebuie rezolvate „în timp” şi trebuie rezolvate „bine”, adica, “să faci azi mai bine decît
ieri” şi „să faci astfel încât, mâine să fie mai bine ca astăzi.” Mecanismul de fata se asociază cu
principiul “zero erori”, adică nu trebuie greşit de două ori în acelaşi loc, altfel îmbunătăţirea va fi
deficitară. Aceasta înseamnă “zero defecte”, „zero întârzieri”, „zero întreruperi,” „zero restanţe”,
„zero stagnări”.

Potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si HG nr.
123/2002 ce reglementeza modul de organizare a compartimentelor specializate din instituitii
publice, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de
informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu. Asigurarea de
către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu
sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate
în acest scop.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este o lege
adoptata dupa model american, in interesul democratiei, ocrotirii valorilor statului de drept si
respectului fata de cetatean.

Consolidarea democratiei si reforma in administratia publica, presupun institutionalizarea


transparentei in relatiile cetatean si instituti/autoritati publice. Totodata , legea de fata reprezinta un
pas major in schimbarea de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionarii publici.

Sunt astfel preluate dispozitii cuprinse in DUDO – art.19 si dezvoltate prevederile


constitutionale cuprinse in art. 31 Constitutia Romaniei.

Prin legea nr. 544/2001, pe de o parte, este circumstantiat dreptul la petitionare, ca drept
fundamental cetatenesc relativ la dreptul persoanei de a solicita informatii cu privire la
activitatile oricarei institutii care utilizeaza resurse financiar publice, adica informatii care sunt de
interes public. Pe de alta parte, Legea nr. 544/2001 reuneste in protectia ei juridica si
reglementeaza in mod nuantat doua drepturi fundamentale , anume, dreptul la petitionare, si
dreptul la informatie inscrise in art. in art. 47 si art 31 ale Constitutiei Romaniei , de unde si
caracterul de norma mijloc, care asigura traducerea cerintelor fundamentale de reglementare a
ordinii sociale inscrise in Constitutie, in limbaj specific dreptului in domeniul libertatii cetatenilor
de a se adresa Autoritatilor Publice in vederea realizarii accesului lor liber la orice informatie de
interes public.

Spre deosebire de OG 27/2002, care reglementeaza dreptul cetatenilor de a se adresa


institutiilor publice prin petitii formulate in nume propriu, unde accentul cade pe latura activa a
raportului administratie – cetatean, respectiv, dreptul subiectiv recunoscut si ocrotit de lege
apartinand unei persoane fizice sau juridice, Legea nr. 544/2001 are in centrul atentiei dimensiunea
pasiva a acestei relatii, adica, oligatia institutiei publice de a asigura liberul acces la informatiile de
interes public. Aceasta axioma se desprinde cu usurinta din economia legii care obliga institutiile
publice sa furnizeze din oficiu informatii de interes public cu caracter essential, si de asemenea sa
raspunda in termene relativ scurte solicitarilor scrise sau verbale, respectiv, 10 zile.

Informarea cetatenilor asupra diferitelor drepturi subiective ce le apartin, dar si asupra


mijloacelor legale de protectie de care dispun in raporturile cu administratia, reprezinta in
Romania unul din elementele esentiale in efortul de constructie unei administratii publice
democrate, pentru ca reda transparenta administrativa. Cu cat transparenta administrativa este mai
reala, cu atat vor exista mai multe avantaje procedurale, iar costurile suplimentare la nivel societal
vor fi compensate mai eficient.

De asemenea pe parcursul stagiului de practica am reusit sa inteleg exigentele ce se cer a


fi indeplinite in aplicarea Legii 544/2001

 Accesul mai bun la informatii printr-o rationala aplicare si delimitare a notiunii de “secret
administrativ”;

 Publicarea proiectelor de decizii in vederea consultarii si atragerii cetatenilor la elaborarea


acestora. Se mentine un climat participativ al oamenilor in concordanta cu legea nr.
52/2003 privind transparenta administrativa, de natura sa duca la eficientizarea procesului
decisional.

 Respecterea elementelor de procedura contradictorie, cu respectarea dreptului cetatenilor


de a cunoaste continutul dosarului si a primi raspuns formulat in scris in mod corelativ cu
obligatia administratiei de a motiva in scris raspunsul . solutiile adoptate trebuie justificate,
astfel incat cetatenii sa inteleaga si sa insuseasca solutia sau dimpotriva sa o conteste si sa
poata motiva un eventual recurs administrativ sau o actiune in justitie.

V.CONCLUZII. CONTRIBUTIA STAGIULUI DE PRACTICA

1) In primul rand, am dobandit o reprezentare corecta a organizarii functionale a autoritatilor


locale din cadrul primariei Lunguletu in sensul ca am constientizat in concret continutul
principiului conform caruia « Administratia publica este compartimentata pe orizontala si
verticala. »

-“Este dimensiunea care exprima realitatea ca administratia publica este sistematizata pe de o parte
pe verticala, adica divizata pe grupe si servicii si pe de alta parte, pe orizontala, fiind vorba de
organizarea la nivel national (administratia publica centrala) si la nivel local (administratia publica
locala).

In al doilea rand, prin activitatea mea in cadrul stagiului consider ca avantajele obtinute sunt

a) sporirea gradului de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate;

b) sporirea gradului gradul de cunoaştere a specificului şi a principiilor care guvernează


procesul de comunicare si relatii publice in domeniul administraţiei publice locale şi a raporturilor
administrative cu autorităţile locale; In concluzie, comunicarea externa presupune, pe de o parte,
activitatea de informare a cetatenilor – relatii cu publicul - si activitatea de informare a mass media
– relatii publice. Pe de alta parte, comunicarea interna presupune informarea personalului propriu.;

c) dobandirea unor capacitati de îndeplinire a unor atribuţii specifice serviciului relatii cu


publicul. Pentru desfasurarea optima a activitatii in aceste domenii si asigurarea unei gestionari
eficace a imaginii institutiei in aplicarea Legii nr. 544/2001,

d) dobandirea unei capacitati de adaptare şi flexibilitate în realizarea activitatilor desf pe


parcursul stagiului;

e) dobandirea capacitatii de a distinge corect între caracteristicile diverselor opţiuni în


îndeplinirea unor operatiuni administrative şi de a identifica cea mai bună variantă de acţiune;

f) dobandirea unei capacitati de insusire a ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând
capacitatea de a redacta inscrisuri clar şi concis;
g) dobandirea unei capacitati de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a ma integra în
echipa Primariei;

h) participare efectivă la realizarea unor operatiuni administrative si de birou

S-ar putea să vă placă și