Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretică

RAPORT
Despre lucrarea de laborator nr.6

la Mecanică realizată în MATLAB


Tema: Dinamica punctului material

A realizat: st.gr.TI-172 Obada Elena

A verificat: S.Androniuc

Chișinău – 2017
Sarcina Lucrării nr.3
I. Dinamica punctului material. Un punct material de masă m care se deplasează în planul xy sub
acțiunea a două forțe F1 și F2. În momentul inițial de timp, punctul se află în originea sistemului de
coordonate, iar viteza v0 este orientată sub un unghi de 450 față de axa absciselor, x.

1.1. Să se construiască pe aceleași axe de coordonate cu linii diferite graficul dependențelor x = x(t)
și y = y(t).
1.2. Să se construiască într-o fereastră aparte dependențele vx(t), vy(t) și v(t).
1.3. Să se construiască traiectoria punctului material. Să se indice pe grafic vectorul vitezei
pentru momentul inițial și pentru un moment arbitrar de timp.

Notă:
În MatLab vectorii se definesc ca masive compuse din componentele vectorilor. Sumarea vectorilor
presupunea sumarea masivelor, componentă cu componentă. Pentru trasarea unui vector pe grafic,
aplicați comanda hold on, apoi quiver(x,y,u,v).
Instrucțiunea quiver(x,y,u,v) permite construirea unui vector cu originea în x, y și componentele u, v.

Un punct material M, de masă m = 1.5 kg se deplasează în spațiu sub acțiunea unei forțe P. Asupra
punctului acționează din partea mediului o forță de rezistență R, care este orientată în sens opus
mișcării și este proporțională cu viteza punctului, R = C*v. În momentul inițial de timp, punctul
material se află în poziția inițială, definită prin vectorul inițial de poziție r0, și are viteza v0.

2.1. Să se construiască graficele dependențelor x = x(t), y = y(t) și z = z(t).


2.2. Să se construiască ecuația traiectoriei punctului material și să se indice pe grafic vectorul
vitezei inițiale.
2.3. Pentru două puncte arbitrare de pe traiectorie să se indice vectorul vitezei.
Îndeplinirea sarcinii în MATLAB
I

function dudt=fun(t,u);
m=1;
x=u(1);
y=u(2);
xp=u(3);
yp=u(4);
alpha=pi/4;
f1x=cos(pi*t/6);
f1y=y;
f2x=1;
f2y=-y;
xpp=(f1x+f2x)/m;
ypp=(f1y+f2y)/m;
dudt=[xp;yp;xpp;ypp];

%dinamica punctului material


%Lucrarea de lab. Nr. VI
%date numerice
v0=2;
alfa=pi/4;
%intervalul de integrale
tmin=0;
tmax=10;
t=[tmin;tmax];
%Conditiile initiale
x0=0;
y0=0;
v0x=v0*cos(alfa)
v0y=v0*sin(alfa);
u0=[x0;y0;v0x;v0y]
u0=[x0;y0;v0x;v0y];
%Procedura de integrare
[t,u]=ode45('fun',t,u0);
v0x=v0*cos(alfa);
[t,u]=ode45('fun',t,u0);
%interpretarea rezultatelor
t,u
figure(1)
plot
x=u1(:,1);
x=u(:,1);
y=u(:,2);
vx=u(:,3);
vy=(:,4);
vy=u(:,4);
v=sqrt(vx.^2+vy.^2);
plot(t,x,t,y)
grid on
xlabel('Axa x');
ylabel('Axa y');
xlabel('timpul');
xlabel('t/sec');
ylabel('x,y');
>> figure(2);
>> plot(t,vx,y,vy,t,v);
>> plot(t,vx,t,vy,t,v);
>> xlabel('t/sec')
>> ylabel('v,x,v,y,v')
>> grid on

Graficul dependetelor
70
x(t)
y(t)
60

50

40
x,y

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t/sec

Dependentele vitezei
10
vx(t)
9 vy(t)
v(t)
8

7
v,x,v,y,v

1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t/sec
figure(3)
plot(x,y)
ylabel('y')
xlabel('x')
grid on
hold on
plot(0,0,'ro');
quiver(0,0,1.4142,1.4142)
plot(14.1421,9.7602,'ro')
quiver(14.1421,9.7602,1.4142)
xlabel('t/sec')
ylabel('x,y')

Traiectoria punctului material


15

10
V=10
x,y

0
0 V=0 10 20 30 40 50 60 70
t/sec

II
function dudt=fun2 (t,u);
m=1.5;
c=-2;
x=u(1);
y=u(2);
z=u(3);
xp=u(4);
yp=u(5);
zp=u(6);
px=2;
py=-3*sin(t);
pz=2*cos(t);
Rx=c*xp;
Ry=c*yp;
Rz=c*zp;
xpp=(px+Rx)/m;
ypp=(py+Ry)/m;
zpp=(pz+Rz)/m;
dudt=[xp;yp;zp;xpp;ypp;zpp];
Ry=3*y;
Rz=z;
xpp=(Px+Rx)/m;
ypp=(Py+Ry)/m;
zpp=(Pz+Rz)/m;
dudt=[xp;yp;zpp;xpp;ypp;zpp];

%date numerice
x0=0;y0=0;z0=20;
v0x=0;v0y=0;v0z=0;
tmin=0; tmax=10;
t=[tmin, tmax];
%conditiile initiale
u0=[x0;y0;z0;v0x;v0y;v0z];
%procedura de integrare
[t,u]=ode45('fun2',t,u0);
[t,u]
%interpretarea rezultatelor
x=u(:,1); y=u(:,2); z=u(:,3); vx=u(:,4); vy=u(:,5); vz=u(:,6);
figure(4)
plot(t,x,t,y,t,z)
grid on

Graficele dependentelor
25
x(t)
y(t)
20 z(t)

15
x,y,z

10

-5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t/sec

figure(5)
plot3(x,y,z)
grid on
hold on
plot3(0,0,20,'ro')
hold on
plot3(9.2500,-2.6973,20.0546,'ro')
hold on
plot3(1.0000,-0.0818 ,-0.7981,'ro')
plot3(4.3284 ,-1.8294 ,19.2314'ro')
plot3(4.3284 ,-1.8294 ,19.2314,'ro')
hold on
quiver3( 0,0,20.0000,0,0,0,)
quiver3( 0,0,20.0000,0,0,0)
quiver3(9.2500,-2.6973,20.0546,1.0000,-0.0818,-0.7981)

ecuatia traiectoriei punctului material

21

20.5

20
z

V=0

19.5 V=10

19
0
V=5
15
-1
10
-2
5

y -3 0
x

Concluzie
Efectuînd lucrarea de laborator nr.6 am studiat mișcarea corpurilor care depinde de forțele care
acționează asupra acestora, dar și de timp. Astfel, am analizat dinamica punctului material, am
stabilit legea mișcării acestuia și cunoscînd forțele care au acționat asupra corpului dat am depus
vectorii vitezei.

S-ar putea să vă placă și