Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice


Domeniul de studii masterale: Inginerie Mecanică
Programul de studii masterale: Inginerie și Proiectare Asistate de Calculator
pentru Mașini și Structuri Mecanice

RAPORT DE PRACTICĂ

Student masterand practicant: Mihalache Costinel


Semnatură:

1
Anul universitar 2015-2016
CUPRINS

Secţiunea I – Informaţii privind unitatea parteneră de practică:

o Date de identificare ale unităţii (denumire, adresă, date de contact)........................................3


o Poziţionarea geografică............................................................................................................3
o Scurtă descriere a companiei, număr de
angajaţi......................................................................3
o Domeniul de activitate (se vor menţiona serviciile/produsele oferite/realizate de către
unitate)......................................................................................................................................4
o Poziţionare în piaţă; principali clienţi şi furnizori....................................................................6
o Structura organizatorică (departamente, secţii – se prezintă pe scurt rolul fiecăruia şi
interacţiunea dintre acestea).....................................................................................................7
o Perspective de angajare/recrutare (departamente în care există poziţii disponibile)................9

Secţiunea II – Informaţii privind activitatile prestate de către student

o Titlul temei de practică...........................................................................................................10


o Domeniul în care se încadrează tema de practică...................................................................10
o Durata perioadei de practică...................................................................................................10
o Descrierea detaliată a departamentelor în care şi-a desfăşurat activitatea (servicii/produse,
încadrarea în schema funcţională a unităţii)...........................................................................10

Secţiunea III – Memoriul tehnic privind teme de practică

o Introducere……………………………………………………….…………………............11
o Prezentarea principalelor metode şi tehnici de proiectare asistată de calculator/ proiectare
parametrizată……………………………………………………………………….....….....11
o Prezentarea principalelor programe de proiectare asistată de calculator / proiectare
parametrizată.………………………...…………………………………………………......12
o Optarea pentru unul dintre programele de proiectare asistată de calculator/ proiectare
parametrizată…………………………………………………………………….…….........12
o Realizarea reperului .……………………..............................................................................14

Secţiunea IV – Informaţii privind abilităţile personale

o Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru...................................................................24


o Competenţele şi abilităţile dobândite în perioada de practică...............................................24
o Colaborarea cu tutorele reprezentant al unităţii de practică...................................................24
o Propuneri de ameliorare a activităţii de practică....................................................................24

Bibliografie........................................................................................................................................25

2
Secţiunea I – Informaţii privind unitatea parteneră de practică:

- Date de identificare ale unităţii (denumire, adresă, date de contact)


- Denumire : Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala « Elie
Carafoli » -INCAS
- Adresa : Bulevardul Iuliu Maniu, numarul 220, sector 6, Bucuresti, 061126,
Romania
- Date de contact :
- email : incas@incas.ro
- telefon : +40.21.434.00.83, +40.21.434.00.82
- site : http://www.incas.ro

- Poziţionarea geografică
- Din punct de vedere geografic Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
Aerospatiala « Elie Carafoli » este situat in partea de sud-est a tarii,in capitala
Romaniei,Bucuresti.Acesta este asezat in partea de vest a capitalei in cartierul
Militari;

- Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi


- Institutul National de Cercetari Aerospatiale "ELIE CARAFOLI" - INCAS
functioneaza sub aceasta denumire din 15 iulie 1991, conform Certificatului de
Inmatriculare la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti cu nr.
J.40/6492/1991, avind codul SIRUES 40/12.52.193.

- INCAS functioneaza sub diferite denumiri si forme organizatorice de aproape 50


de ani (din 1950), cind a luat fiinta Institutul de Mecanica Aplicata al Academiei
Române, care avea un departament de cercetari aeronautice. Ulterior, in anul
1965, din acest institut s-a desprins Institutul de Mecanica Fluidelor (tot al
Academiei Române) cu profil de cercetare in domeniul aeronautic si spatial.

- Incepind cu anul 1968 s-a infiintat Institutul de Cercetare-Proiectare Aerospatiala,


iar ulterior s-a organizat Institutul de Mecanica Fluidelor si Cercetari Aerospatiale
IMFCA, care a preluat intreaga activitate de cercetare in domeniul aerospatial.

- Dupa 10 ani, IMFCA s-a reorganizat, devenind Institutul pentru Creatie Stiintifica
si Tehnica - INCREST, pentru ca apoi, in anul 1985, sa i se schimbe din nou
denumirea, devenind Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica
pentru Aviatie - ICSITAv. In aceasta ultima forma organizatorica s-a pus accentul
in mai mare masura pe proiectare, fapt care a condus la neglijarea cercetarii
fundamentale, activitate care s-a remarcat in perioada când institutul apartinea
Academiei Române.

- In anul 1990 a avut loc o noua reorganizare in domeniul aeronautic, cind Institutul
de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Aviatie - ICSITAv a
devenit Institutul de Aviatie, singura unitate de cercetare-proiectare din România.
Ulterior, in anul 199l, Institutul de Aviatie a fost reorganizat impreuna cu toata

3
industria aeronautica. Ca urmare, s-a infiintat Oficiul Român pentru Cercetari
Aerospatiale - ORCAS, care avea rolul de a coordona intreaga cercetare
aeronautica si a fi organul de reprezentare a activitatii aeronautice din tara si
strainatate. Aceasta reorganizare a condus la aparitia a numeroase unitati de
cercetare, toate desprinse din Institutul de Aviatie si anume: IMFDZ, STRAERO,
INAv, ELAROM, SIMULTEC, CPCA, dar toate cu domenii de activitate
specifice, foarte limitate.

- Dintre toate unitatile mentionate, doua dintre ele - IMFDZ si ORCAS - au ca


obiect de activitate cercetari in domeniul aeronautic si spatial in intreaga
complexitate, fapt ce a condus la fuzionarea lor, din care a rezultat actualul
Institut National de Cercetari Aerospatiale "ELIE CARAFOLI" – INCAS.

- Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” -


I.N.C.A.S. din Bucureşti, este organizat ca institut national conform Hotărârii de
Guvern nr.1463/12.11.2008 provenind prin reorganizarea S.C. Institutul Naţional
de Cercetări Aerospaţiale “Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. S.A., Bucureşti.

- INCAS este o institutie reprezentativa a cercetarii nationale in domeniul


aerospatial cu o traditie de peste 50 de ani si o infrastructura de cercetare unicat
de interes strategic la nivel national si recunoscuta pe plan international.

- INCAS se afla in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica


(ANCS), care are prevazute fonduri necesare realizarii unor investitii, dotari cu
aparatura, echipamente, instalatii, iar finantarea activitatilor desfasurate in institut
se realizeaza din surse proprii si din alte surse atrase conform legii.

- Numar de angajati: 168.

- Domeniul de activitate (se vor menţiona serviciile/produsele oferite/realizate de către


unitate)
- Institutul National – INCAS, Bucuresti are, in principal, ca obiect de activitate:
a. Cercetare fundamentala si aplicativa, dezvoltare tehnologica, in domeniul
aeronautic si al stiintelor spatiale;
b. Productie in legatura cu domeniile de cercetare abordate si valorificarea
rezultatelor cercetarii;
c. Elaborare de studii, strategii si prognoze privind dezvoltarea stiintelor
aeronautice si spatiale; elaborare de reglementari tehnice si economice, de
interes public si national, care privesc asigurarea cerintelor fundamentale
impuse sistemelor aerospatiale si aerodinamice;
d. Acordare de asistenta tehnica, consultanta si alte servicii stiintifice si
tehnologice specializate, in domeniul propriu de activitate;
e. Formare si specializare de personal in domeniul stiintelor aeronautice si
spatiale.

- Obiectul de activitate al institutului national cuprinde in principal:

A. Activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie –


cod CAEN 7219:
1. In cadrul Planului National pentru Cercetare-Dezvoltare si inovare:
4
a) cercetare fundamentala de baza si orientata in scopul cresterii
nivelului de cunostinte in urmatoarele domenii ale stiintelor aeronautice si
spatiale: aerodinamica, dinamica zborului si sistemelor, spatiu, structuri
aerospatiale, aeroelasticitate si rezistenta materialelor, programe aerospatiale
de interes national si de aparare, materiale si tehnologii aerospatiale,
echipamente electronice, mecano-hidraulice si pneumatice, sisteme de
propulsie aerospatiale;
b) cercetare aplicativa, de tip precompetitiv, pentru realizarea de modele
experimentale, standuri si instalatii experimentale, platforme si statii-pilot,
precum si tehnologii generice cu rol suport pentru cercetarile aplicative, atat
in domeniul aerospatial, cat si in alte ramuri ale economiei nationale;
c) elaborarea de studii, strategii si prognoze privind dezvoltarea stiintelor
aeronautice si spatiale;
2. Activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare
pentru realizarea planurilor sectoriale si a programelor nucleu.
3. Activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul programelor internationale
de cercetare – dezvoltare si inovare.

B. Activitati conexe activitatii de cercetare – dezvoltare tehnologica,


desfasurate in domeniul propriu de activitate – cod CAEN 7120:
a) Asistenta tehnica, consultanta, furnizare de servicii stiintifice si
tehnologice operatorilor economici sau oricaror beneficiari interesati;
b) Testare pe instalatiile experimentale proprii a produselor industriei
aeronautice si spatiale;
c) Solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare,
proiectare si executie de aparatura de laborator, scule si dispozitive;
d) Expertize de specialitate in domeniul aeronautic si spatial;
e) Studii de fezabilitate, evaluari de aeronave si aparatura ambarcata,
oferte, documentatii pentru participarea la licitatii pentru proiectare, executie,
modernizare si expertizare in domeniile aeronautic si spatial;
f) Proiecte pentru executia aeronavelor si echipamentelor aferente,
precum si a instalatiilor experimentale necesare domeniului de activitate.

C. Formarea si specializarea de personal in domeniul stiintelor


aeronautice si spatiale: invatamant superior non-universitar – cod CAEN
8541; invatamant superior universitar – cod CAEN 8542; alte forme de
invatamant – cod CAEN 8559
a) Desfasurarea unor activitati de specializare si perfectionare in vederea
formarii de specialisti in domeniile specifice institutului, prin participarea la
elaborarea de lucrari teoretice experimentale, lucrari de diploma, doctorat,
cursuri si scoli nationale si internationale;
b) Organizare de manifestari stiintifice nationale si internationale cu
specific aerospatial;

D. Valorificarea rezultatelor cercetarii – cod CAEN 2899; cod CAEN


3320:productie de serie mica rezultate prin omologarea produselor si
tehnologiilor elaborate precum si realizarea de instalatii si aparate pentru
laborator (prototipuri).

5
E. Alte activitati de editare – cod CAEN 5819; Activitati de editare a
cartilor – cod CAEN 5811.

F. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din


domeniul propriu de activitate, consultanta, marketing si servicii in domeniul
de profil – cod CAEN 7320; cod CAEN 7022; cod CAEN 7490.

G. Activitatea de sustinere a cercetarii si dezvoltarii tehnologice prin:


expozitii de profil, simpozioane, comunicari stiintifice, editare de reviste de
specialitate, catalog al rezultatelor cercetarii (tehnologii, produse, studii)
rapoarte si sinteze privind activitatea proprie – cod CAEN 8230; cod CAEN
8560.

- Poziţionare în piaţă; principali clienţi şi furnizori

- INCAS efecueaza lucrari de cercetare in cadrul Programului National de


Cercetare-Dezvoltare si Inovare, avand contracte cu Ministerul Economiei si
Comertului, PNCDI/P4/Parteneriate – CNMP, PNCDI INOVARE – AMCSIT,
PNCDI – CAPACITATI ANCS, PNC2 - Programul PARTENERIATE si IDEI.

- INCAS desfasoara proiecte cu finantare Europeana, in cadrul EU FP6 si FP7,


fonduri structurale in Programul IMPACT, Axa Prioritara 2.

- Participarile in programele FP7 de tip CSA in derulare (participarea la CEARES,


RESTARTS si aparteneta la AeroPORTAL), precum si dezvoltari ale acestora ca
parte in actiunile din ERA-NET si urmatoare. Deasemeni, alaturi de industria
aeronautica la nivel national, participa la fundamentarea unei strategii de
dezvoltare la nivel national si asigura baza de formare si dezvoltare profesionala
in domeniu.

- INCAS dezvolta programe de cercetare pentru aplicatii in domeniul aerospatial,


cu aplicare directa in industria aerospatiala si in segmente de “nisa tehnologica”,
dupa cum urmeaza:

- Proiectare si dezvoltare conceptuala pentru produse aeronautice civile si


militare – capacitati avansate de dezvoltare pentru clienti din industria
aeronautica, cu validare in faza de pre-concept si integrare in cadrul unei
dezvoltari integrate la nivel de inteprindere extinsa.

- Programe pentru aeronave in stadii avansate de integrare industriala –


sunt avute in vedere programele de dezvoltare/modernizare pentru
aeronava IAR-99, programul pentru aeronava civila AeroTAXI, precum si
programe specifice pentru UAV-uri.

- Experimentari aerodinamice complexe in instalatii experimentale –


dezvoltarea de competenta sporita in vederea asistarii industriei pentru
certificarea de produse, cresterea gradului de incredere si siguranta
6
proiectarii produselor complexe. Accentul este pus pe capacitatea utilizarii
modelelor active, complex instrumentate si cresterea capabilitatii de
extrapolare a rezultatelor la scara reala.

- Simulare dinamica pe platforme aeriene reduse la scara – cresterea


capacitatilor de simulare dinamica pentru produse aeriene, prin
dezvoltarea si exploatarea unei platforme aeriene instrumentale capabila
de morfing si evolutii complexe cu sau fara operator uman.

- Certificare si omologare de subsisteme si sisteme aeropurtate – extindere


a serviciilor de expertiza specifica pentru echipamente existente si/sau in
dezvoltare destinate aeronavelor civile si militare.

Dezvolta programe de cercetare nespecifice domeniului aeronautic, destinate cresterii


gradului de integrare al institutiei, in mediul stiintific la nivel international sau ca suport pentru
programe aerospatiale, dupa cum urmeaza:

- Cresterea capacitatilor de calcul si simulare numerica – Dezvolta


capacitati de calcul de inalta performanta, atat la nivel software, cat si
implementari hardware, utilizand concepte avansate. In acest context sunt
vizate in mod prioritar dezvoltarea de organizatii virtuale in tehnologie
Grid, si participarea in programe destinate acestei tehnologii pe plan
national si international.

- Aplicatii spatiale complexe – Dezvoltare de noi tehnologii pentru


simularea reliefului virtual, observarea Terrei si includerea acestor
capabilitati in simulatoare virtuale complexe. Sunt avute in vedere
probleme specifice zborului spatial, zborul in formatie pentru retele de
sateliti si comunicatii avansate in domeniul spatial.

- Analiza teoretica si experimentala pentru probleme de mediu –


Dezvoltare de capabilitati de simulare numerica si experimentala, in
suflerii aerodinamice, pentru aerodinamica de mediu (industriala),
evaluare de zgomot si analiza confortului pietonal (confort citadin).

INCAS dezvolta programe de colaborare la nivel academic in vederea dezvoltarii de resurse


umane pentru sectorul de cercetare – Extinderea de parteneriate existente (Universitati din tara si
din Franta, Italia si Cipru pentru programe de masterat) in directia integrarii INCAS in sistemul
European de training la nivel academic si formare profesionala avansata.
Strategia INCAS de dezvoltare nu include explicit o directie de dezvoltare pentru
participarea in proiecte/programe internationale, intrucat intreaga activitate INCAS este orientata
catre realitatile existente la nivel UE si este deja parte activa din aceste programe.
Efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru parteneri din industria nationala -
AEROSTAR, AV. CRAIOVA, AEROTEH, Ministerul Apararii Nationale.

- Structura organizatorică (departamente, secţii – se prezintă pe scurt rolul fiecăruia şi


interacţiunea dintre acestea)

7
- INCAS are in cadrul structurii organizatorice departamente, sectii,
compartimente, laboratoare si alte structuri organizatorice utile in desfasurarea cu
succes a activitatilor.

- Structura organizatorica este aprobata prin decizie a presedintelui ANCS, la


popunerea directorului general, si cuprinde pe langa Departamentul de Cercetare-
Dezvoltare, Departamentul de Servicii Tehnice si Administrative, Departamentul
Economic si urmatoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul
de audit si control financiar, compartimentul proprietate intelectuala (diseminarea
informatiilor, relatii publice si mass-media), acestea din urma formand
Departamentul Programe.
Pentru a releva interactiunea dintre acestea se va studia (insera) ORGANIGRAMA:

- Departamentul de Cercetare-Dezvoltare cuprinde urmatoarele:

- Sectia Fizica curgerilor – dezvolta competente in domeniul curgerilor


nestationare compresibile, cu aport de masa si transfer termic, cu
includerea de reactii chimice si schimbare de stare pentru amestecurile de
fluide. Accentul este pus pe capacitatea de modelare a fenomenelor
viscoase, turbulenta, interactiune unda de soc – strat limita, cu extinderi
catre interactiuni complexe intre curgerea de baza si campul
electromagnetic, precum si pe extinderea capacitatii de simulare in tunele
aerodinamice prin cresterea gradului de tehnologizare si instrumentare
pentru experimente de aerodinamica aplicata.
8
Aceasta sectie are in componenta trei compartimente: Aerodinamica Generala,
Aerodinamica Experimentala si Simulare Numerica. Informatii despre acestea si legaturile dintre
ele au fost evidentiate mai sus.

- Sectia Sisteme Integrate are in componenta doua compartimente:


- Dinamica sistemelor complexe – dezvolta capacitati de simulare
pentru comportamentul dinamic al corpurilor rigide si
deformabile, cu includerea efectelor dinamice aeroelastice asociate
in conditiile interactiunii fluid – structura. Concomitent sunt
extinse capabilitatile de predictie pentru calitatile dinamice in
conformitate cu criteriile de performanta pentru interactiunea om –
masina si simulatoare virtuale.

- Sisteme mecatronice si cercetari avansate de adaptronica –


dezvolta capacitati de conceptie si testare sisteme mecatronice
complexe pentru o noua generatie de aeronave, in interactiune
avansata cu operatorul uman, capabile sa sustina o noua generatie
de vehicule destinate unor misiuni atmosferice si extra-
atmosferice.

- Sectia Structuri si Materiale

- Conceptie si analiza structuri specifice domeniului aerospatial –


are capabilitati de conceptie avansata pentru structuri aeroelastice
si adaptive, inteligente, capabile sa fie certificate si integrate in
noile concepte pentru vehicule aeriene destinate transportului
uman si robotizat.

- Conceptie si sinteza de noi materiale (inclusiv acoperiri de


suprafata) pentru aplicatii aerospatiale – dezvoltarea de noi
materiale bazate pe tehnologii nano, cu un inalt grad de
instrumentare si monitorizare pentru starea de eforturi si
comportament in sarcina, materiale inteligente cu proprietati
variabile in regim controlat si capabile pentru utilizare in structuri
aerospatiale de noua generatie.

- Perspective de angajare/recrutare (departamente în care există poziţii disponibile)

- INCAS angajeaza 15 ingineri pe posturi (echivalente) de Asistenti de Cercetare


Stiintifica, pentru specialitatile:

- Mecanica Fluidelor 3 CS, 2 CSIII, 3 CSII, 1 CSI, 1


- Sisteme Mecatronice 2 CS, 2 CSIII, 1 CSII, 1 CSI, 1
- Dinamica Sistemelor (dinamica si controlul zborului)
2 CS, 1 CSIII, 1CSII, 1 CSI
- Conceptie Aeronave 2 Ing, 2 IDT, 1 IDTIII, 1 IDTII
- Structuri Aerospatiale 1 Ing, 1 CSIII, 1 IDTIII
- Materiale si Tribologie 2 Ing.

9
Toate posturile enumerate apartin Departamentului de Cercetare – Dezvoltare.

Secţiunea II – Informaţii privind activitatile prestate de către student

- Titlul temei de practică


Studiu privind proiectarea computerizată a ansamblului „Presă”

- Domeniul în care se încadrează tema de practică


Inginerie Mecanică şi Aerospaţială.

- Durata perioadei de practică


Practica s-a desfășurat în perioada 04.04.2015 - 22.04.2016

- Descrierea detaliată a departamentelor în care şi-a desfăşurat activitatea


(servicii/produse, încadrarea în schema funcţională a unităţii)
- Ne-am desfășurat activitatea în cadrul departamentului de Cercetare-Dezvoltare,
sectia Structuri și Materiale, compartimentul Concepție și Analiză a structurilor
specifice domeniului aerospațial din cadrul INCAS Bucuresti.
- Principalele servicii/produse oferite de acest compartiment sunt expuse în
continuare: acesta este orientativ și se referă la compartimentul Structuri
Aerospațiale.
- Concepție și proiectare aeronave și subsisteme aerodinamice, componente
constructive:
a) criterii și reglementări cu privire la concepția constructivă a aeronavelor;
b) structura și utilizarea pachetelor IT/soft CAD;
c) concepția structurală și proiectarea tehnică pentru principalele
componente ale aeronavei (aripa,fuselaj,ampenaje,tren de aterizare, voleti
aerodinamici,etc.) în CATIA;
d) clasificarea subsistemelor/componentelor constructive-criterii, obiective,
metodologii etc.
e) funcțiile subsistemelor/componentelor constructive.
- Analiza structurii de rezistență a aeronavei:
a) organizarea activității de analiză a structurii de rezistență;
b) analiza stucturii pentru principalele componente ale aeronavei;
c) analiza locală a stării de eforturi și tensiuni
(NASTRAN,PATRAN,ANSYS);
d) tratarea fenomenelor aero-termo-elastice;
e) criterii privind rezistența și fiabilitatea structurii și optimizări;
f) tipuri principale de solicitări la care este supusă stuctura de rezistență;
g) cazuri speciale și cazuri limită de solicitari; metode de abordare și analiză
(ex.solicitari la oboseala,solicitari dinamice-oscilatorii si aleatoare
-,fluajul si ruperea);
h) fiabilitatea structurilor aeronautice și monitorizarea stării “de sănătate” a
acestora în cursul exploatării.

10
Secţiunea III – Memoriul tehnic privind teme de practică

1. Introducere

În prezent între firmele sau companiile ale căror ţintă comună este piaţa, concurenţa este
tot mai acerbă, iar timpul este un factor esenţial pentru ca un produs să fie lansat pe piaţă la
termenul stabilit. Folosind sisteme informatice se salvează atat timp cat şi bani în etapele de
cercetare şi de dezvoltare a proiectului.
După unii autori: „Proiectarea este acea arie a experienţei umane în care omul cu abilităţile
sale, pricepere şi îndemânare este preocupat de modelarea mediului său pentru a corespunde
nevoilor lui materiale şi spirituale”.
„Proiectarea este un proces fundamental raţional, logic şi secvenţial având intenţia de a
rezolva problemele sau de a iniţia schimbările în lucrurile create de om”.
Procesul de proiectare începe cu identificarea şi analiza unei probleme sau a unei nevoi
(cerinţe) şi duce la bun sfârşit o secvenţă structurată în care informaţiile sunt investigate şi ideile
sunt explorate şi evaluate până când este găsită soluţia optimă.
Proiectarea asistată de calculator (CAD) „Computer Aided Design” este procesul de
utilizare a uneltelor bazate pe calculator într-un larg domeniu de activităţi pentru a sprijinii ingineri,
arhitecţi şi alte categorii profesionale în activităţile lor de proiectare.
Aceasta este principala unealtă geometrică în procesul de management al ciclului de viaţă
al unui produs. PLM „Product Lifetime Management” şi implică deopotrivă programele dedicate şi
componentele hardwere specifice cum ar fi: digitizor, creion optic, plotter etc.
Alţi termeni care în numele complet conţin cuvintele de bază: „Computer Aided” sunt:
CADD „Computer Aided Desifn and Drafting/ (Drawing)”
CAID „Computer Aided Industrial Design”
CAAD ”Computer Aided Arhitectural Design”
Proiectarea asistată de calculator trebuie să fie văzută ca şi parte a întregii activităţi de
dezvoltare a produsului digital împreună cu procesul de management al ciclului de viaţă al
produsului şi ca utilizare cu alte unelte care sunt: fie module integrate, fie produse exclusive.
Acestea cuprind: * Ingineria asistată de calculator CAE „Computer Aided Engienieering”.
Acesta cuprinde activităţi inginereşti în care sistemele de procesare a datelor sunt folosite
pentru a îndeplini funcţii esenţiale cum ar fi de ex: Analize inginereşti (calcule de rezistenţă, calcule
privind proprietăţile de masă), optimizarea fabricaţiei şi realizarea calculelor economice.
Practica proiectării de calculator este folosită în toate procesele inginereşti de la proiectarea
în detaliu şi analiza componentelor până la definirea metodelor de fabricaţie.
Desenarea asistată de calculator se referă în general la desenul tehnic utilizând mai degrabă
un calculator electric şi un soft corespunzător decât o masă sau planşetă de desen tradiţională.
Spectrul de proiecte inginereşti şi arhitecturale realizate cu desenarea asistată de calculator
este larg şi cuprinde domeniile: arhitectural, mecanic, construcţii civile.
De asemenea proiectarea asistată de calculator poate furniza alte forme de comunicare a
unui proiect de ex.: vizualizări tridimensionale şi animaţia.

2. Prezentarea principalelor metode şi tehnici de proiectare asistată de calculator/ proiectare


parametrizată

11
Proiectarea asistată de calculator este un proces complex în cadrul căruia proiectantul
foloseşte o serie de unelte specializate care pot accelera ritmul de proiectare, să minimizeze erorile
şi să valorifice rezultatele.
Parcurgerea fiecărei etape din proces necesită cunoştinţe specifice precum şi folosirea de
programe specifice.
Ingineria asistată de calculator cu numele în Engleză „Computer Aided Engineering” CAE
este o posibilitate de folosire a tehnologiei informaţiei pentru a sprijini ingineri în realizarea unor
sarcini ex. analiză, simulare, proiectare, fabricaţie, planificarea producţiei, diagnoză, întreţinere.
Principala aplicaţie de inginerie asistată de calculator este folosită în construcţii civile,
mecanică, industria de autovehicule, de asemenea în ingineria electronică luând forma de analiză cu
elemente finite pe lângă proiectarea asistată de calculator.
Uneltele de inginerie asistată de calculator sunt în mare măsură folosite în industria de
autovehicule, permiţând fabricanţilor de autovehicule să reducă timpul şi costul de dezvoltare al
produsului în timp ce sunt îmbunătăţite siguranţa, confortul şi durabilitatea vehiculelor produse.
În general în orice temă de inginerie asistată de calculator se parcurg trei faze:
a) Preprocesarea – această fază constă în definirea modelului şi în stabilirea factorilor de mediu
pentru a fi aplicaţi pe acesta.
b) Procesarea (Analiză) – această fază constă în rezolvarea analizei modelului definit în faza
anterioară şi necesită de obicei un calculator de înaltă performanţă şi o aplicaţie specifică
pentru rezolvarea modelului de obiect finit.
c) Postprocesarea – în această etapă se folosesc unelte de vizualizare a rezultatelor obţinute în
faza de analiză a modelului.
Un sistem de proiectare asistată de calculator este o combinaţie de componente hardware şi
software care permite utilizatorului unui astfel de sistem să creeze şi să stocheze informaţii ce
conţin desene care pot fi vizualizate, tipărite sau modificate conform unor cerinţe.
De la capacitatea de a dezvolta numai desene bidimensionale în prezent sistemele de
proiectare asistată de calculator dispun de capacităţi pentru a crea modele matematice.
Un sistem CAD stochează elemente grafice precum linie, arce, coordonate, dimensiuni şi
text într-o bază de date care pot fi manipulate în maniere diferite.
Sistemele de proiectare asistată de calculator sunt recunoscute pentru obţinerea cu
rapiditate a imaginilor bi şi tridimensionale cât şi prin posibilitatea de a furniza utilizatorilor
capacităţi grafice inginereşti.
În domeniul mecanic proiectarea asistată de calculator este practicată în maniere diferite în
cadrul companiilor sau societăţilor.

3. Prezentarea principalelor programe de proiectare asistată de calculator/ proiectare


parametrizată

În prezent cele mai utilizate programe pentru proiectare sunt:


- CATIA
- SolidWorks;
- Autodesk Inventor;
- Pro/Engineer;
- AutoCAD;
- UNIGRAPFICS.
CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application) – este un program dezvoltat
de compania franceză Dassault Systemes și comercializată în întrega lume de IBM. Scrisă în
limbajul de programare C++, CATIA este temelia suitei software a Dassault Systemes.
CATIA este utilizată pe scară largă în întreaga industrie, în special în sectoarele auto și aerospațial.

12
4. Optarea pentru unul dintre programele de proiectare asistată de calculator/ proiectare
parametrizată

Pentru realizarea ansamblului „Presa”, am utilizat programul CATIA V5.


CATIA (Computer Aided Three dimensional Interactive Applications), produs de compania
Dassault Systemes este, în prezent, unul dintre cele mai utilizate sisteme integrate CAD/CAM/CAE
pe plan mondial, cu aplicaţii în domenii diverse, de la industria construcţiilor de maşini, la cea
aeronautică şi de automobile. Versiunea a 5-a este disponibilă încă din anul 1999, la fiecare nouă
reactualizare fiind introduse noi module şi funcţionalităţi suplimentare, în paralel cu îmbunătăţirea
celor existente.
Programul CATIA V5 are o varietate largă de soluţii pentru a satisface toate aspectele
legate de design şi fabricaţie. Dintre numeroasele funcţionalităţi de bază se pot aminti: concepţia
avansată a pieselor mecanice, realizarea interactivă a ansamblurilor, obţinerea automată a
proiecţiilor piesei sau ansamblului curent, posibilitatea de a proiecta în mod parametrizat etc. De
asemenea, CATIA permite conceperea pieselor şi ansamblurilor direct în trei dimensiuni, fără a
desena întâi planşele în reprezentare bidimensională.

13
Ansamblarea Presei

5. Realizarea ansamblului
În cadrul stagiului de practică, desfaşurat în cadrul Institutul Naţional de Cercetare
Dezvoltare Aerospatială “Elie Carafoli”,am ales pentru rezolvare, tema cu titlul Studiu privind
proiectarea computerizată a ansamblului presa ,cu ajutorul programului de proiectare CATIA V5.
În CATIA V5, modelarea unei piese începe cu deschiderea unui fişier nou cu extensia
.CATPart; Se creeaza piesele necesare ansamblului: Start – Mechanical Design – Part Design

14
Fig. 1. Modul de lansare a unei sesiuni noi de lucru

Piesele se realizeaza in ordinea dorita

15
Fig 2. Prima piesa din ansamblu

Fig. 3. Piesa necesara ansamblului

16
Fig.3. Corp necesar ansamblului

Dupa terminarea unei piese schimbam numele acesteia urmand pasii: Click Dreapta pe
“numele” piesei – Proprietati – Product – In coloana in care apare numele “part1” se modifica cu
numele dorit

17
Fig 4. Fereastra pentru schimbarea numelui piesei

Piesele se redenumesc pentru a evita aparitia unei erori la crearea ansamblului

Fig.5. Eroare ce apare atunci cand toate piesele au acelasi nume


18
Crearea ansamblului

Dup ce avem toate piesele intram in CATIA, accesam meniul: Start- Mechanical Design –
Assembly Design

Fig.6 – Meniul pentru crearea ansamblului

Dupa ce accesam fereastra, aducem piesele necesare ansamblului apasand pe butonul


“existing components” situate pe bara de acces rapid sau accesam butonul apasand pe Insert(situat
in bara de sus) – Existing component.
Dupa accesarea comenzii “existing component” apasam cu mouse-ul pe numele ansamblului
situate in coltul din stanga sus(Product 1 in cazul in care nu a fost redenumit).

19
Fig. 7 – Acces rapid “existing component”

Fig. 8 – Locatia comenzii pentru introducerea pieselor in ansamblu

Dupa ce dam comanda, se va deschide o fereastra de unde trebuie sa alegem piesele necesare.

Fereastra va arata asa:

20
Fig. 9 – Fereastra de unde alegem piesele necesare ansamblului

Se apasa pe butonul “Open” dupa ce selectam piesele, iar acestea se vor deschide in CATIA.

Fig.10 – Piesele introduse in CATIA

21
Pentru a avea o perspectiva mai buna asupra lor vom folosi butonul “Manipulation” sau
“Explode” situat in bara de acces rapid.

Fig. 11 – Vederea pieselor dupa manipulare

Dupa ce aranjam piesele , vom folosi comenzile(Coincidence constraint, Contact constraint,


etc.) situate in bara de acces rapid.
De asemenea se poate folosi si comanda “Smart move” situata tot in bara de acces rapid.

Fig. 12 – Tab-ul cu comenzile necesare unei asamblari

Urmand pasii indicati vom obtine ansamblul.

22
Fig. 13 - Presa

23
Secţiunea IV – Informaţii privind abilităţile personale

- Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru


Mediul de lucru a fost foarte primitor, iar interactiunea cu ceilalti membrii s-a
desfasurat in mod corespunzator.

- Competenţele şi abilităţile dobândite în perioada de practică


În urma activității desfașurate în perioada de practică am dobândit următoarele
competenţe:
o Cunoaşterea modalităţilor de folosire eficientă şi rapidă şi de integrare a
unei game de pachete software;
o Cunoaşterea modalităţilor de a identifica necesităţile de informaţii şi
documentaţie;
o Cunoaşterea modalităţilor de dezvoltare a cunoştinţelor în domenii
specializate;
o Cunoaşterea şi aplicarea standardelor;
o Cunoaşterea modalităţilor de a se adapta şi de a se familiariza cu
instrumente noi de lucru.

- Colaborarea cu tutorele reprezentant al unităţii de practică


Tutorele m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat cand am intampinat dificultati in procesul
de proiectare.
Colaborarea mea cu tutorele reprezentant al unităţii de practică a fost eficienta, acesta m-a
ajutat sa imi indeplinesc obiectivele.

- Propuneri de ameliorare a activităţii de practică


Nu am nici o propunere pentru ameliorarea activitatii de practica deoarecă din punctul meu
de vedere , aceasta nu necesită una

24
Bibliografie

1. http://www.incas.ro/

2. http://www.catia.ro/

3. Lector Univ. Dr. Ing. Ionuț Ghionea – “Carte CATIA”

25