Sunteți pe pagina 1din 11

$:p{:}$..


FORME $l flMPURI VERBALE
LIMBA ENGLEZA
2O0 de exercilii pentru incepdtori (A2)
gi avansali (82)

Hr fii

SitnP
\
il3*1"{lI

FORME $t TIMPURI VERBALE IN


V

LIMBA ENGLEZA
2OO de exercilii pentru incepito ri (A2)
;i avansa!i (82)

Ch ristina Cott

o EEtrTtE LtTEFIA
POi\5
Forme;i timpuri verbale in limba eng!eza
de Christina Cott

Pentru edilia in limba romand O 2018 Grup Media Litera


Bazat pe edilia originalS
Verben und Zeiten trainieren
ENGtISCH
tn 2AC Ubungen Verbformen richttg bilden unC sicher anwenden.

Copyright O PON5 GmbH, Stuttgart, Germania,2015


Toate dreptu ri le rezervate

,,1j.'[,$
urrpRn@

Editura l-ltera
O.P. 53, C .P.212, sector 4, Bucure;ti, RomAnia

tel : 02'l 319 63 90; 031 4251619; A752548372


e-mai : comenzi@l ite ra.ro
I

Ne pute!i vizita pe

Copyright O 2C1B Grup Media Litera


pe ntru versiu nea in lim ba romA nd
Toate d repturile rezervate

Traducere din limba germani: Cora Radulian

Editor: Vidra;cu ;i fiii


Redactor: Justina Bandol
Corecto r: Paunila Ana
CopertS: Andreea Apostol
Tehnoredactare ;i prepress: Ana VSrtosu

Descrierea CIP a Bibliotecii Na!ionale a Rom6niei


Forme gi timpuri verbale in limba engl ezd /
trad.: Cora Radulian - Bucuregti: Litera,201B
r s B N 97 8-606-33 -2928-9
l. Radulian, Cora (trad,)
81'374,8=1.l'l=135.1
Cu ajutorul acestui rnanual po!i s5-ti exersezi ;i sa-!i consolidezi sau sa-!i
improspltezi cunogtinlele de graffiaticfr, ?n calupuri mici gi, practic, criunde
te-ai afla. Vei invi!a de asernenea nofiunile esen!iale dln cuprinsul fiecirei
teme care te intereseazi.

Producerea ti utilizarea corectd a forrnelor verbale


Cartea e impirlitd in doud secliuni mari:

Partea lse ocupi de formele verbale - aici vei exersa formele corecte ale verbelor
gi vei invSla sd formezi corect timpurile;i o serie de construclii verbale.

Partea a ll-a se ocupd de verb in cadrul propoziliei - aici vei exersa utilizarea
corectd a formelor verbale in propazilii ;i alegerea timpurilor.

De la simplu la complicat
Exerqiliile sunt grupate pe teme gramaticale, ca sd te poti concentra exact asupra
a ceea ce te intereseaz6. in cadrul fiecdrei teme ai la dispozilie exercilii pe trei
niveluri de dificultate.

* = simplu

** = mediu
*** - dificil

Consolideaze-fi cunostinlele de gramatici!


Fiecare capitol incepe cu o pagind introductivS, in care sunt sistematizate notiunile
de bazd din cuprinsul temei respective, ilustrate cu numeroase exemple.

Poli fie s-o cite;ti la inceputul fiecirui capitol, ca s5-!i reaminte;ti noliunile de
gramatici necesare efectuirii exerciliilor, fie si deschizi cartea din loc in loc, in
ciutarea regulilor pe care ai simlit cd nu le stipanegti in timp ce fdceai exercitiile.
Verifici-fi progresul !

Cu ajutorul rezolvdrilor de la paginile 121-131 poli verifica ce progrese ai ficut.


Dupd un tiffip, poli repeta exerciliile pe care nu le-ai efectuat perfect.

Bifeaza in cuprins temele pe care ai ajuns sd le stipane;ti. Astfel poli vedea


dintr-o privire c6t de mult ai invSlat.

Cuvinte necunoscute? Nicio probleme!


Gisegti toate cuvintele;i expresiile mai dificile din exercilii in glosarul
engl ez-romdn care incepe la pagina 132.

Mult succes!
'
lltllllttti,,, "'

PARTEA I: EXERSAREA FORMELOR VERBALE

re. Verbe predicative ;i verbe auxiliare


'ni
t^

ffi. Verbe modale


f,hp;"'," m. Verbe regulate, neregulate si reflexive
&. lnfinitivul, participiile si gerunziul
m. Verbe usor de confundat
&. lmperativul
K Diateza pasivi
m. Condilionalul 9i condi[ionalul perfect
W. Cum se form eazd prezentul 9i prezentul perfect
rem. Cum se form eazd trecutul gi trecutul perfect 44
reffi. Cum se form eazd constructiile cu sens de viitor 49

PARTEA A ll-A: UTIL,ZAREA CORECTA


A FORMELOR VERBATE
rem. Prezentul simplu gi prezentul continuu
rem. Prezentul perfect simplu gi prezentul perfect continuu
re&. Trecutul gi trecutul perfect
reffi. Formele de viitor ,'{ n

reS. Folosireaconditionalului
reff. Locul verbului in propozilie
rem. Folosirea verbelor modale
reW. Folosirea imperativului
mffi. Verbe usor de confundat gi verbe in expresii fixe *lv s.6

ffire. Verbe gi determinantele lor


ffim. Folosirea diatezei pasive
mm. Folosirea infinitivului
m#. Folosirea gerunziului $ &*"

mffi. Folosirea participiilor

REZOLVANI

GLOSAR
1. lr
sim;

wffiffiffiffi pffiffiffiffiffi&T $wffi all


b)1
VerbeauXiIiare,predicatuluneipropozi!ii.
JaniCe ieads a lot, c)
Tom and Mia don't talk much.
d)
Ai varbit cu Mia?
Ve.r..be,I1e.,1:,.$.r.e.'d,;iC.6.t,|,v.d...:$.6.t.'f.i,...,ne.$U.;,[b..t.e.,,*5.u neregulate, e)
,

*$.;.1.ffi.m
..E.* :l.,*;i:.ffi:,:,:..&f'*.rffi.*...,re$,*.*,*t.*,;;..1.*;*1r*$.4*..f :t.*i..,Ei refBexive, f)

Atenlie la intrebdri! Daci un cuv6nt interogativ este subiectul unei propozilii


interogative, atunci locul lui in propozi!ie e acelagi ca intr-o propozi!ie
enuntiativS. Daci este insd complement direct sau indirect, atunci e urmat
de un ve rb auxiliar ;i apoi de subiect. 2,

Who discovered America? Cine a descoperit America?


Who does Tara meet today? Cu cine se int?lnesfe Tara astazi?

3,
:

propoZi!iileinterogativegidiatezapasivd.. a,t

l)

EI a cl$igat cursa,
Ei alearga spre sta,lia de' autobuz.
,,,,,.
,., : :.: , 4i
,Nu.ii:eis;.iuiih€,nit::ia.5ia?

predlcatlVe...,,,,
,i,,,,,i,,

,...:
John are pdrul negru,i ,

Bun'ita ei esfe foarte bolhavd, '

Daci e folosit ca verb predicativ, be nu are nevoie de do in propoziliile interogative


;i negative,

ls the newspaper in the li',rinB-rccm? Ziarul e in camera de zi?


The kids aren't h u, n { i, Copiii nu sunt flamAnzi.
6: * f. in propozitiile de maijos, alege forrna corectd
simplu.
a verbelor la prezentul

a) Mf t-laf f is ':l;,,::;+,.:ir"ii'::-,i'i,j:,:l;,:rt,i.,i"i,,r:,,jti1i.{iiliiiit:tiil,ir:ir.
Se OBraphy at thg lOCal SChOOl,

b) WhO hefe r;r,,;ir'iii:':r:ji.ri:i,,,-,'",i,,,i'iii";ii,il,;liiiii.i,'irl"iliri,rot; the fUleS Of tennis?

C) ;i11;'ii,,riil:',rrr';tirtr, yOU in a f OOtba ll tga m?

d) n,:r',i:;,r,:,,i'$-.il;:u+:ii .,i il:ir+lr you know the answer?

e) lrtiiri:iir;ri.,rr{iil:i1"*'ji,,u'{:ii;;ttl:l;i'}iii dO the irOning,

f) Sh g 11,;,iri;r111,ur"i1'liili;i:i,rij*;i,iur::rr 3 llew com puter.

:> C*p'it*lr:i l?: Fr*x*ntuI sin:pir: si pr*xer:t*l **r:tinur"*, p" Ii5

2. Care dintre verbele alese Ia exercitiul l sunt predicative?

Flltttt

Hfii'''
lllllilrilmr,,' ' ! x n r I' I' a t t tt t.t"tt,;t.;rt,,i,t..i,t'

:,,, :,,,,,,,,,'.
,,, ,, ,.,, r,: ,,,,; ,, ,,,

::i
, :.:i, it ,:, :i:.: , :: ::,: tl: ,:,:;,

: :,,:t: ., t,:,,,:,:, :: :,'::, :..: ::,,,'


3. Citeste urmStoarele propozilii despre o excursie cu clasa si cornple-
teazS-le cu verbele date la trecutul simplu.
-^ln
vy!U-i-
,, , :,,:,' ., :::: i:i::::::r::']:l:.

: :,: ti,,':: ': :,:r' ,. it:: ::::,.': ::,:t',,::l::l:i

:'::,::'1"":,':
', ,. , :,,,i'1,:' t' ,:,' ,,',,t :':'
r:::
: ::: : : ::: ::: ,'i: :r,::: l::: i :: i:::r:i::

': ,
::
,, ,:':l:::,
.
,, ,. :,,,,,]:
:,,, :. ,,
,,,r,:, , ,.
' ,:,:,::,: ,:::::i::.:l ,,,,,:,t,,::,:, :, I t: ,1,:::::

:
:
' i,:,.:::i:::
::: :" :,:::. I :
:,:i:: ,:,:,::..,,:::,,,:,i:

l l:i:::.::: ,
: :::: :::: :: ::::::':'::::::: :: : :i,i ::: t::: ,
:: ,:: :
i':::::':,,

: : :::, t::: , ::: , ::: :t:: :t:: :,:: ::::tt :::::


, : ,]': ,. ,, .:l:l I "'':i :l:::lii:l'
i

HI " :
: : : ::::,:l:t ::i:i:,t::,i:::,,t: ,: ::,:::i::r::::

':;,',..'-,t.t,'...:.'
,,:i:i:,:'::::::::i:,:,,:::::::
,; ; ...",,,lt.
':t'.;t.
:

: ,:: .,,:,::i . : l:,:i .:,t: rt:::i :'li:::.:: !:t,:::


:, , ::, ,,,:t,::, : i:, :,,,:,: ::,::,,: : t:: :

. .': : I ':'::,:i:: . :,,,:',:'::l r,:: :'::.t: :t]::' '


: :: :t :::::,::i:,i :: ::: t,, t:,: ::::,: :

: ::: :::::r:::: :::l:r:: :.1,::::l:

,,.,,: l:,,I':,i,.l::,, :,i,:,I,, ::


::l;:i :i.ii :Il: l,

to the theatre one evening.


::

' I
, rlil:',: .1:::.:,:::i.iiri:,,:: ,,:,,

'
,.',;:,;,,,.,,,,, i;;1i-,j
: ',: : ::r.r. l:i':rl:,::tl: r:l::r:',ii: i::'.,:,,r'',,,.., ',
: I , ,,, ' ,.i.::l...I:
, ,:, ,,:,',, ,,,, ,,,.,,,
l:r

:' ,::i::::'': ,r,,::::: ., ti:.:'ii.:: t,:: l: . ,,::::,,

, ,,,,,,,;.,,:. .,.;,:,; .:,,:


l:,:
,r,,.,,1 ,'1 ,.;.,;,,
e)
, , ' ,, :
,,'
,. ,' ,,
, ,,, ,i ,, ' , '
,,,1',
,,'
,,,,, ,, , ,,
,1 ,,,
, ,,',,, ,,..,

:: .: : : .. :: : I i i :
: :: ::
i i:, t: :: :: ::, t::::, ,,: :,: :, :: :

,
:
:
l:,,''I'I,:'r,

.
:::
:
:
:,

,: ,,.:
l:
, ' :'
,,,,,,',:";,I,l"''

,
i ,:,:.
':t,:
1,,: :i :',: t:,ri,t:t,:,,:i,:,1:.::",i::!i.:,::':i,,:
:
I t: :: r: i], l., i,: ,::
i
::
11I

:,
1.'1.'l

:, r,, I i. I ,
':t,'

':: !
:.,
::
:
f) ir.ri,,li:l:.,,'i::
it; I i":.1'l ill Of CO U f Se !

illllllllllttttt"' ' n, il r . I . . I . r r ra,,a:ijl:o',:i a,,a':'ar,;,:rlr,a::i:.:.

* tmpit*lurl l4: Tr*e utr.-.tl pl tn*e utuE p*nf**{. g:. 63


hit,rr " .": s ative

Fwt'"

ffillillrlrjtr

lllllllllililrr,,, ,,
4. Care sunt formele de trecut simplu ale urmitoarelor verbe Ia negativ? *
a) isn't

d) hasn't e) don't do

.-a-.
5' Completeazd tabelul cu formele verbale afirmative sau negative cores-
punzitoare. G6ndeste-te la ce trebuie adiugat in cazul lui he / she / itt

t,6 b .e'.t(
n.e$et1v) to do (afiimativ) ,
fil' 5ilE: ( #it:i# et iili
:

I am not have

fOU.,.,'l do

.he/,e.he lt

.we
a ren't have

.Y€.u do have

rh€$

6. La fiecare dintre intrebdrile de maijos existi un singur rispuns corect.


Care anume?

a) Where is the bus stop? b) Does he like footba ll?

i.i rri l doesn't know, r-i nr, No, he dont.

r l iiti I dont know. i,i etl No, he doesn't,


ii iit ldon't know. , i ,i,, No, he doesnt.

c) Has she got a car? d) Are they having fun?


i r ,iii Yes, she does. : Yes, they are,
ir i:.i Yes, she has, Yes, they have,
,\

ff,fili:ll'tii,,, .: * 7. in propoziliile de mai jos, subliniazd verbele auxiliare.

a) What do you know? e) Where have you been?


ul
J
b) Who would like some tea? D Why aren't they staying? o
d,
tu
c) Do you have bretzels, too? g) Have you seen this film? g,
o
$llllllillllllll I
d) How do you do? h) ls it cold outside?
J
lrl
E
filiitulllrr rrrr
e
o
r l!

L
hHffii,1,il,,,*,,,,,, * * 8. Care dintre verbele subliniate in exerciliul precedent pot fi ;i predicative?
UJ
c,
o
E
IJJ
xlrl

lll
F
** 9. Pentru intrebdrile de mai jos existi c6te o singuri interogalie de d,

conf irma re (question tog) corecti. Care anume? A

a) lt has been agreed on,... b) But he went last year,...

i r ,'i;i, hadn't it? ii r{,uu doesn't he?

i r r.lr Wasn't it? i l tt;,':l; d id n't h e?

l- i il, hasn't it? ii r",. WaSn't he?

c) You did finish it though,.., d) He hadn't been behaving oddly,.,,

l-i ,ii, didn't you? ..i ;:iri, hadn't he?

' i I:' did you? i i "I WAS hE?

i , 'r:', haven't you? ii ,i". had he?

e) She wasn't causing too much trouble,


l"l il,, WaSn't She?

i l Eir hadn't she?


Ffi,

i i it: WaS She?


Mllrl"

frlfifrliri
'ES" Subliniazi in urmdtoarele propozilii verbul predicativ, apoi bife azd l
tirnpul fiecdruia.

trecut prezent viitor a

a) lt is turning. il :1
!J b

b) You played i"-l


ti
ti
: '-1
ii
c

c) She will dream, ]!


L1
f-- ]
t---l il d

d) I am going to go, ii i*t


]l il €

e) They were going, T1


t-.-l il i*i
f

f) I had had I--


t*i 1 tl
LJ il T

g) They are going. t..j .f-l


1......J L--i I

h) lt f ell r1
]t t-I ,il

i) I have got. ,i u ;"


:.J
1
I

j) He doesn't have. i*i


t-":
i-*j il

11, Tieci verbele de mai jos la viitorul perfect. Foloseste forma scurtS.

a)

b) You will not see

c) It will grow

d) She will forgive

e) They will not try

f) We will understand

s) He will not have

x ilmpit*[u$ "]l: Cur:n s* f*nrxemx# **nstru*{ir$* eil s*ns de viit*r, p.4S