Sunteți pe pagina 1din 15
ACATISTUL SFINȚILOR OCROTITORI AI MOLDOVEI (Duminica a II- a după Cincizecime 1 / 14 octombrie)

ACATISTUL SFINȚILOR OCROTITORI AI MOLDOVEI

(Duminica a II-a după Cincizecime 1 / 14 octombrie)

Tipărit cu binecuvîntarea Prea Sfințitului

N I C O D I M

Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete, „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”, Edineț

2

Condacul 1

Celor aleși ai lui Dumnezeu, sfinților ce au strălucit în pămîntul Moldovei, cu credință, adunîndu-ne toți, cîntare de laudă să le aducem: Iar voi, ca cei ce aveți îndrăzneală către Mîntuitorul, din toate nevoile, sloboziți-ne pe noi, care strigăm către voi: Bucurați-, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

Icosul 1

Doamne al puterilor și Făcătorule a toate, Hristoase Dumnezeule, lăudînd cetele sfinților ocrotitori ai Moldovei, Ție ne rugăm; Luminează-ne cu harul cel dumnezeiesc, ca să slăvim, după vrednicie, pe plăcuții Tăi, strigîndu-le unele ca acestea:

Bucură-te, Ștefane, domnitor preaiscusit; Bucură-te, voievod de Dumnezeu înțelepțit; Bucură-te, apărător al drepteicredințe; Bucură-te, ctitor de lăcașuri sfinte; Bucură-te, Varlaame, ierarhe prealăudate; Bucură-te, păstor bun și iubitor de dreptate; Bucură-te, făclia cea luminoasă a Moldovei; Bucură-te, tîlcuitorule al Evangheliei; Bucură-te, Dosofteie, părinte purtător de lumină; Bucură-te, că ai lăudat pe Duhul Sfînt cu David împreună; Bucură-te, slujitor adevărat al Bisericii celei dreptslăvitoare; Bucură-te, că în ispite ai păstrat credința mîntuitoare; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

3

Condacul 2

Văzînd Domnul suferința turmei Sale din pămîntul nostru și, milostivindu-Se de ea, a trimis domnitori și voievozi temători de Dumnezeu, ca să întărească dreapta credință și să păzească țara de cei de alt neam, cîntînd Domnului : Aliluia!

Icosul 2

Cu dumnezeiască înțelepciune a lucrat Domnul mîntuirea poporului Său, care neînțeleasă a rămas veacului acestuia, iar mulțimea sfinților ce au strălucit în pămîntul nostru, urmînd lui Hristos în viața aceasta, petrec acum, împreună cu cereștile cete, pe care noi îi lăudăm așa:

Bucură-te, Petru, mărturisitorule al Adevărului; Bucură-te, că prin scrierile tale ai risipit căile întunericului; Bucură-te, părinte, lauda ortodocșilor; Bucură-te, cuvioase, podoaba teologilor; Bucură-te, Iacobe, slujitor osîrdnic pentru casa lui Dumnezeu; Bucură-te, sfinte, care pentru mîntuirea păstoriților te-ai silit mereu; Bucură-te, învățător duhovnicesc și dascăl al virtuții; Bucură-te, părinte, că ai urmat calea arătată de toți sfinții; Bucură-te, Teodosie, sfeșnic minunat al Bisericii lui Hristos; Bucu-te, fluierul cel păstoresc al poporului celui bine credincios;

4

Bucură-te, ierarhe și sfințit mucenic; Bucură-te, că prin sabie calea ți-ai sfîrșit; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 3

Lăudăm taina cea mare, că puterea lui Dumnezeu în neputință se arată, iar voi, sfinților, ce ați strălucit în pămîntul nostru, într-armîndu-vă cu putere de la Cel preaînalt, în felurite chipuri v-ați nevoit și ați slujit Domnului, Căruia, acum, împreună cu cereștile cete, cîntați Lui: Aliluia!

Icosul 3

Arătîndu-Te Arhiereu al bunătăților celor viitoare, Hristoase Dumnezeule, ai risipit păcatul nostru cel prea rău, iar noi, pe mulțimea ierarhilor, ce s-au proslăvit în pămîntul nostru și petrec întru lumina cea pururea fiitoare, lăudîndu- i, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, Leontie, chipul bunătății; Bucură-te, povățuitor iscusit al creștinătății; Bucură-te, pilda slujirii arhierești; Bucură-te, iubitor al nevoințelor sihăstrești; Bucură-te, Ioane, arhipăstor smerit; Bucură-te, că Domnului cu vrednicie ai slujit; Bucură-te, diamant în vremuri grele; Bucură-te, căci cu răbdarea ai trecut necazurile; Bucură-te, Pahomie, înțelept iconom al tainelor dumnezeiești;

5

Bucură-te, lucrător iscusit al nevoințelor pustnicești; Bucură-te, suflet încărcat de virtuți; Bucură-te, prieten al multor dintre sfinți; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 4

Făclii mult luminoase v-ați arătat, sfinților ierarhi, căci chemați fiind la înalta slujire și, făcînd voia Stăpînului, ați înmulțit talanții pe care i-ați primit, pentru care și, petrecînd acum în cereștile lăcașuri, cîntați Domnului: Aliluia!

Icosul 4

Pe păstorii cei preaînțelepți, pe lucrătorii cei adevărați ai smeritei cugetări, cinstindu-i după vrednicie, să-i lăudăm, căci, pentru rugăciunile lor, aflăm milă la Dumnezeu și dobîndim viața cea veșnică. Pentru aceasta, le strigăm așa:

Bucură-te, Gavriile, stîlp tare al credinței; Bucură-te, casnic împreună cu sfinții; Bucură-te, slujitor credincios, ce ai făcut voia Stăpînului tău; Bucură-te, că înmulțind talanții, ai nimicit cursele celui rău; Bucură-te, Iosife, cel milostiv și blînd; Bucură-te, cunună de daruri a Duhului Sfînt; Bucură-te, rîvnitor al vieții curate; Bucură-te, pom cu roade binecuvîntate; Bucură-te, Serafime, sfințit nou-mucenic; Bucură-te, că pe Hristos tuturor L-ai mărturisit;

6

Bucură-te, urmaș vrednic al sfîntului tău ocrotitor; Bucură-te, suflet dornic de Împărăția Cerurilor; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 5

Puterile cerești se veselesc văzînd pe sfinții mucenici încununîndu-se, căci pentru dreapta credință s-au arătat apărători ai Adevărului, gonind toată înșelăciunea necredincioșilor, pentru care noi, după cuviință, fericindu-i, cîntăm Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Nu trece cu vederea cererile celor ce se roagă Ție cu credință, Hristoase Dumnezeule, că multe pătimiri suferind mulțimea mucenicilor, cu puterea Ta au învins, pentru care noi, cinstindu-i, cu cîntări de laudă îi fericim așa:

Bucură-te, Dionisie, slujitor adevărat; Bucură-te, că scut neclintit al credinței te-ai arătat; Bucură-te, că rele pătimiri ai răbdat pentru Hristos; Bucură-te, mucenice, ce ai căutat pentru suflet folos; Bucură-te, Nicodime, pîrgă de roade bogate; Bucură-te, că a sluji Domnului te-ai sîrguit întru toate; Bucură-te, că nu te-ai împuținat în grele încercări; Bucură-te, căci cu mucenicii petreci în cereștile cămări; Bucură-te, Ștefane, lucrător cinstit în via Stăpînului tău; Bucură-te, luptător neînfricat împotriva celui rău; Bucu-te, propovăduitor al dreptei credințe și al cucerniciei;

7

Bucură-te, că te-ai învrednicit de cununa muceniciei; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 6

Mai luminată decît soarele și mai lucrătoare decît razele sale s-a arătat ceata sfinților ce au strălucit în pămîntul nostru, căci ei ne-au învățat, prin suferință și rele pătimiri, prin tărie și mărturisirea credinței, a ne închina Dumnezeului Celui adevărat, Căruia, cu dreaptă credință Îi cîntăm: Aliluia!

Icosul 6

Întăriți fiind de Duhul Cel dumnezeiesc, sfinții mucenici au înfruntat, cu tărie, mulțimea chinurilor și pe Hristos L- au propovăduit Dumnezeu adevărat, în priveliște, de care minunîndu-ne, cu cîntări de laudă îi slăvim:

Bucură-te, Ioane, mult-pătimitorule; Bucură-te, mucenice îndelung-răbdătorule; Bucură-te, neguțător plin de înțelepciune; Bucură-te, că credința agarenilor ai socotit deșertăciune; Bucură-te, Ghermane, cuvioase mucenice; Bucură-te, surpătorul curselor demonice; Bucură-te, ajutorul celor ce merg pe calea mîntuirii; Bucură-te, risipitorul nelegiuirii; Bucură-te, Daniile, podoaba sihaștrilor; Bucură-te, povățuitor iscusit al monahilor; Bucură-te, pildă a smeritei cugetări;

8

Bucură-te, comoară plină de cerești binecuvîntări; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

Condacul 7

Pom al vieții Te știm pe Tine, Mîntuitorule, strigă către Tine, Hristoase Dumnezeule, ceata cuvioșilor, și dulceața vieții celei veșnice spre mîntuirea noastră, a celor ce Te lăudăm, cîntîndu-Ți: Aliluia!

Icosul 7

Lăudăm taina Ta cea mare, Hristoase, căci dînd harul dumnezeiescului Duh sfinților Tăi, prin care ei nevoindu-se, au împodobit bolta Bisericii și petrec acum cu cetele netrupești, pentru care noi, într-un glas, îi lăudăm așa:

Bucură-te, Simeoane, lucrător al marilor nevoințe; Bucură-te, împlinitorule al cereștilor făgăduințe; Bucură-te, iubitor al viețuirii curate; Bucură-te, mireasma duhovniceștilor fapte; Bucură-te, Amfilohie, înger pămîntesc; Bucură-te, stea și om ceresc; Bucură-te, următor al sfinților de demult; Bucură-te, că ai ajuns demonilor de temut; Bucură-te, cuvioase Chiriac, lauda Tazlăului; Bucură-te, cel ce ai risipit cursele întunericului; Bucură-te, rîvnitorule către cele cerești; Bucură-te, vistierie de daruri duhovnicești; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

9

Condacul 8

Căutînd a urma desăvîrșit Celui fără de patimă, mulțimea cuvioșilor au alergat ca cerbul la izvoarele apelor, în liniștea pustiei, și dobîndind cele dorite, au moștenit Împărăția Cerească, cîntînd Domnului: Aliluia!

Icosul 8

Strălucit-a viața voastră ca soarele, purtătorilor de Dumnezeu părinți, pustnici și sihaștri, căci nevoindu-vă prin munți, păduri și peșteri, v-ați făcut locașuri ale Duhului Sfînt, pentru care noi vă lăudăm așa:

Bucură-te, Iosif, sihastru smerit; Bucură-te, că în Țara Sfîntă te-ai nevoit; Bucură-te, ascultător al Maicii Preacurate; Bucură-te, nevoitor al privegherilor de noapte; Bucură-te, Chiriac, pildă de viețuire aleasă; Bucu-te, pustnic cu petrecere cerească; Bucură-te, că ai trăit în lepădare de sine; Bucură-te, ostenitor la neîncetata rugăciune; Bucură-te, Onufrie, cel plin de dumnezeiasca rîvnă; Bucură-te, că ai primit cerească cunună; Bucură-te, cuvioase, ce ai stins patimile trupului; Bucură-te, că ai căutat doar la mîntuirea sufletului; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

10

Condacul 9

Iubind sărăcia Domnului și urînd cele vremelnice și trecătoare, cuvioșilor părinți, ați luat jugul cel ușor și, purtînd pe umeri povara cea mîntuitoare, ați cîștigat Împărăția cea pururea veșnică, unde, împreună cu toți sfinții, cîntați: Aliluia!

Icosul 9

Să se tînguiască soborul necredincioșilor, iar adunarea cinstitorilor de Dumnezeu să se bucure, că mulțimea sfinților ce s-au proslăvit în pămîntul nostru petrec întru cele de sus și lui Dumnezeu se roagă pentru mîntuirea lumii, iar noi, cu glas de bucurie, îi lăudăm așa:

Bucură-te, Rafaile, icoană a virtuților; Bucură-te, părinte, mîngîierea creștinilor; Bucură-te, mireasmă de taină a pustiei; Bucură-te, slujitor adevărat al Treimii, Bucură-te, Partenie, care toată grija lumească ai lepădat; Bucură-te, că în sfințenie te-ai îmbrăcat; Bucură-te, că în tine Hristos a strălucit; Bucură-te, lumina razei Duhului Sfînt; Bucură-te, Paisie, tîlcuitorul Filocaliei; Bucură-te, dascăl iscusit al isihiei; Bucură-te, povățuitor neînșelat al rugăciunii minții; Bucură-te, duhovnic înțelept al pocăinței; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

11

Condacul 10

Cu puterea Ta cea negrăită, Mîntuitorule, încingîndu-se mulțimea sfinților, a învins vicleniile diavolilor și neputința trupului, pentru care și pomi roditori arătîndu-se, dau îndulciri mîntuitoare celor ce îi cinstesc cu credință și lui Dumnezeu cîntă: Aliluia!

Icosul 10

Zid sunteți și apărare tuturor, sfinților, căci cu nevoințele și pătimirile împodobindu-vă, v-ați arătat înfrumusețați dumnezeiește, pe care slăvindu-vă, vă lăudăm așa:

Bucură-te, Sila, chip al viețuirii îngerești; Bucură-te, rîvnitor al tainelor duhovnicești; Bucură-te, vlăstar cu viață curată; Bucură-te, mlădiță pustnicească; Bucură-te, Paisie, rod al ascultării; Bucură-te, ucenic osîrduitor și fiu al înfrînării; Bucură-te, vas cu mir ceresc; Bucură-te, ajutătorul celor ce se pocăiesc; Bucură-te, Natan, diamant al răbdării; Bucură-te, învățătorul neîmprăștierii; Bucură-te, turturea iubitoare de pustie; Bucură-te, rîvnitorul fecioriei; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

12

Condacul 11

Adunarea cea sfințită a cinstitelor femei nevoindu-se în privegheri de toată noaptea, cu neîncetate rugăciuni, au urmat Ție, Hristoase, și, umbrite fiind de dumnezeiescul Duh, au moștenit cămara cea cerească, unde, împreună cu fecioarele cele înțelepte, Îți cîntă: Aliluia!

Icosul 11

Ceata sfintelor femei, Mîntuitorule, ridicînd crucea și nevoindu-se în felurite chipuri, prin munți și peșteri, prin înfrînare și răbdarea suferințelor, prin firea cea slabă și neputință, au biruit pornirile trupului și s-au făcut locaș Sfîntului Duh, pe care le lăudăm așa:

Bucură-te, Parascheva, maică prealăudată; Bucură-te, fecioară neîntinată; Bucură-te, grabnic ajutătoare; Bucură-te, a Moldovei ocrotitoare; Bucură-te, Teodora, suflet rănit de cele cerești; Bucură-te, pilda vieții călugărești; Bucură-te, mărgăritar neprețuit al pustiei; Bucură-te, rod sfințit al sihăstriei; Bucură-te, Agafia, suflet plin de har; Bucură-te, comoară dată nouă în dar; Bucură-te, ajutătoarea celor scîrbiți; Bucură-te, mîngîierea celor necăjiți; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

13

Condacul 12

Săvîrșind sfințita voastră pomenire, cuvioșilor părinți și ierarhi, sfințiți mucenici și mărturisitori, împreună cu ceata sfintelor femei, primiți de la noi această cîntare de laudă, căci toată nădejdea la voi o avem și lui Dumnezeu aducem cîntare: Aliluia!

Icosul 12

Toată măsura laudelor este covîrșită de slava ce ați primit-o în ceruri, întru tot lăudaților sfinți, ce ați strălucit în pămîntul nostru, căci nu în umbră, ci în arătarea adevărului vă rugați pentru sufletele noastre; noi însă vă lăudăm așa:

Bucură-te, Iosife, suflet curat; Bucură-te, căci cuviosului Paisie ascultării te-ai predat; Bucură-te, fire blîndă și smerită; Bucură-te, călăuză nerătăcită; Bucură-te, Antipa, dascăl plin de har dumnezeiesc; Bucură-te, pildă a cinului monahicesc; Bucură-te, Ioane, nevoitor în Locurile Sfinte; Bucură-te, vas plin de daruri negrăite; Bucură-te, Gheorghe, smerit pelerin cu inimă curată; Bucură-te, că lui Hristos ai slujit viața toată; Bucură-te, adunare de sfinți ierarhi și domnitori; Bucură-te, ceată de cuvioși părinți și mărturisitori; Bucurați-vă, Sfinților toți, care ați strălucit în pămîntul Moldovei.

14

Condacul 13

O, sfinților toți, plăcuți lui Dumnezeu, ce ați strălucit în pămîntul Moldovei, primiți această cîntare de laudă ce se aduce vouă și, prin sfintele voastre rugăciuni către Dumnezeu, cereți nouă iertare de păcate în veacul de acum și în cel ce va să fie dobîndirea veșnicilor bunătăți, ca împreună cu cereștile cete să cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

(de 3 ori)

Apoi, Icosul 1 și Condacul 1

Troparul, Sfinților Ocrotitori ai Moldovei glasul al 3-lea:

Ție, Făcătorule a toate, ca un prinos preaales, Țara Moldovei îți aduce mulțimea sfinților ce s-au proslăvit în pămîntul ei, pentru ale căror rugăciuni și ale Născătoarei de Dumnezeu, în pace îndreptează viața noastră, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul, Sfinților Ocrotitori ai Moldovei glasul al 5-lea:

Ceata sfinților ce s-au proslăvit în pămîntul Moldovei, acum, în ceruri, luminat prăznuiesc și, părtași fiind ai Bisericii celor întîi născuți, lui Hristos Dumnezeu, strigă neîncetat: pace lumii Tale dăruiește, Unule, Iubitorule de oameni.

15