Sunteți pe pagina 1din 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI

În acest proicet am încercat să abordez această problemă din toate punctele de vedere și să o
analizez din mai multe considerente. Pentru început am cercetat la general cheltuielile publice
pentru acțiuni socio-culturale, pentru a vedea ponderea cheltuielilor pentru cultură, artă, sport şi
acţiuni pentru tineret în totalul cheltuielilor din acest sector. Am clasificat după mai multe criterii
tipurile de cheltuieli, și am încercat să le definesc din mai multe puncte de vedere.

Am analizat dinamica cheltuielilor publice pentru cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret pe
o perioadă mai lungă de timp, începând din 2002 până în 2018. Am încercat să vad care au fost
schimbările, problemele și piedicile care stăteau în față pentru o alocare mai mare din bugetul
statului pentru cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret. Din 2002 până în prezent am analizat
cheltuielile din următoarele aspecte: suma precisă de mln. lei alocată, câte % din PIB reprezenta
acesta, câte % sunt alocate acestui sector din totalul cheltuielilor.

Analizând acest fenomen am ajuns la concluzia ca defapt, oficial, aproximativ 0.9% din PIB
care sunt alocate pentru cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret de-a lungul anilor repezintă un
procentaj foarte mic, pe lângă aceasta nu avem specialiști buni, și nu tindem spre o dezvoltare mai
amplă. Atunci care e problema ?

Căi de îmbunătățire a culturii în Republica Moldova

Implementarea unui mecanism eficient de protejare a patrimoniului cultural va stopa procesul


de distrugere şi degradare continuă a monumentelor de valoare cultural-istorică, va contribui la
formarea unei atitudini responsabile faţă de valorile patrimoniale naţionale, fără păstrarea cărora
şi transmiterea în stare satisfăcătoare generaţiilor viitoare nu este posibilă dezvoltarea durabilă a
societăţii.

Implementarea largă a tehnologiilor informaţionale în administrare şi promovare a valorilor


culturale va spori eficienţa procesului de luare a deciziilor, de elaborare şi implementare a
politicilor publice, va contribui la promovarea imaginii culturale a Republicii Moldova în exterior.

Proiectele de educaţie prin cultură şi reformare a educaţiei artistice în instituţiile preuniversitare


vor spori nivelul de cultură al societăţii, vor contribui la ameliorarea calităţii bunurilor şi serviciilor
produse în societate, va creşte exigenţa consumatorilor.

Digitalizarea unui masiv important de obiecte de patrimoniu cultural va impulsiona dezvoltarea


serviciilor electronice, inclusiv a comerţului electronic cu bunuri şi servicii culturale, va crea o
platformă trainică pentru promovarea artizanatului, serviciilor turistice, ameliorarea procesului de
învăţămînt preuniversitar şi universitar umanitar.
22
Crearea unor parteneriate public-private viabile ar contribui la revitalizarea lăcaşelor culturale, la
utilizarea eficientă a potenţialului cultural local în favoare dezvoltării comunităţii.

O cale care ne-ar putea îmbunătăți situația actuală a sistemului social-cultural, ar fi integrarea
mai amplă a culturei din R.M. în Uniunea Europeană. Unul din avantajele de bază ale integrării
europene este în primul rând să fie beneficiul dezvoltării economice şi sociale a ţării. Este necesară
integrarea europeană pentru ajustarea Moldovei la nivelul de trai european, la dezvoltarea
economiei, societăţii şi progresului tehnico-ştiinţific. Însăşi politica europeană de modernizare şi
reformare a sistemului cultural are ca obiectiv principal dezvoltarea unei economiei europene
bazată pe cunoştinţe, care să devină o economie lider pe piaţa mondială, care să asigure un nivel
înalt de trai populaţiei, care să fie promotorul dezvoltării şi progresului.

Sectorul social-cultural este unul foarte important, iar consecințele neglijării lui la momentul de
față se vor vedea peste ani, când vom avea o țară lipsită de cultură, iar economia țării va scădea
considerabil, din cauza demoralizării culturale.

23
BIBLIOGRAFIE

1. Acte normative

 LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.
Publicat : 27.03.1997 în Monitorul Oficial Nr. 19 Data intrarii in vigoare :
31.08.2000
 LEGE Nr. 413 din 27.05.1999 culturii. Publicat : 05.08.1999 în Monitorul Oficial
Nr. 83-86 art Nr : 401
 Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 9 aprilie 2014 STRATEGIA DE
DEZVOLTARE A CULTURII „CULTURA 2020”
2. Lucrări științifice

 Angela Secrieru ,,Finanţele publice”, Editura Epigraf, Chişinău, 2004


 Larisa Elena Moisică Preda ,Finanţe Publice, Editura Bibliotheca,
Târgovişte,2009
 Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova: 2013-2020
„Cultura XXI/20”

3. Webografie
 http://www.budgetstories.md/educatia-din-moldova-fruntasa-la-cheltuieli-codasa-la-
rezultate/
 https://sputnik.md/society/20150518/153021.html
 http://mf.gov.md/sites/default/files/bugetul_pentru_cetateni_2016_0.pdf
 http://mf.gov.md/sites/default/files/bugetul_pentru_cetateni_2017_0.pdf
 http://mf.gov.md/sites/default/files/Buget%20Cetateni%202018.pdf

24