Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 AdmINIsTRAţIE PAg. 3 socIAl PAg.

5 TINERI
Primăria Băiţa menţine Statul a majorat plafonul Pasionaţii de robotică
impozitele şi taxele până la care pot fi acordate şi-au dat întâlnire la
locale la nivelul anilor ajutoare pentru încălzire. Hunedoara. Elevii sunt
precedenţi. Impozite, Termenele pentru decişi să repete isprava
colectate în proporţie depunerea actelor colegilor lor, care au
de 85%. s-au schimbat. câştigat titlul mondial
în Mexic.

Fondat de Cornel POENAR

Pârtiile de schi din judeţul Hunedoara se


prezintă în condiţii excelente, la acest
sfârşit de săptămână, fiind cotate peste
nota 9. /pag.16

Anul XIV • Nr. 596 • Apare 18 - 24 ianuarie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Zile grele pentru persoanele Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
cu ajutor social te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• TĂŞALĂ LORENA GEORGIANA din Deva
• CREŢAN DOINA din Deva

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTuaLITaTe 18 - 24 IanuarIe 2019

Impozite şi taxe neschimbate ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI


în comuna Băiţa Centru cultural la Orăştie
Orăştie - Casa de cultură din municipiul Orăştie va fi re-

A
dministraţia locală abilitată şi modernizată în baza unui proiect cu finanţare
din comuna Băiţa europeană în valoare de 5 milioane de euro. La finalul in-
menţine taxele şi vestiţiei aşezământul se va transforma într-un centru cul-
impozitele la nivelul celor tural multifuncţional, dotat cu toate echipamentele
din 2018, actualizat cu necesare. Potrivit primarului municipiului Orăştie, Ovidiu
rata inflaţiei, conform Bălan, proiectul îşi propune să reabiliteze actuala casă de
legii. cultură, dar şi strada Dacilor, din imediata vecinătate,
Băiţa – Autorităţile locale venind astfel în întâmpinarea turiştilor care doresc să vadă
din comuna Băiţa apreciază centrul vechi al oraşului, dar şi a localnicilor din zonă care
că taxele şi impozitele locale vor beneficia de o infrastructură rutieră mai bună.
pentru anul 2019 trebuie să
rămână la vechile valori, din TIR-ul a blocat trenul
anii trecuţi. Singura creştere Dobra - Circulaţia trenurilor a fost oprită miercuri, mai
a acestora ţine de rata in- bine de cinci ore, între Lugoj şi Ilia, după ce un camion TIR
flaţiei, însă acest aspect este a derapat pe şosea şi a ajuns pe linia de cale ferată. Inci-
impus de legislaţia în vigoare dentul a avut loc în zona localităţii Teiu, iar camionul s-a
şi nu depinde de voiţa con- blocat pe şine între staţiile Dobra şi Holdea. Pentru re-
silierilor locali sau a execu- deschiderea circulaţiei feroviare a fost necesară inter-
tivului primăriei. turile executivului primăriei timp cât mai scurt. venţia cu o macara de mare tonaj pentru ridicarea şi
„Vom menţine taxele şi im- se îndreaptă, în aceste zile, „Există suficient material retragerea tirului de pe calea ferată, operaţiune desfăşu-
pozitele locale la nivelul de spre operaţiunile de desză- antiderapant şi vom mai rată de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de
anul trecut pentru că oamenii pezire. În comuna Băiţa nu cumpăra circa 25 de tone de Urgenţă Hunedoara. De asemenea, a fost nevoie de inter-
nu-şi permit să achite mai sunt probleme pentru că au- sare. Intervenţiile la desză- venţia echipelor de specialitate feroviare, care au executat
mult. Din fericire, nu avem torităţile au avut suficient pezire sunt stabilite în funcţie lucrări de remediere a defecţiunilor tehnice la linie.
datorii pentru că toate spirit gospodăresc şi au de priorităţi, dar nu au fost
sumele restante le-am reuşit să-şi cumpere propriile cazuri de blocaje. Cele mai Bani pentru şcoala „Andrei Şaguna”
acoperit din fonduri alocate utilaje cu ajutorul cărora in- mari probleme le avem la
de Consiliului Judeţean şi din tervin atunci când este cazul. Hărţăgani, Ormindea şi Deva - Şcoala gimnazială „Andrei Şaguna” din Deva va
rectificarea bugetară de la Primarul cere şi puţină Peştera, dacă ninge puternic, fi reabilitată în baza unui proiect cu finanţare europeană
Guvern. În plus, am reuşi ca răbdare din partea localni- dar ne mişcăm cît de repede în valoare de 4,5 milioane de euro. Contractul de finanţare
anul trecut să colectăm la cilor pentru că nu se poate in- se poate pentru a depăşi situ- a fost semnat de primarul Florin Oancea şi prevede rabil-
bugetul local 85% din im- terveni simultan în toate cele aţia de criză şi oamenii să se itarea şi modernizarea clădirilor şcolii, dar şi echiparea cu
pozite”, a spus primarul 11 localităţi aparţinătoare, poată deplasa rezonabil pe materialele didactice necesare. Până acum, Primăria Deva
Damian Diniş. însă oamenii care lucrează la drumurile pe care le admi- are semnate 9 contracte de investiţii ce se vor derula în
Dată fiind perioada de deszăpeziri încearcă să re- nistrăm”, a arătat primarul baza unor finanţări europene nerambursabile.
iarnă, cu zăpezi mari, efor- zolve problemele tuturor şi în comunei Băiţa.
Reabilitarea policlinicii
din Hunedoara
Bilanţ în comuna Pui: opt milioane de euro Hunedoara - Clădirea policlinicii de la Spitalul Munic-
atraşi prin programe europene ipal "dr. Alexandru Simionescu", din municipiul Hune-
doara, va fi reabilitată şi dotată cu echipamente medicale
duri europene se va trece la noi. Banii provin dintr-un proiect european în valoare de
modernizarea căminului cul- 2,29 milioane de euro ce a fost admis la finanţare pe axa
tural din satele Şerel şi Galaţi. ce vizează dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
În plus, fondurile eu- În cadrul proiectului se propune consolidarea fundaţiei ex-
ropene vor fi folosite şi pen- istente a clădirii policlinicii, schimbarea acoperişului şi re-
tru achiziţia unui utilaj abilitarea termică a faţadei pentru o mai bună eficienţă
multifuncţional în comuna energetică. Tâmplăria ferestrelor va fi schimbată, iar gea-
Pui, acesta urmând să fie pre- murile vor fi înlocuite cu altele, noi, în sistem termopan.
văzut cu diverse accesorii. De asemenea, finisajele interioare vor fi refăcute cu mate-
În ceea ce priveşte infra- riale pretabile pentru spaţii medicale, iar grupurile san-
structura de drumuri, pro- itare vor fi schimbate.
iectele depuse de Primăria
Pui – Chiar dacă anul tre- Potrivit primarului Victor Pui au fost acceptate la fi- Audit la CJ Hunedoara
cut comuna Pui a fost „vădu- Ioan Stoica, fondurile eu- nanţare prin Programul Na-
vită” de anumite sume care i ropene vor contribui la mo- ţional de Dezvoltare Locală Deva - Toţi salariaţii Consiliului Judeţean Hunedoara
s-ar fi cuvenit la bugetul local, dernizarea mai multor străzi (PNDL) II. Cu banii proveniţi au fost evaluaţi în cadrul unui audit intern ce s-a încheiat
autorităţile locale nu s-au dat şi uliţe, dar şi la moder- din acest program guverna- pe 15 ianuarie. Preşedintele Consiliului Judeţean Hune-
bătute şi au încercat să con- nizarea unui drum spre o ex- mental vor fi modernizate doara, Mircea Bobora, a declarat că auditul intern a în-
tinue programele de investiţii ploataţie agricolă între satele drumul comunal CD 64 – DN ceput din luna decembrie şi că acesta vizează şi direcţiile
publice folosindu-se de bani Pui şi Galaţi. 66 – sat Fizeşţti, drumul co- de specialitate ale instituţiei. În prezent, aparatul propriu
nerambursabili oferiţi de În comuna Pui se va con- munal DC 71 Hobiţa- Uric, al Consiliului Judeţean Hunedoara numără 178 de oameni.
Uniunea Europeană. Nu mai strui o grădiniţă, situată în dar şi mai multe străzi din
puţin de zece proiecte cu fi- imediata vecinătate a sălii de satul Băieşti.
nanţare europeană, în val- sport din localitate, unitatea În proiectele pe anul
oare totală de opt milioane de fiind prevăzută cu 25 de acesta ale Primăriei din co-
euro, s-au aflat în derulare în locuri şi cu facilitatea de a muna Pui se mai înscrie şi
comuna Pui, graţie unui oferi o masă caldă copiilor. construcţia unui cămin cul-
aparat funcţionăresc care a De asemenea, se va ex- tural, cu o capacitate de 200
ştiut să identifice nevoile oa- tinde reţeaua de apă potabilă de locuri, în satul Ponor, acest
menilor şi să le transpună în în satul Uric şi canalizarea în proiect fiind supus aprobării
proiecte viabile, eligibile pen- satele Hobiţa, Uric şi Râu Băr- Companiei Naţionale de In-
tru finanţări nerambursabile. bat. De asemenea, prin fon- vestiţii.
18 - 24 ianuarie 2019 aCTuaLiTaTe - 3

Firmele care au nevoie de ŞTIRI LOCALE

forţă de muncă sezonieră Fără gripă


Deva - Judeţul Hunedoara a fost ferit, până acum, de

pot lucra cu persoane


cazurile de gripă. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică
Hunedoara, în prima săptămână din acest an, în judeţ au
fost consemnate 524 de cazuri de infecţii acute respira-

care primesc ajutor social torii, dintre care mai mult de jumătate sunt pneumonii.
137 de persoane au fost internate în spital. Medicul şef
al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, Cecilia Birău,

R
efuzul a două locuri a menţionat că aproape toate cele 22.500 de doze de vac-
de muncă sezoniere cin antigripal au fost folosite, ceea ce ar putea explica şi
duce la pierderea lipsa cazurilor de gripă.
ajutorului social.
Plăţi reluate
Deva - Persoanele juridice
din municipiul Deva care au Deva - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
nevoie de forţă de muncă tură (APIA) a reluat plata subvenţiilor aferentă cam-
pentru activităţi sezoniere paniei 2018. La plată au fost autorizaţi peste 4.700 de
pot angaja, ca zilieri, per- fermieri cu suma totală de 11,2 milioane euro, a anunţat
soane ce beneficiază de ajutor APIA. Plafonul alocat României pentru plăţile directe,
social. Această nouă activitate prevăzut în regulamentul Comisiei Europene, este 1,9
este disponibilă ca urmare a miliarde de euro pentru campania din 2018.
modificărilor aduse Legii
privind venitul minim garan- Câine de salvare
tat, cu scopul de a valorifica Deva - Două echipe ale jandarmilor montani, special-
forța de muncă locală. izate în intervenţii pe munte, vor acţiona, inclusiv cu aju-
torul unui câine de căutare, în misiuni de căutare şi
Solicitare în scris salvare a victimelor. Ele sunt parte a primului Detaşa-
Termenul de depunere a de zilieri, republicată, cu modi-
Astfel, potrivit prevederilor ment de Jandarmerie Montană din ţară ce funcţionează
solicitărilor este data de 20 a ficările şi completările ulte-
Legii nr. 192/2018 pentru în judeţul Hunedoara din 15 ianuarie. Inspectorul şef al
fiecărei luni, pentru luna ur- rioare.
modificarea și completarea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Hunedoara,
mătoare. De asemenea, dacă o per-
Legii nr. 416/2001 privind colonel Robert Vîţă, a spus că noul Detaşament de Jan-
În conformitate cu preve- soană care beneficiază de aju-
venitul minim garantat, per- darmerie Montană va include, din punct de vedere orga-
derile Legii nr. 192/2018, tor social refuză două oferte de
soanele juridice, persoanele nizatoric, actualele posturi de jandarmi montani din
Primăria Municipiului Deva va activități sezoniere, aceasta își
fizice autorizate, întreprinder- staţiunile Parâng, Pasul Vâlcan, Straja, Râuşor-Râu de
întocmi planul de activităţi se- pierde dreptul la ajutorul so-
ile individuale sau între- Mori, dar şi pe cele din Câmpu lui Neag şi Nucşoara. Noua
zoniere în funcție de soli- cial.
prinderile familiale din structură a primit în dotare patru maşini noi de teren
citările primite.
municipiul Deva care au Duster, cu tracţiune integrală, dar şi echipamente pentru
Orele în folosul comu- dotarea jandarmilor montani în valoare de 45.000 de lei.
nevoie de forţă de muncă pen- Plata nităţii
tru desfăşurarea activităţilor
sezoniere pot transmite o so- Modificările legislative pre- Precizăm că prioritară este Copaci doborâţi
licitare, în scris, Direcției de văd și remunerarea zilierilor efectuarea orelor de muncă în
Sarmizegetusa Regia - Doi copaci care s-au rupt sub
Asistență Socială Deva (Str. I. L. pentru activitățile desfășurate. folosul comunității, prevăzute
greutatea zăpezii în interiorul cetăţii dacice Sarmizege-
Caragiale, nr. 4) sau pe adresa Aceasta se va stabili, prin ne- în legea nr. 416/2001 privind
tusa Regia, din Munţii Orăştiei, au fost scoşi din
de e-mail dasdeva@primari- gociere directă, între beneficia- venitul minim garantat.
perimetrul sitului după ce la faţa locului au intervenit an-
adeva.ro), cu precizarea activ- rul de lucrări şi persoana care La începutul anului 2019,
gajaţii Ocolului Silvic Grădişte şi au fasonat arborii căzuţi
ităților și a perioadei pentru prestează activitatea, în condiţi- în evidențele Direcției de Asis-
la pământ. Cei doi copaci s-au rupt sub greutatea zăpezii
care au nevoie de zilieri, pre- ile Legii nr. 52/2011 privind ex- tență Socială Deva se aflau 63
imediat după Crăciun. Unul a căzut în apropierea Porții
cum și a numărului de lucră- ercitarea unor activităţi cu de persoane apte de muncă,
de Est, chiar pe traseul de vizitare, celălalt în zona Băilor
tori de care au nevoie. caracter ocazional desfăşurate beneficiare de ajutor social.
Romane”, a informat Consiliul Judeţean . Serviciul Public
de Administrare a Monumentelor Istorice, subordonat CJ
Locuri de muncă în agricultură, în Spania Hunedoara, a făcut imediat demersuri în vederea scoa-
terii din sit a trunchiurilor prăbușite.
Deva – Persoanele care Pentru locuință (utilități) și
caută de lucru în agricultură Condiţii alte cheltuieli se reține 10% Plafon majorat la ajutor de încălzire
pot alege să muncească în Din cele 150 de locuri de din salariu în primul an și în al Deva - Direcția de Asistență Socială Deva aduce la
Spania, prin programul EURES muncă, 100 sunt pentru femei doilea an, 5% din salariu. cunoștința persoanelor îndreptăţite să beneficieze de
fiind disponibile 150 de locuri care lucrează în câmp şi la am- ajutorul pentru încălzirea locuinței (cu gaze naturale,
la cules de fructe. balat în depozit. Alte 50 de Locuinţa energie electrică sau combustibil solid) că, începând din
Agenţia Judeţeană pentru locuri sunt pentru bărbați la Locuințele au zonă comună luna ianuarie, s-au modificat limitele de venit pe membru
Ocuparea Forţei de Muncă munca în câmp, din care: un de spălătorie și bucătării. Fa- de familie pentru acordarea ajutorului de încălzire. Ast-
(AJOFM) Hunedoara in- șofer autobuz pentru trans- milia va locui în camere sepa- fel, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului,
formează că grupul de firme portul muncitorilor la locul de rate. Se primește set complet limita maximă de venit pe membru de familie până la
Queralt din regiunea Lleida, muncă (categoria D + atestat); de lenjerie de pat și echipa- care se acordă ajutorul de încălzire a locuinţei este de
Spania, care oferă cele 150 doi șoferi de camion pentru ment de protecție individual. 750 lei. Persoanele interesate pot depune cererile și de-
locuri de muncă în agricultură, transportul fructelor din câmp În cazul pierderii acestuia, clarațiile pe propria răspundere pentru solicitarea aju-
este compus din mai multe la depozit (categoria C + E și echipamentul se plătește. torului pentru încălzirea locuinței, împreună cu actele
ferme dedicate producerii și atestat) și doi tractoriști. Contractul de muncă se doveditoare la sediul Direcției de Asistență Socială Deva.
comercializării fructelor Nu se solicită cunoaşterea semnează în Spania, după în-
(mere, cireșe, nectarine, caise, unei limbi străine. scrierea în sistemul de securi-
etc.) Conform datelor firmei, Salariu este stabilit la 6,25 tate socială-obținere NIE.
muncitorii vor lucra în câmp la euro brut/oră, pentru lucrul în Contractul se încheie pen-
cules de fructe (mere, cireșe, câmp, şi la 5,96 euro brut/oră tru perioada aprilie - septem-
nectarine, caise, etc.), curățat pentru lucrul în fabrică. brie 2019 cu posibilitate de
pomi, iar în fabrică la aranjarea Transportul dus-întors prelungire până în luna
fructelor în lăzi și caserole. Spania îl plătește muncitorul. noiembrie.
4 - CALEIDOSCOP 18 - 24 IANUARIE 2019

Cele mai importante descoperiri


ştiinţifice ale anului 2018
C hiar dacă cea mai suprafața oceanelor de pe 2. Oamenii de știință au nois. În condițiile încălzirii
mare parte din ac- Pământ. Nu ne grăbim încă să descoperit cum să facă să globale, aceasta ar putea fi o
tivitatea oame- ne dăm frâu imaginației după plouă în Sahara tehnologie care să fie extrem
nilor de știință se romanele lui Jules Verne, dar Cercetătorii au descoperit de utilă pentru noi toți în vi-
desfășoară în laborator, faptul că am descoperit că acțiunea turbinelor eolie- itor.
adică departe de ochii forme de viață care rezistă în ne ar putea dubla cantitatea
publicului larg, putem fi condiții de temperaturi ex- de precipitații din regiunea 3. Primii copii cu struc-
siguri că progresul treme, fără lumină, presiune deșertului Sahara. Ei au ana- tura genetic editată
științific nu stagnează uriașă și hrană extrem de lizat o zonă de nouă milioane Un om de ştiinţă chinez a
deloc. Mai mult, anu- puțină, ne face să reconsi- de kilometri pătrați și au ex- stârnit controverse după ce a
mite experimente chiar derăm complet felul în care plicat ce s-ar întâmpla dacă anunţat că a creat primii
ne îndeamnă să ne abordăm viața extraterestră. aceasta ar fi acoperită cu copii, gemene care s-ar fi năs-
întrebăm dacă nu am Este de parcă am fi de- surse regenerabile de en- cut în luna noiembrie, a căror
mers puțin prea de- scoperit un nou rezervor de ergie.Potrivit acestora, o in- structură genetică a fost edi- 5. Criminali prinşi în ar-
parte. viață pe planeta noastră. stalație masivă în deșert ar tată. Criticii metodei au spus borele genealogic
Astăzi mi-am propus să Până în prezent, forările au genera o cantitate de patru că este prea devreme pentru Criminaliştii americani au
facem o lista cu cele mai im- descoperit microorganisme ori mai mare de energie aşa ceva, iar un pericol pe folosit o metodă prin care, pe
portante descoperiri științi- care rezistă la 121 grade Cel- decât consumul de energie termen lung este apariţia baza secvenţelor de ADN,
fice ale anului 2018. sius, dar partea cea mai anual al lumii. „Rezultatele unor copii creaţi la comandă. suspecţi în cazuri vechi de
uluitoare este că, cu cât modelului nostru arată că in- Specialistul a detaliat în zeci de ani pot fi verificaţi
1. S-a descoperit un eco- forăm mai mult, cu atât mai stalațiile masive de panouri cadrul unui videoclip proce- prin compararea materialu-
sistem impresionant sub multă viață găsim. Impresio- solare și eoliene ar dubla pre- dura şi a afirmat că gemenele lui genetic provenit de la de-
suprafața pământului. nant, nu-i așa? Urmărim cipitațiile”, a declarat autorul „s-au născut la fel de sănă- scendenţii acestora.
Acest ecosistem este de subiectul îndeaproape. principal al lucrării dr. Yan Li, toase precum orice alt copil”,
două ori mai mare decât de la Universitatea din Illi- iar metoda de editare genet- Viață sub pământ,
ică a funcţionat. Înfricoșător? ploaie în deșert, editare
de gene, Brain Net și
4. Creierele oamenilor secvențe ADN
pot fi acum interconectate Dacă ne raportăm la
pentru a împărți gândurile viețile noastre cotidiene, sim-
Oamenii de știință au ple și deseori liniștite, aceste
reușit să conecteze creierele experimente și tehnologii par
a trei oameni între ele, per- să vină dintr-o serie de filme
mițându-le acestora să science fiction. Cu toate aces-
schimbe gânduri și să joace tea, considerăm că este im-
un joc de Tetris. Reușita a fost portant să fim la curent cu
posibilă datorită tehnologiei realitatea științifică a zilelor
Brain Net și reprezintă o noastre. Aceasta ne ajută să
combinație de electrocefalo- păstrăm o minte deschisă și
grame, care înregistrează im- să fim pregătiți pentru
pulsurile electrice care indică schimbările care par să își ac-
activitatea cerebrală, și celereze pasul. Nu trebuie să
stimulări magnetice tran- ne simțim înfricoșați ci să ne
scraniale, care stimulează ne- simțim inspirați și norocoși
uronii cu câmpuri magnetice. că ne-am născut în niște tim-
Dincolo de posibilitatea teri- puri atât de interesante.
fiantă de conectare a oame- Surse:
nilor la un nivel nemaivăzut, www.playtech.ro
Brain Net îi poate ajută pe www.descopera.ro
cercetători să înțeleagă mai www.inbors.com
bine creierul uman. www.geologyin.com
fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
18 -24 ianuarie 2019 aCTuaLiTaTe - 5

Premieră la Hunedoara!

Demo BRD FIRST Tech Challenge România


Evenimentul s-a desfășu-
rat cu participarea celor 8
echipe: Decebal Tech, Cyber
Warriors 2.0 (ambele de la
Colegiul Național "Decebal",
Deva), LYNX (Colegiul
Național "Iancu de Hune-
doara"), Alpha Bit (Colegiul
Național "Mihai Eminescu"
Petroșani), Wafy (Colegiul
Tehnic "Constantin Brâncuși",
Petrila), NRG Robotics
(Colegiul Tehnic "Dragomir
Hurmuzescu"), RobotX HD si
RobotY (ambele de la Liceul
Teoretic "Traian Lalescu"
Hunedoara) de liceeni pa-
sionați care au avut ocazia să-
și testeze roboții, să
împărtășască experiențe, să
acumuleze informații utile
pentru etapele urmatoare ale
competiției dar și să vadă ce
înseamnă spiritul FIRST al
competiției. plăcut impresionată de tenac- Felicitări organizatorilor și
Echipele finaliste au fost : itatea, dinamismul și echipelor participante!
1. RobotX Hunedoara, 2. hotărârea de care echipele BRD FIRST Tech Challenge
Cyber 2.0 Warriors, 3. Dece- participante au dat dovadă România este un concurs or-
balTech, testându-și rodul muncii, din ganizat și susținut de Asoci-
4. LYNX Robotics, timpul liber, de mai multe ația - Nație prin Educație,
Asistența prezentă a fost luni. asociație care investește în
viitorii lideri ai tehnologiei.
Echipele formate din elevi
proiectează, construiesc și
programează robotul apoi
concurează în timpul campi-
onatului într-un format
alianță cu alte echipe.
Asociația - Nație prin Edu-
cație susține elevii din Româ-
nia în călătoria lor
educațională, și își propune
implementarea conceptului
de "învățare prin practică" și
"distracție" în timp ce elevii
creează un robot de la zero, ală a EREI DIGITALE. Timișoara, unde se vor în-
investind în copiii care vor fi Următoarea confruntare trece echipele de robotica din
pregătiți să îmbrățișeze locu- din cadrul competiției va avea regiunea Vest.
rile de muncă de mâine și cea loc sâmbătă, 19.01.2019, la Alexandra Tarod -
de-a patra revoluție industri- Universitatea de Vest din Reporter Junior
6 - SPOrT 18 - 24 ianuarie 2019

FUTSAL: Lotul lui Autobergamo FUTSAL: CUPA ROMÂNIEI


s-a reunit la sfârşitul
săptămânii trecute

O
cupanta locul I în Obiectivul formaţiei de- clarat Dorin Popa, preşedin-
prima ligă de fotbal vene a rămas acelaşi ca și la tele clubului Autobergamo
în sală, Autoberga- debutul în actualul campionat Deva.

M
mo Deva şi-a reluat adică câştigarea unui nou titlu Echipa antrenată de Nelu iercuri, 16 ianua- CSM Tg. Mureș – Futsal
pregătirile pentru partea a de campioană a României. Stancea are un retur dificil rie, la Casa Fot- Poli Iași
doua a campionatului. Cu Cum sistemul competiției s-a cu primul meci programat în balului a avut loc Inter Gheorgheni – SCM
o nouă conducere tehnică modificat la secțiunea partide deplasare, pe 20 ianuarie, de tragerea la sorți a opti- Gloria Buzău
- Nelu Stancea,antrenor din play-off, este foarte im- la ora 18 la FK Odorheiul Se- milor de finală ale Cupei Meciurile se vor disputa în
principal şi Vlad Iancu, portant dacă echipa deveană cuiesc iar apoi pe 26 ian- României la futsal, perioada 9-12 februarie.
antrenor secund şi jucător, va încheia sezonul regulat pe uarie este programată la ediția 2018-2019. De asemenea, s-a stabilit
echipa deveană a revenit
primul loc. „Locul 1 este mult Deva partida cu echipa tot prin tragerea la sorți și
la antrenamente vineri Partidele programate
după amiază. Au lipsit mo- mai important acum decât la United Galați. împerecherea din sferturile
ediţia precedentă, pentru că Campionatul se reia cu Au- sunt următoarele: de finală ale competiției ast-
tivat Varela şi Pânzaru, Imperiat Wet Miercurea
care au sosit la Deva în s-a schimbat sistemul de alcă- tobergamo Deva pe primul fel că Autobergamo Deva va
tuire a grupelor din play-off. loc, formație care totalizează Ciuc – Informatica Timișoara întâlni în sferturi câștigă-
cursul zilei de sâmbătă. KSE Tg. Secuiesc – United
O singură noutate în ceea Locurile 2 şi 3 merg în grupa 29 puncte, urmată de United toarea din partida Imperiat
cealaltă. Aşadar, dacă ter- Galați 28 puncte, Imperial Galați Wet Miercurea Ciuc/Infor-
ce privește lotul de jucători Bukovina Vicov – Futsal
:transferul la Deva a spaniolu- minăm pe primul loc evităm Wet 25 puncte, Informatica matica Timișoara
Galaţiul şi Ciucul, principalele Timișoara 24 puncte, Dună- Klub Odorheiu Secuiesc Sferturile de finală se vor
lui Toni Jodas Vives, 22 de ani, CFF Clujana Cluj-Napoca –
de la Futsal Poli Iaşi (unde a adversare în lupta pentru rea Călărași 21 puncte și FK disputa în perioada 23-26
titlu, consider eu. Nici cu Odorheiul Secuiesc 20 puncte, Autobergamo Deva februarie. Dacă în această
fost antrenor Nelu Stancea). A Fortius 2014 Buzău –
plecat fostul antrenor Adrian Călăraşul nu va fi uşor, mai e acestea fiind formațiile cu fază se vor întâlni două
şi Odorheiul, doar la Timi- șanse la un loc pe podiumul Futsal Club Dunărea Călărași echipe de categorii diferite,
Moţ, care a încetat de comun Kereszthegy Remetea –
acord colaborarea cu clubul şoara sunt unele probleme şi de premiere la finalul sezonu- cea din divizia inferioară va fi
nu ştim ce va fi acolo”, a de- lui. Futsal Ceahlăul Piatra Neamț gazdă.
devean.

Gimnastică: Federația Română i-a desemnat


pe cei mai buni gimnaşti
C
a urmare a rezul- bună gimnastă din România
tatelor înregistrate pentru 2018, ea fiind secon-
de sportivii din țara dată în acest clasament de
noastră la cele mai im- campioana europeană de ju-
portante competiții din nioare la sol, Ioana Stănci-
anul 2018: Campionatele ulescu și la egalitate, de Silvia
Europene de la Glasgow Sfiringu și Antonia Duță, cu
și cele mondiale de gim- clasări în finalele pe aparate
nastică artistică de la de la Europenele de junioare.
Doha, la Jocurile Olimpice În acest clasament annual se
de Tineret de la Buenos mai află Ana Maria Puiu,
Aires și la Campionatele Daniela Trincă, Maria Hol-
Naționale de la Ploiești, bură, Carmen Ghiciuc, Nica
Federația Română de Ivănuș și Ioana Crișan, ul-
Gimnastică i-a desemnat timele patru și ele compo-
pe cei mai buni gimnasti nente ale secției de
în anul recent încheiat. performanță de la CNS
Grație rezultatelor obți- Cetate Deva. Anul acesta se
nute la Campionatele Eu- anunţă foarte important cu
ropene, unde a cucerit o întreceri europene in luna
medalie de argint în finala de aprilie în Polonia şi cu mon-
la sol și medalie de bronz la dialele de la Stuttgart din oc-
sărituri, Denisa Golgotă, le- tombrie, competiție de
gitimată la CNS Cetate Deva , calificare pentru Olimpiada
a fost desemnată cea mai din 2020, de la Tokyo.
18 - 24 ianuarie 2019 sport - 7

Atletism internațional BOB: România,


medalie de aur
la Campiona-
tele Europene
România a reuşit o per-
formanţă notabilă în acest
final de săptămână, în spor-
turile de iarnă. Echipajul de
bob patru persoane format
din Tentea Mihai, Alexandru
Bugheanu, Raul Dobre şi
Daroczi Ciprian, echipaj
pregătit de antrenorul Iulian
Păcioianu, a câştigat medalia
de aur la Campionatele Eu-
ropene de Bob U23, de la
Igls, în Austria, anunţă Fe-
deraţia Română de speciali-
tate pe pagina oficială de
Facebook. Cu doi sportivi
născuţi în 1998, România a

V
aticanul are în mod Jocurile Olimpice este "un membri ai gărzii elveţiene, şi 20 de ani, un gambian şi învins Letonia, devenind
oficial, începând de vis, însă nu unul pe termen dar şi angajaţi laici, care vor un senegalez, au fost înregis- campioană europeană.
joi, propria Feder- scurt". "Visul pe care îl avem începe să concureze la com- traţi ca membri de onoare ai
aţie de atletism, în urma este să vedem drapelul Sfân- petiţii de importanţă mai echipei. Prima competiţie
unui acord cu Comitetul tului Scaun printre cele care mică, precum Jocurile Medi- oficială la care vor lua parte
olimpic italian (CONI), in- vor defila la ceremonia de teraneene. reprezentanţii "Vatican Ath-
formează AFP. deschidere a Jocurilor Olim- Cel mai tânăr component letics" va avea loc pe 20 ia-
Noua federaţie va fi con- pice", a precizat preşedintele al echipei este un membru al nuarie, la Roma. Este vorba
dusă de Melchor Sanchez de federaţiei. gărzii elveţiene, unul dintre de o cursă de 10 km, în
Toca şi Alameda, numărul Vaticanul contează deja soldaţii papei, în vârstă de 19 onoarea lui Miguel Sanchez,
trei spaniol în Consiliul Pon- pe o echipă de fotbal şi una ani, iar cel mai vârstnic un un alergător argentinian
tifical, care a ţinut să subli- de cricket iar noua echipă de profesor de la biblioteca care a "dispărut" în perioada
nieze, însă, că o eventuală atletism este compusă din 60 apostolică a Vaticanului, care dictaturii din ţara sa, mai
participare a reprezen- de sportivi, printre care se are 62 de ani. Doi tineri soli- precizează AFP, citată de
tanţilor Sfântului Scaun la numără preoţi, călugăriţe, citanţi de azil, în vârstă de 19 Agerpres.

Atletism: Denisa Bota,


AIKIDO: Seminar național la Deva evidențiată de către
Federația Română de Atletism

F
ederația Română de au performat în 2018.
Atletism și-a pre- Spre bucuria noastră,
miat miercuri seara, atleta Denisa Bota, legiti-

L
laureații anului com- mată la CNS Cetate Deva,
a Deva, în organizarea minarului devean va fi con- disciplină sportivă mențio- petițional 2018 într-o gală antrenată de către prof. Cor-
Clubului Sportiv dusă de către sensei Iulian năm că AIKIDO reprezintă o găzduită de Teatrul Elisabeta nelia Juratoni a fost premiată
SAKURA DOJO - Perpelici (5 dan Aikido sinteză modernă a artelor din București în prezența a la categoria juniorilor pentru
AIKIDO AIKIKAI , sub egida Aikikai) iar cei înscrisi vor marțiale japoneze și se poate numeroase oficialități din recordul național înregistrat
Fundației Române de avea posibilitatea să se traduce ca fiind calea armo- lumea sportului, a numeroși anul trecut și pentru rezul-
Aikido Aikikai (al cărui pregătească alături de cunos- nizării energiilor .Este un stil campioni europeni, mondiali tatele înregistrate în anul
președinte este sensei cuta personalitate din lumea de luptă pur defensiv,nu se or- și olimpici. competițional 2018, cu
Dorin Marchis, 6 dan) se va artelor marțiale, la Sala Spor- ganizează și nu participă la
desfășura la finalul săp- Federația Română de medalii cucerite la întrece-
turilor din Deva, vineri, în- competiții. Există în schimb Atletism i-a pus în lumina re- rile balcanice de la Istanbul
tămânii un nou seminar cepând cu ora 19 iar sâmbătă numeroase demonstrații în
național de pregătire pen- flectoarelor pe cei mai buni și la Campiontale naționale,
între orele 11 -12.30 și seara care măiestria este dovedită atleţi, antrenori, manageri de unde a dominat întreceriele
tru practicanții acestui stil
de la 18 la 19.30. Pentru cei cu ajutorul unui uke (ataca- club, conducători de asociații din probele de 3000 m și
de arte marțiale.
care cunosc mai puțin această tor). județene și recordmeni care 5000 m.
Cea de a patra ediție a se-
8 - MAGAZIN 18 - 24 IANUARIE 2019

Puterea îngerului nostru păzitor

Când închizi uşa locuinţei tale şi rămâi singur, să ştii


că împreună cu tine se află Îngerul cel dat ţie de Dum-

Î
nezeu. El este neadormit şi, fiind tot timpul lângă tine,
ncă de la naştere, bene- invocăm ajutorul. Dar pentru Marți – îngerul care are
ficiem de protecţia vede totul. Pe el nu-l poţi înşela şi întunericul nu te
asta, trebuie să invocăm nu- grijă de noi și ne trimite în
unui înger păzitor, poate ascunde de el. Împreună cu el îl simţi şi pe Dum-
mele îngerului nostru păzitor, permanență mesaje este
trimis de Dumnezeu, care nezeu, prezent în orice loc. Căci nu există vreun loc sau
care-l putem afla, în funcție de arhanghelul Camael, care
ne este alături pe tot par- lucru, în care să nu fie Dumnezeu, Care ţine totul în
ziua în care ne-am născut. Și, înseamnă ”cel care îl vede pe
cursul vieții. El ne ve- mâna Sa“. (Antonie cel Mare)
dacă ne-am născut în ziua de: Dumnezeu”. Protectoare este
ghează, plin de dragoste, piatra soarelui, chihlimbarul
ferindu-ne de rele, așa Luni – ne protejează Ar- sau citrinul galben. Joi – Vom beneficia de pro- Vineri – îngerul păzitor
cum ne arată Sfânta Scrip- hanghelul Gavriil (Gabriel), tecția arhanghelului Meta- pentru această zi este
tură, în Psalmul 91: "Îmi cal care i-a dat vestea Fe- tron. Acest înger se ocupă de arhanghelul Uriel, iar piatra
voi trimite îngerii în jurul tot ce înseamnă conștiință. De protectoare este ametistul,
cioarei Maria că-l va naște pe
vostru să vă protejeze în aceea, este îngerul salvator fluoritul sau azuritul. De
Fiul lui Dumnezeu. Pietrele
tot ce faceți". pentru persoanele care își aceea, este bine să purtăm
prețioase care ne feresc de
rele sunt citrinul, carneolul și pierd nădejdea. Pietrele care aceste pietre tot timpul.
Îngerii păzitori topazul auriu. protectoare sunt turcoazul și
Formează o punte de legă- acvamarinul.
tura între noi și cei pe care îi
iubim. Chiar dacă nu-i simţim
întotdeauna aproape, îngerii
ne transmit mesajele care ne
sunt destinate în diverse
moduri, printr-o idee inspi-
rată, prin sfatul unui om de
bine sau printr-o revelaţie. În-
gerii nu judecă și nu Miercuri – Ne păzește și
pedepsesc, ei împlinesc doar ne protejează îngerul Rafael,
voia Domnului și ajută su- care este dedicat sănătății.
fletele care caută îndrumare. Tocmai de aceea, rugăciunile
Sunt mereu prezenți în viața noastre trebuie să fie pentru
noastră, chiar dacă nu suntem sănătate. Piatra norocoasă din
conștienți. Este suficient să le această zi este cuarțul roz.
18 - 24 IANUARIE 2019 MAGAZIN - 9

Ce sunt îngerii și cine i-a creat?


Creați de Dumnezeu, îngerii sunt spirite pure și nemu-
ritoare, fiind denumiți fiii lui Dumnezeu. Cel mai puternic
înger a fost Lucifer. El era un rebel, care s-a luptat cu Dum-
nezeu, dorind să-i ia locul. A fost trimis de către Dumnezeu
pe pământ, ca semn al necredinței lui. Mulți dintre îngeri
au trecut în tabăra sa, devenind demoni.

Sâmbăta – Îl avem ca pro- avertizează asupra peri-


tector pe arhanghelul colelor, sub diferite forme. Și
Cassiel. Pietrele care ne cum îngerii există pe o vi-
poartă noroc sunt ametistul și brație diferită de a noastră și
cuarțul roz. nu-i putem vedea, dar putem
să-i simțim, vă prezentăm
câteva semne, care ne arată
că îngerii există și se află lângă tem neobișnuiți sau că ni se sau lucrăm, iar lângă noi am cerut sprijin financiar, ei
noi. întâmplă ceva rău. apare, din senin, o pană sau pot spune că ne sunt alături.
un fulg, este semn că îngerul Faptul că am găsit bani, poate
Apar schimbări bruște Lumini colorate, care este în preajma noastră. fi, de asemenea, mesajul în-
de temperatură apar și dispar gerilor că suntem iubiți și că
Locul în care ne aflăm sau Acest fenomen l-am întâl- Norii vom primi sprijinul necesar.
un obiect din cameră se poate nit deseori, în anumite împre- Au și ei mesajele lor, prin
încălzi sau răci brusc, în mod jurări. Putem vedea jocuri de formele care apar pe cer. Curcubeul
inexplicabil, fără ca acest lumini, care prind forme de- Atunci, este semn că îngerul Este simbolul iubirii Divine,
lucru să depindă de temper- osebite sau lumini care apar este aproape și dă un mesaj iar dacă cerem ajutorul înger-
atura de afară sau de calo- în cameră sau răsar din anume fiecărui privitor. ilor atunci când l-am văzut pe
riferul din cameră. Asta pământ. După lumini rămân cer, vom avea sprijin necon-
Duminica – ne protejează pentru că, prin modul în care umbre, pe care le vedem, dar Bebelușii sau diționat.
îngerul Mihail, considerat cel vibrează, îngerii pot încetini nu ni le putem explica. Uneori, animalele
mai important dintre toți sau accelera moleculele din luminile pâlpâie și pot deveni Semne, avertismente
Pot vedea îngeri. Se întâm-
arhanghelii. Pentru a fi prote- aer, rezultatul fiind schim- atât de puternice, încât ne plă, deseori, să vedem un copil Avem impresia uneori că
jați de duhurile rele, este bine barea confortului termic. derutează, ducându-ne într-o zâmbind, în timp ce are ochii cineva este alături de noi sau
să purtăm pietrele ochi de stare de visare neobișnuită. ațintiți spre tavan. De aseme- că a trecut pe lângă noi, fără
tigru și hematite. Arome stranii Asta pentru că, îngerii, aceste nea, animalul de companie să vedem persoana respec-
Se pot simți chiar în locuri ființe superioare, apar în jur este concentrat spre ceva tivă. Atunci, îngerii își fac
dezolante, în case nelocuite, într-o paletă largă de culori. inexistent pentru noi. Proba- simțită prezența. Dar, când
fără să se producă schimbări bil, ei văd îngeri și se simt con- cerem ajutorul îngerilor, ne
determinante. Mirosul apare Visele fortabili și relaxați. pot apare în față anumite
instantaneu și nu seamănă cu De cele mai multe ori, aver- semne sau avertismente prin
niciun parfum cunoscut. Asta tismentele pe care oamenii le Muzica angelică intermediul unor panouri în-
pentru că îngerii se manifestă primesc prin vise, vin de la în- Multe persoane, care au tâlnite în cale.
și prin anumite arome, geri, pe care-i simțim în avut experiențe cu îngeri
diferite de parfumul florilor apropierea noastră. Aceștia povestesc că, înainte de a-i Voci
pe care le cunoaștem. capătă chipul persoanelor vedea, au auzit o muzică an- Sunt situații când primim
dragi, pentru ca mesajul lor să gelică. Asta pentru că, îngerii în minte un răspuns la o între-
Murmur de voci intre rapid în subconștient. De pot comunica și prin melodiile bare care ne macină. Este
Uneori avem impresia că se asemenea, visul respectiv ne ascultate la radio, care au o vocea îngerului păzitor, care
aud voci, cu toate că nu este poate da o soluție la problema temă sonoră deosebită. ne dar răspunsul. Dar, ei ne
Vibrațiile îngerilor nimeni în jurul nostru. Dar, nu pe care o avem de rezolvat. pot transmite și anumite sem-
Se întâmplă, câteodată, să am avut curajul să re- Banii nale pe care trebuie să le de-
se petreacă lucruri ciudate în cunoaștem acest lucru pentru Alte semne ale Dacă în drumurile noastre scifrăm singuri.
jurul nostru, pe care nu ni le că, ceilalți ne-ar fi crezut de- îngerilor găsim bani, este semn că în-
putem explica. Răspunsurile plasați. Și cum îngerii pot www.efemeride.ro
O pană sau un fulg gerii ne transmit un mesaj.
pot veni tot de la îngerii noștri vorbi în orice limbă, nu tre- www.sfatulparintilor.ro
Atunci când ne plimbăm Data de pe monedă poate avea
păzitori, care încearcă să ne buie să avem impresia că sun- www.secretele.com
o anumită semnificație. Dacă

Pensiunea POnOR *** CLINICA OPHTALENS T


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. Clinica Ophtalens T
10 - tImp lIbER 18 - 24 IANUARIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Sâmbătă, 19 ianuarie, TVR 2, ora • Discuție în doi
22,20 Un tânăr stă de vorbă cu un domn mai în
vârstă și spune:
”Fiul meu nu e vinovat” - Când mă însor, primul lucru este să o trimit
Protagonistul serialului este starul ita- pe soacră-mea în vacanță, timp de doi ani. !
- Tinere, n-ai vrea sa te însori cu fiica mea?
lian Gabriel Garko, care va interpreta rolul
lui. Andrea Geraldi, un bărbat care provine • La școală
dintr-o familie influentă. În urma morţii De ce a rămas Napoleon celebru? întreabă
capului familiei Geraldi, văduva acestuia, profesorul.
Anna Geraldi preia conducerea unei - Fiindcă avea o memorie formidabila,
fabrici de paste, alături de copiii ei: An- răspunse elevul.
drea, Magda şi Roberto. Dar viața familiei - Poți fi mai clar?
este dată peste cap atunci Barbara, fiica - Da. Pe statuia sa scrie "Pentru memoria lui
Magdei, se sinucide. Anna Geraldi începe Napoleon".
o investigaţie pe cont propriu dorind să
afle motivele care au condus la miste- • Gheorghe îl sună pe Ion
rioasa sinucidere. Între timp, Andrea se în- – Ioane, e normal să am soție și să gătesc eu?
drăgosteşte de dansatoarea localului – Nu-i normal, mă. Da’ ea ce face?
Bimbastar, Nunzia, dar fericirea sa va fi de – Taie lemne !
PRO CINEMA scurtă durată.
• Pe holul unui spital…
Vineri, 18 ianuarie, ora 22,00 De ce ai fugit din sala de operație înainte de-
Adevăratul curaj a fi operat?!
– Pentru că infirmiera spunea tot timpul:
Filmul spune povestea unei fete de 14 ani, Mattie Ross. “Curaj, nu vă fie teamă, e doar o operație
Aceasta pornește în căutarea lui Tom Chaney, un zilier anga- ușoară!!!
jat la ferma familiei, care i-a ucis tatăl. În drumul ei întâlnește – Păi și ?… asta nu te-a liniștit?
un șerif, despre care se spune că nu e altul mai dur decât el. – Nu. Pentru că ea se adresa chirurgului!
E Reuben J. "Rooster" Cogburn, alcoolic, pierde-vară, cu un
• Discuție între prieteni
caracter imposibil. Cu toate acestea, Mattie îl angajează și in-
Amice, m-am hotărât: divorțez!
sistă să meargă cu el, în ciuda împotrivirii lui. În drumul lor -De ce? Care-i motivul?
înspre rezervația indienilor, unde se credea că s-ar ascunde -Ieri am ajuns târziu acasă și a aruncat cu
Chaney, li se alătură LaBoeuf, un ranger care îl caută și el pe farfurii după mine. De zece ani face așa și m-
criminal, dar din propriile sale motive. Cei trei au de înfruntat am săturat!
pericole și surprize, care pun la grea încercare adevăratul -Și de ce te-ai hotărât abia acum?
curaj al fiecăruia. -Pentru că aseară m-a nimerit prima oară!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Este posibil să reîntâlniți niște În perioada următoare veți Faceți progrese importante la Vă gândiți la o reorientare
prieteni vechi, pe care nu i-ați rezolva tot ce v-ați propus, în- locul de muncă și sunteți profesională, în urma unor

H
mai văzut de foarte multă trucât astrele sunt de partea apreciați în mod deosebit de discuții avute la serviciu. Nu
vreme. Dacă nu sunteți atenți, voastră pe tot parcursul inter- șefi. Chiar dacă lucrați mai vă grăbiți, studiați cu atenție
la serviciu pot avea loc unele valului. La serviciu este posibil mult, satisfacțiile vor veni toate oportunitățile și, dacă
conflicte cu șefii sau colegii de să apară o promovare sau o foarte curând. Ar fi de dorit să este cazul, luați o hotărâre.

O muncă. Evitați discuțiile con-


tradictorii și căutați să aplanați
orice situație conflictuală.
schimbare care vă aduce be-
neficii materiale. Discuțiile cu
partenerul sunt constructive.
nu faceți risipă atunci când
mergeți la cumpărături, să
faceți economii.
Este posibil să primiți niște
bani în plus de unde nu vă
așteptați.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Acum, la început de an, sun- Vă confruntați cu unele situații Începeți săptămâna în forță și Vă preocupă în mod deosebit
teți hotărâți să vă faceți or- conflictuale, iar persoanele im- vă concentrați pe problemele situația financiară și începeți
dine în viață și să vă gândiți plicate nu sunt dispuse să profesionale. Reușiți să re- să faceți economii. Nu trebuie
mai mult la viitorul vostru. cedeze. Vă nemulțumește fie zolvați aproape tot ce v-ați să vă impacientați, pentru că

S Totul este să nu faceți com-


promisuri. La serviciu, prin
munca voastră reușiți să vă
partenerul de viață, fie mediul
în care lucrați. Tocmai de
aceea, sunteți hotărâte să luați
propus și sunteți tentați să în-
cepeți un proiect de anver-
gură. Totodată, vă gândiți la
veți primi o mărire de salariu.
La serviciu începeți proiecte
noi, în care-i veți antrena și pe

C
remarcați și chiar să apară o o decizie definitivă. Cunoașteți o mică vacanță, să plecați la unii dintre colegii voștri de
avansare. persoane importante. munte, unde să vă relaxați. muncă.

O SĂGETĂTOR
Ca să vă reîncărcați bateriile,
ar fi bine să vă luați câteva
CAPRICORN
Vă bucurați de o perioadă li-
niștită, în care vă puteți bu-
VĂRSĂTOR
Trebuie să fiți foarte atenți la
viața voastră sentimentală. Nu
PEŞTI
Chiar dacă aveți multe de
făcut în acest început de an,

P zile de concediu. Aveți ocazia


să discutați cu persoane im-
portante, care vă pot ajuta în
plan profesional. Dacă în-
cura de roadele muncii
voastre. Apar noi oportunități
și trebuie să reușiți să le se-
de altceva, dar există riscul să
vă grăbiți, iar din acest motiv
pot apare situații neprevăzute.
nu vă neglijați sănătatea. Re-
laxați-vă și, dacă este posibil,
plecați într-o mică vacanță,
lecționați cu atenție. Relația La locul de muncă nu sunt ca să vă detașați de toate situ-
cepeți proiecte noi, fiți foarte cu persoana iubită nu este așa probleme deosebite, mai ales ațiile tensionate. La serviciu
atenți la documentele pe care cum doriți, iar dacă nu sunteți că ați finalizat un proiect im- totul se reorganizează, dar
le semnați. atenți, pot apare conflicte. portant. reușiți să vă adaptați perfect.
18 - 24 ianuarie 2019 OPinii - 11

Suntem dominaţi de
cultul prostiei?
,,Trei Fenomene ale tim- comanzi pizza și să stai într- media opiniile care nu au devin marionete în mâinile
pului: invazia verticală a un chat amuzant. Omul stu- tangență cu criticile politicie- marilor corporații. Așa se de-
barbarilor, domnia proști- pid poate fi manevrat mai nilor pentru că a doua zi ești gradează și devin oamenii
lor, trădarea oamenilor uşor: el niciodată nu-și va ex- la ușă la ei invitat, pentru ieftini ai societății românești.
cumsecade. prima nemulțumirea, dacă cerut bani, iar lor le place și Nu există un consumator
- Primul: năvălesc nu nu-i convine ceva. Poate fi gestul și plugușorul, crezând mai bun decât omul dornic să
barbarii din alte continente minţit mai uşor cu promisi- că prin aceste mijloace au se afirme, să se evidenţieze
ci, de jos în sus, derbedeii. uni false şi “încărcat” cu acaparat ziarul, televizorul și pe fundalul majorității. Aceș-
Barbarii aceștia preiau opinii “autoritare” a informa- chiar omul. Atunci, el este un tia sunt cei care aleg să facă zgârcenia, narcisismul și în-
locurile de conducere. torilor falşi. Sunt două tipuri nimeni, părerea lui nu con- parte din politica româ- crederea în propria unici-
-Al doilea: au sosit –pur de intelectuali, unii care sunt tează sau nu mai prezintă in- nească care este în pragul tate.
și simplu. pe bune intelectuali, cu studii teres pentru nimeni. Alții au unui faliment voit. Acești oa-
În sensul cel mai cate- făcute chiar reale și unii care decis pentru el. Cu cât este meni sunt determinați de Consumatorul ideal
goric, proștii și inculții la sunt “intelectuali pârâți”, care mai mare nivelul omului, cu dorința de a-și energiza sen-
putere și în ciuda tuturor au cumpărat diplome de atât mai puţin el depinde de timentul de auto-importanţă Trebuie să se ghideze
legilor economice și tuturor liceu, facultate, doctorate și, modă, de stereotipurile so- – să devină proprietarul celei după egoismul personal, să
regulilor politice, fac prostii de ce nu, ,,grade". ciale și gândirea consuma- mai cool mașini, să aibă cea se alinieze stereotipurilor și
ca niște ignoranți ce se află. Nu grade meteorologice, toare, el nu aduce beneficii mai exclusivistă îmbrăcă- tendințelor mondiale, în loc
- Al treilea: în loc de a se grade militare, sfidând pe cei economiei, pe unul ca ăsta e minte, cel mai la modă să se asculte pe sine și să se
împotrivi, oamenii cum- care au făcut pe bune școli și greu să-l câștigi. gadget și alt gunoi. Ei fac bazeze pe nevoile sale reale.
secade adoptă explicații abia au început să urce. Dar Care este rezultatul? Pen- aceste lucruri cu bani pentru Cumpără mai mult, gân-
binevoitoare, se fac că nu ce dacă am fost plutonier? De tru a obține o turmă supusă, care nu au muncit niciodată dește mai puțin, corespunde
văd și nu aud, pe scurt, ce să nu fiu și general, că doar oamenii trebuie dezvăţaţi de cinstit pentru ei, nu au cum așteptărilor noastre despre
trădează. Nu-și fac datoria. totul este pe bani, nu pe obiceiul de a gândiși a crea. Și să aprecieze valoarea lor. Și tine! Astfel, el cade în cap-
Imparțialii și încrezătorii, creier. Căutați și veți găsi ce cel mai simplu mod de a face atunci este normal că băiatul cana unor imagini frumoase,
înregistrează și tac. Sunt cei se întâmplă la București și vă acest lucru este manipularea de bani gata este unic și im- pune în prim plan “vreau” și
mai vinovați"!! - Nicolae veți cruci unde a ajuns țara şi prostirea pe diferite căi: portant, ia de la viață tot ce nu “trebuie”, încetează să
Steinhardt 1937 asta. pentru ca omul să nu se este mai bun și aruncă praf în aibă grijă de natura și
poată dezvolta, este necesar ochii societății. bunăstarea celui apropiat.
La nivelul inteligenței con- De ce nu iubim per- sa-i creezi cafenele, cluburi, Cumpărăturile îl ajută să Este orbit de propriul “Eu” ,
cetățenilor noștri vedem o soanele educate? fetițe și cât mai mult alcool. scape de stres, întruchipează nu are timp să se gândească
scădere a gândirii logice, El trebuie să fie ocupat cu semnificația existenței sale și la viitor. Prostia nu-i doare pe
Pentru că o persoană edu- acei oameni care suferă de
realeși a unei demnități care distracțiile, sex și politică. a realizărilor vieții. Cel puțin,
cată este cel mai rău ea, îi doare tocmai pe acei oa-
să nu depășească cadrul Nemaiavând loc de muncă e plăcut să te gândești la asta.
cumpărător și o amenințare meni care stau în jurul celor
uman. De inteligența umană sau nu dorește sa muncească, Noi încă de acum 100 ani
directă la adresa economiei. infectați cu această“maladie".
depind foarte multe lucruri: pentru că lenea a devenit un suntem mari consumatori de
Un intelectual conștient nu Mă gândesc acum la ce se în-
dezvoltarea economică a flagel al acestui secol, merg la prostie, redundante cuvin-
are nevoie de mașini sau tâmplă în politica româ-
țării, progresul științific, sala de box, fitness etc. pen- tele lui Eminescu: ,,Greșelile
smartphone-uri scumpe, nească, în vestita justiție și în
tehnologic, industrial și cul- tru că acolo nu necesită politicianului sunt crime, căci
pentru a-şi menţine senti- acei oameni și instituții care
tural și, de ce nu, comporta- multă carte. După o zi obosi- în urma lor suferă milioane
mentul de auto-importanţă. au dus țara pe marginea pră-
mentul nostru în relația cu toare la sală și în cluburi, tre- de oameni nevinovați, se
El mai degrabă va învesti în pastiei, datorită prostiei. Mă
cei care intrăm în contact. buie și un pic de relaxare, împiedică dezvoltarea unei
dezvoltarea personală, decât întorc, poate cine citește
Oamenii nu iubesc munca jocuri pe calculator, filme țări întregi și se împiedică
să meargă în cluburi, va înțelege ceva despre velei-
intelectuală, cum nici politi- erotice, umor prostesc, multe pentru zeci de ani înainte,vi-
cumpăra legume şi fructe, în tățile prostiei din societatea
cienii nu iubesc adevărul. În scandaluri unde văd cele- itorul ei.
loc de chipsurişi cola, va in- românească, la Octavian
munca intelectuală e nevoie brele expresii ale unor do- Mita este un flagel care
vesti în sănătate, decât în Goga în anul 1916 care
de prea multă energie şi bitoci ,,picioare în fund "și constituie o piedică în țara
“look” - unghiile, genele, fes- spunea despre România și
cauzează disconfort. E mai ,,capete în gură" că de, sunt asta. Pentru mită capetele de
ele etc. Să nu lași omul să politica noastră: ,,Ţară de
ușor să arunci o carte in- copii de bani gata a lui tata și sus ale administrației, vând
gândească cu mintea sa pen- secături, țară minoră căzută
teligentă și să te distrezi în mama. Ei se formează ca oa- sângele și averea unei gener-
tru că devine dăunător !E mai rușinos la examenul în fața
cel mai apropiat club sau să meni care mâine poimâine ații. Arta de a guverna în
bine să comunici în mass- Europei. Aici ne-au adus
România este sinonimă cu
arta de a minți și amăgi politicienii ordinari, hoții im-
poporul, de a-l cloroformiza provizați astăzi în moraliști,
cu utopii demagogice." miniștri, președinții care s-au
vândut o viață întreagă, par-
Calitatea omului lamentarii și politicienii con-
zilelor noastre trabandiști. Nu ne prăbușim
lasă de dorit de numărul dușmanilor, nici
de armamentul lor, boala o
Cu ajutorul mass-media se avem în suflet, e o epidemie
încurajează în rândul con- înfricoșătoare de meningită
cetățenilor dezvoltarea unor moral. "Oare numai noi avem
astfel de calități, care ajută la secături? Cred că Europa în-
creșterea consumatorilor cepe să aibă mai multe secă-
ideali. Se încurajează egocen- turi decât noi. Nu am crezut
trismul, tendința de a core- niciodată că în anul 2019 voi
spunde unor idealuri de scrie despre prostie!!!
frumusețe și atractivitate
impuse, se implantează Al dumneavoastră același
agresivitatea subconștientă, Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 18 - 24 IANUARIE 2019

CIoRbă DE sfEClă RoșIE, Cu GălușTE DE GRIs


Când cele două sfecle s-au
INGREDIENTE înmuiat puțin în cuptor, se
2 sfecle roșii, medii, 2 cepe, 4-5 căței de usturi, 2 curăță, se taie rondele și se
morcovi, un pătrunjel, 1/2 țelină, un ardei gras roșu, pun în oală, la fiert, împre-
ulei de floarea soarelui, 400 ml suc de roșii, zeama de ună cu celelalte legume. La
la 1/2-1 lămâie, o legătură de frunze de pătrunjel, final, se adaugă sucul de
sare, piper, cimbru. roșii.
Pentru găluște: 3 ouă, 9 linguri de gris, sare, piper.
Prepararea găluștelor
Ouăle se mixează cu sare
mod de preparare: se taie cubulețe și se călește și piper, se încorporează
Sfecla se spală și se pune peste ceapă și usturoi. treptat cele nouă linguri de
la copt, în cuptor, la foc Rădăcinoasele se curăță, gris, iar când compoziția este
mediu. Între timp, se curăță se dau prin răzătoarea mare, omogenă, se fac găluște și se
cepele și usturoiul, se spală, se călesc de asemenea, cu lasă ușor în oala de ciorbă,
se taie mărunt și se călesc la celelalte legume, apoi peste retrasă puțin de pe foc. au fiert, ciorba se condi- oprește focul. Se acoperă
foc mic, în ulei, până ce se în- toate ingredientele se toarnă După prepararea găluște- mentează cu sare, piper și oala cu un capac și după 10-
moaie. Ardeiul gras se spală, apă. Frunzele de pătrunjel se lor, oala se dă din nou la foc cimbru, după gust, se pre- 15 minute, ciorba poate fi
se curăță de cotor și semințe, spală și se taie mărunt. mediu. După ce găluștele s- sară pătrunjel tocat și se servită.

RulouRI DE fICăţEI INGREDIENTE


mod de preparare: cu suc de roşii, sare şi piper, un kilogram de ficăţei
Ficăţeii se spală, se curăţă şi se adaugă foile de dafin, apoi de pui, 300 g fâşii de
se tamponează cu un şervet se dau la cuptor. bacon, o ceaşcă cu suc de
curat. Pe fiecare fâşie de Când ficăţei sunt aproape roşii, 5-6 căţei de us-
bacon se aşază câte un ficăţel pătrunşi, se adaugă usturoiul turoi, 2 linguri cu ulei, 2
de pui, după care se rulează zdrobit, în care se toarnă o foi de dafin, sare, piper.
şi se fixează cu scobitori. picătură de apă şi se mai lasă
Rulourile se pun într-o câteva minute să se pătrundă platou şi se pot servi alături
formă termorezistentă, se aromele. de un sos de maioneză sau
stropesc cu uleiul amestecat Rulourile se scot pe un usturoi.

INGREDIENTE PRăjITuRă Cu foI DE NaPolITaNE șI CREmă DE RahaT


6 foi (19,5/28,5 cm), pune în două straturi. tană, acoperindu-se cu ur-
500 g rahat multicolor Lămâile se storc de suc și se mătoarea foaie, peste care se
(roșu, galben, verde), trece la prepararea cremei. așază o greutate (un tocător,
300 g rahat cu cacao, Bucățile de rahat se o carte etc.).
250 g unt, sucul de la 3 topesc, pe rând, împreună cu În același mod se pro-
lămâi. bucata aferentă de unt, până cedează cu următoarea cre-
la omogenizare. Se pot topi și mă, care se întinde peste a
mod de preparare: în baie de abur, iar dacă mai doua foaie, procedându-se la
Pentru început, rahatul se rămân câteva bucățele mici fel și cu celelalte foi. Când
va separa după culori, apoi prin cremă, acestea dau bine toate foile sunt puse și prăji-
se taie în bucăți. Untul se îm- ca aspect. După ce vasul se ia tura este gata, se acoperă cu
parte în cinci, pentru că vor de pe foc, se adaugă zeama o folie și se dă la rece pentru
fi cinci straturi de cremă, de lămâie în fiecare, până ce cel puțin o oră.
dintre care două de cacao. crema devine omogenă. Cre- Important ! ment de cremă. Cine dorește, poate fi un singur fel de
Rahatul cu cacao fiind mai ma fierbinte, se va întinde Sucul de lămâie se pune poate să nu separe cremele rahat, după preferință.
dens și mai puțin dulce, se va imediat pe foaia de napoli- după gust, în fiecare sorti- pe culori. De asemenea, www.bucataras.ro
18 - 24 IANUARIE 2019 jocURI - 13

P - T - J - H - ROSIE - FENEC - TONT - REALA - SCITI - PIEI - A - D - AMAR - SN - TRANSPIRARE - ETA - MR - TAC - ER - LUA - CUI - RH - P - FII -
Dezlegarea integramei JOI - ED - UB - LM - PRAVALI - R - STAB - ALCATUIRI - SR - FN - OPRI - ABATUT - FANI - ACEEA - NON - D - TAPI - C -U - RUSA - AU - PS -
din numărul trecut DEGRADAT - APE - NASE - RAR - C - PILULA - NUL - ACRITA - ELF - SB - IZLAZ - TAR - G - DIE - BOB - MARINA - EN - PISICA - CLIN
14 - MICA PUBLICITATE 18 - 24 IANUARIE 2019

l Vând casă nouă în Deva, P+1, l Vând casă, de cărămidă, l Vând garsonieră Deva, zona
IMOBILIARe 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, stâlpi beton, 4 camere, mobilate, Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT,
l Vând casă în roșu, 3 camere, garaj, beci, CT, termopan, totul nou, parchet hol, gresie în baie, termopan. Preț: 22.500 euro,
teracotă, hol mare, cămară, beci teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. bucătărie dublă 5/7 mp, salon telefon: 0725.452.888.
încăpător, două bucătării de vară Preț: 103.000 euro, telefon: 11/6mp, cămară, baie, grădină 1
l Proprietar, vând apartament
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 0725.452.888. ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau
mare, grădină de zarzavat și de pomi schimb cu apartament în Hune- 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând casă în Chișcădaga, la 12
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: doara sau Haţeg. Preț bun, ofer General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
0254.730.209, 0760.193.089. de vară, grajd, curte și grădină, toate
l Vând apartament două camere
ciare la zi. Preț: 22.000 euro, negociabil, telefon: 0729.025.887.
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: tel.:0755.667.714, 0745.377.359.
Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, 0745.202.448. l Vând apartament 2 camere,
izolat exterior, renovat, mobilat și uti- l Vând apartament 3 camere, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
l Vând urgent casă din cărămidă, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon:
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă CT, termopan, ușă metalică. Preț: euro, telefon: 0721.055.313.
0721.055.313.
curentă. Preț negociabil, telefon: 46.000 euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 2 camere, 0748.557.794. l Vând casă în sat Pojoga
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- Vând apartament 2 camere,
l (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând casă de vacanță în
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 elegant, cu suprafață generoasă bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri,
euro, telefon: 0745.202.448. 3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 (55 mp), zonă liniștită și verde, cu 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
l Vând apartament două camere, mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, îmbunătățiri și finisaje deosebite.
zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- Este situat la parter, cu balcon mare
Tel. 0769.897.804.
mopan, mobilat, centrală electrică. bil, telefon: 0721.055.313. și boxă, în spatele blocurilor turn din
Preț: 16.000 euro, telefon: l Vând apartament 2 camere, vecinătatea Pieții Arras. l Vând apartament două
0725.475.211. CT, termopan, ușă metalică, parțial Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament 2 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț: l Vând apartament 2 camere, cial, salon coafor, cabinet medical.
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. baie, bucătărie, holuri, cămară, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 l Vând garsonieră Deva, bloc grădină, ușă metalică, gresie, faianță, Telefon: 0723.382.890.
euro, telefon: 0725.452.888. nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, parchet, mobilat, bloc de cărămidă,
l Vând casă în comuna Zam, ren- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
ovată, două camere, balcon închis, că- euro, telefon: 0725.452.888. euro, telefon: 0726.475.016.
l Schimb apartament 2 camere,
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi l Vând casă în comuna Zam, l Vând apartament două
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: 2 camere, renovată, căsuță de vară, camere, decomandat, ultracentral, et.1, din cărămidă, izolat termic,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. fântână, curte, cablu TV, uși noi, Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- în zonă centrală, Hunedoara, cu
pomi fructiferi, teren arabil 2900 najări deosebite, vedere spectacu- asemănător în Deva sau Simeria.
l Vând casă, dependințe, teren
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- mp. Rog seriozitate, persoană fizică. loasă în două părți, CT, termopan, uși Suport diferența de preț.
fon: 0729.423.035. Preț: 15.000 euro, telefon: interioare schimbate, ușă metalică, Telefon 0727.288.460.
0733.832.559. gresie, faianță, parchet laminat.
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
mp, CT, termopan, baie cu cabină de l Vând apartament 4 camere, Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel. ÎNCHIRIeRI
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, 0726.770.765. l Ofer de închiriat apartament 3
fon: 0722.564.004. termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. l Vând casă în Chișcădaga, două camere, Deva, zona piață, decomandat,
Preț: 44.500 euro, tel. 0722.968.910. camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând garsonieră în Deva, str. M CT, termopan, mobilat și utilat com-
l Vând casă cu grădină, 2470 grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, mp, din cărămidă, pe fundație
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. 250 euro/lună, tel. 0745.202.448.
solidă din piatră, cu pivniță zidită
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- l Proprietar, vând apartament 3
în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc l Ofer pentru închiriere unei
rat, renovată recent, totul nou. Tele- pentru baie, sursă de apă proprie, camere, decomandat, în Dorobanți,
hol central, 2 băi, 2 balcoane, că- familii cu serviciu, apartament 2
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. grădină cu pomi fructiferi, gard din
mară, beci, izolat exterior, CT, ter- camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând casă în Deva, P+1+M, la beton, anexe gospodărești, în satul
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de mopan, renovat și utilat modern, mopan, mobilat și utilat complet.
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
Deva. Preț negociabil, telefon: totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, telefon: 0772.185.332.
0769.223.207, 0726.392.735. Telefon: 0725.452.888.
telefon: 0745.202.448.
l Vând casă în Sâncrai, 3 l Vând casă în comuna Zam, l Ofer pentru închiriere aparta-
l Proprietar, vând apartament 3 camere, în roșu, două bucătării
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, două camere, balcon închis, mobilată, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
vechi, beci, fântână cu apă potabilă,
mobilat, an construcție: 2007-2008, grajd mare, șură, alte anexe precum parchet, cablu, tv. fântână în curte, decomandat, CT, termopan, mobilat și
curte interioară privată, zona micul și pădure în composesorat. Preț: căsuță de vară, pomi fructiferi, teren utilat complet, pentru o familie cu ser-
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- 25.000 euro, negociabil, telefon: arabil 2900 mp. Preț: 10.000 euro, ne- viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
fon: 0737.702.160. 0254.730.209, 0760.193.089. gociabil. Telefon: 0733.832.559. garanție. Telefon: 0721.055.313.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
18 - 24 IANUARIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere casă, l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, l Domn din Brad, distins, 63 de
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- caravan, Af 2002, stare bună, înma- ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
mopan, mobilată și utilată, pentru torie auto sau depozit-magazin. Preț: triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat pentru prietenie – căsătorie.
persoane serioase sau firmă. 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare Telefon: 0752.755.480.
Preț: 300 euro/lună plus garanție. bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- l Domn văduv, pensionar
l Vând teren intravilan, Luncoiu
Telefon: 0745.202.448. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, fon: 0755.667.714. 71/170/82, nefumător, nu consum
l Ofer pentru închiriere garaj,
0720.067.310. alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
l Vând Opel Astra G, motor de
Deva, zona piață, pentru depozit sau l Vând 2 ha teren arabil în Lunca 106 COP, an fabricație 2003, înmatric- doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit ulat în 2016, stare perfectă, 160.000 PIERDERI
0722.968.910. în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, km., ținut în garaj. Se oferă și 8 cauci- l Pierdut două certificate con-
iar trei lângă șoseaua veche, DN7. ucuri cu genți (vară-iarnă), perfectă
l Ofer pentru închiriere la per- statatoare cu nr.31325 din
Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. stare. Preț 2900 euro, negociabil, 29.05.2009, emise de ONRC Hune-
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- AUTO telefon: 0720.692.501. doara, pentru societatea ROMNET RO
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând VW Passat 2007, full, mer- SRL, Deva. Se declară nule.
l Vând pentru Dacia Super Nova
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. următoarele piese second hand: aripi ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: l Pierdut un certificat constata-

Telefon: 0727.974.306. față, triple spate, alternator, electro- 0742.074.855. tor cu nr. 20725 /2017, pentru punc-
motor. Prețuri negociabile, telefon: tul de lucru, emis de ONRC Hunedoara,
l Închiriez spaţiu comercial în pentru societatea ALSO BUSINESS IN-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
0769.473.088. OFERTE DE SERVICIU
VEST SRL Deva. Se declară nul.
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând grapă din fier, originală, l Fac curățenie în case și aparta-
l Pierdut certificat constatator
magazin alimentar. Preţ avantajos. după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- mente, doar în Deva. Preț avantajos,
telefon: 0732.369.565. pentru punctul de lucru din sat
Tel.: 0745.970.007. fon: 0769.473.088. Tomești, comuna Tomești, nr. 73, jud.
l Caut femeie pentru menaj și
l Vând Citroen CT Diesel, 1400
Hunedoara, al ONCU DORIN IOAN ÎN-
TERENURI curățenie, o zi pe săptămână. TREPRINDERE FAMILIALĂ, cu sediul
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere Telefon: 0756.847.708.
l Vând teren intravilan, la șosea, centralizată, AC, funcțional, geamuri în municipiul Brad, str. 1 Mai, Bloc A4,
l Schimb şi repar plase insecte scara 2, etaj 1 , ap.22, jud. Hunedoara,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu electrice. Preț: 1800 euro, telefon:
0725.147.370. pentru geamurile termopan. Tel. F20/479/2017 , CUI 37610474, eli-
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru 0722.603.959. berat de ONRC Hunedoara.
fabrică sau depozite. Preț:12 l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, Se declară nul.
l Pensionară, execut costume
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri populare pentru copii. Tel.0753.128.090. DIVERSE
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km,
l Vând teren în localitatea
fabricație pentru Germania, înmatric-
MATRIMONIALE l Vând țiglă tip Bârcea, 170
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara,
ulată în august 2018, ITP valabil l Domn pensionar, 64/175/75, bucăți. Preț, 100 lei, tel.0745.009.937.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate
2020. Preț negociabil, telefon: familist, loial, sincer, manierat, fără l Vând mașină de cusut ”Pfaff,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
0724.246.514. vicii, evlavios, cu apartament și căsuță stare bună, preț: 3000 lei, telefon:
0745.202.448.
la țară, auto, caut o doamnă serioasă, 0745.009.937.
l Vând Skoda Fabia break, cu
l Vând teren intravilan Deva, turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 familistă, gospodină, fără vicii, pentru l Vând Puffer (boiler cu o ser-
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig a ne ajuta la bătrânețe. Telefon: pentină), 800 l, pus în funcțiune, dar
preț: 10.000 euro. Telefon: remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP 0725.271.053. nefolosit. Preț: 1500 lei, telefon:
0726.770.765. valabil până în 2019. Preț negociabil, 0745.009.937.
l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
telefon: 0724.246.514. l Vând ieftin fân de grădină, în
l Vând 3,565 mp și casă, depend- loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
cinci clăi, aproximativ două tone. Tele-
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 există o femeie care să fie alături de
fon: 0254.730.209, 0760.193.089.
Telefon: 0729.423.035. uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte mine, cu bună înțelegere și la bine și la
l Vând teren intravilan, 500 mp
bună, direcție schimbată, consum greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
l Vând teren în localitatea parcela. Preț: 20 euro/mp. Telefon:
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: ozitate! Telefon: 0720.366.434.
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, 0745.009.937.
0754.377.359 sau 0755.667.714. l Tânără, simpatică, sinceră, se-
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, l Vând cavou de 2 persoane, cu
l Vând tractor U 650, remorcă rioasă doresc să cunosc un tânăr serios capac și cruce de marmură, în cimi-
telefon: 0725.452.888.
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- tirul Bejan, Deva, situat în zonă bună.
l Vând teren intravilan Deva, noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și tate! Telefon: 0744.818.223. Telefon: 0724.786.105.
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- l Domn discret, 40 de ani, doresc o l Ocazii! Vând haină de blană,
telefon: 0732.139.547 fon: 0727.636.444. relație discretă, cu o doamnă discretă, damă, din miel etiopian, neagră cu
guler de nurcă, mărimea 46-48,
pentru a ieși din monotonie. Aștept la pantofi noi, damă, nr.38, rochii damă
l Vând 7 hectare de pădure, zona l Vând Renault Laguna, AF 2005, telefon: 0734.387.097. noi, mărimea 48, tablou – panoplie cu
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani Diesel, gri-metalizat, actele la zi.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. l Doamnă serioasă, cu aparta- pistoale de epocă, goblenuri cu lău-
Preț: 2600 E, negociabil. tari, picură plus mătase. Prețuri
Telefon: 0721.055.313. ment și mașină, doresc să cunosc un
Telefon: 0799.391.409. negociabile, telefon: 0354.417.506,
domn manierat, nefumător, care nu ora:17,00-19,00.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km consumă alcool, să ne îngrijim la
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Vând, în Deva, două fotolii mari,
nou, motor 1388, benzină, 185.000 bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 cu brațe îmbrăcate, huse noi, maro în-
km., de culoare neagră, 4 uși, înma- 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de chis, stare bună, comode. Preț 800 lei,
euro/mp, telefon: 0745.202.448.
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- conducere. Telefon: 0799.391.409. telefon: 0726.426.011.
l Vând teren în Sântuhalm, trice, cârlig remorcare, proiectoare
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu ceață, două chei cu telecomandă, Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, stare foarte bună, proprietar. Preț:
Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 18 - 24 ianuarie 2019

Pârtiile din staţiunile


montane se prezintă în
condiţii foarte bune
Comunicat de presă
Data: Ianuarie 2019
Lansare proiect ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic
"Nicolaus Olahus” în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management,


Agenția de Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Re-
gional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Oraştie în calitate de Beneficiar, au
semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3292/16.10.2018, Cod SMIS 122221, pentru proiectul
”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic "Nicolaus Olahus” în Municipiul Orăștie, județul

R
Hunedoara”. Proiectul este finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul
European de Dezvoltare Regională. iscul de avalanşă este spus şeful Salvamont Petro-
prezent în afara staţi- şani, Remus Popescu.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi unilor montane. Pe de altă parte, riscul de
tehnic şi învăţare pe tot parcursulul vieţii, prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea liceului tehnologic Deva – Staţiunile de schi avalanşă se menţine în princi-
”NICOLAUS OLAHUS” din Municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara. Straja, Parâng şi Râuşor oferă palele masive muntoase din
condiţii foarte bune pentru judeţul Hunedoara, salvamon-
Obiectivul specific constă în reabilitarea corpului de clădire existent din punct de vedere funcțional, mo- practicarea sporturilor de tiştii apreciind că există un
dernizat din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor. Se vor efectua operaţiuni de restaurare ale el- iarnă la acest sfârşit de săp- pericol major ca zăpada să o ia
ementelor decorative ale faţadelor, ale soclului şi ale tâmplăriei ; instalaţii electrice; instalaţii termice; instalaţii tămână. Stratul de zăpadă pe la vale. „Toţi care au în plan
sanitare; instalaţii de detecţie, semnalizare şi alarmare la incendiu; instalatie date-voce-catv; pârtii depăşeşte 60 de cen- acţiuni pe zona crestei Vâlcan-
amenajări exterioare; dotarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor; amenajarea unui teren de sport multi- timetri, toate zonele schiabile ului şi a Retezatului central, îi
funcţional în aer liber, în spaţiul destinat activităţii sportive din incinta amplasamentului, cu dimensiuni fiind bătute cu ratracul. sfătuim să aibă foarte mare
maxime de 34,00x18,00 m. În ceea ce priveşte pârtiile atenţie la depunerea zăpezii în
de schi din staţiunea Straja, zonele de cornişe, deoarece
Valoarea totală a proiectului: 6.573.918,18 lei, din care finanțarea nerambursabilă 6.343.220,31 lei acestea se prezină în condiţii există o lipsă a coeziunii şi
Data începerii proiectului: 16.10.2018 excepţie, cu o medie a stratului apei în stratul de zăpadă, care
Data finalizării proiectului: 30.09.2021 de zăpadă de peste 60 de cen- poate declanşa, la cea mai
COD SMIS: 122221 timetri, iar instalaţiile de mică atingere, un tip de
transport prin cablu sunt avalanşă umedă, foarte per-
funcţionale. „Cu excepţia vâr- iculoasă”, a declarat şeful Sal-
fului Straja, toate celelate 10 vamont Lupeni-Straja, George
Date de contact:
pârtii sunt practicabile şi pot fi Resiga.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORASTIE - BIROU PROIECTE apreciate cu nota 9. Stratul de În staţiunea Parâng riscul
Tel. 0254-241513 • Fax: 0254-242560 • E-mail: primaria@orastie.info.ro, zăpadă este foarte bun, pârti- de avalanşă este cotat în nota
dezvoltarelocalaorastie@yahoo.com • www.orastie.info.ro ile au fost pregătite foarte 4, pe o scară de la 1 la 5, la al-
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European bine”, a apreciat şeful Salva- titudini mai mari de 1.800 de
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 mont Lupeni, George Resiga. metri, deoarece în ultima pe-
Pârtiile din staţiunea rioadă a nins şi zăpada nu a
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Parâng sunt cotate în nota 10, avut timp să se fixeze de
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României administratorii acestora inter- stratul anterior. Sub alti-
venind în aceste zile cu trac- tudinea de 1.800 de metri,
tracul pentru ca stratul de riscul de avalanşă scade la 3.
zăpadă să arate impecabil la „A nins iarăşi încă 40 de
sfârşitul de săptămână. centimetri, iar pe creastă
„Pârtiile sunt foarte bune, această zăpadă va pleca
de nota 10. Instalaţiile de aproape instant. Sunt văi ex-
transport pe cablu funcţio- puse unde zăpada viscolită
nează. În staţiune avem un măsoară doi-trei metri”, a
strat de zăpadă de 1,2 metri, adăugat şeful Salvamont
acolo unde nu a viscolit”, a Petroşani, Remus Popescu.

ANUNȚ
BOGLEA CONSTANTIN cu domiciliul în Brad, str. Gen.
V. Milea, bl. B8, ap. 10, jud. Hunedoara, titular al Planului
Urbanistic în detaliu : locuință, garaj și împrejmuire, în
Deva, str. Zăvoi, F.N., CF 71444, Deva, anunță elaborarea
ÎNCHIRIAZĂ primei versiuni a Planului Urbanistic de detaliu și de-
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE clanșarea procedurii de informare și consultare a pu-
blicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. de amenajare a teritoriului și urbanism.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la
sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 15 zile
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999
calendaristice de la data prezentului anunț.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!