Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele verificatorului atestat Nr.

____ Data _________

conform registrului de evidenta


CERCEL C. CONSTANTIN FLORIN

REFERAT

Privind verificarea la cerintele A.4.1. B.2.1. D.2.1 a proiectului :


« Rigola betonada L=478,48m, localitatea Bucsesti, comuna Poduri, judetul Bacau –
intrare in legalitate. »

Proiect. nr: 7/ 2017


Faza : DTAC.

DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectant general : S.C. REALCONSFINANCE S.R.L.-D. BACAU


- Expert: S.C. PEMORA S.R.L.
- Beneficiar : Comuna Poduri, judetul Bacau
- Amplasament: judet Bacau, comuna Poduri, localitatea Bacau, drum aferent biserica

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: septembrie 2017

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

In baza Procesului verbal de control nr. 35012/26.09.2016 privind nerespectarea


prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
executate la drum aferent biserica, localitatea Bucsesti, comuna Poduri, judetul Bacau, emis
de ISC- Inspectoratul Regional in Constructii Nord-Est cat si a experizei se solicita obtinerea
autorizatiei de construire pentru lucrarile executate in anul 2008 care au la baza Procesul
verbal de receptie a lucrarilor de reparatii efectuate la - ,,rigola betonata L=478,48m,
localitatea Bucsesti, comuna Poduri, judetul Bacau confirmat de primaria comunei
Poduri,judetul Bacau , lista cuprinzand cantitatile de lucrari si situatiile de lucrari confirmate
din punct de vedere cantitativ de aparatul de specialitate din cadrul Primariei Comunei
Poduri..

Situatia existenta
Amplasamentul se afla in judet Bacau, comuna Poduri, sat Bucsesti, drum aferent
biserica
Beneficiarul solicita, prin tema de proiectare Intrare in legalitate – Rigola betonata
L=478,48m, localitatea Bucsesti, comuna Poduri, judetul Bacau
Lucrarile experizate au fost executate fara documentatie tehnica/proiect tehnic + C.S.,
verificat de verificator atestat considerand ca aceste lucrari se incadreaza la lucrari de
intretinere fara a fi necesara Autorizatie de construire..
Pentru faza de executie, constructorul a intocmit o situatie de lucrari privind lucrarile
executate . Justificarea tehnica a constractului de executie si a lucrarilor executate de catre
beneficiar si constructor este ca lucrarile se incadreaza in ,,Lucrari privind intretinerea
periodica a drumurilor publice.
Solutii constructive propuse
Expertiza tehnica a fost solicitata de catre COMUNA PODURI, judetul Bacau, conform
contract nr. 10057/38/2016
Scopul expertizei este evaluarea starii tehnice a rigolei din beton de ciment executata pe
drum aferent biserica din localitatea Bucsesti, comuna Poduri, judetul Bacau, in vederea
emiterii Autorizatiei de construire.
Categorie drum din punct de vedere functional si administrativ- strada rurala
secundara conform ,, Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
rurale” aprobata prin O.M.T. nr. 50/1998
Clasa tehnica – ”V”, cu o intensitate a traficului „Foarte Redus”,
<1000 vehicule etalon autoturisme/ 24 ore, conform O.M.T. nr 46/1998.
Viteza de proiectare : 20 km/h.
Lucrarile expertizate au fost executate fara documentatie tehnica/proiect tehnice +
C.S.,verificate de verificator atestat.
Pentru executia lucrarilor nu a fost emisa de catre Primaria comunei
Poduri, Judetul Bacau, Autorizatie de construire.

Stadiu fizic al executiei lucrarilor


In cursul anului 2008 au fost executate lucrari a rigolei de ciment executata pe drum aferent
biserica SF.Nicolae din localitatea Poduri, comuna Poduri, judetul Bacau
Durata de viata a tronsoanelor de drum unde s-au executat lucrari este depasita.

Documente ce se prezinta la verificare:


Memoriu tehnic justificativ
Plan de incadrare in zona
Plan de situatie
Anexe Studiul geotehnic
Expertiza

Concluzii asupra verificarii


In urma verificarii proiectul se considera necesar intrarea in legalitate.

Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare


Proiectant Verificator tehnic atestat

S.C. REALCONSFINANCE S.R.L.-D. S.R.L. Dr. ing.Cercel Constantin Florin