Sunteți pe pagina 1din 10

I.

PREZENTAREA CURSULUI

Ca disciplină tehnico ştiinţifică, automatizarea lucrărilor topografice are drept


scop însuşirea folosirii mijloacelor automatizate de măsurare şi culegere a datelor
topografice, precum şi prelucrarea, stocarea şi accesul la informaţiile topografice
obţinute în urma prelucrării acestora, fără intervenţia directă a omului.

Abilitatea de a utiliza informaţia topografică vizând culegerea şi înregistrarea


datelor, prelucrarea şi analiza datelor şi reprezentarea rezultatului.

Disciplina „Automatizarea Lucrărilor Topografice”, contribuie la realizarea unui


caracter formativ al viitorilor specialişti în domeniul geodeziei , topografiei şi anume
măsurarea sau studiu mai uşoar de folosit, , mai rapid, prin procedee de măsurare
directă, şi automatizarea lucrarilor topografice, elaborarea planurilor topografice, ,
prelucrarea datelor topografice, folosind diverse softuri din domeniul topografiei.
Pentru studierea disciplinei sunt prevăzute 60 de ore, din care 30 ore contact
direct (20 ore teorie şi 10 ore lucrări practice) şi 30 ore studiul ghidat, cursul se predă
la anul IV de studiu semestrul VII şi se finalizează cu examen. Se acordă 2 credite.
Disciplina „Automatizarea lucrărilor topografice” include abordări privind conţinutul
automatizarea lucrărilor la elaborarea planului topografic. Analiza echipamentului şi
software ce intervin în automatizarea lucrărilor de topografice.
La studierea cursului dat sunt necesare cunoştinţe din domeniul topografie
generală, matematică, fizică şi astronomie, informatică, tehnologii informaţionale,
fotogrametrie, Cadastru general, Cadastru bunurilor imobile, etc.

II. MOTIVAŢIA, UTILITATEA CURSULUI PENTRU


FORMAREA PROFESIONALĂ

Actualizarea în timp scurt a topografiei şi modernizarea acestuia pentru a-l face


multifuncţional necesită un număr mare de specialist care pot folosi software din
domeniul dat.
Pentru specialitatea „Geodezie Topografie şi Cartografie”, disciplina
Automatizarea lucrărilor topografice”, este obligatorie şi de bază la formarea
profesională a tânărului specialist în domeniul topografiei. În cadrul disciplinei se
studiază software din domeniu cum ar fi: MapInfo, Autocad, GeonICS, etc. în ordinea
firească a desfăşurării lor, din fiecare etapă de introducere şi întreţinerea topografiei,
cu condiţiile şi normativile care trebuiesc respectate (legi, instrucţiuni etc.), precum şi
cu precizarea celor mai adecvate metode, soluţii şi instrumente, care pot fi folosite la
fiecare etapă. Trebuie de menţionat şi faptul că literatura de specialitate în domeniul
topografiei în Republica Moldova este foarte puţină, existînd cadrul juridic şi
normativ.

III. COMPETENŢE CHEIE (TRANSVERSALE)

Scopurile pe care le pune societatea contemporană – societatea aflată în


permanentă schimbare – impun revederea finalităţilor de instruire pentru o intergrare
socială mai eficientă a viitorilor specialişti.
Realizarea procesului de predare – învăţare a automatizării lucrărilor topografice se
efectuiază în baza următoarelor competenţe transversale (cheie):
1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi.
2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat.
3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină.
4. Competenţe acţional-strategice.
5. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale (TIC);
6. Competenţe interpersonale, civice, morale.
7. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.
8. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori).
9. Competenţe antreprenoriale.
10.Competenţe de bază în matematică, stiinţe şi tehnologie.
În abordarea conceptuală psihopedagogică, competenţa reprezintă un ansamblu
integrat de cunoştinţe, capacităţi, atitudini exersate adecvat şi spontan în diferite
situaţii, mobilizând, reorganizând resursele interne şi externe pentru pentru atingerea
unui scop sau scopuri în contextul experienţei sociale autentice. Din pespectiva
abordării axate pe competenţe, programa la disciplina de studiu „Automatizarea
lucrărilor topografice” este orientată spre formarea/dezvoltarea următoarelor
competenţe:
1. Competenţa de a învăţa să înveţi;
2. Competenţa acţional – strategică;
3. Competenţa interpersonală, civilă, morală;
4. Competenţa antreprenorială, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat.

IV. COMPETENŢE PROFESIONALE


1. Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cât şi
în grup.
2. Competenţe de a înţelege şi utiliza fundamentele automatizării lucrărilor
topografice.
3. Competenţe de a analiza şi prelucra datele din domeniul topografiei.
4. Proiectarea şi executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare la realizarea
şi actualizarea evidenţei topografiei folosind software din domeniu.

V. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. De a cunoaşte şi utiliza adecvat noţiunile specifice disciplinei „Automatizarea


lucrărilor topografice”
2. De a explica, interpreta şi executa unele idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei:
• Interpretarea software din domeniul topografiei (GeoniCS,MapInfo, Autocad,
etc.).
3. Instrumental – aplicative (elaborarea planurilor topografice, actualizarea, etc.).

VI. EŞALONAREA MATERIEI DE STUDIU

№ Numărul de ore
DENUMIREA TEMELOR inclusiv
total Contact Studiu
direct ghidat
prele Prac
geri tice
1 Priviri generale

2 Softuri folosite în cadrul lucrărilor topografice

3 Crearea proiectelor noi si importarea geopunctelor


din teren.
Total 120 35 20 65
VII. CONŢINUTURI RECOMANDATE
A. Contact direct
Numărul de ore
total Contact Studiu
Unități de învățare direct ghidat
prelege Prac
ri tice
Capitolul I Priviri generale 8 4 - 4

1 Notiunea de automatizare. Softuri utilizate la 4 2 - 2


automatizarea lucrarilor topografice.
2 Materialul cartografic existent pe teritoriul RM. 4 2 - 2
Capitolul II Softuri folosite în cadrul lucrărilor 20 8 4 12
topografice
3 Prezentarea generala a softului GeoniCS si Raster 4 2 - 2
Design pe platforma Autodesk Autocad
4 Studierea softului GeoniCS. Identificarea functiilor 4 2 - 2
principale în cadrul automatizării lucrarilor topografice.
5 Studierea si aplicarea semnelor conventionale a retelelor 6 2 2 4
(apa, gaz, electricitate, canalizare, telecomunicatii,
termoficare etc.
6 Studierea si aplicarea semnelor conventionale din 6 2 2 4
capitolele : situatia, garduri, verzi, cladiri, speciale etc.
Capitolul III Crearea proiectelor noi si elaborarea 22 8 6 14
planurilor topografice digitale
7 Desenarea situatiei din teren utilizind softul GeoniCS. 8 2 2 4

8 Vectorizarea reţelelor subterane de pe materialul 4 2 - 2


cartografic existent.
9 Crearea automată a reliefului. 2 2 2 4
10 Redactarea planului topografic final şi pregătirea lui 8 2 2 4
pentru imprimare.
total 60 20 10 30

B. Studiul Ghidat

Unități de învățare Numărul de ore


1 Concepţia sistemului informational automatizat al topografiei 2
2 Resursele informaţionale 2
3 Funcţiile sistemului informational automatizat al topografiei 2

4 Cerinţele faţă de planul topografic digital 2

5 Sistemul RINEDAC si modul de lucru cu el 2

6 Materialele digitale obţinute în rezultatul măsurărilor topografice 2

7 Instrumente utilizate in cadrul ridicarilor topografice 4


8 Softuri de prelucrare a datelor din teren 2
9 Sisteme de coordonate utilizate pe teritoriul RM 2
10 Crearea straturilor necesare pentru ridicarile topografice digitale 2
11 Setarea softurilor in conformitate cu cerintele din RM 2
12 Intocmirea schitelor de teren si particularitatile lor 2
13 Corespunderea planului topografic digital cu informaţia din 2
teren
14 Erori comise în cadtrul lucrărilor topografice automatizate 2

TOTAL 60

VIII. DESCRIEREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE

Învăţarea este procesul, prin care se achiziţionează experienţe noi, se formează


capacităţi şi deprinderi ce permit specialistului să rezolve situatii problematice, care
înainte nu puteau fi solutionate, îl ajută să optimizeze relaţiile sale cu lumea. La fel
învăţarea include capacitatea de a-ţi administra timpul în mod eficient, de a rezolva
probleme, de a obţine, analiza şi a evalua cunostinţe noi, de a aplica cunostinţele într-
o varietate de contexte – în viaţa personală, la locul de muncă, în contexte
educaţionale, etc. Procesul instructiv – educativ este eficient, atunci, cînd se respectă
următoarele cerinţe:
1. Gradul de acoperire a conţinutului. Elevul învaţă mai mult cînd pedagogul
acoperă arii mai largi ale materiei predate.
2. Timpul alocat instruirii. În timpul alocat orei profesorul trebuie să-şi asume
reponsabilitate ca tot materialul planificat pentru predare să fie realizat.
3. Consecinţele succeselor. Elevii îşi dau străduinţa dacă însăşi succesele lor sunt
înalte.
4. Metoda activă de predare. Elevul învaţă mai mult atunci cînd pedagogul
structurează informaţia, folosind astfel tehnici, ca: organizarea avansată,
recapitularea obiectivelor, evidenţierea conţinutului, semnalarea trecerilor de la
o parte a lecţiei la alta, concentrarea atenţiei asupra ideilor principale,
recapitularea acestor idei. Claritatea prezentării şi entuziazmul manifestat în
cursul acesteia sunt şi ele asociate de sporirea performanţelor.
5. Chestionarea eficientă. elevul învaţă mai mult atunci, cînd întrebările, care se
pun sunt multe, frecvente şi relativ uşoare. Aşteptarea răspunsurilor şi
confirmarea celor corecte, precum şi abordarea unei atenţii insistente acelor,
care dau răspunsuri parţiale sau incorecte, pentru a le da şansa să-şi
îmbunătăţească răspunsurile – toate acestea sunt asociate unui cîştig de
performanţă.
Pentru realizarea programei de învăţămînt profesorul foloseşte următoarele
strategii:
 Srtategia orientativă - şi anume care include strategia prelegerii
problimatizate, strategia demonstraţiei, strategia cercetării experimentale;
 Strategia didactice – strategia problimatizării, strategia modelării;
În cursul predării disciplinii “Cadastrul” se utizează următoarele tipuri de lecţii:
1. Lecţie de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor
2. Lecţie de formare a capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor
3. Lecţie de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
4. Lecţie de formare a capacităţilor de analiză – sinteză a cunoştinţelor
5. Lecţie de formare a capacităţilor de evaluare a cunoştinţelor
6. Lecţie mixtă

IX. DESCRIEREA ELEMENTULUI DE EVALUARE.

Evaluarea – are o semnificaţie deosebită în organizarea procesului didactic şi în


realizarea obiectivelor curriculare.
În cadrul predării disciplinii “Cadastrul ” se utilizează următoarele forme de
evaluare a cunoştinţelor:
 Chestionarea elevilor pe diferite subiecte aferente temei propuse pentru
acasa;
 Lecţii practice prin care profesorul crează situaţia de problemă şi
ghidează elevii în rezolvarea ei;
 Testări pe unele capitole ale cursului predat;
 Examen de absolvire sub formă de bilete a cîte şapte întrebări în bilet;
 Practica de cadastru petrecută în cadrul oficiilor topografice teritoriale,
direcţiilor funciare din cadrul primăriilor raionale, serviciior de
reglementare a regimului proprietăţii funciare, înreprinderilor private
licenţiate pentru efectuarea diferitor lucrări topografice.
De menţionat că practicile de cadastru petrecute de elevii colegiului contribuie
nemijlocit la consolidarea cunoştinţelor teoretice acumulate pe parcurs şi acumularea
deprinderilor practice la executarea diferitor lucrări topografice.

X. OBLIGAŢIILE PROFESORULUI ŞI ELEVILOR


A. Obligaţiile profesorului
1.Explică elevilor la începutul cursului metodica desfăşurării orelor de curs,
cerinţele faţă de disciplină, materialili necesare, sursele de informaţii şi
posibilitatea lor de accesare, precum şi materialele necesare pentru elaborarea
lucrărilor de curs.
2.Stabileşte cu exactitate sarcinile pe care urmează să le realizeze împreună cu
elevii.
3.Identifică şi concepe activităţi de studiere care sunt relevante din perspectivele
specialităţii elevului.
4.Manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea elivilor.
5.Crează şi menţine în clasă un climat de activitate favorabilă, încurajînd
implicarea elevilor în discuţii pe anumite întrebări ale topografiei.
6.Oferă elevilor o structură de lucru (notiţe de curs, prezentări, scheme, materiale
documentare, etc.).
7.Încurajează gîndirea logică a elevilor la efectuarea unor analize a informaţiilor
topografice,
8.Îi ajută pe elevă să identifice scopul şi necesitatea temei abordate.
Profesorul oferă elevilor posibilitatea de lucru individual prin abordarea diferitor
întrebări provocatoarea din domeniu, propune posibilităţi de însuşire mai bine a
materialului predat, realizează o continuă supraveghere a evoluţiei elevilor în plan
profesional.
B. Obligaţiile elevului.
1. Să stăpînească normele de comportare în auditoriu de specialitate, limbajul
de specialitate, comunicare profesională, istoricul şi principiul tehnologic;
2. Să frecventeze sistematic orele.
3. Să nu întîrzie la ore;
4. Să se pregătească sistematic de ore;
5. Să studieze literatura de specialitate.
Elevul confirmă, prin evaluări orale şi scrise, acumularea cunoştinţelor şi formarea
capacităţilor de gîndire, participă la diferite olimpiade şi conferinţe ştiinţifice
organizate în cadrul colegiului sau în alte instituţii de învăţămînt pe parcursul anilor
de studii.

XI. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Ghiţău D., Marcu C., Turculeţ M. Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice.


Man. pentru instituţiile de învăţământ superior” – Ch. UASM, 2000. 145 p.
2. MapInfo Professional One Global View, MapInfo Corporation Troy, New York
3. Bolun, I., Covalenco, I. Bazele informaticii aplicate. - Chişinău.: Editura ASEM,
1999.-521p.
4. Tămâioagă, Gh. Cadastru . Institutul de construcţii Bucureşti: 1990.-245p

5. Tămâioagă Gh., Daniela Tămâioagă “Automatizarea Lucrărilor de Cadastru”


Bucureşti. Matrix Rom, 2007. 194 p.
6. Vereş I. “Automatizarea lucrărilor topo-geodezice” Petroşani, Editura Universitas
2006. -292 p.
7. Turculeţ M. “Topografie. Tahimetre şi Măsurători Electronice. Man. Pentru
instituţiile de învăţământ superior” – Ch. UASM, 2003. 165 p.
8. Turculeţ. M. Tehnologii geodezice spaţiale. Manual pentru instituţiile de
învăţământ superior. UASM , 2002. 152.p
9. Mircea Miclea. Cadastrul şi cartea funciară. Editura ALL Beck. Bucureşti 1995.
370 p.
10. Boş N. Cadastru general. Bucureşti ; Editura All Beck, 2003. 368 p.
11. Boş Nicolae. Cartea funciară şi expertiza tehnică topo-topografică. Editura All
Beck, 2003. 236 p.
12.Временные редакционно-технические указания по созданию цифровых
кадастровых планов. Кишинэу, OIPPC, 2001
13.Предписание по выполнению работ по наземной съемке масштаба 1:2000.
Кишинэу, OIPPC, 2001
14.Временная инструкция о порядке формирования и учета кадастровых
номеров земельных участков МД РМ-36-02-05-97.
15.Instruction Manual. Pulse total station GTR-2000 series: GTR-2003; GTR-2005;
GTR-2006; GTR-2009. Topcon Corporation. Tokyo 2006. 207 p.
16.HiPer + Operator”s Manual. Topcon Positioning Systems. Tokyo 2006. 144 p.
17. MapInfo Professional. User Guide (Unabridged). MapInfo Corporation,
18.One Global View, Troy, New York. 2005. 789 p.
19. User Manual TC(R)3003/305/307. Leica Geosystems. Heerburgg. 128 p.
20. http://ianmd.blogspot.md/