Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUl DE ECOLOGIE DIN CHIŞINĂU

“APROB “

________________ Mariţ Alexandru, director


(semnătura)
„____”____________2017

Curriculum modular
G.03.L.038 “Software Inventory”

SPECIALITATEA

53310 “GEODEZIE, TOPOGRAFIE, CARTOGRAFIERE”

CALIFICAREA

TEHNICIAN GEODEZ

2017
Aprobat:

la şedinţa Consiliului Metodico-ştiinţific din „___” ____________2017,


Mariț Alexandru, director _____________________
(semnătura)

la şedinţa Catedrei „Ştiințe Exacte” din „___” ____________2017,


Sergiu Şargarovschi , şef catedră _____________________
(semnătura)

Autor:
Lungu Mihail, profesor de specialitate

Recenzenţi:

1. Vlasenco Ana, lector superior, catedra „Cadastru, Geodezie şi Construcții”, Facultatea


„Cadastru, Geodezie şi Construcții”, Universitatea Tehnică din
Moldova_____________________
(semnătura)

2. Sergiu Şargarovschi , şef catedră, grad didactic l, Colegiul de Ecologie_________________


(semnătura)

2/9
I. Preliminări

Informația grafică reprezintă o caracteristică fundamentală diferite domenii ca:


desenare, proiectare, cercetare, design, etc.
În cadrul softului Inventory sunt dezvoltate aplicații grafice necesare tehnicienilor
geodezii. Programul este un instrument indispensabil pentru profesioniştii care îşi economisesc
timpul şi caută să automatizeze şi să optimizeze procesul de lucru privind inventarierea tehnică,
înregistrarea cadastrală şi înregistrarea de stat a proprietății imobiliare.
Precizia, acurateţea, flexibilitatea, comoditatea de manipulare şi modificare sunt
atribute ale desenelor realizate cu softul Inventory.
Inventory este marcă înregistrată a companiei SoftGold , fiind folosit în toate oficiile
cadastrale de pe teritoriul R.M.

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru formarea profesională

Obiectivul principal al disciplinei „Software Inventorz” este formarea şi dezvoltarea


deprinderilor de proiectare asistată de calculator pentru a reprezenta grafic rezultatele
analizelor teritoriale într-un mod clar, vizibil şi expresiv.
Studierea cursului permite:
- Pregătirea specialiştilor calificaţi in domeniul proiectării, care să poată să profite de ultimele
tehnologii în sistemele de calcul pentru rezolvarea problemelor de proiectare la instituţia la
care va activa;
- Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului la locurile de muncă automatizate;
- Dezvoltarea aptitudinilor creative şi independenţei în alegerea soluţiilor optimale,
valorilor şi atitudinilor ce corespund necesităţilor curente şi de perspectivă ale pieţei muncii.
- Dezvoltarea gândirii logice necesare viitorului technician geodez în abordarea
problemelor tehnice. Realizarea conexiunilor interdisciplinare.

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei

CS1. Priceperea de a reprezenta diferite obiecte sub formă de vederi/secţiuni, de a întocmi


desene de specialitate.
CS2. Utilizarea tehnicilor clasice şi moderne de reprezentare plană şi în spaţiu a desenelor cu
ajutorul calculatorului.
CS3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională.

3/9
IV. Administrarea disciplinei

Modalitatea de evaluare
Numărul de ore
Contact direct

Nr. de credite
Semestrul
Codul Denumirea Lucrul
Practică/
disciplinei disciplinei Total individual
Prelegeri Seminar

G.03.L.038 Software VII 60 20 10 30 examen 2


Inventory

V. Unităţile de învăţare

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi


1.Introducere în AutoCAD. Prezentarea programului.
UC1. Inventory. 1. Lansarea programului A1. Deschiderea şi închiderea
Prezentarea generală Inventory. desenelor supuse prelucrării.
2. Interfaţa softului A2. Salvarea desenelor.
Inventory A3. Utilizarea barelor cu instrumente şi a
3. Folosirea comenzilor barelor cu meniuri la crearea şi modificarea
Inventory. desenelor.
4. Salvarea desenului A4. Utilizarea zonei de desenare.
5. Închiderea sesiunii de A5. Selectarea butonului din bara de
lucru Inventory instrumente.
A6. Selectarea comenzii în meniul-ecran
A7.Tastarea comenzii în zona de comandă.
A8. Aplicarea comenzilor transparente.
2. Stabilirea mediului de lucru.
UC2.Stabilirea sistemului 1. Sistemul de A9. Definirea sistemului de coordonare.
de coordonate, limitelor coordinate. A10. Introducerea datelor
desenului şi a unităţilor 2. Stabilirea limitelor A11.Utilizarea coordonatelor absolute.
de măsură desenului. A12.Utilizarea coordonatelor relative
3. Controlul afişării A13.Utilizarea modurilor OSNAP.
imaginii. A14. Determinarea limitelor desenului.
4. Sistemul unităţilor de A15.Utilizarea modurilor grafice SNAP şi GRID.
măsură. A16.Stabilirea unităților de masură.
A17. Determinarea modului de afişare a
imaginii
3.Organizarea desenului
UC3.Organizarea 1. Definirea, crearea şi A18. Crearea unui strat nou.
desenului pe straturi. modificarea straturilor. A19. Ştergerea unui strat.
2. Determinarea A20. Stabilirea culorii entităţilor de pe un strat.
proprietăţilor stratului. A21. Stabilirea tipului de linie pentru un strat.
A22. Stabilirea grosimei liniei pentru un strat
A23. Blocarea unui strat
A24. Îngheţarea unui strat
A25. Activarea unui strat
A26. Alegerea unui strat
A27. Stabilirea staturilor pentru tiparire
4.Tehnici de realizare a desenelor. Comenzi de desenare.

4/9
UC4. Desenarea 1. Metodele şi comenzile A28. Desenarea segmentelor de dreaptă prin
entităţilor grafice de desenare a: indicarea extremităţilor lui
- segmentelor de linie A29. Desenarea a unei succesiuni de linii
dreaptă multiple paralele
- curbei A30. Trasarea segmentelor de dreaptă cu
- cercurilor grosime
- arcelor de cerc A31.Desenarea unei curbe spline
- elipselor şi arcelor de A32. Utilizarea metodelor de desenare a
elipsă cercului
- dreptunghiurilor A33. Aplicarea metodelor de construire a unui
- poligoanelor arc
A34. Construirea elipsei şi a arcelor de elipsă
A35. Desenarea dreptunghiurilor
A36. Aplicarea metodelor de construire a
poligoanelor regulate
A37. Desenarea poligoanelor pline
5.Tehnici de realizare a desenelor. Comenzi de editare.
UC5. Editarea şi 1. Modificarea entităţilor A38.Ştergerea entităţilor
modificarea entităţilor create. A39. Eliminarea unei porţiuni din obiectul
grafice. 2. Rearanjarea selectat.
entităţilor în desen. A40.Retezarea porţiunilor unei entităţi
3. Multiplicarea A41.Prelungirea entităţilor
entităţilor. A42. Alungirea şi scurtarea obiectelor
4. Excluderea entităţilor A43.Scalarea obiectelor
din desen. A44.Descompunerea obiectelor
A45. Copierea simetrică a obiectelor
A46. Crearea copiilor multiple ale unui obiect
A47. Deplasarea obiectelor selectate
6. Racordări. Haşurarea.
UC6.Construirea 1. Construirea A48.Stabilirea metodei de construire a
racordărilor şi realizarea racordărilor utilizând racordărilor
haşurării. comenzile Inventory. A42. Executarea racordării dreptei cu arcul de
2. Haşurarea în desen cerc
grafic. A43. Executarea racordării a două cercuri
A44.Determinarea modelelor de haşuri din
biblioteca Inventory
A45. Realizarea haşurării unei suprafeţe
mărginite de un contur închis
7. Cotarea desenului.
UC7. Cotarea desenului 1. Fixarea stilului de A46. Crearea stilului de cotare
cotare A47. Modificarea stilului de cotare
2. Cotarea desenului. A48. Setarea formatului unităţilor de măsură
3. Redactarea cotelor. A49. Alegerea stilului textului
A50. Amplasarea textului faţă de linia de cotare
A51. Selectarea entităţilor supuse cotării
A52. Utilizarea subcomenzilor de cotare
A53. Redactarea cotelor
8. Plasarea textului în desen. Folosirea blocurilor şi tipărirea desenului.
UC8. Plasarea textului şi 1. Stabilirea stilului de A54. Crearea unui stil nou de text
includerea blocurilor în text. A55. Introducerea textului în linii de text
desen. Tipărirea 2.Redactarea textului. A56. Crearea paragrafelor de text.
desenului realizat. 3. Crearea unui bloc. A57. Editarea textului
4. Plasarea unui bloc în A58.Crearea blocului
desen. A59.Inserarea blocului
5.Pregatirea desenului A60. Descrierea blocului
pentru imprimare. A61. Definirea stilului de tipărire
6. Modalitățile de A62. Previzualizarea desenului
tipărire a desenului. A63. Modificarea orientării paginii

5/9
A64. Stabilirea formatului de hârtie
A65. Gestionarea şi configurarea dispozitivelor
de tipărire.

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Numărul de ore
Contact direct
Nr. Unităţi de învăţare Lucrul
Practică/
crt. Total individual
Prelegeri Seminar

1. Introducere în Inventory. Prezentarea 4 2 2


programului.
2. Stabilirea mediului de lucru. 8 2 2
3. Organizarea desenului 8 2 2 2
4. Tehnici de realizare a desenelor. Comenzi 10 4 2 6
de desenare.
5. Tehnici de realizare a desenelor. Comenzi 10 4 2 6
de editare.
6. Racordări. Haşurarea. 4 2 4
7. Cotarea desenului. 8 2 2 4
8. Plasarea textului în desen. Folosirea 6 2 2 4
blocurilor şi tiparirea desenului.
Total: 60 20 10 30

VII. Studiul individual ghidat de profesor

Modalităţi de Termeni de
Materii pentru studiul individual Produse de elaborat
evaluare realizare
1.Introducere în AutoCAD. Prezentarea programului.
1. Utilizarea software-ului Inventory în Referat Comunicări
2 ore
lucrări topo-cadastrale
2. Stabilirea mediului de lucru.
1. Stabilirea unităţilor de măsură, a Desen format A4 (.dwg) Prezentarea
limitelor desenului (UNITS, LIMITS, electronică
ZOOM). Utilizarea instrumentelor 2 ore
ajutătoare de desenare (GRID, SNAP,
ORTHO).
3.Organizarea desenului
2. Executarea desenului prototip. Desen format A4 (.dwg) Prezentarea
2 ore
electronică
4.Tehnici de realizare a desenelor. Comenzi de desenare.
1. Includerea indicator conform GOST Desen format A4 (.dwg) Prezentarea
2.104-68 în desen. electronică a 6 ore
desenului
5.Tehnici de realizare a desenelor. Comenzi de editare.

6/9
1. Desen de releveu. Intocmirea Desen format A3 (.dwg) Prezentarea
releveului sălii de clasă. electronică a 6 ore
desenului
6. Racordări. Haşurarea.
1. Executarea reprezentarii “Racord cu Desen format A4 (.dwg) Prezentarea
filet" electronică a 4 ore
desenului
7. Cotarea desenului.
1. Executarea reprezentării “Secţiuni Desen format A3 (.dwg) Prezentarea
simple”. Cotarea desenului electronică a 4 ore
desenului
8. Plasarea textului în desen. Folosirea blocurilor şi tipărirea desenului.
1. Adnotarea desenului. Desen format A4 (.dwg) Prezentarea
electronică a 2 ore
desenului
2. Tipărirea desenelor executate Desen format A4 (.dwg) Prezentarea
Desen format A3 (.dwg) desenelor pe 2 ore
supor hârtie
Total: 30 ore

VIII. Lucrările practice recomandate

Lucrare de laborator nr.1. Prezentarea generală a programului Inventory.

Lucrare de laborator nr.2. Crearea figurilor geometrice fundamentale: poligon, dreptunghi,


arc, cerc, elipsă (POLYGON, RECTANGLE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE).

Lucrare de laborator nr.3. Executarea desenului prototip şi indicatorului completat.

Lucrare de laborator nr.4. Executarea pe formatul A3 a desenului unei piese.

Lucrare de laborator nr.5. Releveu apartament. Scara 1:100. Cotarea desenului

IX. Sugestii metodologice

Unul din componentele de bază ale curriculumului modular „ Software Inventory” îl


constituie strategiile didactice utilizate în cadrul procesului didactic. Strategiile didactice sunt
orientate spre realizarea eficientă a învățării centrate pe elev, a formării de competențe
profesionale la elevi – viitorii tehnicieni geodezişti.
Strategiile didactice moderne utilizate pentru realizarea curriculumului:
 vor contribui la dezvoltarea potențialului individual al elevilor, la instituirea
conexiunilor profesor-elev-profesor, dar şi elev-elev, la dezvoltarea capacităților
individuale şi utilizarea propriei experiențe în procesul educațional;
 vor stimula şi vor motiva învățarea independentă a elevului, vor forma o atitudine
responsabilă față de traseul personal, față de rezultatele învățării şi implicarea
activă în procesul de învățare
Curriculumul modular „Software Inventory” fiind axat pe formările de competențe
trasează o optimă conexiune între unitățile de conținut şi unitățile de competență conturând
7/9
un instrumentariu care asigură realizarea lor în ansamblu. Astfel, în proiectarea didactică
unitățile de competență sunt coerente cu unitățile de conținut, cu formele de instruire şi
tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare şi cele de organizare-monitorizare şi evaluare
a lucrului independent al elevilor.
În aşa mod elevii vor fi motivați să se implice activ în realizarea obiectivelor curriculare,
să-şi formeze deprinderi intelectuale, capacități cognitive, atitudini, comportamente civice şi
valori morale.
Utilizarea metodelor moderne, interactive, informaționale vor necesita utilizarea
diverselor mijloace de învățământ: intuitive, audiovizuale, informaționale etc.
Proiectarea orei didactice necesită diverse tipuri şi modalități de realizare, o orientează
spre formarea/dezvoltarea continuă a abilităților, prin abordarea lor sistemică cu cunoştințele
acumulate, înțelegerea şi aplicarea lor va facilita procesul de formare a competențelor
profesionale.
Proiectarea şi organizarea demersului didactic (a orei academice) se va realiza atât într-
un cadru tradițional (prin elementele de structură a unei lecții), cât şi a celui recent, bazat pe
elementele de dezvoltare a gândirii critice la elevi (Evocare – Realizarea sensului – Reflecție –
Extindere (ERRE)).
Un important aspect al strategiilor educaționale moderne este învățarea autonomă,
învățarea individuală, independentă a elevilor, activitate ce împreună cu învățarea la orele din
sala de curs (teoretice, practice) se cuantifică în creditele acordate fiecărei discipline din planul
de învățământ.

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale

Evaluarea este o acţiune indispensabilă oricărei activităţi de predare – învăţare.


Actualmente, în contextul învăţămăntului axat pe competenţe domină evaluarea
continuă-formativă – evaluare realizată pe tot parcursul activităţii de instruire, astfel profesorul
orientează şi monitorizează activitatea de studiere prin sarcini didactice de diferite niveluri de
dificultate.
În cadrul disciplinei “Software Inventory” sunt utilizate atât metodele tradiţionale de
evaluare continuă, cât şi metodele complementare de evaluare continuă.
La metodele tradiţionale de evaluare continuă se referă: evaluarea orală, evaluarea
scrisă şi probele practice.
În funcţie de obiectivele propuse în cadrul disciplinei “Software Inventory” sunt
folosite următoarele metode de evaluare alternative-complementare:
a) portofoliul - o metodă de evaluare folosită în cadrul lecţiilor practice la disciplina
“Software Inventory”, reprezentând „cartea de vizită„ a elevului, prin care profesorul poate să-i
urmărească progresul în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental, de-a lungul predării
disciplinei, influenţând asupra dezvoltării personalităţii, a capacităţilor de autoevaluare şi a
competenţelor de comunicare;
b) investigaţia - ca metodă de evaluare se foloseşte pentru a-i deprinde pe elevi să
gândească şi să acţioneze pentru a rezolva o sarcină de lucru, astfel implicându-se activ în
procesul de învăţare şi punând în valoare potenţialul creativ în aplicarea cunoştinţelor
acumulate;
d) fişa de evaluare cu diverse subiecte şi probleme cu diferit grad de complexitate se
foloseşte pentru aprecierea rezultatelor şi notarea elevilor, de asemenea poate avea un
caracter de lucru, de optimizare a învăţării şi de autoevaluare;
8/9
e) examenul – o metodă de evaluare sumativă la finele cursului. Examenul se realizează
în formă orală, în baza biletelor de examinare, subiectele cărora sunt examinate la şedinţele
catedrei „Ştiinţe exacte” şi aprobate de către directorul adjunct pentru instruire.

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii

Pentru promovarea orelor teoretice şi de laborator este necesar de un laborator de


informatică amenanjat cu următoarele mijloace:
1. Calculatoare personale de birou (desktop);
2. Calculatoare portabile (laptop, notebook);
3. Reţele prin cablu
4. Sistemul de operare Windows XP, 7, 8
5. Programul Inventory
6. Imprimantă laser
7. Proiectoare multimedia

XII. Resursele didactice recomandate elevilor

Nr. Numărul de
Locul în care poate fi consultată/ exemplare
crt Denumirea resursei
accesată/ procurată resursa disponibile
.

1. Prezentarea Programului inventory https://cadsofttools.ru/products/


inventory/

9/9