Sunteți pe pagina 1din 6

Întrebări contabilitatea proiectelor europene

1. Care sunt obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020?


a. Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
b. Imbunatatirea accesului si utilizarii cresterii calitatii TIC
c. Imbunatatirea competitivitatii IMM, a sectorului agricol si a sectorului pescuit si
acvaculturii
d. Sprijinirea tranzitiei catre o econimie cu emisii scazute de carbon in toate sectoarele
e. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
f. Promovarea mediului si promovarea utilizarii elementelor a resusrselor
g. Promovarea sist de transporturi durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii
h. Promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de
munca
i. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei, si a formelor de discriminare
j. Investitiile in educatie, formare, si formare profes. Pt competente si invatare pe tot
parcursul vietii
k. Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si o
adm publica eficienta/
2. Care sunt obiectivele politicii de coeziune a UE în perioada 2014-2020?
a. Ob. Convergenta-destinat investitiilor pt dezvoltare si locuri de munca pr reg mai putin
dezvoltate si regiuni in tranzitie (FEDR, FSE, FC)
b. Ob. Competitivitate si ocuparea fortei de munca-prevede invest pt dezv si locuri de munca
pt reg mai dezvoltate ( FEDR, FSE)
c. Ob. Cooperare teritoriala europeana- urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier,
transnational si interregional(FEDR)
3. Prezentați fondurile structurale.
a. FEDR- Fond European pt Dezvolatre Regionala- acorda sprijin IMM , infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercet-dezv, cooperare teritoriala
b. FSE-Fondul Social European-finanteaza educatie si formarea profesionala, adaptabilitatea
fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficentei admin
c. FC-Fondul de Coeziune-sprijina invest in infrastructura mare de transport si mediu
4. Prezentați succint Progamul Operațional Asistență Tehnică (POAT).
Are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficienta si eficare a Fondurilor Europene
Structurale si de Investitii in Romania in conformitate cu principiile si regulile de parteneriat,
programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management fin, monitorizare si control,
pe baza responsabilitatilor impartite intre Statele Membre si Comisia EU.

Ob global este de a asigura capacitatea si instrum necesare pt o eficienta coordonare, gestionare si


control al interventiilor finantate din Fond EU Structurale si de Invest, precum si o implementare
eficienta bine orientata si corecta a POAT, POIM si POC.

Este proiectat sa asigure sprijinul de asistenta de tip orizontal ce raspunde necesitatii comune
tuturor structurilor cu atributii de coordonare, gestionare si control al FESI in Romania, precum si
actorilor implicati in implementarea proiectelor cu finantare FESI. Strategia POAT isi propune ca
obiectiv general asigurarea capacitatii si a instrumentelor necesare pt coordonarea, gestionarea si
controlul interventiilor finantate din FESI, precum si pt o implementare eficienta a POAT, POIM
si POC.
5. Prezentați succint Progamul Operațional Capacitate Administrativă
(POCA).
POCA este gestionat de Ministerul Dezv Reg si Adm Publice in calitate de Autoritate de Management.
POCA va promova creearea unei admin publice moderne, capabila sa faciliteze dezv socio-ec, prin
intermediul unor serv publice competitive, investitii si reglementari de calitate, contribuind astfel la
atingerea ob Strategiei Europa 2020.

In cadrul programului pot obtine finantare urm tip de beneficiari: autoritati si institutii publice
centrale, autoritati administrative autonome, ONG, parteneri sociali, inst. De invatamant superior
acreditate si de cercet, Academia Romana, autoritati si inst publice locale de la niv jud si municipiilor,
etc.

Strategia abordeaza deficientele principale identificate in admin publica si vine in intampinarea


nevoilor si cerintelor de deriva atat din legislatia europeana relevanta, cat si din leg nationala
incidenta.

6. Enumerați cinci atribuții ale Autorității de Management.


a. Elaboreaza si negociaza cu Comisia Europeana programul operational pe care il gestioneaza
b. Analizeaza si propune modif ale programului operational si le inainteaza comitetului de
monitorizare aferent
c. Asigura corelarea op din programul operational aflat in gestiune cu cele din celelalte programe
finantate din instrumente structurale si, daca este cazul, cu prog op finantate din FEADR si
FEP sub coordonarea ACIS
d. Elaboreaza proceduri pt gestionarea prog op
e. Elaboreaza ghidurile solicitantului corespunzatoare cererilor de proiecte
7. Enumerați cinci atribuții ale Autorității de Certificare și Plată.
a. Efectueaza platile catre beneficiai din instrumente structurale si din cofinantarea asigurata de
la bugetul de stat, in cazul prog op sectorial Transport
b. Efectueaza transferul sumelor din FEDR, FSE si IPA catre unitatile de plata ale autoritatilor de
management pt restul prog op
c. Afectueaza corectiile financiare, conform regulamentelor europene
d. Avizeaza si dupa caz propune modificarea legislatiei privind eligibilitatea ch efectuate in
cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale
e. Participa la comitetele de monitorizare pt prog op organizate de autoritatile de management
8. Enumerați stadiile ciclului unui proiect cât și principiile fazei de
implementare.
- Realizarea proiectului la parametrii de calitate propusi. In functie de tipul proiectului,
parametrii de calitate pot fi urmariti pe faze si ei implica certificarea calitatii materialelor,
echipamentelor, lucrarilor si serviciilor.
- Incadrarea in bugetul alocat. Acesta presupune analiza costurilorsi evaluarea acestora.
Costurile proiectului trebuie sa fie permanent monitorizate prin intermediul unor evidente
riguroase tinute pt avansuri, plati intermediare, garantii etc.
- Respectarea duratei de implementare a proiectului.
9. Prezentați procedura de modificare a contractului.
Modificarile substantiale la contract, cum ar fi o schimbare a cerintelor particulare, modif defalcarii
costurilor etc, trebuie agreate printr-un act aditional la contract, care va fi semnat de partile
contractante. Un act aditional nu ar trebui sa schimbe fundamental natura contr original. Printre modif
substntiale se numara de ex: modif scopului lucrarilor, respectiv restrangerea partiala, extinderea sau
inlocuirea activitatii ori extinderea in timp sau alocarea unor resurse aditionale pt a acoperi activitati
suplimentare, legate de finalizarea cerintelor particulare, avand ca rezultat cresterea valoriibugetului
total al contractului.

10. Ce documente cuprinde dosarul prefinanțării?


- Crere de prefinantare, in orig, conform anexeila contractul de finantare incheiat
- Adresa oficiala de la Trezoreria Statului din care rezulta ca beneficiarul a deschis contul pt
gestionarea sumelor aferente proiectului finantat din instrum structurale si din fonduri aferente
cofinantarii sau prefinantarii acestorade la bug de stat
- Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si Autoritatea de Management
- Contractul de prestare de servicii/executie de lucrari incheiat intre beneficiar si contractor.
11. Prezentați clasificarea neregulilor.
a. Dupa cauzalitate:
- Intentionate(fraude)
- Neintentionate
b. Dupa impact:
- Cu impact financiar
- Cu impact nonfinanciar
c. Dupa frecventa:
- Sistemice
- Specifice
12. Definiți creanțele bugetare.
Reprezinta sume de recuperat de la bugetul Comunitatii Europene sau la bugetele de cofinantare din
care fondurile au fost avansate, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a
sumelor de cofinantare aferente.

13. Prezentați etapele procedurii de recuperare a creanțelor bugetare.


a. Constatarea creantelor bugetare- beneficiarul este anuntat de echipa d control printr-o
notificare cu privire la data declansarii actiunii, precinzandu-se scopul si durata acesteia.
Obiectul controlului il constituie verificarea respectarii legalitatii si regularitatii in utilizarea si
admin fondurilor nerambursabile precum si a fonduriloe de cofinantare aferente, in scopul
identificarii neregulilor, a gestiunii financiare defectuase si a fraudelor, precum si in vederea
stabilirii eventualelor prejudicii.
b. Recuperarea creantelor bugetare- Autoritatea de Management transmite catre beneficiar
notificarea cu privire la debit, in care sunt inscrise motivele pt care este solicitata achitarea
creantei bugetare, si posibilitatile de stingere a acesteia:prin plata voluntara sau prin retinerea
din urmatoarele cereri de rambursare, conturile in care se poate efectua plata, accesoriile si
costurile bancare legate de obligatiile de plata.
14. Care sunt condițiile cu caracter general pe care o cheltuială trebuie să le
indeplinească cumulativ pentru a fi eligibile?
a. Sa fi efectuiv platita de catre beneficiar, intre 1.01.2007 si 31.12.2015, daca Autoritatea de
Manag nu decide altfel prin contractul de finantare;
b. Sa fie insotita de facturi, in conf cu prev legislative nationale, sau alte doc contabile cu valoare
probatorie, echivalente facturilor, pe baza carora che sa poata fi auditate si identificate
c. Sa fie in conf cu prev contractului de finantare incheiat de catre Autoritatea de Manag sau
Organismul Intermediar, pt si in numele acesteia, pt aprobarea operatiunii, cu respectarea
art.54alin.(5) si art.60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006
d. Sa fie conforma cu prev leg nationale si comunitare
15. Ce tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile?
a. TVA, insa se poate restitui conf art 15 din OUG 64/2009
b. Dobanda si alte comisioane aferente creditelor
c. Ch colaterale care intervin intr-un contract de leasing
d. Dezafectarea centralelor nucleare
e. Achizitia de echip, mobilie, autovehicule, infrastructura, teren si alte imobile, pt op care
beneficiaza de finantare din FSEA, cu exceptia cazurilor in care se aplica prev art.34 alin.(2)
din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006
f. Che pt locuinte, pt operatiunile care beneficiaza de finantare din FSE
g. Achizitia de echipamente second-hand
h. Amenzile, penalitatile si che de judecata
i. Costurile pt operarea obiectivelor de investitii
16. Definiți subvențile nemonetare la valoarea justă.
Sunt acele subventii guvernamentale care nu au ca obiect transferuri monetare, ci terenuri sau alte
tipuri de active.

17. Cand se recunosc subvențiile guvernamentale?


Subv guvernamentale nu se recunosc pana cand nu exista suficienta siguranta ca:

- Intreprinderea va respecta conditiile atasate acordarii lor


- Subventiile vor fi primite

Subv guvernamentale se recunosc, pe o baza sistematica, drept venit pe perioadele corespunzatoare ch


aferente pe care aceste subv urmeaza a le compensa.

18. Cum vor fi prezentate în situația rezultatului global subvențiile aferente


veniturilor?
- Intr-o pozitie distincta
- Intr-o pozitie cumulativa, cu ar fi „Alte venituri”
- Pot fi deduse in raportarea ch aferente
19. Ce informații trebuie prezentate în setul de situații financiare privind
subvențiile guvernamentale primite de entitate?
a. Politica contabila aplicatapt subv guvernamentale, inclusiv metodele de prezentare adoptate in
sit financiare
b. Natura si valoarea subv guv recunoscute in sit fin si indicii cu privire la alte forme de asistenta
guvernamentala de care a beneficiat in mod direct entitatea
c. Conditiile impuse si neindeplinite precum si alte contingente atasate subv guv recunoscute in
sit fin
20. Ce sunt fondurile europene?
Sunt definite ca fiind contributia financiara a Uniunii Europene prezentata prin sume care se transfera
Guvernului Romaniei de catre Comisia Uniunii Europene, cu titlu de asistenta financiara
nerambursabila.

21. Care sunt principalele aspecte care trebuie urmărite în documentele


trimise șefului de proiect?
- Separarea clara a functiilor intre personalul responsabilpt certificarea primirii bunurilor si serv
si cel responsabil cu efectuarea platilor
- Cel putin o pers va fi responsabila cu examinarea validitatii si corectitudinii crererilor de
rambursare
- Certificarea a cererilor de rambursare se va atribui unui nr de min 2 membri ai personalului
desemnat de beneficiar
- Include incerea de rambursare exclusiv a sumelor datorate
- Deducerea din fondurile alocate a ch non-eligibile
- Evitarea consemnarii platilor neefectuate
- Asigurarea faptului ca nu se pot efectua plati fara a fi consemnate
22. Care sunt activitățiile efectuate de Organismul Intermediar pentru
realizarea monitorizării fizice a proiectelor?
- Verificarea continutului doc de raportare elaborate si transmise de catre beneficiar
- Vizite de monitorizare care isi propun verificarea implementarii proiectului la fata
locului/sediul beneficiarului
- Monitorizarea durabilitatii investitiilor
23. Enumerați minim cinci erori ce ar apărea la cererea de rambursare.
a. Totalul de plata din factura este incorect
b. Factura nu este completata la rubrica ce corespunde contului bancar al cumparatorului
c. Lipsesc facturile de avans emise de catre furnizor
d. Lipseste factura de stornare a facturilor de avans
e. Decl de conformitate de catre furnizor nu este datata
f. Documentul nu este tradus
g. Extrasul de cont este incomplet
h. Lipseste autorizatia de functionare ceruta la ultima transa
24. Ce documente sunt la baza transferului sumelor reprezentând
prefinanțarea?
- O solicitare scrisa din partea beneficiarului, conf contractului/deciziei
- Un contract de furnizare de bunuri/prestare serv/ executie lucrari incheiat intre beneficiar si un
operator economic, cu exceptia prioectelor a caror implementare se realizeaza fara incheierea
vreunui astfel de contract
- O scrisoare de garantie bancara pt suma aferenta prefinantarii solicitate, numai in cazul
proiectelor care intra sub incidenta ajutoarelor de stat
25. Care sunt principalele aspecte care trebuie urmărite în cadrul
managementului contabil al proiectului privind accesarea fondurilor
europene?
- Asistenta financiara furnizata de Uniunea Europeana trebuie separata in mod clar in cadrul
sistemulo finac-contab de alte activitati desfasurate de catre organiz
- Sist de contabilitate ale beneficiarului trebuie sa reflecte/sa identifice primirea cofinantarii
nationale.