Sunteți pe pagina 1din 3

An şcolar 2018-2019

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

• Din oficiu se acordă 10 puncte.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (60 de puncte)

Citeşte textul:

„Nora-i încă o copilă, șaișpe ani abia împlini, crede-n vise, în iubire, își dorește cinci
copii și pe Doru îl urmează. El e monitor de schi. Îi vorbește despre munte, despre vânt și
despre stele, despre câini de vânătoare, de cabane și castele. Ea-l zărește când, din clasă, pe
fereastră-n sus privește, printre norii de sub creastă, el apare și zâmbește.
- Nora, Nora, ce-i cu tine? Profesoara de chimie de la tablă a-ntrebat.
Nora-și pleacă-agale ochii:
- V-aș ruga să mă scuzați!
Vântul iar se zbate-n creste, cerbii zburdă prin zăpadă, Doru-i mângâie pe coarne și
din ochi îi îmblânzește. Ca-ntr-un țarc se simte Nora, lumea-i dincolo de geamuri, norii urcă
și coboară, cum să stai mereau la școală? Numai seara-l întâlnește, câte-o oră, pe furate,
tatăl ei, de-ați ști, el este un cerber și jumătate. El nu știe despre munte că-i frumos, că e
sălbatec, că se-nalță către soare ca un cal către jăratec. El tot crede despre Nora, făr să știe
de himeră, că ia note mari, învață, va ajunge ingineră.”
(Mircea Nedelciu, Nora sau Balada zânei de la Bâlea Lac)

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat.

A.
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele contextuale ale cuvintelor „vise” şi „cerber” sunt: 8 puncte
a. iluzii, cerb. b. promisiuni, paznic. c. reverii, câine
2. Câmpul semantic dominant în text este: 8 puncte
a. natura. b. iubirea. c. școala.
3. Selectează, din text, două cuvinte/structuri care constituie elemente de caracterizare e Norei
și precizează tipul de caracterizare.
8 puncte

4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului „lumină”.
8 puncte
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Comentează, în 3-5 rânduri (30–50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat.
8 puncte
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B.
1. Rescrie enunţul următor, corectând greşelile de orice natură: 10 puncte
Textul lui Mircea Nedelciu este acesibil mai ales datorită narațiuni bine articulată, dar
și datorită personajelor construite cu o rigoare ce nu poate fii contestată.
10 puncte

2. Alege forma corectă a cuvintelor:


aripă/aripă
simbol/simbol
profesor/profesor
caracter/caracter

PARTEA a II-a ____________ (30 de


puncte)

Citeşte textul:
„Câtă vreme se mai vede ceva în zare…o rază de stea…sau un pai…speranța nu-i pierdută…
Și dacă există o speranță trebuie să existe și o jumătate din speranța aceea…și jumătate din
jumătate…și așa la infinit…Cei vechi[…]ne-au învățat să fim optimiști…la infinit..” (Marin
Sorescu, Matca)

Redactează un eseu de 75 – 100 de cuvinte (15 - 20 de rânduri), în care să-ţi exprimi


opinia despre speranță și despre rolul acesteia în urmărirea unui ideal, valorificând informaţii
sau idei din textul dat.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

PARTEA I (60 de
puncte)

A.
1. b 8 puncte
2. a 8 puncte
3. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două /structuri care constituie elemente de
caracterizare a Norei și a tipului de caracterizare (de ex., Nora-i încă o copilă, caracterizare
directă) 2x4p = 8 puncte
4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunţuri corecte a sensului denotativ şi a sensului
conotativ ale cuvântului indicat 2x4p = 8 puncte
5. comentare nuanţată, adecvată cerinţei – 8p; comentare superficială sau lipsă de siguranţă
în susţinerea argumentării – 2 puncte 8 puncte

B.
1. câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 5x2p= 10 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date 5x2p= 10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

– pentru conţinutul eseului: 20 puncte


• formularea unei opinii despre speranță și despre rolul acesteia în urmărirea unui ideal
4 puncte
• susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p; susţinere inadecvată, cu argumente
irelevante – 2p
8 puncte
• valorificarea oricăror informaţii / idei din textul dat 4 puncte
• formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

– pentru redactarea textului: 10 puncte


• respectarea structurii textului (introducere, cuprins, încheiere)
2 puncte
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte
(0 - 1 greşeli – 6p; 2 - 3 greşeli – 4p; 4 - 5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte

S-ar putea să vă placă și