Sunteți pe pagina 1din 24

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR

AUTORIZATI DIN ROMANIA

CAIET DE PRACTICA
STAGIU AN III - SEMESTRUL II

STANDARDE INTERNATIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARA ( IFRS )

STAGIAR:
CIOCOTOIU SILVIA-GABRIELA

0
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE


FINANCIARE ( IFRS )

I. Pornind de la balanta de verificare elaborata in cadrul modulului


“ Contabilitate si raportare financiara”, am intocmit conform IAS 1,
situatiile financiare:

 Situatia pozitiei financiare


 Situatia rezultatului global
 Situatia fluxurilor de numerar
 Situatia modificarilor capitalurilor proprii
 Note

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE, conform IAS 1 "PREZENTAREA


SITUATIILOR FINANCIARE"
Nr.crt. Denumire Sume
1 ACTIVE -
Active pe termen lung -
Imobilizari corporale 502.490,77
Investitii imobiliare 0
Imobilizari necorporale 1488,39
Active financiare
Total active pe termen lung 503022.13
Active curente
Stocuri 8649,75
Creante comerciale 3.100,00
Impozite de recuperat 122.794,00
Alte active curente 0
Numerar si echivalente de numerar 1523657,00
Total active curente 1658200,75
TOTAL ACTIVE 2.161.223,88
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social 500000,00
Rezerve 27232,00
Rezultat reportat 548996,00
Repartizare profitului -27232,00
Total capitaluri proprii 1.048.996
Datorii pe termen lung
Imprumuturi 0
Venituri in avans 0

1
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

Datorii privind impozitul amanat 0


Provizion beneficii angajati 0
Alte datorii pe termen lung 955.832
Datorii comerciale 0
Datorii privind impozitele si taxele 0
Total datorii pe termen lung 955.832
Datorii curente 0
Datorii comerciale 0
Datorii privind impozitele si taxele 156.395
Alte datorii 0
Total datorii curente 156.395
Total datorii 1.112.227
SITUAȚIA
TOTALFLUXURILOR
CAPITALURI PROPRII DE SI TREZORERIE
conform IAS 1
DATORII 2.161.223
"PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE"
Nr.crt
. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL, conform
Denumire IAS 1
Sume
FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE
"PREZENTAREA SITUATIILORLA ACTIVITATI DE
FINANCIARE"
I. EXPLOATARE - metoda directa
5.931.44
+ Incasari de la clienti 7
Denumire Sume
Venituri din vanzari 4.985.480
+ Incasarea altor creante din exploatare 0
- Costul bunurilor vandute 3.981.700
-
= Marja bruta 4.236.54 1.003.780
+
- Alte furnizori
Plati venituri din exploatare 8 6.255
-- Cheltuieli de
Plati personal distributie -179.073 0
+- Cheltuieli administrative
Alte incasari din exploatare 235.270 602.732
-- Alte cheltuieli de exploatare
Alte plati din exploatare -180.303
=- Rezultat
Plati TVAdin exploatare -824.910 407.303
- Venituri financiare
Plati privind impozitul pe profit -180.134 249.896
=- Cheltuieli financiare
Fluxul net de trezorerie in activitati de exploatare 565.749 50.863
= Rezultat din
FLUXURI DEactivitati financiare
TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE 199.033
II. = INVESTITII - metoda
Rezultat inainte directa
de impozitare 606.336
-- Plati privind
Cheltuieli cuachizitia
impozituldepe
imobilizari
profit corporale -161.343 57.340
=- Plati privind achizitia
REZULTATUL de alte titluri imobilizate
EXERCITIULUI 0 548.996
+ Incasari din vanzarea
Alte elemente imobilizarilor
ale rezultatului globalcorporale 0 0
+ Incasari din vanzarea de investitii financiare
Castiguri din reevaluarea imobilizarilor corporalepe termen scurt 19.300 0
- Plati privind
castiguri achizitia
(pierderi) de investitii
rezultate financiare
din conversia pe termen scurt
operatiunilor din strainatate -15.600 0
+ Dividende
Castiguri siincasate
pierderi actuariale aferente planurilor de beneficii determinate 0 0
= Fluxul
TOTALnet de trezorerie
ELEMENTE ALEdinREZULTATULUI
activitati de investitii
GLOBAL -157.643 0
FLUXURI DE TREZORERIE
TOTAL REZULTAT GLOBAL RELATIVE LA ACTIVITATI DE 548.996
III. FINANTARE - metoda directa
+ Incasari din majorarea capitalului social prin aport in numerar 200.000
+ Incasari din imprumuturi bancare 916.665
- Dobanzi platite -1.665
1.115.00
= Fluxul net de trezorie din activitati de finantare 0
1.523.10 2
IV. VARIATIA NETA A LICHIDITATILOR (I+II+III) 6
+ Lichiditati la inceputul exercitiului 0
1.523.10
= LICHIDITATI LA SFARSITUL EXERCITIULUI 6
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII


conform IAS 1 "PREZENTAREA SITUATIILOR
FINANCIARE"
Nr. Element al capitalului propriu Sold la Creșteri Reduceri
Crt 01
ianuarie Total, Prin transfer Total, Prin transfer
2018 din care din care

1 Capital subscris 500.000


2 Patrimoniul regiei
3 Prime de capital
4 Rezerve din reevaluare
(ct. 105)
5 Rezerve legale 27.232
(ct. 1061)
6 Rezerve statutare sau contractuale
7 Alte rezerve
(ct. 1068)
8 Actiuni proprii
9 Rezultatul reportat reprezentând
profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperită
(ct. 1171)
9.1 Sold creditor
9.2 Sold debitor

10 Rezultatul reportat provenit din


adoptarea pentru prima data a
IAS, mai puțin IAS 29
10.1 Sold creditor
10.2 Sold debitor

11 Rezultatul reportat provenit din


corectarea erorilor contabile
(ct. 1174)
11.1 Sold creditor
11.2 Sold debitor

12 Rezultat reportat reprezentând


surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
(ct. 1175)

3
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
13 Rezultatul reportat provenit din
trecerea la aplicarea
Reglementarilor contabile
conforme cu Directiva a IV-a a
CEE
(ct. 1176)
13.1 Sold creditor
13.2 Sold debitor

14 Profitul sau pierderea exercițiului


financiar
14.1 Sold creditor 548.996
14.1 Sold debitor

15 Repartizarea profitului 27.232


TOTAL CAPITALURI PROPRII
0 1.076.228 27.232

4
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

II. Entitatea doreste sa aplice referentialul IAS/IFRS. In vederea


retratarii situatiilor financiare s-au efectuat urmatoarele ajustari.
Aplicatia 1
Pentru toate imobilizarile corporale amortizabile se va estima o valoare reziduala care se va lua in
considerare pentru determinarea valorii amortizabile conform IAS 16.
În conformitate cu referențialul contabil românesc, începerea amortizării imobilizărilor corporale are
loc în luna următoare punerii în funcțiune a acestora, până la recuperarea integrală a valorii lor. Spre
deosebire de reglementarea românească, IAS 16 Imobilizări corporale prevede că amortizarea
imobilizărilor corporale se calculează începând cu data de la care activul devine disponibil pentru
utilizare.

 MOBILA ( data achizitiei 15.02.2018 )


Conform OMFP 1802/2014:
Valoare intrare = 3781.51 lei
Durata amortizare = 3 ani
Amortizare anuala = 3781.51 lei/3 ani = 1260.5 lei
Amortizare 01.03.2018-31.12.2018 = 1260.5 lei * 10 luni/12 luni = 1050.42 lei
Valoare neta contabila = 3781.51 lei – 1050.42 lei = 2 731.09 lei

Conform IAS 16:


Valoare reziduala = 500 lei
Valoare amortizare = 3781.51 – 500 lei = 3281.51 lei
Amortizare anuala = 3281.51 lei/3 ani = 1093.84 lei
Amortizare 01.02.2018 – 31.12.2018 = 1093.84 lei *11 leuni/12 luni = 1002.69 lei
Sold 31.12.2018 = 3781.51 lei – 1002.69 lei = 2778.82 lei

Valoarea contabila > Valoarea fiscala => diferenta temporara impozabila


2 778.82 lei – 2 731.09 lei = 47.74 lei

47.74 lei 2814 = 117 47.74 lei

5
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

Impozit amanat = 16% * 47.74 lei = 7.64 lei

7.64 lei 117=4412/datorie 7.64 lei

 MASINA DE IMBINARE SI LIPIT ( data achizitiei 16.06.2018 )

Conform OMFP 1802/2014:


Valoare intrare = 20 746 lei
Durata amortizare = 8 ani
Amortizare anuala = 20 746 lei / 8 ani = 2 593.25 lei
Amortizare 01.07.2018-31.12.2018 = 2 593.25 lei * 6 luni/12 luni = 1 296.63 lei
Valoare neta contabila = 20 746 lei – 1 296.63 lei = 19 449.38 lei

Conform IAS 16:


Valoare reziduala = 2 000 lei
Valoare amortizare = 20 746 lei – 2 000 lei = 18 746 lei
Amortizare anuala = 18 746 lei/8 ani = 2 343.25 lei
Amortizare 01.06.2018 – 31.12.2018 = 2 343.25 lei * 7 luni/12 luni = 1 366.90 lei
Sold 31.12.2018 = 20 746 lei – 1 366.90 lei = 19 379.10 lei

Valoarea contabila < Valoarea fiscala => diferenta temporara deductibila


1296.63 lei – 1366.90 lei = 70.27 lei

70.27 lei 117=2813 70.27 lei

19 379.10 lei – 19 449.38 lei = 70.27 lei


Impozit amanat = 16%*70.27 lei = 11.24 lei

11.24 lei 4412/creanta = 117 11.24 lei

6
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
 MASINA TABACIT ( data achizitie 20.06.2018 )

Conform OMFP 1802/2014:


Valoare intrare = 24 836.40 lei
Durata amortizare = 16 ani
Amortizare anuala = 24 836.40 lei / 16 ani = 1 552.28 lei
Amortizare 01.07.2018-31.12.2018 = 1 552.28 lei * 6 luni/12 luni = 776.14 lei
Valoare neta contabila = 24 836.40 lei – 776.14 lei = 24 060.26 lei

Conform IAS 16:


Valoare reziduala = 3 000 lei
Valoare amortizare = 24 836.40 – 3 000 lei = 21 836.4 lei
Amortizare anuala = 21 836.40 lei/16 ani = 1 364.78 lei
Amortizare 01.06.2018 – 31.12.2018 = 1 364.78 lei * 7 luni/12 luni = 796.12 lei
Sold 31.12.2018 = 24 836.40 lei – 796.12 lei = 24 040.28 lei

Valoarea contabila < Valoarea fiscal => diferenta temporara deductibila


796.12 lei – 776.14 lei = 19.98 lei

19.98 lei 117=2813 19.98 lei

24 060.26 lei – 24 040.28 lei = 19.98 lei


Impozit amanat = 16% * 19.98 lei = 3.2 lei

3.2 lei 4412/creanta = 117 3.2 lei

 DACIA LOGAN ( data achizitie 02.10.2018 )

Conform OMFP 1802/2014:


Valoare intrare = 60 000 lei

7
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
Durata amortizare = 4 ani
Amortizare anuala = 60 000 lei/4 ani = 15 000 lei
Amortizare 01.11.2018-31.12.2018 = 15 000 lei * 2 luni/12 luni = 2 500 lei
Valoare neta contabila = 60 000 lei – 2 500 lei = 57 500 lei

Conform IAS 16:


Valoare reziduala = 1 500 lei
Valoare amortizabila = 60 000 lei – 1 500 lei = 58 500 lei
Amortizare anuala = 58 500 lei / 4 ani = 14 625 lei
Amortizare 01.10.2018 – 31.12.2018 = 14 625 lei * 3 luni/12 luni = 3 656.25 lei
Sold 31.12.2018 = 60 000 lei – 3 656.25 lei = 56 343.75 lei

Valoare contabila < Valoare fiscala => Diferenta temporara deductibila


3 656.25 lei – 2 500 lei = 1 156.25 lei

1 156.25 lei 117=2813 1 156.25 lei

57 500 lei – 56 343.75 lei = 1 156.25 lei


Impozit amanat = 16% * 1 156.25 lei = 185 lei

185 lei 4412/creanta = 117 185 lei

 HALA ( data achizitie 15.06.2018 )

Conform OMFP 1802/2014:


Valoare intrare = 100 000 lei
Durata amortizare = 40 ani
Amortizare anuala = 2 500 lei
Amortizare 01.07.2018-31.12.2018 = 2 500 lei * 6luni/12 luni = 1 250 lei
Valoare neta contabila = 100 000 lei – 1 250 lei = 98 750 lei

8
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
Conform IAS 16:
Valoare reziduala = 5 000 lei
Valoare amortizare = 100 000 lei – 5 000 lei = 95 000 lei
Amortizare anuala = 95 000 lei / 40 ani = 2 375 lei
Amortizare 01.06.2018 – 31.12.2018 = 2 375 lei * 7 luni/12 luni = 1 385.42 lei
Sold 31.12.2018 = 100 000 lei – 1 385 lei = 98 614.58 lei

Valoarea contabila < Valoarea fiscala

1 385.42 lei – 1 250 lei = 135.42 lei

135.42 lei 117 = 2812 135.42 lei

98.750 lei – 98 614.58 lei = 135.42 lei


Impozit amanat = 16% * 135.42 lei = 21.67 lei

21.67 lei 4412/creanta = 117 117 lei

Aplicatia 2
Pentru mobila care a fost achizitionata in valoare de peste 2500 lei se va inregistra o modificare de
estimare contabila generata de modificarea duratei de viata utila conform IAS 8.

Conform OMFP 1802/2014:


Valoare intrare = 3 781.51 lei
Data achizitie = 15.02.2018
Durata amortizare = 5 ani
Amortizare anuala = 3 781.51 lei/4 ani = 756.3 lei
Amortizare 01.03.2018-31.12.2018 = 756.3 lei * 10 luni/12 luni = 630.25 lei
Valoare neta contabila = 3 781.51 lei – 630.25 lei = 3 151.26 lei

9
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

Conform IAS 16:


Valoare intrare = 3 781.51 lei
Data achizitie = 15.02.2018
Valoare reziduala = 500 lei
Valoare amortizabila = 3 781.51 lei – 500 lei = 3 281.51 lei
Amortizare anuala = 3 281.51 lei/4 ani= 820.38 lei
Amortizare 01.02.2018 – 31.12.2018 = 820.38 lei * 11 luni / 12 luni = 752.01 lei
Sold 31.12.2018 = 3 781.51 lei – 752.01 lei = 3029.5 lei
Valoarea contabila < Valoarea fiscala => diferenta termporara deductibila
752.01-630.25=121.76 lei

121.76 lei 117=2814 121.76 lei

3 151.26 lei – 3029.5= 121.76 lei


Impozit amanat = 16% * 121.76 lei = 19.48 lei
19.48 lei 4412/creanta=117 4.58 lei

Aplicatia 3
Laptopul care a fost achizitionat cu valoarea de intrare sub ;limita de 2500 lei este reclasificat in
categoria imobilizarilor corporale (conform IAS 16). Se va estima o valoare reziduala si o durata de
viata utila pentru calcului amortizarii cofmrm IAS 16.

 LAPTOP LENOVO ( data achizitie 20.02.2018 )


Valoare cost de achizitie laptop 1 932.77 lei, incadrat in categoria obiectelor de inventar
Reclasificare laptop in categoria imbilizarilor corporale:
1 932.77 lei 214 = 117 1 932.77 lei
In aplicarea IAS 16 - se estimeaza o valoare reziduala de 500 lei si o durata de viata utila de 3 ani,
Valoare cost de achizitie= 1 932.77 lei
*Spre deosebire de reglementarea românească, IAS 16 Imobilizări corporale prevede că amortizarea
imobilizărilor corporale se calculează începând cu data de la care activul devine disponibil pentru
utilizare
Valoare amortizabila= 1 932.77 (cost)- 500 (valoare reziduala)= 1 432.77 lei

10
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
Amortizare cumulata la 31.12.2018= 1 432.77 lei/3 ani*11/12= 437.79 lei
Valoare contabila neta la 31.12.2018= 1 932.77 lei – 437.79 lei = 1 494.98 lei

437.79 lei 117 = 2814 437.79 lei

Impozit amanat conform IAS 12:


1 932.77 lei * 16% = 309.24 lei
437.79 lei * 16% = 70.05 lei

309.24 lei 117 = 4412/datorie 309.24 lei


70.05 lei 4412/creanta = 117 70.05 lei

Aplicatia 4
In luna noiembrie hala de productie a indeplinit conditiile penru a fi clasificata ca activ detinut in
vederea vanzarii. Se va estima valoarea justa si cheltuielile generate de vanzare astfel incat in urma
transferului sa rezulte o pierdere de evaluare (conform IFRS 5). De asemenea se vor analiza si
justifica indeplinirea criteriilor de recunoastere pentru ca activul sa poata sa fie clasificat drept activ
detinut in vederea vanzarii.
In vederea aplicarii IFRS 5 , estimam o valoare justa de 90.000 lei si cheltuieli generate de vanzare de
5000 lei.
Cost de achzitie hala de productie=100.000 lei
Valoare reziduala=10.000
Valoare amortizabila= 100.000 – 10.000 = 90.000
Valoare amortizare cumulata pana la nov 2018= 90.000 /40 ani*7 luni/12 luni =1 312.5 lei
Valoare contabila neta= 100.000 lei -1 312.5 lei = 98 687.5 lei

Eliminare amortizarii mai-noiembrie 2018


2812 = 212 1 312.5 lei
„Amortizarea construcțiilor” „Construcții”

Transferul cladirii in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii:


In conformitate cu IFRS 5, entitatea trebuie sa evalueze cladirea detinuta in vederea vanzarii la min
(98 687.5 lei ; 90.000-5000) = 85 000 lei
% = 212 98 687.5 lei
311
Active imobilizate 85.000 lei
deținute în vederea
vânzării

11
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
117 13 687.5 lei
Rezultatul reportat provenit din utilizarea,
la data trecerii la aplicarea IFRS , a valorii juste drept cost presupus

Impozit amanat = 16% * 13 687.5 lei = 2 190 lei

2 190 lei 4412/creanta = 117 2 190 lei

Aplicatia 5

Entitatea trebuie sa derecunoasca o parte din activele necorporale pentru ca nu indeplinesc criteriile de
recunoastere din IAS 38. Valoarea cu care activele necorporale trebuie ajustate este de 70% din
valoarea lor initiala conform IAS 37.

Eliminarea cheltuielilor de constituire conform IAS 38


% = 201 522
2801 478.51
117 43.49

Impozit amanat = 16% * 43.49 lei = 6.96 lei


6.96 lei 4412/creanta = 117 6.96 lei
Ajustarea valorii activelor necorporale (70 % din valoarea lor de intrare):
Conform OMFP 1802
Valoare contabila la data intrarii= 588.24 lei + 378.15 lei = 966.39 lei
Amortizare cumulata 31.12.2018 = 478.52 lei

Conform IAS 38

Valoare active necorporale= 70 % x 966.39 lei = 676.47 lei


Amortizare cumulata la 31.12.2018= 70% x 478.52 lei = 334.96 lei
Valoare amortizare eliminata pentru activele necorporale care nu indeplinesc criteriile de recunoastere
% = 205 966.39 lei
2805 334.96 lei
117 631.43 lei

12
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

Impozit amanat = 16% * 631.43 lei = 101.03 lei


101.03 lei 4412/creanta = 117 101.03 lei

Aplicatia 6
Entitatea trebuie sa recunoasca un provizion pentru protejarea mediului inconjurator in valoare de 1
000 lei conform IAS 37.

Considerand ca sunt indelinite toate conditiile de recunoastere, entitatea va recunoaste un provizion in


valoare de 50 000 lei:
50 000 lei 117 = 1518 50 000 lei
Impozit amanat = 16% x 50 000 lei = 8000 lei
8000 lei 4412/creanta = 117 8000 lei

Aplicatia 7
Pentru utilajul de productie achizitionat din China exista o ajustare pentru depreciere in valoade de
10% din costul acestuia nerecunoscuta in contabilitate ca urmare aplicario OMFP 1802/2014. In
vederea calcularii ajustarii pentru depreciere se va determina valoarea recuperabila (se vor estima
incasarile nete de numerar din utilizarrea activului; se vor estima iesirile de numerar din folosirea
activului; se va justifica alegerea ratei de actualizare folosite) conform IAS 36.

Pret de cumparare= 20 541 lei


Taxe vamale = 205 lei
Cost de achizitie utilaj= 20 541 lei + 205 lei = 20 746 lei
Valoare reziduala = 2 000 (conform IAS 16; aplicatia 1)
Valoare amortizabila=20 746 (cost) – 2 000 (valoare reziduala) lei= 18 746 lei
Amortizare cumulata la 31.12.2018= 18 746 lei / 8 ani * 7luni/12luni= 1 366.90 lei
Valoare contabila la 31.12.2018= 20 746 lei – 1 366.9 lei = 19 379.1 lei
Depreciere 10% din costul de achizitie = 10%*20 746 lei= 2074.6 lei
Estimam costuri aferente cedarii= 5 000 lei
Estimam o valoare justa de 22 304.5 lei

Valoare neta contabila la 31.12.2018= 20 746 lei – 1 366.9 lei = 19 379.1 lei
Calculul valorii recuperabile:

PERIOAD INTRARI IESIRI DE FLUX DE RATA DE FLUX DE


A DE NUMERA NUMERA ACTUALIZAR NUMERAR
NUMERAR R R E ACTUALIZAT
N 12.000 8000 4000 1/(1+0.1)1 3636
N+1 14.400 10500 3900 1/(1+0.1)2 3223

13
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
N+2 17.280 12000 5280 1/(1+0.1)3 3967
N+3 18000 13000 5000 1/(1+0.1)4 3415
N+4 19000 14929 4571 1/(1+0.1)5 2838
Valoare utilizare 17079 lei

Valoare recuperabila= max (valoarea justa- costurile aferente cedarii; valoarea de utilizare)
= max (22 304.5 – 5 000; 17079)
= 17 304.5 lei
Valoarea recuperabila 17 304.5 < valoarea ramasa 19 379.1, rezulta o depreciere de 2 074.6 lei
2 074.6 lei 117 = 2913 2 074.6 lei
Impozit amanat = 16% * 2 074.6 lei = 331.94 lei
331.94 lei 4412/creanta = 117 331.94 lei

Aplicatia 8
Pentru produsele finite aflate in stoc la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, aplicand
OMFP 1802/2014, s-a constatat o depreciere de valoare de 5 %. Conform noilor conditii existente pe
piata, in urma estimarii valorii realizabile nete aceasta estimare nu trebuia inregistrata in contabilitate.
3945 = 117 151.73 lei
Impozit amanat = 16% * 151.73 lei = 24.28 lei
24.28 lei 117 = 4412/datorie 24.28 lei

III. Se calculeaza impozitul amanat aferent retratarilor activelor si datoriilor.

Nota Debit Credit Nota


1) MASINA DE IMBINARE SI LIPIT 70,27 47,74 1) MOBILA
1) MASINA TABACIT 19,98 121.76 2) MOBILA
1) DACIA LOGAN 1156,25 151,73 8) DEPRECIERE PROD FINITE
1) HALA 135,42 1932,77 3) LAPTOP MIJ FIX
3) LAPTOP LENOVO 437,79
4) HALA 13687,5
5) DERECUN IMOB NECORP 43,49
5) DERECUN IMOB NECORP 631,43
6) provizion mediul inconjurator 8000
7) AJUSTARE DEPRECIERE UTILAJ 2074,6

26256,73 2254.00
SFD 24002,73

14
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

IMPOZIT 16% 3840,44


SFD 20162,29

Impozit amanat 16% = 24 002.73 * 16% = 3840.44 lei

IV. Intocmirea situatiilor financiare dupa trecerea la IFRS ( IAS 1 )

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE,


conform IAS 1 "PREZENTAREA
SITUATIILOR FINANCIARE"
Efectul trecerii
Denumire Sume la IFRS IFRS
1 ACTIVE
Active pe termen lung
Imobilizari corporale 502.490,77 -15572,66 486918,11
Investitii imobiliare 0,00 0,00
Imobilizari necorporale 1488,39 -674,92 813,47
Active financiare 0,00 0,00
Total active pe termen lung 503022,13 -16247,58 486774,55
Active curente
Stocuri 8649,75 151,73 8801,48
Creante comerciale 3.100,00 0,00 3100,00
Impozite de recuperat 122.794,00 3840,44 125529,35
Alte active curente 0,00 0,00 0,00
Numerar si echivalente de numerar 1523657,00 0,00 1523657,00
Total active curente 1658200,75 2887,08 1661087,83
TOTAL ACTIVE 2.161.223 -13360,50 2.147.862
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social 500000,00 0,00 500000,00
Rezerve 27232,00 0,00 27232,00
Rezultat reportat 548996,00 0,00 548996,00
Repartizare profitului -27232,00 -14360,50 -41592,50
Total capitaluri proprii 1.048.996 -14360,50 1034635,50
Datorii pe termen lung
Imprumuturi 0 0 0,00
Venituri in avans 0 0 0,00
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0,00
Provizioane 0 50.000,00 50.000,00

15
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

Alte datorii pe termen lung 955.832 0 955.832,00


Datorii comerciale 0 0 0
Datorii privind impozitele si taxele 0 0 0,00
Total datorii pe termen lung 955.832 50.000,00 1.005.832,00
Datorii curente 0,00
Datorii comerciale 0 0 0,00
Datorii privind impozitele si taxele 156.395 0 156395,00
Alte datorii 0 0 0,00
Total datorii curente 156.395 0 156.395
Total datorii 1.112.227 0 1.113.226
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 2.161.223 -13.360,50 2.147.862

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL, conform IAS 1 "PREZENTAREA


SITUATIILOR FINANCIARE"

Denumire Sume
4.985.48
Venituri din vanzari 0
3.981.70
- Costul bunurilor vandute 0
1.003.78
= Marja bruta 0
+ Alte venituri din exploatare 6.255
- Cheltuieli de distributie 0
- Cheltuieli administrative 602.732
- Alte cheltuieli de exploatare
= Rezultat din exploatare 407.303
Venituri financiare 249.896
- Cheltuieli financiare 50.863
= Rezultat din activitati financiare 199.033
= Rezultat inainte de impozitare 606.336
- Cheltuieli cu impozitul pe profit 57.340
= REZULTATUL EXERCITIULUI 548.996
Alte elemente ale rezultatului global 0
Castiguri din reevaluarea imobilizarilor corporale 0
castiguri (pierderi) rezultate din conversia operatiunilor din
strainatate 0
Castiguri si pierderi actuariale aferente planurilor de beneficii
determinate 0
TOTAL ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 0
TOTAL REZULTAT GLOBAL 548.996

16
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII conform IAS 1 "PREZENTAREA


SITUATIILOR FINANCIARE"
Nr.crt
. Denumire Sume
FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE EXPLOATARE - metoda
I. directa
5.931.44
+ Incasari de la clienti 7

+ Incasarea altor creante din exploatare 0


-
4.236.54
- Plati furnizori 8
- Plati personal -179.073
+ Alte incasari din exploatare 235.270
- Alte plati din exploatare -180.303
- Plati TVA -824.910
- Plati privind impozitul pe profit -180.134
= Fluxul net de trezorerie in activitati de exploatare 565.749
FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE INVESTITII - metoda
II. directa
- Plati privind achizitia de imobilizari corporale -161.343
- Plati privind achizitia de alte titluri imobilizate 0
+ Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale 0
+ Incasari din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt 19.300
- Plati privind achizitia de investitii financiare pe termen scurt -15.600
+ Dividende incasate 0
= Fluxul net de trezorerie din activitati de investitii -157.643
FLUXURI DE TREZORERIE RELATIVE LA ACTIVITATI DE FINANTARE - metoda
III. directa
+ Incasari din majorarea capitalului social prin aport in numerar 200.000
+ Incasari din imprumuturi bancare 916.665
- Dobanzi platite -1.665
= Fluxul net de trezorie din activitati de finantare 1.115.00

17
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

0
1.523.10
IV. VARIATIA NETA A LICHIDITATILOR (I+II+III) 6
+ Lichiditati la inceputul exercitiului 0
1.523.10
= LICHIDITATI LA SFARSITUL EXERCITIULUI 6

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR


PROPRII
conform IAS 1 "PREZENTAREA SITUATIILOR
FINANCIARE"
Nr. Element al Sold la Creșteri Reduceri Sold la 31
Crt capitalului propriu 01 decembrie
ianuarie Total, Prin Total, Prin 2018
2018 transfer transfer
din care din
care

1 Capital subscris 500.00 500.00


0 0
2 Patrimoniul regiei
3 Prime de capital
4 Rezerve din
reevaluare
(ct. 105)
5 Rezerve legale 27.23 27.23
(ct. 1061) 2 2
6 Rezerve statutare
sau contractuale
7 Alte rezerve
(ct. 1068)
8 Actiuni proprii
9 Rezultatul reportat 13.36 -
reprezentând 1 13.361
profitul
nerepartizat sau
pierderea
neacoperită
(ct. 1171)
9.1 Sold creditor
9.2 Sold debitor

10 Rezultatul reportat
provenit din
adoptarea pentru
prima data a IAS,
mai puțin IAS 29

10.1 Sold creditor


10.2 Sold debitor

11 Rezultatul reportat
provenit din
corectarea erorilor
contabile
(ct. 1174)

18
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
11.1 Sold creditor
11.2 Sold debitor

12 Rezultat reportat
reprezentând
surplusul realizat
din rezerve din
reevaluare
(ct. 1175)

13 Rezultatul reportat
provenit din
trecerea la
aplicarea
Reglementarilor
contabile conforme
cu Directiva a IV-a
a CEE
(ct. 1176)

13.1 Sold creditor


13.2 Sold debitor

14 Profitul sau
pierderea
exercițiului
financiar

14.1 Sold creditor 548.99


6
14.1 Sold debitor

15 Repartizarea 27.23
profitului 2
TOTAL
CAPITALURI 0 1.076.228 40.593 0 1.035.635
PROPRII

e). Se va prezenta un extras din politicile contabile privind imobilizarile corporale si stocurile
conform IAS 16, IAS 36, IFRS 5, IAS 2.
Extras din politicile contabile IAS 2:
- Evaluarea initiala a stocurilor de produse finite se realizeaza la cost
- Costurile de conversie a stocurilor includ costurile direct legate de unitatile produse,
alocarea sistematic a regiei fixe si variabile de productie generat de transformarea
materialelor în produse finite. Alocarea regiei fixe de productie la costurile de
conversie se face pe baza capacitatii normale a instalatiilor de productie.
- Valoarea cheltuielilor cu regia fixa alocate fiecarei unitati de productie nu se
majoreaza ca urmare a obtinerii unei productii scazute sau a neutilizarii unor

19
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
echipamente. În perioadele în care se înregistreaza o productie neobisnuit de mare,
valoarea cheltuielilor cu regia fixa alocate fiecarei unitati de productie este diminuat,
astfel încât stocurile sa nu fie evaluate la o valoare mai mare decât costul lor.
- Evaluarea la iesire a stocurilor se realizeaza prin metoda FIFO
- Evaluarea ulterioara a stocurilor se realizeaza la valoarea cea mai mica dintre cost si
valoarea realizabila neta
- Valoarea realizabila neta a cantitatii de stoc vandute pentru onorarea unor contracte de
vanzare de bunuri se bazeaza pe pretul contractului.
- Pentru stocurile vandute, valoarea contabila este recunoscuta drept cheltuiala in
perioada in care este recunoscut venitul aferent.

Extras din politicile contabile IAS 16


Cele doua conditii pe care un bun trebuie sa le indeplineasca pentru a fi recunoscut ca
imobilizare corporala sunt urmatoarele:
1. Activul va genera beneficii economice viitoare certe pentru intreprindere;
Modalitatile in care un activ poate sa genereze beneficii economice pentru intreprindere sunt
multiple:
 prin utilizare in vederea prestarii de servicii sau productiei de bunuri destinate
vanzarii;
 prin schimbarea sa cu alte active;
 prin utilizarea sa pentru decontarea unei datorii;
 prin repartizare catre actionariiiasociatii societatii.
2. Costul activului poate fi evaluat credibill. Se observa ca aceste criterii sunt preponderent de
natura economica si nu tin seama de titlul juridic detinut de intreprindere asupra imobilizarii
corporale.
Valoarea amortizabila si perioada de amortizare
Valoarea amortizabila reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare a imobilizarii corporale
in intreprindere (cost de achizitie, cost de productie, valoare justa) si valoarea reziduala
estimata pentru activul respectiv.
Valoarea reziduala a unei imobilizari corporale este suma estimata pe care o entitate ar putea
sa o obtina din cedarea unui activ, dupa deducerea costurilor estimate aferente cedarii, la
sfarsitul duratei de viata utila.
Durata de viata nu se exprima doar in ani de utilizare. Ea poate fi reprezentata si de numarul
de produse pe care intreprinderea preconizeaza sa le obtina din utilizarea imobilizarii
corporale.

Extras din politicile contabile IFRS 5


Obiectivul IFRS 5, este de a descrie contabilizareav activelor detinute in vederea vanzarii,
precum si prezentarea si descrierea activitatilor intrerupte. Mai precis starndardul prevede
urmatoarele:

20
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA
a). activele care indeplinesc criteriile de clasificare ca fiind detinute in vederea vanzarii
trebuie evaluate la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila si valorea justa minus
costurile generate de vanzare, iar amortizarea acestor active trebuie sa inceteze
b). activele care indeplinesc criteriile de clasificare ca fiind detinute in vederea vanzarii
trebuie prezentate in mod separate in situation pozitiei financiare, iar rezultatele activitatilor
intrerupte trebuie sa fie prezentate in situatia rezultatului global
c).Activele clasificate ca fiind active imobilizate in conformiatte cu IAS 1 Prezentarea
situatiilor financiare nu trebuie reclasificare ca active circulante pana cand nu vor indeplini
criteriile pentru a fi clasificate ca fiind detinute in vederea vamzarii in confromitate cu IFRS
d).O entitate trebuie sa clasifice un activ imobilizat ca find detinut in vederea vanzarii daca
valoarea sa contabila va fi recuperata in principal printr-o tranzactie de vanzare si nu prin
utilizarea sa continua.
e).Activul trebuie sa fie disponibil in vederea vanzarii immediate asa cum se prezinta la
momentul respectiv, facand obiectul doar al termenilor uzuali in cazul vanzarilor de astfel de
active , iar vanzarea lui trebuie sa fie foarte probabila.
f). Alegeti un IAS/IFRS din cele studiate si prezentati, cu exemplificari, principalele
diferente existente intre acesta si cerintele existente in reglementarea contabila utilizata
la nivel national (OMFP 1802/2014) cu modificarile si completarile ulterioare.

IAS 16 Imobilizări corporale


IAS 16 se aplică pentru contabilizarea imobilizărilor corporale.
IAS 16 nu este aplicabil pentru:
(a) Active biologice aferente activităţii agricole (IAS41, Agricultura) păduri şi alte resurse
naturale neregenerabile similare; si
(b) concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţie de minereu, de petrol, gaze naturale şi resurse
naturale neregenerabile.

Conform OMFP 1802/2014


Sfera imobilizărilor corporale din Ordin este mai extinsă faţă de imobilizările corporale ce
intră în aria de aplicabilitate a IAS 16.
Evaluarea initiala

Evaluarea iniţială Evaluarea iniţială


În cazul în care plata este amânată peste OMFP 1802/2014 nu conţine o cerinţă de
termenele normale de creditare, diferenţa actualizare în cazul în care plata
dintre preţul în numerar echivalent şi plata contravalorii unei imobilizări este amânată
totală este recunoscută ca dobândă pe în timp. Reducerile financiare nu sunt

21
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

perioada de creditare, cu excepţia cazului în deduse din costul de achiziţie, ci sunt


care o astfel de dobândă este recunoscută în recunoscute ca venituri financiare (767
valoarea contabilă a elementului, în „Venituri din sconturi primite”).
conformitate cu IAS 23. Dacă efectul ratei
dobânzii este semnificativ entităţile vor
trebui să actualizeze sumele de plătit şi să
reflecte diferenţa drept cost al finanţării (în
planul de conturi din Reglementările
conforme cu IFRS contul 6681 Cheltuieli cu
amânarea plăţii peste termenele normale de
creditare

Amortizarea IAS 16 vs OMFP 1802

Se amortizează valoarea amortizabilă Se amortizează costul (nu există noţiunea de


(costul din care este dedusă valoarea valoare reziduală). Amortizarea
reziduală). Amortizarea unei imobilizări imobilizărilor corporale se înregistrează
începe atunci când aceasta este disponibilă începând cu luna următoare punerii în
pentru utilizare adică atunci când se află în funcţiune şi până la recuperarea integrală a
amplasamentul şi condiţia necesare valorii lor de intrare.
funcţionării în maniera vizată de conducere. Schimbarea metodei de amortizare este
Amortizarea ar trebui întreruptă atunci când considerată schimbare de politică si produce
valoarea reziduală depăşeşte valoarea netă efecte începând cu anul următor luării
contabilă. deciziei de schimbare.
Perioada de amortizare
-începe când imobilizarea este disponibilă
pentru utilizare
-inceteaza cand imobilizarea este
disponibila pentru vanzare (IFRS 5) sau
derecunoscuta
-nu încetează atunci când imobilizarea nu
este utilizata (cu exceptia situatiei in care
este complet amortizată)
Pentru revizuirea valorii reziduale, a
metodei de amortizare şi a duratei de viaţă
utilă se aplică tratamentul pentru
schimbările de estimări din IAS 8.

22
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

23