Sunteți pe pagina 1din 7

4.1.

1 Regulamentul de organizare şi funcţionare


Obiectivele fiecărei funcţii a unităţii, atribuţiile compartimentelor, sarcinile şi
responsabilităţile diferitelor funcţii (posturi), gradul de extindere a autorităţii şi relaţiile dintre
lucrători de pe diverse nivele ierarhice, se găsesc în regulamentul de organizare şi funcţionare,
structurat în mai multe capitole:
 dispoziţii generale, referitoare la actul de înfiinţare a unităţii, denumirea, sediul,
statutul juridic, obiectul de activitate, elemente privind regimul de proprietate;
 structura organizatorică: compartimente de muncă, unităţi subordonate (sucursale,
filiale, agenţii, exploatări, etc.), organigrama unităţii;
 atribuţiile pe ansamblul unităţii şi pe fiecare compartiment de muncă în parte,
diagrama de relaţii prin care se pot reprezenta legăturile de colaborare între diferitele
compartimente ţi subunităţi în procesul de efectuare a atribuţiilor, fişele posturilor
grupate pe compartimente;
 dispoziţii finale: dispoziţii privind aplicarea prevederilor regulamentului;
modalităţi de completări sau modificări a lor; dispoziţii privind corelarea prevederilor
regulamentului de organizare şi funcţionare cu cele din statut şi regulament de ordine
interioară; modul de aprobare şi data intrării în vigoare a regulamentului.
Pot exista mai multe variante ale structurilor de organizare ale societăţilor comerciale, în
funcţie de mărimea şi modul de organizare a societăţii.

4.2 Structura organizatorică generală a unui operator portuar


Următorul capitol va conţine elemente de structură organizatorică a unui operator portuar
luând spre exemplificare, Societatea Comercială pe Acţiuni „DECIROM” Constanţa, cu sediul în
incinta port nou, ce a luat fiinţă în anul 1991 în baza Hotărârii de Guvern nr. 1176/1991 prin
transformarea Agenţiei de Exploatare Portuară pentru Produse din Lemn şi Materiale de
Construcţii, din unitate economică de stat în societate comercială pe acţiuni.
Societatea îşi desfăşoară activitatea în baza Structurii Organizatorice aprobată de
Adunarea Generală a Acţionarilor, structură care cuprinde numărul de personal repartizat pe
secţii, servicii, sectoare şi compartimente de lucru, precum şi modul de subordonare a acestuia.
4.2.1 Organizarea administrativă. Cadrul normativ general în care funcţionează
DECIROM Constanţa.
Societatea Comercială „DECIROM”S.A. Constanţa a luat fiinţă prin Hotărârea de
Guvern nr. 1176/02.11.1991, şi are ca obiect de activitate efectuarea de prestaţii în vederea
expedierii prin portul Constanţa a materialelor de construcţii, precum şi prestarea de servicii în
derularea altor produse la cerere, închirierea de spaţii de depozitate, utilaje şi forţă de muncă,
intermediere în diverse operaţiuni de import export, prestări servicii pentru tranzacţii de import
export, comercializarea materialelor de construcţii, precum şi a altor produse pe piaţa internă şi
externă.
S.C. „DECIROM” este o societate cu capital integral privat, 61% din acţiuni sunt
determinate de consiliul director, iar restul de 38% sunt deţinute de către angajaţii societăţii.
Activitatea societăţii este coordonată de Consiliul de Administraţie prin directorul general
al societăţii, care este şi preşedintele consiliului, având drepturi şi îndatoriri prevăzute în fişa
postului şi precizate în regulamentul de ordine interioară al societăţii.
Structura organizatorică actuală a S.C. „DECIROM” Constanţa, este organizată pe secţii,
servicii, birouri, sectoare şi compartimente conform structurii organizatorice aprobate de
Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 29.03.1997 şi cu aplicabilitate la data de 01.04.1997
care se prezintă astfel:
 Serviciul organizare – personal – salarizare
 Oficiul juridic
 Protecţie civilă
 Control financiar intern
 Serviciul import – export – transporturi
 Secţia prestări servicii port nou
 Secţia prestări servicii port vechi
 Sector depozite – magazii şi platforme port vechi
 Sector depozite – magazii şi platforme ceremag
 Service-ul mecanico-energetic, aprovizionare, administrativ, PSI, PM
 Secţia exploatare întreţinere reparaţii utilaje port nou
 Secţia exploatare întreţinere reparaţii utilaje port vechi
 Secţia exploatare întreţinere reparaţii macarale cheu
 Secţia exploatare întreţinere reparaţii instalaţii încărcare ciment vrac Constanţa
Sud Agigea
 Serviciul financiar
 Serviciul contabilitate
 Staţie calcul
Coordonarea activităţii ce se desfăşoară în cadrul societăţii se face de către Adunarea
Generală a Acţionarilor prin directorul general al societăţii care este şi preşedintele Consiliului
de Administraţie.
Serviciul organizare, personal salarizare, acest departament este subordonat directorului
general al societăţii comerciale, având ca sarcină să asigure organizarea activităţii de conducere,
să ia măsuri pentru introducerea metodelor în acest domeniu, în care scop efectuează studii
privind perfecţionarea structurii organizatorice, raţionalizarea sistemului internaţional şi
introducerea treptată a metodelor moderne de calcul, elaborarea şi perfecţionarea regulamentelor
de organizare şi funcţionare.
Elaborează studii privind organizarea proceselor de încărcare – descărcare a navelor şi
vagoanelor, a activităţii auxiliare.
În domeniul activităţii de personal are ca atribuţii încadrarea în muncă a personalului
permanent cu toate documentele aferente – cerere angajare, fişă medicală, contract de muncă,
carte de muncă, comunicare de încadrare, emiterea de legitimaţii. De asemenea, formele de
desfacere a contractului de muncă din diferite motive.
În domeniul organizării şi normării muncii, răspunde de utilizarea raţională a forţei de
muncă şi ia măsuri de raţionalizare a muncii administrative şi de birou în toate compartimentele.
Urmăreşte nivelul de îndeplinire a normelor de muncă şi dispersia îndeplinirii acestora pe secţii,
ateliere, locuri de muncă, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea normelor precum şi pentru
analizarea indicilor de utilizare a timpului de lucru în scopul creşterii productivităţii muncii.
În domeniul salarizării muncii, asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor
legale privind sistemul de salarizare a muncii. Întocmeşte statutul de funcţiuni pentru personalul
TESA şi asigură aplicarea corectă a elementelor de salarizare a muncii în concordanţă cu
structura organizatorică.
Oficiul juridic, este cel subordonat directorului general al societăţii comerciale. Acest
compartiment reprezintă interesele societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de
urmărire penală şi notariatele de stat, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi cu
persoanele fizice, având împuternicire de la conducerea societăţii.
Control financiar intern, este subordonat directorului general al societăţii, organizând şi
efectuând controlul gestiunilor proprii din punct de vedere economico – financiar, luând măsuri
(sancţiuni disciplinare contravenţionale) şi urmărind aplicarea acestora împotriva celor vinovaţi.
Întocmeşte lista sarcinilor de control financiar intern şi proiectul planului trimestrial potrivit
normelor în vigoare.
Prezintă cel puţin o dată pe an în şedinţa Consiliului de Administraţie, informări asupra
controlului financiar intern, în vederea îmbunătăţirii acestei activităţi.
Serviciul import – export – transporturi, este subordonat directorului general al societăţii
comerciale, şi urmăreşte mişcarea mărfurilor de export în condiţiile legislaţiei, cu toate drepturile
şi îndatoririle privind mărfurile şi proprietarii acestora. Îndrumă şi controlează expedierea
mărfurilor şi întocmirea documentaţie respective. Întocmeşte şi emite dispoziţii de încărcare a
mărfurilor conform instrucţiunilor primite de la societăţile comerciale şi urmăreşte executarea
lor.
Rezolvă litigiile cu navele în probleme operative şi indică locul de depozitare a
mărfurilor. Prelucrează şi transmite celor în drept toată documentaţia necesară pentru realizarea
exportului (dispoziţii de încărcare, specificaţii). Încheie contracte cu societăţile comerciale
pentru toate prestaţiile de servicii (expediţii, servicii portuare, transport). Cercetează şi
reglementează litigiile survenite prin avarierea mărfurilor în timpul manipulărilor în depozite şi
la depozitarea acestora.
Urmăreşte prevenirea, calcularea şi repartizarea contrastaliilor pe cauze şi vinovaţi.
Întocmeşte situaţia încărcării vagoanelor pe navă cu specificaţia competenţei furnizorilor.
În domeniul transporturi ţine evidenţa vagoanelor sosite şi descărcate pe furnizori.
Urgentează prin intervenţii la CFR introducerea vagoanelor la operare. Rezolvă litigiile cu calea
ferată în probleme de transporturi şi locaţii. Achită costul transporturilor sosite pe adresa
societăţii, ridică scrisorile de trăsură cu care sosesc vagoanele, face avizarea către
compartimentele evidenţă şi contabilitate. Dirijează la fronturile de lucru vagoanele sosite în port
şi urmăreşte introducerea lor în funcţie de necesităţile de marfă pentru navă.
Biroul transporturi poate executa şi alte atribuţii din domeniul său de activitate specifice
societăţii ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea societăţii.
Secţia servicii port nou, este subordonat directorului general al societăţii comerciale,
urmărind zilnic modul în care salariaţi se achită de sarcinile de serviciu primite luând măsuri
pentru:
 crearea de condiţii optime de muncă,
 utilizarea eficientă a timpului de lucru,
 folosirea echipamentelor de protecţie,
 respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI,
 folosirea şi exploatarea judicioasă a instalaţiilor şi utilajelor din dotare,
 reducerea cheltuielilor materiale, a timpului de operare a navelor şi a locaţiilor la
vagoane,
 reducerea absenţelor nemotivate, a învoirilor, şi a actelor de indisciplină, prin
respectarea strictă a contractului colectiv de muncă.
Întocmeşte legitimaţiile de urcare la bordul navelor şi le trimite spre aprobare P.C.T.F.
Port.
Secţia servicii port vechi, este subordonat directorului general al societăţii comerciale, şi
are ca activitate încărcarea, descărcarea, depozitarea (conservarea) produselor din lemn,
stratificate şi finite, ceramică, porţelan, geamuri, produse finite şi semifinite din hârtie.
Activitatea de depozitate şi conservare se asigură prin magazii (în dana 36 se află două
magazii). Operaţiunile de descărcare, încărcare şi conservare se asigură cu 5 echipe de docheri
mecanizatori aferenţi, un birou de evidenţă – pontaj – normare, un dispecerat pentru repartizarea
şi urmărirea forţei de muncă şi o magazie pentru scule şi dispozitive.
Secţia prestări servicii asigură încărcarea şi descărcarea vagoanelor în timp util conform
programelor de încărcare /descărcare aprobate de C.C.A.P. şi încărcarea / descărcarea navelor în
timpul de staţionare normat conform listelor primite de la serviciul import export şi programării
în funcţie de priorităţi în şedinţele operative ce se ţin zilnic cu conducerea societăţii.
Sector depozite, magazii, platforme port vechi, este subordonat directorului comercial al
societăţii comerciale, şi are spre folosinţă două depozite pentru depozitarea cherestelelor de
răşinoase şi foioase şi magazii pentru depozitarea produselor destratificate (PFL, PAL, panel
placaj, elemente PFL), instalaţii sanitare, faianţă, mobilă, şi două platforme pentru depozitarea de
lăzi cu geamuri şi celuloză sau hârtie.
Secţia exploatare, întreţinere, reparaţii utilaje port nou, este subordonat directorului
tehnic al societăţii, asigurând cu utilaje secţia de producţie, transportul personalului societăţii. Se
ocupă de execuţia operaţiilor de întreţinere şi reparaţii în timp optim la utilaje. Elaborează
necesarul de aprovizionare şi menţine în funcţiune parametrii tehnico – economici a parcului de
utilaje. Se preocupă pentru recuperare şi recondiţionarea pieselor de schimb şi ia măsuri de
prevenire şi evitarea accidentelor.
Secţia exploatare, întreţinere, reparaţii macarale cheu, este subordonat directorului
tehnic al societăţii, răspunde de calitatea lucrărilor de reparaţii astfel încât starea tehnică a
macaralelor de cheu să corespundă normelor şi normativelor în vigoare. Urmăreşte în
permanenţă, organizează şi controlează activitatea personalului subordonat , astfel încât aceasta
să fie utilizată la capacitate, eliminând timpii morţi, pentru ca repararea utilajelor să se facă cu
încadrarea în normativ în ceea ce priveşte durata şi să se asigure calitatea corespunzătoare a
lucrărilor.
Răspunde de utilizarea raţională a pieselor de schimb, materiilor şi materialelor de
încadrarea în normele de consum luând măsuri de eliminare a risipei. Întocmeşte din timp
necesarul pentru aprovizionarea cu piese de schimb, materii prime şi materiale precum şi
documentaţia tehnică aferentă când este cazul. Participă împreună cu maistrul din subordine la
constatările tehnice ale utilajelor din dotare. Atelierul mecanic este destinat executării
reparaţiilor la toate tipurile de utilaje existente în dotarea societăţii.
Serviciul financiar, este subordonat directorului economic al societăţii, care asigură
efectuarea la termen şi cuantumul stabilit a vărsămintelor cuvenite bugetelor de stat. Efectuează
evoluţia acumulărilor băneşti, întocmeşte state de plată pentru avans şi lichidare lunar, state
pentru plăţi din CAS, lunar, state pentru plăţi CO şi lichidări în cursul lunii, eliberează adeverinţe
pentru concedii medicale, inventarierea la sfârşitul perioadei contabile, etc.
Se ocupă cu pregătirea tuturor documentelor de decontare a facturilor de prestaţii
portuare pentru produsele ce se derulează prin „DECIROM” S.A. Constanţa, decontarea
făcându-se zilnic.
Serviciul contabilitate, este subordonat directorului economic al societăţii, care
efectuează studii şi analize cu privire la eficienţa fondurilor de producţie, financiare, a structurii
cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale şi a altor indicator financiari şi de
asemenea face inventarierea bunurilor patrimoniale.
În realizarea atribuţiunilor care îi revin colaborează cu organele financiar bancare şi cu
celelalte compartimente din unitatea comercială „DECIROM” S.A. Verifică extrasele de cont
primite şi asigură participarea acestora în conformitate cu normele contabile în vigoare.
Întocmeşte lunar situaţia principalilor indicatori economico – financiar, cât şi a bilanţurilor
financiar lunare. Exercită potrivit Legii 9/74 controlul financiar preventiv în limitele
competenţelor stabilite. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul societăţii comerciale
în stabilirea strategiei de perspectivă a societăţii comerciale.
Serviciul Contabilitate exercită atribuţiile prevăzute în regulament, cât şi altele dispuse de
Consiliul de Administraţie şi directorii executivi.