Sunteți pe pagina 1din 113

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI

ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI
DIN ROMÂNIA

CARTEA
AUDITULUI DE
CALITATE
în domeniul serviciilor contabile

• REGULAMENTUL PRIVIND AUDITUL DE CALITATE ÎN


DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE
• NORME PRIVIND CERTIFICAREA ATESTĂRII AUDITULUI
DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE
• GHIDUL AUDITORULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL
SERVICIILOR CONTABILE
- Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită -

Editura CECCAR, Bucureşti, 2012

1
CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI

DIN ROMÂNIA

CARTEA AUDITULUI DE CALITATE


în domeniul serviciilor contabile
• REGULAMENTUL PRIVIND AUDITUL DE CALITATE
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE
• NORME PRIVIND CERTIFICAREA ATESTĂRII
AUDITULUI DE CALITATE
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE
• GHIDUL AUDITORULUI DE CALITATE
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE

- Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită -

Colecția
CALITATEA SERVICIILOR CONTABILE

0
Editura CECCAR, Bucureşti, 2012

1
Editor: Editura CECCAR
Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti
Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71
Fax: 021/330.88.88
E-mail: edituraceccar@yahoo.com

Redactori: Nadia MARINESCU


Mădălina-Elena NECULAI

Tipărit: Tipografia EVEREST


Tel.: 021/433.07.01 / 02 / 03

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti)
Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile :
regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile :
norme privind certificarea atestării auditului de calitate în domeniul
serviciilor contabile : ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor
contabile / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România. - Ed. a 4-a, rev., - Bucureşti : Editura CECCAR, 2012
ISBN 978-606-580-016-8
658.562:657.6.012.16(498)+657.63(498)
658.562:336.148(498)

2
CUPRINS

pagina

PREFAŢĂ ......................................................................................................................................... 5
REGULAMENTUL PRIVIND AUDITUL DE CALITATE ÎN DOMENIUL
SERVICIILOR CONTABILE..........................................................................................................7
NORME PRIVIND CERTIFICAREA ATESTĂRII AUDITULUI DE CALITATE
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE...........................................................................35
GHIDUL AUDITORULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR
CONTABILE...................................................................................................................................39
1. Obiectivele auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile.......................................40
2. Principiile auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile.........................................42
3. Metodologia auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile.....................................43
4. Etapele auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile.............................................44
41. Pregătirea auditului de calitate.......................................................................................44
42. Executarea auditului de calitate.....................................................................................45
421. Auditul structural..................................................................................................45
422. Auditul tehnic.......................................................................................................48
423. Auditul de conformitate.......................................................................................54
43. Evaluarea rezultatelor şi stabilirea de măsuri................................................................56
431. Evaluarea rezultatelor auditului de calitate..........................................................56
432. Încadrarea cabinetului în clasa de calitate............................................................71
433. Stabilirea de măsuri..............................................................................................71
44. Raportarea auditului de calitate.....................................................................................73
441. Nota de sinteză.....................................................................................................75
442. Raportul auditorului de calitate............................................................................77
443. Formularea dispoziţiilor, valorificarea constatărilor şi aplicarea sancţiunilor.....80
5. Auditul lucrărilor de expertiză contabilă...............................................................................81
6. Raportarea activităţii auditorului de calitate.........................................................................83
7. Raportarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma auditului de calitate..........84

ANEXE
1. Scrisoare de informare a cabinetului.....................................................................................85
2. Chestionar pregătitor al auditului de calitate.........................................................................86
3. Scrisoare de înaintare a dosarului de audit de calitate...........................................................94
4. Dispoziţii ..............................................................................................................................95
5. Scrisoare către filială.............................................................................................................96
6. Raport de activitate................................................................................................................97
7. Notă justificativă.................................................................................................................102
3
8. Raport privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma
auditului de calitate al cabinetelor.......................................................................................104
9. Declaraţie privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse
cu ocazia auditului de calitate.............................................................................................105
10. Scrisoare de informare a cabinetelor încadrate în clasele C şi D de calitate.......................106

4
PREFAŢĂ

În temeiul Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile,


aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14 mai 2008 a Consiliului superior al CECCAR, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi al prevederilor art. 4 din Hotărârea nr. 08/130 din 30 august 2008 a Consiliului
superior al CECCAR, cu modificările şi completările ulterioare, s-a elaborat prezenta „CARTE A
AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE”.
„Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile” se adresează tuturor
participanţilor la realizarea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, respectiv:
– preşedinţilor consiliilor şi directorilor executivi ai filialelor;
– auditorilor de calitate şi celorlalţi angajaţi ai Departamentului pentru urmărirea aplicării
normelor profesionale şi auditului de calitate;
– profesioniştilor contabili din cadrul cabinetelor – persoane fizice şi societăţi de profil –
auditate sau în perspectivă de a fi auditate.
„Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile” poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul programului de dezvoltare profesională continuă, precum şi pentru pregătirea profesională
a stagiarilor şi a candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil
şi/sau de contabil autorizat.
Auditul de calitate al serviciilor contabile are ca scop: oferirea posibilităţii ca publicul să aibă
o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale
ale membrilor; contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru;
aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de
membru; dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei prin favorizarea contactelor dintre colegi;
apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului.
Prezenta CARTE este o metodologie practică de realizare a auditului de calitate exercitat
asupra tuturor serviciilor profesionale prestate de membrii Corpului.

Consiliul superior al
Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România

5
6
REGULAMENTUL
privind auditul de calitate
în domeniul
1
serviciilor contabile

1
Aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14 mai 2008 a Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, cu modificările şi completările ulterioare.
7
REGULAMENT
privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile

CAPITOLUL I
Introducere

Art. 1. Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, se desfăşoară în
baza:
1. Standardelor internaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC):
a) Standardului Internaţional de Control al Calităţii (ISQC) nr. 1;
b) Declaraţiei Internaţionale de Practică Profesională (IPPS) nr. 1, intitulată „Asigurarea
calităţii serviciilor profesionale”;
c) Declaraţiei privind Îndeplinirea Obligaţiilor de Membru (SMO) nr. 1, emisă de
Consiliul IFAC în noiembrie 2004, aprobată prin Hotărârea Conferinţei naţionale a
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 05/55 din 26
martie 2005.
2. Recomandării CE din 15 noiembrie 2000 (nr. 2001/256/CE) privind exigenţele minime în
materie de control de calitate al serviciilor profesionale.
3. Metodologiei CE, care prevede două abordări ale controlului de calitate:
a) controlul prin persoane angajate de organismul profesional, de altă autoritate sau
entitate;
b) controlul prin membri activi cu pregătire corespunzătoare.
4. Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi
a contabililor autorizaţi, republicată:
– art. 20: „Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele
atribuţii:
………………………………………………..........................................................
c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi”.
5. Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008;
– pct. 63: „Consiliul filialei are următoarele atribuţii:
a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil
autorizat în raza de activitate a filialei”;
– pct. 112: „Adunarea generală are următoarele atribuţii:
………………………………………………..........................................................
c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii
profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate, în
vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil
autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali
şi a societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor”;
– pct. 121: „… Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:
………………………………………………..........................................................

8
j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai
Corpului documentele privind activitatea profesională;
………………………………………………..........................................................
l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru
terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fără consimţământul acestora
sau fără să fi fost consultaţi;
m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia
efectuării lucrărilor pentru terţi;
n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii
serviciilor profesionale”.
6. Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, aprobat prin Hotărârea Consiliului
superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 11/216
din 1 aprilie 2011, în baza Hotărârii Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi
contabililor autorizaţi nr. 10/65 din 2 septembrie 2010, secţiunea 100 „Introducere şi
principii fundamentale”:
– pct. 100.5 – „Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii
fundamentale:
………………………………………………..........................................................
c) competenţă profesională şi prudenţă – să îşi menţină cunoştinţele şi aptitudinile
profesionale la nivelul solicitat pentru a se asigura că un client sau un angajator va
primi servicii profesionale competente bazate pe ultimele progrese în practică,
legislaţie şi tehnici şi să acţioneze cu grijă şi în concordanţă cu standardele tehnice
şi profesionale în vigoare”.
Art. 2. În cuprinsul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) expresia audit de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de Corp vizând analiza
modalităţilor de organizare şi funcţionare a unui cabinet, aprecierea modului de aplicare în
cadrul acestuia a fiecărei norme profesionale emise de Corp şi verificarea modului de
respectare a obligaţiilor de membru. Auditul de calitate se exercită asupra cabinetului şi
fiecărui profesionist contabil înscris în Tabloul Corpului. El se exercită atât la sediul
principal al cabinetului, cât şi la sediile birourilor secundare, înscrise sau neînscrise în
Tabloul Corpului. Auditul de calitate are drept scop asigurarea respectării de către toţi
membrii Corpului a normelor profesionale stabilite de acesta pentru fiecare activitate,
serviciu contabil sau categorie de lucrări efectuate de aceştia;
b) expresia cabinet desemnează fie un cabinet individual condus de un expert contabil sau de
un contabil autorizat, membru al Corpului, fie o societate de expertiză contabilă şi/sau de
contabilitate, recunoscută de Corp;
c) prin audit de calitate la un cabinet cu birouri secundare instalate pe teritoriul mai multor
filiale ale Corpului se înţelege auditul efectuat atât la sediul cabinetului, cât şi la sediile
biroului sau ale birourilor sale secundare;
d) auditorii de calitate sunt experţi contabili cu experienţă formaţi şi instruiţi de Corp în
domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile.

CAPITOLUL II
Obiective, principii şi metodologia auditului
în domeniul calităţii serviciilor contabile
Art. 3. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective:

9
a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate
şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru;
c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a
obligaţiilor de membru;
d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi,
apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului.
Art. 4. Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale:
a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor
profesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanţă, expertiză etc.;
b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate
fi adusă la cunoştinţă terţilor;
c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii
cabinetului;
d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului, anume
formaţi şi instruiţi, care au calitatea de angajaţi ai Corpului;
e) armonizare: pe cât posibil, cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe
organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord
cu aceste organisme.
Art. 5. Auditul de calitate cuprinde:
a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în
cadrul acestuia (auditul structural);
b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj
dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (auditul tehnic);
c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata
cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate
de Corp (auditul de conformitate).
Art. 6. Auditul de calitate are drept referinţă standardele profesionale emise de Corp pentru
fiecare serviciu profesional prestat, regulile şi normele profesionale în vigoare în momentul
exercitării misiunilor şi uzanţele profesionale, precum şi Codul etic naţional al profesioniştilor
contabili.
Art. 7. Prezentul regulament se referă atât la misiunile normalizate de Corp, cât şi la misiunile
cerute de anumite reglementări în vigoare.

CAPITOLUL III
Organizarea auditului de calitate
Art. 8. Departamentul pentru urmărirea aplicării normelor profesionale şi auditului de
calitate, denumit în continuare DUANPAC, are următoarele atribuţii:
a) elaborează programul anual al auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile,
cuprinzând listele cabinetelor prevăzute a fi auditate pe baza propunerilor formulate de
filiale;
b) urmăreşte realizarea programului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor
contabile pe baza graficelor de eşalonare lunară a cabinetelor transmise de filiale;
c) pregăteşte şi adaptează la condiţiile conjuncturale metodologia auditului de calitate în
domeniul serviciilor contabile;
10
d) analizează cazurile de recuzare a auditorilor de calitate şi face propunerile care se impun;
e) organizează testul-interviu în vederea angajării auditorilor de calitate, analizează şi
controlează activitatea acestora şi propune măsuri de sancţionare, după caz;
f) analizează dosarele de audit de calitate şi formulează dispoziţiile către filiale, cuprinzând
măsurile care trebuie luate ca urmare a auditărilor efectuate la cabinete;
g) gestionează certificatele de atestare a auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile
şi prezintă propunerile de emitere a acestora cabinetelor auditate;
h) efectuează auditul de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă la solicitarea Comisiei
superioare de disciplină;
i) în cazul unor încălcări ale legislaţiei şi reglementărilor în domeniu privind exercitarea
profesiei, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi ale normelor
profesionale emise de Corp, sesizează consiliul filialei;
j) rezolvă problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor
proprii sau a sesizărilor primite de la terţe persoane în domeniul serviciilor contabile;
k) elaborează semestrial sinteza auditului de calitate şi o prezintă, prin directorul general,
preşedintelui Consiliului superior al Corpului;
l) asigură instruirea auditorilor de calitate, organizează mese rotunde şi întâlniri de lucru în
domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile;
m)elaborează bugetul anual de costuri (retribuţii, cheltuieli de transport şi cazare) privind
auditul de calitate, pe care îl prezintă spre aprobare, prin directorul general, Consiliului
superior al Corpului;
n) urmăreşte modul de îndeplinire de către auditorii de calitate a obligaţiilor ce le revin cu
privire la contribuţia acestora la realizarea indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi
cheltuieli al filialei, referitor la veniturile din cotizaţii de la membri şi la veniturile din
activităţi profesionale (art. 12 lit. e) din prezentul regulament), şi propune, după caz,
măsurile ce se impun;
o) elaborează tematici şi materiale documentare pe care le transmite auditorilor de calitate
pentru îndrumarea membrilor Corpului în aplicarea legislaţiei şi reglementărilor în
domeniu, a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naţional al
profesioniştilor contabili, precum şi a normelor profesionale emise de Corp (art. 12 lit. f)
din prezentul regulament).
Art. 9. Auditorii de calitate sunt angajaţi cu contract individual de muncă, făcând parte din
structura DUANPAC.
Art. 10. Activitatea de audit asupra calităţii serviciilor contabile poate fi realizată şi prin
externalizare, pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de DUANPAC cu persoane
fizice şi juridice membre ale Corpului, în condiţii care sunt aprobate de Biroul permanent al
Consiliului superior.
Art. 11. Auditorii de calitate au următoarele drepturi:
a) să îşi exercite misiunea de audit de calitate, în mod personal, la cabinetele prevăzute în
programul auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
b) să îşi organizeze misiunea şi să îşi determine întinderea investigaţiilor în timpul prevăzut în
prezentul regulament;
c) să efectueze vizite la cabinete pentru exercitarea misiunii auditorului de calitate, având în
vedere metodologia de analiză structurală, tehnică şi de conformitate;
d) să primească normele, ghidurile profesionale şi reglementările Corpului şi să beneficieze
de instruirile profesionale organizate de acesta;
e) să li se ramburseze cheltuielile efectuate pentru deplasări în vederea exercitării atribuţiilor.
11
Art. 12. Auditorii de calitate au următoarele obligaţii:
a) să asigure îndeplinirea misiunii auditului de calitate la cabinetele cuprinse în graficele de
eşalonare lunară a programului auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
b) să efectueze auditul de calitate cu respectarea normelor profesionale şi a ghidurilor
profesionale emise de Corp;
c) să întocmească dosarul de audit de calitate al cabinetului, conţinând raportul, fişa
centralizatoare cu rezultatele auditului, nota de sinteză şi anexele prevăzute de ghid,
precum şi eventualele observaţii ale cabinetului;
d) să efectueze auditul de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă la solicitarea comisiilor
de disciplină de pe lângă consiliile filialelor;
e) să contribuie la realizarea indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al
filialei în ceea ce priveşte veniturile din cotizaţii de la membri şi veniturile din activităţi
profesionale (venituri din publicaţii, venituri din cursuri şi seminarii, venituri din alte
servicii pentru membrii Corpului);
f) să îndrume membrii Corpului în aplicarea legislaţiei şi reglementărilor în domeniu, a
reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naţional al profesioniştilor
contabili, precum şi a normelor profesionale emise de Corp;
g) să analizeze problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor
proprii sau a sesizărilor primite de la terţe persoane în domeniul serviciilor contabile şi să
prezinte propuneri către DUANPAC;
h) să sesizeze DUANPAC şi, după caz, consiliul filialei în cazul unor încălcări ale legislaţiei
şi reglementărilor în domeniu, ale reglementărilor privind exercitarea profesiei, ale Codului
etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi ale normelor profesionale emise de
Corp;
i) să facă propuneri pentru valorificarea constatărilor (sancţiuni, recomandări etc.);
j) să facă propuneri pentru adaptarea la condiţiile conjuncturale a metodologiei auditului de
calitate în domeniul serviciilor contabile.
Art. 13. Auditorii de calitate au dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia să refuze o misiune de
audit de calitate în situaţiile în care independenţa ar fi periclitată.

CAPITOLUL IV
Derularea auditului de calitate
Art. 14. Până la data de 15 martie a fiecărui an, directorii executivi ai filialelor transmit la
DUANPAC:
a) sinteza rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, pe baza rapoartelor anuale de
activitate completate de toţi membrii din raza filialei, în conformitate cu Normele nr.
1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, înregistrate în aplicaţia informatică
privind evidenţa membrilor Corpului;
b) o listă aprobată de adunarea generală, cuprinzând cabinetele pe care filiala apreciază că ar
trebui să le auditeze în anul următor, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar să
beneficieze de un audit de calitate.
Pentru fundamentarea propunerilor cabinetelor prevăzute a fi auditate în anul următor se vor
avea în vedere următoarele criterii:
a) cuprinderea cabinetelor care prezintă date semnificative privind: portofoliul de clienţi,
numărul de angajaţi sau colaboratori, numărul şi diversitatea misiunilor exercitate şi alte

12
elemente pe baza analizei rapoartelor anuale de activitate ale membrilor din perioadele
anterioare;
b) respectarea prevederilor art. 34 din prezentul regulament cu privire la expirarea perioadei
de la auditul precedent;
c) cuprinderea cu prioritate a societăţilor de expertiză contabilă şi a societăţilor de
contabilitate.
Art. 15. DUANPAC elaborează programul auditului de calitate pentru anul următor, care se
supune aprobării Consiliului superior al Corpului până la data de 30 iunie a fiecărui an, cu indicarea
modalităţii de realizare a auditului calităţii: prin control pe bază de declaraţii, prin control în teren
sau mixt.
Art. 16. Până la data de 31 iulie a fiecărui an DUANPAC trimite fiecărei filiale programul de
audit al calităţii pentru anul viitor.
Art. 17. Etapele realizării auditului de calitate sunt următoarele:
a) Pregătire. Timpul necesar pentru audit este în funcţie de importanţa cabinetului şi se
stabileşte numai după completarea şi analiza chestionarului pregătitor. Cabinetul ales
pentru auditul de calitate este informat prin scrisoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data
fixată pentru începerea auditului. Scrisoarea este însoţită de un chestionar care cuprinde un
ansamblu de informaţii referitoare, pe de o parte, la organizarea generală a cabinetului, la
misiunile pe care acesta le derulează, iar pe de altă parte, la respectarea obligaţiilor de
membru. Chestionarul completat trebuie retrimis filialei, în termen de 15 zile de la data
primirii lui. Odată cu returnarea chestionarului, cabinetul poate cere să beneficieze de
dispoziţiile prezentului regulament referitoare la recuzarea auditorului, caz în care auditul
va fi realizat prin auditori din afara razei de activitate a filialei, prin grija DUANPAC.
b) Modalităţi de audit. Fiecare misiune de audit de calitate cuprinde 3 faze complementare:
audit structural, audit tehnic şi audit de conformitate. Auditul de calitate se efectuează
conform ghidului aprobat de Consiliul superior al Corpului:
– auditul structural constă într-un diagnostic de organizare a cabinetului în scopul
aprecierii dacă modul de organizare asigură îndeplinirea de misiuni conform normelor,
regulilor şi uzanţelor profesionale, emise sau recunoscute de Corp, evidenţiind lipsurile
în ceea ce priveşte metodele şi procedurile existente în cabinet, existenţa logisticii şi a
standardelor şi normelor profesionale specifice fiecărei misiuni, conform obiectului de
activitate al cabinetului;
– auditul tehnic constă în examinarea unui număr de dosare de lucru şi permite
aprecierea calităţii metodelor efectiv puse în lucru de cabinet. Alegerea dosarelor se
face pe baza concluziilor şi informaţiilor rezultate din auditul structural. Auditul tehnic
se face prin referire la standardele profesionale emise de Corp, la normele şi regulile în
vigoare, precum şi la uzanţele profesionale;
– auditul de conformitate constă în verificarea modului în care cabinetul îşi îndeplineşte
obligaţiile de membru cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională, depunerea
raportului anual de activitate, plata obligaţiilor financiare, participarea la acţiunile
organizate de Corp, aspecte etice.
c) Evaluarea rezultatelor şi măsuri
1. La sfârşitul misiunii desfăşurate pe baza ghidului de audit, auditorul completează „Fişa
centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul
regulament.
2. Numărul maxim de puncte calitative acordate cabinetului auditat, atât pe total, cât şi pe
domenii ale auditului, este 100.

13
3. Pentru stabilirea punctelor calitative pe fiecare dintre cele 3 domenii ale auditului
(structural, tehnic şi de conformitate) se au în vedere rezultatele din „Fişa
centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”, care se evaluează astfel:
– peste 95% răspunsuri corecte – 100 de puncte;
– 80-95% răspunsuri corecte – 80 de puncte;
– 50-79% răspunsuri corecte – 60 de puncte;
– 25-49% răspunsuri corecte – 40 de puncte;
– sub 25% răspunsuri corecte – 20 de puncte.
4. La stabilirea punctelor calitative totale care se cuvin cabinetului auditat şi, respectiv, a
clasei de calitate se au în vedere următoarele ponderi pe domenii ale auditului:
– auditul structural – 25%;
– auditul tehnic – 40%;
– auditul de conformitate – 35%.
Pentru cabinetele fără activitate profesională, respectiv la care s-au efectuat numai
auditul structural şi auditul de conformitate, se vor avea în vedere următoarele ponderi:
– auditul structural – 40%;
– auditul de conformitate – 60%.
5. În funcţie de rezultatele auditului de calitate, cabinetul auditat poate fi încadrat în una
dintre următoarele clase de calitate:
– clasa A: peste 95 de puncte calitative;
– clasa B: 80-95 de puncte calitative;
– clasa C: 50-79 de puncte calitative;
– clasa D: 25-49 de puncte calitative;
– clasa E: sub 25 de puncte calitative.
Cabinetele auditate, dar care nu au avut activitate şi au fost evaluate potrivit pct. 4,
aliniatul ultim de mai sus, pot fi încadrate în oricare dintre clasele B-E.
6. În funcţie de clasa de calitate în care a fost încadrat cabinetul, se pot lua următoarele
măsuri:

Clasa Măsuri
A - Recomandări şi termene pentru remedierea punctelor slabe constatate în
„Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”
B - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor
- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau
de etică
C - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor
- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau
de etică
- Efectuarea unui nou control în maximum 2 ani
D - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor
- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau
de etică
- Efectuarea unui nou control în maximum un an

14
E - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor
- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau
de etică
- Instituirea unui sistem de supraveghere permanentă

Pentru cabinetele propuse de către auditorii de calitate să fie încadrate în clasa A de


calitate, DUANPAC întocmeşte în prealabil o notă justificativă care va fi prezentată spre
aprobare Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului.
Cabinetele care au obţinut clasa A de calitate pot solicita DUANPAC acordarea unui atestat
de calitate. Procedurile de emitere a atestatului de calitate, precum şi drepturile şi
obligaţiile cabinetelor deţinătoare ale acestuia se stabilesc de Biroul permanent al
Consiliului superior al Corpului.
d) Raportare
1. La sfârşitul unei misiuni de audit de calitate, auditorii întocmesc o notă de sinteză care
se trimite cabinetului auditat. Cabinetul dispune de un termen de 15 zile pentru a
prezenta, în scris, auditorilor observaţiile sale.
2. Raportul auditorului de calitate, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, este
întocmit de auditori şi are ca anexe nota de sinteză şi eventualele observaţii ale
cabinetului. Raportul scoate în evidenţă lipsurile descoperite în cursul auditului
efectuat şi abaterile grave şi repetate de la reglementările profesionale. Raportul
trebuie să cuprindă propuneri de clasificare a rezultatelor controlului şi măsurile de
remediere a deficienţelor.
3. Raportul, „Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”, nota de sinteză şi
eventualele observaţii ale cabinetului se trimit la DUANPAC, în termen de 15 zile de
la expirarea perioadei în care cabinetul avea posibilitatea să depună observaţii.
4. După verificarea documentelor primite, DUANPAC formulează dispoziţii către filială,
inclusiv pentru valorificarea constatărilor şi aplicarea de sancţiuni, iar după aprobarea
acestora le trimite preşedintelui consiliului filialei.
5. Preşedintele şi directorul executiv ai filialei pot decide în legătură cu alte modalităţi de
valorificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate, pe lângă cele cuprinse în
dispoziţii.
6. Dosarul de audit, dispoziţiile primite de la DUANPAC, corespondenţa cu cabinetul
până la remedierea deficienţelor, precum şi adresa de comunicare către filială a
modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse sunt păstrate la dosarul
cabinetului respectiv, existent la filială, până la data la care cabinetul va face obiectul
unui nou audit de calitate.
7. Directorul executiv al filialei raportează trimestrial la DUANPAC modul de îndeplinire
a măsurilor dispuse în urma auditului de calitate al cabinetelor.

CAPITOLUL V
Prevederi speciale cu privire la auditul lucrărilor
de expertiză contabilă

Art. 18. Experţii contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au


obligaţia să respecte şi să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile”

15
şi să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind şi opiniile separate ale experţilor-parte, după caz,
pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.
Art. 19. Auditorii de calitate au următoarele atribuţii:
a) auditarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la
organele care le-au solicitat;
b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză
contabilă aflate pe rol la comisiile de disciplină ale Corpului, la cererea acestor comisii;
c) elaborarea documentelor de evidenţă a activităţilor desfăşurate şi raportarea.
Art. 20. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 19 lit. a), auditorii de calitate vor proceda
astfel:
1. studiază raportul de expertiză şi opiniile separate ale experţilor contabili ai părţilor, după
caz, urmărind dacă:
– în elaborarea lucrării, experţii contabili autori au respectat în totalitate prevederile
Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile”;
– obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răspunsurile date au fost susţinute
prin acte şi documente care au legătură cu cauza;
– autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări
juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrări şi operaţiuni care presupun alte
cunoştinţe decât cele contabile;
– răspunsurile la întrebări / concluziile sunt susţinute de prevederi legale sau de
reglementările în domeniu;
– autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor
contabili;
2. verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit
pe baza declaraţiei date pe propria răspundere şi semnate de către expertul contabil;
declaraţia se apostilează de către auditorul de calitate cu menţiunea „dată în faţa noastră”,
fiind prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
La întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză
contabilă solicitate de comisiile de disciplină, auditorii de calitate urmăresc aceleaşi obiective
prevăzute la pct. 1.
Art. 21. Constatările şi observaţiile auditorului de calitate se vor înscrie într-un referat privind
auditarea modului de respectare a normelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul
regulament.
Art. 22. Folosind exclusiv legea, ştiinţa contabilităţii, standardele şi normele profesionale,
auditorul de calitate le solicită autorilor lucrărilor de expertiză contabilă să le revadă în funcţie de
observaţiile făcute şi va proceda astfel:
a) dacă nu sunt observaţii sau dacă lucrările sunt refăcute, auditorul de calitate va aplica pe
prima pagină a lucrărilor analizate ştampila dreptunghiulară de auditare privind
îndeplinirea Standardului profesional nr. 35, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul
regulament, va semna şi va aplica ştampila auditorului de calitate;
b) dacă lucrările nu sunt refăcute, auditorul de calitate va ataşa la lucrarea analizată referatul
(exemplarul original) cuprinzând observaţiile sale pentru informare şi o înaintează
organului care a solicitat-o, pentru luarea unei decizii.
Art. 23. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 19 lit. b) şi c), auditorul de calitate
colaborează cu compartimentul de etică şi cu celelalte compartimente ale filialei, cu comisia de

16
disciplină de pe lângă consiliul filialei, precum şi cu compartimentele din cadrul Aparatului central
al Corpului.
Art. 24. Pentru evidenţa activităţii desfăşurate pe linia expertizelor contabile, auditorul de
calitate ţine „Registrul de evidenţă a lucrărilor de expertiză”, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul
regulament, care va fi tipărit prin grija Corpului.

CAPITOLUL VI
Statutul auditorilor de calitate în domeniul
serviciilor contabile şi expertizelor contabile judiciare

Art. 25. Auditorul de calitate face parte din structura DUANPAC şi este angajat de Corp pe
durată nedeterminată, cu contract de muncă. Auditorul de calitate este expert contabil cu experienţă,
format şi instruit de Corp în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile şi expertizelor
contabile judiciare.
Art. 26. Misiunea de bază a auditorului de calitate constă în verificarea modului de respectare
a normelor profesionale privind exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, a
Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi a reglementărilor interne ale Corpului.
Art. 27. Auditor de calitate poate fi persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este cetăţean român şi are domiciliul în România;
b) are exerciţiul drepturilor civile;
c) are calitatea de expert contabil şi experienţă profesională de minimum 5 ani;
d) beneficiază de pregătire profesională desăvârşită şi face dovada pregătirii sale profesionale
continue;
e) a avut un comportament personal şi profesional ireproşabil de la înscrierea în Corp până în
prezent şi corespunde cerinţelor din punctul de vedere al independenţei, al conflictului de
interese şi al celorlalte aspecte etice şi deontologice;
f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de auditor de calitate;
această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii.
Art. 28. Exercitarea misiunii de auditor de calitate nu este compatibilă cu:
a) activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de expert contabil, prestigiul
Corpului sau bunele moravuri;
b) activităţile profesionale care îl pun pe auditorul de calitate în situaţii de conflict de interese
(cu ocazia contractării clienţilor, negocierii onorariilor, efectuării auditului de calitate al
cabinetelor, auditului de calitate al expertizelor contabile judiciare şi în alte cazuri de
angajare şi efectuare a activităţilor profesionale);
c) prestarea concomitentă a unor servicii sau participarea la activităţi organizate de alte
organisme ori entităţi concurenţiale.
Art. 29. Auditorul de calitate este subordonat din punct de vedere tehnico-profesional
DUANPAC şi din punct de vedere administrativ directorului executiv al filialei.
Art. 30. În relaţiile de subordonare tehnico-profesionale ale auditorului de calitate cu
DUANPAC se includ:
a) transmiterea rapoartelor de activitate lunare, semestriale şi anuale în domeniul serviciilor
contabile şi al expertizei contabile judiciare;

17
b) înaintarea dosarelor de audit ale cabinetelor conform programului anual al auditului de
calitate;
c) semnalarea problemelor deosebite ivite în activitatea auditului de calitate în domeniul
serviciilor contabile şi expertizei contabile judiciare;
d) instruirea auditorilor de calitate pe probleme privind auditul de calitate în domeniul
serviciilor contabile şi al expertizei contabile judiciare;
e) analizarea şi propunerea pentru decontare a cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea
auditului de calitate;
f) comunicarea lunară către DUANPAC a programului zilnic de lucru care a fost prezentat
directorului executiv al filialei, precum şi a propunerilor de programare a concediului de
odihnă;
g) evaluarea anuală a activităţii profesionale şi a conduitei auditorilor de calitate, care se
prezintă conducerii Corpului.
Art. 31. (1) Relaţiile de subordonare administrativă ale auditorului de calitate constau în:
a) prezentarea de către auditorul de calitate a programului zilnic de lucru şi urmărirea
modului de respectare a acestuia de către directorul executiv al filialei; învoirile în interes
personal se aprobă de către directorul executiv al filialei;
b) colaborarea cu directorii executivi la întocmirea graficelor de eşalonare lunară a
cabinetelor programate pentru auditul de calitate, urmărirea execuţiei acestora, la analiza
rapoartelor anuale de activitate ale membrilor Corpului şi elaborarea sintezei acestora,
verificarea îndeplinirii obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte formarea şi
dezvoltarea profesională, achitarea cotizaţiilor şi respectarea obiectului de activitate
autorizat;
c) directorul executiv asigură auditorului de calitate condiţiile necesare activităţii (spaţiu,
echipamente, consumabile şi alte materiale).
(2) În relaţiile de subordonare administrativă ale auditorului de calitate se va proceda astfel:
a) auditorul de calitate întocmeşte programul zilnic de lucru, în care se menţionează zilele
şi/sau orele în care îşi desfăşoară activitatea la sediul filialei pentru verificarea expertizelor
contabile judiciare şi, respectiv, auditul de calitate al serviciilor contabile la cabinete (cu
nominalizarea cabinetelor potrivit graficului de eşalonare lunară a acestora). Programul de
lucru se întocmeşte la sfârşitul fiecărei luni pentru luna următoare şi se prezintă lunar
directorului executiv al filialei, precum şi DUANPAC, odată cu raportul de activitate pe
luna precedentă. Directorul executiv asigură informarea experţilor contabili care se
prezintă pentru verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară asupra programului de
lucru al auditorului de calitate şi urmăreşte respectarea acestuia;
b) deplasarea în interes de serviciu, atât în localitatea de reşedinţă a filialei, cât şi în alte
localităţi, pentru efectuarea auditului de calitate la cabinetele prevăzute în graficul de
eşalonare se va efectua în baza „Ordinului de deplasare”, care se aprobă de către directorul
executiv. Deplasarea în interes de serviciu pentru auditarea unui cabinet se asigură în
cadrul unei singure zile de lucru, fără acordarea diurnei de deplasare şi decontarea
cheltuielilor de cazare. Decontarea cheltuielilor de transport în alte localităţi decât aceea de
reşedinţă a filialei se face în baza documentelor emise de transportator (bilete, tichete etc.).
Cheltuielile ocazionate de transportul cu autoturismul proprietate personală se decontează
în limita unui consum de carburant stabilit prin norme ale Corpului. Ordinele de deplasare
împreună cu documentele justificative, după caz, vor fi transmise la DUANPAC pentru

18
analiză şi decontare a cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea auditului de calitate, odată cu
dosarul de audit de calitate;
c) potrivit prevederilor art. 39 din Regulamentul intern al Corpului, învoirile pentru probleme
de interes personal ale auditorului de calitate în timpul programului de lucru se aprobă de
către directorul executiv al filialei pentru o durată de maximum 3 ore pe zi şi de cel mult 3
ori pe trimestru. Învoirile se consemnează în registrul special existent la secretariatul
filialei, vizat zilnic de directorul executiv, conform art. 39 din Regulamentul intern al
Corpului. O copie a registrului special al învoirilor auditorului de calitate se transmite la
sfârşitul fiecărei luni Direcţiei resurse umane din cadrul Aparatului central al Corpului,
odată cu „Foaia colectivă de prezenţă”. Învoirile care depăşesc durata prevăzută mai sus
necesită aprobarea directorului general. În acest sens, auditorul de calitate va transmite
cererea de învoire la DUANPAC pentru analiză şi prezentarea spre aprobare;
d) propunerile de programare a concediului de odihnă al auditorului de calitate se transmit la
DUANPAC şi se supun aprobării directorului general, conform art. 49 din Regulamentul
intern al Corpului. Auditorul de calitate va informa directorul executiv asupra concediului
de odihnă programat, aprobat de conducerea Corpului;
e) rechemarea auditorului de calitate din concediul de odihnă pentru nevoile de serviciu
neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia la sediul filialei, se face la propunerea
DUANPAC, cu aprobarea directorului general al Corpului;
f) în colaborare cu directorii executivi, la întocmirea graficelor de eşalonare lunară a
cabinetelor programate pentru auditul de calitate se va asigura stabilirea cabinetelor care
urmează să fie cuprinse în grafic, în funcţie de informaţiile existente la filială în legătură cu
natura, volumul de activitate şi de sediile membrilor Corpului. Scrisoarea de informare a
cabinetului împreună cu chestionarul pregătitor, prevăzute de Regulamentul privind auditul
de calitate în domeniul serviciilor contabile, se vor întocmi şi transmite prin grija
directorului executiv, care va urmări şi derularea graficului auditului de calitate;
g) la termenul stabilit în prezentul regulament, directorul executiv al filialei va asigura
transmiterea la DUANPAC a sintezei rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat,
completate de toţi membrii din raza de activitate. Auditorul de calitate va colabora la
analiza şi sintetizarea informaţiilor cuprinse în „Raportul anual de activitate”, referitoare la
activitatea membrilor filialei;
h) în ceea ce priveşte modul în care se achită cotizaţiile de către membrii filialei, directorul
executiv va pune la dispoziţia auditorului de calitate „Rapoartele anuale de activitate”
pentru consultare şi verificarea realităţii datelor raportate şi, respectiv, achitarea obligaţiilor
faţă de Corp. Totodată, directorul executiv va înlesni cunoaşterea de către auditorul de
calitate a modului de realizare a programului de pregătire profesională continuă de către
membrii filialei;
i) auditorul de calitate va aduce la cunoştinţă şi va sesiza consiliul filialei asupra tuturor
aspectelor rezultate din auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile în legătură cu
nerespectarea normelor privind: depunerea rapoartelor anuale de activitate; pregătirea şi
dezvoltarea profesională continuă; achitarea cotizaţiilor profesionale; exercitarea profesiei
de expert contabil sau contabil autorizat fără autorizaţie eliberată de Corp; întocmirea,
semnarea şi depunerea rapoartelor de expertiză contabilă în cazul când au fost numiţi sau
încuviinţaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză; comportamentul profesional al
membrilor Corpului;

19
j) directorul executiv asigură auditorului de calitate condiţiile necesare desfăşurării activităţii,
respectiv spaţiu şi birou de lucru, calculator (includerea în programul de investiţii în
condiţiile în care nu există în dotare), accesul la telefon, xerox şi la serviciile de secretariat
ale filialei, materiale consumabile şi cărţi tehnice, publicaţia „Monitorul Oficial al
României, Partea I” şi alte publicaţii din biblioteca filialei. Totodată, se vor pune la
dispoziţia auditorului de calitate hotărârile, deciziile, reglementările şi normele emise de
organele de conducere ale Corpului.

CAPITOLUL VII
Drepturile şi obligaţiile cabinetului auditat

Art. 32. Cabinetul programat pentru un audit de calitate este obligat să pună la dispoziţia
auditorilor, la sediul său social sau/şi al biroului secundar, toate actele şi documentele necesare în
vederea efectuării auditului şi să furnizeze orice explicaţie utilă.
Art. 33. Cabinetul informat despre un audit de calitate are dreptul de a recuza auditorul
desemnat. Recuzarea poate fi cerută în termen de 15 zile de la primirea scrisorii prin care a luat
cunoştinţă despre audit, prin scrisoare adresată preşedintelui consiliului filialei. Cererea este trimisă
DUANPAC, care va lua măsurile ce se impun.
Art. 34. Un cabinet nu poate fi auditat decât la expirarea unei perioade de 5 ani de la
încheierea auditului precedent, de 3 ani dacă respectivul cabinet prestează servicii pentru entităţi de
interes public sau la perioade mai scurte pentru a verifica modul de aducere la îndeplinire a
măsurilor stabilite la controalele anterioare.
Efectuarea unui nou control al cabinetelor încadrate în clasele de calitate C şi D conform art.
17 lit. c) pct. 6 din prezentul regulament, respectiv în maximum 2 ani sau 1 an, se realizează pe bază
de declaraţie privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia auditului de
calitate anterior.
În cazul în care cabinetele încadrate în clasele de calitate C şi D au obţinut statutul de membru
inactiv în conformitate cu reglementările Corpului, nu se mai efectuează un nou control prevăzut la
alineatul precedent.
Art. 35. Durata auditului de calitate în teren se stabileşte în funcţie de mărimea cabinetului
auditat, dar nu poate fi mai mare de 20 de ore.

CAPITOLUL VIII
Auditarea cabinetelor instalate în mai multe filiale
Art. 36. Auditul de calitate la cabinetele instalate în mai multe filiale se caracterizează prin
separarea auditului structural şi a celui de conformitate, care se desfăşoară la sediul cabinetului, de
auditul tehnic, realizat la nivelul birourilor secundare, pornindu-se de la sinteza auditului structural.

CAPITOLUL IX
Finanţarea

20
Art. 37. Costurile auditului de calitate sunt cuprinse într-un buget separat integrat în bugetul
Aparatului central al Corpului. DUANPAC elaborează bugetul anual de costuri (retribuţii, cheltuieli
de transport şi cazare), care este supus spre aprobare Consiliului superior al Corpului în vederea
înglobării lui distincte în bugetul anual al Corpului.

CAPITOLUL X
Informarea Conferinţei naţionale

Art. 38. DUANPAC elaborează sinteza anuală a auditului de calitate şi o prezintă, prin
directorul general, preşedintelui Consiliului superior al Corpului. După însuşirea acesteia de către
Consiliul superior al Corpului, sinteza este încorporată în raportul anual destinat dezbaterii şi
aprobării de către Conferinţa naţională ordinară.
Art. 39. Nerespectarea de către structurile Corpului a prevederilor prezentului regulament
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Corpului sau Regulamentului intern al Corpului, după caz.
Neaducerea la îndeplinire a dispoziţiilor comunicate cabinetului de către preşedintele şi
directorul executiv ai filialei atrage răspunderea disciplinară a cabinetului în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România.
Art. 40. În termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului regulament, DUANPAC va
elabora şi supune aprobării Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului noul ghid al
auditorului de calitate cuprinzând îndrumările tehnice privind metodologia auditului de calitate în
domeniul serviciilor contabile.
Art. 41. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.

21
Anexa nr. 1
la regulament

FIŞĂ CENTRALIZATOARE
a rezultatelor auditului de calitate
la cabinetul ..........................................

I. Auditul structural
1. Cunoaşterea cabinetului
Aţi efectuat o vizită la sediul cabinetului? da ; nu ; N/A 
2. Independenţa
Aţi constatat exercitarea de activităţi în condiţii de incompatibilitate
sau de conflicte de interese? da ; nu ; N/A 
Dacă da, se va explica în anexe.
Cabinetul efectuează misiuni pentru entităţi la care există
interese financiare, familiale sau de afaceri? da ; nu ; N/A 
Care sunt serviciile pe care le prestează cabinetul?
■ Servicii contabile – nr. clienţi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
■ Servicii de audit statutar – nr. clienţi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
■ Servicii de alte tipuri de audit – nr. clienţi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
■ Servicii de consultanţă financiară şi fiscală – nr. clienţi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
■ Servicii de personal – salarizare – nr. clienţi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
■ Alte servicii profesionale – nr. clienţi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
Cabinetul funcţionează în conformitate cu reglementările în materie în ceea ce priveşte:
■ obiectul de activitate? da ; nu 
■ acţionariatul? da ; nu ; N/A 
■ administrarea? da ; nu ; N/A 
3. Competenţa
Cabinetul foloseşte salariaţi? da ; nu ; N/A 
Dacă da, câţi? ..........
Cabinetul foloseşte colaboratori pe bază de contracte sau convenţii civile? da ; nu ; N/A 
Dacă da, câţi? ..........
Nivelul de competenţă al efectivului de personal este
în concordanţă cu misiunile cabinetului? da ; nu 
Există un program de dezvoltare profesională continuă în cadrul cabinetului? da ; nu 
Există o evidenţă a acţiunilor de formare şi dezvoltare profesională
continuă la care participă efectivul cabinetului? da ; nu 
Există o continuitate a acţiunilor de formare şi dezvoltare profesională? da ; nu 
Se face periodic o evaluare a personalului? da ; nu ; N/A 
Există proceduri scrise cu privire la evaluarea şi promovarea personalului? da ; nu ; N/A 
Onorariile sunt la nivelul de a permite o rentabilitate normală a cabinetului? da ; nu ; N/A 
Salariile personalului se plătesc în funcţie de onorariile încasate
pentru prestaţia fiecăruia dintre salariaţi? da ; nu ; N/A 
Există standardele profesionale emise de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România pentru fiecare tip de misiune
compatibilă cu competenţele cabinetului? da ; nu 
4. Calitatea muncii
Există concordanţă între efectivul de personal al cabinetului şi volumul de activitate? da ; nu ; N/A 
Există o procedură de planificare a misiunilor şi de programare a lucrărilor? da ; nu  N/A
Asigură planificarea cabinetului respectarea termenelor legale de depunere a declaraţiilor
sau a celorlalte lucrări specifice misiunilor? da ; nu ; N/A 
Aţi constatat cazuri de delegare a demersurilor in cabinetele cu salariati?
■ de acceptare sau refuz a (al) misiunilor da ; nu ; N/A 
■ de semnare a contractelor da  nu ; N/A 
■ de semnare a rapoartelor da ; nu ; N/A 

22
Supravegherea lucrărilor este corect efectuată? Cu salariati da ; nu ; N/A 
Există un sistem de control al calităţii în cadrul cabinetului? Cabinetelor cu salariati da ; nu 
Dacă da, se va descrie în anexe. Se ataseaza procedura
Cabinetul foloseşte lucrări ale altor profesionişti? da ; nu ; N/A 
În documentele interne, în contractele individuale de muncă şi în contractele
de prestări de servicii există prevederi referitoare la confidenţialitate? da ; nu 
Contractele de prestări servicii conţin clauzele şi elementele
prevăzute în reglementările Corpului? Codul civil da ; nu 
Există o formă de comunicare scrisă (raport, atestare)
pentru fiecare tip de misiunile pe care le efectueaza cabinetul compatibilă cu competenţele cabinetului? da ; nu
N/A

II. Auditul tehnic


1. Lucrări de ţinere a contabilităţii, de elaborare şi examinare a situaţiilor financiare
(respectarea Standardelor profesionale nr. 21 şi 22)
Există un dosar permanent? da ; nu ; N/A 
Este acesta corect organizat? da ; nu ; N/A 
Există contract de prestări servicii? da ; nu ; N/A 
Documentele din dosarul permanent permit cunoaşterea clientului:
■ în planul structurii umane, mai ales al conducătorilor? da ; nu ; N/A 
■ pe plan juridic şi fiscal (documente legale şi contracte plurianuale importante)? da ; nu ; N/A 
■ pe plan economic şi financiar (activitate, situaţie economică şi financiară)? da ; nu ; N/A 
■ pe planul organizării economice şi contabile? da ; nu ; N/A 
În ceea ce priveşte acceptarea şi menţinerea misiunii:
■ există un chestionar în acest sens? da ; nu ; N/A 
■ regulile de colegialitate vizavi de predecesor sunt respectate? da ; nu ; N/A 
Există un dosar anual al clientului? da ; nu ; N/A 
În ceea ce priveşte programarea misiunilor:
■ s-a stabilit un program de lucru? da ; nu ; N/A 
■ punctele sensibile sunt scoase în evidenţă? da ; nu ; N/A 
Funcţionarea procedurilor a fost evaluată?
■ există proceduri privind funcţiunea contabilă? da ; nu ; N/A 
■ au fost verificate prin sondaj unele dosare de către cabinet? da ; nu ; N/A 
Următoarele documente figurează în dosarul inventarierii?
■ situaţia recapitulativă a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie da ; nu ; N/A 
■ situaţia facturilor de încasat da ; nu ; N/A 
■ actele de achiziţie şi de cesiune de imobilizări da ; nu ; N/A 
■ contractele de împrumut da ; nu ; N/A 
Foile de lucru fac dovada că au fost puse în lucru tehnici de control
pentru a vă asigura că se respectă reglementările contabile privind:
■ capitalurile proprii? da ; nu ; N/A 
■ provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli? da ; nu ; N/A 
■ împrumuturile? da ; nu ; N/A 
■ imobilizările? da ; nu ; N/A 
■ stocurile? da ; nu ; N/A 
■ furnizorii şi conturile asimilate? da ; nu ; N/A 
■ cumpărările şi cheltuielile externe? da ; nu ; N/A 
■ clienţii şi veniturile? da ; nu ; N/A 
■ impozitele şi taxele? da ; nu ; N/A 
■ conturile de personal? da ; nu ; N/A 
■ conturile financiare, cheltuielile şi veniturile financiare? da ; nu ; N/A 
■ operaţiunile excepţionale? da ; nu ; N/A 
În foile de lucru sunt corect prezentate:
■ numele clientului? da ; nu ; N/A 
23
■ exerciţiul? da ; nu ; N/A 
■ numele colaboratorilor? da ; nu ; N/A 
■ date privind activitatea? da ; nu ; N/A 
■ referinţe? da ; nu ; N/A 
Anexele din dosarul anual sunt întocmite în conformitate cu reglementările în domeniu? da ; nu ; N/A 
Existenţa şi ţinerea la zi a registrelor sunt menţionate în dosar?
■ Registrul-jurnal da ; nu ; N/A 
■ Cartea mare da ; nu ; N/A 
■ Registrul-inventar da ; nu ; N/A 
■ Registrul consiliului de administraţie da ; nu ; N/A 
■ Registrul adunărilor generale da ; nu ; N/A 
Când înregistrările contabile sunt efectuate de către client, sunt asigurate:
■ existenţa pieselor justificative? da ; nu ; N/A 
■ corecta înregistrare în conturi? da ; nu ; N/A 
■ înregistrarea în perioada corectă? da ; nu ; N/A 
A avut loc o analiză critică a evoluţiei:
■ posturilor de bilanţ şi contului de rezultate pentru exerciţiul în curs şi cel precedent? da ; nu ; N/A 
■ indicatorilor economico-financiari din dosarul clientului şi coerenţei lor? da ; nu ; N/A 
■ coerenţei diferitelor elemente ale conturilor anuale? da ; nu ; N/A 
S-a stabilit un tablou al fluxurilor de trezorerie? da ; nu ; N/A 
S-a stabilit situaţia mişcării capitalurilor proprii? da ; nu ; N/A 
S-a efectuat o analiză a desfăşurării activităţii clientului în condiţii de continuitate? da ; nu ; N/A 
S-a întocmit o atestare sau un raport? da ; nu ; N/A 
Este în conformitate cu ansamblul dosarului? da ; nu ; N/A 
2. Lucrări de audit financiar
(alte tipuri decât auditul statutar şi auditul intern)
(respectarea Standardului profesional nr. 24)
Există o foaie de lucru care precizează:
■ natura şi durata misiunii? da ; nu ; N/A 
■ tipul de raport care trebuie emis? da ; nu ; N/A 
■ controalele de efectuat? da ; nu ; N/A 
■ onorariile prevăzute şi modalităţile de facturare au fost prezentate
clientului şi acceptate de acesta? da ; nu ; N/A 
Cabinetul poate fi considerat totalmente independent asupra acestei misiuni? da ; nu ; N/A 
Misiunea este efectuată fără vreo restricţie, indiferent de natura impusă sau nu de client? da ; nu ; N/A 
Timpul global consacrat misiunii permite realizarea tuturor obiectivelor? da ; nu ; N/A 
S-a stabilit o planificare în funcţie de obiectivele misiunii şi de competenţa celor care intervin? da ; nu ; N/A 
Există o planificare precisă a intervenţiilor? da ; nu ; N/A 
Lucrările de planificare sunt corect documentate în dosarul de lucru? da ; nu ; N/A 
Organizarea misiunii este de natură a permite atingerea obiectivelor acesteia? da ; nu ; N/A 
Înaintea întocmirii unui program de muncă s-a efectuat o analiză
a riscurilor în vederea identificării punctelor critice ale misiunii
şi s-a ţinut cont de ea în cadrul programului de muncă? da ; nu ; N/A 
S-au avut în vedere:
■ cunoaşterea întreprinderii? da ; nu ; N/A 
■ cunoaşterea sectorului? da ; nu ; N/A 
■ riscurile inerente ale întreprinderii? da ; nu ; N/A 
■ evaluarea controlului intern? da ; nu ; N/A 
S-a stabilit un prag de semnificaţie – dacă criteriile de bază sunt
în concordanţă cu volumul activităţii întreprinderii? da ; nu ; N/A 
S-a modificat programul de lucru în funcţie de elementele noi apărute
în cursul misiunii (concluzii asupra evaluării controlului intern etc.)? da ; nu ; N/A 
Programul de muncă a fost aprobat şi parafat de un responsabil
al cabinetului înainte de începerea controalelor? da ; nu ; N/A 
Programul de muncă a fost în întregime acoperit pe parcursul misiunii? da ; nu ; N/A 
24
Programul stabilit permite executarea în condiţii rezonabile a misiunii? da ; nu ; N/A 
Un responsabil al cabinetului a revăzut şi a vizat foile de lucru
considerate de importanţă pentru misiune? da ; nu ; N/A 
Această supervizare s-a efectuat pe loc, la domiciliul clientului? da ; nu ; N/A 
S-a redactat o notă de sinteză generală asupra ansamblului misiunii? da ; nu ; N/A 
Supervizarea poate fi considerată reală şi este ea adaptată misiunii? da ; nu ; N/A 
Raportul emis este conform misiunii şi normelor de raport? da ; nu ; N/A 
Raportul reflectă concluziile înscrise în sinteza misiunii? da ; nu ; N/A 
Raportul menţionează clar:
■ limitele în intervenţia cabinetului? da ; nu ; N/A 
■ aplicarea principiilor contabile? da ; nu ; N/A 
■ impactul asupra situaţiei financiare al modificărilor de metode contabile? da ; nu ; N/A 
După cum este redactat, raportul:
■ respectă normele de raportare (fond şi formă)? da ; nu ; N/A 
■ este suficient de clar pentru un cititor care nu are cunoştinţe
(particulare) despre întreprinderea clientului? da ; nu ; N/A 
■ poate fi remis fără a expune cabinetul la riscuri importante? da ; nu ; N/A 
Situaţiile financiare care fac obiectul unui raport sunt clar identificate sau anexate acestuia
în aşa fel încât pot fi disociate de opinia care a fost emisă de către cabinet? da ; nu ; N/A 
Independent de raportul de audit, misiunea a făcut obiectul unui raport intermediar / unor
rapoarte intermediare care se referă mai ales la calitatea
organizării şi funcţionării sistemelor şi procedurilor de control intern? da ; nu ; N/A 
Rapoartele sunt adaptate şi redactate în mod judicios? da ; nu ; N/A 
Rapoartele emise de cabinet sunt remise clientului în proiect
şi discutate cu acesta înaintea definitivării? da ; nu ; N/A 
Există un sistem care să permită verificarea dacă dosarul este complet
şi bine întocmit (chestionarul de sfârşit de misiune, spre exemplu)? da ; nu ; N/A 
Se ţine un registru al timpilor realizaţi de diverşii profesionişti participanţi
la misiune pentru a fi comparaţi cu bugetul alocat? da ; nu ; N/A 
Diferenţele mai semnificative dintre timpii prevăzuţi în buget şi
cei realizaţi au fost explicate? da ; nu ; N/A 
S-a procedat la efectuarea unei aprecieri individuale a performanţelor diverşilor profesionişti? da ; nu ; N/A 
Foile de lucru permit asigurarea că următoarele obiective sunt respectate:
Imobilizări
Exhaustivitatea
■ toate imobilizările intrate şi ieşite sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
■ toate amortismentele sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
■ toate veniturile şi cheltuielile sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
Realitatea
■ imobilizările înregistrate există şi aparţin întreprinderii? da ; nu ; N/A 
■ nicio cheltuială curentă nu este trecută pe imobilizări? da ; nu ; N/A 
■ restricţiile de proprietate sunt înregistrate (ipoteci, gajuri etc.)? da ; nu ; N/A 
Evaluarea corectă
■ înregistrarea imobilizărilor s-a efectuat la costul corect? da ; nu ; N/A 
■ amortismentele sunt calculate conform principiilor general admise? da ; nu ; N/A 
Perioada corectă
■ înregistrarea în contabilitate se efectuează atunci când fenomenul economic se produce? da ; nu ; N/A 
Înregistrarea corectă
■ intrările şi ieşirile sunt corect înregistrate? da ; nu ; N/A 
■ operaţiunile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A 
Stocuri şi producţie în curs
Exhaustivitatea
■ toate stocurile sunt inventariate? da ; nu ; N/A 
■ toate stocurile inventariate sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 

25
■ toate mişcările de stocuri sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
Realitatea
■ stocurile contabilizate există şi aparţin întreprinderii? da ; nu ; N/A 
Evaluarea corectă
■ costul stocurilor a fost corect stabilit? da ; nu ; N/A 
■ stocurile supuse deprecierii sunt corect identificate? da ; nu ; N/A 
■ provizioanele pentru deprecierea stocurilor sunt corect calculate şi contabilizate? da ; nu ; N/A 
Perioada corectă
■ înregistrarea stocurilor s-a efectuat la aceeaşi dată ca înregistrările
de la cumpărări-vânzări, darea în producţie da ; nu ; N/A 
Imputarea (înregistrarea) corectă
■ stocurile inventariate sunt înregistrate în conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A 
■ listele de inventar sunt corect totalizate? da ; nu ; N/A 
■ suma stocurilor din bilanţ corespunde cu inventarul? da ; nu ; N/A 
■ operaţiile diverse sunt corect justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A 
Ciclul de cumpărări/furnizori
Exhaustivitatea
■ toate mărfurile primite sunt recepţionate şi facturate? da ; nu ; N/A 
■ scăderile (stornările) s-au efectuat pentru toate mărfurile returnate
şi pentru litigiile cu furnizorii? da ; nu ; N/A 
■ toate facturile primite (şi anulările) sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
Realitatea
■ toate facturile primite corespund cu mărfurile efectiv primite? da ; nu ; N/A 
■ toate scăderile (anulările) primite corespund cu retururile efective? da ; nu ; N/A 
Evaluarea corectă
■ facturile sunt primite cu preţurile corecte şi au fost corect evaluate? da ; nu ; N/A 
■ devizele au fost corect convertite? da ; nu ; N/A 
Perioada corectă
■ facturile sunt contabilizate sau provizionate în perioada în care mărfurile au fost primite? da ; nu ; N/A 
■ scăderile (anulările) sunt contabilizate de îndată ce sunt cunoscuţi factorii care
le justifică? da ; nu ; N/A 
Imputarea (înregistrarea) corectă
■ facturile şi anulările sunt înregistrate în conturile
corespunzătoare (furnizori, cheltuieli, TVA)? da ; nu ; N/A 
■ operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A 
■ jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A 
Ciclul de vânzări/clienţi
Exhaustivitatea
■ toate mărfurile expediate sunt facturate? da ; nu ; N/A 
■ facturile sunt emise pentru toate mărfurile returnate de clienţi? da ; nu ; N/A 
■ toate facturile (anulările) sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
Realitatea
■ toate facturile emise corespund mărfurilor expediate? da ; nu ; N/A 
■ toate anulările de facturi corespund cu returnările efective? da ; nu ; N/A 
Evaluarea corectă
■ facturile (anulările) sunt emise cu preţuri corecte şi sunt corect calculate? da ; nu ; N/A 
■ facturile a căror plată este îndoielnică sunt rapid identificate? da ; nu ; N/A 
■ destinatarul facturilor şi cel al mărfurilor este acelaşi? da ; nu ; N/A 
Perioada corectă
■ facturile sunt contabilizate în perioada livrărilor? da ; nu ; N/A 
■ anulările sunt contabilizate de îndată ce faptele care le justifică sunt cunoscute? da ; nu ; N/A 
Imputarea (înregistrarea) corectă
■ facturile şi anulările sunt înregistrate în conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A 
■ operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A 

26
■ jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A 
Trezorerie/finanţare
Încasări
Exhaustivitatea
■ toate sumele datorate întreprinderii au fost încasate? da ; nu ; N/A 
■ toate sumele încasate sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
■ diferenţele încasate au fost corect înregistrate? da ; nu ; N/A 
Realitatea
■ toate descărcările clienţilor sau debitorilor corespund încasărilor efective? da ; nu ; N/A 
■ toate efectele sunt efectiv încasate sau remise la încasare? da ; nu ; N/A 
Evaluarea corectă
■ încasările sunt contabilizate pentru suma reală? da ; nu ; N/A 
■ efectele remise la încasare au fost corect contabilizate? da ; nu ; N/A 
Perioada corectă
■ încasările sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv primite? da ; nu ; N/A 
Imputarea (înregistrarea) corectă
■ încasările sunt înregistrate în conturile corespunzătoare (clienţi, bănci, casa etc.)? da ; nu ; N/A 
■ operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A 
■ jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A 
Plăţi furnizori
Exhaustivitatea
■ toate plăţile efectuate sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
■ reţinerile sunt contabilizate la fiecare plată? da ; nu ; N/A 
■ diferenţele de plată sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
Realitatea
■ toate plăţile înregistrate corespund unor documente justificative? da ; nu ; N/A 
■ documentele care reflectă obligaţii nu sunt plătite decât o dată? da ; nu ; N/A 
Evaluarea corectă
■ plăţile sunt înregistrate pentru suma reală? da ; nu ; N/A 
■ avansurile sunt deduse din plăţi? da ; nu ; N/A 
Perioada corectă
■ plăţile sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv făcute? da ; nu ; N/A 
■ scadenţele raportate sunt înregistrate în momentul în care au fost cunoscute? da ; nu ; N/A 
Imputarea (înregistrarea) corectă
■ plăţile sunt înregistrate în conturile corespunzătoare (furnizori, bănci, casa etc.)? da ; nu ; N/A 
■ operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A 
■ jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A 
Plăţi personal
Exhaustivitatea
■ toate sumele plătite (prime etc.) sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
■ toate ştatele sunt contabilizate? da ; nu ; N/A 
Realitatea
■ numai salariaţii reali ai întreprinderii primesc o remuneraţie? da ; nu ; N/A 
■ remuneraţia şefului de întreprindere nu este excesivă? da ; nu ; N/A 
■ salariile sunt corect înregistrate? da ; nu ; N/A 
Evaluarea corectă
■ salariile şi asimilatele sunt corect evaluate? da ; nu ; N/A 
Perioada corectă
■ salariile şi asimilatele sunt înregistrate în perioada corespunzătoare
prestaţiei reale a serviciului? da ; nu ; N/A 
Imputarea (înregistrarea) corectă
■ salariile şi asimilatele s-au înregistrat în conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A 
■ operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A 

27
■ jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A 
Grup şi asociaţi
Foile de lucru permit constatarea că operaţiunile înscrise în conturile de grup şi asociaţi:
■ cuprind toate mişcările care le privesc şi doar pe acestea? da ; nu ; N/A 
■ sunt evaluate corect? da ; nu ; N/A 
■ sunt înregistrate în conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A 
■ au făcut obiectul autorizării necesare? da ; nu ; N/A 
Casa
Foile de lucru permit asigurarea că:
■ poziţiile conturilor de casă corespund realităţii? da ; nu ; N/A 
■ operaţiunile se sprijină pe documente de trezorerie şi că
acestea sunt corecte şi contabilizate? da ; nu ; N/A 
■ constrângerile legale privind încasările şi plăţile sunt respectate? da ; nu ; N/A 
Bănci, cecuri, valori de încasat
Foile de lucru permit constatarea că:
■ poziţiile conturilor de trezorerie corespund realităţii? da ; nu ; N/A 
■ operaţiile se sprijină pe documente de trezorerie şi că acestea sunt corect contabilizate? da ; nu ; N/A 
Cheltuieli şi venituri financiare
Foile de lucru permit asigurarea că cheltuielile şi veniturile
care figurează în conturi:
■ sunt evaluate în mod corect? da ; nu ; N/A 
■ cuprind numai cheltuielile şi veniturile aferente exerciţiului încheiat? da ; nu ; N/A 
■ sunt înregistrate şi imputate în manieră corespunzătoare? da ; nu ; N/A 
Operaţiuni excepţionale
Foile de lucru permit asigurarea că în conturile 67 şi 77:
■ sunt cuprinse toate datoriile şi toate rezultatele operaţiunilor
excepţionale şi doar acestea? da ; nu ; N/A 
■ veniturile şi cheltuielile sunt corect evaluate şi înregistrate? da ; nu ; N/A 
3. Respectarea standardelor profesionale privind misiuni speciale: aporturi la capital, fuziuni sau divizări,
consultanţă fiscală, alte misiuni speciale
Sunt respectate normele de comportament profesional prevăzute în standardele profesionale?
■ independenţă da ; nu ; N/A 
■ competenţă da ; nu ; N/A 
■ calitatea lucrărilor da ; nu ; N/A 
■ confidenţialitate da ; nu ; N/A 
Sunt respectate normele de lucru prevăzute în standardele profesionale?
■ programarea lucrărilor da ; nu ; N/A 
■ delegarea şi supravegherea da ; nu ; N/A 
■ utilizarea lucrărilor altor profesionişti da ; nu ; N/A 
■ documentarea lucrărilor da ; nu ; N/A 
Sunt respectate normele de raportare prevăzute în standardele profesionale? da ; nu ; N/A 

III. Auditul de conformitate


În legătură cu rapoartele anuale ale cabinetului:
■ au fost depuse rapoartele de membru pe ultimii 3 ani? da ; nu ; N/A 
■ au fost completate corect? da ; nu ; N/A 
În legătură cu dezvoltarea profesională continuă:
■ s-a participat la acţiunile organizate de Corp? da ; nu ; N/A 
■ s-au respectat cele 40 de ore de educaţie în ultimii 2 ani? da ; nu ; N/A 
Cabinetul a fost reprezentat la adunările generale în ultimii 3 ani? da ; nu ; N/A 
Au fost plătite cotizaţiile pe ultimii 3 ani?
■ fixe da ; nu ; N/A 
■ variabile da ; nu ; N/A 
În legătură cu exercitarea profesiei:

28
■ s-a constatat exercitarea de activităţi fără autorizaţie eliberată de Corp? da ; nu 
■ cabinetul a fost sancţionat disciplinar de către Corp în ultimii 2 ani? da ; nu 

29
Anexa nr. 2
la regulament

RAPORTUL AUDITORULUI DE CALITATE


– model –

I. Cabinetul auditat
Numele şi prenumele (denumirea socială)
......................................................................................................................................................
II. Timpul afectat auditului
– în teren: de la data ..................... la data ..................... nr. zile ......
– la sediul filialei: de la data ..................... la data ..................... nr. zile ......

III. Constatările auditului de calitate


Auditul structural
1.
2.
3.
.
.
.

Cabinetul are un număr de ...... salariaţi.

Auditul tehnic
Natura serviciului prestat Număr clienţi Număr dosare verificate
........................................ ............................. ......................................
........................................ ............................. ......................................

Constatări:
1.
2.
3.
.
.
.

Auditul de conformitate
1.
2.
3.
.
.
.

IV. Evaluare
Pe baza fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate a rezultat un număr de ............ puncte calitative
determinate astfel:
Coeficient de
Puncte ponderare (%) Total puncte calitative

Auditul structural …………… ........... …………….


Auditul tehnic …………… ........... …………….
Auditul de conformitate …………… ........... …………….
Total __________________________________________________________________________
Propunem încadrarea cabinetului în clasa ...... de calitate.

30
V. Măsuri
Auditul structural
1.
2.
3.
.
.
.
Auditul tehnic
1.
2.
3.
.
.
.
Auditul de conformitate
1.
2.
3.
.
.
.

Data Semnătura
…………….. ……………..

31
Anexa nr. 3
la regulament

DECLARAŢIE

Subsemnatul, ........................................................., expert contabil cu numărul matricol .........../ .........../..........., în


legătură cu cauza care face obiectul Dosarului nr. .........../........... al ................................................................, declar
următoarele:
a) nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de art. 12 alin. (1)
şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, republicată, şi de art. 8 din Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România nr. 53/2005 emisă în baza art. 20 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.
b) faţă de prevederile reglementărilor sus-menţionate mă aflu în următoarele situaţii:
– …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Prezenta declaraţie este dată pe propria răspundere, fiind conformă cu realitatea, având în vedere prevederile
legii privind falsul în înscrisuri şi declaraţii.

Data Semnătura
……………… …………………

32
Anexa nr. 4
la regulament

CECCAR
Filiala .....................
Dosar nr.:
Beneficiar:
Termen:
Nr. înregistrare:

REFERAT
privind auditarea modului de respectare a normelor profesionale

I. Data primirii:
II. Experţi contabili: Numele şi prenumele Calitatea
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
III. Observaţii cu privire la:
a) Concordanţa dintre obiective, constatări şi concluzii
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) Respectarea Standardului profesional nr. 35
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) Respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
d) Alte observaţii
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Auditor de calitate,
……………………
(Semnătura) Ştampila

33
Anexa nr. 5
la regulament

CECCAR

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI


ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

– Filiala ........................................................ –
Auditat îndeplinirea Standardului profesional nr. 35
Dosar nr. .................... / ............... al .......................

Auditor de calitate
Numele …………………................
Prenumele …………………...........
L.S.

Anexa nr. 6
la regulament

REGISTRUL
de evidenţă a lucrărilor de expertiză

Nr. Dosar Experţi contabili, Data Data


Termen Observaţii
crt. Nr. şi data Organul beneficiar numele şi prenumele intrării ieşirii

34
35
NORME
privind certificarea atestării
auditului de calitate
în domeniul
1
serviciilor contabile

1
Aprobate prin Decizia nr. 08/194 din 1 iulie 2008 a Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
36
CECCAR
Nr. 406 / 26.06.2008

NORME
privind certificarea atestării auditului de calitate
în domeniul serviciilor contabile
Având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată,
precum şi art. 17 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile
aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14 mai 2008 a Consiliului superior al CECCAR, cu
modificările şi completările ulterioare, se emit următoarele norme:
Art. 1. Auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de către membrii Corpului se
efectuează în conformitate cu Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul
serviciilor contabile şi are ca obiectiv principal respectarea de către membri a
standardelor şi normelor profesionale şi a Codului etic naţional al profesioniştilor
contabili, emise de CECCAR, în scopul satisfacerii interesului public.
Art. 2. Începând cu auditul de calitate al serviciilor contabile prestate în anul 2008, pentru
cointeresarea membrilor în respectarea standardelor şi normelor profesionale şi a
Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România, se eliberează
cabinetelor şi societăţilor auditate – membre ale Corpului – care au obţinut clasa A
în urma controlului un „certificat de calitate” conform modelului anexat.
Art. 3. Eliberarea certificatului de calitate în domeniul serviciilor contabile se face prin
decizie a Biroului permanent al Consiliului superior al CECCAR în temeiul notei
justificative întocmite de departamentul de specialitate al Corpului pe baza dosarului
auditului de calitate întocmit de auditori.
Art. 4. Certificatul de calitate în domeniul serviciilor contabile se păstrează la loc vizibil în
cabinetul sau societatea auditat(ă). În baza acestui certificat, cabinetul sau societatea
va putea înscrie în antetul scrisorilor şi pe alte documente emise menţiunea
„atestat(ă) calitativ prin DBP/CECCAR nr. ..…../….…….”.
Art. 5. Certificatul de calitate în domeniul serviciilor contabile va fi retras sau anulat, la
propunerea filialei sau a Departamentului pentru urmărirea aplicării normelor
profesionale şi auditului de calitate din cadrul Corpului, dacă va fi retrasă sau
anulată autorizaţia de funcţionare a cabinetului sau societăţii de profil, precum şi
atunci când la controlul ulterior membrul respectiv a fost clasificat calitativ la clasa
D sau E.
Art. 6. Certificatele de calitate în domeniul serviciilor contabile se tipăresc în mod unitar şi
se numerotează în regim special, prin grija Secretariatului general al Corpului.
6.1. Tipărirea formularelor-certificat se face de către CECCAR, prin grija Direcţiei
Administrative, pe baza referatului DUANPAC aprobat de conducerea
Corpului.
6.2. Se atribuie seria A şi numărul de la 0001 la 1.000 pentru certificatele de atestare
ce se vor tipări în prima ediţie, respectiv seriile B, C ..., şi numerele de la 1.001
în continuare, pentru certificatele de atestare ce se vor tipări în continuare.

37
Art. 7. Gestionarea şi evidenţa certificatelor de calitate în domeniul serviciilor contabile se
asigură de către Direcţia Administrativă prin magazia de materiale şi Departamentul
pentru urmărirea aplicării normelor profesionale şi auditului de calitate din cadrul
Corpului.
7.1. Primirea în gestiune a formularelor tipărite se face pe baza documentelor de
livrare însoţitoare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind recepţia valorilor
materiale.
7.2. Evidenţa operativă se ţine în cadrul Direcţiei Administrative cu ajutorul „Fişei
formularului cu regim special”.
7.3. Eliberarea din magazie a formularelor-certificat se face la cererea DUANPAC,
pe bază de referat, cu aprobarea directorului general al Corpului. Numărul
formularelor-certificat eliberate va fi egal cu numărul cabinetelor care au
obţinut ca urmare a controlului efectuat clasa A de calitate şi care au solicitat
certificate, număr aprobat de Biroul permanent al Corpului potrivit raportului
întocmit de către DUANPAC.
7.4. Formularele-certificat se completează de către DUANPAC şi se semnează de
către preşedintele Consiliului superior al Corpului, conform Raportului aprobat
de Biroul permanent al Corpului.
7.5. Certificatele de calitate se eliberează titularilor, personal, sub semnătură, de
către DUANPAC, care va comunica în scris cabinetelor data la care se vor
prezenta pentru primirea acestora.
7.6. DUANPAC întocmeşte un Registru privind situaţia formularelor-certificat
emise, cuprinzând numărul curent, data eliberării certificatului, numele
cabinetului, numele reprezentantului cabinetului, numărul carnetului de
membru sau autorizaţiei de funcţionare, filiala de care aparţine, seria şi numărul
certificatului, numărul deciziei Biroului permanent care a aprobat eliberarea
certificatului, data predării certificatului, data anulării sau retragerii
certificatului (dacă este cazul), semnătura de primire a certificatului.
7.7. Numărul certificatelor înregistrate trebuie să fie egal cu numărul mătcilor
formularelor-certificat eliberate. Formularele-certificat greşit completate vor fi
înregistrate (în Registru) cu menţiunea „anulat”, iar la matcă trebuie să se
regăsească şi certificatul anulat. Mătcile formularelor-certificat vor fi păstrate la
DUANPAC, care va ţine evidenţa lor.
7.8. Certificatele de calitate în domeniul serviciilor contabile care vor fi retrase sau
anulate, la propunerea filialei sau a DUANPAC, se vor înregistra în Registrul
privind situaţia certificatelor.
7.9. Semestrial, DUANPAC va prezenta directorului general situaţia eliberării de
certificate de calitate către cabinetele care au obţinut clasa de calitate A, precum
şi a celor anulate şi retrase.
7.10.În situaţiile de deteriorare sau pierdere a certificatului de calitate se va proceda
astfel:
● Pentru situaţiile de deteriorare: cabinetul va depune la DUANPAC o cerere,
la care anexează certificatul deteriorat;
● Pentru situaţiile de pierdere: cabinetul depune la DUANPAC o cerere
însoţită de dovada anunţului în presa locală privind pierderea certificatului
de calitate şi declararea acestuia nul.

38
● În cazul în care sunt îndeplinite prevederile legale, în baza unui raport al
DUANPAC, se va proceda la eliberarea unei copii după matca certificatului
respectiv, semnată şi ştampilată de preşedintele Corpului.
Art. 8. Departamentul pentru urmărirea aplicării normelor profesionale şi auditului de
calitate din cadrul Corpului va urmări aducerea la îndeplinire a prezentelor norme.
Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentelor norme, se abrogă Normele nr. 10043 din 26
iulie 2004 privind certificarea atestării auditului de calitate al serviciilor
contabile, aprobate prin Decizia Biroului permanent nr. 04/113 din
31 iulie 2004.

39
Corpul Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
din România

DBP/CECCAR nr. ……… DBP/CECCAR nr. ………

CERTIFICAT DE CALITATE
CERTIFICAT DE CALITATE
……………………… localitatea ………….. judeţul (sectorul) ………… numărul matricol ……….,
………………………………………….
(cabinetul/societatea) (cabinetul/societatea)
localitatea …….. judeţul (sectorul) …………….. membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, poziţia
numărul matricol …………………. membru ………………., a fost auditat(ă) în domeniul calităţii serviciilor contabile prestate în anul ………..,
CECCAR, poziţia ………………. în conformitate cu Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile şi normele
profesionale emise de CECCAR.

Data eliberării ………………………


Data eliberării ……………….

Preşedintele
Preşedintele Consiliului superior al Corpului
Consiliului superior al Corpului

Seria …… Nr. …………… Seria …… Nr. ……………

40
GHIDUL
AUDITORULUI
DE CALITATE
în domeniul
1
serviciilor contabile

1
Aprobat prin Hotărârea nr. 08/130 din 30 august 2008 a Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, cu modificările şi completările ulterioare.
41
OBIECTIVELE AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL
1
SERVICIILOR CONTABILE

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 3
Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective:
a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate
şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru;
c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a
obligaţiilor de membru;
d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi,
apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului.

COMENTARII

 Este esenţial ca beneficiarii serviciilor şi publicul să aibă posibilitatea de a percepe că opiniile


sau soluţiile exprimate de profesioniştii contabili sunt lipsite de prejudecăţi.
În acelaşi scop, prin auditul de calitate conducerile filialelor apreciază referitor la un profesionist
contabil dacă metodele (procedeele) cabinetului sunt pe măsura numărului şi importanţei
misiunilor sale şi, dacă este cazul, stabilesc armonizarea posibilităţilor şi responsabilităţilor în
exercitarea acestora.
În toate circumstanţele, profesioniştii contabili trebuie să facă dovada independenţei, care
defineşte şi garantează caracterul liberal al profesiei. Omogenizarea comportamentelor,
asigurarea independenţei în exercitarea profesiei reprezintă, prin urmare, un obiectiv esenţial al
auditului de calitate.

 Auditul de calitate asigură o organizare omogenă a cabinetelor profesionale, perfecţionarea şi


aplicarea unitară a metodelor de lucru de către fiecare profesionist contabil.

 Dacă responsabilitatea profesioniştilor contabili este individuală, consecinţele sale în plan civil
antrenează, dincolo de răspunderea personală, răspunderea colectivă a tuturor. Imaginea
profesiei, în întregul său, depinde în mod egal de respectarea de către toţi profesioniştii a
normelor profesionale. Aşadar, auditul de calitate permite verificarea concordanţei dintre
opiniile şi soluţiile exprimate de către profesionişti şi documentele de lucru care au stat la baza
exprimării acestora.
De asemenea, permite aprecierea faptului dacă profesionistul contabil şi colaboratorii săi sunt
cunoscători ai sectorului de activitate la care se referă misiunile încredinţate.

42
 Auditul de calitate trebuie să permită constatarea aplicării efective a standardelor şi normelor
profesionale, urmărind două scopuri:
– de a semnala cabinetelor auditate toate insuficienţele susceptibile de a pune la îndoială
calitatea lucrărilor şi de a le indica măsurile pentru remediere;
– de a informa permanent organismul profesional despre problemele existente în cabinete,
rezultate din constatările auditului, pentru a permite acestuia să ia decizii în cunoştinţă de
cauză.
În acelaşi timp, auditul de calitate, cuprinzând aprecierea modului în care sunt aplicate normele
profesionale, precum şi îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului, oferă posibilitatea
evaluării rezultatelor şi stabilirii măsurilor de remediere a deficienţelor constatate sau sesizării
consiliului filialei în cazul unor încălcări ale reglementărilor privind exercitarea profesiei, ale
Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, precum şi ale normelor profesionale emise de
Corp.

 Privit ca un instrument de autocontrol, auditul de calitate oferă ocazia unui dialog colegial între
profesioniştii contabili auditaţi şi auditorii care le apreciază activitatea.
Acest dialog permite fiecărui profesionist să se evalueze în raport cu normele profesionale,
constituind o bază de reflecţie, ori de câte ori în evoluţia sa practică se impune prevenirea şi
limitarea riscurilor. În ultimă instanţă, acesta pune faţă în faţă profesioniştii contabili şi propriile
lor responsabilităţi.
În cadrul relaţiilor profesionale stabilite sau dezvoltate cu acest prilej, auditorii de calitate
îndrumă membrii Corpului în aplicarea legislaţiei şi reglementărilor în domeniu, a
reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naţional al profesioniştilor contabili,
precum şi a normelor profesionale emise de Corp.
Auditul de calitate are şi păstrează un caracter pedagogic incontestabil şi este acceptat ca atare.

43
PRINCIPIILE AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL
2
SERVICIILOR CONTABILE

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 4
Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale:
a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor
profesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanţă, expertiză etc.;
b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate
fi adusă la cunoştinţă terţilor;
c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii
cabinetului;
d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului, anume
formaţi şi instruiţi, care au calitatea de angajaţi ai Corpului;
e) armonizare: pe cât posibil, cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe
organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord
cu aceste organisme.

COMENTARII
a) Universalitate
Toţi profesioniştii contabili sunt auditaţi în domeniul calităţii serviciilor contabile prestate,
indiferent de calitatea lor (expert contabil, contabil autorizat, profesionist străin autorizat să îşi
exercite profesia în România) şi indiferent de forma de exercitare (persoană fizică, societate
recunoscută de Corp).

b) Confidenţialitate
Este o regulă esenţială care presupune stricta respectare de către auditor a obligaţiei de secret
profesional şi transmiterea, în termenul prevăzut de Regulamentul privind auditul de calitate în
domeniul serviciilor contabile, la DUANPAC a dosarului cabinetului auditat la sfârşitul
auditului.

c) Adaptarea auditului
Chiar şi atunci când exigenţa de calitate a lucrărilor cerută este identică pentru toate cabinetele,
în scopul organizării auditului se va avea în vedere ca acesta să fie în concordanţă cu mărimea
cabinetului şi cu natura misiunilor pe care le exercită.

d) Colegialitate
Auditul de calitate ţine cont de aspectul liberal al profesiei şi de auditul profesioniştilor de către
profesionişti (audit între egali), rolul Corpului fiind de a garanta buna organizare şi administrare
a auditului de calitate, precum şi de a angaja şi instrui auditorii de calitate.

44
e) Armonizare
O bună armonizare evită suprapunerea controalelor efectuate din partea mai multor organisme
profesionale asupra profesioniştilor contabili.
Armonizarea auditărilor se realizează în temeiul acordurilor intervenite între CECCAR şi
organismele profesionale cu activităţi adiacente profesiei contabile (CAFR, UNPIR etc.).

45
METODOLOGIA AUDITULUI DE CALITATE
3
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 5
Auditul de calitate cuprinde:
a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în
cadrul acestuia (auditul structural);
b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj
dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (auditul tehnic);
c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia, etica, plata
cotizaţiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activităţile organizate
de Corp (auditul de conformitate).
Art. 6
Auditul de calitate are drept referinţă standardele profesionale emise de Corp pentru fiecare
serviciu profesional prestat, regulile şi normele profesionale în vigoare în momentul exercitării
misiunilor şi uzanţele profesionale, precum şi Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.
Art. 7
Prezentul regulament se referă atât la misiunile normalizate de Corp, cât şi la misiunile cerute
de anumite reglementări în vigoare.

COMENTARII
 Standardele profesionale sunt următoarele:
– Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare;
– Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea
şi prezentarea situaţiilor financiare;
– Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societăţile comerciale;
– Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar şi Cadrul conceptual privind
misiunile standardizate ale expertului contabil;
– Standardul profesional nr. 31: Misiunea experţilor contabili pentru aporturi la capital;
– Standardul profesional nr. 32: Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări;
– Standardul profesional nr. 34: Serviciile fiscale;
– Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile;
– Standardul profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de experţii contabili;
– Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii;
– Standardul profesional nr. 38: Dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili;
– Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor;
– Standardul nr. 40: Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme
membre CECCAR.
 Componenţa standardelor profesionale:
– Norme de comportament profesional;
46
– Norme de lucru;
– Norme de raportare.

47
ETAPELE AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL
4
SERVICIILOR CONTABILE

 Etapele realizării auditului de calitate sunt următoarele:


– pregătirea auditului de calitate;
– executarea auditului de calitate;
– evaluarea rezultatelor şi stabilirea de măsuri;
– raportarea auditului de calitate.

41 PREGĂTIREA AUDITULUI DE CALITATE

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. a)
Timpul necesar pentru audit este în funcţie de importanţa cabinetului şi se stabileşte numai după
completarea şi analiza chestionarului pregătitor. Cabinetul ales pentru auditul de calitate este
informat prin scrisoare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea auditului.
Scrisoarea este însoţită de un chestionar care cuprinde un ansamblu de informaţii referitoare, pe de
o parte, la organizarea generală a cabinetului, la misiunile pe care acesta le derulează, iar pe de
altă parte, la respectarea obligaţiilor de membru. Chestionarul completat trebuie retrimis filialei, în
termen de 15 zile de la data primirii lui. Odată cu returnarea chestionarului, cabinetul poate cere
să beneficieze de dispoziţiile prezentului regulament referitoare la recuzarea auditorului, caz în
care auditul va fi realizat prin auditori din afara razei de activitate a filialei, prin grija DUANPAC.

COMENTARII

 Obiectivul fazei pregătitoare a auditului este de a obţine un ansamblu de informaţii referitoare,


pe de o parte, la organizarea cabinetului, iar pe de altă parte, la misiunile pe care le exercită.
Aceste informaţii sunt colectate cu ajutorul unui chestionar pregătitor, precum şi prin
documentarea prealabilă a auditorului de calitate pe baza rapoartelor anuale de activitate depuse
de membrii Corpului şi a altor documente existente la filială privind pregătirea profesională
continuă, prezenţa la adunările generale ale membrilor, plata cotizaţiilor, aspecte de etică etc.

 Cabinetul programat pentru auditul de calitate este informat prin scrisoarea prevăzută în anexa
nr. 1 la ghid, însoţită de chestionarul pregătitor prevăzut în anexa nr. 2 la ghid.

 Chestionarul pregătitor al auditului de calitate permite auditorului să stabilească durata auditului


şi să determine costurile aferente.

 Chestionarul pregătitor se înscrie în faza de cunoaştere prealabilă a cabinetului; datorită acestui


fapt, conţinutul său este limitat în special la:
– informaţii generale despre cabinet;
– organizarea cabinetului;
48
– personalul cabinetului;
– formarea profesională;
– clienţii şi misiunile cabinetului;
– metodele şi procedurile de lucru;
– alte forme de exercitare a profesiei.

42 EXECUTAREA AUDITULUI DE CALITATE

 Executarea auditului de calitate cuprinde trei faze complementare pentru fiecare misiune de
audit, respectiv:
● auditul structural;
● auditul tehnic;
● auditul de conformitate.

421 Auditul structural

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. b)
……………………………………………………………………………………………………
– auditul structural constă într-un diagnostic de organizare a cabinetului în scopul
aprecierii dacă modul de organizare asigură îndeplinirea de misiuni conform normelor,
regulilor şi uzanţelor profesionale, emise sau recunoscute de Corp, evidenţiind lipsurile în ceea
ce priveşte metodele şi procedurile existente în cabinet, existenţa logisticii şi a standardelor şi
normelor profesionale specifice fiecărei misiuni, conform obiectului de activitate al
cabinetului;

COMENTARII

 Pentru efectuarea auditului structural este necesară documentarea prealabilă a auditorului de


calitate asupra organizării cabinetului, metodelor şi procedeelor care se aplică, utilizând în acest
scop informaţiile furnizate de chestionarul pregătitor şi alte documente existente la filială, care
să permită susţinerea unei prime aprecieri asupra auditului structural (înainte de vizita la
cabinet).

 Dacă se constată, în timpul acestei prime faze, că informaţii semnificative au fost omise în
completarea chestionarului pregătitor (ca, de exemplu, existenţa unor birouri secundare etc.),
auditorul de calitate trebuie să aducă la cunoştinţă imediat acest aspect conducerii filialei.

 Cunoaşterea şi verificarea efectivă a modului în care organizarea cabinetului asigură


îndeplinirea misiunilor conform standardelor şi normelor profesionale emise de Corp se
realizează prin vizita la cabinet.

49
 Auditul structural se realizează cu ajutorul unei foi de lucru (model 421 Foaie de lucru – audit
structural).

 Verificarea modului de respectare a normelor profesionale în cadrul auditului structural se


efectuează pentru fiecare punct prevăzut în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de
calitate (model 431), pe baza analizei situaţiei de fapt a cabinetului în raport cu normele
generale de bază aplicabile tuturor misiunilor, respectiv normele de comportament profesional
(111-115), normele de lucru (121-125) şi norma de raportare (130).

 Foaia de lucru – audit structural (model 421) se întocmeşte pentru toate punctele, în ordinea în
care figurează în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431).

Mod de completare:
1. Punct de verificat – se înscriu numărul şi denumirea punctului conform Fişei centralizatoare
a rezultatelor auditului de calitate (model 431), capitolul I „Auditul structural”.
2. Norma aplicabilă – se înscriu numărul şi denumirea normei aplicabile pentru punctul
respectiv.
3. Constatări – se înscriu toate constatările care trebuie să susţină răspunsurile completate în
căsuţele din Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431).

50
421 Foaie de lucru – audit structural

Cabinetul auditat: Auditor de calitate: Data: Pagina nr.


________________________ ___________________ ______________ _______

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

etc.

51
422 Auditul tehnic

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. b)
……………………………………………………………………………………………………
– auditul tehnic constă în examinarea unui număr de dosare de lucru şi permite aprecierea
calităţii metodelor efectiv puse în lucru de cabinet. Alegerea dosarelor se face pe baza
concluziilor şi informaţiilor rezultate din auditul structural. Auditul tehnic se face prin referire la
standardele profesionale emise de Corp, la normele şi regulile în vigoare, precum şi la uzanţele
profesionale;

COMENTARII

 Pentru alegerea dosarelor de examinat nu trebuie formalizate reguli precise care să permită
stabilirea numărului şi tipului de dosare de examinat.
În acest sens, în vederea asigurării fiabilităţii şi omogenizării auditului tehnic este necesar să fie
luate în considerare următoarele criterii:
– în cazul în care cabinetul exercită o singură misiune, dosarele alese trebuie să fie
reprezentative pentru misiunea respectivă;
– în cazul în care cabinetul exercită mai multe tipuri de misiuni, dosarele alese trebuie să
cuprindă ansamblul misiunilor şi să fie reprezentative pentru fiecare misiune;
– dacă din verificarea punctelor privind auditul structural se constată o problemă de
independenţă (de exemplu, un client reprezentând o parte semnificativă în totalul activităţii
cabinetului), este indicat să se aleagă dosarul clientului respectiv;
– dacă din auditul structural se constată că o bună parte din punctele verificate prezintă o
situaţie nefavorabilă la cabinetul respectiv (de exemplu, lipsa standardelor profesionale
emise de Corp pentru misiunile pe care le exercită, inexistenţa unei proceduri de planificare
a misiunilor şi de programare a lucrărilor), se recomandă alegerea unui număr mai mare de
dosare pentru a fi examinate, în scopul asigurării că riscurile identificate nu au avut
incidenţă reală asupra calităţii lucrărilor.

 Auditul tehnic se execută pe tipuri de misiuni, prin examinarea dosarelor alese şi respectiv prin
verificarea modului de respectare a standardelor profesionale emise de Corp, a normelor şi
regulilor în vigoare pentru fiecare punct prevăzut în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului
de calitate (model 431), cu ajutorul Foii de lucru – audit tehnic (model 422).
Datele de identificare ale clienţilor sau ale beneficiarilor lucrărilor executate de cabinet se
consemnează în Foaia de lucru – audit tehnic (model 422.1), care se întocmeşte pentru fiecare
dosar ales pentru examinare.

 Pentru efectuarea auditului tehnic, în funcţie de tipul misiunilor examinate se utilizează


următoarele foi de lucru:
– 422.2 Foaie de lucru – audit tehnic pentru lucrări de ţinere a contabilităţii, de elaborare şi
examinare a situaţiilor financiare (respectarea Standardului profesional nr. 21: Misiunea de
ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, şi a Standardului
52
profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi
prezentarea situaţiilor financiare);
– 422.3 Foaie de lucru – audit tehnic pentru lucrări de audit financiar – alte tipuri decât auditul
statutar şi auditul intern (respectarea Standardului profesional nr. 24: Misiunile de audit
financiar şi Cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil);
– 422.4 Foaie de lucru – audit tehnic pentru misiuni speciale (respectarea standardelor
profesionale specifice misiunilor respective):
■ expertize contabile judiciare (respectarea Standardului profesional nr. 35: Expertizele
contabile);
■ expertize contabile extrajudiciare (respectarea Standardului profesional nr. 35:
Expertizele contabile);
■ activitate de cenzor (respectarea Standardului profesional nr. 23: Activitatea de cenzor
în societăţile comerciale);
■ audit intern (respectarea Standardului profesional nr. 36: Misiunile de audit intern
realizate de experţii contabili);
■ evaluări patrimoniale (respectarea Standardului profesional nr. 37: Misiunea de
evaluare a întreprinderii, precum şi a Standardelor Internaţionale de Evaluare);
■ asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale
(respectarea Standardului profesional nr. 39: Misiunea de consultanţă pentru crearea
întreprinderilor);
■ aporturi la capital (respectarea Standardului profesional nr. 31: Misiunea experţilor
contabili pentru aporturi la capital);
■ fuziuni şi divizări (respectarea Standardului profesional nr. 32: Misiunea experţilor
contabili pentru fuziuni şi divizări);
■ asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
■ servicii de personal – salarizare;
■ alte servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

 Foile de lucru – audit tehnic (model 422.2, 422.3 şi 422.4) se întocmesc pe tipuri de misiuni pe
baza examinării dosarelor clienţilor sau ale beneficiarilor lucrărilor executate de cabinet, pentru
toate punctele, în ordinea în care figurează în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de
calitate (model 431).

Mod de completare:
1. Punct de verificat – se înscriu numărul şi denumirea punctului conform Fişei centralizatoare
a rezultatelor auditului de calitate (model 431), capitolul II „Auditul tehnic”.
2. Norma aplicabilă – se înscriu numărul şi denumirea normei aplicabile pentru punctul
respectiv.
3. Constatări – se înscriu toate constatările care trebuie să susţină răspunsurile completate în
căsuţele din Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431).

53
422.1 Foaie de lucru – audit tehnic Identificarea dosarului*

Cabinetul auditat: Auditor de calitate: Data:


______________________ _____________________ ______________

1. Denumirea clientului: _________________________________________________________


2. Forma juridică: ______________________________________________________________
3. Natura activităţii: ____________________________________________________________
4. Exerciţiul închis la: ___________________________________________________________
5. Durata exerciţiului: ___________________________________________________________
6. Cifra de afaceri: ______________________________________________________________
7. Natura misiunii: DA NU
7.1. Lucrări de ţinere a contabilităţii, de elaborare
şi examinare a situaţiilor financiare  
7.2. Lucrări de audit financiar  
7.3. Misiuni speciale  

*
Se întocmeşte pentru fiecare dosar.
54
Lucrări de ţinere a
contabilităţii, de elaborare şi
422.2 Foaie de lucru – audit tehnic examinare a situaţiilor
financiare

Cabinetul auditat: Auditor de calitate: Data: Pagina nr.


______________________ ___________________ ____________ __________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

etc.

55
Lucrări de audit financiar
422.3 Foaie de lucru – audit tehnic (alte tipuri decât auditul
statutar şi auditul intern)

Cabinetul auditat: Auditor de calitate: Data: Pagina nr.


______________________ ___________________ ____________ __________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

etc.

56
422.4 Foaie de lucru – audit tehnic Misiuni speciale*

Cabinetul auditat: Auditor de calitate: Data: Pagina nr.


______________________ ___________________ ____________ __________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

etc.

*
- expertize contabile judiciare;
- expertize contabile extrajudiciare;
- activitate de cenzor;
- evaluări patrimoniale;
- audit intern;
- aporturi la capital;
- fuziuni şi divizări;
- asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
- asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
- servicii de personal - salarizare;
- alte servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.
57
423 Auditul de conformitate

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. b)
…………………………………………………………………………………………………….
– auditul de conformitate constă în verificarea modului în care cabinetul îşi îndeplineşte
obligaţiile de membru cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională, depunerea raportului
anual de activitate, plata obligaţiilor financiare, participarea la acţiunile organizate de Corp,
aspecte etice.

COMENTARII

 Auditul de conformitate se realizează la nivelul cabinetului prin verificarea, pentru fiecare punct
prevăzut în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431), a modului în
care au fost respectate normele şi reglementările Corpului cu privire la:
– depunerea rapoartelor anuale de activitate ale cabinetului (Normele privind evidenţa şi
gestionarea membrilor nr. 1500/2009);
– dezvoltarea profesională continuă (Standardul profesional nr. 38 privind dezvoltarea
profesională continuă a profesioniştilor contabili);
– reprezentarea la adunările generale în ultimii trei ani (Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Corpului);
– plata cotizaţiilor în ultimii trei ani (OG nr. 65/1994, republicată; Metodologia de stabilire a
cotizaţiilor de membru);
– participarea la alte acţiuni organizate de Corp;
– exercitarea profesiei (efectuarea de activităţi fără autorizaţie eliberată de Corp, inclusiv fără
viza anuală de exercitare a profesiei, sancţiuni disciplinare).

 Foaia de lucru – audit de conformitate (model 423) se întocmeşte pentru toate punctele, în
ordinea în care figurează în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431).

Mod de completare:
1. Punct de verificat – se înscriu numărul şi denumirea punctului conform Fişei centralizatoare
a rezultatelor auditului de calitate (model 431), capitolul III „Auditul de conformitate”.
2. Norma (reglementarea) aplicabilă – se înscriu numărul şi denumirea normei (reglementării)
aplicabile pentru punctul respectiv.
3. Constatări – se înscriu toate constatările care trebuie să susţină răspunsurile completate în
căsuţele din Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431).

58
423 Foaie de lucru – audit de conformitate

Cabinetul auditat: Auditor de calitate: Data: Pagina nr.


_____________________ ___________________ ____________ __________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Punct de verificat: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Constatări: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

etc.

59
EVALUAREA REZULTATELOR
43
ŞI STABILIREA DE MĂSURI

Evaluarea rezultatelor
431
auditului de calitate

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. c)
1. La sfârşitul misiunii desfăşurate pe baza ghidului de audit, auditorul completează „Fişa
centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul
regulament.
2. Numărul maxim de puncte calitative acordate cabinetului auditat, atât pe total, cât şi pe
domenii ale auditului, este 100.
3. Pentru stabilirea punctelor calitative pe fiecare dintre cele 3 domenii ale auditului (structural,
tehnic şi de conformitate) se au în vedere rezultatele din „Fişa centralizatoare a rezultatelor
auditului de calitate”, care se evaluează astfel:
– peste 95% răspunsuri corecte – 100 de puncte;
– 80-95% răspunsuri corecte – 80 de puncte;
– 50-79% răspunsuri corecte – 60 de puncte;
– 25-49% răspunsuri corecte – 40 de puncte;
– sub 25% răspunsuri corecte – 20 de puncte.
4. La stabilirea punctelor calitative totale care se cuvin cabinetului auditat şi, respectiv, a clasei
de calitate se au în vedere următoarele ponderi pe domenii ale auditului:
– auditul structural – 25%;
– auditul tehnic – 40%;
– auditul de conformitate – 35%.
Pentru cabinetele fără activitate profesională, respectiv la care s-au efectuat numai auditul
structural şi auditul de conformitate, se vor avea în vedere următoarele ponderi:
– auditul structural – 40%;
– auditul de conformitate – 60%.

COMENTARII

 Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431) se completează în urma


verificării modului de respectare a standardelor profesionale, a normelor şi reglementărilor
emise sau recunoscute de Corp privind auditul structural, tehnic şi de conformitate, precum şi a
constatărilor consemnate în foile de lucru.
Modelul Fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate conţine toate punctele privind
auditul structural, tehnic şi de conformitate prevăzute în anexa nr. 1 la regulament.

60
Model 431
Fişă centralizatoare
a rezultatelor auditului de calitate
la cabinetul ..........................................

Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
I AUDITUL STRUCTURAL
A Cunoaşterea cabinetului
1 Aţi efectuat o vizită la sediul cabinetului? da ; nu ; N/A  +
B Independenţa
2 Aţi constatat exercitarea de activităţi în condiţii
de incompatibilitate sau de conflicte de
interese? da ; nu ; N/A  –
Dacă DA, se va explica în anexe.
3 Cabinetul efectuează misiuni pentru entităţi la
care există interese financiare, familiale sau de
afaceri? da ; nu  –

Nr. clienţi Ponderea în cifra


4 Care sunt serviciile pe care le prestează cabinetul?
de afaceri (%)
4.1 Servicii contabile
4.2 Servicii de audit statutar
4.3 Servicii de alte tipuri de audit
4.4 Servicii de consultanţă financiară şi fiscală
4.5 Servicii de personal – salarizare
4.6 Alte servicii profesionale:
4.6.1 Expertize contabile judiciare
4.6.2 Expertize contabile extrajudiciare
4.6.3 Activitate de cenzor
4.6.4 Evaluări patrimoniale
4.6.5 Asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea şi
reorganizarea societăţilor comerciale
4.6.6 Alte servicii profesionale care presupun
cunoştinţe de contabilitate
TOTAL 100

5 Cabinetul funcţionează în conformitate cu


reglementările în materie în ceea ce priveşte:
5.1 obiectul de activitate? da ; nu  +
5.2 acţionariatul? da ; nu ; N/A  –
5.3 administrarea? da ; nu ; N/A  +


Marcarea rubricilor în col. 3 şi notaţiile cu + (plus) sau – (minus) în col. 4 sunt exemplificative.
61
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
C Competenţa
6 Cabinetul foloseşte salariaţi? da ; nu  +
7 Dacă DA, câţi?
8 Cabinetul foloseşte colaboratori pe bază de
contracte sau convenţii civile? da ; nu  +
9 Dacă DA, câţi?
10 Nivelul de competenţă al efectivului de
personal este în concordanţă cu misiunile
cabinetului? da ; nu  +
11 Există un program de dezvoltare profesională
continuă în cadrul cabinetului? da ; nu  –
12 Există o evidenţă a acţiunilor de formare şi
dezvoltare profesională continuă la care
participă efectivul cabinetului? da ; nu  –
13 Există o continuitate a acţiunilor de formare şi
dezvoltare profesională? da ; nu  –
14 Se face periodic o evaluare a personalului? da ; nu ; N/A  +
15 Există proceduri scrise cu privire la evaluarea şi
promovarea personalului? da ; nu ; N/A  +
16 Onorariile sunt la nivelul de a permite o
rentabilitate normală a cabinetului? da ; nu ; N/A  +
17 Salariile personalului se plătesc în funcţie de
onorariile încasate pentru prestaţia fiecăruia
dintre salariaţi? da ; nu ; N/A  +
18 Există standardele profesionale emise de Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România pentru fiecare tip de misiune
compatibilă cu competenţele cabinetului? da ; nu  –
D Calitatea muncii
19 Există concordanţă între efectivul de personal al
cabinetului şi volumul de activitate? da ; nu ; N/A  +
20 Există o procedură de planificare a misiunilor şi
de programare a lucrărilor? da ; nu  +
21 Asigură planificarea cabinetului respectarea
termenelor legale de depunere a declaraţiilor
sau a celorlalte lucrări specifice misiunilor? da ; nu ; N/A  +
22 Aţi constatat cazuri de delegare a demersurilor?
22.1 de acceptare sau refuz a (al) misiunilor da ; nu ; N/A  –
22.2 de semnare a contractelor da ; nu ; N/A  –
22.3 de semnare a rapoartelor da ; nu ; N/A  +
23 Supravegherea lucrărilor este corect efectuată? da ; nu ; N/A  +
24 Există un sistem de control al calităţii în cadrul da ; nu  –

62
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
cabinetului?
25 Dacă DA, se va descrie în anexe.
26 Cabinetul foloseşte lucrări ale altor
profesionişti? da ; nu ; N/A  +
27 În documentele interne, în contractele
individuale de muncă şi în contractele de
prestări de servicii există prevederi referitoare
la confidenţialitate? da ; nu  +
28 Contractele de prestări servicii conţin clauzele
şi elementele prevăzute în reglementările
Corpului? da ; nu  –
29 Există o formă de comunicare scrisă (raport,
atestare) pentru fiecare tip de misiune
compatibilă cu competenţele cabinetului? da ; nu  +
TOTAL PUNCTE CAP. I 29 100%
din care: corecte (+) 18 62%
incorecte (–) 11 38%
II AUDITUL TEHNIC
A Lucrări de ţinere a contabilităţii, de
elaborare şi examinare a situaţiilor
financiare
(respectarea Standardelor profesionale nr. 21
şi 22)
1 Există un dosar permanent? da ; nu ; N/A  +
2 Este acesta corect organizat? da ; nu ; N/A  –
3 Există contract de prestări servicii? da ; nu ; N/A  +
4 Documentele din dosarul permanent permit
cunoaşterea clientului:
4.1 în planul structurii umane, mai ales al
conducătorilor? da ; nu ; N/A  +
4.2 pe plan juridic şi fiscal (documente legale şi
contracte plurianuale importante)? da ; nu ; N/A  +
4.3 pe plan economic şi financiar (activitate,
situaţie economică şi financiară)? da ; nu ; N/A  +
4.4 pe planul organizării economice şi contabile? da ; nu ; N/A  –
5 În ceea ce priveşte acceptarea şi menţinerea
misiunii:
5.1 există un chestionar în acest sens? da ; nu ; N/A  –
5.2 regulile de colegialitate vizavi de predecesor
sunt respectate? da ; nu ; N/A  +
6 Există un dosar anual al clientului? da ; nu ; N/A  –
7 În ceea ce priveşte programarea misiunilor:

63
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
7.1 s-a stabilit un program de lucru? da ; nu ; N/A  +
7.2 punctele sensibile sunt scoase în evidenţă? da ; nu ; N/A  +
8 Funcţionarea procedurilor a fost evaluată?
8.1 existenţa procedurilor privind funcţiunea
contabilă? da ; nu ; N/A  +
8.2 au fost verificate prin sondaj unele dosare de
către cabinet? da ; nu ; N/A  +
9 Următoarele documente figurează în dosarul
inventarierii?
9.1 situaţia recapitulativă a stocurilor şi a producţiei
în curs de execuţie da ; nu ; N/A  –
9.2 situaţia facturilor de încasat da ; nu ; N/A  –
9.3 actele de achiziţie şi de cesiune de imobilizări da ; nu ; N/A  +
9.4 contractele de împrumut da ; nu ; N/A  +
10 Foile de lucru fac dovada că au fost puse în
lucru tehnici de control pentru a vă asigura că
se respectă reglementările contabile privind:
10.1 capitalurile proprii da ; nu ; N/A  +
10.2 provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli da ; nu ; N/A  +
10.3 împrumuturile da ; nu ; N/A  +
10.4 imobilizările da ; nu ; N/A  –
10.5 stocurile da ; nu ; N/A  +
10.6 furnizorii şi conturile asimilate da ; nu ; N/A  +
10.7 cumpărările şi cheltuielile externe da ; nu ; N/A  +
10.8 clienţii şi veniturile da ; nu ; N/A  –
10.9 impozitele şi taxele da ; nu ; N/A  –
10.10 conturile de personal da ; nu ; N/A  +
10.11 conturile financiare, cheltuielile şi veniturile
financiare da ; nu ; N/A  +
10.12 operaţiunile excepţionale da ; nu ; N/A  +
11 În foile de lucru sunt corect prezentate:
11.1 numele clientului? da ; nu ; N/A  +
11.2 exerciţiul? da ; nu ; N/A  +
11.3 numele colaboratorilor? da ; nu ; N/A  –
11.4 date privind activitatea? da ; nu ; N/A  –
12 Anexele din dosarul anual sunt întocmite în da ; nu ; N/A  +

64
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
conformitate cu reglementările în domeniu?
13 Existenţa şi ţinerea la zi a registrelor sunt
menţionate în dosar?
13.1 Registrul-jurnal da ; nu ; N/A  –
13.2 Cartea mare da ; nu ; N/A  –
13.3 Registrul-inventar da ; nu ; N/A  +
13.4 Registrul consiliului de administraţie da ; nu ; N/A  –
13.5 Registrul adunărilor generale da ; nu ; N/A  –
14 Când înregistrările contabile sunt efectuate de
către client, sunt asigurate:
14.1 existenţa pieselor justificative? da ; nu ; N/A  +
14.2 corecta înregistrare în conturi? da ; nu ; N/A  +
14.3 înregistrarea în perioada corectă? da ; nu ; N/A  +
15 A avut loc o analiză critică a evoluţiei:
15.1 posturilor de bilanţ şi contului de rezultate
pentru exerciţiul în curs şi cel precedent? da ; nu ; N/A  +
15.2 indicatorilor economico-financiari din dosarul
clientului şi coerenţei lor? da ; nu ; N/A  –
15.3 coerenţei diferitelor elemente ale conturilor
anuale? da ; nu ; N/A  +
16 S-a stabilit un tablou al fluxurilor de trezorerie? da ; nu ; N/A  +
17 S-a stabilit situaţia mişcării capitalurilor
proprii? da ; nu ; N/A  +
18 S-a efectuat o analiză a desfăşurării activităţii
clientului în condiţii de continuitate? da ; nu ; N/A  +
19 S-a întocmit o atestare sau un raport? da ; nu ; N/A  +
20 Este în conformitate cu ansamblul dosarului? da ; nu ; N/A  –
B Lucrări de audit financiar
(alte tipuri decât auditul statutar şi auditul
intern) (respectarea Standardului profesional
nr. 24)
1 Există o foaie de lucru care precizează:
1.1 natura şi durata misiunii? da ; nu ; N/A  +
1.2 tipul de raport care trebuie emis? da ; nu ; N/A  –
1.3 controalele de efectuat? da ; nu ; N/A  –
1.4 onorariile prevăzute şi modalităţile de facturare
au fost prezentate clientului şi acceptate de
acesta? da ; nu ; N/A  +

65
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
2 Cabinetul poate fi considerat totalmente
independent asupra acestei misiuni? da ; nu ; N/A  +
3 Misiunea este efectuată fără vreo restricţie,
indiferent de natura impusă sau nu de client? da ; nu ; N/A  –
4 Timpul global consacrat misiunii permite
realizarea tuturor obiectivelor? da ; nu ; N/A  +
5 S-a stabilit o planificare în funcţie de
obiectivele misiunii şi de competenţa celor care
intervin? da ; nu ; N/A  +
6 Există o planificare precisă a intervenţiilor? da ; nu ; N/A  +
7 Lucrările de planificare sunt corect
documentate în dosarul de lucru? da ; nu ; N/A  –
8 Organizarea misiunii este de natură a permite
atingerea obiectivelor acesteia? da ; nu ; N/A  –
9 Înaintea întocmirii unui program de muncă s-a
efectuat o analiză a riscurilor în vederea
identificării punctelor critice ale misiunii şi s-a
ţinut cont de ea în cadrul programului de
muncă? da ; nu ; N/A  +
10 S-au avut în vedere:
10.1 cunoaşterea întreprinderii? da ; nu ; N/A  –
10.2 cunoaşterea sectorului? da ; nu ; N/A  +
10.3 riscurile inerente ale întreprinderii? da ; nu ; N/A  –
10.4 evaluarea controlului intern? da ; nu ; N/A  –
11 S-a stabilit un prag de semnificaţie – dacă
criteriile de bază sunt în concordanţă cu
volumul activităţii întreprinderii? da ; nu ; N/A  +
12 S-a modificat programul de lucru în funcţie de
elementele nou-apărute în cursul misiunii
(concluzii asupra evaluării controlului intern
etc.)? da ; nu ; N/A  +
13 Programul de muncă a fost aprobat şi parafat de
un responsabil al cabinetului înainte de
începerea controalelor? da ; nu ; N/A  +
14 Programul de muncă a fost în întregime
acoperit pe parcursul misiunii? da ; nu ; N/A  +
15 Programul stabilit permite executarea în
condiţii rezonabile a misiunii? da ; nu ; N/A  +
16 Un responsabil al cabinetului a revăzut şi a
vizat foile de lucru considerate de importanţă
pentru misiune? da ; nu ; N/A  +
17 Această supervizare s-a efectuat pe loc, la
domiciliul clientului? da ; nu ; N/A  +

66
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
18 S-a redactat o notă de sinteză generală asupra
ansamblului misiunii? da ; nu ; N/A  +
19 Supervizarea poate fi considerată reală şi este
adaptată misiunii? da ; nu ; N/A  +
20 Raportul emis este conform misiunii şi
normelor de raport? da ; nu ; N/A  –
21 Raportul reflectă concluziile înscrise în sinteza
misiunii? da ; nu ; N/A  +
22 Raportul menţionează clar:
22.1 limitele în intervenţia cabinetului? da ; nu ; N/A  –
22.2 aplicarea principiilor contabile? da ; nu ; N/A  +
22.3 impactul asupra situaţiei financiare al
modificărilor de metode contabile? da ; nu ; N/A  +
23 După cum este redactat, raportul:
23.1 respectă normele de raportare (fond şi formă)? da ; nu ; N/A  +
23.2 este suficient de clar pentru un cititor care nu
are cunoştinţe (particulare) despre
întreprinderea clientului? da ; nu ; N/A  +
23.3 poate fi remis fără a expune cabinetul la riscuri
importante? da ; nu ; N/A  +
24 Situaţiile financiare care fac obiectul unui
raport sunt clar identificate sau anexate acestuia
în aşa fel încât pot fi disociate de opinia care a
fost emisă de către cabinet? da ; nu ; N/A  +
25 Independent de raportul de audit, misiunea a
făcut obiectul unui raport intermediar / unor
rapoarte intermediare care se referă mai ales la
calitatea organizării şi funcţionării sistemelor şi
procedurilor de control intern? da ; nu ; N/A  +
26 Rapoartele sunt adaptate şi redactate în mod
judicios? da ; nu ; N/A  +
27 Rapoartele emise de cabinet sunt remise
clientului în proiect şi discutate cu acesta
înaintea definitivării? da ; nu ; N/A  +
28 Există un sistem care să permită verificarea
dacă dosarul este complet şi bine întocmit
(chestionarul de sfârşit de misiune, spre
exemplu)? da ; nu ; N/A  +
29 Se ţine un registru al timpilor realizaţi de
diverşii profesionişti participanţi la misiune
pentru a fi comparaţi cu bugetul alocat? da ; nu ; N/A  +
30 Diferenţele mai semnificative între timpii
prevăzuţi în buget şi cei realizaţi au fost
explicate? da ; nu ; N/A  –

67
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
31 S-a procedat la efectuarea unei aprecieri
individuale a performanţelor diverşilor
profesionişti? da ; nu ; N/A  –
32 Foile de lucru permit asigurarea că următoarele
obiective sunt respectate:
Imobilizări
32.1 Exhaustivitatea
32.1.1 toate imobilizările intrate şi ieşite sunt
contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.1.2 toate amortismentele sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.1.3 toate veniturile şi cheltuielile sunt
contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.2 Realitatea
32.2.1 imobilizările înregistrate există şi aparţin
întreprinderii? da ; nu ; N/A  –
32.2.2 nicio cheltuială curentă nu este trecută pe
imobilizări? da ; nu ; N/A  –
32.2.3 restricţiile de proprietate sunt înregistrate
(ipoteci, gajuri etc.)? da ; nu ; N/A  +
32.3 Evaluarea corectă
32.3.1 înregistrarea imobilizărilor s-a efectuat la costul
corect? da ; nu ; N/A  +
32.3.2 amortismentele sunt calculate conform
principiilor general admise? da ; nu ; N/A  +
32.4 Perioada corectă
32.4.1 înregistrarea în contabilitate se efectuează
atunci când fenomenul economic se produce? da ; nu ; N/A  +
32.5 Înregistrarea corectă
32.5.1 intrările şi ieşirile sunt corect înregistrate? da ; nu ; N/A  –
32.5.2 operaţiunile diverse sunt justificate şi
autorizate? da ; nu ; N/A  +
Stocuri şi producţie în curs
32.6 Exhaustivitatea
32.6.1 toate stocurile sunt inventariate? da ; nu ; N/A  +
32.6.2 toate stocurile inventariate sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.6.3 toate mişcările de stocuri sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  –
32.7 Realitatea
32.7.1 stocurile contabilizate există şi aparţin
întreprinderii? da ; nu ; N/A  –
32.8 Evaluarea corectă
32.8.1 costul stocurilor a fost corect stabilit? da ; nu ; N/A  +
68
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)

32.8.2 stocurile supuse deprecierii sunt corect


identificate? da ; nu ; N/A  +
32.8.3 provizioanele pentru deprecierea stocurilor sunt
corect calculate şi contabilizate? da ; nu ; N/A  –
32.9 Perioada corectă
32.9.1 înregistrarea stocurilor s-a efectuat la aceeaşi
dată ca înregistrările de la cumpărări-vânzări,
darea în producţie? da ; nu ; N/A  +
32.10 Imputarea (înregistrarea) corectă
32.10.1 stocurile inventariate sunt înregistrate în
conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A  +
32.10.2 listele de inventar sunt corect totalizate? da ; nu ; N/A  +
32.10.3 suma stocurilor din bilanţ corespunde cu
inventarul? da ; nu ; N/A  +
32.10.4 operaţiile diverse sunt corect justificate şi
autorizate? da ; nu ; N/A  +
Ciclul de cumpărări/furnizori
32.11 Exhaustivitatea
32.11.1 toate mărfurile primite sunt recepţionate şi
facturate? da ; nu ; N/A  –
32.11.2 scăderile (stornările) s-au efectuat pentru toate
mărfurile returnate şi pentru litigiile cu
furnizorii? da ; nu ; N/A  –
32.11.3 toate facturile primite (şi anulările) sunt
contabilizate? da ; nu ; N/A  –
32.12 Realitatea
32.12.1 toate facturile primite corespund cu mărfurile
efectiv primite? da ; nu ; N/A  –
32.12.2 toate scăderile (anulările) primite corespund cu
retururile efective? da ; nu ; N/A  +
32.13 Evaluarea corectă
32.13.1 facturile sunt primite cu preţurile corecte şi au
fost corect evaluate? da ; nu ; N/A  +
32.13.2 devizele au fost corect convertite? da ; nu ; N/A  +
32.14 Perioada corectă
32.14.1 facturile sunt contabilizate sau provizionate în
perioada în care mărfurile au fost primite? da ; nu ; N/A  –
32.14.2 scăderile (anulările) sunt contabilizate de îndată
ce sunt cunoscuţi factorii care le justifică? da ; nu ; N/A  –
32.15 Imputarea (înregistrarea) corectă
32.15.1 facturile şi anulările sunt înregistrate în da ; nu ; N/A  +

69
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
conturile corespunzătoare (furnizori, cheltuieli,
TVA)?
32.15.2 operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A  +
32.15.3 jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A  +
Ciclul de vânzări/clienţi
32.16 Exhaustivitatea
32.16.1 toate mărfurile expediate sunt facturate? da ; nu ; N/A  +
32.16.2 facturile sunt emise pentru toate mărfurile
returnate de clienţi? da ; nu ; N/A  +
32.16.3 toate facturile (anulările) sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.17 Realitatea
32.17.1 toate facturile emise corespund mărfurilor
expediate? da ; nu ; N/A  –
32.17.2 toate anulările de facturi corespund cu
returnările efective? da ; nu ; N/A  –
32.18 Evaluarea corectă
32.18.1 facturile (anulările) sunt emise cu preţuri
corecte şi sunt corect calculate? da ; nu ; N/A  +
32.18.2 facturile a căror plată este îndoielnică sunt rapid
identificate? da ; nu ; N/A  +
32.18.3 destinatarul facturilor şi cel al mărfurilor este
acelaşi? da ; nu ; N/A  –
32.19 Perioada corectă
32.19.1 facturile sunt contabilizate în perioada
livrărilor? da ; nu ; N/A  –
32.19.2 anulările sunt contabilizate de îndată ce faptele
care le justifică sunt cunoscute? da ; nu ; N/A  +
32.20 Imputarea (înregistrarea) corectă
32.20.1 facturile şi anulările sunt înregistrate în
conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A  +
32.20.2 operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A  +
32.20.3 jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A  –
Trezorerie/finanţare
Încasări
32.21 Exhaustivitate
32.21.1 toate sumele datorate întreprinderii au fost
încasate? da ; nu ; N/A  +
32.21.2 toate sumele încasate sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.21.3 diferenţele încasate au fost corect înregistrate? da ; nu ; N/A  +

70
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
32.22 Realitatea
32.22.1 toate descărcările clienţilor sau debitorilor
corespund încasărilor efective? da ; nu ; N/A  –
32.22.2 toate efectele sunt efectiv încasate sau remise la
încasare? da ; nu ; N/A  –
32.23 Evaluarea corectă
32.23.1 încasările sunt contabilizate pentru suma reală? da ; nu ; N/A  +
32.23.2 efectele remise la încasare au fost corect
contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.24 Perioada corectă
32.24.1 încasările sunt înregistrate în perioada în care
au fost efectiv primite? da ; nu ; N/A  +
32.25 Imputarea (înregistrarea) corectă
32.25.1 încasările sunt înregistrate în conturile
corespunzătoare (clienţi, bănci, casa etc.)? da ; nu ; N/A  –
32.25.2 operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A  +
32.25.3 jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A  +
Plăţi furnizori
32.26 Exhaustivitatea
32.26.1 toate plăţile efectuate sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  –
32.26.2 reţinerile sunt contabilizate la fiecare plată? da ; nu ; N/A  +
32.26.3 diferenţele de plată sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.27 Realitatea
32.27.1 toate plăţile înregistrate corespund unor
documente justificative? da ; nu ; N/A  –
32.27.2 documentele care reflectă obligaţii nu sunt
plătite decât o dată? da ; nu ; N/A  –
32.28 Evaluarea corectă
32.28.1 plăţile sunt înregistrate pentru suma reală? da ; nu ; N/A  –
32.28.2 avansurile sunt deduse din plăţi? da ; nu ; N/A  +
32.29 Perioada corectă
32.29.1 plăţile sunt înregistrate în perioada în care au
fost efectiv făcute? da ; nu ; N/A  +
32.29.2 scadenţele raportate sunt înregistrate în
momentul în care au fost cunoscute? da ; nu ; N/A  –
32.30 Imputarea (înregistrarea) corectă
32.30.1 plăţile sunt înregistrate în conturile
corespunzătoare (furnizori, bănci, casa etc.)? da ; nu ; N/A  –
32.30.2 operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A  –

71
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
32.30.3 jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A  +
Plăţi personal
32.31 Exhaustivitatea
32.31.1 toate sumele plătite (prime etc.) sunt
contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.31.2 toate ştatele sunt contabilizate? da ; nu ; N/A  +
32.32 Realitatea
32.32.1 numai salariaţii reali ai întreprinderii primesc o
remuneraţie? da ; nu ; N/A  +
32.32.2 remuneraţia şefului de întreprindere nu este
excesivă? da ; nu ; N/A  +
32.32.3 salariile sunt corect înregistrate? da ; nu ; N/A  +
32.33 Evaluarea corectă
32.33.1 salariile şi asimilatele sunt corect evaluate? da ; nu ; N/A  –
32.34 Perioada corectă
32.34.1 salariile şi asimilatele sunt înregistrate în
perioada corespunzătoare prestaţiei reale a
serviciului? da ; nu ; N/A  +
32.35 Imputarea (înregistrarea) corectă
32.35.1 salariile şi asimilatele s-au înregistrat în
conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A  +
32.35.2 operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate? da ; nu ; N/A  +
32.35.3 jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate? da ; nu ; N/A  +
Grup şi asociaţi
32.36 Foile de lucru permit constatarea că operaţiunile
înscrise în conturile de grup şi asociaţi:
32.36.1 cuprind toate mişcările care le privesc şi doar pe
acestea? da ; nu ; N/A  +
32.36.2 sunt evaluate corect? da ; nu ; N/A  +
32.36.3 sunt înregistrate în conturile corespunzătoare? da ; nu ; N/A  +
32.36.4 au făcut obiectul autorizării necesare? da ; nu ; N/A  +
Casa
32.37 Foile de lucru permit asigurarea că:
32.37.1 poziţiile conturilor de casă corespund realităţii? da ; nu ; N/A  –
32.37.2 operaţiunile se sprijină pe documente de
trezorerie şi că acestea sunt corecte şi
contabilizate? da ; nu ; N/A  –
32.37.3 constrângerile legale privind încasările şi plăţile
sunt respectate? da ; nu ; N/A  +

72
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)
Bănci, cecuri, valori de încasat
32.38 Foile de lucru permit constatarea că:
32.38.1 poziţiile conturilor de trezorerie corespund
realităţii? da ; nu ; N/A  –
32.38.2 operaţiile se sprijină pe documente de trezorerie
şi că acestea sunt corect contabilizate? da ; nu ; N/A  –
Cheltuieli şi venituri financiare
32.39 Foile de lucru permit asigurarea că cheltuielile
şi veniturile care figurează în conturi:
32.39.1 sunt evaluate în mod corect? da ; nu ; N/A  +
32.39.2 cuprind numai cheltuielile şi veniturile aferente
exerciţiului încheiat? da ; nu ; N/A  +
32.39.3 sunt înregistrate şi imputate în manieră
corespunzătoare? da ; nu ; N/A  –
Operaţiuni excepţionale
32.40 Foile de lucru permit asigurarea că în conturile
67 şi 77:
32.40.1 sunt cuprinse toate datoriile şi toate rezultatele
operaţiunilor excepţionale şi doar acestea? da ; nu ; N/A  +
32.40.2 veniturile şi cheltuielile sunt corect evaluate şi
înregistrate? da ; nu ; N/A  +
C Respectarea standardelor profesionale
privind misiuni speciale: aporturi la capital,
fuziuni sau divizări, consultanţă fiscală, alte
misiuni speciale
1 Sunt respectate normele de comportament
profesional prevăzute în standardele
profesionale?
1.1 independenţă da ; nu ; N/A  +
1.2 competenţă da ; nu ; N/A  +
1.3 calitatea lucrărilor da ; nu ; N/A  +
1.4 confidenţialitate da ; nu ; N/A  +
2 Sunt respectate normele de lucru prevăzute în
standardele profesionale?
2.1 programarea lucrărilor da ; nu ; N/A  –
2.2 delegarea şi supravegherea da ; nu ; N/A  –
2.3 utilizarea lucrărilor altor profesionişti da ; nu ; N/A  +
2.4 documentarea lucrărilor da ; nu ; N/A  +
3 Sunt respectate normele de raportare prevăzute
în standardele profesionale? da ; nu ; N/A  –
TOTAL PUNCTE CAP. II 196 100%
73
Determinarea
punctelor
Nr. Completarea fişei calitative
Denumirea punctelor
punct centralizatoare (Răspuns
corect/incorect
+/–)
(1) (2) (3) (4)

din care: corecte (+) 131 67%


incorecte (–) 65 33%
III AUDITUL DE CONFORMITATE
1 În legătură cu rapoartele anuale ale cabinetului:
1.1 au fost depuse rapoartele de membru pe ultimii
3 ani? da ; nu ; N/A  +
1.2 au fost completate corect? da ; nu ; N/A  +
2 În legătură cu dezvoltarea profesională
continuă:
2.1 s-a participat la acţiunile organizate de Corp? da ; nu ; N/A  –
2.2 s-au respectat cele 40 ore de educaţie în ultimii
2 ani? da ; nu ; N/A  +
3 Cabinetul a fost reprezentat la adunările
generale în ultimii 3 ani? da ; nu ; N/A  –
4 Au fost plătite cotizaţiile pe ultimii 3 ani?
4.1 fixe da ; nu ; N/A  +
4.2 variabile da ; nu ; N/A  +
5 În legătură cu exercitarea profesiei:
5.1 s-a constatat exercitarea de activităţi fără
autorizaţie eliberată de Corp? da ; nu  –
5.2 Cabinetul a fost sancţionat disciplinar de către
Corp în ultimii 2 ani? da ; nu  –
TOTAL PUNCTE CAP. III 9 100%
din care: corecte (+) 5 56%
incorecte (–) 4 44%
** inclusiv fără viza anuală de exercitare a profesiei (art. 82 din ROF).

 Punctele prevăzute în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate sunt numerotate pe domenii ale
auditului şi pe misiuni, astfel:
I. auditul structural (1-29)
II. auditul tehnic:
A. lucrări de ţinere a contabilităţii, de elaborare şi examinare a situaţiilor financiare (1-20)
B. lucrări de audit financiar (alte tipuri de audit decât auditul statutar şi auditul intern) (1-32)
C. misiuni speciale (1-3)
III. auditul de conformitate (1-5)

 Numerele atribuite punctelor din Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate se înscriu şi în foile de
lucru, nota de sinteză şi raportul auditorului.

 Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate se întocmeşte de către auditorul de calitate, astfel:
– completarea fişei centralizatoare, coloana 3;

74
– determinarea punctelor calitative (răspuns corect/incorect, +/–), coloana 4.

 La fiecare punct din Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate se vor marca cu „X” rubricile „DA”,
„NU” sau „N/A”, după caz.

 Pentru stabilirea răspunsurilor corecte în coloana 4 pe cele trei domenii ale auditului (structural, tehnic şi de
conformitate) care vor fi luate la calculul punctelor calitative conform prevederilor art. 17 lit. c) din regulament, se
au în vedere următoarele precizări:
– stabilirea răspunsurilor corecte este condiţionată de executarea auditului structural, tehnic şi de conformitate
potrivit prevederilor regulamentului şi metodologiei stabilite prin ghid, de aprecierea auditorului de calitate
asupra modului în care au fost respectate standardele profesionale, normele şi reglementările emise de Corp,
folosind în acest scop notaţiile efectuate cu + (plus) sau – (minus) pentru fiecare dintre punctele prevăzute în
Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431);
– răspunsurile la punctele care se dezvoltă pe subpuncte vor fi formulate numai pentru fiecare subpunct în
rubricile corespunzătoare din Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431);
– fiecare punct din Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate are o singură variantă de răspuns
(„DA”, „NU” sau „N/A”, după caz).
O singură variantă de răspuns este valabilă şi în cazul când sunt examinate, în cadrul auditului tehnic, mai multe
dosare având ca obiect aceeaşi misiune.
Exemplu:
Se examinează trei dosare ale clienţilor pentru misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare.
Se constată că pentru unul dintre dosare nu există contract de prestări de servicii încheiat cu clientul conform
normei profesionale nr. 2122 „Contractarea lucrărilor”.
Răspunsul la punctul 3 „Există contract de prestări servicii?” din auditul tehnic este: da ; nu ; N/A 

 Pe baza raţionamentului auditorului de calitate şi a foilor de lucru se stabileşte sensul corect (+) sau incorect (–) al
răspunsurilor la toate punctele auditate (un răspuns cu „da” poate să fie incorect şi un răspuns cu „nu” poate să fie
corect).

 După completarea coloanei 3 a Fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate, se efectuează următoarele
operaţiuni:
– stabilirea numărului de puncte care se acordă cabinetului auditat, atât pe total, cât şi pe domeniile auditului, în
limita numărului maxim de puncte, prin adiţionarea punctelor notate cu semnul + (plus) şi a celor cu semnul –
(minus), aşa cum este exemplificat în coloana 4 a Fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate.

În exemplul prezentat, în coloana 4 a Fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate s-au obţinut
următoarele puncte:

TOTAL PUNCTE din care CORECTE %


Auditul structural 29 18 62
Auditul tehnic 197 132 67
Auditul de conformitate 9 5 56

– stabilirea punctelor calitative totale care se cuvin cabinetului auditat.

În exemplul prevăzut, în coloana 4 a Fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate stabilirea punctelor
calitative se face astfel:

PUNCTE COEFICIENT DE PUNCTE


PONDERARE CALITATIVE
Auditul structural 60 25% 15

75
Auditul tehnic 60 40% 24
Auditul de conformitate 60 35% 21

TOTAL X X 60

Cabinetul a obţinut 60 de puncte calitative şi se va propune încadrarea lui în clasa C.

432 Încadrarea cabinetului în clasa de calitate

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. c)
5. În funcţie de rezultatele auditului de calitate, cabinetul auditat poate fi încadrat în una dintre
următoarele clase de calitate:
– clasa A: peste 95 de puncte calitative;
– clasa B: 80-95 de puncte calitative;
– clasa C: 50-79 de puncte calitative;
– clasa D: 25-49 de puncte calitative;
– clasa E: sub 25 de puncte calitative.
Cabinetele auditate, dar care nu au avut activitate şi au fost evaluate potrivit pct. 4, aliniatul
ultim de mai sus, pot fi încadrate în oricare dintre clasele B-E.

COMENTARII
 În exemplul prezentat în Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate, coloana 4,
Determinarea punctelor calitative, cabinetul a acumulat un număr de 60 de puncte calitative şi ca
urmare se încadrează în clasa de calitate C.
 Cabinetele auditate la care auditorul de calitate a constatat că nu au desfăşurat activitate în
perioada care face obiectul auditului de calitate, evaluate potrivit art. 17 lit. c) pct. 4, aliniatul
ultim, se încadrează în clasele B-E, în funcţie de punctele calitative obţinute. În situaţia în care
pentru un cabinet fără activitate s-au stabilit peste 95 de puncte calitative, cabinetul respectiv va
fi încadrat în clasa B de calitate.

433 Stabilirea de măsuri

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. c)
6. În funcţie de clasa de calitate în care a fost încadrat cabinetul, se pot lua următoarele măsuri:

76
Clasa Măsuri
A - Recomandări şi termene pentru remedierea punctelor slabe constatate în „Fişa
centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”
B - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor
- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau de etică
C - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor
- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau de etică
- Efectuarea unui nou control în maximum 2 ani

D - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor


- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau de etică
- Efectuarea unui nou control în maximum un an

E - Recomandări şi termene pentru remedierea deficienţelor


- Participarea la cursuri pentru însuşirea standardelor profesionale şi/sau de etică
- Instituirea unui sistem de supraveghere permanentă

Pentru cabinetele propuse de către auditorii de calitate să fie încadrate în clasa A de calitate,
DUANPAC întocmeşte în prealabil o notă justificativă care va fi prezentată spre aprobare
Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului.

COMENTARII

 Pe baza analizei dosarelor de audit de calitate ale cabinetelor propuse de către auditorii de
calitate să fie încadrate în clasa A de calitate, DUANPAC întocmeşte o notă justificativă care:
– se prezintă spre aprobare Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului;
– va conţine elementele prevăzute în anexa nr. 7 la ghid.

 Pentru cabinetele propuse a fi încadrate în clasa A de calitate, auditorii de calitate vor include în
dosarele de audit care se înaintează la DUANPAC următoarele:
– programul de dezvoltare profesională continuă la nivelul cabinetului;
– procedura de planificare a misiunilor şi de programare a lucrărilor;
– sistemul (manualul) de control al calităţii în cadrul cabinetului;
– procedura privind funcţia contabilă;
– fişa membrului Corpului (din evidenţele filialei).

 Potrivit regulamentului, cabinetele care au obţinut clasa A de calitate pot solicita DUANPAC
acordarea unui atestat de calitate.
Atestarea auditului de calitate pentru aceste cabinete se realizează conform Normelor privind
certificarea atestării auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobate de Biroul
permanent al Consiliului superior.
În acest scop, cabinetului care a obţinut clasa A de calitate şi a solicitat acordarea unui atestat i
se eliberează un certificat de calitate în domeniul serviciilor contabile care are la bază dosarul
auditului de calitate întocmit de auditor şi nota justificativă aprobată de Biroul permanent al
Consiliului superior.

 Măsurile de remediere a deficienţelor se formulează de către auditorul de calitate în funcţie de


clasa de calitate în care a fost încadrat cabinetul auditat.
77
La formularea măsurilor de remediere a deficienţelor trebuie avute în vedere:
– constatările consemnate în foile de lucru privind auditul structural, tehnic şi de conformitate
efectuate la cabinetul auditat;
– standardele profesionale, normele sau reglementările emise de Corp la care se referă;
– stabilirea unor termene corespunzătoare pentru remedierea deficienţelor, în funcţie de
natura, frecvenţa, întinderea şi gravitatea acestora.
 În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) lit. i) din regulament, auditorul de calitate va
aduce la cunoştinţă şi va sesiza consiliul filialei asupra tuturor aspectelor rezultate din auditul de
calitate în domeniul serviciilor contabile în legătură cu nerespectarea normelor privind:
depunerea rapoartelor anuale de activitate; pregătirea şi dezvoltarea profesională continuă;
achitarea cotizaţiilor profesionale; exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil
autorizat fără autorizaţie eliberată de Corp; întocmirea, semnarea şi depunerea rapoartelor de
expertiză contabilă în cazul când au fost numiţi sau încuviinţaţi mai mulţi experţi contabili în
aceeaşi cauză; comportamentul profesional al membrilor Corpului.

Art. 34
……………………………………………………………………………………………………
Efectuarea unui nou control al cabinetelor încadrate în clasele de calitate C şi D conform art.
17 lit. c) pct. 6 din prezentul regulament, respectiv în maximum 2 ani sau 1 an, se realizează pe
bază de declaraţie privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia
auditului de calitate anterior.

COMENTARII
 Controlul pe bază de declaraţie a cabinetelor încadrate în clasele C şi D conform art. 17 lit. c)
pct. 6 din regulament se realizează cu ajutorul declaraţiilor privind modul de aducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia auditului de calitate anterior (anexa nr. 9), transmise de
către cabinetele în cauză la solicitarea filialei cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru
efectuarea auditului.
 Scrisoarea de informare a cabinetului de efectuarea unui nou control al cabinetelor încadrate în
clasele de calitate C şi D, prin care se solicită declaraţia privind modul de aducere la îndeplinire
a măsurilor dispuse cu ocazia auditului de calitate anterior, se emite de către filială, conform
anexei nr. 10.
 Auditorul de calitate, în aceste cazuri, întocmeşte un nou dosar al auditului de calitate, care va
conţine aceleaşi elemente prevăzute în anexa nr. 3 la ghid, cu precizările corespunzătoare
privind cabinetele respective.

44 RAPORTAREA AUDITULUI DE CALITATE

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. d)

78
1. La sfârşitul unei misiuni de audit de calitate, auditorii întocmesc o notă de sinteză care se
trimite cabinetului auditat. Cabinetul dispune de un termen de 15 zile pentru a prezenta, în scris,
auditorilor observaţiile sale.

COMENTARII

 Nota de sinteză se întocmeşte pe baza Fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate şi a


foilor de lucru privind auditul structural, tehnic şi de conformitate.
Nota de sinteză (model 441) cuprinde:
– Capitolul I – Constatările auditului de calitate, în care se înscriu deficienţele constatate în
ceea ce priveşte respectarea normelor şi a reglementărilor emise de Corp;
– Capitolul II – Observaţiile cabinetului auditat, formulate, după caz, în urma auditului de
calitate efectuat, care se semnează şi se parafează de către responsabilul cabinetului.
Punctele verificate la care s-au constatat deficienţe se numerotează la fel ca în Fişa
centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate.

 Observaţiile cabinetului auditat care se înscriu în capitolul II al Notei de sinteză se semnează şi


se parafează de către responsabilul cabinetului.

 Termenul de 15 zile pentru prezentarea observaţiilor de către cabinetul auditat curge de la data
primirii notei de sinteză de la auditorul de calitate.

79
441 Nota de sinteză

Cabinetul auditat: Auditor de calitate: Data: Pagina nr.


____________________ ___________________ ____________ __________

80
I. Constatările auditului de calitate
A. Auditul structural

1. Punct verificat: ____________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Deficienţe: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
etc.

B. Auditul tehnic

1. Punct verificat: ____________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Deficienţe: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
etc.

C. Auditul de conformitate

1. Punct verificat: ____________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

2. Norma aplicabilă: __________ ____________________________________


(nr.) (denumire)

3. Deficienţe: ________________________________________________________________

81
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
etc.

II. Observaţiile cabinetului auditat


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Data: ………………………….
Semnătura şi parafa: ………………………….

82
442 Raportul auditorului de calitate

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. d)
2. Raportul auditorului de calitate, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, este
întocmit de auditori şi are ca anexe nota de sinteză şi eventualele observaţii ale cabinetului.
Raportul scoate în evidenţă lipsurile descoperite în cursul auditului efectuat şi abaterile
grave şi repetate de la reglementările profesionale. Raportul trebuie să cuprindă propuneri
de clasificare a rezultatelor controlului şi măsurile de remediere a deficienţelor.
Art. 31 alin. (2)
b) deplasarea în interes de serviciu, atât în localitatea de reşedinţă a filialei, cât şi în alte
localităţi, pentru efectuarea auditului de calitate la cabinetele prevăzute în graficul de eşalonare
se va efectua în baza „Ordinului de deplasare”, care se aprobă de către directorul executiv.

COMENTARII

 Raportul auditorului de calitate se întocmeşte pe baza auditului structural, tehnic şi de


conformitate efectuat la cabinetul respectiv şi a notei de sinteză, inclusiv observaţiile prezentate
de cabinetul auditat.

 Raportul auditorului de calitate se întocmeşte cu ajutorul modelului 442, astfel:


– În pagina 1, la capitolele I, II, III şi IV, se raportează elementele cuprinse în anexa nr. 2 la
regulament, inclusiv numărul şi data carnetului de membru şi autorizaţia de funcţionare,
precum şi adresa cabinetului.
– În capitolul III „Constatările auditului de calitate” se înscriu deficienţele constatate în ceea
ce priveşte aplicarea normelor profesionale şi a reglementărilor emise de Corp.
Lipsa de activitate constatată la cabinetele auditate se consemnează în Raportul auditorului
de calitate (model 442) la capitolul III „Constatările auditului de calitate” – Auditul tehnic.
– În pagina 2 se înscriu măsurile propuse de către auditorul de calitate pentru remedierea
deficienţelor constatate, precum şi termenele corespunzătoare, potrivit art. 17 lit. d) pct. 2
din regulament.

 Dosarul auditului de calitate al cabinetului, care potrivit regulamentului se trimite la DUANPAC


în termen de 15 zile de la expirarea perioadei în care cabinetul avea posibilitatea să depună
observaţii, conţine următoarele:
– Raportul auditorului de calitate (model 442);
– Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431);
– Nota de sinteză (model 441);
– Anexe (foi de lucru, chestionar pregătitor al auditului de calitate, ordin de deplasare, însoţit
de documente justificative, după caz).

 Trimiterea la DUANPAC a dosarului auditului de calitate al cabinetului se efectuează cu


scrisoarea prevăzută în anexa nr. 3 la ghid.

83
Raportul auditorului de calitate
442
Auditor de calitate: Data: Pagina nr. 1

I. Cabinetul auditat:
Numele şi prenumele (denumirea socială):
Carnet / Autorizaţie de funcţionare:
Adresa:
II. Timpul afectat auditului:
– în teren: de la data ……………….. la data ……………….. nr. zile .................
– la sediul filialei: de la data ……………….. la data ……………….. nr. zile .................
III. Constatările auditului de calitate:
A. Auditul structural
1.
2.
3.
.
.
.
Cabinetul are un număr de ………………….. salariaţi.
B. Auditul tehnic
Natura serviciului prestat Număr clienţi Număr dosare verificate
…………………………. …………………….. ……………………………….
…………………………. ……………………..
……………………………….
Constatări:
1.
2.
3.
.
.
.
C. Auditul de conformitate
1.
2.
3.
.
.
.
IV. Evaluare:
Pe baza fişei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate a rezultat un număr de ............
puncte calitative determinate astfel:

PuncteCoeficient de Total puncte


ponderare (%) calitative
Auditul structural: …………………. …… …………….
Auditul tehnic: …………………. …… …………….
Auditul de conformitate: …………………. …… …………….
Total: ______________________________________________________________________
Propunem încadrarea cabinetului în clasa …………… de calitate.

84
Raportul auditorului de calitate
442
Auditor de calitate: Data: Pagina nr. 2

V. Măsuri:
A. Auditul structural
1.
2.
3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
B. Auditul tehnic
1.
2.
3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C. Auditul de conformitate
1.
2.
3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Data …………………… Semnătura ……………………

85
Formularea dispoziţiilor, valorificarea constatărilor
443
şi aplicarea sancţiunilor

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. d)
4. După verificarea documentelor primite, DUANPAC formulează dispoziţii către filială,
inclusiv pentru valorificarea constatărilor şi aplicarea de sancţiuni, iar după aprobarea
acestora le trimite preşedintelui consiliului filialei.
5. Preşedintele şi directorul executiv ai filialei pot decide în legătură cu alte modalităţi de
valorificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate, pe lângă cele cuprinse în
dispoziţii.
6. Dosarul de audit, dispoziţiile primite de la DUANPAC, corespondenţa cu cabinetul până la
remedierea deficienţelor, precum şi adresa de comunicare către filială a modului de aducere
la îndeplinire a măsurilor dispuse sunt păstrate la dosarul cabinetului respectiv, existent la
filială, până la data la care cabinetul va face obiectul unui nou audit de calitate.

COMENTARII

 În baza analizei dosarelor privind auditul de calitate al cabinetului, DUANPAC formulează


dispoziţii către filială, inclusiv pentru valorificarea constatărilor şi aplicarea de sancţiuni, cu
ajutorul anexei nr. 4 la ghid, pe care le prezintă spre aprobare conducerii Corpului.

 După aprobare, dispoziţiile formulate pentru cabinetele auditate se transmit filialei cu scrisoarea
prevăzută în anexa nr. 5 la ghid.

86
AUDITUL LUCRĂRILOR DE
5
EXPERTIZĂ CONTABILĂ

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 20
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 19 lit. a), auditorii de calitate vor proceda astfel:
1. studiază raportul de expertiză şi opiniile separate ale experţilor contabili ai părţilor, după caz,
urmărind dacă:
– în elaborarea lucrării, experţii contabili autori au respectat în totalitate prevederile
Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile”;
– obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răspunsurile date au fost susţinute prin
acte şi documente care au legătură cu cauza;
– autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări juridice ale
faptelor sau la efectuarea de lucrări şi operaţiuni care presupun alte cunoştinţe decât cele
contabile;
– răspunsurile la întrebări / concluziile sunt susţinute de prevederi legale sau de
reglementările în domeniu;
– autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili;
2. verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe
baza declaraţiei date pe propria răspundere şi semnate de către expertul contabil; declaraţia se
apostilează de către auditorul de calitate cu menţiunea „dată în faţa noastră”, fiind prevăzută
în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
La întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă
solicitate de comisiile de disciplină, auditorii de calitate urmăresc aceleaşi obiective prevăzute la
pct. 1.

COMENTARII
 Pentru auditarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară în sensul prevederilor regulamentului,
este necesar a se avea în vedere regulile procedurale şi normele profesionale privind semnarea şi
depunerea raportului de expertiză contabilă, astfel:
– prezentarea raportului de expertiză contabilă judiciară, inclusiv a opiniilor separate
consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă separată, în cazul
când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză;
– semnarea şi parafarea raportului de expertiză contabilă atât de către expertul contabil numit,
cât şi de către expertul contabil al părţii.

 Auditul de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă judiciară efectuat cu ocazia auditului


cabinetului, în cazul în care pentru auditul tehnic a fost selectat un dosar privind un raport de
expertiză contabilă care a fost prezentat anterior la avizare auditorului de calitate în conformitate
cu prevederile art. 18 din regulament, se rezumă la:
– verificarea modului de respectare a normelor general aplicabile tuturor misiunilor;

87
– respectarea termenului de depunere a raportului de expertiză contabilă la organul care l-a
solicitat;
– existenţa dosarului de lucru al expertizei contabile conţinând toate elementele necesare
(actul de numire, documentele folosite pentru fundamentarea răspunsurilor la obiectivele
stabilite de instanţă, a concluziilor şi opiniei expertului contabil).

 Referatele de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă solicitate


de comisiile de disciplină în conformitate cu prevederile pct. 15 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al
Corpului se întocmesc conform anexei nr. 4 la Regulamentul privind auditul de calitate în
domeniul serviciilor contabile, conţinând constatările şi observaţiile auditorului de calitate cu
privire la: concordanţa dintre obiective, constatări şi concluzii, respectarea Standardului
profesional nr. 35, respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, alte observaţii.

88
RAPORTAREA ACTIVITĂŢII
6
AUDITORULUI DE CALITATE

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 30
În relaţiile de subordonare tehnico-profesionale ale auditorului de calitate cu DUANPAC se
includ:
a) transmiterea rapoartelor de activitate lunare, semestriale şi anuale în domeniul serviciilor
contabile şi al expertizei contabile judiciare;

COMENTARII

 Auditorii de calitate raportează la DUANPAC lunar, semestrial şi anual activitatea desfăşurată în


domeniul serviciilor contabile şi al expertizelor contabile judiciare, astfel:
– lunar, până la data de 1 a lunii următoare;
– semestrial şi anual, până la data de 20 a lunii următoare.

 Raportul de activitate al auditorului de calitate se întocmeşte pe structura prevăzută în anexa nr.


6 la ghid.

 La raportul de activitate lunar auditorul de calitate anexează programul zilnic de lucru pentru
luna următoare, care a fost prezentat directorului executiv al filialei, precum şi propunerile de
programare a concediului de odihnă.

 Pe baza rapoartelor de activitate lunare transmise de către auditorii de calitate, DUANPAC


întocmeşte raportul de activitate al auditorilor de calitate, pe care îl prezintă conducerii Corpului
până la data de 7 a lunii următoare.

89
RAPORTAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR
7
DISPUSE ÎN URMA AUDITULUI DE CALITATE

PREVEDEREA REGULAMENTULUI

Art. 17 lit. d)
7. Directorul executiv al filialei raportează trimestrial la DUANPAC modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse în urma auditului de calitate al cabinetelor.

COMENTARII

 Raportarea îndeplinirii Dispoziţiilor formulate de DUANPAC, potrivit prevederilor art. 8 lit. f)


din regulament, precum şi a altor măsuri dispuse de preşedintele şi directorul executiv al filialei,
în conformitate cu prevederile art. 17 lit. d) pct. 5 din regulament, se face cu ajutorul modelului
de raport prezentat în anexa nr. 8.

 Raportul privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma auditului de calitate al


cabinetelor se transmite la DUANPAC până la data de 15 a lunii următoare trimestrului expirat.

Anexa 1

Scrisoare de informare a cabinetului

Către
Cabinetul ............................
Administrator / Responsabil cabinet ...............................

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul


serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14 mai 2008 a Consiliului superior al
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu modificările şi
completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că aţi fost cuprins în Programul auditului de
calitate în domeniul serviciilor contabile pentru anul ............
Potrivit graficului filialei, auditul de calitate va fi efectuat în
luna ................................................. de către ..........................................., auditor de calitate al filialei
CECCAR ..........................., urmând ca de comun acord cu acesta să stabiliţi data exactă pentru
începerea auditului.
În acest scop, vă transmitem „Chestionarul pregătitor al auditului de calitate”, pe care vă
rugăm să îl completaţi şi să îl retransmiteţi filialei în termen de 15 zile de la data primirii acestuia.

Cu stimă,
90
Preşedinte, Director executiv,

91
Anexa 2

Chestionar pregătitor
al auditului de calitate

CHESTIONAR PREGĂTITOR
AL AUDITULUI DE CALITATE

Cuprins

1. Informaţii generale despre cabinet


2. Organizarea cabinetului
3. Personal
4. Formarea profesională
5. Clienţi şi misiuni
6. Metode de lucru
ANEXE:
7. Locuri de exercitare
8. Alte forme de exercitare a profesiei
9. Declaraţie

92
Formulaţi (completaţi) răspunsurile la întrebările din chestionar.
La întrebările cu mai multe variante, încercuiţi varianta corectă.

1 INFORMAŢII GENERALE DESPRE CABINET

1.1. Cabinetul auditat:


Numele şi prenumele liber-profesioniştilor contabili din cadrul cabinetului:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Denumirea cabinetului şi forma juridică:

____________________________________________________________
Adresă, telefon, fax:

____________________________________________________________

1.2. În cazul persoanelor juridice:


Numele şi calitatea persoanelor care conduc societatea:

____________________________________________________________
Numele membrilor Corpului salariaţi, înscrişi în Tablou:

___________________________ asociat DA NU

1.3. Responsabilul de relaţiile cu auditorii în domeniul calităţii serviciilor contabile:


____________________________________________________________

1.4. Dispuneţi de alte locuri de exercitare? DA NU


În caz afirmativ, completaţi punctul 7 „Locuri de exercitare”.

1.5. Exercitaţi profesia în altă formă sau structură decât cabinetul descris în prezentul chestionar?
DA NU
În caz afirmativ, completaţi punctul 8 „Alte forme de exercitare a profesiei” şi punctul 9 „Declaraţie privind
neexercitarea în alte forme a profesiei contabile”, anexate, pentru fiecare membru asociat care exercită profesia în
cabinet.

1.6. Dacă activitatea profesională este exercitată sub formă de persoană juridică, indicaţi repartiţia capitalului:

Asociaţi Adresa Membru al Corpului Funcţia exercitată % din


da/nu capital

93
2 ORGANIZAREA CABINETULUI

2.1. Descrieţi organigrama cabinetului (introduceţi o anexă, dacă este necesar):


____________________________________________________________
____________________________________________________________

2.2. Descrieţi procedura delegării de semnătură:


____________________________________________________________
____________________________________________________________

2.3. Profesionişti din afara cabinetului:

● Utilizaţi profesionişti din afara cabinetului în cadrul misiunilor contabile?


DA NU

● Utilizaţi profesionişti din afara cabinetului în alte misiuni decât cele contabile?
DA NU

3 PERSONAL

3.1. Structura personalului:

3.1.1. Completaţi tabelul următor:

Total efectiv,
Tehnic, Juridic şi Alte Adminis-
CLASIFICARE Social Informatică
contabil fiscal domenii trativ
din care:
Membri asociaţi
Membri neasociaţi
Alţii
Stagiari

3.1.2. Evoluţia efectivului global:


Exerciţiul ______________________ : ______________________
Exerciţiul ______________________ : ______________________

3.2. Recrutarea personalului contabil:


Precizaţi profilul personalului tehnic (originea şi formaţia de bază):
____________________________________________________________

Comentarii suplimentare:
____________________________________________________________

94
3.3. Evaluarea:
Cum vă evaluaţi personalul? (existenţa unui sistem formalizat, frecvenţa evaluărilor etc.)

3.4. Remunerarea:
Care este politica practicată de cabinet în materie salarială?
____________________________________________________________
Cabinetul respectă prevederile contractului colectiv de muncă?
DA NU

3.5. Clauzele contractului de muncă sau ale contractului civil:


● Contractul conţine următoarele clauze:
Salariaţi/Colaboratori Stagiari
– de concurenţă loială DA NU DA NU
– de secret profesional DA NU DA NU
– de independenţă DA NU DA NU

Prezentaţi alăturat un model de contract individual de muncă / contract civil.

4 FORMAREA PROFESIONALĂ

4.1. Planificarea şi efectuarea formării profesionale:

4.1.1. Câte ore pe an consacră formării lor profesionale membrii Corpului din cadrul cabinetului?
____________________________________________________________

4.1.2. Există un plan de formare adaptat nivelului personalului şi


diferitelor misiuni din cadrul cabinetului? DA NU

4.2. Organizarea formării profesionale:


Descrieţi modalitatea de formare utilizată:
____________________________________________________________

4.3. Formarea internă:

TEMA Numărul de ore Membrii Corpului şi colaboratorii


Numele Nivelul

4.4. Formarea externă:


Anexaţi situaţiile privind formarea din ultimii trei ani efectuată cu responsabilii de formare cu care a colaborat
cabinetul.

95
TEMA Numărul de ore Membrii Corpului şi colaboratorii
Numele Nivelul

4.5. Documentarea:
● Descrieţi documentaţia accesibilă pentru colaboratori:
____________________________________________________________
● Faceţi apel la servicii externe? Dacă da, la care?
____________________________________________________________

5 CLIENŢI ŞI MISIUNI

5.1. Repartiţia activităţii cabinetului:


5.1.1. Completaţi tabelul următor (pentru ultimul exerciţiu financiar):

MISIUNI Nr. Volumul total al %


clienţi onorariilor
- lei -
Servicii contabile*
Servicii de audit statutar
Servicii de alte tipuri de audit**
Servicii de consultanţă financiară şi fiscală
Servicii de personal – salarizare
Alte servicii profesionale (de precizat)***

TOTAL GENERAL

5.1.2. Care sunt primii cinci clienţi ale căror onorarii depăşesc 10% din totalul general al onorariilor?

Denumirea dosarelor sau codul intern Onorarii % din total Natura misiunii

5.2. Onorarii:

*
- lucrări de ţinere a contabilităţii, de elaborare şi examinare a situaţiilor financiare;
- asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii.
**
- audit financiar;
- audit intern.
***
- expertize contabile judiciare;
- expertize contabile extrajudiciare;
- activitate de cenzor; evaluări patrimoniale;
- asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
- alte servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.
96
5.2.1. Care este modul de percepere a onorariilor?
● Înainte de executarea lucrării DA NU
● După terminarea lucrării DA NU
● De comun acord cu clientul DA NU
● Alte moduri (de specificat) __________

5.3. Acceptarea şi menţinerea misiunilor:

5.3.1. Aţi preluat o lucrare sau mai multe de la colegi în cursul ultimilor trei ani?
DA NU

5.3.2. Aveţi o fişă de evaluare a riscurilor în materie de acceptare şi menţinere a misiunilor?


DA NU

Dacă da, anexaţi un exemplar din acest document.

5.4. Contracte:

5.4.1. Procedaţi la o aducere la zi a contractelor?


DA NU

5.4.2. Anexaţi un model de contract.

5.5. Rapoarte:

5.5.1. Cabinetul întocmeşte raportul prevăzut de normele profesionale?


ÎNTOTDEAUNA CÂTEODATĂ NICIODATĂ

5.5.2. Dacă raportul nu este întocmit sistematic, precizaţi motivele:

____________________________________________________________

5.5.3. Vă asiguraţi că raportul întocmit este pus de acord cu prevederile înscrise în contract?
DA NU

5.6. Asigurarea riscului:

5.6.1. Riscurile următoare sunt asigurate?


● Responsabilitatea civilă faţă de clienţi DA NU
● Reconstituirea arhivelor
(afectate de calamităţi, furt, viruşi etc.) DA NU
● Incendiu DA NU
● Pierderi din exploatare
(clienţi incerţi, rotaţia personalului etc.) DA NU

97
5.6.2. Indicaţi suma totală asigurată pe tipuri de misiuni:

5.6.3. Cabinetul verifică în fiecare an concordanţa dintre suma asigurată,


natura şi importanţa misiunilor pe care le efectuează? DA NU

6 METODE DE LUCRU

6.1. Instrumente informatice:

6.1.1. Utilizaţi programe informatice în cabinet?


Dacă da, care sunt?
● Programe informatice
– contabilitate generală DA NU
– altele (specificaţi) ____________

6.1.2. Utilizaţi sisteme de transmisie automată a datelor? DA NU


Dacă da, precizaţi (Internet, modem, altele) ____________

6.2. Proceduri:

6.2.1. Există un manual de proceduri interne privind organizarea contabilităţii clientului? DA NU

6.2.2. Dacă da, procedurile sunt aplicabile la nivelul întregului cabinet? DA NU

6.2.3. Există un sistem de audit de calitate intern în cabinet? DA NU


Dacă da, descrieţi sistemul şi procedurile:

____________________________________________________________

6.3. Dosarele de lucru:

6.3.1. Descrieţi organizarea dosarelor de lucru:

____________________________________________________________

6.3.2. Dosarele de lucru sunt arhivate în cabinet? DA NU


Dacă da, menţionaţi durata __________

6.4. Delegare şi supraveghere:

6.4.1. Descrieţi procedura de delegare şi planificarea tehnică:


____________________________________________________________
6.4.2. Care sunt modalităţile folosite pentru colaboratori pentru a-şi controla ei înşişi lucrările (chestionar de sfârşit de
lucrare)?
98
____________________________________________________________

6.4.3. Cum este organizată supravegherea lucrărilor (persoane responsabile, chestionare)?


____________________________________________________________

7 LOCURI DE EXERCITARE

Localitate Adresă Telefon Efectiv total Cifră de afaceri


- lei -

8 ALTE FORME DE EXERCITARE A PROFESIEI

1. Numele şi prenumele membrului Corpului auditat: _______________________

2. Activitate de expertiză contabilă:

Numele sau denumirea socială a beneficiarului Forma juridică Adresa

3. Misiuni de audit statutar:

Numele sau denumirea socială a beneficiarului Forma juridică Adresa

4. Alte misiuni (de precizat):

Numele sau denumirea socială a beneficiarului Forma juridică Adresa

De completat de către fiecare membru al Corpului care exercită profesia în cabinet şi nu are nicio activitate care
să intre în câmpul de aplicare al auditului de calitate.

9 DECLARAŢIE

Subsemnatul, ___________________________, expert contabil / contabil autorizat, administrator al cabinetului,


declar pe propria răspundere că nu am nicio altă activitate din sfera profesiei contabile care să intre în câmpul de
aplicare al auditului de calitate efectuat la cabinetul __________________________.

Data Semnătura
______________ ___________________

Anexa 3

99
Scrisoare de înaintare a
dosarului de audit de calitate

Către
DUANPAC

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul


serviciilor contabile, vă transmitem alăturat dosarul auditului de calitate efectuat la cabinetul
……………………, care cuprinde:
● Raportul auditorului de calitate (model 442);

● Fişa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate (model 431);

● Nota de sinteză (model 441);

● Anexe (foi de lucru, chestionar pregătitor al auditului de calitate, ordin de deplasare, însoţit
de documente justificative, după caz)*.

Auditor de calitate:
Numele şi prenumele:
Semnătura:

Anexa 4

Dispoziţii

Aprobat
Director general

DISPOZIŢII

Cabinetul auditat ...............................


Profesionistul contabil ....................................

Auditul de calitate realizat la data de .............................., de către auditorul de


calitate .............................................., a constat în auditul procedurilor de organizare şi funcţionare a cabinetului, în
examinarea unui număr de .................... dosare, din care ....... dosare pentru lucrări de ţinere a contabilităţii, de elaborare

*
Pentru cabinetele propuse a fi încadrate în clasa A de calitate, auditorii de calitate vor include în dosarele de audit
care se înaintează la DUANPAC următoarele:
- programul de dezvoltare profesională continuă la nivelul cabinetului;
- procedura de planificare a misiunilor şi de programare a lucrărilor;
- sistemul (manualul) de control al calităţii în cadrul cabinetului;
- procedura privind funcţia contabilă;
- fişa membrului Corpului.
Pentru cabinetele încadrate în clasele C şi D de calitate, auditate conform art. 34 alin. 2 din regulament, în anexe se va
include numai Declaraţia privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia auditului de calitate.
100
şi examinare a situaţiilor financiare, ....... dosare pentru lucrări de audit financiar, şi ....... dosare privind misiuni speciale
(se vor preciza), precum şi în analiza conformităţii la normele privind calitatea de membru al Corpului.

Pentru remedierea deficienţelor constatate cu ocazia auditului efectuat, în conformitate cu art. 17 lit. d) pct. 4 din
regulament, DUANPAC emite următoarele dispoziţii:

1. Deficienţa: _______________________________________________________________
Norma (reglementarea) aplicabilă: ___________________________________________
Măsură: _________________________________________________________________
Termen: _________________________________________________________________

2. Deficienţa: _______________________________________________________________
Norma (reglementarea) aplicabilă: ___________________________________________
Măsură: _________________________________________________________________
Termen: _________________________________________________________________
etc.

CONCLUZII

Cabinetul a fost încadrat în clasa ..... de calitate; în consecinţă veţi lua şi măsurile prevăzute la art. 17 lit. c) pct. 6
din regulament.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 17 lit. c) pct. 6 din Regulamentul privind auditul de calitate în
domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14 mai 2008 a Consiliului superior al CECCAR, cu
modificările şi completările ulterioare, cabinetul poate solicita DUANPAC acordarea unui atestat de calitate *.

Până la data de .............. (termen maxim 30 de zile lucrătoare de la ultima dată prevăzută ca termen de realizare a
dispoziţiilor), cabinetul va comunica filialei modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin prezenta.

Neaducerea la îndeplinire a dispoziţiilor şi recomandărilor menţionate mai sus atrage răspunderea disciplinară a
cabinetului în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă
consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Director,

Anexa 5

Scrisoare către filială

Către
Filiala .....................................
Doamnei/Domnului preşedinte .....................................
Doamnei/Domnului director executiv .....................................

Vă transmitem alăturat dosarele auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile,


împreună cu Dispoziţiile formulate de către departamentul de specialitate din cadrul Corpului.
Având în vedere prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor
contabile, aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14 mai 2008 a Consiliului superior al Corpului, cu

*
Pentru cabinetele încadrate în clasa A de calitate.
101
modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să luaţi măsuri pentru urmărirea aducerii la
îndeplinire a Dispoziţiilor anexate şi a altora pe care le consideraţi necesare în conformitate cu art.
17 lit. d) pct. 5 din regulament.
Menţionăm că dosarele de audit se vor păstra la filială până la data la care cabinetele vor face
obiectul unui nou audit de calitate.

Cu stimă,
Preşedinte, Director general,

102
Anexa 6

Raport de activitate

Raport de activitate
pe luna/semestrul/anul ................

I. În domeniul serviciilor contabile

1. Numărul cabinetelor programate* a fi auditate:


1.1. În luna de referinţă........................................................................................................................................................
1.2. Cumulat de la începutul anului......................................................................................................................................

2. Numărul cabinetelor auditate**:


2.1. În luna de referinţă........................................................................................................................................................
– din care transmise la DUANPAC:.............................................................................................
2.2. Cumulat de la începutul anului......................................................................................................................................
– din care transmise la DUANPAC:.............................................................................................

Luna Cumulat
3. Numărul cabinetelor neauditate:
3.1. Sesizate consiliului filialei (pentru refuz de audit) .......... ..............
3.2. Amânate pentru reprogramare .......... ..............
3.3. Radieri, decese .......... ..............
3.4. Restanţe .......... ..............
● Denumirea cabinetelor şi motivele, pe structura de mai sus:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Serviciile prestate de cabinetele auditate: Nr. clienţi Ponderea în cifra


de afaceri (%)
Luna Cumulat Luna Cumulat
4.1. Servicii contabile .......... .............. .......... ..............
4.2. Servicii de audit statutar .......... .............. .......... ..............
4.3. Servicii de alte tipuri de audit .......... .............. .......... ..............
4.4. Servicii de consultanţă financiară şi fiscală .......... .............. .......... ..............
4.5. Servicii de personal – salarizare .......... .............. .......... ..............
4.6. Alte servicii profesionale .......... .............. .......... ..............
4.6.1. Expertize contabile judiciare .......... .............. .......... ..............
4.6.2. Expertize contabile extrajudiciare .......... .............. .......... ..............
4.6.3. Activitate de cenzor .......... .............. .......... ..............
4.6.4. Evaluări patrimoniale .......... .............. .......... ..............
4.6.5. Asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea şi

*
Se includ următoarele cabinete: conform programului aprobat de Consiliul superior al Corpului, urmare claselor C şi
D de calitate, reprogramate.
**
Finalizate prin întocmirea dosarului de audit conform regulamentului.
103
reorganizarea societăţilor comerciale .......... .............. .......... ..............
4.6.6. Alte servicii profesionale care presupun
cunoştinţe de contabilitate .......... .............. .......... ..............

5. Numărul dosarelor de lucru examinate la cabinetele auditate, pe misiuni:

În luna de referinţă Cumulat de la


începutul anului
5.1. Lucrări de ţinere a contabilităţii,
de elaborare şi examinare a situaţiilor financiare …………………… ……………………
5.2. Lucrări de audit statutar …………………… ……………………
5.3. Misiuni speciale ……………………