Sunteți pe pagina 1din 656

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ NOUL TESTAMENT NOUL TESTAMENT

Corect, după original, Se observă că mai toate edițiile


Corectă, după original, după edițiile după edițiile care au apărut care au apărut după 1914, deși
care au apărut cu binecuvântarea cu binecuvântarea Sfântului cu binecuvântarea Sfântului
Sfântului Sinod al Bisericii Sinod al Bisericii Ortodoxe Sinod al Bisericii Ortodoxe
Ortodoxe din Grecia Române până în 1914 Române, nu mai sunt o
traducere fidelă a originalului
ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ SFÂNTA EVANGHELIE MATEI SFÂNTA
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ DE LA MATEI EVANGHELIE

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α. CAPITOLUL 1. CAPITOLUL 1

Μτ Α-1 Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ 1. Cartea nașterii1 lui Iisus Matei 1:1 Cartea neamului lui
Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ. Hristos, fiul lui David, fiul lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul
Avraam. lui Avraam.
Μτ Α-2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, 2. Avraam a născut pe Isaac, iar Matei 1:2 Avraam a născut pe
᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, Isaac a născut pe Iacov, iar Isaac; Isaac a născut pe Iacov;
᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ Iacov a născut pe Iuda și pe Iacov a născut pe Iuda şi fraţii
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, frații lui, lui;
Μτ Α-3 ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς 3. iar Iuda a născut pe Fares și Matei 1:3 Iuda a născut pe Fares
καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς pe Zara din Tamar, iar Fares a şi pe Zara, din Tamar; Fares a
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ, ᾿Εσρὼμ născut pe Esrom, iar Esrom a născut pe Esrom; Esrom a
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ, născut pe Aram, născut pe Aram;
Μτ Α-4 ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν 4. iar Aram a născut pe Matei 1:4 Aram a născut pe
᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδάβ δὲ ἐγέννησε Aminadav, iar Aminadav a Aminadav; Aminadav a născut
τὸν Ναασών, Ναασὼν δὲ ἐγέννησε născut pe Naason, iar Naason a pe Naason; Naason a născut pe
τὸν Σαλμών, născut pe Salmon, Salmon;
Μτ Α-5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ 5. iar Salmon a născut pe Booz Matei 1:5 Salmon a născut pe
ἐκ τῆς ῾Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε din Rahav, iar Booz a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut
pe Iobed, din Rut; Iobed a

1
Cuvântul γενέσεως îl găsim tradus așa, corect, în Biblia de la 1688. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că
„Evanghelistul numește Evanghelia sa Cartea nașterii lui Iisus Hristos pentru că naşterea lui Iisus este
capul întregii iconomii a Mântuirii, pentru că este începutul şi rădăcina tuturor bunătăţilor date nouă” (PSB
23, Omilii la Matei, Omilia II, Cap. III, p. 30).
1
τὸν ᾿Ωβὴδ ἐκ τῆς ῾Ρούθ, ᾿Ωβὴδ δὲ Obed din Rut, iar Obed a născut născut pe Iesei;
ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί, pe Iesei,
Μτ Α-6 ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ 6. iar Iesei a născut pe David Matei 1:6 Iesei a născut pe David
τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς împăratul. Iar David împăratul, regele; David a născut pe
ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ a născut pe Solomon din femeia Solomon din femeia lui Urie;
Οὐρίου, lui Urie,
Μτ Α-7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν 7. iar Solomon a născut pe Matei 1:7 Solomon a născut pe
῾Ροβοάμ, ῾Ροβαὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Roboam, iar Roboam a născut Roboam; Roboam a născut pe
Αβιά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά, pe Abia, iar Abia a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
Μτ Α-8 ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Asa,
᾿Ιωσαφάτ, ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε 8. iar Asa a născut pe Iosafat, Matei 1:8 Asa a născut pe Iosafat;
τὸν ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε iar Iosafat a născut pe Ioram, Iosafat a născut pe Ioram;
τὸν ᾿Οζίαν, iar Ioram a născut pe Ozia, Ioram a născut pe Ozia;
Μτ Α-9 ᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν 9. Iar Ozia a născut pe Ioatam, Matei 1:9 Ozia a născut pe
᾿Ιωάθαμ, ᾿Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν iar Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ioatam; Ioatam a născut pe
῎Αχαζ, ῎Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ahaz a născut pe Iezechia, Ahaz; Ahaz a născut pe
᾿Εζεκίαν, Iezechia;
Μτ Α-10 ᾿Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν 10. iar Iezechia a născut pe Matei 1:10 Iezechia a născut pe
Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε Manase, iar Manase a născut pe Manase; Manase a născut pe
τὸν ᾿Αμών, ᾿Αμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Amon, iar Amon a născut pe Amon; Amon a născut pe
᾿Ιωσίαν, Iosia. Iosia;
Μτ Α-11 ᾿Ιωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν 11. iar Iosia a născut pe Iehonia Matei 1:11 Iosia a născut pe
᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ și pe frații lui, la mutarea în Iehonia şi pe fraţii lui, la
ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Babilon. strămutarea în Babilon;
Μτ Α-12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν 12. iar după mutarea în Babilon, Matei 1:12 După strămutarea în
Βαβυλῶνος ᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Iehonia a născut pe Salatiel, iar Babilon, Iehonia a născut pe
Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε Salatiel a născut pe Zorobabel, Salatiel; Salatiel a născut pe
τὸν Ζοροβάβελ, Zorobabel;
Μτ Α-13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν 13. iar Zorobabel a născut pe Matei 1:13 Zorobabel a născut pe
᾿Αβιούδ,᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Abiud iar Abiud a născut pe Abiud; Abiud a născut pe
᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε Eliachim, iar Eliachim a născut Eliachim; Eliachim a născut pe
τὸν ᾿Αζώρ, pe Azor, Azor;
Μτ Α-14 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν 14. iar Azor a născut pe Sadoc, Matei 1:14 Azor a născut pe
Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν iar Sadoc a născut pe Ahim, iar Sadoc; Sadoc a născut pe
᾿Αχείμ, ᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ahim a născut pe Eliud, Achim; Achim a născut pe
᾿Ελιούδ, Eliud;
Μτ Α-15 ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν 15. Iar Eliud a născut pe Matei 1:15 Eliud a născut pe
᾿Ελεάζαρ, ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε Eleazar, iar Eleazar a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe
τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε Matan, iar Matan a născut pe Matan; Matan a născut pe
τὸν᾿Ιακώβ, Iacov, Iacov;
Μτ Α-16 ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν 16. Iar Iacov a născut pe Iosif Matei 1:16 Iacov a născut pe Iosif,
᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς bărbatul Mariei, din care s-a logodnicul Mariei, din care S-a
ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος născut Iisus, ce se zice Hristos. născut Iisus, Care se cheamă
Χριστός. Hristos.
ΜΤ Α-17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ 17. Deci, toate neamurile de la Matei 1:17 Aşadar, toate
᾿Αβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ Avraam până la David, neamuri neamurile de la Avraam până
δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως paisprezece, și de la David până la David sunt paisprezece; şi
τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ la mutarea în Babilon, neamuri de la David până la
δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς paisprezece, și de la mutarea în strămutarea în Babilon sunt
μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Babilon până la Hristos, paisprezece; şi de la
Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. neamuri paisprezece. strămutarea în Babilon până la
Hristos sunt paisprezece
neamuri.
Μτ Α-18 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ 18. Iar Nașterea lui Iisus Matei 1:18 Iar naşterea lui Iisus
γέννησις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης Hristos așa a fost: Că logodită Hristos aşa a fost: Maria,
γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ fiind mama Lui, Maria, cu mama Lui, fiind logodită cu
᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς Iosif, mai înainte de a fi ei Iosif, fără să fi fost ei înainte

2
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ împreună, s-a aflat având în împreună, s-a aflat având în
Πνεύματος ῾Αγίου. pântece din Duhul Sfânt. pântece de la Duhul Sfânt.
Μτ Α-19 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, 19. Iar Iosif, bărbatul ei, drept Matei 1:19 Iosif, logodnicul ei,
δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν fiind și nevrând s-o vădească pe drept fiind şi nevrând s-o
παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ea, a vrut pe ascuns s-o lase pe vădească, a voit s-o lase în
ἀπολῦσαι αὐτήν. dânsa. ascuns.
Μτ Α-20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος 20. Iar acestea gândind el, iată Matei 1:20 Şi cugetând el acestea,
ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ îngerul Domnului în vis i s-a iată îngerul Domnului i s-a
ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς arătat lui, grăind: „Iosife, fiul arătat în vis, grăind: Iosife, fiul
Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν lui David, nu te teme a lua pe lui David, nu te teme a lua pe
Μαριὰμ τὴν γυνέκα σου· τὸ γὰρ ἐν Maria femeia ta, că ce s-a Maria, logodnica ta, că ce s-a
αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν zămislii într-însa, din Duhul zămislit într-însa este de la
῾Αγίου. Sfânt este. Duhul Sfânt.
Μτ Α-21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις 21. Și va naște Fiu și vei chema Matei 1:21 Ea va naşte Fiu şi vei
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ numele Lui: Iisus, că Acesta va chema numele Lui: Iisus, căci
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν mântui pe poporul Său de El va mântui poporul Său de
ἁμαρτιῶν αὐτῶν. păcatele lor”. păcatele lor.
Μτ Α-22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα 22. Iar acestea toate s-au făcut Matei 1:22 Acestea toate s-au
πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ca să se plinească ceea ce s-a zis făcut ca să se împlinească ceea
διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· de la Domnul prin prorocul ce ce s-a zis de Domnul prin
Μτ Α-23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ zice: proorocul care zice:
ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ 23. Iată fecioara în pântece va Matei 1:23 "Iată, Fecioara va
καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ avea și va naște Fiu și vor avea în pântece şi va naşte Fiu
᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι chema numele Lui: Emanuil, ce şi vor chema numele Lui
μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ se tâlcuiește: cu noi Dumnezeu. Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu
Θεός. noi este Dumnezeu".
Μτ Α-24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ 24. Iar sculându-se Iosif din Matei 1:24 Şi deşteptându-se din
τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν somn, a făcut precum i-a somn, Iosif a făcut aşa precum
αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ poruncit lui îngerul Domnului, și i-a poruncit îngerul Domnului
παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, a luat pe femeia sa, şi a luat la el pe logodnica sa.
Μτ Α-25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως 25. și nu a cunoscut-o pe ea Matei 1:25 Şi fără să fi cunoscut-o
οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν până ce a născut pe Fiul său Cel pe ea Iosif, Maria a născut pe
πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα Întâi-Născut, și a chemat numele Fiul său Cel Unul-Născut,
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. Lui: Iisus. Căruia I-a pus numele Iisus.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. CAPITOLUL 2. CAPITOLUL 2


Μτ Β-1 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν 1. Iar dacă s-a născut Iisus Matei 2:1 Iar dacă S-a născut
Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις în Betleemul Iudeii, în zilele lui Iisus în Betleemul Iudeii, în
῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι Irod împăratul, iată magii de la zilele lui Irod regele, iată magii
ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Răsărit au venit în Ierusalim de la Răsărit au venit în
῾Ιεροσόλυμα Ierusalim , întrebând:
Μτ Β-2 λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς 2. zicând: „Unde este împăratul Matei 2:2 Unde este regele
βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν Iudeilor, Cel ce S-a născut? Că Iudeilor, Cel ce S-a născut?
γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ am văzul steaua lui la Răsărit și Căci am văzut la Răsărit
ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι am venit să ne închinăm Lui”. steaua Lui şi am venit să ne
αὐτῷ. închinăm Lui.
Μτ Β-3 ᾿Ακούσας δὲ ῾Ηρῴδης ὁ 3. Și auzind Irod împăratul s-a Matei 2:3 Şi auzind, regele Irod s-
βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα tulburat și tot Ierusalimul cu a tulburat şi tot Ierusalimul
῾Ιεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, dânsul, împreună cu el.
Μτ Β-4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς 4. și adunând pe toți arhiereii și Matei 2:4 Şi adunând pe toţi
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ cărturarii poporului, căuta să arhiereii şi cărturarii
ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ afle de la ei unde este să Se poporului, căuta să afle de la
Χριστὸς γεννᾶται. nască Hristos. ei: Unde este să Se nască
Hristos?
Μτ Β-5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ 5. Iar ei i-au zis lui: „În Matei 2:5 Iar ei i-au zis: În
τῆς ᾿Ιουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται Betleemul Iudeii, că așa s-a scris Betleemul Iudeii, că aşa este
διὰ τοῦ προφήτου· prin prorocul: scris de proorocul:

3
Μτ Β-6 καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, 6. Și tu Betleeme, pământul Matei 2:6 "Şi tu, Betleeme,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς Iudei, nicidecum nu ești mai mic pământul lui Iuda, nu eşti
ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ γὰρ între căpeteniile Iudei, că dintru nicidecum cel mai mic între
ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις tine va ieși Cârmuitorul, care va căpeteniile lui Iuda, căci din
ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ. păstori pe poporul Meu Israel”. tine va ieşi Conducătorul care
va paşte pe poporul Meu
Israel".
Μτ Β-7 Τότε ῾Ηρῴδης λάθρα καλέσας 7. Atunci Irod în ascuns Matei 2:7 Atunci Irod chemând în
τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν chemând pe magi, a aflat lămurit ascuns pe magi, a aflat de la ei
τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου de la dânşii de vremea întru care lămurit în ce vreme s-a arătat
ἀστέρος, s-a arătat steaua, steaua.
Μτ Β-8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ 8. și trimiţându-i pe ei în Matei 2:8 Şi trimiţându-i la
εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς Betleem, le-a zis: „Mergând Betleem, le-a zis: Mergeţi şi
ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ cercetaţi cu de-amănuntul cercetaţi cu de-amănuntul
εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως pentru prunc, iar dacă-l veţi despre Prunc şi, dacă Îl veţi
κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. afla, să îmi vestiţi și mie, ca și eu afla, vestiţi-mi şi mie, ca,
venind să mă închin lui”. venind şi eu, să mă închin Lui.
Μτ Β-9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως 9. Iar ei ascultând pe împăratul Matei 2:9 Iar ei, ascultând pe
ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν s-au dus; și iată steaua, pe care rege, au plecat şi iată, steaua
εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν o văzuseră la răsărit, mergea pe care o văzuseră în Răsărit
αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ înaintea lor, până a venit și a mergea înaintea lor, până ce a
ἦν τὸ παιδίον· stat deasupra unde era Pruncul; venit şi a stat deasupra, unde
era Pruncul.
Μτ Β-10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα 10. iar ei văzând steaua s-au Matei 2:10 Şi văzând ei steaua, s-
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, bucurat cu bucurie mare foarte, au bucurat cu bucurie mare
foarte.
Μτ Β-11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν 11. și intrând în casă, au văzut Matei 2:11 Şi intrând în casă, au
εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς Pruncul cu Maria, mama Lui, și văzut pe Prunc împreună cu
μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες căzând I s-au închinat Lui, și Maria, mama Lui, şi căzând la
προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ deschizându-și vistieriile lor, I- pământ, s-au închinat Lui; şi
ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν au adus Lui daruri: aur și deschizând vistieriile lor, I-au
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν tămâie și smirnă; adus Lui daruri: aur, tămâie şi
καὶ λίβανον καὶ σμύρναν· smirnă.
Μτ Β-12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ 12. și luând înştiinţare prin vis, Matei 2:12 Iar luând înştiinţare în
μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ῾Ηρῴδην, δι᾿ să nu se întoarcă la Irod, pe altă vis să nu se mai întoarcă la
ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν cale s-au dus în ţara lor. Irod, pe altă cale s-au dus în
χώραν αὐτῶν. ţara lor.
Μτ Β-13 ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν 13. Iar după ce s-au dus ei, Matei 2:13 După plecare magilor,
ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ iată îngerul Domnului în vis se iată îngerul Domnului se arată
ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς arată lui Iosif zicând: în vis lui Iosif, zicând: Scoală-
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν „Sculându-te, ia Pruncul și pe te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi
μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς mama Lui și fugi în Egipt, și fii fugi în Egipt şi stai acolo până
Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω acolo până voi zice ţie, că va să ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are
σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ caute Irod Pruncul să-L piardă să caute Pruncul ca să-L
παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. pe El. ucidă.
Μτ Β-14 ῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 14. Iar el sculându-se, a luat Matei 2:14 Şi sculându-se, a luat,
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Pruncul și pe mama Lui noaptea, noaptea, Pruncul şi pe mama
νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς și s-au dus în Egipt, Lui şi a plecat în Egipt.
Αἴγυπτον, 15. și au fost acolo până la Matei 2:15 Şi au stat acolo până
Μτ Β-15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς moartea lui Irod, ca să se la moartea lui Irod, ca să se
῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν plinească ceea ce s-a zis de împlinească cuvântul spus de
ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου Domnul prin prorocul, ce zice: Domnul, prin proorocul: "Din
λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν Din Egipt L-am chemat pe Fiul Egipt am chemat pe Fiul Meu".
υἱόν μου. Meu.
Μτ Β-16 Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι 16. Atunci Irod văzând că s- Matei 2:16 Iar când Irod a văzut
ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, a batjocorit de magi, s-a mâniat că a fost amăgit de magi, s-a
ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας foarte, și trimiţând a omorât pe mâniat foarte şi, trimiţând a

4
ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν toți pruncii, care erau în Betleem ucis pe toţi pruncii care erau în
Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις și în toate hotarele lui, de doi ani Betleem şi în toate hotarele lui,
αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, și mai mici, după vremea care de doi ani şi mai jos, după
κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ aflase de la magi. timpul pe care îl aflase de la
τῶν μάγων. magi.
Μτ Β-17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 17. Atunci s-a plinit ceea ce s-a Matei 2:17 Atunci s-a împlinit
῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· zis de Ieremia prorocul, care ceea ce se spusese prin Ieremia
zice: proorocul:
Μτ Β-18 φωνὴ ἐν ῾Ραμᾷ ἠκούσθη, 18. Glas în Rama s-a auzit, Matei 2:18 "Glas în Rama s-a
θρῆνοι καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς plângere și tânguire și ţipăt auzit, plângere şi tânguire
πολύς· ῾Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα mult; Rahela plângând pe fiii multă; Rahela îşi plânge copiii
αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε săi, și nu vrea să se mângâie, şi nu voieşte să fie mângâiată
παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. pentru că nu sunt. pentru că nu sunt".
Μτ Β-19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ 19. Iar după ce a murit Matei 2:19 După moartea lui Irod,
῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ Irod, iată îngerul Domnului în iată că îngerul Domnului s-a
ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν vis se arată lui Iosif în Egipt arătat în vis lui Iosif în Egipt,
Αἰγύπτῳ
Μτ Β-20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ 20. zicând: „Sculându-te, ia Matei 2:20 Şi i-a zis: Scoală-te, ia
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ Pruncul și pe mama Lui, și Pruncul şi pe mama Lui şi
πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι mergi în pământul lui Israel, că mergi în pământul lui Israel,
γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ au murit cei ce căutau sufletul căci au murit cei ce căutau să
παιδίου. Pruncului”. ia sufletul Pruncului.
Μτ Β-21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 21. Iar el sculându-se a luat Matei 2:21 Iosif, sculându-se, a
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ Pruncul și pe mama Lui și a luat Pruncul şi pe mama Lui şi
ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. venit în pământul lui Israel. a venit în pământul lui Israel.
Μτ Β-22 ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος 22. Iar auzind că Arhelau Matei 2:22 Şi auzind că domneşte
βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντί împărăţeşte în Iudeea, în locul Arhelau în Iudeea, în locul lui
῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, lui Irod, tatăl său, s-a temut să Irod, tatăl său, s-a temut să
ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· meargă acolo; iar luând meargă acolo şi, luând
χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ poruncă în vis, s-a dus în părţile poruncă, în vis, s-a dus în
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Galileii, părţile Galileii.
Γαλιλαίας,
Μτ Β-23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς 23. și venind a locuit în cetatea Matei 2:23 Şi venind a locuit în
πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως ce se numeşte Nazaret, ca să se oraşul numit Nazaret, ca să se
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν plinească ceea ce s-a zis prin împlinească ceea ce s-a spus
προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος proroci că Nazarinean Se va prin prooroci, că Nazarinean
κληθήσεται. chema. Se va chema.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. CAPITOLUL 3. CAPITOLUL 3


Μτ Γ-1 ᾿Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 1. Iar în zilele acelea a venit Matei 3:1 În zilele acelea, a venit
παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς Ioan Botezătorul, propovăduind Ioan Botezătorul şi
κηρύσσων ἐν τῇἐρήμῳ τῆς în pustia Iudeii propovăduia în pustia Iudeii,
᾿Ιουδαίας
Μτ Γ-2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε 2. și zicând: „Pocăiţi-vă, că s-a Matei 3:2 Spunând: Pocăiţi-vă că
γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. apropiat împărăţia cerurilor!”. s-a apropiat împărăţia
cerurilor.
Μτ Γ-3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ 3. Că acesta este cel ce s-a zis de Matei 3:3 El este acela despre
῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Isaia prorocul, ce zice: Glasul care a zis proorocul Isaia:
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, celui ce strigă în pustie: Gătiţi "Glasul celui ce strigă în
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, calea Domnului, drepte faceţi pustie: Pregătiţi calea
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. cărările Lui. Domnului, drepte faceţi
cărările Lui".
Μτ Γ-4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ 4. Iar acest Ioan avea Matei 3:4 Iar Ioan avea
ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου îmbrăcămintea lui din peri de îmbrăcămintea lui din păr de
καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν cămilă, și brâu de curea cămilă, şi cingătoare de piele
ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν împrejurul mijlocului lui, iar împrejurul mijlocului, iar
ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. hrana lui era acride și miere hrana era lăcuste şi miere

5
sălbatică. sălbatică.
Μτ Γ-5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 5. Atunci ieşia la dânsul Matei 3:5 Atunci a ieşit la el
῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία Ierusalimul și toată Iudeea și Ierusalimul şi toată Iudeea şi
καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ toată latura dimprejurul toată împrejurimea Iordanului.
᾿Ιορδάνου, Iordanului,
Μτ Γ-6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ 6. și se botezau în Iordan de la Matei 3:6 Şi erau botezaţi de către
᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ dânsul, mărturisindu-și păcatele el în râul Iordan, mărturisindu-
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας lor. şi păcatele.
αὐτῶν.
Μτ Γ-7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν 7. Iar văzând pe mulţi din farisei Matei 3:7 Dar văzând Ioan pe
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων și din saduchei venind către mulţi din farisei şi saduchei
ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ botezul lui, a zis lor: „Pui de venind la botez, le-a zis: Pui de
εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, vipere, cine v-a arătat vouă ca vipere, cine v-a arătat să fugiţi
τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς să fugiţi de mânia ceea ce va să de mânia ce va să fie?
μελλούσης ὀργῆς; fie?
Μτ Γ-8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς 8. Faceţi dar roduri vrednice de Matei 3:8 Faceţi deci roadă,
μετανοίας, pocăinţă, vrednică de pocăinţă,
Μτ Γ-9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν 9. și să nu vă slăviți grăind întru Matei 3:9 Şi să nu credeţi că puteţi
ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν voi înșivă: „Părinte avem pe zice în voi înşivă: Părinte avem
᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι Avraam; că zic vouă, că poate pe Avraam, căci vă spun că
δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων Dumnezeu și din pietrele acestea Dumnezeu poate şi din pietrele
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. să ridice fii lui Avraam. acestea să ridice fii lui
Avraam.
Μτ Γ-10 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν 10. Că iată și securea la Matei 3:10 Iată securea stă la
ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν rădăcina pomilor zace; deci, tot rădăcina pomilor şi tot pomul
δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν pomul, care nu face roadă bună, care nu face roadă bună se taie
ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται, se taie și în foc se aruncă. şi se aruncă în foc.
Μτ Γ-11 ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν 11. Eu vă botez pe voi cu apă, Matei 3:11 Eu unul vă botez cu
ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω spre pocăinţă; iar Cel ce vine apă spre pocăinţă, dar Cel ce
μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού după mine, mai tare decât mine vine după mine este mai
ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ este, Căruia nu sunt vrednic a-i puternic decât mine; Lui nu
ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς ţine încălţămintele; Acesta vă va sunt vrednic să-I duc
βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu încălţămintea; Acesta vă va
πυρί, foc. boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
Μτ Γ-12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρί αὐτοῦ 12. A Cărui lopată este în mâna Matei 3:12 El are lopata în mână
καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, Lui, și va curăţi aria Sa, și va şi va curăţa aria Sa şi va aduna
καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν aduna grâul în jitniţa Sa, iar grâul în jitniţă, iar pleava o va
ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον plevele le va arde cu focul arde cu foc nestins.
κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. nestins”.
Μτ Γ-13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς 13. Atunci a venit Iisus din Matei 3:13 În acest timp a venit
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Galileea la Iordan, către Ioan, Iisus din Galileea, la Iordan,
᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ ca să se boteze de la dânsul. către Ioan, ca să se boteze de
βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. către el.
Μτ Γ-14 ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν 14. Iar Ioan Îl oprea pe El, Matei 3:14 Ioan însă Îl oprea,
αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ zicând: „Eu am trebuinţă a mă zicând: Eu am trebuinţă să fiu
σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός boteza de Tine, și Tu vii către botezat de Tine, şi Tu vii la
με; mine?” mine?
Μτ Γ-15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε 15. Iar răspunzând Iisus, a zis Matei 3:15 Şi răspunzând, Iisus a
πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ către el: „Lasă acum, că așa zis către el: Lasă acum, că aşa
πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν este cu cuviinţă nouă ca să se cuvine nouă să împlinim
δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν· plinim toată dreptatea”. Atunci toată dreptatea. Atunci L-a
L-a lăsat pe El; lăsat.
Μτ Γ-16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 16. și botezându-se Iisus, îndată Matei 3:16 Iar botezându-se Iisus,
ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ a ieşit din apă; și iată I s-au când ieşea din apă, îndată
ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, deschis Lui cerurile și a văzut pe cerurile s-au deschis şi Duhul
καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ Duhul lui Dumnezeu pogorându- lui Dumnezeu s-a văzut
καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ Se ca un porumbel și venind pogorându-se ca un porumbel

6
ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· peste Dânsul; şi venind peste El.
Μτ Γ-17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν 17. și iată glas din ceruri zicând: Matei 3:17 Şi iată glas din ceruri
οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ „Acesta este Fiul Meu cel iubit, zicând: "Acesta este Fiul Meu
υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ întru Care am binevoit!” cel iubit întru Care am
εὐδόκησα. binevoit".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ. CAPITOLUL 4. CAPITOLUL 4


Μτ Δ-1 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν 1. Atunci dus a fost Iisus în Matei 4:1 Atunci Iisus a fost dus
ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος pustie de Duhul, ca să se de Duhul în pustiu, ca să fie
πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ispitească de diavolul, ispitit de către diavolul.
Μτ Δ-2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας 2 și postind patruzeci de zile și Matei 4:2 Şi după ce a postit
τεσσαράκοντα καὶ νύκτας patruzeci de nopţi, după aceea a patruzeci de zile şi patruzeci de
τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. flămânzit. nopţi, la urmă a flămânzit.
Μτ Δ-3 καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ 3. Și venind la Dânsul ispititorul Matei 4:3 Şi apropiindu-se,
πειράζων εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ a zis: „De ești Fiul lui ispititorul a zis către El: De
Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι Dumnezeu, zi ca pietrele acestea eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca
γένωνται. să se facă pâini”. pietrele acestea să se facă
Μτ Δ-4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· pâini.
γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ 4. Iar El, răspunzând, i-a zis: Matei 4:4 Iar El, răspunzând, a
ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ „Scris este: Nu numai cu pâine zis: Scris este: "Nu numai cu
ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος va trăi omul, ci cu tot graiul ce pâine va trăi omul, ci cu tot
Θεοῦ. iese din gura lui Dumnezeu”. cuvântul care iese din gura lui
Μτ Δ-5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ 5. Atunci L-a dus pe el diavolul Dumnezeu".
διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ în sfânta cetate și L-a pus pe El Matei 4:5 Atunci diavolul L-a dus
ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ pe aripa templului pe aripa în sfânta cetate, L-a
ἱεροῦ pus pe aripa templului,
Μτ Δ-6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 6. și I-a zis Lui: „De ești Fiul lui Matei 4:6 Şi I-a zis: Dacă Tu eşti
Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· Dumnezeu, aruncă-te pe tine jos, Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te
γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις că scris este: Îngerilor Săi va jos, că scris este: "Îngerilor Săi
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ porunci pentru tine, și pe mâini va porunci pentru Tine şi Te
χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε te vor ridica, ca nu cumva să vor ridica pe mâini, ca nu
προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα împiedici de piatră piciorul cumva să izbeşti de piatră
σου. tău”. piciorul Tău".
Μτ Δ-7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πάλιν 7. A zis Iisus lui: „Iarăşi scris Matei 4:7 Iisus i-a răspuns: Iarăşi
γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον este: Să nu-L ispiteşti pe este scris: "Să nu ispiteşti pe
τὸν Θεόν σου. Domnul Dumnezeul tău”. Domnul Dumnezeul tău".
Μτ Δ-8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ 8. Apoi L-a dus pe Dânsul Matei 4:8 Din nou diavolul L-a
διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ diavolul într-un munte înalt dus pe un munte foarte înalt şi
δείκνυσιν αὐτῷπάσας τὰς βασιλείας foarte, și I-a arătat Lui toate I-a arătat toate împărăţiile
τοῦ κόσμου καὶ τὴνδόξαν αὐτῶν împărăţiile lumii și slava lor lumii şi slava lor.
Μτ Δ-9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα 9. și I-a zis Lui: „Acestea toate Matei 4:9 Şi I-a zis Lui: Acestea
σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς le voi da ţie, dacă căzând te vei toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei
μοι. închina mie”. cădea înaintea mea şi Te vei
închina mie.
Μτ Δ-10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· 10. Atunci i-a zis Iisus lui: Matei 4:10 Atunci Iisus i-a zis:
ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· „Mergi înapoia Mea, satano, că Piei, satano, căci scris este:
γέγραπται γάρ, Κύριον τὸνΘεόν scris este: Domnului "Domnului Dumnezeului tău să
σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ Dumnezeului tău să I te închini, te închini şi Lui singur să-I
λατρεύσεις. și Lui unuia sa-I slujeşti!” slujeşti".
Μτ Δ-11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ 11. Atunci L-a lăsat pe El Matei 4:11 Atunci L-a lăsat
διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἀγγελοι diavolul, și iată îngerii au venit diavolul şi iată îngerii, venind
προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. la Dânsul și slujeau Lui. la El, Îi slujeau.
Μτ Δ-12 ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 12. Iar auzind Iisus că Ioan Matei 4:12 Şi Iisus, auzind că Ioan
᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν a fost prins, S-a dus în Galileea, a fost întemniţat, a plecat în
εἰς τὴν Γαλιλαίαν, Galileea.
Μτ Δ-13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ 13. și lăsând Nazaretul, a venit Matei 4:13 Şi părăsind Nazaretul,
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ și a locuit în Capernaum, lângă a venit de a locuit în

7
τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις mare, în hotarele Zavulonului și Capernaum, lângă mare, în
Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ale Neftalimului, hotarele lui Zabulon şi Neftali,
14. ca să se plinească ceea ce s- Matei 4:14 Ca să se împlinească
Μτ Δ-14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ a zis prin Isaia prorocul, care ce s-a zis prin Isaia proorocul
῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· zice: care zice:
Μτ Δ-15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ 15. Pământul Zabulonului și Matei 4:15 "Pământul lui Zabulon
Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν pământul Neftalimului, spre şi pământul lui Neftali spre
τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν mare dincolo de Iordan, mare, dincolo de Iordan,
ἐθνῶν, Galileea neamurilor; Galileea neamurilor;
Μτ Δ-16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει 16. poporul cel ce şedea întru Matei 4:16 Poporul care stătea în
εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις întuneric a văzut lumină mare, întuneric a văzut lumină mare
ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς și celor ce şedeau în latura și în şi celor ce şedeau în latura şi
ἀνέτειλεν αὐτοῖς. umbra morţii, lumină a răsărit în umbra morţii lumină le-a
lor. răsărit".
Μτ Δ-17 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς 17. De atunci a început Matei 4:17 De atunci a început
κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· Iisus a propovădui și a zice: Iisus să propovăduiască şi să
ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat spună: Pocăiţi-vă, căci s-a
οὐρανῶν. împărăţia cerurilor!” apropiat împărăţia cerurilor.
Μτ Δ-18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν 18. Și umblând Iisus pe Matei 4:18 Pe când umbla pe
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο lângă Marea Galileii; a văzut pe lângă Marea Galileii, a văzut
ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον doi fraţi: pe Simon ce se numeşte pe doi fraţi, pe Simon ce se
Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν Petru și pe Andrei fratele lui, numeşte Petru şi pe Andrei,
αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς aruncându-și mreaja în mare, că fratele lui, care aruncau
τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· erau pescari, mreaja în mare, căci erau
pescari.
Μτ Δ-19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω 19. și le-a zis lor: „Veniţi după Matei 4:19 Şi le-a zis: Veniţi după
μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς Mine, și vă voi face pe voi Mine şi vă voi face pescari de
ἀνθρώπων. pescari de oameni!” oameni.
Μτ Δ-20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ 20. Iar ei îndată lăsându-și Matei 4:20 Iar ei, îndată lăsând
δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. mrejele au mers după Dânsul. mrejele, au mers după El.
Μτ Δ-21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 21. Și de acolo mai înainte Matei 4:21 Şi de acolo, mergând
ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον mergând, au văzut pe alţi doi mai departe, a văzut alţi doi
τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην fraţi: pe Iacov al lui Zevedei și fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ pe Ioan fratele lui, în corabie cu pe Ioan fratele lui, în corabie
μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν Zevedei tatăl lor, cârpindu-și cu Zevedeu, tatăl lor,
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ mrejele lor; și i-a chemat pe dregându-şi mrejele şi i-a
ἐκάλεσεν αὐτούς. dânşii. chemat.
Μτ Δ-22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ 22. Iar ei îndată lăsând corabia Matei 4:22 Iar ei îndată, lăsând
πλοῖον καὶ τὸνπατέρα αὐτῶν și pe Zevedei tatăl lor, au mers corabia şi pe tatăl lor, au mers
ἠκολούθησαν αὐτῷ. după Dânsul. după El.
Μτ Δ-23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν 23. Și a străbătut Iisus toată Matei 4:23 Şi a străbătut Iisus
Γαλιλαίαν ὁ ᾿Ιησοῦς διδάσκων ἐν Galileea, învăţând în adunările toată Galileea, învăţând în
ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ lor și propovăduind Evanghelia sinagogile lor şi propovăduind
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς împărăţiei și tămăduind toată Evanghelia împărăţiei şi
βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν boala și toată neputinţa întru tămăduind toată boala şi toată
νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ popor. neputinţa în popor.
λαῷ.
Μτ Δ-24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς 24. Și a ieşit vestea despre El în Matei 4:24 Şi s-a dus vestea
ὅλην τὴν Συρίαν, καὶ προσήνεγκαν toată Siria, și aduceau către despre El în toată Siria, şi
αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας Dânsul pe toți cei ce pătimeau aduceau la El pe toţi cei ce se
ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις rău cu felurite boli, și pe cei aflau în suferinţe, fiind cuprinşi
συνεχομένους, καὶ δαιμονιζομένους cuprinși de chinuri, și pe cei de multe feluri de boli şi de
καὶ σεληνιαζομένους καὶ îndrăciţi și lunatici, și pe cei chinuri, pe demonizaţi, pe
παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν slăbănogi, și îi vindeca pe ei. lunatici, pe slăbănogi, şi El îi
αὐτούς· vindeca.
Μτ Δ-25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι 25. Și au mers după Dânsul Matei 4:25 Şi mulţimi multe
πολλοὶ ἀπὸτῆς Γαλιλαίας καὶ noroade multe din Galileea și mergeau după El, din Galileea,

8
Δεκαπόλεως καὶ ῾Ιεροσολύμων καὶ din Decapole și din Ierusalim și din Decapole, din Ierusalim ,
᾿Ιουδαίας καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. din Iudeea și din ceea parte de din Iudeea şi de dincolo de
Iordan. Iordan.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε. CAPITOLUL 5. CAPITOLUL 5


Μτ Ε-1 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς 1. Iar văzând noroadele S-a Matei 5:1 Văzând mulţimile, Iisus
τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ suit în munte; și şezând El, au S-a suit în munte, şi aşezându-
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, venit către Dânsul ucenicii Lui, se, ucenicii Lui au venit la El.
Μτ Ε-2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ 2. și deschizându-Și gura Sa, îi Matei 5:2 Şi deschizându-şi gura,
ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων· învăţa pe ei, zicând: îi învăţa zicând:
Μτ Ε-3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 3. „Fericiţi cei săraci cu Matei 5:3 Fericiţi cei săraci cu
πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ duhul, că a acelora este duhul, că a lor este împărăţia
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. împărăţia cerurilor. cerurilor.
Μτ Ε-4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι 4. Fericiţi cei ce plâng, că Matei 5:4 Fericiţi cei ce plâng, că
αὐτοὶ παρακληθήσονται. aceia se vor mângâia. aceia se vor mângâia.
Μτ Ε-5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 5. Fericiţi cei blânzi, că Matei 5:5 Fericiţi cei blânzi, că
κληρονομήσουσι τὴν γῆν. aceia vor moşteni pământul. aceia vor moşteni pământul.
Μτ Ε-6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ 6. Fericiţi cei ce flămânzesc Matei 5:6 Fericiţi cei ce
διψῶντες τὴνδικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ și însetoşează de dreptate, că flămânzesc şi însetează de
χορτασθήσονται aceia se vor sătura. dreptate, că aceia se vor
sătura.
Μτ Ε-7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι 7. Fericiţi cei milostivi, că Matei 5:7 Fericiţi cei milostivi, că
αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. aceia se vor milui. aceia se vor milui.
Μτ Ε-8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ 8. Fericiţi cei curaţi cu Matei 5:8 Fericiţi cei curaţi cu
καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶτὸν Θεὸν ὄψονται. inima, că aceia vor vedea pe inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu. Dumnezeu.
Μτ Ε-9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι 9. Fericiţi făcătorii de pace, Matei 5:9 Fericiţi făcătorii de
αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. că aceia fiii lui Dumnezeu se vor pace, că aceia fiii lui
chema. Dumnezeu se vor chema.
Μτ Ε-10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι 10. Fericiţi cei izgoniţi Matei 5:10 Fericiţi cei prigoniţi
ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν pentru dreptate, că a acelora pentru dreptate, că a lor este
ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. este împărăţia cerurilor. împărăţia cerurilor.
Μτ Ε-11 μακάριοί ἐστε ὅταν 11. Fericiţi veţi fi când vă Matei 5:11 Fericiţi veţi fi voi când
ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ vor ocărî pe voi și vă vor prigoni vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi
εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ și vor zice tot cuvântul rău vor zice tot cuvântul rău
ὑμῶν ψευδόμενοι ἔνεκεν ἐμοῦ. (viclean) împotriva voastră, împotriva voastră, minţind din
mințind pentru Mine. pricina Mea.
Μτ Ε-12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ 12. Bucuraţi-vă și vă Matei 5:12 Bucuraţi-vă şi vă
μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς veseliţi, că plata voastră multă veseliţi, că plata voastră multă
οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς este în ceruri; că așa i-au este în ceruri, că aşa au
προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. prigonit pe prorocii cei mai prigonit pe proorocii cei
înainte de voi. dinainte de voi.
Μτ Ε-13 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· 13. Voi sunteţi sarea Matei 5:13 Voi sunteţi sarea
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι pământului; iar dacă sarea se va pământului; dacă sarea se va
ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ strica, cu ce se va săra? Întru strica, cu ce se va săra? De
μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ nimic nu mai este de treabă, ci nimic nu mai e bună decât să
καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. numai a se arunca afară și a se fie aruncată afară şi călcată în
călca de oameni. picioare de oameni.
Μτ Ε-14 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ 14. Voi sunteţi lumina, lumii. Nu Matei 5:14 Voi sunteţi lumina
κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι poate cetatea a se ascunde lumii; nu poate o cetate aflată
ἐπάνω ὄρους κειμένη deasupra muntelui stând; pe vârf de munte să se
ascundă.
Μτ Ε-15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ 15. nici aprind făclie și o pun Matei 5:15 Nici nu aprind făclie şi
τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, sub obroc, ci în sfeşnic, și o pun sub obroc, ci în sfeşnic,
ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει luminează tuturor celor ce sunt şi luminează tuturor celor din
πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. în casă. casă.
Μτ Ε-16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 16. Aşa să lumineze lumina Matei 5:16 Aşa să lumineze

9
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως voastră înaintea oamenilor, lumina voastră înaintea
ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ încât să vadă lucrurile voastre oamenilor, aşa încât să vadă
δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν cele bune și să slăvească pe faptele voastre cele bune şi să
τοῖς οὐρανοῖς. Tatăl vostru Cel din ceruri. slăvească pe Tatăl vostru Cel
din ceruri.
Μτ Ε-17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον 17. Să nu socotiţi că am Matei 5:17 Să nu socotiţi că am
καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς venit să stric legea sau prorocii; venit să stric Legea sau
προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, nu am venit să stric, ci să proorocii; n-am venit să stric,
ἀλλὰ πληρῶσαι. plinesc. ci să împlinesc.
Μτ Ε-18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν 18. Că amin zic vouă: Până ce Matei 5:18 Căci adevărat zic
παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα va trece cerul și pământul, o iotă vouă: Înainte de a trece cerul şi
ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ sau o cirtă nu va trece din lege, pământul, o iotă sau o cirtă din
τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. până ce vor fi toate. Lege nu va trece, până ce se
vor face toate.
Μτ Ε-19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν 19. Deci, cel ce va strica una Matei 5:19 Deci, cel ce va strica
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ dintr-aceste porunci mai mici, și una din aceste porunci, foarte
διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, va învăţa așa pe oameni, mai mici, şi va învăţa aşa pe
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ mic se va chema întru împărăţia, oameni, foarte mic se va chema
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν cerurilor; iar cel ce va face și va în împărăţia cerurilor; iar cel
ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας învăţa, acela mare se va chema ce va face şi va învăţa, acesta
κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν întru împărăţia cerurilor. mare se va chema în împărăţia
οὐρανῶν. cerurilor.
Μτ Ε-20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ 20. Că zic vouă: Că de nu va Matei 5:20 Căci zic vouă: Că de
περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν prisosi dreptatea voastră mai nu va prisosi dreptatea voastră
πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ mult decât a cărturarilor și a mai mult decât a cărturarilor şi
Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν fariseilor, nu veţi intra întru a fariseilor, nu veţi intra în
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. împărăţia cerurilor. împărăţia cerurilor.
Μτ Ε-21 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς 21. Auzit-aţi că s-a zis celor de Matei 5:21 Aţi auzit că s-a zis
ἀρχαίοις, οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾿ ἂν demult: Să nu ucizi; că cine va celor de demult: "Să nu ucizi";
φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. ucide, vinovat va fi judecăţii. iar cine va ucide, vrednic va fi
de osândă.
22. Iar Eu zic vouă că tot cel ce
Μτ Ε-22 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ Matei 5:22 Eu însă vă spun vouă:
se mânie asupra fratelui său în
ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ Că oricine se mânie pe fratele
deşert, vinovat va fi judecăţii; și
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν său vrednic va fi de osândă; şi
cine va zice fratelui său: raca
εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦῥακά, ἔνοχος cine va zice fratelui său:
(netrebnicule), vinovat va fi
ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ netrebnicule, vrednic va fi de
soborului; iar cine va zice:
μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν judecata sinedriului; iar cine
τοῦ πυρός. nebunule, vinovat va fi gheenei va zice: nebunule, vrednic va fi
focului. de gheena focului.
Μτ Ε-23 ᾿Εὰν οὖν προσφέρῃς τὸ 23. Deci, de îţi vei aduce darul Matei 5:23 Deci, dacă îţi vei
δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον tău la altar și acolo îţi vei aduce aduce darul tău la altar şi
κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου aminte că fratele tău are ceva acolo îţi vei aduce aminte că
ἔχει τι κατὰ σοῦ, asupra ta, fratele tău are ceva împotriva
ta,
Μτ Ε-24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου 24. lasă acolo darul tău înaintea Matei 5:24 Lasă darul tău acolo,
ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ altarului, și mergi mai întâi de te înaintea altarului, şi mergi
ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ împacă cu fratele tău, și atunci întâi şi împacă-te cu fratele tău
ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν venind adu darul tău. şi apoi, venind, adu darul tău.
πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
Μτ Ε-25 ῎Ισθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου 25. Împacă-te cu pârâşul tău Matei 5:25 Împacă-te cu pârâşul
ταχὺ ἓως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾿ degrabă, până ești pe cale cu tău degrabă, până eşti cu el pe
αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ dânsul, ca nu cumva pârâşul să cale, ca nu cumva pârâşul să te
ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς σε te dea judecătorului, și dea judecătorului, şi
παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς judecătorul te va da slugii și în judecătorul slujitorului şi să fii
φυλακὴν βληθήσῃ· temniţă vei fi aruncat; aruncat în temniţă.
Μτ Ε-26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς 26. amin zic ţie, nu vei ieși de Matei 5:26 Adevărat grăiesc ţie:
ἐκεῖθεν ἕως οὗ ἀποδῷς τὸν acolo, până nu vei da codrantul Nu vei ieşi de acolo, până ce nu

10
ἔσχατον κοδράντην. (banul) cel mai de pe urmă. vei fi dat cel din urmă ban.
Μτ Ε-27 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς 27. Auzit-aţi că s-a zis celor Matei 5:27 Aţi auzit că s-a zis
ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις. de demult: Să nu preacurveşti. celor de demult: "Să nu
săvârşeşti adulter".
Μτ Ε-28 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ 28. Iar Eu zic vouă că tot cel ce Matei 5:28 Eu însă vă spun vouă:
βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ caută la femeie spre a o pofti pe Că oricine se uită la femeie,
ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν ea, iată, a preacurvit cu dânsa poftind-o, a şi săvârşit adulter
αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. întru inima sa. cu ea în inima lui.
Μτ Ε-29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς 29. Iar dacă ochiul tău cel drept Matei 5:29 Iar dacă ochiul tău cel
σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ te sminteşte pe tine, scoate-l pe drept te sminteşte pe tine,
βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι el și îl leapădă de la tine, că-ţi scoate-l şi aruncă-l de la tine,
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ foloseşte ţie ca să piară unul din căci mai de folos îţi este să
μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇεἰς mădularele tale, și nu tot trupul piară unul din mădularele tale,
γέενναν. tău să se arunce în gheenă. decât tot trupul să fie aruncat
în gheenă.
Μτ Ε-30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ 30. Și dacă mâna ta cea dreaptă Matei 5:30 Şi dacă mâna ta cea
σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ te sminteşte pe tine, taie-o pe ea dreaptă te sminteşte pe tine,
βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι și o leapădă de la tine, că îţi taie-o şi o aruncă de la tine,
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ foloseşte ţie ca să piară unul din căci mai de folos îţi este să
μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς mădularele tale, și nu tot trupul piară unul din mădularele tale,
γέενναν. tău să se arunce în gheenă. decât tot trupul tău să fie
aruncat în gheenă.
Μτ Ε-31 ᾿Ερρέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ 31. Iarăşi s-a zis: Cel ce-și Matei 5:31 S-a zis iarăşi: "Cine va
τὴν γυναίκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ va lăsa femeia sa, să-i dea ei lăsa pe femeia sa, să-i dea
ἀποστάσιον. carte de despărţire. carte de despărţire".
Μτ Ε-32 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 32. Iar Eu zic vouă că tot cel ce- Matei 5:32 Eu însă vă spun vouă:
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ și va lăsa femeia sa, afară de Că oricine va lăsa pe femeia
παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ cuvânt de curvie, o face pe ea să sa, în afară de pricină de
αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν preacurvească, și cel ce va lua desfrânare, o face să
ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται. pe cea lăsată, preacurveşte. săvârşească adulter, şi cine va
lua pe cea lăsată săvârşeşte
adulter.
Μτ Ε-33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη 33. Iar aţi auzit, că s-a zis Matei 5:33 Aţi auzit ce s-a zis
τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, celor de demult: Să nu juri celor de demult: "Să nu juri
ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς strâmb, ci să dai Domnului strâmb, ci să ţii înaintea
ὅρκους σου. jurămintele tale. Domnului jurămintele tale".
Μτ Ε-34 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι 34. Iar Eu zic vouă: Să nu te juri Matei 5:34 Eu însă vă spun vouă:
ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι nicidecum, nici pe cer, că este Să nu vă juraţi nicidecum nici
θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ tron al lui Dumnezeu; pe cer, fiindcă este tronul lui
Dumnezeu,
Μτ Ε-35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν 35. nici pe pământ, că este Matei 5:35 Nici pe pământ, fiindcă
ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς aşternut al picioarelor Lui, nici este aşternut al picioarelor Lui,
῾Ιεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ pe Ierusalim, că este cetate a nici pe Ierusalim , fiindcă este
μεγάλου βασιλέως· marelui Împărat; cetate a marelui Împărat,
Μτ Ε-36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου 36. nici pe capul tău să nu te Matei 5:36 Nici pe capul tău să nu
ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα juri, că nu poţi un păr alb sau te juri, fiindcă nu poţi să faci
λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. negru să faci. un fir de păr alb sau negru,
Μτ Ε-37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, 37. Ci să fie cuvântul vostru: Da, Matei 5:37 Ci cuvântul vostru să
οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ da; nu, nu; iar ce este mai mult fie: Ceea ce este da, da; şi ceea
τοῦ πονηροῦ ἐστιν. decât acestea, de la cel viclean ce este nu, nu; iar ce e mai
este. mult decât acestea, de la cel
rău este.
Μτ Ε-38 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, 38 Auzit-aţi că s-a zis: Ochi Matei 5:38 Aţi auzit că s-a zis:
ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ pentru ochi și dinte pentru "Ochi pentru ochi şi dinte
ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. dinte. pentru dinte".
Μτ Ε-39 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ 39. Iar Eu zic vouă: Să nu staţi Matei 5:39 Eu însă vă spun vouă:
ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις împotrivă celui viclean; ci, de te Nu vă împotriviţi celui rău; iar

11
σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, va lovi cineva peste faţa cui te loveşte peste obrazul
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· obrazului cea dreaptă, întoarce-i drept, întoarce-i şi pe celălalt.
lui și pe cealaltă;
Μτ Ε-40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι 40. și celui ce voieşte să se Matei 5:40 Celui ce voieşte să se
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες judece cu tine și să-ţi ia haina ta, judece cu tine şi să-ţi ia haina,
αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον· lasă-i lui și cămaşa; lasă-i şi cămaşa.
Μτ Ε-41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει 41. și cel ce te va sili pe tine o Matei 5:41 Iar de te va sili cineva
μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο· milă de loc, mergi cu dânsul să mergi o milă, mergi cu el
două; două.
Μτ Ε-42 τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ τὸν 42. celui ce cere de la tine, dă-i; Matei 5:42 Celui care cere de la
θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ și de cel ce voieşte să se tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte
ἀποστραφῇς. împrumute de la tine, nu te să se împrumute de la tine, nu
depărta. întoarce faţa ta.
Μτ Ε-43 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, 43. Auzit-aţi că s-a zis: Să Matei 5:43 Aţi auzit că s-a zis: "Să
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ iubeşti pe aproapele tău și să iubeşti pe aproapele tău şi să
μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. urăşti pe vrăjmaşul tău. urăşti pe vrăjmaşul tău".
Μτ Ε-44 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε 44. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe Matei 5:44 Iar Eu zic vouă: Iubiţi
τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe vrăjmaşii voştri,
καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε pe cei ce vă blesteamă pe voi, binecuvântaţi pe cei ce vă
τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ bine faceţi celor ce vă urăsc pe blestemă, faceţi bine celor ce
προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν voi, și vă rugaţi pentru cei ce vă vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων supără și vă prigonesc pe voi, ce vă vatămă şi vă prigonesc,
ὑμᾶς, Matei 5:45 Ca să fiţi fiii Tatălui
Μτ Ε-45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς 45. ca să fiţi fiii Tatălui vostru vostru Celui din ceruri, că El
ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν Celui din ceruri, că pe, soarele face să răsară soarele şi peste
ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ Său îl răsare peste cei răi și cei răi şi peste cei buni şi
πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει peste cei buni, și plouă peste cei trimite ploaie peste cei drepţi şi
ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. drepţi și peste cei nedrepţi. peste cei nedrepţi.
Μτ Ε-46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς 46. Că de iubiţi pe cei ce vă Matei 5:46 Căci dacă iubiţi pe cei
ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν iubesc pe voi, ce plată veţi avea? ce vă iubesc, ce răsplată veţi
ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ Au nu și vameşii aceiaşi fac? avea? Au nu fac şi vameşii
ποιοῦσι; acelaşi lucru?
Μτ Ε-47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς 47. Și de îmbrăţişați cu dragoste Matei 5:47 Şi dacă îmbrăţişaţi
φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν numai pe prietenii voştri, ce mai numai pe fraţii voştri, ce faceţi
ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω mult faceţi? Au nu și vameşii fac mai mult? Au nu fac şi
ποιοῦσιν; așa? neamurile acelaşi lucru?
Μτ Ε-48 ῎Εσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, 48. Fiţi dar voi desăvârşiţi, Matei 5:48 Fiţi, dar, voi
ὥσπερ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς precum și Tatăl vostru Cel din desăvârşiţi, precum Tatăl
οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν. ceruri desăvârşit este. vostru Cel ceresc desăvârşit
este.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Στ. CAPITOLUL 6. CAPITOLUL 6


Μτ Στ-1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην 1. Luaţi aminte, milostenia Matei 6:1 Luaţi aminte ca faptele
ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν voastră să nu o faceţi înaintea dreptăţii voastre să nu le faceţi
ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι oamenilor, spre a fi văzuţi de înaintea oamenilor ca să fiţi
αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε dânşii; iar de nu, plată nu veţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea
παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν avea de la Tatăl vostru, care este plată de la Tatăl vostru Cel din
τοῖςοὐρανοῖς. în ceruri. ceruri.
Μτ Στ-2 ῞Οταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, 2 Deci, când faci milostenie, să Matei 6:2 Deci, când faci
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ nu trâmbiţezi înaintea ta, milostenie, nu trâmbiţa
οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς precum fac făţarnicii în adunări înaintea ta, cum fac făţarnicii
συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, și în uliţe, ca să se slăvească de în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν oameni. Amin zic vouă, că îşi iau slăviţi de oameni; adevărat
ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, plata lor. grăiesc vouă: şi-au luat plata
ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. lor.
Μτ Στ-3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην 3. Iar tu făcând milostenie, să nu Matei 6:3 Tu însă, când faci
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ ştie stânga ta ce face dreapta ta, milostenie, să nu ştie stânga ta

12
δεξιά σου, ce face dreapta ta,
Μτ Στ-4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν 4 ca să fie milostenia ta întru Matei 6:4 Ca milostenia ta să fie
τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ ascuns, și Tatăl tău cel ce vede într-ascuns şi Tatăl tău, Care
βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει întru ascuns, acesta va răsplăti vede în ascuns, îţi va răsplăti
σοι ἐν τῷ φανερῷ. ţie întru arătare. ţie.
Μτ Στ-5 Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ 5. Și când te rogi nu fii ca Matei 6:5 Iar când vă rugaţi, nu
ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν făţarnicii, că iubesc în adunări și fiţi ca făţarnicii cărora le
ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς în unghiurile uliţelor stând să se place, prin sinagogi şi prin
γωνίαις τῶν πλατειῶν ἐστῶτες roage ca să se arate oamenilor; colţurile uliţelor, stând în
προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι amin zic vouă, că îşi iau plata picioare, să se roage, ca să se
τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν lor. arate oamenilor; adevărat
ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. grăiesc vouă: şi-au luat plata
lor.
Μτ Στ-6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε 6. Iar tu când te rogi, intră în Matei 6:6 Tu însă, când te rogi,
cămara ta, și încuind uşa ta,
εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν intră în cămara ta şi, închizând
θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου roagă-te Tatălui tău Celui întru uşa, roagă-te Tatălui tău, Care
τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ascuns și Tatăl tău Cel ce vede este în ascuns, şi Tatăl tău,
ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει întru ascuns, va răsplăti ţie la Care este în ascuns, îţi va
σοι ἐν τῷ φανερῷ. arătare. răsplăti ţie.
Μτ Στ-7 Προσευχόμενοι δὲ μὴ 7. Iar rugându-vă să nu grăiţi Matei 6:7 Când vă rugaţi, nu
βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· multe ca păgânii; că li se pare spuneţi multe ca neamurile, că
δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ că, întru multă vorba lor vor fi ele cred că în multa lor
αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. auziţi. vorbărie vor fi ascultate.
Μτ Στ-8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· 8. Deci, nu vă asemănaţi lor, că Matei 6:8 Deci nu vă asemănaţi
οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ştie Tatăl vostru de ce aveţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele
ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. trebuinţă, mai înainte de a cere ce aveţi trebuinţă mai înainte
voi de la Dânsul. ca să cereţi voi de la El.
Μτ Στ-9 οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· 9. Deci așa să vă rugaţi voi: Matei 6:9 Deci voi aşa să vă
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· Tatăl nostru, Care ești în ceruri, rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· sfinţească-se numele Tău; în ceruri, sfinţească-se numele
Tău;
Μτ Στ-10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· 10. vie împărăţia Ta, fie Matei 6:10 Vie împărăţia Ta;
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν voia Ta, precum în cer și pe facă-se voia Ta, precum în cer
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· pământ; şi pe pământ.
Μτ Στ-11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 11. pâinea noastră cea spre Matei 6:11 Pâinea noastră cea
ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; spre fiinţă dă-ne-o nouă
astăzi;
Μτ Στ-12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 12. și ne iartă nouă Matei 6:12 Şi ne iartă nouă
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς greșalele noastre, precum și noi greşelile noastre, precum şi noi
ὀφειλέταις ἡμῶν· iertăm greşiţilor noştri; iertăm greşiţilor noştri;
Μτ Στ-13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 13. și nu ne duce pe noi în Matei 6:13 Şi nu ne duce pe noi în
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ ispită, ci ne izbăveşte de cel ispită, ci ne izbăveşte de cel
τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ viclean. rău. Că a Ta este împărăţia şi
βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα Că a Ta este împărăţia și puterea şi slava în veci. Amin!
εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. puterea și slava în veci; amin.
Μτ Στ-14 Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς 14. Că de veţi ierta Matei 6:14 Că de veţi ierta
ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα oamenilor greșalele lor, ierta-va oamenilor greşelile lor, ierta-
αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ și vouă Tatăl vostru Cel ceresc; va şi vouă Tatăl vostru Cel
ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ceresc;
Μτ Στ-15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς 15. iar de nu veţi ierta oamenilor Matei 6:15 Iar de nu veţi ierta
ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα greșalele lor, nici Tatăl vostru oamenilor greşelile lor, nici
αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει nu va ierta vouă greșalele Tatăl vostru nu vă va ierta
τὰ παραπτώματα ὑμῶν. voastre. greşelile voastre.
Μτ Στ-16 ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ 16. Iar când postiţi, nu fiţi Matei 6:16 Când postiţi, nu fiţi
γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ca făţarnicii trişti; că îşi smolesc trişti ca făţarnicii; că ei îşi
σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ feţele lor, ca să se arate smolesc feţele, ca să se arate
πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς oamenilor că postesc; adevăr oamenilor că postesc. Adevărat

13
ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω grăiesc vouă, că îşi iau plata lor. grăiesc vouă, şi-au luat plata
ὑμῖνὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν lor.
αὐτῶν.
Μτ Στ-17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου 17. Iar tu postind, unge-ţi capul Matei 6:17 Tu însă, când posteşti,
τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου tău și faţa ta o spală, unge capul tău şi faţa ta o
νίψαι, spală,
Μτ Στ-18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς 18. ca să nu te arăţi oamenilor Matei 6:18 Ca să nu te arăţi
ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ că posteşti, ci Tatălui tău Celui oamenilor că posteşti, ci
πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ ce este întru ascuns. Și Tatăl tău, Tatălui tău care este în ascuns,
πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ cel ce vede întru ascuns, va şi Tatăl tău, Care vede în
ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. răsplăti ţie la arătare. ascuns, îţi va răsplăti ţie.
Μτ Στ-19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν 19. Nu vă adunaţi vouă Matei 6:19 Nu vă adunaţi comori
θησαυροὺς ἐπί τῆςγῆς, ὅπου σὴς comori pe pământ, unde moliile pe pământ, unde molia şi
καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου și rugina le strică, și unde furii rugina le strică şi unde furii le
κλέπται διορύσσουσι καὶ le sapă și le fură; sapă şi le fură.
κλέπτουσι·
Μτ Στ-20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 20. ci vă adunaţi vouă comori în Matei 6:20 Ci adunaţi-vă comori
θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε cer, unde nici moliile, nici în cer, unde nici molia, nici
σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου rugina nu le strică, și de unde rugina nu le strică, unde furii
κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ furii nu le sapă, nici le fură; nu le sapă şi nu le fură.
κλέπτουσιν·
Μτ Στ-21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς 21. că unde este comoara Matei 6:21 Căci unde este
ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία voastră, acolo va fi și inima comoara ta, acolo va fi şi inima
ὑμῶν. voastră. ta.
Μτ Στ-22 ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 22. Luminătorul trupului Matei 6:22 Luminătorul trupului
ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός este ochiul. Deci, de va fi ochiul este ochiul; de va fi ochiul tău
σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου tău curat, tot trupul tău va fi curat, tot trupul tău va fi
φωτεινὸν ἔσται· luminat; luminat.
Μτ Στ-23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 23. iar de va fi ochiul tău Matei 6:23 Iar de va fi ochiul tău
πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου viclean, tot trupul tău va fi rău, tot trupul tău va fi
σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ întunecat. Deci, dacă lumina întunecat. Deci, dacă lumina
ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος care este întru tine, este care e în tine este întuneric,
πόσον; întuneric, dar întunericul cu cât dar întunericul cu cât mai
mai mult? mult!
Μτ Στ-24 Οὐδείς δύναται δυσὶ κυρίοις 24 Nimenea nu poate a sluji Matei 6:24 Nimeni nu poate să
δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει la doi domni, că sau pe unul va slujească la doi domni, căci
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς urî și pe altul va iubi, sau de sau pe unul îl va urî şi pe
ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου unul se va ţinea și de altul nu va celălalt îl va iubi, sau de unul
καταφρονήσει, οὐ δύνασθε Θεῷ griji; nu puteţi lui Dumnezeu a se va lipi şi pe celălalt îl va
δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. sluji și lui mamona. dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui
Dumnezeu şi lui mamona.
Μτ Στ-25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ 25. Pentru aceasta grăiesc vouă: Matei 6:25 De aceea zic vouă: Nu
μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε nu vă grijiţi cu sufletul vostru ce vă îngrijiţi pentru sufletul
καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν veţi mânca și ce veţi bea, nici cu vostru ce veţi mânca, nici
τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν trupul vostru, cu ce vă veţi pentru trupul vostru cu ce vă
ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ îmbrăca; au nu este sufletul mai veţi îmbrăca; au nu este
ἐνδύματος; mare decât hrana și trupul decât sufletul mai mult decât hrana şi
haina? trupul decât îmbrăcămintea?
Μτ Στ-26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ 26. Căutaţi la pasările cerului, Matei 6:26 Priviţi la păsările
οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ că nu seamănă, nici nu seceră, cerului, că nu seamănă, nici nu
θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς nici nu adună în jitniţe și Tatăl seceră, nici nu adună în jitniţe,
ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ vostru Cel ceresc le hrăneşte pe şi Tatăl vostru Cel ceresc le
οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς dânsele; au nu aveţi voi mai hrăneşte. Oare nu sunteţi voi
μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; multă deosebire de acestea? cu mult mai presus decât ele?
Μτ Στ-27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 27. Și care din voi grijindu-se, Matei 6:27 Şi cine dintre voi,
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν poate să-și adauge statului său îngrijindu-se poate să adauge
αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; un cot? staturii sale un cot?

14
Μτ Στ-28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί 28. Și de haină ce vă grijiţi? Matei 6:28 Iar de îmbrăcăminte de
μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα Socotiţi crinii câmpului cum ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la
τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ cresc; nu se ostenesc, nici nu crinii câmpului cum cresc: nu
οὐδὲ νήθει· torc; se ostenesc, nici nu torc.
Μτ Στ-29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ 29. iar grăiesc vouă că nici Matei 6:29 Şi vă spun vouă că nici
Σολομὼν ἐν πάσῃτῇ δόξῃ αὐτοῦ Solomon, întru toată slava sa, nu Solomon, în toată mărirea lui,
περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. s-a îmbrăcat ca unul dintr- nu s-a îmbrăcat ca unul dintre
aceştia. aceştia.
Μτ Στ-30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, 30. Deci, dacă pe iarba Matei 6:30 Iar dacă iarba
σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς câmpului, care astăzi este și câmpului, care astăzi este şi
κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς mâine se aruncă în cuptor, mâine se aruncă în cuptor,
οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ Dumnezeu așa o îmbracă, nu cu Dumnezeu astfel o îmbracă,
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; mult mai vârtos pe voi, puţin oare nu cu mult mai mult pe
credincioşilor? voi, puţin credincioşilor?
Μτ Στ-31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, 31. Deci, nu vă grijiţi zicând: ce Matei 6:31 Deci, nu duceţi grijă,
τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί vom mânca? sau: ce vom bea spunând: Ce vom mânca, ori ce
περιβαλώμεθα; sau cu ce ne vom îmbrăca? vom bea, ori cu ce ne vom
îmbrăca?
Μτ Στ-32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 32. Că acestea toate, neamurile Matei 6:32 Că după toate acestea
ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ le caută; că ştie Tatăl vostru Cel se străduiesc neamurile; ştie
οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ceresc, că trebuinţă aveţi de doar Tatăl vostru Cel ceresc că
ἁπάντων. acestea toate. aveţi nevoie de ele.
Μτ Στ-33 ζητεῖτε δὲπρῶτον τὴν 33. Ci căutaţi mai întâi Matei 6:33 Căutaţi mai întâi
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν împărăţia lui Dumnezeu și împărăţia lui Dumnezeu şi
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα dreptatea Lui, și acestea toate se dreptatea Lui şi toate acestea
πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. vor adăuga vouă. se vor adăuga vouă.
Μτ Στ-34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν 34.Drept aceea, nu vă grijiţi de Matei 6:34 Nu vă îngrijiţi de ziua
αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ziua de mâine, că ziua de mâine de mâine, căci ziua de mâine se
ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία va griji de ale sale; ajunge zilei va îngriji de ale sale. Ajunge
αὐτῆς. răutatea ei. zilei răutatea ei.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ. CAPITOLUL 7. CAPITOLUL 7


Μτ Ζ-1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· 1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi Matei 7:1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi
judecaţi; judecaţi.
Μτ Ζ-2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε 2. că, cu ce judecată veţi judeca, Matei 7:2 Căci cu judecata cu
κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ veţi fi judecaţi, și cu ce măsură care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi
μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. veţi măsura, se va măsura vouă. cu măsura cu care măsuraţi, vi
se va măsura.
Μτ Ζ-3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 3. Ce dar vezi paiul în ochiul Matei 7:3 De ce vezi paiul din
τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν fratelui tău, iar bârna care este ochiul fratelui tău, şi bârna din
δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ în ochiul tău nu o simţi? ochiul tău nu o iei în seamă?
κατανοεῖς;
Μτ Ζ-4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, 4. Sau cum zici fratelui tău: Lasă Matei 7:4 Sau cum vei zice fratelui
ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ să scot paiul din ochiul tău, și tău: Lasă să scot paiul din
ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν iată bârna este în ochiul tău? ochiul tău şi iată bârna este în
τῷ ὀφθαλμῷ σου; ochiul tău?
Μτ Ζ-5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν 5. Făţarnice, scoate întâi bârna Matei 7:5 Făţarnice, scoate întâi
δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ din ochiul tău, și atunci vei bârna din ochiul tău şi atunci
τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ vedea să scoţi paiul din ochiul vei vedea să scoţi paiul din
κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ fratelui tău. ochiul fratelui tău.
ἀδελφοῦ σου. Matei 7:6 Nu daţi cele sfinte
Μτ Ζ-6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ 6. Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας câinilor, nici nu lepădaţi mărgăritarele voastre înaintea
ὑμῶνἔμπροσθεν τῶν χοίρων, mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le
μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν porcilor, ca nu cumva să le calce calce în picioare şi,
τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες cu picioarele lor, și întorcându- întorcându-se, să vă sfâşie pe
ῥήξωσιν ὑμᾶς. se să vă rupă pe voi. voi.

15
Μτ Ζ-7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, 7. Cereţi, și se va da vouă, Matei 7:7 Cereţi şi vi se va da;
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ căutaţi și veţi afla, bateţi și se va căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi
ἀνοιγήσεται ὑμῖν· deschide vouă; se va deschide.
Μτ Ζ-8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ 8. că tot cel ce cere, ia, și cel ce Matei 7:8 Că oricine cere ia, cel
ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι caută, află, și celui ce bate, i se care caută află, şi celui ce bate
ἀνοιγήσεαι. va deschide. i se va deschide.
Μτ Ζ-9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, 9. Sau care este omul acela Matei 7:9 Sau cine este omul acela
ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, dintre voi, de la care de va cere între voi care, de va cere fiul
μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; fiul lui pâine, au doară piatră îi său pâine, oare el îi va da
va da lui? piatră?
Μτ Ζ-10 καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν 10 Și de-i va cere peşte, au Matei 7:10 Sau de-i va cere peşte,
ἐπιδώσει αὐτῷ; doară şarpe îi va da lui? oare el îi va da şarpe?
Μτ Ζ-11 εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, 11. Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi Matei 7:11 . Deci, dacă voi, răi
οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς să daţi daruri bune fiilor voştri, fiind, ştiţi să daţi daruri bune
τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ cu cât mai vârtos Tatăl vostru fiilor voştri, cu cât mai mult
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Cel din ceruri, va da cele bune Tatăl vostru Cel din ceruri va
δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; celor ce cer de la Dânsul? da cele bune celor care cer de
la El?
Μτ Ζ-12 Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα 12. Deci, toate câte voiţi să Matei 7:12 Ci toate câte voiţi să
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω vă facă vouă oamenii, faceţi și vă facă vouă oamenii,
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ voi lor asemenea, că aceasta asemenea şi voi faceţi lor, că
ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. este legea și prorocii. aceasta este Legea şi
proorocii.
Μτ Ζ-13 Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς 13. Intraţi prin uşa cea Matei 7:13 Intraţi prin poarta cea
πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ strâmtă, că largă este uşa și lată strâmtă, că largă este poarta şi
εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς calea, ceea ce duce în pierzare, lată este calea care duce la
τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ și mulţi sunt cei ce intră printr- pieire şi mulţi sunt cei care o
εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς. însa. află.
Μτ Ζ-14 τί στενὴ ἡ πύλη καὶ 14. Că strâmtă este uşa și Matei 7:14 Şi strâmtă este poarta
τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς îngustă calea, care duce în viaţă, şi îngustă este calea care duce
τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ și puţini sunt cei ce o află pe ea! la viaţă şi puţini sunt care o
εὑρίσκοντες αὐτήν! află.
Μτ Ζ-15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν 15. Păziţi-vă de prorocii cei Matei 7:15 Feriţi-vă de proorocii
ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται mincinoşi, care vin la voi în mincinoşi, care vin la voi în
πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, haine de oi, iar înlăuntru sunt haine de oi, iar pe dinăuntru
ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. lupi răpitori. sunt lupi răpitori.
Μτ Ζ-16 ᾿Απὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 16. Din roadele lor îi veţi Matei 7:16 După roadele lor îi
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. Μήτι cunoaşte pe ei. Au doară vor veţi cunoaşte. Au doară culeg
συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν culege din spini, struguri? sau oamenii struguri din spini sau
σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; din ciulini, smochine? smochine din mărăcini?
Μτ Ζ-17 οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν 17. Aşa tot pomul bun, roade Matei 7:17 Aşa că orice pom bun
καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ bune face, iar pomul rău, roade face roade bune, iar pomul rău
σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς rele face. face roade rele.
ποιεῖ.
Μτ Ζ-18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν 18. Nu poate pomul bun să facă Matei 7:18 Nu poate pom bun să
καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ roade rele, nici pomul rău să facă roade rele, nici pom rău
δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς facă roade bune. să facă roade bune.
ποιεῖν.
Μτ Ζ-19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν 19. Tot pomul care nu face Matei 7:19 Iar orice pom care nu
καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς roadă bună, se taie și în foc se face roadă bună se taie şi se
πῦρ βάλλεται. aruncă. aruncă în foc.
Μτ Ζ-20 ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 20. Pentru aceea, din roada lor Matei 7:20 De aceea, după
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. îi veţi cunoaşte pe dânşii. roadele lor îi veţi cunoaşte.
Μτ Ζ-21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε 21. Nu tot cel ce-Mi zice: Matei 7:21 Nu oricine Îmi zice:
Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν Doamne! Doamne! va intra întru Doamne, Doamne, va intra în
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ împărăţia cerurilor, ci, cel ce împărăţia cerurilor, ci cel ce
ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου face voia Tatălui Meu Care este face voia Tatălui Meu Celui din

16
τοῦ ἐν οὐρανοῖς. în ceruri. ceruri.
Μτ Ζ-22 πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ 22. Mulţi vor zice Mie, în ziua Matei 7:22 Mulţi Îmi vor zice în
ἡμέρᾳ· Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ aceea: Doamne! Doamne! au nu ziua aceea: Doamne, Doamne,
ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ cu numele Tău am prorocit? Și au nu în numele Tău am
σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, cu numele Tău draci am scos? Și proorocit şi nu în numele Tău
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις cu numele Tău multe minuni am am scos demoni şi nu în numele
πολλὰς ἐποιήσαμεν; făcut? Tău minuni multe am făcut?
Matei 7:23 Şi atunci voi mărturisi
Μτ Ζ-23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς 23. Și atunci voi mărturisi lor, că lor: Niciodată nu v-am
ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· niciodată nu v-am ştiut pe voi; cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă
ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ depărtaţi-vă de la Mine, cei ce de la Mine cei ce lucraţi
ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. lucraţi fărădelegea! fărădelegea.
Μτ Ζ-24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου 24. Deci, tot cel ce aude Matei 7:24 De aceea, oricine aude
τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ cuvintele Mele acestea și le face aceste cuvinte ale Mele şi la
αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ pe ele, îl voi asemăna pe el îndeplineşte asemăna-se-va
φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν bărbatului înţelept, care și-a bărbatului înţelept care a clădit
οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· zidit casa sa pe piatră; casa lui pe stâncă.
Μτ Ζ-25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον 25. Și a căzut ploaie, și au venit Matei 7:25 A căzut ploaia, au
οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι râurile, și au suflat vânturile, și venit râurile mari, au suflat
καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, s-au pornit spre casa aceea și n- vânturile şi au bătut în casa
καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ a căzut, că era întemeiată pe aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă
τὴν πέτραν. piatră. era întemeiată pe stâncă.
Μτ Ζ-26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς 26. Și tot cel ce aude cuvintele Matei 7:26 Iar oricine aude aceste
λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν Mele acestea și nu le face pe ele, cuvinte ale Mele şi nu le
αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, asemăna-se-va bărbatului îndeplineşte, asemăna-se-va
ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ nebun, care și-a zidit casa sa pe bărbatului nechibzuit care şi-a
ἐπὶ τὴν ἄμμον· nisip; clădit casa pe nisip.
Μτ Ζ-27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον 27. și a căzut ploaie și au venit Matei 7:27 Şi a căzut ploaia şi au
οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι râurile, și au suflat vântuirile, și venit râurile mari şi au suflat
καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, au lovit în casa aceea, și a căzut, vânturile şi au izbit casa aceea,
καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς și era căderea ei mare!” şi a căzut. Şi căderea ei a fost
μεγάλη. mare.
Μτ Ζ-28 Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ 28. Și a fost după ce a Matei 7:28 Iar când Iisus a sfârşit
᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους, sfârşit Iisus cuvintele acestea, se cuvintele acestea, mulţimile
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ mirau noroadele de învăţătura erau uimite de învăţătura Lui.
διδαχῇ αὐτοῦ· Lui;
Μτ Ζ-29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς 29. că îi învăţa pe ei ca Cel ce Matei 7:29 Că îi învăţa pe ei ca
ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ are putere, iar nu ca cărturarii. unul care are putere, iar nu
γραμματεῖς. cum îi învăţau cărturarii lor.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η. CAPITOLUL 8. CAPITOLUL 8


Μτ Η-1 Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ 1. Și pogorându-se El din Matei 8:1 Şi coborându-Se El din
ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι munte, au mers după Dânsul munte, mulţimi multe au mers
πολλοί. noroade multe. după El.
Μτ Η-2 Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθὼν 2. Și iată un lepros venind se Matei 8:2 Şi iată un lepros,
προσεκύνει αὐτῷ λέγων· Κύριε, ἐὰν închina Lui, zicând: „Doamne, apropiindu-se, I se închina,
θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. de vei vrea, poţi să mă zicând: Doamne, dacă voieşti,
curăţeşti”. poţi să mă curăţeşti.
Μτ Η-3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο 3. Și întinzând Iisus mâna, S-a Matei 8:3 Şi Iisus, întinzând mâna,
αὐτοῦ ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· θέλω, atins de dânsul, zicând: „Vreau, S-a atins de el, zicând: Voiesc,
καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως curăţeşte-te!” Și îndată s-a curăţeşte-te. Şi îndată s-a
ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. curăţit lepra lui. curăţit lepra lui.
Μτ Η-4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ὅρα 4. Și a zis Iisus lui: Vezi, Matei 8:4 Şi i-a zis Iisus: Vezi, nu
μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν nimănui să nu spui, ci mergi de spune nimănui, ci mergi, arată-
δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε τὸ te arată pe tine preotului, și du te preotului şi adu darul pe
δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς εἰς darul care a poruncit Moise, care l-a rânduit Moise, spre
μαρτύριον αὐτοῖς. întru mărturie lor. mărturie lor.

17
Μτ Η-5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς 5. Iar intrând Iisus în Matei 8:5 Pe când intra în
Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ Capernaum, s-a apropiat de Capernaum, s-a apropiat de El
ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν Dânsul un sutaş, rugându-l pe El un sutaş, rugându-L,
καὶ λέγων· și zicând: Matei 8:6 Şi zicând: Doamne,
Μτ Η-6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν 6. „Doamne, sluga mea zace în sluga mea zace în casă,
τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς casă bolnav, cumplit chinuindu- slăbănog, chinuindu-se
βασανιζόμενος. se”. cumplit.
Μτ Η-7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ 7. Și a zis Iisus lui: „Eu venind Îl Matei 8:7 Şi i-a zis Iisus: Venind,
ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. voi tămădui pe dânsul”. îl voi vindeca.
Μτ Η-8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος 8. Și sutaşul răspunzând a zis: Matei 8:8 Dar sutaşul,
ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου „Doamne, nu sunt vrednic ca să răspunzând, I-a zis: Doamne,
ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ intri sub acoperământul meu, ci nu sunt vrednic să intri sub
μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ numai zi cu cuvântul, și se va acoperişul meu, ci numai zi cu
παῖς μου. tămădui sluga mea. cuvântul şi se va vindeca sluga
mea.
Μτ Η-9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι 9. Că și eu sunt om sub Matei 8:9 Că şi eu sunt om sub
ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν stăpânire, având sub mine stăpânirea altora şi am sub
στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, ostași, și zic acestuia: Mergi! și mine ostaşi şi-i spun acestuia:
πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ merge; și altuia: Vino, și vine; și Du-te, şi se duce; şi celuilalt:
ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ robului meu: Fă aceasta! și Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă
δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ face”. aceasta, şi face.
ποιεῖ. 10. Iar Iisus auzind aceasta S-a Matei 8:10 Auzind, Iisus S-a
Μτ Η-10 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς minunat și a zis celor ce veneau minunat şi a zis celor ce veneau
ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς după Dânsul: „Amin grăiesc după El: Adevărat grăiesc
ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, vouă, nici întru Israel n-am aflat vouă: la nimeni, în Israel, n-am
οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν atâta credinţă. găsit atâta credinţă.
εὗρον
Μτ Η-11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 11. Iar spun vouă, că mulţi de la Matei 8:11 Şi zic vouă că mulţi de
ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ răsărit și de la apus vor veni și la răsărit şi de la apus vor veni
ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ se vor odihni cu Avraam și cu şi vor sta la masă cu Avraam,
᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ Isaac și cu Iacob, întru cu Isaac şi cu Iacov în
τῶν οὐρανῶν, împărăţia cerurilor, împărăţia cerurilor.
Μτ Η-12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 12. iar fiii împărăţiei vor fi Matei 8:12 Iar fiii împărăţiei vor fi
ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ goniţi întru întunericul cel mai aruncaţi în întunericul cel mai
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσταιὁ κλαυθμὸς dinafară; acolo va fi plâns și din afară; acolo va fi
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. scrâşnirea dinţilor”. plângerea şi scrâşnirea
dinţilor.
Μτ Η-13 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ 13. Și a zis Iisus sutaşului: Matei 8:13 Şi a zis Iisus sutaşului:
ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς „Mergi, și cum ai crezut, fie Du-te, fie ţie după cum ai
ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ţie!” Și s-a tămăduit sluga lui crezut. Şi s-a însănătoşit sluga
ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. întru acel ceas. lui în ceasul acela.
Μτ Η-14 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν 14. Și venind Iisus în casa Matei 8:14 Şi venind Iisus în casa
οἰκίαν Πέτρου εἶδε τὴν πενθερὰν lui Petru, a văzut pe soacra lui lui Petru, a văzut pe soacra
αὐτοῦ βεβλημένην καὶ zăcând și aprinsă de friguri; acestuia zăcând, prinsă de
πυρέσσουσαν· friguri.
Μτ Η-15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, 15. și S-a atins de mâna ei și au Matei 8:15 Şi S-a atins de mâna
καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ lăsat-o pe dânsa frigurile, și s-a ei, şi au lăsat-o frigurile şi s-a
ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ. sculat și slujea Lui. sculat şi Îi slujea Lui.
Μτ Η-16 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 16. Iar făcându-se seară, au Matei 8:16 . Şi făcându-se seară,
προσήνεγκαν αὐτῷ adus Lui pe mulţi îndrăcii și a au adus la El mulţi demonizaţi
δαιμονιζομένους πολλούς, καὶ scos duhurile numai cu cuvântul, şi a scos duhurile cu cuvântul
ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ καὶ și pe toți bolnavii i-a tămăduit, şi pe toţi cei bolnavi i-a
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας vindecat,
ἐθεράπευσεν, 17. ca să se plinească ceea ce s- Matei 8:17 Ca să se împlinească
Μτ Η-17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ a zis prin prorocul Isaia, care ceea ce s-a spus prin Isaia
῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· grăieşte: Acesta neputinţele proorocul, care zice: "Acesta
αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε noastre a luat și bolile noastre a neputinţele noastre a luat şi

18
καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. purtat. bolile noastre le-a purtat".
Μτ Η-18 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πολλοὺς 18. Și văzând Iisus noroade Matei 8:18 Şi văzând Iisus
ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν multe împrejurul Său, a poruncit mulţime împrejurul Lui, a
ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν ucenicilor să meargă de cea poruncit ucenicilor să treacă
Μτ Η-19 Καὶ προσελθὼν εἷς parte. de cealaltă parte a mării.
γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε, 19. Și apropiindu-se un cărturar, Matei 8:19 Şi apropiindu-se un
ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. i-a zis Lui: „Învăţătorule, vreau cărturar, i-a zis: Învăţătorule,
să merg după Tine, ori unde vei Te voi urma oriunde vei
Μτ Η-20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· αἱ merge”. merge.
ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ 20. Și i-a spus Iisus lui: „Vulpile Matei 8:20 Dar Iisus i-a răspuns:
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ au vizuini și pasările cerului Vulpile au vizuini şi păsările
κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ cuiburi, iar Fiul Omului n-are cerului cuiburi; Fiul Omului
ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν unde să-și plece capul”. însă nu are unde să-Şi plece
κεφαλὴν κλίνῃ. capul.
Μτ Η-21 ῞Ετερος δὲ τῶν μαθητῶν 21. Iar altul din ucenicii Lui a Matei 8:21 Un altul dintre ucenici
αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, zis Lui: „Doamne, dă-mi voie I-a zis: Doamne, dă-mi voie
ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ întâi să merg să îngrop pe tatăl întâi să mă duc şi să îngrop pe
θάψαι τὸν πατέρα μου. meu”. tatăl meu.
Μτ Η-22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· 22. Iar Iisus a zis lui: „Vino Matei 8:22 Iar Iisus i-a zis: Vino
ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς după Mine, și lasă morţii să-și după Mine şi lasă morţii să-şi
νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν îngroape pe morţii lor”. îngroape morţii lor.
νεκρούς.
Μτ Η-23 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ 23. Și intrând El în corabie, Matei 8:23 Intrând El în corabie,
πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ au mers după Dânsul ucenicii ucenicii Lui L-au urmat.
μαθηταὶ αὐτοῦ. Lui.
Μτ Η-24 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας 24. Și iată, vifor mare s-a făcut Matei 8:24 Şi, iată, furtună mare
ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ în mare, încât se acoperea s-a ridicat pe mare, încât
πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν corabia de valuri; iar El corabia se acoperea de valuri;
κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε dormea. iar El dormea.
Μτ Η-25 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 25. Și venind ucenicii Lui, L-au Matei 8:25 Şi venind ucenicii la
αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες· deşteptat pe El, zicând: El, L-au deşteptat zicând:
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα. „Doamne, mântuieşte-ne, că Doamne, mântuieşte-ne, că
pierim!” pierim.
Μτ Η-26 καὶ λέγει αὐτοῖς· τί δειλοί 26. Și le-a grăit lor: „Ce sunteţi Matei 8:26 Iisus le-a zis: De ce vă
ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς înfricoşaţi, puţin este frică, puţin credincioşilor?
ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ credincioşilor?” Atunci S-a sculat atunci, a certat
θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη sculându-Se, a certat vânturile și vânturile şi marea şi s-a făcut
μεγάλη. marea, și s-a făcut linişte mare. linişte deplină.
Μτ Η-27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν 27. Iar oamenii se mirau, Matei 8:27 Iar oamenii s-au mirat,
λέγοντες· ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι grăind: „Cine este Acesta, că și zicând: Cine este Acesta că şi
καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα vânturile și marea ascultă pe vânturile şi marea ascultă de
ὑπακούουσιν αὐτῷ; Dânsul? El?
Μτ Η-28 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ 28. Și trecând El de ceea Matei 8:28 Şi trecând El dincolo,
πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν parte, în latura Gherghesenilor, în ţinutul Gadarenilor, L-au
Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο L-au întâmpinat pe Dânsul doi întâmpinat doi demonizaţi, care
δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων îndrăciţi, ieşind din morminte, ieşeau din morminte, foarte
ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ foarte cumpliţi, încât nu putea cumpliţi, încât nimeni nu putea
ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ nimenea să treacă pe calea să treacă pe calea aceea.
ἐκείνης. aceea.
Μτ Η-29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί 29. Și iată, au strigat grăind: Matei 8:29 Şi iată, au început să
ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; „Ce este nouă și Ție, Iisuse, Fiul strige şi să zică: Ce ai Tu cu
ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι lui Dumnezeu? Ai venit aici mai noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?
ἡμᾶς; înainte de vreme să ne chinuiești Ai venit aici mai înainte de
pe noi?” vreme ca să ne chinuieşti?
Μτ Η-30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν 30. Iar departe de ei era o turmă Matei 8:30 Departe de ei era o
ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. mare de porci, păscând. turmă mare de porci, păscând.
Μτ Η-31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν 31. Iar demonii Îl rugau pe El, Matei 8:31 Iar demonii Îl rugau,

19
αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, zicând: „De ne scoți pe noi, dă- zicând: Dacă ne scoţi afară,
ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ne voie să ne ducem în turma trimite-ne în turma de porci.
ἀγέλην τῶν χοίρων. cea de porci”.
Μτ Η-32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ 32. Și le-a zis lor: „Mergeţi!” Matei 8:32 Şi El le-a zis: Duceţi-
δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν Iar ei ieşind, au mers în turma vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în
ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ cea de porci, și îndată a sărit turma de porci. Şi iată, toată
ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων toată turma de porci de pe turma s-a aruncat de pe ţărm în
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν ţărmuri în mare, și s-a înecat în mare şi a pierit în apă.
θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς apă.
ὕδασιν.
Μτ Η-33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ 33. Iar păzitorii au fugit, și Matei 8:33 Iar păzitorii au fugit şi,
ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν intrând în cetate, au spus de ducându-se în cetate, au spus
ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν toate, și cele de cei îndrăciţi. toate cele întâmplate cu
δαιμονιζομένων. demonizaţii.
Μτ Η-34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις 34. Și iată toată cetatea a ieşit Matei 8:34 Şi iată toată cetatea a
ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, întru întâmpinarea lui Iisus, și ieşit în întâmpinarea lui Iisus
καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν văzându-L pe Dânsul, L-au şi, văzându-L, L-au rugat să
ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων rugat ca să treacă din hotarele treacă din hotarele lor.
αὐτῶν. lor.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ. CAPITOLUL 9. CAPITOLUL 9


Μτ Θ-1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον 1. Și intrând în corabie, a Matei 9:1 Intrând în corabie, Iisus
διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν trecut și a venit în cetatea Sa. a trecut şi a venit în cetatea
πόλιν. Sa.
Μτ Θ-2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ 2. Și iată, au adus Lui pe un Matei 9:2 Şi iată, I-au adus un
παραλυτικὸνἐπὶ κλίνης slăbănog, care zăcea în pat; și slăbănog zăcând pe pat. Şi
βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς văzând Iisus credinţa lor, a zis Iisus, văzând credinţa lor, a zis
τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ slăbănogului: „Îndrăzneşte slăbănogului: Îndrăzneşte,
παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· fiule; iartă-ţi-se ţie păcatele fiule! iertate sunt păcatele
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. tale!” tale!
Μτ Θ-3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων 3. Și, iată oarecare din cărturari Matei 9:3 Dar unii dintre
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. au zis întru sine: Acesta huleşte. cărturari ziceau în sine: Acesta
Μτ Θ-4 καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς 4. Și văzând Iisus gândurile lor, huleşte.
ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ῞Ινα τί a zis: „Pentru ce voi cugetaţi Matei 9:4 Şi Iisus, ştiind gândurile
ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς cele viclene întru inimile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi
καρδίαις ὑμῶν; voastre? rele în inimile voastre?
Μτ Θ-5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, 5. Că ce este mai lesne?: A zice: Matei 9:5 Căci ce este mai lesne a
εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ Iartă-ţi-se păcatele tale!, sau a zice: iertate sunt păcatele tale,
εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; zice: Scoală-te și umblă!? sau a zice: Scoală-te şi umblă?
Μτ Θ-6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει 6. Dar ca să ştiţi că putere are Matei 9:6 Dar ca să ştiţi că putere
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς Fiul Omului pe pământ a ierta are Fiul Omului pe pământ a
ἀφιέναι ἁμαρτίας - τότε λέγει τῷ păcatele - atunci a zis ierta păcatele, a zis
παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi
κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. palul tău și te du în casa ta!” patul şi mergi la casa ta.
Μτ Θ-7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν 7. Și sculându-se, s-a dus la casa Matei 9:7 Şi, sculându-se, s-a dus
οἶκον αὐτοῦ. sa. la casa sa.
Μτ Θ-8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν 8. Iar noroadele văzând aceasta, Matei 9:8 Iar mulţimile văzând
καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα se mirau și slăveau pe acestea, s-au înspăimântat şi
ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. Dumnezeu, care a dat putere ca au slăvit pe Dumnezeu, Cel
aceasta oamenilor. care dă oamenilor asemenea
putere.
Μτ Θ-9 Καὶ παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς 9. Și trecând Iisus de acolo, Matei 9:9 Şi plecând Iisus de
ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον a văzul pe un om şezând la acolo, a văzut un om care
ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον vamă, ce se numea Matei, și i-a şedea la vamă, cu numele
λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· zis lui: „Vino după Mine!” Matei, şi i-a zis acestuia: Vino
ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς („Urmează Mie!”) Și sculându- după Mine. Şi sculându-se, a
ἠκολούθησεν αὐτῷ. se, a mers după Dânsul. mers după El.

20
Μτ Θ-10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ 10. Și a fost când şedea El în Matei 9:10 Şi pe când şedea El la
ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ casă, iată, mulţi vameşi și masă, în casă, iată mulţi
πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ păcătoşi venind, şedeau cu Iisus vameşi şi păcătoşi au venit şi
ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ și cu ucenicii Lui. au şezut la masă împreună cu
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. Iisus şi cu ucenicii Lui.
Μτ Θ-11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι 11. Și văzând fariseii, au zis Matei 9:11 Şi văzând fariseii, au
εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί ucenicilor Lui: „Pentru ce cu zis ucenicilor: Pentru ce
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν vameşii și cu păcătoşii mănâncă mănâncă Învăţătorul vostru cu
ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; (și bea) Dascălul vostru?” vameşii şi cu păcătoşii?
Μτ Θ-12 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας εἶπεν 12. Iar Iisus auzind a zis lor: Matei 9:12 Şi auzind El, a zis: Nu
αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ „N-au trebuinţă cei sănătoşi de cei sănătoşi au nevoie de
ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς doctor, ci cei bolnavi. doctor, ci cei bolnavi.
ἔχοντες. 13. Deci mergând, învăţaţi-vă ce Matei 9:13 Dar mergând, învăţaţi
Μτ Θ-13 πορευθέντες δὲ μάθετε τί este: Milă voiesc, iar nu jertfă; ce înseamnă: Milă voiesc, iar
ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. οὐ că n-am venit să chem pe cei nu jertfă; că n-am venit să
γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ drepţi, ci pe cei păcătoşi la chem pe drepţi, ci pe păcătoşi
ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. pocăinţă”. la pocăinţă.
Μτ Θ-14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ 14. Atunci au venit la Matei 9:14 Atunci au venit la El
μαθηταὶ ᾿Ιωάννου λέγοντες· διατί Dânsul ucenicii lui Ioan, zicând: ucenicii lui Ioan, zicând:
ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν „Pentru ce noi și fariseii postim Pentru ce noi şi fariseii postim
πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ mult, iar ucenicii Tăi nu mult, iar ucenicii Tăi nu
νηστεύουσι; postesc?” postesc?
Μτ Θ-15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς· μὴ 15. Și le-a zis lor Iisus: „Au Matei 9:15 Şi Iisus le-a zis: Pot
δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος doară pot fiii nunţii să se oare, fiii nunţii să fie trişti câtă
πενθεῖν ἐφ᾿ ὅσον χρόνον μετ᾿ jelească, câtă vreme este cu vreme mirele este cu ei? Dar
αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται dânşii mirele? Dar vor veni zile, vor veni zile când mirele va fi
δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν când se va lua de la dânşii luat de la ei şi atunci vor posti.
ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. mirele, și atunci vor posti.
Μτ Θ-16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα 16. Nimeni nu pune petic de Matei 9:16 Nimeni nu pune un
ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ pânză nouă la haină veche, că petic de postav nou la o haină
παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα îşi ia plinirea sa de la haină, și veche, căci peticul acesta, ca
αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον mai rea ruptură se face. umplutură, trage din haină şi
σχίσμα γίνεται. se face o ruptură şi mai rea.
Μτ Θ-17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον 17. Nici nu pun vin nou în Matei 9:17 Nici nu pun oamenii
εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, burdufuri vechi; iar de pun, se vin nou în burdufuri vechi;
ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος sparg burdufurile și vinul se alminterea burdufurile crapă:
ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· varsă și burdufurile pier; ci pun vinul se varsă şi burdufurile se
ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς vinul nou în burdufuri noi, și strică; ci pun vin nou în
βάλλουσι καινούς, καὶ ἀμφότεροι amândouă se ţin”. burdufuri noi şi amândouă se
συντηροῦνται. păstrează împreună.
Μτ Θ-18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος 18. Acestea grăind El către Matei 9:18 Pe când le spunea
αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν dânşii, iată, un dregător acestea, iată un dregător,
προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι ἡ oarecare venind s-a închinat venind, I s-a închinat, zicând:
θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· Lui, zicând: „Fiica mea acum a Fiica mea a murit de curând
ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου murit, ci venind, pune mâna Ta dar, venind, pune mâna Ta
ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ ζήσεται. peste dânsa și va învia. peste ea şi va fi vie.
Μτ Θ-19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 19. Și sculându-Se Iisus, a mers Matei 9:19 Atunci Iisus, sculându-
ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ după dânsul și ucenicii Lui. Se, a mers după el împreună cu
αὐτοῦ. ucenicii.
Μτ Θ-20 Καὶ ἰδοὺ γυνή, αἱμορροοῦσα 20. Și iată o femeie, întru Matei 9:20 Şi iată o femeie cu
δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα ὅπισθεν curgerea sângelui fiind de scurgere de sânge de
ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου doisprezece ani, venind dinapoi, doisprezece ani, apropiindu-se
αὐτοῦ· s-a atins de poala hainei Lui; de El pe la spate, s-a atins de
poala hainei Lui.
Μτ Θ-21 ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ἐὰν μόνον 21. căci zicea întru sine: „Numai Matei 9:21 Căci zicea în gândul
ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, de mă voi atinge de haina Lui ei: Numai să mă ating de haina
σωθήσομαι. mă voi mântui”. Lui şi mă voi face sănătoasă;

21
Μτ Θ-22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ 22. Iar Iisus întorcându-Se și Matei 9:22 Iar Iisus, întorcându-
ἰδὼν αὐτὴν εἶπε· θάρσει, θύγατερ· văzând-o pe ea, i-a zis: Se şi văzând-o, i-a zis:
ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ ἐσώθη „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta
ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. te-a mântuit!”. Și s-a tămăduit te-a mântuit. Şi s-a tămăduit
femeia din ceasul acela. femeia din ceasul acela.
Μτ Θ-23 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν 23. Și venind Iisus în casa Matei 9:23 Iisus, venind la casa
οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς dregătorului, și văzând dregătorului şi văzând pe
αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον fluierătorii și mulţimea cântăreţii din flaut şi mulţimea
θορυβούμενον, λέγει αὐτοῖς· tulburată, a zis lor: tulburată, a zis:
Μτ Θ-24 ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανε 24. „Depărtați-vă, că n-a murit Matei 9:24 Depărtaţi-vă, căci
τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ copila, ci doarme”. Și îşi râdeau copila n-a murit, ci doarme.
κατεγέλων αὐτοῦ. de Dânsul. Dar ei râdeau de El.
Μτ Θ-25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, 25. Iar dacă s-a scos afară Matei 9:25 Iar după ce mulţimea a
εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς χειρὸς norodul, intrând, a luat-o de fost scoasă afară, intrând, a
αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. mână, și s-a sculat copila. luat-o de mână, şi copila s-a
sculat.
Μτ Θ-26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς 26. Și a ieşit vestea aceasta în tot Matei 9:26 Şi a ieşit vestea
ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. pământul acela. aceasta în tot ţinutul acela.
Μτ Θ-27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ 27. Și trecând Iisus de Matei 9:27 Plecând Iisus de acolo,
᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο acolo, au mers după Dânsul doi doi orbi se ţineau după El
τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· orbi, strigând și grăind: strigând şi zicând: Miluieşte-ne
ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. „Miluieşte-ne pe noi, Fiul lui pe noi, Fiule al lui David.
David”.
Μτ Θ-28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 28. Iar după ce au mers în casă, Matei 9:28 După ce a intrat în
προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ au venit la Dânsul orbii și le-a casă, au venit la El orbii şi
λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πιστεύετε grăit lor Iisus: „Credeţi că pot Iisus i-a întrebat: Credeţi că
ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; să fac Eu aceasta?” Grăit-au pot să fac Eu aceasta? Zis-au
λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. Lui: „Da, Doamne!” Lui: Da, Doamne!
Μτ Θ-29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν 29. Atunci s-a atins de ochii lor, Matei 9:29 Atunci S-a atins de
αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν grăind: „După credinţa voastră, ochii lor, zicând: După
γενηθήτω ὑμῖν. fie vouă!” credinţa voastră, fie vouă!
Μτ Θ-30 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ 30. Și s-au deschis ochii lor; și Matei 9:30 Şi s-au deschis ochii
ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς le-a poruncit lor Iisus, grăind: lor. Iar Iisus le-a poruncit cu
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς „Vedeţi, nimenea să nu ştie”. asprime, zicând: Vedeţi, nimeni
γινωσκέτω. să nu ştie.
Μτ Θ-31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν 31. Iar ei ieşind, L-au vestit pe Matei 9:31 Iar ei, ieşind, L-au
αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Dânsul în tot pământul acela. vestit în tot ţinutul acela.
Μτ Θ-32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ 32. Iar ieşind ei, iată, au Matei 9:32 Şi plecând ei, iată au
προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον adus la Dânsul pe un om mut, adus la El un om mut, având
κωφὸν δαιμονιζόμενον· demonizat; demon.
Μτ Θ-33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ 33. și scoţându-se dracul, a grăit Matei 9:33 Şi fiind scos demonul,
δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ mutul, și s-au minunat mutul a grăit. Iar mulţimile se
ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι noroadele, grăind, că: minunau zicând: Niciodată nu
οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ „Niciodată nu s-a arătat așa s-a arătat aşa în Israel.
᾿Ισραήλ. întru Israel!”.
Μτ Θ-34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ 34. Iar fariseii grăiau: „Cu Matei 9:34 Dar fariseii ziceau: Cu
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ domnul demonilor scoate pe domnul demonilor scoate pe
δαιμόνια. demoni. demoni.
Μτ Θ-35 Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς 35. Și străbătea Iisus prin Matei 9:35 Şi Iisus străbătea toate
πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας toate cetăţile și oraşele, învăţând cetăţile şi satele, învăţând în
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς în soboarele lor, și sinagogile lor, propovăduind
αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον propovăduind Evanghelia Evanghelia împărăţiei şi
τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων împărăţiei, și vindecând toată vindecând toată boala şi toată
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν boala și toată neputinţa în neputinţa în popor.
ἐν τῷ λαῷ. popor.
Μτ Θ-36 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους 36. Iar văzând noroadele, I Matei 9:36 Şi văzând mulţimile, I
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν s-a făcut milă de dânşii, că erau s-a făcut milă de ele că erau

22
ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς necăjiţi și rătăciţi, ca oile ce n- necăjite şi rătăcite ca nişte oi
πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. au păstor. care n-au păstor.
Μτ Θ-37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς 37. Atunci a zis ucenicilor Săi: Matei 9:37 Atunci a zis ucenicilor
αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ „Iată secerişul este mult iar Lui: Secerişul e mult, dar
ἐργάται ὀλίγοι· lucrătorii puţini; lucrătorii sunt puţini.
Μτ Θ-38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 38. rugaţi-L, deci, pe Domnul Matei 9:38 Rugaţi, deci, pe
θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς secerişului, ca să scoată Domnul secerişului, ca să
τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. lucrători la secerişul Său”. scoată lucrători la secerişul
Său.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. CAPITOLUL 10. CAPITOLUL 10


Μτ Ι-1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς 1. Și chemând pe cei Matei 10:1 Chemând la Sine pe
δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν doisprezece ucenici ai Săi, le-a cei doisprezece ucenici ai Săi,
αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων dat lor putere asupra duhurilor le-a dat lor putere asupra
ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ celor necurate, ca să le scoată duhurilor celor necurate, ca să
καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ pe ele și să tămăduiască toată le scoată şi să tămăduiască
πᾶσαν μαλακίαν. boala și toată neputinţa. orice boală şi orice neputinţă.
Μτ Ι-2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ 2. Iar numele celor doisprezece Matei 10:2 Numele celor
ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων apostoli sunt acestea: Întâi doisprezece apostoli sunt
ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ Simon, ce se numeşte Petru, și acestea: Întâi Simon, cel numit
ἀδελφὸς αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Andrei fratele lui, Iacov al lui Petru, şi Andrei, fratele lui;
Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς Zevedei, și Ioan fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan
αὐτοῦ, fratele lui;
Μτ Ι-3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, 3. Filip și Varlolomei, Toma și Matei 10:3 Filip şi Vartolomeu,
Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu Toma şi Matei vameşul, Iacov
᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ și Levi, ce s-a numit Tadeu; al lui Alfeu şi Levi ce se zice
Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Tadeu;
Μτ Ι-4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ ᾿Ιούδας 4. Simon Cananitul și Iuda Matei 10:4 Simon Cananeul şi
ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς Iscarioteanul, care L-a și vândut Iuda Iscarioteanul, cel care L-a
αὐτόν. pe Dânsul. vândut.
Μτ Ι-5 Τούτους τοὺς δώδεκα 5. Pe aceşti doisprezece i-a Matei 10:5 Pe aceşti doisprezece
ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς παραγγείλας trimis Iisus, poruncindu-le lor și i-a trimis Iisus, poruncindu-le
αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ grăind: „În calea păgânilor să lor şi zicând: În calea
ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν nu mergeţi, și în cetatea păgânilor să nu mergeţi, şi în
μὴ εἰσέλθητε· Samarinenilor să nu intraţi; vreo cetate de samarineni să nu
intraţi;
Μτ Ι-6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ 6. ci mai vârtos (mult) mergeţi Matei 10:6 Ci mai degrabă
πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου către oile cele pierdute ale casei mergeţi către oile cele pierdute
᾿Ισραήλ. lui Israel. ale casei lui Israel.
Μτ Ι-7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε 7. Și umblând, propovăduiţi, Matei 10:7 Şi mergând,
λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν zicând că: S-a apropiat propovăduiţi, zicând: S-a
οὐρανῶν. împărăţia cerurilor! apropiat împărăţia cerurilor.
Μτ Ι-8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, 8. Pe cei bolnavi vindecaţi, pe Matei 10:8 Tămăduiţi pe cei
λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς cei leproşi curăţiţi, pe cei morţi neputincioşi, înviaţi pe cei
ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· înviaţi, demonii scoateţi; în dar morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. aţi luat, în dar daţi. demoni scoateţi-i; în dar aţi
luat, în dar să daţi.
Μτ Ι-9 μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ 9. Să nu aveţi aur, nici argint, Matei 10:9 Să nu aveţi nici aur,
ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας nici bani la brâele voastre, nici arginţi, nici bani în
ὑμῶν, cingătorile voastre;
Μτ Ι-10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο 10. nici traistă în cale, nici două Matei 10:10 Nici traistă pe drum,
χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ haine, nici încălţăminte, nici nici două haine, nici
ῥάβδον· ἄξιος γάρ ἐστιν ὁ ἐργάτης toiag, că vrednic este lucrătorul încălţăminte, nici toiag; că
τῆς τροφῆς αὐτοῦ. de hrana sa. vrednic este lucrătorul de
hrana sa.
Μτ Ι-11 εἰς ἦν δ᾿ ἂν πόλιν ἦ κώμην 11. Și în ori care cetate sau sat Matei 10:11 În orice cetate sau sat
εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ veţi intra, cercetaţi cine este veţi intra, cercetaţi cine este în

23
ἀξιός ἐστι, κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν întru dânsul vrednic, și acolo să el vrednic şi acolo rămâneţi
ἐξέλθητε. rămâneţi până când veţi ieși. până ce veţi ieşi.
Μτ Ι-12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 12. Și intrând în casă, să-i uraţi, Matei 10:12 Şi intrând în casă,
ἀσπάσασθε αὐτὴν λέγοντες· εἰρήνη grăind: Pace casei acesteia! uraţi-i, zicând: "Pace casei
τῷ οἴκῳ τούτῳ. acesteia".
Μτ Ι-13 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, 13. Și de va fi casa aceea Matei 10:13 Şi dacă este casa
ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾿ αὐτήν· vrednică, va veni pacea voastră aceea vrednică, vină pacea
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν peste dânsa; iar de nu va fi voastră peste ea. Iar de nu este
πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. vrednică, pacea voastră se va vrednică, pacea voastră
întoarce la voi. întoarcă-se la voi.
Μτ Ι-14 καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς 14. Și oricine nu vă va primi pe Matei 10:14 Cine nu vă va primi
μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, voi, nici va asculta cuvintele pe voi, nici nu va asculta
ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς voastre, ieşind din casa sau din cuvintele voastre, ieşind din
πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν cetatea aceea, scuturaţi praful casa sau din cetatea aceea,
κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. de pe picioarele voastre. scuturaţi praful de pe
picioarele voastre.
Μτ Ι-15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον 15. Amin grăiesc vouă, mai uşor Matei 10:15 Adevărat grăiesc
ἔσται γῆ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν va fi pământului Sodomei și vouă, mai uşor va fi pământului
ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Gomorei în ziua judecăţii, decât Sodomei şi Gomorei, în ziua
cetăţii aceleia. judecăţii, decât cetăţii aceleia.
Μτ Ι-16 ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 16. Iată, eu vă trimit pe voi Matei 10:16 Iată Eu vă trimit pe
πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε ca oile în mijlocul lupilor; deci voi ca pe nişte oi în mijlocul
οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ fiţi înţelepţi ca şerpii și blânzi lupilor; fiţi dar înţelepţi ca
ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. (neprefăcuți) ca porumbeii. şerpii şi nevinovaţi ca
porumbeii.
Μτ Ι-17 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν 17. Iar de oameni feriţi-vă, că vă Matei 10:17 Feriţi-vă de oameni,
ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς vor da pe voi în soboare și întru căci vă vor da pe mâna
εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς adunările lor vă vor bate pe voi; sinedriştilor şi în sinagogile lor
συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν vă vor bate cu biciul.
ὑμᾶς· 18. încă și înaintea domnilor și a Matei 10:18 La dregători şi la regi
Μτ Ι-18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ împăraţilor veţi fi duşi pentru veţi fi duşi pentru Mine, spre
βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς Mine, întru mărturie lor și mărturie lor şi păgânilor.
μαρτύριον αὐτοῖςκαὶ τοῖς ἔθνεσιν. limbilor (păgânilor). Matei 10:19 Iar când vă vor da pe
Μτ Ι-19 ὅταν δὲ παραδώσουσιν ὑμᾶς, 19. Iar când vă vor da pe voi, nu voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi
μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· vă grijiţi cum, sau ce veţi grăi, cum sau ce veţi vorbi, căci se
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ că se va da vouă într-acel ceas va da vouă în ceasul acela ce
ὥρᾳ τί λαλήσετε. ce veţi grăi. să vorbiţi;
Μτ Ι-20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ 20. Că nu voi sunteţi cei ce Matei 10:20 Fiindcă nu voi sunteţi
λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ grăiţi, ci Duhul Tatălui vostru care vorbiţi, ci Duhul Tatălui
πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. este care grăieşte întru voi. vostru este care grăieşte întru
Μτ Ι-21 Παρα δώσει δὲ ἀδελφὸς voi.
ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ 21. Și va da frate pe frate spre Matei 10:21 Va da frate pe frate la
τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα moarte și tată pe fecior, și se vor moarte şi tată pe fiu şi se vor
ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν scula feciorii asupra părinţilor și scula copiii împotriva
αὐτούς· îi vor omorî pe dânşii; părinţilor şi-i vor ucide.
Μτ Ι-22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 22. și veţi fi uraţi de toți pentru Matei 10:22 Şi veţi fi urâţi de toţi
πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ numele Meu; iar cel ce va răbda pentru numele Meu; iar cel ce
ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος până în sfârşit, acela se va va răbda până în sfârşit, acela
σωθήσεται. mântui. se va mântui.
Μτ Ι-23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ 23. Iar când vă vor prigoni pe Matei 10:23 Când vă urmăresc pe
πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· voi într-această cetate, fugiţi în voi în cetatea aceasta, fugiţi în
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε cealaltă; că amin grăiesc vouă: cealaltă; adevărat grăiesc
τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. până când va veni Fiul Omului. Israel, până ce va veni Fiul
Omului.
Μτ Ι-24 Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν 24. Nu este ucenic mai presus de Matei 10:24 Nu este ucenic mai
διδάσκαλονοὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν dascălul său, nici sluga mai presus de învăţătorul său, nici

24
κύριον αὐτοῦ. presus de domnul său. slugă mai presus de stăpânul
său.
Μτ Ι-25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα 25. Ajunge ucenicului să fie ca Matei 10:25 Destul este ucenicului
γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, dascălul său, și sluga ca domnul să fie ca învăţătorul şi slugii ca
καὶ τῷ δούλῳ ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ său. Dacă pe stăpânul casei l-au stăpânul. Dacă pe stăpânul
τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ numit Beelzebul, cu cât mai casei l-au numit Beelzebul, cu
ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς vârtos pe casnicii lui? cât mai mult pe casnicii lui?
οἰκιακοὺς αὐτοῦ; Matei 10:26 Deci nu vă temeţi de
Μτ Ι-26 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· 26. Deci, nu vă temeţi de ei, că ei, căci nimic nu este acoperit
οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὃ οὐκ nimic nu este acoperit, care să care să nu iasă la iveală şi
ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ nu se descopere, și ascuns, care nimic ascuns care să nu ajungă
οὐ γνωσθήσεται. să nu se cunoască. cunoscut.
Μτ Ι-27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, 27. Ceea ce grăiesc vouă la Matei 10:27 Ceea ce vă grăiesc la
εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς întuneric, să spuneţi la lumină; întuneric, spuneţi la lumină şi
ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν și ce auziţi la ureche, să ceea ce auziţi la ureche,
δωμάτων. propovăduiţi deasupra caselor. propovăduiţi de pe case.
Μτ Ι-28 καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν 28. Și să nu vă temeţi de cei ce Matei 10:28 Nu vă temeţi de cei ce
ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ucid trupul, iar sufletul nu pot ucid trupul, iar sufletul nu pot
ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· să-l ucidă, ci sa vă temeţi mai să-l ucidă; temeţi-vă mai
φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον vârtos de Acela ce poate să curând de acela care poate şi
καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν piardă și trupul și sufletul, în sufletul şi trupul să le piardă în
γεέννῃ. gheena. gheena.
Μτ Ι-29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου 29. Au doară nu se vând două Matei 10:29 Au nu se vând două
πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ pasări pentru un ban? Și nici vrăbii pe un ban? Şi nici una
πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ una dintr-însele nu cade pe din ele nu va cădea pe pământ
πατρὸς ἡμῶν. pământ fără de Tatăl vostru. fără ştirea Tatălui vostru.
Μτ Ι-30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς 30. Iar ai voştri și perii capului Matei 10:30 La voi însă şi perii
κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. vă sunt toți număraţi. capului, toţi sunt număraţi.
Μτ Ι-31 μὴ οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν 31. Pentru aceea nu vă temeţi, Matei 10:31 Aşadar nu vă temeţi;
στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. că voi sunteţi cu mult mai buni voi sunteţi cu mult mai de preţ
decât păsările. decât păsările.
Μτ Ι-32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν 32. Deci, tot cel ce va Matei 10:32 Oricine va mărturisi
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, mărturisi pe (întru) Mine pentru Mine înaintea
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ înaintea oamenilor, voi mărturisi oamenilor, mărturisi-voi şi Eu
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν și eu pe (întru) dânsul înaintea pentru el înaintea Tatălui Meu,
οὐρανοῖς Tatălui Meu, Care este în ceruri; Care este în ceruri.
Μτ Ι-33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με 33. iar cel ce se va lepăda de Matei 10:33 Iar de cel ce se va
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda de Mine înaintea
ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν lepăda și Eu de dânsul înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Tatălui Meu Care este în ceruri. de el înaintea Tatălui Meu,
Care este în ceruri.
Μτ Ι-34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν 34. Să nu socotiţi că am venit să Matei 10:34 . Nu socotiţi că am
εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον pun pace pe pământ; n-am venit venit să aduc pace pe pământ;
βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. să pun pace, ci sabie. n-am venit să aduc pace, ci
sabie.
Μτ Ι-35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον 35. Că am venit să despart pe Matei 10:35 Căci am venit să
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ om de tatăl său și pe fiică de despart pe fiu de tatăl său, pe
θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς mama sa, și pe noră de soacra fiică de mama sa, pe noră de
καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς sa; soacra sa.
αὐτῆς·
Μτ Ι-36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ 36. și vrăjmaşii omului, casnicii Matei 10:36 Şi duşmanii omului
οἰκιακοὶ αὐτοῦ. lui. (vor fi) casnicii lui.
Μτ Ι-37 ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα 37. Cel ce iubeşte pe tată Matei 10:37 Cel ce iubeşte pe tată
ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ sau pe mamă mai mult decât pe ori pe mamă mai mult decât pe
φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ Mine, nu este Mie vrednic; și cel Mine nu este vrednic de Mine;
οὐκ ἔστι μου ἄξιος· ce iubeşte pe fiu sau pe fiică mai cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică
mult decât pe Mine, nu este Mie mai mult decât pe Mine nu este

25
vrednic; vrednic de Mine.
Μτ Ι-38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυ 38. și cel ce nu va lua crucea sa Matei 10:38 Şi cel ce nu-şi ia
ρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω și să vie după Mine, nu este Mie crucea şi nu-Mi urmează Mie
μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. vrednic. nu este vrednic de Mine.
Μτ Ι-39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 39. Cel ce și-a aflat sufletul său, Matei 10:39 Cine ţine la sufletul
ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας îl va pierde pe el, și cel ce și-a lui îl va pierde, iar cine-şi
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ pierdut sufletul său pentru Mine, pierde sufletul lui pentru Mine
εὑρήσει αὐτήν. îl va afla pe el. îl va găsi.
Μτ Ι-40 ῾Ο δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ 40. Cel ce vă primeşte pe Matei 10:40 Cine vă primeşte pe
δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος voi, pe Mine Mă primeşte, și cel voi pe Mine Mă primeşte, şi
δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ce Mă primeşte pe Mine, cine Mă primeşte pe Mine
primeşte pe Cel ce M-a trimis pe primeşte pe Cel ce M-a trimis
Mine. pe Mine.
Μτ Ι-41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς 41. Cel ce primeşte proroc în Matei 10:41 Cine primeşte
ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου nume de proroc, plata prooroc în nume de prooroc
λήψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον prorocului va lua; și cel ce plată de prooroc va lua, şi cine
εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου primeşte pe drept în nume de primeşte pe un drept în nume
λήψεται. drept, plata dreptului va lua. de drept răsplata dreptului va
lua.
Μτ Ι-42 καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν 42. Și cel ce va adăpa pe unul Matei 10:42 Şi cel ce va da de
μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ dintr-aceşti mici, numai cu un băut unuia dintre aceştia mici
μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν pahar de apă rece, în nume de numai un pahar cu apă rece, în
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν ucenic, amin grăiesc vouă: nu îşi nume de ucenic, adevărat
μισθὸν αὐτοῦ. va pierde plata sa”. grăiesc vouă: nu va pierde
plata sa.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ. CAPITOLUL 11. CAPITOLUL 11


Μτ Ια-1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 1. Și a fost când a săvârşit Matei 11:1 Sfârşind Iisus de dat
᾿Ιησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα Iisus poruncind celor aceste învăţături celor
μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ doisprezece ucenici ai Săi, s-a doisprezece ucenici ai Săi, a
διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς mutat de acolo ca să înveţe și să trecut de acolo ca să înveţe şi
πόλεσιν αὐτῶν. propovăduiască în cetăţile lor. să propovăduiască mai departe
prin cetăţile lor.
Μτ Ια-2 ῾Ο δὲ ᾿Ιωάννης ἀκούσας ἐν τῷ 2. Iar Ioan auzind din Matei 11:2 Şi auzind Ioan, în
δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, închisoare, de lucrurile lui Iisus, închisoare, despre faptele lui
πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ trimiţând pe doi din ucenicii săi, Hristos, şi trimiţând pe doi
dintre ucenicii săi, au zis Lui:
Μτ Ια-3 εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος 3. i-a zis Lui:„Tu ești cel ce vine, Matei 11:3 Tu eşti Cel ce vine, sau
ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; sau pe altul să aşteptăm?” să aşteptăm pe altul?
Μτ Ια-4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 4. Și răspunzând Iisus, a zis lor: Matei 11:4 Şi Iisus, răspunzând,
αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε „Mergând spuneţi lui Ioan cele le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui
᾿Ιωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· ce auziţi și vedeţi: Ioan cele ce auziţi şi vedeţi:
Μτ Ια-5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ 5. orbii văd și şchiopii umblă, Matei 11:5 Orbii îşi capătă
περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται leproşii se curăţesc și surzii aud, vederea şi şchiopii umblă,
καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ morţii se scoală și săracilor bine leproşii se curăţesc şi surzii
ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ se vesteşte; aud, morţii înviază şi săracilor
εὐαγγελίζονται· li se binevesteşte.
Μτ Ια-6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ 6. și fericit este acela ce nu se va Matei 11:6 Şi fericit este acela
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. sminti întru Mine”. care nu se va sminti întru
Mine.
Μτ Ια-7 Τούτων δὲ πορευομένων 7. Iar ducându-se ei, a Matei 11:7 După plecare acestora,
ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις început Iisus a grăi noroadelor Iisus a început să vorbească
περὶ ᾿Ιωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν pentru Ioan: „Ce-aţi ieşit în mulţimilor despre Ioan: Ce-aţi
ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ pustie să vedeţi? Au trestie ieşit să vedeţi în pustie? Au
ἀνέμου σαλευόμενον; clătinată de vânt? trestie clătinată de vânt?
Μτ Ια-8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; 8. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Au Matei 11:8 Dar de ce aţi ieşit? Să

26
ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις om îmbrăcat în haina moi? Iată, vedeţi un om îmbrăcat în haine
ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ cei ce poartă cele moi, sunt în moi? Iată, cei ce poartă haine
φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν casele împăraţilor. moi sunt în casele regilor.
βασιλέων εἰσίν.
Μτ Ια-9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; 9. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Au Matei 11:9 Atunci de ce-aţi ieşit?
προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ proroc? Da, grăiesc vouă: și mai Să vedeţi un prooroc? Da, zic
περισσότερον προφήτου. presus de proroc. vouă, şi mai mult decât un
prooroc.
Μτ Ια-10 οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ 10. Că acesta este de care este Matei 11:10 Că el este acela
γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν scris: Iată, Eu trimit pe îngerul despre care s-a scris: "Iată Eu
ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς Meu înaintea feţei Tale, care va trimit, înaintea feţei Tale, pe
κατασκευάσει τὴν ὀδόν σου găti calea Ta înaintea Ta. îngerul Meu, care va pregăti
ἔμπροσθέν σου. calea Ta, înaintea Ta".
Μτ Ια-11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ 11. Amin grăiesc vouă: Nu s-a Matei 11:11 Adevărat zic vouă:
ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν sculat între cei născuţi din femei Nu s-a ridicat între cei născuţi
μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ mai mare decât Ioan din femei unul mai mare decât
δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν Botezătorul; iar cel mai mic Ioan Botezătorul; totuşi cel mai
οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. întru împărăţia cerurilor mai mic în împărăţia cerurilor este
mare decât el este. mai mare decât el.
Μτ Ια-12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου 12. Din zilele lui Ioan Matei 11:12 Din zilele lui Ioan
τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία Botezătorul până acum, Botezătorul până acum
τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ împărăţia cerurilor se sileşte, și împărăţia cerurilor se ia prin
ἁρπάζουσιν αὐτήν. silitorii o răpesc pe ea. străduinţă şi cei ce se silesc
pun mâna pe ea.
Μτ Ια-13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ 13. Că toți prorocii și legea Matei 11:13 Toţi proorocii şi
νόμος ἕως ᾿Ιωάννου până la Ioan au prorocit; Legea au proorocit până la
προεφήτευσαν· Ioan.
Μτ Ια-14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός 14. și de voiţi să primiţi, acesta Matei 11:14 Şi dacă voiţi să
ἐστιν ᾿Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. este Ilie, cel ce va să vie. înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va
să vină.
Μτ Ια-15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 15. Cel ce are urechi de auzit să Matei 11:15 Cine are urechi de
ἀκουέτω. audă. auzit să audă.
Μτ Ια-16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν 16. Cu cine voi asemăna pe Matei 11:16 Dar cu cine voi
ταύτην; ὁμοία ἐστὶ παιδίοις neamul acesta? Asemenea este asemăna neamul acesta? Este
καθημένοις ἐν ἀγοραῖς, ἃ copiilor care şed în piețe și asemenea copiilor care şed în
προσφωνοῦντα τοῖς ἑταίροις αὐτῶν strigă către soţii lor, zicând: pieţe şi strigă către alţii,
λέγουσιν·
Μτ Ια-17 ηὐλίσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ 17. Fluierat-am vouă, și n-aţi Matei 11:17 . Zicând: V-am cântat
ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ jucat; de jale am cântat vouă și din fluier şi n-aţi jucat; v-am
οὐκ ἐκόψασθε. nu aţi plâns. cântat de jale şi nu v-aţi
tânguit.
Μτ Ια-18 ἦλθε γὰρ ᾿Ιωάννης μήτε 18. Că a venit Ioan, nici Matei 11:18 Căci a venit Ioan, nici
ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι· mâncând, nici bând, și spun: mâncând, nici bând, şi spun:
δαιμόνιον ἔχει. demon are. Are demon.
19. A venii Fiul Omului, Matei 11:19 A venit Fiul Omului,
Μτ Ια-19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου mâncând și bând, și spun: Iată mâncând şi bând şi spun: Iată
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· om mâncăcios și băutor de vin, om mâncăcios şi băutor de vin,
ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ prieten vameşilor și păcătoşilor. prieten al vameşilor şi al
οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ Și s-a îndreptat înţelepciunea de păcătoşilor. Dar înţelepciunea
ἀμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ la fiii săi!” s-a dovedit dreaptă din faptele
σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς! ei.
Μτ Ια-20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς 20. Atunci a început Iisus a Matei 11:20 Atunci a început Iisus
πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται mustra oraşele întru care se să mustre cetăţile în care se
δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν· făcuseră puterile Sale cele mai făcuseră cele mai multe minuni
Μτ Ια-21 οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, multe, pentru că nu s-au pocăit: ale Sale, căci nu s-au pocăit.
Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ 21. „Vai ţie, Horazive! Vai ţie Matei 11:21 Vai ţie, Horazine, vai
Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ Vitsaido! Că de s-ar fi făcut în ţie, Betsaida, că dacă în Tir şi

27
γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν Tir și în Sidon puterile care s-au în Sidon s-ar fi făcut minunile
σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι făcut întru voi, de mult în sac și ce s-au făcut în voi, de mult, în
μετενόησαν, în cenuşă s-ar fi pocăit. sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit.
Μτ Ια-22 πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ 22. Însă zic vouă: Tirului și Matei 11:22 Dar zic vouă: Tirului
Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ Sidonului mai uşor va fi în ziua şi Sidonului le va fi mai uşor în
κρίσεως ἢ ὑμῖν. judecatei, decât vouă. ziua judecăţii, decât vouă.
Μτ Ια-23 καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως 23. Și tu Capernaume, care până Matei 11:23 Şi tu, Capernaume:
τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾄδου la cer te-ai înălţat, până la iad te N-ai fost înălţat până la cer?
καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις vei pogorî; că de s-ar fi făcut în Până la iad te vei coborî. Căci
ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ Sodoma puterile care s-au făcut de s-ar fi făcut în Sodoma
γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι întru tine, ar fi rămas până în minunile ce s-au făcut în tine,
τῆς σήμερον. ziua de astăzi. ar fi rămas până astăzi.
Μτ Ια-24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ 24. Însă grăiesc vouă, că Matei 11:24 Dar zic vouă că
Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν pământului Sodomului mai uşor pământului Sodomei îi va fi
ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί. îi va fi în ziua judecăţii, decât mai uşor în ziua judecăţii decât
ţie!” ţie.
Μτ Ια-25 ᾿Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 25. Într-acea vreme Matei 11:25 În vremea aceea,
ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· răspunzând Iisus, a zis: răspunzând, Iisus a zis: Te
ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε „Mărturisescu-Mă Ție, Părinte, slăvesc pe Tine, Părinte,
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι Doamne al cerului și al Doamne al cerului şi al
ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ pământului, că ai ascuns acestea pământului, căci ai ascuns
συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ de cei înţelepţi și pricepuţi și le- acestea de cei înţelepţi şi
νηπίοις· ai descoperit pe ele pruncilor. pricepuţi şi le-ai descoperit
pruncilor.
Μτ Ια-26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 26. Da, Părinte, că așa a fost Matei 11:26 Da, Părinte, căci aşa
ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. bunăvoinţă înaintea Ta. a fost bunăvoirea înaintea Ta.
Μτ Ια-27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ 27. Toate îmi sunt date Mie de la Matei 11:27 Toate Mi-au fost date
πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει Tatăl Meu, și nimenea nu-L de către Tatăl Meu şi nimeni nu
τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν cunoaşte pe Fiul, fără numai cunoaşte pe Fiul, decât numai
πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς Tatăl, nici pe Tatăl nu-L Tatăl, nici pe Tatăl nu-L
καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς cunoaşte nimenea, fără numai cunoaşte nimeni, decât numai
ἀποκαλύψαι. Fiul, și căruia va voi Fiul să-i Fiul şi cel căruia va voi Fiul
descopere. să-i descopere.
Μτ Ια-28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ 28. Veniţi către Mine toți cei Matei 11:28 Veniţi la Mine toţi cei
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, osteniţi și împovărați, și Eu vă osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. voi odihni pe voi! voi odihni pe voi.
Μτ Ια-29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς 29. Luaţi jugul Meu peste voi și Matei 11:29 Luaţi jugul Meu
καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι vă învăţaţi de la Mine, că sunt asupra voastră şi învăţaţi-vă de
καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ blând și smerit cu inima, și veţi la Mine, că sunt blând şi smerit
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς afla odihnă sufletelor voastre; cu inima şi veţi găsi odihnă
ὑμῶν· sufletelor voastre.
Μτ Ια-30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ 30. că jugul Meu bun și povara Matei 11:30 Căci jugul Meu e bun
τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. Mea uşoară este”. şi povara Mea este uşoară.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ. CAPITOLUL 12. CAPITOLUL 12


Μτ Ιβ-1 ᾿Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 1. În vremea aceea mergea Matei 12:1 În vremea aceea,
ἐπορεύθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς σάββασι Iisus sâmbăta prin semănături; mergea Iisus, într-o zi de
διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ iar ucenicii Lui au flămânzit și sâmbătă, printre semănături,
αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο au început a smulge spice și a iar ucenicii Lui au flămânzit şi
τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. mânca. au început să smulgă spice şi
să mănânce.
Μτ Ιβ-2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον 2. Iar fariseii văzând, au zis Lui: Matei 12:2 Văzând aceasta,
αὐτῷ· ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου „Iată, ucenicii tăi fac ce nu se fariseii au zis Lui: Iată,
ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν cade a face sâmbăta”. ucenicii Tăi fac ceea ce nu se
σαββάτῳ. cuvine să facă sâmbăta.
Μτ Ιβ-3 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ 3. Iar El le-a zis lor: „Au na-aţi Matei 12:3 Iar El le-a zis: Au n-aţi
ἀνέγνωτε τί ἐποίησε Δαυίδ ὅτε citit ce a făcut David, când a citit ce-a făcut David când a

28
ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ; flămânzit el și cei ce erau cu flămânzit, el şi cei ce erau cu
dânsul? el?
Μτ Ιβ-4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 4. Cum a intrat în casa lui Matei 12:4 Cum a intrat în casa
Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς Dumnezeu și pâinile punerii Domnului şi a mâncat pâinile
προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἐξὸν ἦν înainte a mâncat, care nu se punerii înainte, care nu se
αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, cuvenea lui să mănânce, nici cuveneau lui să le mănânce,
εἰ μὴ μόνοις τοῖς ἱερεῦσι; celor ce erau cu dânsul, fără nici celor ce erau cu el, ci
numai preoţilor? numai preoţilor?
Μτ Ιβ-5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ 5. Sau n-aţi citit în lege, că Matei 12:5 Sau n-aţi citit în Lege
ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ sâmbăta preoţii în templu spurcă că preoţii, sâmbăta, în templu,
ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι, καὶ sâmbăta și nevinovaţi sunt? calcă sâmbăta şi sunt fără de
ἀναίτιοί εἰσι; vină?
Μτ Ιβ-6 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ 6. Dar grăiesc vouă, că mai Matei 12:6 Ci grăiesc vouă că mai
μεῖζόν ἐστιν ὧδε. mare decât templu este aici! mare decât templul este (Unul)
aici.
Μτ Ιβ-7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν ἔλεον 7. Și de aţi şti ce este: Milă Matei 12:7 Dacă ştiaţi ce
θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν voiesc, iar nu jertfă, n-aţi fi înseamnă: Milă voiesc iar nu
κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. osândit pe cei nevinovaţi, jertfă, n-aţi fi osândit pe cei
nevinovaţi.
Μτ Ιβ-8 κύριος γάρ ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 8. Că Domn este și al sâmbetei Matei 12:8 Că Domn este şi al
ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. Fiul Omului. sâmbetei Fiul Omului.
Μτ Ιβ-9 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς 9. Și trecând de acolo, a Matei 12:9 Şi trecând de acolo, a
τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. venit în sinagoga lor. venit în sinagoga lor.
Μτ Ιβ-10 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐκεῖ 10. Și iată, un om era acolo Matei 12:10 Şi iată un om având
τὴν χεῖρα ἔχων ξηράν· καὶ având mâna uscată; și L-au mâna uscată. Şi L-au întrebat,
ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· εἰ întrebat pe Dânsul, zicând:„Este zicând: Cade-se, oare, a
ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύειν; iertat sâmbăta a vindeca?” Ca vindeca sâmbăta? Ca să-L
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. să-L învinuiască pe El. învinuiască.
Μτ Ιβ-11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τίς ἔσται ἐξ 11. Iar El le-a zis lor: „Cine va Matei 12:11 El le-a zis: Cine va fi
ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον fi între voi omul care va avea o între voi omul care va avea o
ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς oaie și, de va cădea aceea oaie şi, de va cădea ea sâmbăta
σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ sâmbăta în groapă, nu o va în groapă, nu o va apuca şi o
κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; apuca pe ea și o va scoate? va scoate?
Μτ Ιβ-12 πόσῳ οὖν διαφέρει 12. Dar omul cu cât se Matei 12:12 Cu cât se deosebeşte
ἄνθρωπος προβάτου; ὥστε ἔξεστι deosebeşte de oaie? Pentru omul de oaie! De aceea se cade
τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν. aceea este iertat sâmbăta a face a face bine sâmbăta.
bine”.
Μτ Ιβ-13 τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· 13. Atunci i-a zis omului: Matei 12:13 Atunci i-a zis omului:
ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα· καὶ „Întinde-ți mâna!” Și a întins-o, Întinde mâna ta. El a întins-o şi
ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη ὑγιὴς și a venit la starea cea dintâi, s-a făcut sănătoasă ca şi
ὡς ἡ ἄλλη. sănătoasă ca și cealaltă. cealaltă.
Μτ Ιβ-14 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι 14. Iar ieşind afară, fariseii, s-au Matei 12:14 Şi ieşind, fariseii s-au
συμβούλιον ἔλαβον κατ᾿ αὐτοῦ, sfătuit împotriva Lui, cum să-L sfătuit împotriva Lui cum să-L
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. piardă pe El. piardă.
Μτ Ιβ-15 ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς γνοὺς 15. Dar Iisus cunoscând, s-a dus Matei 12:15 Iisus însă,
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. Καὶ de acolo. cunoscându-i, S-a dus de acolo.
ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, Și au mers după Dânsul Şi mulţi au venit după El şi i-a
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, noroade multe, și i-a tămăduit pe vindecat pe toţi.
dânşii pe toți,
Μτ Ιβ-16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ 16. și le-a poruncit lor ca să nu- Matei 12:16 Dar le-a poruncit ca
φανερὸν ποιήσωσιν αὐτόν, L facă pe El arătat, să nu-L dea în vileag,
Μτ Ιβ-17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 17. ca să se plinească ceea ce s- Matei 12:17 Ca să se împlinească
῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· a grăit prin Isaia prorocul, care ceea ce s-a spus prin Isaia
zice: proorocul, care zice:
Μτ Ιβ-18 ἰδοὺ ὁ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα, 18 Iată Pruncul Meu pe Care L- Matei 12:18 "Iată Fiul Meu pe
ὁ ἀγαπητόςμου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ am ales, Iubitul Meu, întru Care L-am ales, iubitul Meu
ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾿ Care bine a voit sufletul Meu; întru Care a binevoit sufletul

29
αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν pune-voi Duhul Meu peste Meu; pune-voi Duhul Meu
ἀπαγγελεῖ· Dânsul și judecată neamurilor peste El şi judecată neamurilor
va vesti; va vesti.
Μτ Ιβ-19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, 19. nu se va prici, nici va striga, Matei 12:19 Nu se va certa, nici
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις nici va auzi cineva în uliţă nu va striga, nu va auzi nimeni,
τὴν φωνὴν αὐτοῦ. glasul Lui. pe uliţe, glasul Lui.
Μτ Ιβ-20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ 20. Trestie zdrobită nu va Matei 12:20 Trestie strivită nu va
κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ frânge și in aprins nu va stinge, frânge şi feştilă fumegândă nu
σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν până ce va scoate judecata spre va stinge, până ce nu va scoate,
κρίσιν biruinţă; spre biruinţă, judecata.
Μτ Ιβ-21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη 21. și întru numele Lui Matei 12:21 Şi în numele Lui vor
ἐλπιοῦσι. neamurile vor nădăjdui. nădăjdui neamurile."
Μτ Ιβ-22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ 22. Atunci au adus la Matei 12:22 Atunci au adus la El
δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, Dânsul pe un demonizat, orb și pe un demonizat, orb şi mut, şi
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν mut și l-a tămăduit pe el, încât l-a vindecat, încât cel orb şi
τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ cel orb și mut și vorbea și vedea, mut vorbea şi vedea.
βλέπειν·
Μτ Ιβ-23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι 23. și se mirau noroadele și Matei 12:23 Mulţimile toate se
καὶ ἔλεγον· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ ziceau: „Nu cumva Acesta este mirau zicând: Nu este, oare,
Χριστὸς ὁ υἱὸς Δαυΐδ; Hristos, Fiul lui David?” Acesta, Fiul lui David?
Μτ Ιβ-24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 24. Iar fariseii auzind, ziceau: Matei 12:24 fariseii însă, auzind,
εἶπον· οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ „Acesta nu scoate demonii fără ziceau: Acesta nu scoate pe
δαιμόνια εἰμὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, numai prin Beelzebul, căpetenia demoni decât cu Beelzebul,
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων demonilor”. căpetenia demonilor.
Μτ Ιβ-25 εἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς 25. Iar Iisus ştiind gândurile lor, Matei 12:25 Cunoscând gândurile
ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· le-a zis lor: „Toată împărăţia ce lor, Iisus le-a zis: Orice
πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾿ se dezbină în sinea ei se împărăţie care se dezbină în
ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ pustieşte; și toată cetatea sau sine se pustieşte, orice cetate
οἰκία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν οὐ casa ce se dezbină în sinea ei nu sau casă care se dezbină în
σταθήσεται. va sta. sine nu va dăinui.
Μτ Ιβ-26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν 26. Și dacă satana pe satana Matei 12:26 Dacă satana scoate
ἐκβάλλει, ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· scoate, întru sine s-a dezbinat; pe satana, s-a dezbinat în sine;
πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία deci, cum va sta împărăţia lui? dar atunci cum va dăinui
αὐτοῦ; împărăţia lui?
Μτ Ιβ-27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ 27. Și dacă Eu cu Beelzebul scot Matei 12:27 Şi dacă Eu scot pe
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν demonii, feciorii voştri cu cine îi demoni cu Beelzebul, feciorii
ἐν τίνι ἐκβαλοῦσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ scot? Pentru aceasta ei vor fi voştri cu cine îi scot? De aceea
κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. vouă judecători. ei vă vor fi judecători.
Μτ Ιβ-28 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ 28. Iar dacă Eu cu Duhul lui Matei 12:28 Iar dacă Eu cu Duhul
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν Dumnezeu scot demonii, iată a lui Dumnezeu scot pe demoni,
ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ajuns la voi împărăţia lui iată a ajuns la voi împărăţia lui
Dumnezeu! Dumnezeu.
Μτ Ιβ-29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν 29. Sau cum poate cineva să Matei 12:29 Cum poate cineva să
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ intre în casa celui tare și vasele intre în casa celui tare şi să-i
σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ lui să le jefuiască, de nu întâi va jefuiască lucrurile, dacă nu va
πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε lega pe cel tare? Și atunci va lega întâi pe cel tare şi pe urmă
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. jefui casa lui. să-i prade casa?
Μτ Ιβ-30 ὁ μὴ ὦν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ 30. Cel ce nu este cu Mine, Matei 12:30 Cine nu este cu Mine
ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ împotriva Mea este, și cel ce nu este împotriva Mea şi cine nu
σκορπίζει. adună cu Mine, risipeşte. adună cu Mine risipeşte.
Μτ Ιβ-31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα 31. Pentru aceasta grăiesc Matei 12:31 De aceea vă zic:
ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται vouă: Tot păcatul și hula se va Orice păcat şi orice hulă se va
τοῖς ἀνθρώποις,ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος ierta oamenilor, iar hula care ierta oamenilor, dar hula
βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς este împotriva Duhului nu se va împotriva Duhului nu se va
ἀνθρώποις· ierta oamenilor; ierta.
Μτ Ιβ-32 καὶ ὃς ὰν εἴπῃ λόγον κατὰ 32. și oricine va zice cuvânt Matei 12:32 Celui care va zice
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, împotriva Fiului Omului, se va cuvânt împotriva Fiului

30
ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ ierta lui; iar oricine va zice Omului, se va ierta lui; dar
κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου, împotriva Duhului Sfânt, nu se celui care va zice împotriva
οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ va ierta lui, nici în veacul de Duhului Sfânt, nu i se va ierta
νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. acum, nici în cel ce va să fie. lui, nici în veacul acesta, nici în
Μτ Ιβ-33 ῍Η ποιήσατε τὸ δένδρον cel ce va să fie.
καλόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ 33. Sau, faceţi pomul bun și Matei 12:33 Ori spuneţi că pomul
καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον roadă lui bună, sau face-ţi este bun şi rodul lui e bun, ori
σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ pomul putred și roadă lui spuneţi că pomul e rău şi rodul
σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ putredă, că din roadă se lui e rău, căci după roadă se
δένδρον γινώσκεται. cunoaşte pomul. cunoaşte pomul.
Μτ Ιβ-34 γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς 34. Pui de vipere, cum puteţi Matei 12:34 Pui de vipere, cum
δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ grăi cele bune, răi fiind? Că din puteţi să grăiţi cele bune, odată
ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος prisosinţa inimii grăieşte gura. ce sunteţi răi? Căci din
τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ prisosul inimii grăieşte gura.
Μτ Ιβ-35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 35. Omul cel bun din comoara Matei 12:35 Omul cel bun din
ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, cea bună a inimii scoate cele comoara lui cea bună scoate
καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ bune, și omul cel rău din afară cele bune, pe când omul
πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει comoara cea rea scoate cele cel rău, din comoara lui cea
πονηρά. rele. rea scoate afară cele rele.
Μτ Ιβ-36 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα 36. Iar grăiesc vouă că pentru Matei 12:36 Vă spun că pentru
ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ tot cuvântul deşert care vor grăi orice cuvânt deşert, pe care-l
ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ oamenii, vor să dea seamă de vor rosti, oamenii vor da
λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· dânsul în ziua judecăţii; socoteală în ziua judecăţii.
Μτ Ιβ-37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου 37. că din cuvintele tale te vei Matei 12:37 Căci din cuvintele
δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου îndrepta și din cuvintele tale te tale vei fi găsit drept, şi din
καταδικασθήσῃ. vei osândi”. cuvintele tale vei fi osândit.
Μτ Ιβ-38 Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν 38. Atunci au răspuns Matei 12:38 Atunci I-au răspuns
γραμματέων καὶ Φαρισαίων oarecare din cărturari și din unii dintre cărturari şi farisei,
λέγοντες· διδάσκαλε,θέλομεν ἀπὸ farisei, zicând: „Învăţătorule, zicând: Învăţătorule, voim să
σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. vrem să vedem de la Tine un vedem de la Tine un semn.
semn”.
Μτ Ιβ-39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 39. Iar El răspunzând, le-a zis Matei 12:39 Iar El, răspunzând,
γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον lor: „Neamul viclean și le-a zis: Neam viclean şi
ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται preacurvar semn caută și semn desfrânat cere semn, dar semn
αὐτῇ εἰμὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ nu se va da lui, fără numai nu i se va da, decât semnul lui
προφήτου. semnul lui Iona prorocul. Iona proorocul.
Μτ Ιβ-40 ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς ὁ 40. Că precum a fost Iona în Matei 12:40 Că precum a fost
προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους pântecele chitului trei zile și trei Iona în pântecele chitului trei
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, nopţi, așa va fi și Fiul Omului în zile şi trei nopţi, aşa va fi şi
οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸςτοῦ inima pământului trei zile și trei Fiul Omului în inima
ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς nopţi. pământului trei zile şi trei
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. nopţi.
Μτ Ιβ-41 ἄνδρες Νινευῖται 41. Bărbaţii din Ninive se vor Matei 12:41 Bărbaţii din Ninive se
ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς scula la judecată cu neamul vor scula la judecată cu
γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν acesta și-l vor osândi pe el, că s- neamul acesta şi-l vor osândi,
αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ au pocăit la propovăduirea lui că s-au pocăit la
κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Iona, și iată, mai mult decât Iona propovăduirea lui Iona; iată
Ιωνᾶ ὧδε. aici! aici este mai mult decât Iona.
Μτ Ιβ-42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται 42. Împărăteasa de la miazăzi se Matei 12:42 Regina de la miazăzi
ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης va scula la judecată cu neamul se va scula la judecată cu
καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ acesta, și îl va osândi pe el, că a neamul acesta şi-l va osândi,
τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν venit de la marginile pământului căci a venit de la marginile
σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ să audă înţelepciunea lui pământului ca să asculte
πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. Solomon, și iată mai mult decât înţelepciunea lui Solomon, şi
Solomon aici! iată aici este mai mult decât
Μτ Ιβ-43 ῞Οταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον Solomon.
πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 43. Iar când duhul cel Matei 12:43 Şi când duhul necurat

31
διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων necurat va ieși din om, umblă a ieşit din om, umblă prin
ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ prin locuri fără de apă, căutând locuri fără apă, căutând
εὑρίσκει. odihna, și nu află. odihnă şi nu găseşte.
Μτ Ιβ-44 τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου 44. Atunci zice: Mă voi întoarce Matei 12:44 Atunci zice: Mă voi
ἐπιστρέψω ὄθεν ἐξῆλθον· καὶ în casa mea, de unde am ieşit; și întoarce la casa mea de unde
ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ venind o află deşertată, am ieşit; şi venind, o află
σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. măturată și împodobită. golită, măturată şi împodobită.
Μτ Ιβ-45 τότε πορεύεται καὶ 45. Atunci se duce și ia cu sine Matei 12:45 Atunci se duce şi ia
παραλαμβάνει μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἑπτὰ alte şapte duhuri mai rele cu sine alte şapte duhuri mai
ἕτερα πνεύματα πονηρότερα (viclene) decât sine, și intrând rele decât el şi, intrând,
ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ locuiesc acolo, și se fac cele de sălăşluiesc aici şi se fac cele de
ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ pe urmă ale omului aceluia mai pe urmă ale omului aceluia mai
ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν rele decât cele dintâi. Aşa va fi și rele decât cele dintâi. Aşa va fi
πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ acestui neam viclean”. şi cu acest neam viclean.
τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.
Μτ Ιβ-46 ῎Ετι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς 46. Iar încă grăind El către Matei 12:46 Şi încă vorbind El
ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ noroade, iată, mama Lui și frații mulţimilor, iată mama şi fraţii
αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες Lui stăteau afară, căutând să Lui stăteau afară, căutând să
λαλῆσαι αὐτῷ. grăiască cu Dânsul. vorbească cu El.
Μτ Ιβ-47 εἶπε δέ τις αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ 47. Și I-a zis Lui oarecine: „Iată, Matei 12:47 Cineva I-a zis: Iată
μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου mama Ta și frații Tăi stau afară, mama Ta şi fraţii Tăi stau
ἐστήκασιν ἔξω ζητοῦντές σε ἰδεῖν. căutând să-Ți vorbească”. afară, căutând să-Ţi
vorbească.
Μτ Ιβ-48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ 48. Iar El răspunzând, i-a zis Matei 12:48 Iar El i-a zis: Cine
λέγοντι αὐτῷ· τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου celui ce-i spusese: „Cine este este mama Mea şi cine sunt
καὶ τίνες εἰσίν οἱ ἀδελφοί μου; mama Mea și care sunt frații fraţii Mei?
Mei?”
Μτ Ιβ-49 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ 49. Și întinzându-și mâna Sa Matei 12:49 Şi, întinzând mâna
ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔφη· ἰδοὺ ἡ spre ucenicii Săi, a zis: „Iată către ucenicii Săi, a zis: Iată
μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· mama mea și frații mei! mama Mea şi fraţii Mei.
Μτ Ιβ-50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ 50 Că oricine va face voia Matei 12:50 Că oricine va face
θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν Tatălui Meu Celui din ceruri, voia Tatălui Meu Celui din
οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ acela Îmi este frate și soră și ceruri, acela îmi este frate şi
ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. mamă”. soră şi mamă.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ. CAPITOLUL 13. CAPITOLUL 13


Μτ Ιγ-1 ᾿Εν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 1. În ziua aceea ieşind Iisus Matei 13:1 În ziua aceea, ieşind
ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τῆς οἰκίας din casă, şedea lângă mare; Iisus din casă, şedea lângă
ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν· mare.
Μτ Ιγ-2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν 2. și s-au adunat la Dânsul Matei 13:2 Şi s-au adunat la El
ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς noroade multe, încât El intrând mulţimi multe, încât intrând în
πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς în corabie şedea și tot norodul corabie şedea în ea şi toată
ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. sta pe ţărm. mulţimea sta pe ţărm.
Μτ Ιγ-3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν 3. Și le-a grăit lor multe, în Matei 13:3 Şi le-a grăit lor multe,
παραβολαῖς λέγων· pilde, zicând: „Iată, a ieşit în pilde, zicând: Iată a ieşit
Μτ Ιγ-4 ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ semănătorul să semene. semănătorul să semene.
σπεῖραι. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ 4. Și semănând el, unele au căzut Matei 13:4 Şi pe când semăna,
μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ lângă cale, și au venit pasările și unele seminţe au căzut lângă
ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν le-au mâncat pe ele; drum şi au venit păsările şi le-
αὐτά· au mâncat.
Μτ Ιγ-5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ 5. iar altele au căzut pe pietriş, Matei 13:5 Altele au căzut pe loc
πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν unde n-aveau pământ mult, și pietros, unde n-aveau pământ
πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ îndată au răsărit, pentru că n- mult şi îndată au răsărit, că n-
τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, aveau pământ adânc; aveau pământ adânc;
Μτ Ιγ-6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 6. dar răsărind soarele, s-au Matei 13:6 Iar când s-a ivit
ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν pălit, și pentru că n-aveau soarele, s-au pălit de arşiţă şi,
ρίζαν ἐξηράνθη· rădăcină, s-au uscat; neavând rădăcină, s-au uscat.

32
Μτ Ιγ-7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς 7. iar altele au căzut în (pe) Matei 13:7 Altele au căzut între
ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι spini, și au crescut spinii și le-au spini, dar spinii au crescut şi
καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά înăbușit pe ele; le-au înăbuşit.
Μτ Ιγ-8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν 8. iar altele au căzut pe pământ Matei 13:8 Altele au căzut pe
καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν bun și au dat roadă: una adică o pământ bun şi au dat rod: una
ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ sută, iar alta şaizeci, iar alta o sută, alta şaizeci, alta
τριάκοντα. treizeci. treizeci.
Μτ Ιγ-9 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9. Cel ce are urechi de auzit, să Matei 13:9 Cine are urechi de
audă!” auzit să audă.
Μτ Ιγ-10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 10. Și apropiindu-se Matei 13:10 Şi ucenicii,
εἶπον αὐτῷ· διατί ἐν παραβολαῖς ucenicii I-au zis Lui: „Pentru ce apropiindu-se de El, I-au zis:
λαλεῖς αὐτοῖς; în pilde grăieşti lor?” De ce le vorbeşti lor în pilde?
Μτ Ιγ-11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 11. Iar El răspunzând a zis lor: Matei 13:11 Iar El, răspunzând,
ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ „Pentru că vouă vi s-a dat a le-a zis: Pentru că vouă vi s-a
μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν cunoaşte tainele împărăţiei dat să cunoaşteţi tainele
οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται cerurilor, iar acelora nu s-a dat. împărăţiei cerurilor, pe când
acestora nu li s-a dat.
Μτ Ιγ-12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται 12. Căci celui ce are i se va da Matei 13:12 Căci celui ce are i se
αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ lui și-i va prisosi; iar cel ce n- va da şi-i va prisosi, iar de la
οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ are, și ceea ce are se va lua de la cel ce nu are, şi ce are i se va
αὐτοῦ. el. lua.
Μτ Ιγ-13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς 13. Pentru aceasta în pilde Matei 13:13 De aceea le vorbesc
αὐτοῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ grăiesc lor, că văzând nu văd, și în pilde, că, văzând, nu văd şi,
βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι auzind nu aud, nici înţeleg, nici auzind, nu aud, nici nu înţeleg.
μηδὲ συνῶσι, nu se întorc;
Μτ Ιγ-14 μήποτε ἐπιστρέψωσι· καὶ τότε 14. și se plineşte cu ei prorocia Matei 13:14 Şi se împlineşte cu ei
πληρωθήσεται αὐτοῖς ἡ προφητεία lui Isaia care zice: Cu auzul veţi proorocia lui Isaia, care zice:
῾Ησαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε auzi și nu veţi înţelege, și "Cu urechile veţi auzi, dar nu
καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες privind veţi privi și nu veţi veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi
βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε vedea; uita, dar nu veţi vedea".
Μτ Ιγ-15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ 15. că s-a îngroşat inima Matei 13:15 Căci inima acestui
λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως poporului acestuia, și cu popor s-a învârtoşat şi cu
ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς urechile greu au auzit, și ochii urechile aude greu şi ochii lui
αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι lor și-au închis, ca nu cumva să s-au închis, ca nu cumva să
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν vadă cu ochii și cu urechile să vadă cu ochii şi să audă cu
ἀκοσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ audă și cu inima să înţeleagă, și urechile şi cu inima să
ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. să se întoarcă și să-i vindec pe înţeleagă şi să se întoarcă, şi
ei. Eu să-i tămăduiesc pe ei.
Μτ Ιγ-16 ῾Υμῶν δὲ μακάριοι οἱ 16. Iar ochii voştri fericiţi sunt Matei 13:16 Dar fericiţi sunt ochii
ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα că văd, și urechile voastre că voştri că văd şi urechile
ὑμῶν, ὅτι ἀκούουσιν. aud. voastre că aud.
Μτ Ιγ-17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι 17. Că amin grăiesc vouă: că Matei 13:17 Căci adevărat grăiesc
πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι mulţi proroci și drepţi au dorit vouă că mulţi prooroci şi drepţi
ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ să vadă cele ce vedeţi voi și n-au au dorit să vadă cele ce priviţi
οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, văzut, și să audă cele ce auziţi și voi, şi n-au văzut, şi să audă
καὶ οὐκ ἤκουσαν. n-au auzit. cele ce auziţi voi, şi n-au auzit.
Μτ Ιγ-18 ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν 18. Voi, deci, ascultaţi pilda Matei 13:18 Voi, deci, ascultaţi
παραβολὴν τοῦ σπείραντος. semănătorului: pilda semănătorului:
Μτ Ιγ-19 παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον 19. De la tot cel ce aude Matei 13:19 De la oricine aude
τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, cuvântul împărăţiei și nu-l cuvântul împărăţiei şi nu-l
ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ αἴρει τὸ înţelege, vine vicleanul și înţelege, vine cel viclean şi
ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· răpeşte ceea ce este semănat în răpeşte ce s-a semănat în inima
οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν inima lui; aceasta este cea lui; aceasta este sămânţa
σπαρείς. semănată lângă cale. semănată lângă drum.
Μτ Ιγ-20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, 20. Iar cea semănată pe pietriş, Matei 13:20 Cea semănată pe loc
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων acesta este care aude cuvântul și pietros este cel care aude
καὶ εὐθέως μετὰ χαρᾶς δεχόμενος îndată cu bucurie îl primeşte; cuvântul şi îndată îl primeşte

33
καὶ λαμβάνων αὐτόν cu bucurie,
Μτ Ιγ-21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, 21. însă n-are rădăcină întru Matei 13:21 Dar nu are rădăcină
ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστι, γενομένης sine, ci este până la o vreme, iar în sine, ci ţine până la o vreme
δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν făcându-se necaz, sau prigoană şi, întâmplându-se strâmtorare
λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. pentru cuvânt, îndată se sau prigoană pentru cuvânt,
sminteşte. îndată se sminteşte.
Μτ Ιγ-22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, 22. Iar cea semănată în spini, Matei 13:22 Cea semănată în spini
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, acesta este care aude cuvântul, este cel care aude cuvântul, dar
καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου dar grija veacului acestuia și grija acestei lumi şi
καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλοτου συμπνίγει înşelăciunea bogăţiei înăbușă înşelăciunea avuţiei înăbuşă
τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. cuvântul și neroditor se face. cuvântul şi îl face neroditor.
Μτ Ιγ-23 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 23. Iar cea semănată în pământ Matei 13:23 Iar sămânţa
σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον bun, acesta este care aude semănată în pământ bun este
ἀκούων καὶ συνιῶν· ὃς δὴ cuvântul și-l înţelege, care aduce cel care aude cuvântul şi-l
καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὁ μὲν ἑκατόν, roadă și face: unul o sută, iar înţelege, deci care aduce rod şi
ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ τριάκοντα. altul şaizeci iar altul treizeci”. face: unul o sută, altul şaizeci,
altul treizeci.
Μτ Ιγ-24 ῎Αλλην παραβολὴν 24. Altă parabolă le-a pus Matei 13:24 Altă pildă le-a pus lor
παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη lor înainte, zicând: „Asemănatu- înainte, zicând: Asemenea este
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ sa împărăţia cerurilor, omului împărăţia cerurilor omului
σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ care a semănat sămânţă bună în care a semănat sămânţă bună
ἀγρῷ αὐτοῦ· ţarina sa; în ţarina sa.
Μτ Ιγ-25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς 25 dar dormind oamenii, a venit Matei 13:25 Dar pe când oamenii
ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς vrăjmaşul lui și a semănat dormeau, a venit vrăjmaşul lui,
καὶ ἔσπειρε ζιζάνι ἀνὰ μέσον τοῦ zâzanii (neghină) în (printre) a semănat neghină printre grâu
σίτου καὶ ἀπῆλθεν. grâu și s-a dus. şi s-a dus.
Μτ Ιγ-26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος 26. Iar dacă a crescut iarba și a Matei 13:26 Iar dacă a crescut
καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ făcut roadă, atunci s-au arătat şi paiul şi a făcut rod, atunci s-a
τὰ ζιζάνια. zâzaniile. arătat şi neghina.
Μτ Ιγ-27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι 27. Și venind slugile stăpânului Matei 13:27 Venind slugile
τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· casei, i-au zis lui: Doamne, oare stăpânului casei, i-au zis:
κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας n-ai semănat sămânţă bună în Doamne, n-ai semănat tu, oare,
ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ţarina ta? De unde dar are sămânţă bună în ţarina ta? De
ζιζάνια; zâzanii? unde dar are neghină?
Μτ Ιγ-28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς 28. Iar el le-a zis lor: Un om Matei 13:28 Iar el le-a răspuns:
ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ vrăjmaş a făcut aceasta. Iar Un om vrăjmaş a făcut aceasta.
δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν slugile i-au zis lui: Vrei deci să Slugile i-au zis: Voieşti deci să
ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά ne ducem să le plivim? ne ducem şi s-o plivim?
Μτ Ιγ-29 ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε 29. Iar el a zis: Nu, ca nu cumva, Matei 13:29 El însă a zis: Nu, ca
συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε plivind zâzaniile, să rupeţi nu cumva, plivind neghina, să
ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον· (smulgeți) odată cu ele grâul; smulgeţi odată cu ea şi grâul.
Μτ Ιγ-30 ἄφετε συναυξάνεσθαι 30. lăsaţi să crească amândouă Matei 13:30 Lăsaţi să crească
ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ împreună până la seceriş, și împreună şi grâul şi neghina,
ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς atunci, la vremea secerişului voi până la seceriş, şi la vremea
θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ zice secerătorilor: Pliviţi întâi secerişului voi zice
ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας zâzaniile și le legaţi snopi, ca să secerătorilor: Pliviţi întâi
πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ le ardem pe ele, iar grâul îl neghina şi legaţi-o în snopi ca
σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην adunaţi în jitniţa mea”. s-o ardem, iar grâul adunaţi-l
μου. în jitniţa mea.
Μτ Ιγ-31 ῎Αλλην παραβολὴν 31. Altă parabolă le-a pus Matei 13:31 O altă pildă le-a pus
παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὁμοία lor înainte, zicând: „Asemenea înainte, zicând: Împărăţia
ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν este împărăţia cerurilor cu cerurilor este asemenea
κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν grăuntele de muştar, pe care grăuntelui de muştar, pe care,
ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ luându-l omul, l-a semănat în luându-l, omul l-a semănat în
αὐτοῦ· ţarina sa; ţarina sa,
Μτ Ιγ-32 ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων 32. care este mai mic decât toate Matei 13:32 Şi care este mai mic
τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ, seminţele, iar dacă creşte este decât toate seminţele, dar când

34
μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων ἐστὶ mai mare decât toate legumele și a crescut este mai mare decât
καὶ γίνεται δένδρον,ὥστε ἐλθεῖν τὰ se face pom, încât vin pasările toate legumele şi se face pom,
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ cerului și se sălăşluiesc în încât vin păsările cerului şi se
κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις ramurile lui”. sălăşluiesc în ramurile lui.
αὐτοῦ. 33. Altă parabolă le-a grăit Matei 13:33 Altă pildă le-a spus
Μτ Ιγ-33 ῎Αλλην παραβολὴν ἐλάλησεν lor: „Asemenea este împărăţia lor: Asemenea este împărăţia
αὐτοῖς· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν cerurilor, aluatului, pe care cerurilor aluatului pe care,
οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ luându-l femeia l-a ascuns în trei luându-l, o femeie l-a ascuns în
ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, măsuri de făină, până ce s-a trei măsuri de făină, până ce s-
ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. dospit toată”. a dospit toată.
Μτ Ιγ-34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ 34. Acestea toate le-a grăit Iisus Matei 13:34 Toate acestea le-a
᾿Ιησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, noroadelor, în pilde, și fără de vorbit Iisus mulţimilor în pilde,
καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει pilde nimic nu le grăia lor, şi fără pildă nu le grăia nimic,
αὐτοῖς,
Μτ Ιγ-35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 35. ca să se plinească ceea ce s- Matei 13:35 Ca să se împlinească
τοῦ προφήτου λέγοντος· ἀνοίξω ἐν a grăit prin prorocul ce zice: ce s-a spus prin proorocul care
παραβολαῖς τὸ στόμα μου, Deschide-voi în pilde gura mea, zice: "Deschide-voi în pilde
ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ spune-voi cele ascunse de la gura Mea, spune-voi cele
καταβολῆς κόσμου. întemeierea lumii. ascunse de la întemeierea
Μτ Ιγ-36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν 36. Atunci lăsând noroadele lumii".
εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Καὶ a venit în casă. Și s-au apropiat Matei 13:36 După aceea, lăsând
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ de Dânsul ucenicii Lui, zicând: mulţimile, a venit în casă, iar
λέγοντες· φράσον ἡμῖν τὴν Lămurește-ne nouă parabola ucenicii Lui s-au apropiat de
παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ zâzaniilor (neghinelor) din El, zicând: Lămureşte-ne nouă
ἀγροῦ. ţarină. pilda cu neghina din ţarină.
Μτ Ιγ-37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 37. Iar El, răspunzând, le-a zis Matei 13:37 El, răspunzând, le-a
ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ lor: „Cel ce semănă sămânţa zis: Cel ce seamănă sămânţa
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου· cea bună este Fiul Omului; cea bună este Fiul Omului.
Μτ Ιγ-38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ 38. iar ţarina este lumea; iar Matei 13:38 Ţarina este lumea;
δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ sămânţa cea bună, aceştia sunt sămânţa cea bună sunt fiii
υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά fii împărăţiei; iar zâzaniile sunt împărăţiei; iar neghina sunt fiii
εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ· fiii celui viclean; celui rău.
Μτ Ιγ-39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά 39. iar vrăjmaşul, cel ce le-a Matei 13:39 Duşmanul care a
ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς semănat pe ele, este diavolul, iar semănat-o este diavolul;
συντέλεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν· οἱ δὲ secerişul este sfârşitul veacului; secerişul este sfârşitul lumii,
θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. iar secerătorii sunt îngerii. iar secerătorii sunt îngerii.
Μτ Ιγ-40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ 40. Deci, cum se adună zâzaniile Matei 13:40 Şi, după cum se alege
ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως și se ard cu foc, așa va fi la neghina şi se arde în foc, aşa
ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος sfârşitul veacului acestuia. va fi la sfârşitul veacului.
τούτου.
Μτ Ιγ-41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ 41. Trimite-va Fiul Omului pe Matei 13:41 Trimite-va Fiul
ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, îngerii Săi și vor aduna dintru Omului pe îngerii Săi, vor
καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας împărăţia Lui pe toate smintelile culege din împărăţia Lui toate
αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς și pe cei ce fac fărădelegea, smintelile şi pe cei ce fac
ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, fărădelegea,
Μτ Ιγ-42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν 42. și-i vor arunca pe ei în Matei 13:42 Şi-i vor arunca pe ei
κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ cuptorul cel de foc; acolo va fi în cuptorul cu foc; acolo va fi
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν plânsul și scrâşnirea dinţilor. plângerea şi scrâşnirea
ὀδόντων. dinţilor.
Μτ Ιγ-43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν 43. Atunci drepţii vor străluci ca Matei 13:43 . Atunci cei drepţi vor
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ soarele întru împărăţia Tatălui străluci ca soarele în împărăţia
πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν lor. Cel ce are urechi de auzit, Tatălui lor. Cel ce are urechi
ἀκουέτω. să audă! de auzit să audă.
Μτ Ιγ-44 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 44. Iarăşi, asemenea este Matei 13:44 Asemenea este
τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ împărăţia cerurilor, cu comoara împărăţia cerurilor cu o
κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ascunsă în ţarină, pe care comoară ascunsă în ţarină, pe
ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς aflând-o omul, a ascuns-o, și de care, găsind-o un om, a

35
χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα bucuria ei merge și toate câte ascuns-o, şi de bucuria ei se
ἔχειπωλεῖ καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν are le vinde și cumpără ţarina duce şi vinde tot ce are şi
ἐκεῖνον. aceea. cumpără ţarina aceea.
Μτ Ιγ-45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 45. Iarăşi, asemenea este Matei 13:45 Iarăşi asemenea este
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ împărăţia cerurilor, omului împărăţia cerurilor cu un
ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας neguţător, ce caută mărgăritare neguţător care caută
bune; mărgăritare bune.
Μτ Ιγ-46 ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον 46. care aflând un mărgăritar de Matei 13:46 Şi aflând un
μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε mult preţ, mergând a vândut mărgăritar de mult preţ, s-a
πάντα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν toate câte avea și l-a cumpărat dus, a vândut toate câte avea şi
αὐτόν. pe el. l-a cumpărat.
Μτ Ιγ-47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 47. Iarăşi, asemenea este Matei 13:47 Asemenea este iarăşi
τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς împărăţia cerurilor, năvodului, împărăţia cerurilor cu un
τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους care s-a aruncat în mare și a năvod aruncat în mare şi care
συναγαγούσῃ· adunat tot felul de peşti; adună tot felul de peşti.
Μτ Ιγ-48 ἥν, ὅτε ἐπληρώθη, 48. pe care după ce s-a umplut, Matei 13:48 Iar când s-a umplut,
ἀναβιβάσαντες αὐτὴν ἐπὶ τὸν scoţându-l la margine și şezând, l-au tras pescarii la mal şi,
αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν au ales pe cei buni în vase, iar şezând, au ales în vase pe cei
τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ pe cei răi i-au lepădat afară. buni, iar pe cei răi i-au aruncat
ἔξω ἔβαλον. afară.
Μτ Ιγ-49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 49. Aşa va fi la sfârşitul Matei 13:49 Aşa va fi la sfârşitul
τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἱ veacului. Vor ieși îngerii și vor veacului: vor ieşi îngerii şi vor
ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς despărţi pe cei răi din mijlocul despărţi pe cei răi din mijlocul
πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων celor drepţi, celor drepţi.
Μτ Ιγ-50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν 50. și-i vor arunca pe ei în Matei 13:50 Şi îi vor arunca în
κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ cuptorul cel de foc; acolo va fi cuptorul cel de foc; acolo va fi
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν plângerea și scrâşnirea dinţilor. plângerea şi scrâşnirea
ὀδόντων. dinţilor.
Μτ Ιγ-51 Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· 51. Grăit-a lor Iisus: Matei 13:51 Înţeles-aţi toate
συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν Înţeles-aţi acestea toate? Zis-au acestea? Zis-au Lui: Da,
αὐτῷ, ναί, Κύριε. Lui: Da, Doamne!” Doamne.
Μτ Ιγ-52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τοῦτο 52. Iar El le-a zis: „Pentru Matei 13:52 Iar El le-a zis: De
πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς aceasta tot cărturarul, care se aceea, orice cărturar cu
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὅμοιός învaţă întru împărăţia cerurilor, învăţătură despre împărăţia
ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις asemenea este omului stăpân al cerurilor este asemenea unui
ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ casei, care scoate din vistieria sa om gospodar, care scoate din
καινὰ καὶ παλαιά. noi și vechi”. vistieria sa noi şi vechi.
Μτ Ιγ-53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 53. Și a fost, după ce a Matei 13:53 Iar după ce Iisus a
᾿Ιησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας sfârşit Iisus pildele acestea, au sfârşit aceste pilde, a trecut de
μετῆρεν ἐκεῖθεν, trecut de acolo, acolo.
Μτ Ιγ-54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα 54. și venind în patria Sa, îi Matei 13:54 Şi venind în patria Sa,
αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ învăţă pe dânşii în sinagoga lor, îi învăţa pe ei în sinagoga lor,
συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε încât se mirau ei și ziceau: „De încât ei erau uimiţi şi ziceau:
ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· unde îi este lui înţelepciunea De unde are El înţelepciunea
πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ aceasta și puterile? aceasta şi puterile?
δυνάμεις
Μτ Ιγ-55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ 55. Au nu este acesta feciorul Matei 13:55 Au nu este Acesta fiul
τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ teslarului? Au nu se numeşte teslarului? Au nu se numeşte
λέγεται Μαριὰμ καὶ οιἀδελφοὶ mama lui, Maria, și frații lui: mama Lui Maria şi fraţii (verii)
αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσῆς καὶ Iacov și Iosi și Simon și Iuda? Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi
Σίμων καὶ ᾿Ιούδας; Iuda?
Μτ Ιγ-56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ 56. Și surorile lui, au nu sunt Matei 13:56 Şi surorile
πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν toate la noi? Deci, de unde sunt (verişoarele) Lui au nu sunt
τούτῳ ταῦτα πάντα; lui acestea toate?” toate la noi? Deci, de unde are
El toate acestea?
Μτ Ιγ-57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 57. Și se sminteau întru Dânsul. Matei 13:57 Şi se sminteau întru
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἔστι Iar Iisus le-a zis lor: „Nu este El. Iar Iisus le-a zis: Nu este

36
προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι proroc disprețuit decât în patria prooroc dispreţuit decât în
αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. sa și în casa sa. patria lui şi în casa lui.
Μτ Ιγ-58 καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ 58. Și n-a făcut acolo puteri Matei 13:58 Şi n-a făcut acolo
δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν multe, pentru necredinţa lor. multe minuni, din pricina
αὐτῶν. necredinţei lor.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ. CAPITOLUL 14. CAPITOLUL 14


Μτ Ιδ-1 ᾿Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν 1. Într-acea vreme a auzit Matei 14:1 În vremea aceea, a
῾Ηρῴδης ὁτετράρχης τὴν ἀκοὴν Irod, cel a patra parte auzit tetrarhul Irod de vestea
᾿Ιησοῦ stăpânitor, vestea despre Iisus ce se dusese despre Iisus.
Μτ Ιδ-2 καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ· 2. și a zis slugilor sale: „Acesta Matei 14:2 Şi a zis slujitorilor săi:
οὗτός ἐστιν ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστής· este Ioan Botezătorul; el a înviat Acesta este Ioan Botezătorul; el
αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ din morţi și pentru aceasta se fac s-a sculat din morţi şi de aceea
διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν puteri întru el”. se fac minuni prin el.
αὐτῷ.
Μτ Ιδ-3 ὁ γὰρ ῾Ηρῴδης κρατήσας τὸν 3. Că Irod prinzând pe Ioan l-a Matei 14:3 Căci Irod, prinzând pe
᾿Ιωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο legat pe el și l-a pus în temniţă Ioan, l-a legat şi l-a pus în
ἐν φυλακῇ διὰ ῾Ηρῳδιάδα τὴν pentru Irodiada, femeia lui Filip, temniţă, pentru Irodiada,
γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ fratele său. femeia lui Filip, fratele său.
αὐτοῦ.
Μτ Ιδ-4 ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης· 4. Căci îi zicea Ioan lui: „Nu ţi Matei 14:4 Căci Ioan îi zicea lui:
οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν. se cuvine ţie s-o ai pe ea”. Nu ţi se cuvine s-o ai de soţie.
Μτ Ιδ-5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι 5. Și vrând să-l omoare pe Matei 14:5 Şi voind să-l ucidă, s-a
ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς dânsul, se temea de norod, temut de mulţime, că-l socotea
προφήτην αὐτὸν εἶχον. pentru că, ca pe un proroc îl pe el ca prooroc.
Μτ Ιδ-6 γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ avea pe el. Matei 14:6 Iar prăznuind Irod ziua
῾Ηρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς 6. Iar prăznuindu-se ziua naşteri lui de naştere, fiica Irodiadei a
῾Ηρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε lui Irod, a jucat fata Irodiadei în jucat în mijloc şi i-a plăcut lui
τῷ ῾Ηρῴδῃ· mijloc și a plăcut lui Irod; Irod.
Μτ Ιδ-7 ὅθεν μεθ᾿ ὅρκου ὡμολόγησεν 7. pentru aceea cu jurământ i-a Matei 14:7 De aceea, cu jurământ
αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. mărturisit ca să-i dea orice va i-a făgăduit să-i dea orice va
cere. cere.
Μτ Ιδ-8 ἡ δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς 8. Iar ea, îndemnată fiind de Matei 14:8 Iar ea, îndemnată fiind
μητρὸς αὐτῆς, δός μοι, φησίν, ὧδε mama ei, i-a zis: „Dă-mi aici, pe de mama sa, a zis: Dă-mi, aici
ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου tipsie, capul lui Ioan pe tipsie, capul lui Ioan
τοῦ βαπτιστοῦ. Botezătorul”. Botezătorul.
Μτ Ιδ-9 καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς, διὰ δὲ 9. Și s-a întristat împăratul, dar Matei 14:9 Şi regele s-a întristat,
τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς pentru jurământ și pentru cei ce dar, pentru jurământ şi pentru
συνανακειμένους ἐκέλευσε şedeau împreună cu dânsul, a cei care şedeau cu el la masă, a
δοθῆναι, poruncit să i se dea, poruncit să i se dea.
Μτ Ιδ-10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισε τὸν 10. și trimiţând a tăiat capul lui Matei 14:10 Şi a trimis şi a tăiat
᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. pe Ioan, în temniţă. capul lui Ioan, în temniţă.
Μτ Ιδ-11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ 11 Și s-a adus capul lui pe tipsie Matei 14:11 Şi capul lui a fost
ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, și s-a dat fetei, și l-a dus mamei adus pe tipsie şi a fost dat fetei,
καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. sale. iar ea l-a dus mamei sale.
Μτ Ιδ-12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 12. Și venind ucenicii lui, i-au Matei 14:12 Şi, venind ucenicii lui,
αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα καὶ ἔθαψαν luat trupul și l-au înmormântat au luat trupul lui şi l-au
αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ pe el, și venind au vestit lui Iisus. înmormântat şi s-au dus să dea
᾿Ιησοῦ. de ştire lui Iisus.
Μτ Ιδ-13 ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 13. Iar auzind Iisus, s-au Matei 14:13 Iar Iisus, auzind, S-a
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς dus de acolo cu corabia în loc dus de acolo singur, cu
ἔρημον τόπον κατ᾿ ἰδίαν· καὶ pustiu, deosebi; și auzind corabia, în loc pustiu dar,
ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν noroadele, s-au dus după aflând, mulţimile au venit după
αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. Dânsul, pe jos, de prin cetăți. El, pe jos, din cetăţi.
Μτ Ιδ-14 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε 14. Și ieşind Iisus, a văzut norod Matei 14:14 Şi ieşind, a văzut
πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ mult, și I S-a făcut milă de ei și a mulţime mare şi I S-a făcut
αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς tămăduit bolnavii lor. milă de ei şi a vindecat pe

37
ἀρρώστους αὐτῶν. bolnavii lor.
Μτ Ιδ-15 ὀψίας δὲ γενομένης 15. Iar făcându-se seară, au Matei 14:15 Iar când s-a făcut
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ venit la Dânsul ucenicii Lui, seară, ucenicii au venit la El şi
λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ zicând: „Locul este pustiu și I-au zis: locul este pustiu şi
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον vremea iată a trecut; slobozeşte vremea iată a trecut; deci, dă
τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς norodul ca să se ducă prin sate drumul mulţimilor ca să se
κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς să-și cumpere bucate loruşi”. ducă în sate, să-şi cumpere
βρώματα. mâncare.
Μτ Ιδ-16 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ 16. Iar Iisus le-a zis lor: „Nu Matei 14:16 Iisus însă le-a
χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε trebuie să meargă; daţi-le voi să răspuns: N-au trebuinţă să se
αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. mănânce”. ducă; daţi-le voi să mănânce.
Μτ Ιδ-17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ 17. Iar ei au zis Lui: ”Nu avem Matei 14:17 Iar ei I-au zis: Nu
ἔχομεν ὧδε εἰμὴ πέντε ἄρτους καὶ aici fără (decât) numai cinci avem aici decât cinci pâini şi
δύο ἰχθύας. pâini și doi peşti”. doi peşti.
Μτ Ιδ-18 ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς 18. Iar El a zis: „Aduceţi-le pe Matei 14:18 Şi El a zis: Aduceţi-
ὧδε. ele aici la mine!”. Mi-le aici.
Μτ Ιδ-19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους 19. Și a poruncit norodului să Matei 14:19 Şi poruncind să se
ἀνακλιθῆναιἐπὶ τοὺς χόρτους, șadă pe iarbă, luând cele cinci aşeze mulţimile pe iarbă şi
λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς pâini și cei doi peşti, căutând la luând cele cinci pâini şi cei doi
δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν cer, a binecuvântat și frângând a peşti şi privind la cer, a
οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας dat ucenicilor pâinile, iar binecuvântat şi, frângând, a dat
ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, ucenicii noroadelor. ucenicilor pâinile, iar ucenicii
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὅχλοις. mulţimilor.
Μτ Ιδ-20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 20. Și au mâncat toți și s-au Matei 14:20 Şi au mâncat toţi şi s-
ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ săturat, și au luat rămăşiţele de au săturat şi au strâns
περισσεῦον τῶν κλασμάτωνδώδεκα sfărâmături douăsprezece coşuri rămăşiţele de fărâmituri,
κοφίνους πλήρεις. pline. douăsprezece coşuri pline.
Μτ Ιδ-21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες 21. Iar cei ce mâncaseră erau Matei 14:21 Iar cei ce mâncaseră
ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς bărbaţi ca cinci mii, afară de erau ca la cinci mii de bărbaţi,
γυναικῶν καὶ παιδίων femei și de copii. afară de femei şi de copii.
Μτ Ιδ-22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ 22. Și îndată Iisus a silit pe Matei 14:22 Şi îndată Iisus a silit
᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ucenicii Săi să intre în corabie și pe ucenici să intre în corabie şi
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν să meargă înaintea Lui de să treacă înaintea Lui, pe
αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ cealaltă parte, până ce va ţărmul celălalt, până ce El va
ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. slobozi noroadele. da drumul mulţimilor.
Μτ Ιδ-23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους 23. Și slobozind noroadele, S-a Matei 14:23 Iar dând drumul
ἀνέβη εἰς τὸὄρος κατ᾿ ἰδίαν suit la munte să se roage mulţimilor, S-a suit în munte,
προσεύξασθαι. ὀψίας δὲγενομένης deosebi. Iar făcându-se seară, ca să Se roage singur. Şi,
μόνος ἦν ἐκεῖ. era acolo singur. făcându-se seară, era singur
acolo.
Μτ Ιδ-24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς 24. Iar corabia era în mijlocul Matei 14:24 Iar corabia era acum
θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ mării, învăluindu-se de valuri; la multe stadii departe de
τῶν κυμάτων· ἦνγὰρ ἐναντίος ὁ că era vântul împotrivă. pământ, fiind învăluită de
ἄνεμος. valuri, căci vântul era
împotrivă.
Μτ Ιδ-25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς 25. Iar în a patra strajă a nopţii Matei 14:25 Iar la a patra strajă
ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς a mers la dânşii Iisus, umblând din noapte, a venit la ei Iisus,
περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. pe mare. umblând pe mare.
Μτ Ιδ-26 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 26. Și văzându-L pe El ucenicii Matei 14:26 Văzându-L umblând
ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα umblând pe mare, s-au pe mare, ucenicii s-au
ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι înspăimântat, zicând că nălucă înspăimântat, zicând că e
φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦφόβου este și de frică au strigat. nălucă şi de frică au strigat.
ἔκραξαν.
Μτ Ιδ-27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ 27. Dar Iisus îndată a grăit lor Matei 14:27 Dar El le-a vorbit
᾿Ιησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· zicând: „Îndrăzniți, Eu sunt; nu îndată, zicându-le: Îndrăzniţi,
μὴ φοβεῖσθε. vă temeţi!”. Eu sunt; nu vă temeţi!
Μτ Ιδ-28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος 28. Iar Petru răspunzând, a zis: Matei 14:28 Iar Petru,

38
εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με „Doamne, dacă ești Tu, răspunzând, a zis: Doamne,
πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. porunceşte-mi să vin la Tine pe dacă eşti Tu, porunceşte să vin
apă”. la Tine pe apă.
Μτ Ιδ-29 ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. καὶ καταβὰς 29. Iar El i-a zis: „Vino! Și Matei 14:29 El i-a zis: Vino. Iar
ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος coborându-se Petru din corabie, Petru, coborându-se din
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν umbla pe apă ca să meargă la corabie, a mers pe apă şi a
πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. (venind către) Iisus. venit către Iisus.
Μτ Ιδ-30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον 30. Iar văzând vântul tare s-a Matei 14:30 Dar văzând vântul, s-
ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος înfricoşat, și începând a se a temut şi, începând să se
καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· afunda, a strigat grăind: scufunde, a strigat, zicând:
Κύριε, σῶσόν με. „Doamne, mântuieşte-mă!” Doamne, scapă-mă!
Μτ Ιδ-31 εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας 31. Și îndată Iisus întinzând Matei 14:31 Iar Iisus, întinzând
τὴν χεῖραἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει mâna, l-a apucat pe dânsul și i-a îndată mâna, l-a apucat şi a
αὐτῷ· ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; zis lui: „Puţin credinciosule, zis: Puţin credinciosule, pentru
pentru ce te-ai îndoit?” ce te-ai îndoit?
Μτ Ιδ-32 καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ 32. Și intrând ei în corabie, a Matei 14:32 Şi suindu-se ei în
πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος stat vântul; corabie, s-a potolit vântul.
Μτ Ιδ-33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες 33. iar cei ce erau în corabie Matei 14:33 Iar cei din corabie I
προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· venind s-au închinat Lui, zicând: s-au închinat, zicând: Cu
ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. „Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu adevărat Tu eşti Fiul lui
ești.” Dumnezeu.
Μτ Ιδ-34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς 34. Și trecând au venit în Matei 14:34 Şi, trecând dincolo,
τὴν γῆν Γεννησαρέτ. pământul Ghenisaretului. au venit în pământul
Μτ Ιδ-35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ Ghenizaretului.
ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου 35. Și cunoscându-L pe El Matei 14:35 Şi, cunoscându-L,
ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον oamenii locului aceluia, au oamenii locului aceluia au
ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ trimis în toată latura aceea și au trimis în tot acel ţinut şi au
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, adus la Dânsul pe toți bolnavii, adus la El pe toţi bolnavii.
Μτ Ιδ-36 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα 36. și-L rugau pe El ca numai să Matei 14:36 Şi-L rugau ca numai
κἂν μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου se atingă de poalele veşmintelor să se atingă de poala hainei
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·καὶ ὅσοι ἥψαντο Lui; și câţi se atingeau se Lui; şi câţi se atingeau se
διεσώθησαν. mântuiau. vindecau.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ. CAPITOLUL 15. CAPITOLUL 15


Μτ Ιε-1 Τότε προσέρχονται τῷ ᾿Ιησοῦ 1. Atunci au venit la Iisus Matei 15:1 Atunci au venit din
οἱ ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων γραμματεῖς cărturarii și fariseii, cei din Ierusalim , la Iisus, fariseii şi
καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες· Ierusalim, zicând: cărturarii, zicând:
Μτ Ιε-2 διατί οἱ μαθηταί σου 2. „Pentru ce ucenicii Tăi calcă Matei 15:2 Pentru ce ucenicii Tăi
παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν aşezământul bătrânilor? Că nu- calcă datina bătrânilor? Căci
πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς și spală mâinile lor când nu-şi spală mâinile când
χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. mănâncă pâine”. mănâncă pâine.
Μτ Ιε-3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 3. Iar răspunzând le-a zis lor: Matei 15:3 Iar El, răspunzând, le-
διατί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν „Pentru ce și voi călcaţi a zis: De ce şi voi călcaţi
ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν porunca lui Dumnezeu pentru porunca lui Dumnezeu pentru
παράδοσιν ὑμῶν; aşezământul vostru? datina voastră?
Μτ Ιε-4 ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέγων· 4. Că Dumnezeu a poruncit Matei 15:4 Căci Dumnezeu a zis:
τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα· zicând: Cinsteşte pe tatăl tău și Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
καί· ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα pe mama ta; și: cel ce va grăi de mama ta, iar cine va blestema
θανάτῳ τελευτάτω. rău pe tatăl său, sau pe mama pe tată sau pe mamă, cu
sa, cu moarte să moară. moarte să se sfârşească.
Μτ Ιε-5 ὑμεῖς δὲ λέγετε· ὃς ἂν εἴπῃ τῷ 5. Iar voi ziceţi: Cel ce ar zice Matei 15:5 Voi însă spuneţi: Cel
πατρὶ ἢ τῇ μητρί, δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ tatălui-său sau mamei sale: care va zice tatălui său sau
ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ Daru (dăruit) este aceea cu care mamei sale: Cu ce te-aş fi putut
τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα te-ai fi folosit de la mine, și să ajuta este dăruit lui
αὐτοῦ· nu cinstească pe tatăl său, sau Dumnezeu,
pe mama-sa; Matei 15:6 Acela nu va cinsti pe
Μτ Ιε-6 καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν 6 și aţi stricat porunca lui tatăl său sau pe mama sa; şi aţi

39
τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. Dumnezeu, pentru aşezământul desfiinţat cuvântul lui
vostru. Dumnezeu pentru datina
voastră.
Μτ Ιε-7 ὑποκριταί! καλῶς προεφήτευσε 7. Făţarnicilor! bine a prorocit Matei 15:7 Făţarnicilor, bine a
περὶ ὑμῶν ῾Ησαΐας λέγων· pentru voi Isaia zicând: proorocit despre voi Isaia,
când a zis:
Μτ Ιε-8 ἐγγίζει μοι ὁ λαὀς οὗτος τῷ 8. Se apropie de Mine poporul Matei 15:8 "Poporul acesta Mă
στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με acesta cu gura lor și cu buzele cinsteşte cu buzele, dar inima
τιμᾷ, ἡ δὲ καρδίααὐτῶν πόρρω Mă cinsteşte, iar inima lor lor este departe de Mine.
ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· departe stă de la Mine; Matei 15:9 Şi zadarnic Mă
Μτ Ιε-9 μάτην δὲ σέβονταί με, 9. Și în zadar Mă cinsteşte cinstesc ei, învăţând învăţături
διδάσκοντες διδασκαλίας învăţând învăţături, porunci ce sunt porunci ale
ἐντάλματα ἀνθρώπων. omeneşti”. oamenilor".
Μτ Ιε-10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν 10. Și chemând la Sine pe Matei 15:10 Şi chemând la Sine
ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς· ἀκούετε καὶ noroade, le-a zis: „Auziţi mulţimile, le-a zis: Ascultaţi şi
συνίετε· (ascultați) și înţelegeţi: înţelegeţi:
Μτ Ιε-11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ 11. Nu ce intră în gură spurcă pe Matei 15:11 Nu ceea ce intră pe
στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ om, ci ce iese din gură, aceea gură spurcă pe om, ci ceea ce
τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος spurcă pe om”. iese din gură, aceea spurcă pe
τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. om.
Μτ Ιε-12 τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 12. Atunci apropiindu-se către Matei 15:12 Atunci, apropiindu-
αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ· οἶδας ὅτι οἱ Dânsul ucenicii Lui, i-au zis: se, ucenicii I-au zis: Ştii că
Φαρισαῖοι ἐσκανδαλίσθησαν „Cunoscut-ai că fariseii auzind fariseii, auzind cuvântul, s-au
ἀκούσαντες τὸν λόγον; cuvântul, s-au scandalizat?” scandalizat?
Μτ Ιε-13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· πᾶσα 13. Iar răspunzând a zis: „Tot Matei 15:13 Iar El, răspunzând, a
φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ sadul, pe care nu l-a sădit Tatăl zis: Orice răsad pe care nu l-a
μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. Meu Cel ceresc, se va sădit Tatăl Meu cel ceresc, va
dezrădăcina. fi smuls din rădăcină.
Μτ Ιε-14 ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἱσι 14. Lăsaţi-i pe dânşii; călăuze Matei 15:14 Lăsaţii pe ei; sunt
τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν oarbe sunt orbilor; iar orb pe călăuze oarbe, orbilor; şi dacă
ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον orb de va călăuzi,, amândoi în orb pe orb va călăuzi, amândoi
πεσοῦνται. groapă vor cădea”. vor cădea în groapă.
Μτ Ιε-15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν 15. Și răspunzând Petru, a zis Matei 15:15 Şi Petru, răspunzând,
αὐτῷ· φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν Lui: „Lămurește-ne nouă pilda I-a zis: Lămureşte-ne nouă
ταύτην. aceasta”. pilda aceasta.
Μτ Ιε-16 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἀκμὴν καὶ 16. Iar Iisus a zis: „Încă și voi Matei 15:16 El a zis: Acum şi voi
ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; nepricepuţi sunteţi? sunteţi nepricepuţi?
Μτ Ιε-17 οὔπω νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 17. Încă nu înţelegeţi că tot ce Matei 15:17 Nu înţelegeţi că tot ce
εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς intră în gură merge în pântece și intră în gură se duce în pântece
τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς se aruncă afară? şi se aruncă afară?
ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;
Μτ Ιε-18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ 18. Iar cele ce ies din gură, din Matei 15:18 Iar cele ce ies din
στόματος ἐκτῆς καρδίας ἐξέρχεται, inimă ies, acelea spurcă pe om. gură pornesc din inimă şi
κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. acelea spurcă pe om.
Μτ Ιε-19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 19. Că din inimă ies gânduri rele Matei 15:19 Căci din inimă ies:
ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, (viclene), ucideri, preacurvii, gânduri rele, ucideri, adultere,
φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, curvii, furtişaguri, mărturii desfrânări, furtişaguri, mărturii
ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. mincinoase, hule. mincinoase, hule.
Μτ Ιε-20 ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν 20. Acestea sunt care spurcă pe Matei 15:20 Acestea sunt care
ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ om, iar cu mâini nespălate a spurcă pe om, dar a mânca cu
φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. mânca, nu spurcă pe om”. mâini nespălate nu spurcă pe
om.
Μτ Ιε-21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ 21. Și ieşind de acolo, Iisus Matei 15:21 Şi ieşind de acolo, a
᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη s-a dus în părţile Tirului și ale plecat Iisus în părţile Tirului şi
Τύρου καὶ Σιδῶνος. Sidonului. ale Sidonului.
Μτ Ιε-22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ 22. Și iată o femeie Cananeiancă Matei 15:22 Şi iată o femeie
τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ieşind din hotarele acelea, striga cananeiancă, din acele ţinuturi,

40
ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν către Dânsul, zicând: ieşind striga, zicând: Miluieşte-
με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου „Miluieşte-mă Doamne, Fiul lui mă, Doamne, Fiul lui David!
κακῶς δαιμονίζεται. David! Fiica mea este rău Fiica mea este rău chinuită de
chinuită de demon”. demon.
Μτ Ιε-23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ 23. Iar (El) nu i-a răspuns ei Matei 15:23 El însă nu i-a răspuns
λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ cuvânt. Și apropiindu-se ucenicii nici un cuvânt; şi apropiindu-
μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν Lui, Îl rugau pe El zicând: se, ucenicii Lui Îl rugau,
λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι „Slobozeşte-o pe ea, că strigă în zicând: Slobozeşte-o, că strigă
κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. urma noastră”. în urma noastră.
Μτ Ιε-24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ 24. Iar răspunzând a zis: „Nu Matei 15:24 Iar El, răspunzând, a
ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ sunt trimis fără numai către oile zis: Nu sunt trimis decât către
ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. cele pierdute ale casei lui oile cele pierdute ale casei lui
Israel”. Israel.
Μτ Ιε-25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν 25. Și ea venind s-a închinat Lui Matei 15:25 Iar ea, venind, s-a
αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. zicând: „Doamne, ajută-mi!” închinat Lui, zicând: Doamne,
ajută-mă.
Μτ Ιε-26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ 26. Iar răspunzând a zis: „Nu Matei 15:26 El însă, răspunzând,
ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν este bine a lua pâinea fiilor și a i-a zis: Nu este bine să iei
τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. o arunca câinilor”. pâinea copiilor şi s-o arunci
câinilor.
Μτ Ιε-27 ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ 27. Iar ea a zis: Da, Doamne, că Matei 15:27 Dar ea a zis: Da,
τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων și câinii mănâncă din Doamne, dar şi câinii mănâncă
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης fărâmiturile ce cad de la masa din fărâmiturile care cad de la
τῶν κυρίων αὐτῶν. domnilor lor”. masa stăpânilor lor.
Μτ Ιε-28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 28. Atunci răspunzând Iisus, i-a Matei 15:28 Atunci, răspunzând,
εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ zis ei: „O, femeie, mare este Iisus i-a zis: O, femeie, mare
πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ credinţa ta; fie ţie precum este credinţa ta; fie ţie după
ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς voieşti!” Și s-a tămăduit fiica ei cum voieşti. Şi s-a tămăduit
ὥρας ἐκείνης. din ceasul acela. fiica ei în ceasul acela.
Μτ Ιε-29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ 29. Și trecând de acolo Matei 15:29 Şi trecând Iisus de
᾿Ιησοῦς ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν Iisus, a venit lângă marea acolo, a venit lângă Marea
τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ Galileii și suindu-Se în munte, a Galileii şi, suindu-Se în munte,
ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. şezut acolo. a şezut acolo.
Μτ Ιε-30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι 30 Și au venit la Dânsul noroade Matei 15:30 Şi mulţimi multe au
πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾿ ἑαυτῶν multe, având cu ei şchiopi, orbi, venit la El, având cu ei şchiopi,
χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλοὺς muţi, ciungi și alţii mulţi, și i-au orbi, muţi, ciungi, şi mulţi alţii
καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν aruncat pe dânşii la picioarele şi i-au pus la picioarele Lui, iar
αὐτοὐς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ lui Iisus, și i-a tămăduit pe ei, El i-a vindecat.
᾿Ιησοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς,
Μτ Ιε-31 ὥστε τοὺς ὄχλους θαυμάσαι 31. încât noroadele se minunau Matei 15:31 Încât mulţimea se
βλέποντας κωφοὺς ἀκούοντας, văzând pe surzi auzind, pe muţi minuna văzând pe muţi
ἀλάλους λαλοῦντας,κυλλοὺς ὑγιεῖς, vorbind, pe ciungi sănătoşi, pe vorbind, pe ciungi sănătoşi, pe
χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς şchiopi umblând și pe orbi şchiopi umblând şi pe orbi
βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν văzând; și slăveau pe Dumnezeul văzând, şi slăveau pe
᾿Ισραήλ. lui Israel. Dumnezeul lui Israel.
Μτ Ιε-32 ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς 32. Iar Iisus chemându-i la Matei 15:32 Iar Iisus, chemând la
προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς Sine pe ucenicii Săi, a zis: „Milă Sine pe ucenicii Săi, a zis: Milă
αὐτοῦ εἶπε· σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν Îmi este de norod, că iată sunt îmi este de mulţime, că iată
ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς trei zile de când aşteaptă lângă sunt trei zile de când aşteaptă
προσμένουσί μοι καὶ οὐκ ἔχουσι τί Mine și n-au ce mânca; și a-i lângă Mine şi n-au ce să
φάγωσι· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς slobozi pe dânşii flămânzi nu mănânce; şi să-i slobozesc
νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν voiesc, ca nu cumva să flămânzi nu voiesc, ca să nu se
ἐν τῇ ὁδῷ. slăbească pe cale”. istovească pe drum.
Μτ Ιε-33 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 33. Și I-au zis Lui ucenicii: „De Matei 15:33 Şi ucenicii I-au zis:
αὐτοῦ· πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι unde să avem noi, în pustie, De unde să avem noi, în pustie,
τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον atâtea pâini încât să se sature atâtea pâini, cât să săturăm
τοσοῦτον; atâta norod?” atâta mulţime?

41
Μτ Ιε-34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· 34. Și a zis lor Iisus: „Câte pâini Matei 15:34 Şi Iisus i-a întrebat:
πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον· aveţi?” Iar ei au zis: „Șapte și Câte pâini aveţi? Ei au
ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. puţini peştişori”. răspuns: Şapte şi puţini
peştişori.
Μτ Ιε-35 καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις 35. Și a poruncit norodului să Matei 15:35 Şi poruncind mulţimii
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. şadă pe pământ. să şadă jos pe pământ,
Μτ Ιε-36 καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 36. Și luând cele şapte pâini și Matei 15:36 A luat cele şapte
καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας peştii, mulţumind a frânt și a dat pâini şi peşti şi, mulţumind, a
ἔκλασε καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς ucenicilor Lui, iar ucenicii frânt şi a dat ucenicilor, iar
αὐτοῦ, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. norodului. ucenicii mulţimilor.
Μτ Ιε-37 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 37. Și au mâncat toți și s-au Matei 15:37 Şi au mâncat toţi şi s-
ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ săturat, și au luat rămăşiţele de au săturat şi au luat şapte
περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἑπτὰ fărâmituri şapte coşuri pline; coşuri pline, cu rămăşiţe de
σπυρίδας πλήρεις· fărâmituri.
Μτ Ιε-38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 38. iar cei ce au mâncat erau ca Matei 15:38 Iar cei ce au mâncat
τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς la patru mii de bărbaţi, afară de erau ca la patru mii de bărbaţi,
γυναικῶν καὶ παιδίων. femei și de copii. afară de copii şi de femei.
Μτ Ιε-39 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους 39. Și slobozind noroadele au Matei 15:39 După aceea a dat
ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ intrat în corabie și au trecut în drumul mulţimilor, S-a suit în
ὅρια Μαγδαλά. hotarele Magdalului. corabie şi S-a dus în ţinutul
Magdala.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ CAPITOLUL 16. CAPITOLUL 16


Μτ Ιστ-1 Καὶ προσελθόντες οἱ 1. Și apropiindu-se fariseii Matei 16:1 Şi apropiindu-se
Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι și saducheii, ispitindu-1 îl rugau fariseii şi saducheii şi
πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν pe Dânsul ca să le arate lor ispitindu-L, I-au cerut să le
σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι semn din cer. arate semn din cer.
αὐτοῖς.
Μτ Ιστ-2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 2. Iar El răspunzând, a zis lor: Matei 16:2 Iar El, răspunzând, le-
ὀψίας γενομένης λέγετε· εὐδία· „Când se face seara ziceţi: a zis: Când se face seară,
πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός· Senin va fi, că se roşeşte cerul; ziceţi: Mâine va fi timp frumos,
pentru că e cerul roşu.
Μτ Ιστ-3 καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών· 3. și dimineaţa: Astăzi va fi Matei 16:3 Iar dimineaţa ziceţi:
πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ furtună, că se roşeşte cerul Astăzi va fi furtună, pentru că
οὐρανός. ὑποκριταί, τὸ μὲν posomorât. Făţarnicilor, faţa cerul este roşu-posomorât.
πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε cerului ştiţi să o socotiţi, iar Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi
διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν semnele vremilor nu puteţi? s-o judecaţi, dar semnele
καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; vremilor nu puteţi!
Μτ Ιστ-4 γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 4. Neam viclean și preacurvar Matei 16:4 Neam viclean şi
σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ semn caută, și semn nu se va da adulter cere semn şi semn nu se
δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον lui, fără numai semnul lui Iona va da lui, decât numai semnul
᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου. καὶ prorocul”. Și lăsându-i pe lui Iona. Şi lăsându-i, a plecat.
καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. dânşii, s-a dus.
Μτ Ιστ-5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 5. Și mergând ucenicii lui Matei 16:5 Şi venind ucenicii pe
αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο de ceea parte, uitaseră să ia celălalt ţărm, au uitat să ia
ἄρτους λαβεῖν. pâine. pâini.
Μτ Ιστ-6 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· 6. Iar Iisus le-a zis lor: „Căutaţi Matei 16:6 Iar Iisus le-a zis: Luaţi
ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης (Vedeți) și vă păziţi de aluatul aminte şi feriţi-vă de aluatul
τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. fariseilor și al Saducheilor”. fariseilor şi al saducheilor.
Μτ Ιστ-7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς 7. Iar ei cugetau întru sinea lor, Matei 16:7 Iar ei cugetau în sinea
λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. zicând că: „Pâine n-am luat! lor, zicând: Aceasta, pentru că
n-am luat pâine.
Μτ Ιστ-8 γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 8 Dar Iisus cunoscând le-a zis Matei 16:8 Dar Iisus, cunoscându-
αὐτοῖς· τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, lor: „Ce cugetaţi în voi înșivă, le gândul, a zis: Ce cugetaţi în
ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ puţin credincioşilor, că n-aţi luat voi înşivă, puţin credincioşilor,
ἐλάβετε; pâine? că n-aţi luat pâine?
Μτ Ιστ-9 οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ 9. Încă nu înţelegeţi, nici vă Matei 16:9 Tot nu înţelegeţi, nici

42
μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν aduceţi aminte de cele cinci nu vă aduceţi aminte de cele
πεντακισχιλίων καὶ πόσους pâini la cele cinci mii, și câte cinci pâini, la cei cinci mii de
κοφίνους ἐλάβατε; coşuri aţi luat? oameni, şi câte coşuri aţi luat?
Μτ Ιστ-10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν 10. Nici de cele şapte pâini la Matei 16:10 Nici de cele şapte
τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας cele patru mii, și câte coşniţe aţi pâini, la cei patru mii de
ἐλάβετε; luat? oameni, şi câte coşuri aţi luat?
Μτ Ιστ-11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ 11. Cum nu înţelegeţi, că nu Matei 16:11 Cum nu înţelegeţi că
ἄρτου εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς pentru pâine am zis vouă să vă nu despre pâini v-am zis? Ci
ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ păziţi de aluatul fariseilor și al feriţi-vă de aluatul fariseilor şi
Σαδδουκαίων; Saducheilor?” al saducheilor.
Μτ Ιστ-12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπε 12. Atunci au înţeles că nu de Matei 16:12 Atunci au înţeles că
προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ aluatul pâinii a zis lor să se nu le-a spus să se ferească de
ἄρτου, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν păzească, ci de învăţătura aluatul pâinii, ci de învăţătura
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. fariseilor și a Saducheilor. fariseilor şi a saducheilor.
Μτ Ιστ-13 ᾿Ελθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ 13. Iar venind Iisus în Matei 16:13 Şi venind Iisus în
μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου părţile Cezareii lui Filip, a părţile Cezareii lui Filip, îi
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· întrebat pe ucenicii Săi zicând: întreba pe ucenicii Săi, zicând:
τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι „Cine zic oamenii că sunt Eu, Cine zic oamenii că sunt Eu,
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; Fiul Omului?” Fiul Omului?
Μτ Ιστ-14 οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν ᾿Ιωάννην 14. Iar ei au zis: „Unii, Ioan Matei 16:14 Iar ei au răspuns:
τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, Botezătorul; iar alţii, Ilie; iar Unii, Ioan Botezătorul, alţii
ἕτεροι δὲ ῾Ιερεμίαν ἢ ἕνα τῶν alţii, Ieremia sau unul dintre Ilie, alţii Ieremia sau unul
προφητῶν. proroci”. dintre prooroci.
Μτ Ιστ-15 λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα 15. Zis-a lor: „Dar voi cine-mi Matei 16:15 Şi le-a zis: Dar voi
με λέγετε εἶναι; ziceţi că sunt?” cine ziceţi că sunt?
Μτ Ιστ-16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος 16. Iar răspunzând Simon Petru, Matei 16:16 Răspunzând Simon
εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Petru a zis: Tu eşti Hristosul,
Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Dumnezeu-Cel-Viu!” Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
Μτ Ιστ-17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 17. Și răspunzând Iisus a zis lui: Matei 16:17 Iar Iisus, răspunzând,
εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων „Fericit ești, Simone, fiul lui i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul
Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ Iona, că trup și sânge nu ţi-a lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-
ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ descoperit ţie, ci Tatăl meu Cel au descoperit ţie aceasta, ci
ἐν τοῖς οὐρανοῖς. din ceruri. Tatăl Meu, Cel din ceruri.
Μτ Ιστ-18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ 18. Și Eu (iar) îți zic ţie că tu ești Matei 16:18 Şi Eu îţi zic ţie, că tu
Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ Petru, și pe această piatră voi eşti Petru şi pe această piatră
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, zidi Biserica mea, și porţile voi zidi Biserica Mea şi porţile
καὶ πύλαι 'δου οὐ κατισχύσουσιν iadului nu o vor birui pe dansa. iadului nu o vor birui.
αὐτῆς.
Μτ Ιστ-19 καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς 19. Și-ţi voi da ţie cheile Matei 16:19 Şi îţi voi da cheile
βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν împărăţiei cerurilor, și ceea ce împărăţiei cerurilor şi orice vei
δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον vei lega pe pământ, va fi legat în lega pe pământ va fi legat şi în
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ceruri, și ori ce vei dezlega pe ceruri, şi orice vei dezlega pe
ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς pământ, va fi dezlegat în pământ va fi dezlegat şi în
οὐρανοῖς. ceruri”. ceruri.
Μτ Ιστ-20 τότε διεστείλατο τοῖς 20. Atunci a poruncit ucenicilor Matei 16:20 Atunci a poruncit
μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν Săi ca să nu spună nimănui că el ucenicilor Lui să nu spună
ὅτι αὐτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστός. este Iisus Hristos. nimănui că El este Hristosul.
Μτ Ιστ-21 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς 21. De atunci a început Matei 16:21 De atunci a început
δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Iisus să le arate ucenicilor Săi Iisus să le arate ucenicilor Lui
δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς ῾Ιεροσόλυμα că El trebuie să meargă la că El trebuie să meargă la
καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν Ierusalim și multe a pătimi de la Ierusalim şi să pătimească
πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ bătrâni și de la arhierei și de la multe de la bătrâni şi de la
γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ cărturari, și a fi omorât, și a arhierei şi de la cărturari şi să
τῇ τρίτῃἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. treia zi a învia. fie ucis, şi a treia zi să învieze.
Μτ Ιστ-22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ 22. Și luându-L pe El Petru, a Matei 16:22 Şi Petru, luându-L la
Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ început să-L dojenească, zicând: o parte, a început să-L
λέγων· ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ „Milostiv fii ţie Doamne! Să nu dojenească, zicându-I: Fie-Ţi

43
ἔσται σοι τοῦτο. fie ţie aceasta!” milă de Tine să nu Ţi se
întâmple Ţie aceasta.
Μτ Ιστ-23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ 23. Iar El întorcându-se, a zis lui Matei 16:23 Iar El, întorcându-se,
Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· Petru: „Mergi înapoia Mea, a zis lui Petru: Mergi înapoia
σκάνδαλόν μου εἶ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ Satano! Sminteală Îmi ești; că Mea, satano! Sminteală Îmi
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. nu cugeţi cele ce sunt ale lui eşti; că nu cugeţi cele ale lui
Dumnezeu, ci cele ce sunt ale Dumnezeu, ci cele ale
oamenilor!” oamenilor.
Μτ Ιστ-24 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε τοῖς 24. Atunci Iisus a zis Matei 16:24 Atunci Iisus a zis
μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω ucenicilor Săi: „Ori cine voieşte ucenicilor Săi: Dacă vrea
μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν să vie după Mine, să se lepede cineva să vină după Mine, să se
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ de sine, și să-și ia crucea sa, și lepede de sine, să-şi ia crucea
ἀκολουθείτω μοι. să-Mi urmeze Mie. şi să-Mi urmeze Mie.
Μτ Ιστ-25 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν 25. Că cine va vrea să-și Matei 16:25 Că cine va voi să-şi
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς mântuiască sufletul său, pierde- scape sufletul îl va pierde; iar
δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ l-va pe el; iar cine îşi va pierde cine îşi va pierde sufletul
ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. sufletul său pentru Mine, afla-l- pentru Mine îl va afla.
va pe el.
Μτ Ιστ-26 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος 26. Că ce folos este omului de ar Matei 16:26 Pentru că ce-i va
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν dobândi lumea toată, iar sufletul folosi omului, dacă va câştiga
δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί său îşi va pierde? Sau ce va da lumea întreagă, iar sufletul său
δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς omul schimb pentru sufletul său? îl va pierde? Sau ce va da omul
ψυχῆς αὐτοῦ; în schimb pentru sufletul său?
Μτ Ιστ-27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 27. Că va să vie Fiul Omului Matei 16:27 Căci Fiul Omului va
ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ întru slava Tatălui Său, cu să vină întru slava Tatălui Său,
πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων îngerii Săi, și atunci va răsplăti cu îngerii Săi; şi atunci va
αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ fiecăruia după faptele lui. răsplăti fiecăruia după faptele
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. sale.
Μτ Ιστ-28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες 28. Amin grăiesc vouă, sunt unii Matei 16:28 Adevărat grăiesc
τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ din cei ce stau aici care nu vor vouă: Sunt unii din cei ce stau
γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι gusta moartea până ce vor vedea aici care nu vor gusta moartea
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον pe Fiul Omului venind întru până ce nu vor vedea pe Fiul
ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. împărăţia Sa”. Omului, venind în împărăţia
Sa.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ. CAPITOLUL 17. CAPITOLUL 17


Μτ Ιζ-1 Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ 1. Și după şase zile, a luat Matei 17:1 Şi după şase zile, Iisus
παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Iisus pe Petru și pe Iacov și pe a luat cu Sine pe Petru şi pe
Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην Ioan fratele lui și i-a suit pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει dânşii într-un munte înalt i-a dus într-un munte înalt, de o
αὐτοὺς εἰς ὄρος ὕψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν· deosebi; parte.
Μτ Ιζ-2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν 2. și S-a schimbat la faţă Matei 17:2 Şi S-a schimbat la faţă,
αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον înaintea lor, și a strălucit faţa înaintea lor, şi a strălucit faţa
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια Lui ca soarele, iar hainele Lui s- Lui ca soarele, iar veşmintele
αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. au făcut albe ca lumina. Lui s-au făcut albe ca lumina.
Μτ Ιζ-3 καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς 3. Și iată, s-au arătat lor Moise Matei 17:3 Şi iată, Moise şi Ilie s-
Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας μετ᾿ αὐτοῦ și Ilie, împreună cu Dânsul au arătat lor, vorbind cu El.
συλλαλοῦντες. vorbind. Matei 17:4 Şi, răspunzând, Petru a
Μτ Ιζ-4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε 4. Și răspunzând Petru a zis zis lui Iisus: Doamne, bine este
τῷ ᾿Ιησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς către Iisus: „Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti,
ὧδε εἶναι· εἶ θέλεις, ποιήσωμεν nouă a fi aici; de voieşti, să voi face aici trei colibe: Ţie
ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ facem aici trei colibe: Ție una și una, şi lui Moise una, şi lui Ilie
Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν ᾿Ηλίᾳ. lui Moise una și una lui Ilie. una.
Μτ Ιζ-5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ 5. Și încă grăind el, iată, nor Matei 17:5 Vorbind el încă, iată
νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, luminos i-a umbrii pe ei, și iată un nor luminos i-a umbrit pe ei,
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης glas din nor, zicând: „Acesta şi iată glas din nor zicând:
λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ este Fiul Meu Cel iubit, întru "Acesta este Fiul Meu Cel

44
ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ Carele bine am voit; pe Acesta iubit, în Care am binevoit; pe
ἀκούετε. să ascultaţi!” Acesta ascultaţi-L".
Μτ Ιζ-6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ 6. Și auzind ucenicii, au căzut pe Matei 17:6 Şi, auzind, ucenicii au
ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ feţele lor și s-au spăimântat căzut cu faţa la pământ şi s-au
ἐφοβήθησαν σφόδρα foarte. spăimântat foarte.
Μτ Ιζ-7 καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 7. Și apropiindu-se Iisus, s-a Matei 17:7 Şi Iisus S-a apropiat de
ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐγέρθητε atins de dânşii și a zis: „Sculaţi- ei, şi, atingându-i, le-a zis:
καὶ μὴ φοβεῖσθε. vă și nu vă temeţi!” Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
Μτ Ιζ-8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς 8. Și ridicându-și ochii lor, pe Matei 17:8 Şi, ridicându-şi ochii,
αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν nimeni n-au văzut, fără numai pe nu au văzut pe nimeni, decât
᾿Ιησοῦν μόνον. Iisus singur. numai pe Iisus singur.
Μτ Ιζ-9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ 9. Și pogorându-se ei din munte, Matei 17:9 Şi pe când se coborau
τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ le-a poruncit lor Iisus, zicând: din munte, Iisus le-a poruncit,
᾿Ιησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ „Nimănui să nu spuneţi vederea zicând: Nimănui să nu spuneţi
ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου aceasta, până când Fiul Omului ceea ce aţi văzut, până când
ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. va învia din morţi”. Fiul Omului Se va scula din
morţi.
Μτ Ιζ-10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ 10. Și L-au întrebat pe El Matei 17:10 Şi ucenicii L-au
μαθηταὶ αὐτοῦ λέγονντες· τί οὖν οἱ ucenicii Lui, zicând: „Dar ce zic întrebat, zicând: Pentru ce dar
γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι ᾿Ηλίαν δεῖ cărturarii, că Ilie trebuie să vie zic cărturarii că trebuie să vină
ἐλθεῖν πρῶτον; mai înainte?” mai întâi Ilie?
Μτ Ιζ-11 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν 11. Iar Iisus răspunzând, a zis Matei 17:11 Iar El, răspunzând, a
αὐτοῖς· ᾿Ηλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον lor: „Ilie adică va veni mai zis: Ilie într-adevăr va veni şi
καὶ ἀποκαταστήσει πάντα· înainte și va aşeza toate; va aşeza la loc toate.
Μτ Ιζ-12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ᾿Ηλίας ἤδη 12. Iar grăiesc vouă, că Ilie a și Matei 17:12 Eu însă vă spun vouă
ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, venit, și nu l-au cunoscut pe că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au
ἀλλ᾿ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα dânsul, ci au făcut lui câte-au cunoscut, ci au făcut cu el câte
ἠθέλησαν· οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ voit; așa și Fiul Omului va au voit; aşa şi Fiul Omului va
ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ pătimi de la ei”. pătimi de la ei.
αὐτῶν.
Μτ Ιζ-13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι 13. Atunci au înţeles ucenicii că Matei 17:13 Atunci au înţeles
πέρι ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν pentru Ioan Botezătorul le-a zis ucenicii că Iisus le-a vorbit
αὐτοῖς. lor. despre Ioan Botezătorul.
Μτ Ιζ-14 Καί ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς 14. Și venind ei spre norod, Matei 17:14 Şi mergând ei spre
τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ s-a apropiat către Dânsul un om, mulţime, s-a apropiat de El un
ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ îngenunchind înaintea Lui și om, căzându-I în genunchi,
λέγων· zicând: Matei 17:15 Şi zicând: Doamne,
Μτ Ιζ-15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, 15. „Doamne, mântuieşte pe fiul miluieşte pe fiul meu că este
ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· meu, că este lunatic și rău lunatic şi pătimeşte rău, căci
πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ pătimeşte; că de multe ori cade adesea cade în foc şi adesea în
πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. în foc și de multe ori în apă. apă.
Μτ Ιζ-16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς 16. Și l-am adus pe dânsul la Matei 17:16 Şi l-am dus la
μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ucenicii Tăi, și n-au putut să-l ucenicii Tăi şi n-au putut să-l
αὐτὸν θεραπεῦσαι vindece pe el”. vindece.
Μτ Ιζ-17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 17. Iar Iisus răspunzând, a zis: Matei 17:17 Iar Iisus, răspunzând,
εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ „O neam necredincios și a zis: O, neam necredincios şi
διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι îndărătnic! Până când voi fi cu îndărătnic, până când voi fi cu
μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι voi? Până când voi suferi pe voi? Până când vă voi suferi pe
ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. voi? Aduceţi-Mi-l aici!” voi? Aduceţi-l aici la Mine.
Μτ Ιζ-18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ 18. Și l-a certat pe el Iisus, și a Matei 17:18 Şi Iisus l-a certat şi
᾿Ιησοῦς, καί ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ ieşit dracul dintr-însul, și s-a demonul a ieşit din el şi copilul
δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς tămăduit copilul din ceasul s-a vindecat din ceasul acela.
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. acela.
Μτ Ιζ-19 Τότε προσελθόντες οἱ 19. Atunci apropiindu-se Matei 17:19 Atunci, apropiindu-se
μαθηταί τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν ucenicii de Iisus deosebi, au zis: ucenicii de Iisus, I-au zis de o
εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν „De ce noi n-am putut să-l parte: De ce noi n-am putut să-
ἐκβαλεῖν αὐτό; scoatem pe el?” l scoatem?

45
Μτ Ιζ-20 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ 20. Iar Iisus le-a zis lor: „Pentru Matei 17:20 Iar Iisus le-a răspuns:
τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω necredinţa voastră. Că amin Pentru puţina voastră credinţă.
ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον grăiesc vouă, de veţi avea Căci adevărat grăiesc vouă:
σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, credinţă cât un grăunte de Dacă veţi avea credinţă în voi
μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ muştar, veţi zice muntelui cât un grăunte de muştar, veţi
μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει acestuia: mută-te de aici acolo, zice muntelui acestuia: Mută-te
ὑμῖν. și se va muta și nimic nu va fi de aici dincolo, şi se va muta;
vouă cu neputinţă. şi nimic nu va fi vouă cu
neputinţă.
Μτ Ιζ-21 τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ 21. Iar acest neam nu iese decât Matei 17:21 Dar acest neam de
ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ numai întru rugăciune și post”. demoni nu iese decât numai cu
νηστείᾳ. rugăciune şi cu post.
Μτ Ιζ-22 ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν 22. Iar întorcându-se ei în Matei 17:22 Pe când străbăteau
εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Galileea, le-a zis lor Iisus: „Va Galileea, Iisus le-a spus: Fiul
᾿Ιησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ să se dea Fiul Omului în mâinile Omului va să fie dat în mâinile
ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας oamenilor oamenilor.
ἀνθρώπων
Μτ Ιζ-23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 23. și-L vor omorî pe El, și a Matei 17:23 Şi-L vor omorî, dar a
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ treia zi va învia”. Și s-au treia zi va învia. Şi ei s-au
ἐλυπήθησαν σφόδρα. întristat foarte. întristat foarte!
Μτ Ιζ-24 ᾿Ελθόντων δὲ αὐτῶν εἰς 24. Iar venind ei în Matei 17:24 Venind ei în
Καπερναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ Capernaum, s-au apropiat cei ce Capernaum, s-au apropiat de
δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ luau dajdie de Petru, și au zis: Petru cei ce strâng darea
καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ „Învăţătorul vostru nu dă (pentru Templu) şi i-au zis:
τελεῖ τὰ δίδραχμα; dajdie?” Învăţătorul vostru nu plăteşte
darea?
Μτ Ιζ-25 λέγει, ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν 25. Zis-a: „Da”. Și când a intrat Matei 17:25 Ba, da! - a zis el. Dar
εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ în casă, a apucat Iisus mai intrând în casă, Iisus i-a luat
᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοι δοκεῖ, Σίμων; înainte de el, zicând: „Ce ţi se înainte, zicând: Ce ţi se pare,
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων pare, Simone? Împăraţii Simone? Regii pământului de
λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ pământului de la cine iau dăjdii la cine iau dări sau bir? De la
τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν sau bir? De la fiii lor, sau de la fiii lor sau de la străini?
ἀλλοτρίων; cei străini?”
Μτ Ιζ-26 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· ἀπὸ 26. Grăit-a Petru Lui: „De la cei Matei 17:26 El I-a zis: De la
τῶν ἀλλοτρίων. ἔφη αὐτῷ ὁ străini”. Zis-a Iisus lui: „Iată străini. Iisus i-a zis: Aşadar, fiii
᾿Ιησοῦς· ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ dar că fiii sunt scutiţi. sunt scutiţi.
υἱοί.
Μτ Ιζ-27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν 27. Dar ca să nu-i smintim pe Matei 17:27 Ci ca să nu-i smintim
αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν dânşii, mergând la mare, aruncă pe ei, mergând la mare, aruncă
θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν undiţa, și peştele care vei prinde undiţa şi peştele care va ieşi
ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ întâi ia-l, și deschizând gura lui, întâi, ia-l, şi, deschizându-i
ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις vei afla un statir; acela luându-l, gura, vei găsi un statir (un ban
στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς dă-l lor pentru Mine și pentru de argint). Ia-l şi dă-l lor
ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. tine”. pentru Mine şi pentru tine.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ. CAPITOLUL 18 CAPITOLUL 18


Μτ Ιη-1 ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον 1. În ceasul acela s-au Matei 18:1 În ceasul acela, s-au
οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες· τίς apropiat ucenicii de Iisus, apropiat ucenicii de Iisus şi I-
ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ zicându-I: „Cine oare este mai au zis: Cine, oare, este mai
τῶν οὐρανῶν; mare intru împărăţia mare în împărăţia cerurilor?
Μτ Ιη-2 καὶ προσκαλεσάμενος ὁ cerurilor?”
᾿Ιησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν 2. Și chemând Iisus un prunc, l-a Matei 18:2 Şi chemând la Sine un
μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν· pus pe el în mijlociii lor și a zis: prunc, l-a pus în mijlocul lor,
Μτ Ιη-3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 3. „Amin grăiesc vouă: De nu vă Matei 18:3 Şi a zis: Adevărat zic
στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, veţi întoarce și să vă faceţi ca vouă: De nu vă veţi întoarce şi
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰςτὴν βασιλείαν pruncii, nu veţi intra întru nu veţi fi precum pruncii, nu
τῶν οὐρανῶν. împărăţia cerurilor. veţi intra în împărăţia

46
cerurilor.
Μτ Ιη-4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν 4. Așadar, cine se va smeri pe Matei 18:4 Deci cine se va smeri
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ sine ca pruncul acesta, acela pe sine ca pruncul acesta,
μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν este cel mai mare în împărăţia acela este cel mai mare în
οὐρανῶν. cerurilor. împărăţia cerurilor.
Μτ Ιη-5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον 5. Și cine va primi pe un prunc Matei 18:5 Şi cine va primi un
τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὸνόματί μου, ἐμὲ ca acesta întru numele Meu, pe prunc ca acesta în numele Meu,
δέχεται· mine mă primeşte; pe Mine Mă primeşte.
Μτ Ιη-6 ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν 6. iar cine va sminti pe unul Matei 18:6 Iar cine va sminti pe
μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων dintr-aceştia mici, care cred unul dintr-aceştia mici care
εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνΑ întru Mine, mai de folos i-ar fi cred în Mine, mai bine i-ar fi
Κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν lui ca să-și spânzure o piatră de lui să i se atârne de gât o
τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ moară la grumazul lui și să se piatră de moară şi să fie
ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. înece întru adâncul mării. afundat în adâncul mării.
Μτ Ιη-7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 7. Vai lumii de sminteli! Că Matei 18:7 Vai lumii, din pricina
σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν nevoie este să vie smintelile; dar smintelilor! Că smintelile
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ vai omului aceluia prin care vine trebuie să vină, dar vai omului
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ sminteala! aceluia prin care vine
σκάνδαλον ἔρχεται. sminteala.
Μτ Ιη-8 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου 8. Iar de te sminteşte pe tine Matei 18:8 Iar dacă mâna ta sau
σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ mâna ta, sau piciorul tău, taie-le piciorul tău te sminteşte, taie-l
βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν pe ele și le leapădă de la tine; şi aruncă-l de la tine, că este
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ mai bine îţi este ţie să intri în bine pentru tine să intri în viaţă
κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας viaţă şchiop sau ciung, decât ciung sau şchiop, decât, având
ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ două mâini sau două picioare amândouă mâinile sau
αἰώνιον. având, să fii aruncat în focul cel amândouă picioarele, să fii
veşnic. aruncat în focul cel veşnic.
Μτ Ιη-9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 9. Și ochiul tău de te sminteşte Matei 18:9 Şi dacă ochiul tău te
σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ pe tine, scoate-l pe el și-l aruncă sminteşte, scoate-l şi aruncă-l
βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστι de la tine; mai bine este ţie cu un de la tine, că mai bine este
μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν ochi să intri în viaţă, decât pentru tine să intri în viaţă cu
εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα amândoi ochii având, să fii un singur ochi, decât, având
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ aruncat în gheena focului. amândoi ochii, să fii aruncat în
πυρός. gheena focului.
Μτ Ιη-10 ῾Ορᾶτε μὴ καταφρονήσητε 10. Căutaţi să nu defăimaţi pe Matei 18:10 Vedeţi să nu
ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ vreo unul dintr-aceşti mai mici; dispreţuiţi pe vreunul din
ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν că zic vouă, că îngerii lor în aceştia mici, că zic vouă: Că
οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ ceruri pururea văd faţa Tatălui îngerii lor, în ceruri, pururea
πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν Meu Care este în ceruri. văd faţa Tatălui Meu, Care este
οὐρανοῖς. în ceruri.
Μτ Ιη-11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 11. Că a venit Fiul Omului să Matei 18:11 Căci Fiul Omului a
ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός. mântuiască pe cel pierdut. venit să caute şi să mântuiască
pe cel pierdut.
Μτ Ιη-12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί 12. Ce vi se pare vouă? De Matei 18:12 Ce vi se pare? Dacă
τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ va avea un om o sută de oi și se un om ar avea o sută de oi şi
πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ va rătăci una dintr-însele, au nu una din ele s-ar rătăci, nu va
ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶτὰ ὄρη, lasă pe cele nouăzeci și nouă în lăsa, oare, în munţi pe cele
πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; munţi, și mergând caută pe cea nouăzeci şi nouă şi ducându-se
rătăcită? va căuta pe cea rătăcită?
Μτ Ιη-13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, 13. Și de i se va întâmpla s-o Matei 18:13 Şi dacă s-ar întâmpla
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ găsească pe ea, amin grăiesc s-o găsească, adevăr grăiesc
μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα vouă, că se bucură de dânsa mai vouă că se bucură de ea mai
τοῖς μὴ πεπλανημένοις. vârtos decât de cele nouăzeci și mult decât de cele nouăzeci şi
nouă, ce nu s-au rătăcit. nouă, care nu s-au rătăcit.
Μτ Ιη-14 οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα 14. Aşa nu este voia înaintea Matei 18:14 Astfel nu este vrere
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν Tatălui vostru Celui din ceruri, înaintea Tatălui vostru, Cel din
οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν ca să piară vreunul dintr-aceştia ceruri, ca să piară vreunul

47
μικρῶν τούτων. mici. dintr-aceştia mici.
Μτ Ιη-15 ᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ 15. Iar de-ţi va greşi ţie Matei 18:15 De-ţi va greşi ţie
ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον fratele tău, mergi și mustră-l pe fratele tău, mergi, mustră-l pe
αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· dânsul între tine și între el el între tine şi el singur. Şi de te
ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν singur; deci, de te va asculta, ai va asculta, ai câştigat pe
ἀδελφόν σου· dobândit pe fratele tău; fratele tău.
Μτ Ιη-16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε 16. iar de nu te va asculta, mai Matei 18:16 Iar de nu te va
μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ ia împreună cu tine încă pe unul asculta, ia cu tine încă unul sau
στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν sau doi, ca prin gura a două sau doi, ca din gura a doi sau trei
σταθῇ πᾶν βῆμα· a trei mărturii să stea tot graiul martori să se statornicească tot
(pasul); cuvântul.
Μτ Ιη-17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, 17. iar de nu-i va asculta pe ei, Matei 18:17 Şi de nu-i va asculta
εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς spune-l Bisericii; și de nu va pe ei, spune-l Bisericii; iar de
ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι asculta nici de Biserică, să-ţi fie nu va asculta nici de Biserică,
ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. ţie ca un păgân și vameş. să-ţi fie ţie ca un păgân şi
vameş.
Μτ Ιη-18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν 18. Amin grăiesc vouă: Oricâte Matei 18:18 Adevărat grăiesc
δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα veţi lega pe pământ, vor fi legate vouă: Oricâte veţi lega pe
ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε în cer; și oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi legate şi în cer,
ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ pământ, vor fi dezlegate în cer. şi oricâte veţi dezlega pe
οὐρανῷ. pământ, vor fi dezlegate şi în
cer.
Μτ Ιη-19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 19. Iarăşi amin grăiesc vouă, că Matei 18:19 Iarăşi grăiesc vouă
ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ dacă doi din voi se vor uni pe că, dacă doi dintre voi se vor
τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ pământ pentru tot lucrul ce vor învoi pe pământ în privinţa
ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς cere, va fi lor de la Tatăl Meu, unui lucru pe care îl vor cere,
παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν care este în ceruri. se va da lor de către Tatăl
οὐρανοῖς. Meu, Care este în ceruri.
Μτ Ιη-20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς 20. Că unde sunt doi sau trei Matei 18:20 Că unde sunt doi sau
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ adunaţi întru numele Meu, acolo trei, adunaţi în numele Meu,
εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. sunt și Eu în mijlocul lor”. acolo sunt şi Eu în mijlocul
lor.
Μτ Ιη-21 Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ 21. Atunci Petru, Matei 18:21 Atunci Petru,
Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις apropiindu-se de Dânsul, I-a zis: apropiindu-se de El, I-a zis:
ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου „Doamne, de câte ori va greşi Doamne, de câte ori va greşi
καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; (păcătui) mie fratele meu și voi faţă de mine fratele meu şi-i voi
ierta (lăsa) lui? Până de şapte ierta lui? Oare până de şapte
ori?” ori?
Μτ Ιη-22 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐ 22 Zis-a lui Iisus: „Nu zic ţie Matei 18:22 Zis-a lui Iisus: Nu zic
λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως până de şapte ori, ci până de ţie până de şapte ori, ci până
ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. şaptezeci de ori câte şapte. de şaptezeci de ori câte şapte.
Μτ Ιη-23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ 23. De aceea asemănatu-s-a Matei 18:23 De aceea, asemănatu-
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ împărăţia cerurilor, omului s-a împărăţia cerurilor omului
βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον împărat, care a vrut să se împărat care a voit să se
μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. socotească cu slugile sale. socotească cu slugile sale.
Μτ Ιη-24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ 24. Și începând, el a lua seamă, Matei 18:24 Şi, începând să se
συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς au adus la dânsul pe un datornic socotească cu ele, i s-a adus un
ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων cu zece mii de talanţi. datornic cu zece mii de talanţi.
Μτ Ιη-25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ 25. Dar neavând el să-i Matei 18:25 Dar neavând el cu ce
ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ plătească, a poruncit domnul lui să plătească, stăpânul său a
κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν să-l vândă pe el și pe femeia lui poruncit să fie vândut el şi
γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ și pe copii și toate câte avea, și femeia şi copii şi pe toate câte
πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. să plătească. le are, ca să se plătească.
Μτ Ιη-26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος 26. Deci căzând sluga aceea, se Matei 18:26 Deci, căzându-i în
προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, închina lui, zicând: Doamne, genunchi, sluga aceea i se
μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα mai îngădueşte-mă pe mine, și-ţi închina, zicând: Doamne,
σοι ἀποδώσω. voi plăti ţie tot. îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie

48
tot.
Μτ Ιη-27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος 27. Iar milostivindu-se domnul Matei 18:27 Iar stăpânul slugii
τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν slugii aceleia, l-a slobozit pe aceleia, milostivindu-se de el, i-
καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. dânsul, și i-a iertat lui și datoria. a dat drumul şi i-a iertat şi
datoria.
Μτ Ιη-28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 28. Iar ieşind sluga aceea, a Matei 18:28 Dar, ieşind, sluga
εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, aflat pe unul din cei ce slujeau aceea a găsit pe unul dintre cei
ὃς ὄφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, împreună cu el, care era dator ce slujeau cu el şi care-i datora
καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· lui o sută de dinari, și apucându- o sută de dinari. Şi punând
ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. l pe el îl sugruma, zicând: mâna pe el, îl sugruma zicând:
Plăteşte-mi ce ești dator! Plăteşte-mi ce eşti dator.
Μτ Ιη-29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος 29. Deci, căzându-i la picioare, Matei 18:29 Deci, căzând cel ce
αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ cel ce era slugă ca și el, îl ruga, era slugă ca şi el, îl ruga
παρεκάλει αὐτὸν λέγων· zicând: Mai îngădueşte-mă pe zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi
μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ mine și-ţi voi plăti. voi plăti.
ἀποδώσω σοι. Matei 18:30 Iar el nu voia, ci,
Μτ Ιη-30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ 30. Iar el n-a vrut, ci ducându-l mergând, l-a aruncat în
ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν l-a băgat în temniţă până când închisoare, până ce va plăti
ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. va plăti datoria. datoria.
Μτ Ιη-31 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι 31. Iar cei împreună cu el slugi, Matei 18:31 Iar celelalte slugi,
αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν văzând cele ce s-au făcut, s-au văzând deci cele petrecute, s-
σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν întristat foarte, și venind au spus au întristat foarte şi, venind, au
τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ domnului lor toate cele ce s-au spus stăpânului toate cele
γενόμενα. făcut. întâmplate.
Μτ Ιη-32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν 32. Atunci chemându-l pe el Matei 18:32 Atunci, chemându-l
ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε domnul lui i-a zis lui: Slugă stăpânul său îi zise: Slugă
πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην vicleană, toată datoria aceea ţi- vicleană, toată datoria aceea
ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· am iertat-o, pentru că m-ai ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai
rugat; rugat.
Μτ Ιη-33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν 33. Nu se cădea, oare, ca şi tu Matei 18:33 Nu se cădea, oare, ca
σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε să ai milă de cel împreună slugă şi tu să ai milă de cel împreună
ἠλέησα; cu tine, precum şi eu am avut slugă cu tine, precum şi eu am
milă de tine? avut milă de tine?
Μτ Ιη-34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ 34. Și mâniindu-se domnul lui, l- Matei 18:34 Şi mâniindu-se
παρέδωκεναὐτὸν τοῖς βασανισταῖς a dat chinuitorilor, până ce va stăpânul lui, l-a dat pe mâna
ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον plăti toată datoria lui. chinuitorilor, până ce-i va plăti
αὐτῷ. toată datoria.
Μτ Ιη-35 Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ 35. Aşa și Tatăl Meu Cel ceresc Matei 18:35 Tot aşa şi Tatăl Meu
ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ va face vouă, de nu veţi ierta cel ceresc vă va face vouă,
ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ (lăsa) fiecare fratelui său, din dacă nu veţi ierta - fiecare
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ inimile voastre, greșelile lor”. fratelui său - din inimile
παραπτώματα αὐτῶν. voastre.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ. CAPITOLUL 19. CAPITOLUL 19


Μτ Ιθ-1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 1. Și a fost când a sfârşii Matei 19:1 Iar după ce Iisus a
᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους Iisus cuvintele acestea, au trecut sfârşit cuvintele acestea, a
μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ din Galileea și au venit în plecat din Galileea şi a venit în
ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας hotarele Iudeii, de ceea parte de hotarele Iudeii, dincolo de
πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. Iordan. Iordan.
Μτ Ιθ-2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι 2. Și au mers după Dânsul Matei 19:2. Şi au mers după El
πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς noroade multe și i-a vindecat pe mulţimi multe şi i-a vindecat pe
ἐκεῖ. ei acolo. ei acolo.
Μτ Ιθ-3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ 3 Și au venit la Dânsul fariseii, Matei 19:3. Şi s-au apropiat de El
Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ ispitindu-l pe El și zicând Lui: fariseii, ispitindu-L şi zicând:
λέγοντες αὐτῷ· εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ „Oare se cade omului să-și lase Se cuvine, oare, omului să-şi
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ femeia sa pentru fiece pricină?” lase femeia sa, pentru orice
πᾶσαν αἰτίαν; pricină?

49
Μτ Ιθ-4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 4. Iar El răspunzând a zis lor: Matei 19:4. Răspunzând, El a zis:
οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ „N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de
ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν la început bărbat și femeie i-a la început i-a făcut bărbat şi
αὐτοὺς καὶ εἶπεν, făcut pe ei și a zis: femeie?
Μτ Ιθ-5 ἕνεκεν τούτου καταλήψει 5. Pentru aceasta va lăsa omul Matei 19:5. Şi a zis: Pentru aceea
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ pe tatăl său și pe mama sa și se va lăsa omul pe tatăl său şi pe
τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ va lipi de femeia sa și vor fi mama sa şi se va lipi de femeia
γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱδύο amândoi un trup; sa şi vor fi amândoi un trup.
εἰς σάρκα μίαν;
Μτ Ιθ-6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ 6. Așa încât nu mai sunt doi, ci Matei 19:6. Aşa încât nu mai sunt
σὰρξ μία. ὃ οὖν ό Θεὸς συνέζευξεν, un trup. Deci, ce a împreunat doi, ci un trup. Deci, ce a
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. Dumnezeu, omul să nu împreunat Dumnezeu omul să
despartă”. nu despartă.
Μτ Ιθ-7 λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν Μωσῆς 7. Zis-au Lui: „Dar cum Moise a Matei 19:7. Ei I-au zis Lui: Pentru
ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον poruncit să i se dea carte de ce, dar, Moise a poruncit să-i
ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; despărţire și s-o lase pe ea?” dea carte de despărţire şi să o
lase?
Μτ Ιθ-8 λέγει αὐτοῖς· ὅτι Μωσῆς πρὸς 8. Zis-a lor: „Moise pentru Matei 19:8. El le-a zis: Pentru
τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν învârtoşarea inimii voastre v-a învârtoşarea inimii voastre, v-a
ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς dat voie să vă lăsaţi femeile dat voie Moise să lăsaţi pe
γυναῖκας ὑμῶν· ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ voastre; dar din început n-a fost femeile voastre, dar din început
γέγονεν οὕτω. așa. nu a fost aşa.
Μτ Ιθ-9 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 9. Iar Eu vă spun vouă că Matei 19:9. Iar Eu zic vouă că
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ oricine îşi va lăsa femeia sa, în oricine va lăsa pe femeia sa, în
πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, afară de vină de curvie, și va lua afară de pricină de desfrânare,
μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην alta, prea-curveşte; și cel ce va şi se va însura cu alta,
γαμήσας μοιχᾶται. lua pe cea lăsată, preacurveşte”. săvârşeşte adulter; şi cine s-a
însurat cu cea lăsată săvârşeşte
adulter.
Μτ Ιθ-10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 10. Zis-au Lui ucenicii Lui: Matei 19:10. Ucenicii I-au zis:
αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ „Dacă așa este pricina omului Dacă astfel este pricina omului
ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ cu femeia, nu este de folos a se cu femeia, nu este de folos să se
συμφέρει γαμῆσαι. însura”. însoare.
Μτ Ιθ-11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες 11. Iar El a zis lor: „Nu toți Matei 19:11. Iar El le-a zis: Nu
χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾿ οἷς cuprind cuvântul acesta, ci celor toţi pricep cuvântul acesta, ci
δέδοται· ce s-a dat; aceia cărora le este dat.
Μτ Ιθ-12 εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἴτινες ἐκ 12. că sunt fameni care din Matei 19:12. Că sunt fameni care
κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. pântecele maicii lor s-au născut s-au născut aşa din pântecele
καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες așa. Și sunt fameni, care s-au mamei lor; sunt fameni pe care
εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν scopit de oameni, și sunt fameni oamenii i-au făcut fameni, şi
ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι care singuri s-au scopit pe ei sunt fameni care s-au făcut
οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν înșiși pentru împărăţia cerurilor. fameni pe ei înşişi, pentru
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ Cel ce poate cuprinde, să împărăţia cerurilor. Cine poate
δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω cuprindă”. înţelege să înţeleagă.
Μτ Ιθ-13 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ 13. Atunci I-au adus copii, Matei 19:13. Atunci I s-au adus
παιδία, ἵνα ἐπιθῇ αὐτοῖς τὰς χεῖρας ca să-Și pună mâinile peste ei și copii, ca să-şi pună mâinile
καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ să Se roage; iar ucenicii i-au peste ei şi să Se roage; dar
ἐπετίμησαν αὐτοῖς. certat pe ei. ucenicii îi certau.
Μτ Ιθ-14 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἄφετε τὰ 14. Dar Iisus a zis: „Lăsaţi Matei 19:14. Iar Iisus a zis: Lăsaţi
παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν copiii și nu-i opriţi pe ei a veni copiii şi nu-i opriţi să vină la
πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ la Mine; că a unora ca aceștia Mine, că a unora ca aceştia
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. este împărăţia cerurilor”. este împărăţia cerurilor.
Μτ Ιθ-15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς 15. Și punându-Și peste ei Matei 19:15. Şi punându-Şi
ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. mâinile, S-a dus de acolo. mâinile peste ei, S-a dus de
acolo.
Μτ Ιθ-16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν 16. Și iată, un tânăr venind Matei 19:16. Şi, iată, venind un
αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν i-a zis Lui: „Învăţătorule bun, ce tânăr la El, I-a zis: Bunule

50
ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; bine să fac ca să am viaţă Învăţător, ce bine să fac, ca să
veșnică?” am viaţa veşnică?
Μτ Ιθ-17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις 17. Iar El i-a zis: „Ce-mi zici Matei 19:17. Iar El a zis: De ce-
ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ bun? Nimenea nu este bun, fără Mi zici bun? Nimeni nu este
Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν numai Unul Dumnezeu. Iar de bun decât numai Unul
ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. voieşti să intri în Viaţă, păzeşte Dumnezeu. Iar de vrei să intri
poruncile”. în viaţă, păzeşte poruncile.
Μτ Ιθ-18 λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ 18. Zis-a Lui: „Care?” Iar Iisus Matei 19:18. El I-a zis: Care? Iar
᾿Ιησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ a zis: „Să nu ucizi, să nu Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu
μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ preacurveşti, să nu furi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi,
ψευδομαρτυρήσεις, fii mărturie mincinoasă; să nu mărturiseşti strâmb;
Μτ Ιθ-19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν 19. cinsteşte pe tatăl tău și pe Matei 19:19. Cinsteşte pe tatăl tău
μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον mama ta, și să iubeşti pe şi pe mama ta şi să iubeşti pe
σου ὡς σεαυτόν. aproapele tău ca pe tine însuţi”. aproapele tău ca pe tine însuţi.
Μτ Ιθ-20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· 20. Zis-a Lui tânărul: „Toate Matei 19:20. Zis-a lui tânărul:
πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ acestea le-am păzit din tinereţile Toate acestea le-am păzit din
νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; mele; ce încă îmi lipseşte?” copilăria mea. Ce-mi mai
lipseşte?
Μτ Ιθ-21 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ θέλεις 21. Zis-a Iisus lui: „De voieşti să Matei 19:21. Iisus i-a zis: Dacă
τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου fii desăvârşit, mergi, vindeţi voieşti să fii desăvârşit, du-te,
τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ averile tale și le dă săracilor, și vinde averea ta, dă-o săracilor
ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ vei avea comoară în cer, și vino, şi vei avea comoară în cer;
δεῦρο ἀκολούθει μοι. urmează Mie”. după aceea, vino şi urmează-
Mi.
Μτ Ιθ-22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν 22. Dar tânărul, auzind Matei 19:22. Ci, auzind cuvântul
λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ cuvântul, s-a dus întristat, căci acesta, tânărul a plecat
ἔχων κτήματα πολλά. avea multe avuţii. întristat, căci avea multe
Μτ Ιθ-23 ῾Ο δὲ ῾Ιησοῦς εἶπε τοῖς avuţii.
μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν 23. Iar Iisus a zis ucenicilor Matei 19:23. Iar Iisus a zis
ὅτι δυσκόλως πλούσιος săi: „Amin grăiesc vouă, că, cu ucenicilor Săi: Adevărat zic
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν anevoie va intra bogatul întru vouă că un bogat cu greu va
οὐρανῶν. împărăţia cerurilor. intra în împărăţia cerurilor.
Μτ Ιθ-24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, 24. Și iarăşi grăiesc vouă: Mai Matei 19:24. Şi iarăşi zic vouă că
εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ lesne este a trece cămila prin mai lesne este să treacă cămila
τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ urechea acului, decât bogatul a prin urechile acului, decât să
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ intra întru împărăţia lui intre un bogat în împărăţia lui
Θεοῦ εἰσελθεῖν. Dumnezeu”. Dumnezeu.
Μτ Ιθ-25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ 25. Iar ucenicii Lui auzind, s-au Matei 19:25. Auzind, ucenicii s-au
αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα îngrozit foarte, zicând: „Dar uimit foarte, zicând: Dar cine
λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; cine poate să se mântuiască?” poate să se mântuiască?
Μτ Ιθ-26 ἐμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 26. Iar Iisus privindu-i drept le-a Matei 19:26. Dar Iisus, privind la
αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο a zi: „La oameni aceasta este cu ei, le-a zis: La oameni aceasta
ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα neputinţă, iar la Dumnezeu toate e cu neputinţă, la Dumnezeu
δυνατά ἐστι. sunt cu putinţă”. însă toate sunt cu putinţă.
Μτ Ιθ-27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 27. Atunci răspunzând Petru, I-a Matei 19:27. Atunci Petru,
εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὐ ἡμεῖς ἀφήκαμεν zis Lui: „Iată, noi am lăsat toate răspunzând, I-a zis: Iată noi
πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί și am urmat Ție; oare ce va fi cu am lăsat toate şi Ţi-am urmat
ἄρα ἔσται ἡμῖν; noi?” Ţie. Cu noi oare ce va fi?
Μτ Ιθ-28 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· 28. Iar Iisus a zis lor: „Amin Matei 19:28. Iar Iisus le-a zis:
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ grăiesc vouă, că voi cei ce aţi Adevărat zic vouă că voi cei ce
ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ urmat Mie, întru naşterea din Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea
παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς nou, când va şedea Fiul Omului lumii, când Fiul Omului va
τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης pe scaunul slavei Sale, veţi şedea şedea pe tronul slavei Sale, veţi
αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ și voi pe douăsprezece scaune, şedea şi voi pe douăsprezece
δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς judecând pe cele douăsprezece tronuri, judecând cele
δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. seminţii ale lui Israel. douăsprezece seminţii ale lui
Israel.

51
Μτ Ιθ-29 καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ 29. Și tot cel ce a lăsat case, sau Matei 19:29. Şi oricine a lăsat
ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ fraţi, sau surori, sau tată, sau case sau fraţi, sau surori, sau
μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς mamă, sau femeie, sau copii, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, țarini, pentru numele Meu, copii, sau ţarine, pentru numele
ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ însutit va lua, și viaţa veşnică va Meu, înmulţit va lua înapoi şi
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. moşteni. va moşteni viaţa veşnică.
Μτ Ιθ-30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι 30. Și mulţi dintre cei dintâi vor Matei 19:30. Şi mulţi dintâi vor fi
ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. fi la urmă, și cei de la urmă vor pe urmă, şi cei de pe urmă vor
fi întâi”. fi întâi.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ. CAPITOLUL 20. CAPITOLUL 20


Μτ Κ-1 ῾Ομοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία 1. „Că asemenea este Matei 20:1. Căci împărăţia
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ împărăţia cerului, omului stăpân cerurilor este asemenea unui
οἱκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα al casei, care a ieşit dis-de- om stăpân de casă, care a ieşit
πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν dimineaţă să tocmească dis-de-dimineaţă să tocmească
ἀμπελῶνα αὐτοῦ. lucrători în via sa. lucrători pentru via sa.
Μτ Κ-2 καὶ συμφωνήσας μετὰ τῶν 2. Și tocmindu-se (învoindu-se) Matei 20:2. Şi învoindu-se cu
ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν cu lucrătorii cu câte un dinar pe lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν zi, i-a trimis pe ei în via sa. trimis în via sa.
ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
Μτ Κ-3 καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν 3. Și ieşind la al treilea ceas, a Matei 20:3. Şi ieşind pe la ceasul
εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ văzut pe alţii stând în piață fără al treilea, a văzut pe alţii stând
ἀργούς, lucru, în piaţă fără lucru.
Μτ Κ-4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ 4. și le-a zis acelora: Mergeţi și Matei 20:4. Şi le-a zis acelora:
ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ voi în vie, și ce va fi cu dreptul, Mergeţi şi voi în vie, şi ce va fi
δίκαιον δώσω ὑμῖν. οἱ δὲ ἀπῆλθον. voi da vouă. Iar ei au mers. cu dreptul, vă voi da.
Μτ Κ-5 πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ 5. Iarăşi ieşind întru al şaselea Matei 20:5. Iar ei s-au dus. Ieşind
ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. și întru al nouălea ceas, a făcut iarăşi pe la ceasul al şaselea şi
asemenea. al nouălea, a făcut tot aşa.
Μτ Κ-6 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν 6. Iar întru al unsprezecelea Matei 20:6. Ieşind pe la ceasul al
ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ceas ieşind, aflat-a pe alţii stând unsprezecelea, a găsit pe alţii,
ἀργούς, καὶ λέγει αὐτοῖς· τί ὧδε fără de lucru, și le-a zis lor: Ce stând fără lucru, şi le-a zis: De
ἑστήκατε ὅλην τὴν ὴμέραν ἀργοί; aţi stat aici toată ziua fără de ce aţi stat aici toată ziua fără
lucru? lucru?
Μτ Κ-7 λέγουσιν αὐτῷ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς 7. Zis-au lui: Că nimenea pe noi Matei 20:7. Zis-au lui: Fiindcă
ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε nu ne-a tocmit. Zis-a lor: nimeni nu ne-a tocmit. Zis-a
καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ Mergeţi și voi în vie, și ce va fi lor: Duceţi-vă şi voi în vie şi ce
ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε. cu dreptul veţi lua. va fi cu dreptul veţi lua.
Μτ Κ-8 ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ 8 Iar dacă s-a făcut seară, a zis Matei 20:8. Făcându-se seară,
κύριος τοῦ άμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ domnul viei către ispravnicul stăpânul viei a zis către
αὐτοῦ· κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ său: Cheamă pe lucrători și le îngrijitorul său: Cheamă pe
ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν, dă lor plata, începând de la cei lucrători şi dă-le plata,
ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως de pe urmă până la cei dintâi. începând de cei din urmă până
τῶν πρώτων. la cei dintâi.
Μτ Κ-9 καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν 9. Și venind cei de la al Matei 20:9. Venind cei din ceasul
ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ unsprezecelea ceas, au luat câte al unsprezecelea, au luat câte
δηνάριον. un dinar. un dinar.
Μτ Κ-10 ἐλθόντες δὲ οἱ πρῶτοι 10. Iar venind cei dintâi, Matei 20:10. Şi venind cei dintâi,
ἐνόμισαν ὅτι πλείονα λήψονται, καὶ socoteau că vor lua mai mult, și au socotit că vor lua mai mult,
ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον. au luat și ei câte un dinar. dar au luat şi ei tot câte un
dinar.
Μτ Κ-11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ 11. Iar după ce au luat, cârteau Matei 20:11. Şi după ce au luat,
τοῦ οἰκοδεσπότου împotriva stăpânului casei, cârteau împotriva stăpânului
casei,
Μτ Κ-12 λέγοντες ὅτι οὗτοι οἱ ἔσχατοι 12. zicând: Aceşti de pe urmă un Matei 20:12. Zicând: Aceştia de
μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ceas au lucrat (făcut), și i-ai pe urmă au făcut un ceas şi i-ai
ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς făcut pe dânşii întocmai cu noi, pus deopotrivă cu noi, care am

52
βαστάσασι τὸ βἀρος τῆς ἡμέρας καὶ care am purtat greutatea zilei și dus greutatea zilei şi arşiţa.
τὸν καύσωνα. arșița.
Μτ Κ-13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ 13. Iar el răspunzând, a zis Matei 20:13. Iar el, răspunzând, a
αὐτῶν· ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ unuia dintr-înşii: Prietene, nu-ţi zis unuia dintre ei: Prietene,
δηναρίου συνεφώνησάς μοι; fac ţie strâmbătate; au nu pentru nu-ţi fac nedreptate. Oare nu
un dinar te-ai învoit cu mine? te-ai învoit cu mine un dinar?
Μτ Κ-14 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω 14. Ia-ţi al tău și mergi; voiesc și Matei 20:14. Ia ce este al tău şi
δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ acestuia de pe urmă să-i dau ca pleacă. Voiesc să dau acestuia
σοί. și ţie. de pe urmă ca şi ţie.
Μτ Κ-15 ἢ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὃ 15. Au doară nu mi se cade să Matei 20:15. Au nu mi se cuvine
θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς, εἰ ὁ ὀφθαλμός fac eu ce voi vrea cu ale mele, mie să fac ce voiesc cu ale
σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός sau este ochiul tău viclean, mele? Sau ochiul tău este rău,
εἰμι; pentru că eu sunt bun? pentru că eu sunt bun?
Μτ Κ-16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι 16. Aşa vor fi cei de pe urmă Matei 20:16. Astfel vor fi cei de pe
πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· întâi, și cei dintâi pe urmă, că urmă întâi şi cei dintâi pe
πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ mulţi sunt chemaţi, dar puţini urmă, că mulţi sunt chemaţi,
ἐκλεκτοί. aleşi”. dar puţini aleşi.
Μτ Κ-17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς 17. Și suindu-Se Iisus în Matei 20:17. Şi suindu-Se la
῾Ιεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς Ierusalim, a luat pe cei Ierusalim , Iisus a luat de o
δώδεκα μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ doisprezece ucenici, deosebi, pe parte pe cei doisprezece
ὁδῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· cale, și le-a zis lor: ucenici şi le-a spus lor, pe
cale:
Μτ Κ-18 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς 18. „Iată, ne suim în Ierusalim și Matei 20:18. Iată ne suim la
῾Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Fiul Omului se va da Arhiereilor Ierusalim şi Fiul Omului va fi
ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς și Cărturarilor, și-L vor osândi dat pe mâna arhiereilor şi a
ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ la moarte, cărturarilor, şi-L vor osândi la
κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, moarte;
Μτ Κ-19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς 19. și-l vor da pe el neamurilor Matei 20:19. Şi Îl vor da pe mâna
ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ ca să-L batjocorească, și să-l păgânilor, ca să-L
μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ bată, și să-L răstignească, și a batjocorească şi să-L
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. treia zi va învia”. răstignească, dar a treia zi va
învia.
Μτ Κ-20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ 20. Atunci s-a apropiat Matei 20:20. Atunci a venit la El
μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ către Dânsul mama fiilor lui mama fiilor lui Zevedeu,
τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ Zevedeu, împreună cu fiii săi, împreună cu fiii ei, închinându-
αἰτοῦσά τι παρ᾿ αὐτοῦ. închinându-se și cerând oarece se şi cerând ceva de la El.
de la Dânsul.
Μτ Κ-21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; 21. Iar El a zis ei: „ce voieşti?” Matei 20:21. Iar El a zis ei: Ce
λέγει αὐτῷ· εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν Zis-a Lui: „Zi ca să şadă aceşti voieşti? Ea a zis Lui: Zi ca să
οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν doi fii ai mei, unul dea-dreapta şadă aceşti doi fii ai mei, unul
σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ ta și altul dea-stânga Ta, întru de-a dreapta 1i altul de-a
βασιλείᾳ σου. împărăţia Ta”. stânga Ta, întru împărăţia Ta.
Μτ Κ-22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 22. Iar Iisus răspunzând, a zis: Matei 20:22. Dar Iisus,
εἶπεν· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi răspunzând, a zis: Nu ştiţi ce
δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ paharul, care voi să-l beau Eu, cereţi. Puteţi, oare, să beţi
μέλλω πίνειν, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ și cu botezul cu care Eu mă paharul pe care-l voi bea Eu şi
βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; λέγουσιν botez să vă botezaţi?” Zis-au cu botezul cu care Eu Mă botez
αὐτῷ· δυνάμεθα. Lui: „Putem”. să vă botezaţi? Ei I-au zis:
Putem.
Μτ Κ-23 καὶ λέγει αὐτοῖς· τὸ μὲν 23. Și a grăit lor: „Paharul Meu Matei 20:23. Şi El a zis lor:
ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ τὸ veţi bea, și cu botezul cu care Eu Paharul Meu veţi bea şi cu
βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι Mă botez vă veţi boteza; dar a botezul cu care Eu Mă botez vă
βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ şedea dea-dreapta Mea și dea- veţi boteza, dar a şedea de-a
δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου stânga Mea nu este al Meu a da, dreapta şi de-a stânga Mea nu
οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ci celor ce s-a pregătit de la este al Meu a da, ci se va da
ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. Tatăl Meu. celor pentru care s-a pregătit
Μτ Κ-24 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα de către Tatăl Meu.

53
ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο 24. Și auzind cei zece, s-au Matei 20:24. Şi auzind cei zece s-
ἀδελφῶν. mâniat pentru cei doi fraţi. au mâniat pe cei doi fraţi.
Μτ Κ-25 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 25. Iar Iisus chemându-i pe Matei 20:25. Dar Iisus,
προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· dânşii, a zis: „Știţi că chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi
οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν ocârmuitorii (începătorii) că ocârmuitorii neamurilor
κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ neamurilor domnesc peste ele și domnesc peste ele şi cei mari le
μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. cei mari îi stăpânesc pe dânşii. stăpânesc.
Μτ Κ-26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ 26. Nu tot aşa va fi între voi, ci, Matei 20:26. Nu tot aşa va fi între
ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, care dintre voi va vrea să fie mai voi, ci care între voi va vrea să
ἔσται ὑμῶν διάκονος, mare, să fie vouă slugă, fie mare să fie slujitorul
vostru.
Μτ Κ-27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι 27. și care dintre voi va vrea să Matei 20:27. Şi care între voi va
πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος fie întâi, să fie vouă slugă; vrea să fie întâiul să vă fie
vouă slugă,
Μτ Κ-28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 28. precum Fiul Omului n-a Matei 20:28. După cum şi Fiul
οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ venit să I se slujească, ci să Omului n-a venit să I se
διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν slujească și să-Și dea sufletul slujească, ci ca să slujească El
αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. Său răscumpărare pentru şi să-Şi dea sufletul
mulţi”. răscumpărare pentru mulţi.
Μτ Κ-29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν 29. Și ieşind ei din Ierihon, Matei 20:29. Şi plecând ei din
ἀπὸ ᾿Ιεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ a mers după Dânsul norod mult. Ierihon, mulţime mare venea în
ὄχλος πολύς. urma Lui.
Μτ Κ-30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ 30. Și iată, doi orbi şezând lângă Matei 20:30. Şi iată doi orbi, care
καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, cale, auzind că Iisus trece, au şedeau lângă drum, auzind că
ἀκούσαντες ὅτι ᾿Ιησοῦς παράγει, strigat, zicând: „Miluieşte-ne pe trece Iisus, au strigat, zicând:
ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, noi, Doamne, Fiul lui David!” Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ. Fiul lui David!
Μτ Κ-31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς 31. Iar norodul i-a certat pe Matei 20:31. Dar mulţimea îi
ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον dânşii ca să tacă, dar ei mai tare certa ca să tacă; ei însă şi mai
ἔκραζον λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, strigau, grăind: „Miluieşte-ne pe tare strigau, zicând: Miluieşte-
Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ. noi, Doamne, Fiul lui David!” ne pe noi, Doamne, Fiul lui
David.
Μτ Κ-32 καὶ στὰς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐφώνησεν 32. Și stând Iisus, i-a strigat pe Matei 20:32. Şi Iisus, stând, i-a
αὐτοὺς καὶ εἶπε· τί θέλετε ποιήσω dânşii și le-a zis: „Ce voiţi să vă chemat şi le-a zis: Ce voiţi să
ὑμῖν; fac vouă?” vă fac?
Μτ Κ-33 λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἵνα 33. Zis-au Lui: „Doamne, să se Matei 20:33. Zis-au Lui: Doamne,
ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί. deşchidă ochii noştri!” să se deschidă ochii noştri.
Μτ Κ-34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 34. Și făcându-I-Se milă, Iisus S- Matei 20:34. Şi făcându-I-se milă,
ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ a atins de ochii lor și îndată au Iisus S-a atins de ochii lor, şi
εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐτῶν οἱ văzut cu ochii lor, și I-au urmat îndată au văzut şi I-au urmat
ὀφθαλμοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. Lui. Lui.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ. CAPITOLUL 21. CAPITOLUL 21


Μτ Κα-1 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς 1. Și când s-au apropiat de Matei 21:1. Iar când s-au apropiat
῾Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Ierusalim, și au venit în de Ierusalim şi au venit la
Βηθσφαγῆ πρὸς τὸ ὄρος τῶν Betfaghe, la muntele Măslinilor, Betfaghe la Muntele
ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλε atunci Iisus a trimis doi ucenici, Măslinilor, atunci Iisus a trimis
δύο μαθητὰς pe doi ucenici,
Μτ Κα-2 λέγων αὐτοῖς· πορεύθητε εἰς 2. Zicându-le lor: „Mergeţi în Matei 21:2. Zicându-le: Mergeţi în
τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ satul care este înaintea voastră, satul care este înaintea voastră
εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην și îndată veţi găsi o asină legată, şi îndată veţi găsi o asină
καὶ πῶλον μετ᾿ αὐτῆς· λύσαντες și mânz cu ea; dezlegându-o, legată şi un mânz cu ea;
ἀγάγετέ μοι. aduceţi-o la Mine. dezlegaţi-o şi aduceţi-o la
Mine.
Μτ Κα-3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε 3. Și de va zice vouă cineva Matei 21:3. Şi dacă vă va zice
ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· ceva, veţi zice, că acestea cineva ceva, veţi spune că-I
εὐθέως δὲ ἀποστέλλει αὐτούς. Domnului trebuiesc, și îndată le trebuie Domnului; şi le va

54
va trimite pe ele”. trimite îndată.
Μτ Κα-4 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα 4. Iar acestea toate s-au făcut, Matei 21:4. Iar acestea toate s-au
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ ca să se plinească ceea ce s-a zis făcut, ca să se împlinească
προφήτου λέγοντος· prin prorocul ce zice: ceea ce s-a spus prin
proorocul, care zice:
Μτ Κα-5 εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ 5. Ziceţi fetei Sionului: Iată, Matei 21:5. "Spuneţi fiicei
ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς Împăratul tău vine la tine blând Sionului: Iată Împăratul tău
καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον și şezând pe asină și pe mânz, vine la tine blând şi şezând pe
υἱὸν ὑποζυγίου. fiul celei de sub jug. asină, pe mânz, fiul celei de sub
jug".
Μτ Κα-6 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ 6. Iar mergând ucenicii și făcând Matei 21:6. Mergând deci ucenicii
καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν precum le-a poruncit lor Iisus, şi făcând după cum le-a
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, poruncit Iisus,
Μτ Κα-7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν 7. au adus asina și mânzul și au Matei 21:7. Au adus asina şi
πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν pus deasupra lor veşmintele lor, mânzul şi deasupra lor şi-au
τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν și a şezut peste ele. pus veşmintele, iar El a şezut
ἐπάνω αὐτῶν. peste ele.
Μτ Κα-8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος 8. Iar cei mai mulţi din norod Matei 21:8. Şi cei mai mulţi din
ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ aşterneau veşmintele lor pe cale, mulţime îşi aşterneau hainele
ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους și alţii tăiau stâlpări din copaci pe cale, iar alţii tăiau ramuri
ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον și le aşterneau pe cale. din copaci şi le aşterneau pe
ἐν τῇ ὁδῷ. cale,
Μτ Κα-9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ 9. Iar noroadele cele ce mergeau Matei 21:9. Iar mulţimile care
οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον înainte și cele ce veneau pe mergeau înaintea Lui şi care
λέγοντες· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυΐδ· urmă, strigau, zicând: „Osana veneau după El strigau zicând:
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν Fiului lui David; bine este Osana Fiului lui David;
ὀνόματι Κυρίου· ὡσαννὰ ἐν τοῖς cuvântat Cel ce vine întru binecuvântat este Cel ce vine
ὐψίστοις numele Domnului! Osana întru întru numele Domnului! Osana
cei de sus!” întru cei de sus!
Μτ Κα-10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς 10. Și intrând El în Ierusalim, s- Matei 21:10. Şi intrând El în
῾Ιεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις a cutremurat toată cetatea, Ierusalim , toată cetatea s-a
λέγουσα τίς ἐστιν οὗτος; zicând: „Cine este Acesta?” cutremurat, zicând: Cine este
Acesta?
Μτ Κα-11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός 11. Iar noroadele ziceau: Matei 21:11. Iar mulţimile
ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ „acesta este Iisus, prorocul cel răspundeau: Acesta este Iisus,
Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας. din Nazaretul Galileii!” proorocul din Nazaretul
Galileii.
Μτ Κα-12 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς 12. Și a intrat Iisus în Matei 21:12. Şi a intrat Iisus în
τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέβαλε templu lui Dumnezeu, și a scos templu şi a alungat pe toţi cei
πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ pe toți cei ce vindeau și ce vindeau şi cumpărau în
ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς cumpărau în templu, și mesele templu şi a răsturnat mesele
τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν schimbătorilor de bani le-a schimbătorilor de bani şi
κατέστρεψε καὶ τὰς καθέδρας τῶν răsturnat și scaunele celor ce scaunele celor care vindeau
πωλούντων τὰς περιστεράς, vindeau porumbei, porumbei.
Μτ Κα-13 καὶ λέγει αὐτοῖς· γέγραπται, 13. și a zis lor: „Scris este: Casa Matei 21:13. Şi a zis lor: Scris
ὁ οἶκός μουοἶκος προσευχῆς Mea, casă de rugăciune se va este: "Casa Mea, casă de
κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν chema; iar voi o aţi făcut-o rugăciune se va chema, iar voi
ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. peşteră tâlharilor”. o faceţi peşteră de tâlhari!"
Μτ Κα-14 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ χωλοὶ 14. Și au venit la Dânsul în Matei 21:14. Şi au venit la El, în
καὶ τυφλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ templu, orbi și şchiopi, și i-a templu, orbi şi şchiopi şi i-a
ἐθεράπευσεν αὐτούς. vindecat pe ei. făcut sănătoşi.
Μτ Κα-15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 15. Iar văzând arhiereii și Matei 21:15. Şi văzând arhiereii şi
οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ cărturarii minunile pe care le-a cărturarii minunile pe care le
ἐποίησε καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας făcut și pe copiii strigând în făcuse şi pe copiii care strigau
ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ templu și zicând: „Osana Fiului în templu şi ziceau: Osana
τῷ υἱῷ Δαυΐδ, ἠγανάκτησαν lui David”, s-au mâniat Fiului lui David, s-au mâniat,
Μτ Κα-16 καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀκούεις τί 16 și I-au zis Lui: „Auzi ce zic Matei 21:16. Şi I-au zis: Auzi ce

55
οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει aceştia? Iar Iisus a zis lor: „Da; zic aceştia? Iar Iisus le-a zis:
αὐτοῖς· ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι niciodată n-aţi citit că din gura Da. Au niciodată n-aţi citit că
ἐκ στόματος νηπίων καὶ pruncilor și a celor ce sug Ți-ai din gura copiilor şi a celor ce
θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον, săvârşit laudă?” sug Ţi-ai pregătit laudă?
Μτ Κα-17 καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς 17. Și lăsându-i pe ei, a ieşit Matei 21:17. Şi lăsându-i, a ieşit
ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς afară din cetate, la Betania, și s- afară din cetate la Betania, şi
Βηθανίαν καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. au sălăşluit acolo. noaptea a rămas acolo.
Μτ Κα-18 Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν 18. Iar dimineața Matei 21:18. Dimineaţa, a doua zi,
πόλιν ἐπείνασε· întorcându-se în cetate a pe când se întorcea în cetate, a
flămânzit; flămânzit;
Μτ Κα-19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς 19. și văzând un smochin lângă Matei 21:19. Şi văzând un
ὁδοῦ ἦλθενἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν cale, a venit la el, și n-a aflat smochin lângă cale, S-a dus la
εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, nimic într-însul, fără numai el, dar n-a găsit nimic în el
καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ frunze, și a zis lui: „De acum să decât numai frunze, şi a zis lui:
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ nu mai fie rod din tine în veci!” De acum înainte să nu mai fie
ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. Și îndată s-a uscat smochinul. rod din tine în veac! Şi
smochinul s-a uscat îndată.
Μτ Κα-20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ 20. Și văzând ucenicii s-au Matei 21:20. Văzând aceasta,
ἐθαύμασαν λέγοντες· πῶς minunat, zicând: „Cum îndată s- ucenicii s-au minunat, zicând:
παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; a uscat smochinul?” Cum s-a uscat smochinul
îndată?
Μτ Κα-21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 21. Iar răspunzând Iisus le-a zis Matei 21:21. Iar Iisus,
εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν lor: „Amin zic vouă: De veţi răspunzând, le-a zis: Adevărat
ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ avea credinţă și nu vă veţi îndoi, grăiesc vouă: Dacă veţi avea
μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ nu numai ceea ce sa făcut credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi
κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι smochinului veţi face, ci și face nu numai ce s-a făcut cu
καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, muntelui acestuia de veţi zice: smochinul, ci şi muntelui
γενήσεται· Ridică-te și te aruncă în mare, acestuia de veţi zice: Ridică-te
va fi; şi aruncă-te în mare, va fi aşa.
Μτ Κα-22 καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε 22. și toate, oricâte veţi cere Matei 21:22. Şi toate câte veţi
ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, întru rugăciune, crezând, veţi cere, rugându-vă cu credinţă,
λήψεσθε. lua”. veţi primi.
Μτ Κα-23 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ 23. Și venind El în templu, Matei 21:23. Iar după ce a intrat
ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι au mers la Dânsul, când învăţa, în templu, s-au apropiat de El,
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ arhiereii și bătrânii poporului pe când învăţa, arhiereii şi
λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ zicând: „Cu ce putere faci bătrânii poporului şi au zis: Cu
ταῦτα ποιεῖς, καὶ τίς σοι ἔδωκετὴν acestea, și cine ţi-a dat ţie ce putere faci acestea? Şi cine
ἐξουσίαν ταύτην; puterea aceasta?” Ţi-a dat puterea aceasta?
Μτ Κα-24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 24. Iar răspunzând Iisus, a zis Matei 21:24. Răspunzând, Iisus le-
εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ lor: „Vă voi întreba și Eu pe voi a zis: Vă voi întreba şi Eu pe
λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέμοι, κἀγὼ un cuvânt, pe care, de Mi-l veţi voi un cuvânt, pe care, de Mi-l
ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα spune, și Eu voi spune vouă cu veţi spune, şi Eu vă voi spune
ποιῶ. ce putere fac acestea. vouă cu ce putere fac acestea:
Μτ Κα-25 τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου πόθεν 25. Botezul lui Ioan de unde a Matei 21:25. Botezul lui Ioan de
ἦν, ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ fost, din cer sau de la oameni?” unde a fost? Din cer sau de la
δὲ διελογίζοντο παρ᾿ ἑαυτοῖς Iar ei cugetau întru sine, zicând: oameni? Iar ei cugetau întru
λέγοντες· ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, „De vom zice: Din cer! Va zice sine, zicând: De vom zice: Din
ἐρεῖ ὴμῖν, διατί οὖν οὐκ nouă: Dar pentru ce n-aţi crezut cer, ne va spune: De ce, dar, n-
ἐπιστεύσατε αὐτῷ· lui? aţi crezut lui?
Μτ Κα-26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ 26. Iar de vom zice: De la Matei 21:26. Iar de vom zice: De
ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον· oameni, ne temem de norod; că la oameni, ne temem de popor,
πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν ᾿Ιωάννην ὡς toți îl au pe Ioan ca proroc”. fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan
προφήτην. de prooroc.
Μτ Κα-27 καὶ ἀποκριθέντες τῷ ᾿Ιησοῦ 27. Și răspunzând lui Iisus, au Matei 21:27. Şi răspunzând ei lui
εἶπον· οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ zis: „Nu ştim”. Zis-a lor și El: Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor
αὐτός· οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ „Nici Eu nu vă spun vouă cu ce şi El: Nici Eu nu vă spun cu ce
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. putere fac acestea. putere fac acestea.

56
Μτ Κα-28 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπός 28. Dar ce vi se pare vouă? Matei 21:28. Dar ce vi se pare?
τις εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν Un om avea doi fii, și mergând Un om avea doi fii. Şi,
τῷ πρώτῳ εἶπε· τέκνον, ὕπαγε la cel dintâi, i-a zis: Fiule, mergi ducându-se la cel dintâi, i-a
σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί astăzi de lucrează în via mea. zis: Fiule, du-te astăzi şi
μου. lucrează în via mea.
Μτ Κα-29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐ 29. Iar el, răspunzând, a zis: Nu Matei 21:29. Iar el, răspunzând, a
θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς vreau; iar mai pe urmă căindu- zis: Mă duc, Doamne, şi nu s-a
ἀπῆλθε. se, a mers. dus.
Μτ Κα-30 καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ 30. Și mergând la al doilea, i-a Matei 21:30. Mergând la al
εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς zis asemenea. Iar el răspunzând, doilea, i-a zis tot aşa; acesta,
εἶπεν· ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθε. a zis. Eu doamne; și n-a mers. răspunzând, a zis: Nu vreau,
apoi căindu-se, s-a dus.
Μτ Κα-31 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ 31. Care dintr-aceşti doi a făcut Matei 21:31. Care dintr-aceştia
θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν αὐτῷ· voia tatălui său?” Zis-au Lui: doi a făcut voia Tatălui? Zis-au
ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· „Cel dintâi”. Zis-a lor Iisus: Lui: Cel de-al doilea. Zis-a lor
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ „Amin zic vouă, că vameşii și Iisus: Adevărat grăiesc vouă că
αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν curvele merg mai înainte de voi vameşii şi desfrânatele merg
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. în împărăţia lui Dumnezeu. înaintea voastră în împărăţia
Μτ Κα-32 ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς 32. Că a venit la voi Ioan, în lui Dumnezeu.
᾿Ιωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ calea dreptăţii, și n-aţi crezut Matei 21:32. Căci a venit Ioan la
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ lui; iar vameşii și curvele au vo în calea dreptăţii şi n-aţi
τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν crezut lui; dar voi văzând nu v- crezut în el, ci vameşii şi
αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ aţi căit după aceea, ca să credeţi desfrânatele au crezut, iar voi
μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ lui. aţi văzut şi nu v-aţi căit nici
πιστεῦσαι αὐτῷ. după aceea, ca să credeţi în el.
Μτ Κα-33 ῎Αλλην παραβολὴν 33. Ascultaţi altă pildă: Era Matei 21:33. Ascultaţi altă pildă:
ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν un om stăpân al casei sale, care Era un om oarecare stăpân al
οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν a sădit vie și a îngrădit-o casei sale, care a sădit vie. A
ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ împrejur cu gard, și a săpat într- împrejmuit-o cu gard, a săpat
περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ însa teasc, și a zidit turn, și a în ea teasc, a clădit un turn şi a
ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ dat-o lucrătorilor, și s-a dus dat-o lucrătorilor, iar el s-a
ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ departe. dus departe.
ἀπεδήμησεν.
Μτ Κα-34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν 34. Iar când s-a apropiat vremea Matei 21:34. Când a sosit timpul
καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους roadelor, a trimis pe slugile sale roadelor, a trimis pe slugile
αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν la lucrători, ca să-i ia roadele sale la lucrători, ca să-i ia
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. lui. roadele.
Μτ Κα-35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ 35. Dar lucrătorii prinzând pe Matei 21:35. Dar lucrătorii,
τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, slugile lui, pe unul l-au bătut, iar punând mâna pe slugi, pe una
ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ pe altul l-au omorât, iar pe altul au bătut-o, pe alta au omorât-
ἐλιθοβόλησαν. cu pietre l-au ucis. o, iar pe alta au ucis-o cu
pietre.
Μτ Κα-36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 36. Iarăşi a trimis, alte slugi, Matei 21:36. Din nou a trimis alte
δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ mai multe decât cele dintâi, și le- slugi, mai multe decât cele
ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. a făcut și acelora asemenea. dintâi, şi au făcut cu ele tot
aşa.
Μτ Κα-37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς 37. Iar m-ai pe urmă a trimis la Matei 21:37. La urmă, a trimis la
αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ei pe fiul său, zicând: Se vor ei pe fiul său zicând: Se vor
ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. ruşina de fiul meu. ruşina de fiul meu.
Μτ Κα-38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν 38. Dar lucrătorii văzând pe fiul, Matei 21:38. Iar lucrătorii viei,
υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ au zis întru sine: Acesta este văzând pe fiul, au zis între ei:
κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν moştenitorul; veniţi să-l omorâm Acesta este moştenitorul; veniţi
αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν pe el și să stăpânim moştenirea să-l omorâm şi să avem noi
κληρονομίαν αὐτοῦ. lui. moştenirea lui.
Μτ Κα-39 καὶ λαβόντες αὐτὸν 39. Și prinzându-l pe el, l-au Matei 21:39. Şi, punând mâna pe
ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ scos afară din vie și l-au omorât. el, l-au scos afară din vie şi l-
ἀπέκτειναν. au ucis.

57
Μτ Κα-40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ 40. Deci, când va veni domnul Matei 21:40. Deci, când va veni
ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς viei, ce va face lucrătorilor stăpânul viei, ce va face acelor
γεωργοῖς ἐκείνοις; acelora?” lucrători?
Μτ Κα-41 λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς 41. Zis-au Lui: „Pe cei răi, cu Matei 21:41. I-au răspuns: Pe
κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν rău îi va pierde și via o vadă aceşti răi, cu rău îi va pierde,
ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις altor lucrători, care vor da lui iar via o va da altor lucrători,
γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν rodurile la vremea lor”. care vor da roadele la timpul
αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς lor.
αὐτῶν.
Μτ Κα-42 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· 42. Zis-a lor Iisus: „Niciodată n- Matei 21:42. Zis-a lor Iisus: Au n-
οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, aţi citit în Scripturi: Piatra pe aţi citit niciodată în Scripturi:
λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ care au nesocotit-o ziditorii, "Piatra pe care au nesocotit-o
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς aceasta s-a făcut în capul ziditorii, aceasta a ajuns să fie
κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου unghiului; de la Domnul s-a în capul unghiului. De la
ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν făcut aceasta, și este minunată Domnul a fost aceasta şi este
ὀφθαλμοῖςἡμῶν; întru ochii noştri? lucru minunat în ochii noştri"?
Μτ Κα-43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι 43. De aceea vă spun vouă că se Matei 21:43. De aceea vă spun că
ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ va lua de la voi împărăţia lui împărăţia lui Dumnezeu se va
Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι Dumnezeu și se va da neamului lua de la voi şi se va da
τοὺς καρποὺς αὐτῆς· care va face rodurile ei. neamului care va face roadele
ei.
Μτ Κα-44 καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον 44. Și cel ce va cădea peste Matei 21:44. Cine va cădea pe
τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ piatra aceasta, se va sfărâma; piatra aceasta se va sfărâma,
ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. iar peste care va cădea ea, îl va iar pe cine va cădea îl va
spulbera”. strivi.
Μτ Κα-45 καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς 45. Și auzind arhiereii și fariseii Matei 21:45. Iar arhiereii şi
καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς pildele Lui, au cunoscut că fariseii, ascultând pildele Lui,
αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν pentru dânşii grăieşte; au înţeles că despre ei
λέγει· vorbeşte.
Μτ Κα-46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν 46. și căutând să-L prindă, s-au Matei 21:46. Şi căutând să-L
κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, temut de norod, fiindcă ca prindă, s-au temut de popor
ἐπειδὴ ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. proroc îl avea pe El. pentru că Îl socotea prooroc.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ. CAPITOLUL 22. CAPITOLUL 22


Μτ Κβ-1 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 1. Și răspunzând Iisus, Matei 22:1. Şi, răspunzând, Iisus a
πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς iarăşi a grăit lor în pilde, vorbit iarăşi în pilde, zicându-
λέγων· zicând: le:
Μτ Κβ-2 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 2. „Asemănatu-s-a împărăţia Matei 22:2. Împărăţia cerurilor
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις cerului, omului împărat, care a asemănatu-s-a omului împărat
ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. făcut nuntă fiului său. care a făcut nuntă fiului său.
Μτ Κβ-3 καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους 3. Și a trimis pe slugile sale să Matei 22:3. Şi a trimis pe slugile
αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους cheme pe cei chemaţi la nuntă, și sale ca să cheme pe cei poftiţi
εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον n-au vrut să vină. la nuntă, dar ei n-au voit să
ἐλθεῖν. vină.
Μτ Κβ-4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 4. Iarăşi a mai trimis pe alte Matei 22:4. Iarăşi a trimis alte
δούλους λέγων· εἴπατε τοῖς slugi, zicând: Ziceţi celor slugi, zicând: Spuneţi celor
κεκλημένοις· ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου chemaţi: Iată că am gătit chemaţi: Iată, am pregătit
ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ prânzul meu; juncii mei și cele ospăţul meu; juncii mei şi cele
σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα hrănite ale mele sau junghiat și îngrăşate s-au junghiat şi toate
ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους· toate sunt gata; veniţi la nuntă. sunt gata. Veniţi la nuntă.
Μτ Κβ-5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ 5. Dar ei nebăgând în seamă, s- Matei 22:5. Dar ei, fără să ţină
μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν au dus: unul la țarina sa, altul la seama, s-au dus: unul la ţarina
ἐμπορίαν αὐτοῦ· neguţătoria sa; sa, altul la neguţătoria lui;
Μτ Κβ-6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς 6. iar ceilalţi prinzând pe slugile Matei 22:6. Iar ceilalţi, punând
δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ lui, i-au pedepsit și i-au omorât mâna pe slugile lui, le-au
ἀπέκτειναν. pe ei. batjocorit şi le-au ucis.
Μτ Κβ-7 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς 7. Iar auzind împăratul acela, s- Matei 22:7. Şi auzind împăratul de

58
ἐκεῖνος ὠργίσθη,καὶ πέμψας τὰ a mâniat, și trimiţând oştile sale, acestea, s-a umplut de mânie,
στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς a pierdut pe ucigaşii aceia și şi trimiţând oştile sale, a
φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν cetatea lor a ars-o. nimicit pe ucigaşii aceia şi
αὐτῶν ἐνέπρησε. cetăţii lor i-au dat foc.
Μτ Κβ-8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· 8. Atunci a zis slugilor sale: Iată Matei 22:8. Apoi a zis către slugile
ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ nunta este gata, dar cei chemaţi sale: Nunta este gata, dar cei
κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· n-au fost vrednici; poftiţi n-au fost vrednici.
Μτ Κβ-9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς 9. mergeţi deci la răspântiile Matei 22:9. Mergeţi deci la
διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν căilor, și pe câţi veţi afla, răspântiile drumurilor şi pe
εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. chemaţi-i la nuntă. câţi veţi găsi, chemaţi-i la
nuntă.
Μτ Κβ-10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι 10. Și ieşind slugile acelea la Matei 22:10. Şi ieşind slugile
ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον răspântii (căii), au adunat pe toţi acelea la drumuri, au adunat
πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε câţi au aflat și răi și buni; și s-a pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi
καὶ ἀγαθούς. καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος umplut nunta de cei ce şedeau. buni, şi s-a umplut casa nunţii
ἀνακειμένων. cu oaspeţi.
Μτ Κβ-11 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς 11. Iar împăratul intrând să Matei 22:11. Iar intrând împăratul
θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν vadă pe cei ce şedeau, văzut-a ca să privească pe oaspeţi, a
ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον acolo pe un om, care nu era văzut acolo un om care nu era
ἔνδυμα γάμου, îmbrăcat în haină de nuntă, îmbrăcat în haină de nuntă,
Μτ Κβ-12 καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς 12. și i-a zis lui: Prietene, cum ai Matei 22:12. Şi i-a zis: Prietene,
εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα intrat aici neavând haină de cum ai intrat aici fără haină de
γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. nuntă? Iar el tăcea. nuntă? El însă a tăcut.
Μτ Κβ-13 τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς 13. Atunci împăratul a zis Matei 22:13. Atunci împăratul a
διακόνοις· δήσαντες αὐτοῦ πόδας slugilor: Legându-i lui mâinile și zis slugilor: Legaţi-l de
καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ picioarele, luaţi-l pe dânsul, și-l picioare şi de mâini şi
ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ aruncaţi întru întunericul cel aruncaţi-l în întunericul cel
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς mai din afară! Acolo va fi mai din afară. Acolo va fi
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. plângerea și scrâşnirea dinţilor. plângerea şi scrâşnirea
dinţilor.
Μτ Κβ-14 πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, 14. Că mulţi sunt chemaţi, dar Matei 22:14. Căci mulţi sunt
ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. puţini aleşi”. chemaţi, dar puţini aleşi.
Μτ Κβ-15 Τότε πορευθέντες οἱ 15 Atunci mergând fariseii, Matei 22:15. Atunci s-au dus
Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον sfat au făcut ca să-L prindă pe fariseii şi au ţinut sfat ca să-L
ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. El în cuvânt. prindă pe El în cuvânt.
Μτ Κβ-16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ 16. Și au trimis la El pe ucenicii Matei 22:16. Şi au trimis la El pe
τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν lor, împreună cu Irodianii, ucenicii lor, împreună cu
῾Ηρῳδιανῶν λέγοντες· διδάσκαλε, zicând: „Învăţătorule, ştim că irodianii, zicând: Învăţătorule,
οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν adevărat ești, și calea lui ştim că eşti omul adevărului şi
τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ Dumnezeu întru adevăr înveţi și întru adevăr înveţi calea lui
οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ nu-Ți pasă de nimeni; că nu Dumnezeu şi nu-Ţi pasă de
βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων· cauţi la faţa oamenilor; nimeni, pentru că nu cauţi la
faţa oamenilor.
Μτ Κβ-17 εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; 17. deci spune nouă: Ce Ți se Matei 22:17. Spune-ne deci nouă:
ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ pare? Se cade a da dajdie Ce Ţi se pare? Se cuvine să
οὔ; Cezarului, sau nu?” dăm dajdie Cezarului sau nu?
Μτ Κβ-18 γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν 18. Iar Iisus cunoscând Matei 22:18. Iar Iisus, cunoscând
πονηρίαν αὐτῶν εἶπε· τί με vicleşugul lor, a zis: „Ce Mă viclenia lor, le-a răspuns: Ce
πειράζετε, ὑποκριταί; ispitiţi, făţarnicilor? Mă ispitiţi, făţarnicilor?
Μτ Κβ-19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα 19. Arătaţi-Mi banul dajdiei”. Matei 22:19. Arătaţi-Mi banul de
τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν Iar ei I-au adus un dinar. dajdie. Iar ei I-au adus un
αὐτῷ δηνάριον, dinar.
Μτ Κβ-20 καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ 20. Și a zis lor: „Al cui este Matei 22:20. Iisus le-a zis: Al cui e
εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; chipul acesta și scrierea cea de chipul acesta şi inscripţia de pe
pe el?” el?
Μτ Κβ-21 λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος. 21. Zis-au Lui: „Ale Cezarului”. Matei 22:21. Răspuns-au ei: Ale
τότε λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε οὖν τὰ Atunci a zis lor: „Daţi dar Cezarului. Atunci a zis lor:

59
Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ înapoi pe cele ce sunt ale Daţi deci Cezarului cele ce
τῷ Θεῷ, Cezarului, Cezarului, și pe cele sunt ale Cezarului şi lui
ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui
Dumnezeu”. Dumnezeu.
Μτ Κβ-22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, 22. Și auzind s-au mirat, și Matei 22:22. Auzind aceasta, s-au
καὶ ἀφέντεςαὐτὸν ἀπῆλθον. lăsându-L pe El s-au dus. minunat şi, lăsându-L, s-au
dus.
Μτ Κβ-23 ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 23. Într-aceea zi au venit la Matei 22:23. În ziua aceea, s-au
προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ dânsul saducheii, care zic, că nu apropiat de El saducheii, cei ce
λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ este înviere, și l-au întrebat pe zic că nu este înviere, şi L-au
ἐπηρώτησαν αὐτὸν El, întrebat,
Μτ Κβ-24 λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσῆς 24. zicând: „Învăţătorule, Moise Matei 22:24. Zicând: Învăţătorule,
εἶπεν, ἐάντις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων a zis: De va muri cineva Moise a zis: Dacă cineva
τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς neavând copii, să ia fratele lui moare neavând copii, fratele
αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ pe femeia lui și să ridice lui să ia de soţie pe cea văduvă
ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ sămânţa fratelui său. şi să ridice urmaşi fratelui său.
αὐτοῦ
Μτ Κβ-25 ἦσαν δὲ παρ᾿ ἡμῖν ἑπτὰ 25. Dar erau la noi şapte fraţi; și Matei 22:25. Deci erau, la noi,
ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας cel dintâi însurându-se a murit, şapte fraţi; şi cel dintâi s-a
ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα și neavând sămânţă, a lăsat pe însurat şi a murit şi, neavând
ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ femeia sa fratelui său; urmaş, a lăsat pe femeia sa
ἀδελφῷ αὐτοῦ· fratelui său.
Μτ Κβ-26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ 26. asemenea și al doilea și al Matei 22:26. Asemenea şi al
τρίτος, ἕωςτῶν ἑπτά· treilea, până la al şaptelea. doilea şi al treilea, până la al
şaptelea.
Μτ Κβ-27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε 27. Iar mai pe urmă de toți a Matei 22:27. În urma tuturor a
καὶ ἡ γυνή. murit și femeia. murit şi femeia.
Μτ Κβ-28 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος 28. La înviere, deci, a căruia Matei 22:28. La înviere, deci, a
τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ dintre cei şapte va fi femeie? Că cărui dintre cei şapte va fi
ἔσχον αὐτήν. toți o au avut pe ea”. femeia? Căci toţi au avut-o de
soţie.
Μτ Κβ-29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 29. Iar Iisus răspunzând, a zis Matei 22:29. Răspunzând, Iisus le-
εἶπεν αὐτοῖς· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες lor: „Vă rătăciţi neştiind a zis: Vă rătăciţi neştiind
τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Scripturile, nici puterea lui Scripturile, nici puterea lui
Θεοῦ. Dumnezeu. Dumnezeu.
Μτ Κβ-30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε 30. Că la înviere nici nu se Matei 22:30. Căci la înviere, nici
γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ însoară nici nu se mărită, ci ca nu se însoară, nici nu se
ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι. îngerii lui Dumnezeu în cer sunt. mărită, ci sunt ca îngerii lui
Dumnezeu în cer.
Μτ Κβ-31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν 31. Iar pentru învierea morţilor, Matei 22:31. Iar despre învierea
νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν au n-aţi citit ceea ce s-a zis vouă morţilor, au n-aţi citit ce vi s-a
ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος, de la Dumnezeu, grăind: spus vouă de Dumnezeu,
zicând:
Μτ Κβ-32 ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ 32. Eu sunt Dumnezeul lui Matei 22:32. "Eu sunt Dumnezeul
καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Avraam și Dumnezeul lui Isaac lui Avraam şi Dumnezeul lui
᾿Ιακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς și Dumnezeul lui Iacov? Nu este Isaac şi Dumnezeul lui Iacov"?
νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. Dumnezeu, Dumnezeu al Nu este Dumnezeul morţilor, ci
morţilor, ci al viilor”. al viilor.
Μτ Κβ-33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 33. Și auzind noroadele, se Matei 22:33. Iar mulţimile,
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. mirau de învăţătura Lui. ascultându-L, erau uimite de
învăţătura Lui.
Μτ Κβ-34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 34. Iar fariseii auzind că a Matei 22:34. Şi auzind fariseii că
ὅτι ἐφίμωσετοὺς Σαδδουκαίους, astupat gurile Saducheilor, s-au a închis gura saducheilor, s-au
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, adunat împreună, adunat laolaltă.
Μτ Κβ-35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ 35. și L-a întrebat pe El unul din Matei 22:35. Unul dintre ei,
αὐτῶν, νομικός, πειράζων αὐτὸν ei, învăţător de Lege, ispitindu-l învăţător de Lege, ispitindu-L
καὶ λέγων· pe El și zicând: pe Iisus, L-a întrebat:

60
Μτ Κβ-36 διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ 36. „Învăţătorule, care poruncă Matei 22:36. Învăţătorule, care
μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; este mai mare în Lege?” poruncă este mai mare în
Lege?
Μτ Κβ-37 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· 37. Iar Iisus a zis lui: „Să iubeşti Matei 22:37. El i-a răspuns: Să
ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν pe Domnul Dumnezeul tău cu iubeşti pe Domnul Dumnezeul
ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ toată inima ta și cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu tot
ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ tău și cu tot cugetul tău. sufletul tău şi cu tot cugetul
σου. tău.
Μτ Κβ-38 αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη 38. Aceasta este întâia și marea Matei 22:38. Aceasta este marea
ἐντολή. poruncă. şi întâia poruncă.
Μτ Κβ-39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· 39. Iar a doua, asemenea Matei 22:39. Iar a doua, la fel ca
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς acesteia: Să iubeşti pe aceasta: Să iubeşti pe
σεαυτόν. aproapele tău ca însuţi pe tine. aproapele tău ca pe tine însuţi.
Μτ Κβ-40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν 40. Într-acestea două porunci Matei 22:40. În aceste două
ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ toată legea și prorocii atârnă”. porunci se cuprind toată Legea
προφῆται κρέμανται. şi proorocii.
Μτ Κβ-41 Συνηγμένων δὲ τῶν 41. Iar fiind adunaţi fariseii, Matei 22:41. Şi fiind adunaţi
Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ i-a întrebat pe ei Iisus, fariseii, i-a întrebat Iisus,
᾿Ιησοῦς
Μτ Κβ-42 λέγων· τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ 42. zicând: „Ce vi se pare vouă Matei 22:42. Zicând: Ce vi se pare
Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν de Hristos? Al cui fiu este?” Zis- despre Hristos? Al cui Fiu
αὐτῷ· τοῦ Δαυΐδ au Lui: „Al lui David”. este? Zis-au Lui: Al lui David.
Μτ Κβ-43 λέγει αὐτοῖς· πῶς οὖν Δαυΐδ 43. Zis-a lor: „Dar cum David Matei 22:43. Zis-a lor: Cum deci
ἐν Πνεύματι Κύριον αὐτὸν καλεῖ cu Duhul Îl numeşte pe El Domn David, în duh, Îl numeşte pe El
λέγων, spunând: Domn? - zicând:
Μτ Κβ-44 εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ 44. Zis-a Domnul Domnului Matei 22:44. "Zis-a Domnul
μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν meu: Șezi de-a dreapta Mea, Domnului meu: Şezi de-a
θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον până ce voi pune pe vrăjmaşii dreapta Mea, până ce voi pune
τῶν ποδῶν σου; Tăi aşternut picioarelor Tale? pe vrăjmaşii Tăi aşternut
picioarelor Tale".
Μτ Κβ-45 εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν 45. Deci dacă David Îl numeşte Matei 22:45. Deci dacă David Îl
Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; pe El Domn, cum fiu al lui numeşte pe El domn, cum este
este?” fiu al lui?
Μτ Κβ-46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ 46. Și nimeni nu putea să-I Matei 22:46. Şi nimeni nu putea
ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ răspundă Lui cuvânt, nici n-a a să-I răspundă cuvânt şi nici n-a
τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας mai îndrăznii cineva dintr-acea mai îndrăznit cineva, din ziua
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι zi să-L mai întrebe. aceea, să-L mai întrebe.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ. CAPITOLUL 23. CAPITOLUL 23


Μτ Κγ-1 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς 1. Atunci Iisus a grăit Matei 23:1 Atunci a vorbit Iisus
ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ noroadelor și ucenicilor Săi, mulţimilor şi ucenicilor Săi,
Μτ Κγ-2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως 2. zicând: „Pe scaunul lui Moise Matei 23:2. Zicând: cărturarii şi
καθέδρας ἐκάθι σαν οἱ γραμματεῖς au şezut cărturarii și fariseii. fariseii au şezut în scaunul lui
καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Moise;
Μτ Κγ-3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν 3. Deci toate câte vor zice vouă Matei 23:3. Deci toate câte vă vor
ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, să păziţi, păziţi și faceţi, iar zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le;
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· după lucrurile lor nu faceţi, că dar după faptele lor nu faceţi,
λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. (ei) zic și nu fac. că ei zic, dar nu fac.
Μτ Κγ-4 δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα 4. Că leagă sarcini grele și cu Matei 23:4. Că leagă sarcini grele
καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν anevoie de purtat, și le pun pe şi cu anevoie de purtat şi le pun
ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ umerii oamenilor, iar ei nici cu pe umerii oamenilor, iar ei nici
δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι degetul lor nu vor să le mişte pe cu degetul nu voiesc să le
κινῆσαι αὐτά. ele. mişte.
Μτ Κγ-5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν 5. Iar toate lucrurile lor le fac Matei 23:5. Toate faptele lor le fac
ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς spre a fi priviți de oameni. că-și ca să fie priviţi de oameni; căci
ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ lăţesc filacteriile lor, și-și îşi lăţesc filacteriile şi îşi
φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι măresc poalele hainelor lor, măresc ciucurii de pe poale.

61
τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν,
Μτ Κγ-6 φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν 6. și iubesc şederile cele mai Matei 23:6. Şi le place să stea în
ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς întâi la ospeţe, și scaunele cele capul mesei la ospeţe şi în
πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς mai de sus în sinagogi, băncile dintâi, în sinagogi,
συναγωγαῖς
Μτ Κγ-7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 7. și închinăciunile (salutările) Matei 23:7. Şi să li se plece lumea
ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν prin târguri (piețe), și a se în pieţe şi să fie numiţi de
ἀνθρώπων ῥαββὶ ῥαββί. chema de oameni: „Rabi, Rabi”. oameni: Rabi.
Μτ Κγ-8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς 8. Iar voi să nu vă numiţi Matei 23:8. Voi însă să nu vă
γὰρ ὑμῶνἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ „rabi”; că unul este Dascălul numiţi rabi, că unul este
Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί vostru (vă este Bunul-Învățător), Învăţătorul vostru: Hristos, iar
ἐστε. Hristos, iar voi toți fraţi sunteţi. voi toţi sunteţi fraţi.
Μτ Κγ-9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν 9. Și tată să nu chemaţi vouă pe Matei 23:9. Şi tată al vostru să nu
ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ pământ; că unul este Tatăl numiţi pe pământ, că Tatăl
ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. vostru, Cel din ceruri. vostru unul este, Cel din
ceruri.
Μτ Κγ-10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς 10. Nici să vă numiţi învăţători; Matei 23:10. Nici învăţători să nu
γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ că unul este Învăţătorul vostru vă numiţi, că Învăţătorul vostru
Χριστός. (vă este Povățuitorul), Hristos. este unul: Hristos.
Μτ Κγ-11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται 11. Iar cel ce este mai mare între Matei 23:11. Şi care este mai mare
ὑμῶν διάκονος. voi să fie vouă slujitor. între voi să fie slujitorul
vostru.
Μτ Κγ-12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν 12. Iar care se va înălţa pe sine Matei 23:12. Cine se va înălţa pe
ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις va fi smerit, și care se va smeri sine se va smeri, şi cine se va
ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. pe sine va fi înălţat. smeri pe sine se va înălţa.
Μτ Κγ-13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 13 Vai vouă, cărturarilor și Matei 23:13. Vai vouă,
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι fariseilor făţarnici! Că mâncaţi cărturarilor şi fariseilor
κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν casele văduvelor și cu pricini făţarnici! Că închideţi
καὶ προφάσει μακρὰ îndelung vă rugați; pentru împărăţia cerurilor înaintea
προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε aceasta mai multă osândă veţi oamenilor; că voi nu intraţi, şi
περισσότερον κρῖμα. lua. nici pe cei ce vor să intre nu-i
Μτ Κγ-14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ lăsaţi.
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε 14. Vai vouă, cărturarilor și Matei 23:14. Vai vouă,
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν fariseilor făţarnici! Că închideţi cărturarilor şi fariseilor
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς împărăţia cerurilor înaintea făţarnici! Că mâncaţi casele
γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς oamenilor; că voi nu intraţi, nici văduvelor şi cu făţărnicie vă
εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. rugaţi îndelung; pentru aceasta
mai multă osândă veţi lua.
Μτ Κγ-15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 15. Vai vouă, cărturarilor și Matei 23:15. Vai vouă,
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε fariseilor făţarnici! Că cărturarilor şi fariseilor
τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν înconjuraţi marea și uscatul ca făţarnici! Că înconjuraţi marea
ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν să faceţi un prozelit, și dacă se şi uscatul ca să faceţi un
γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης face, îl faceţi pe el fiu gheenei ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl
διπλότερον ὑμῶν. îndoit decât pe voi. faceţi fiu al gheenei şi îndoit
16. Vai vouă, călăuze oarbe, decât voi.
Μτ Κγ-16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ care spuneți: „Oricare se jură Matei 23:16. Vai vouă, călăuze
λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, pe templu, nimic nu este; iar oarbe, care ziceţi: Cel ce se va
οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ oricare se jură pe aurul jura pe templu nu este cu nimic
χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. templului, vinovat este (se legat, dar cel ce se va jura pe
îndatorează)”. aurul templului este legat.
Μτ Κγ-17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ 17. Nebuni și orbi! Că ce este Matei 23:17. Nebuni şi orbi! Ce
μείζων ἐστίν ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ mai mare: aurul, sau templul este mai mare, aurul sau
ἁγιάζων τὸν χρυσόν; care sfinţeşte aurul? templul care sfinţeşte aurul?
Μτ Κγ-18 καὶ ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ 18. Și: „Oricare se jură pe altar Matei 23:18. Ziceţi iar: Cel ce se
θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν nimic nu este; iar oricare se va jura pe altar cu nimic nu
ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω jură pe darul ce este deasupra este legat, dar cel ce se va jura
αὐτοῦ, ὀφείλει. lui, vinovat este (se pe darul ce este deasupra

62
îndatorează)”. altarului este legat.
Μτ Κγ-19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ 19. Nebuni și orbi! Că ce este Matei 23:19. Nebuni şi orbi! Ce
μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ mai mare: darul, sau altarul este mai mare, darul sau
θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; care sfinţeşte darul? altarul care sfinţeşte darul?
Μτ Κγ-20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ 20. Deci, cel ce se jură pe altar, Matei 23:20. Deci, cel ce se jură
θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν se jură pe el și pe toate cele pe altar se jură pe el şi pe toate
πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· deasupra lui; câte sunt deasupra lui.
Μτ Κγ-21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ 21. și cel ce se jură pe templu, se Matei 23:21. Deci cel ce se jură pe
ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ jură pe el și pe Cel ce locuieşte templu se jură pe el şi pe Cel
κατοικήσαντι αὐτόν· în el; care locuieşte în el.
Μτ Κγ-22 καὶ ὁ ὁμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ 22. și cel ce se jură pe cer, se Matei 23:22. Cel ce se jură pe cer
ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ jură pe tronul lui Dumnezeu și se jură pe tronul lui Dumnezeu
ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. pe Cel ce şade pe el. şi pe Cel ce şade pe el.
Matei 23:23. Vai vouă,
Μτ Κγ-23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 23. Vai vouă, cărturarilor și cărturarilor şi fariseilor
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι fariseilor făţarnici! Că dați făţarnici! Că daţi zeciuială din
ἀποδεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ τὸ zeciuială din izmă și mărar și izmă, din mărar şi din chimen,
ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ chimen, și aţi lăsat cele mai dar aţi lăsat părţile mai grele
ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, grele ale legii: judecata și mila ale Legii: judecata, mila şi
τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν și credinţa; dar acestea se cădea credinţa; pe acestea trebuia să
πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι să le faceţi și acelea să nu le le faceţi şi pe acelea să nu le
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. lăsaţi. lăsaţi
Μτ Κγ-24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες 24. Călăuzitori orbi, care Matei 23:24. Călăuze oarbe care
τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον strecuraţi ţânţarul și înghiţiţi strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi
καταπίνοντες! cămila! cămila!
Μτ Κγ-25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 25. Vai vouă, cărturarilor și Matei 23:25. Vai vouă,
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι fariseilor făţarnici! Că curăţiţi cărturarilor şi fariseilor
καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου partea cea din afară a paharului făţarnici! Că voi curăţiţi partea
καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ și a blidului, iar dinlăuntru sunt din afară a paharului şi a
γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. pline de răpire și de nedreptate. blidului, iar înăuntru sunt pline
de răpire şi de lăcomie.
Μτ Κγ-26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον 26. Farisee orb, curăţeşte întâi Matei 23:26. Fariseule orb!
πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ partea cea dinlăuntru a Curăţă întâi partea dinăuntru a
τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ paharului și a blidului, ca să fie paharului şi a blidului, ca să
ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. și cea dinafară curată. fie curată şi cea din afară.
Μτ Κγ-27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 27. Vai vouă, cărturarilor și Matei 23:27. Vai vouă,
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι fariseilor făţarnici! Că vă cărturarilor şi fariseilor
παρομοιάζετε τάφοις asemănaţi mormintelor celor făţarnici! Că semănaţi cu
κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν văruite, care din afară se arată mormintele cele văruite, care
φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ frumoase, iar dinlăuntru sunt pe din afară se arată frumoase,
γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης pline de oasele morţilor și de înăuntru însă sunt pline de
ἀκαθαρσίας. toată necurăţia. oase de morţi şi de toată
necurăţia.
Μτ Κγ-28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν 28. Aşa și voi, dinafară vă Matei 23:28. Aşa şi voi, pe din
φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, arătaţi drepţi oamenilor, iar afară vă arătaţi drepţi
ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως dinlăuntru sunteţi plini de oamenilor, înăuntru însă
καὶ ἀνομίας. făţărnicie și fărădelege. sunteţi plini de făţărnicie şi de
fărădelege.
Μτ Κγ-29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 29. Vai vouă, cărturarilor și Matei 23:29. Vai vouă,
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι fariseilor făţarnici! Că zidiţi cărturarilor şi fariseilor
οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν mormintele prorocilor și făţarnici! Că zidiţi mormintele
προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα împodobiţi gropile drepţilor, proorocilor şi împodobiţi pe
τῶν δικαίων, ale drepţilor,
Μτ Κγ-30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς 30. și ziceţi: De am fi fost în Matei 23:30. Şi ziceţi: De am fi
ἡμέραις τῶνπατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν zilele părinţilor noştri, n-am fi fost noi în zilele părinţilor
ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι fost părtaşi lor întru sângele noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei
τῶν προφητῶν. (vărsarea sângelui) prorocilor. la vărsarea sângelui

63
proorocilor.
Μτ Κγ-31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι 31. Prin urmare, voi înşivă Matei 23:31. Astfel, dar,
υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς mărturisiţi că sunteţi fii ai celor mărturisiţi voi înşivă că sunteţi
προφήτας. ce au omorât pe proroci. fii ai celor ce au ucis pe
prooroci.
Μτ Κγ-32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ 32. Și voi umpleţi măsura Matei 23:32. Dar voi întreceţi
μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. părinţilor voştri. măsura părinţilor voştri!
Μτ Κγ-33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! 33. Şerpi, pui de vipere! Cum Matei 23:33. Şerpi, pui de vipere,
πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς veţi scăpa de judecata gheenei? cum veţi scăpa de osânda
γεέννης; gheenei?
Μτ Κγ-34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ 34. De aceea, iată, Eu trimit la Matei 23:34. De aceea, iată Eu
ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας voi proroci și înţelepţi și trimit la voi prooroci şi
καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ cărturari, și dintre dânşii veţi înţelepţi şi cărturari; dintre ei
αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε ucide și veţi răstigni, și dintre veţi ucide şi veţi răstigni;
καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς dânşii veţi bate în adunările dintre ei veţi biciui în sinagogi
συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ voastre, și-i veţi prigoni din şi-i veţi urmări din cetate în
πόλεως εἰς πόλιν, cetate în cetate, cetate,
Μτ Κγ-35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν 35. ca să vină asupra voastră tot Matei 23:35. Ca să cadă asupra
αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς sângele drepţilor, care s-a voastră tot sângele drepţilor
γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ vărsat pe pământ, de la sângele răspândit pe pământ, de la
δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου dreptului Abel, până la sângele sângele dreptului Abel, până la
υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε lui Zaharia fiul lui Varahia, pe sângele lui Zaharia, fiul lui
μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ care l-aţi omorât între templu și Varahia, pe care l-aţi ucis între
θυσιαστηρίου. altar. templu şi altar.
Μτ Κγ-36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει 36. Amin grăiesc vouă, că vor Matei 23:36. Adevărat grăiesc
ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. veni acestea toate peste neamul vouă, vor veni acestea toate
Μτ Κγ-37 ῾Ιερουσαλὴμ ῾Ιερουσαλήμ, ἡ acesta. asupra acestui neam.
ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ 37. Ierusalime, Ierusalime, care- Matei 23:37. Ierusalime,
λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους i omori pe proroci și-i ucizi cu Ierusalime, care omori pe
πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα pietre pe cei trimişi la tine! De prooroci şi cu pietre ucizi pe
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν câte ori am vrut să adun pe fiii cei trimişi la tine; de câte ori
τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία tăi, în ce chip adună găina puii am voit să adun pe fiii tăi, după
ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ săi sub aripi, și n-aţi vrut! cum adună pasărea puii săi sub
ἠθελήσατε. aripi, dar nu aţi voit.
Μτ Κγ-38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος 38. Iată, se lasă vouă casa Matei 23:38. Iată, casa voastră vi
ὑμῶν ἔρημος. voastră pustie. se lasă pustie;
Μτ Κγ-39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με 39. Că zic vouă: De acum nu Mă Matei 23:39. Căci vă zic vouă: De
ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, veţi mai vedea până când veţi acum nu Mă veţi mai vedea,
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν zice: Binecuvântat este Cel ce până când nu veţi zice:
ὀνόματι Κυρίου. vine întru numele Domnului!” Binecuvântat este Cel ce vine
întru numele Domnului.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ. CAPITOLUL 24. CAPITOLUL 24


Μτ Κδ-1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 1. Și ieşind Iisus din templu Matei 24:1. Şi ieşind Iisus din
ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ mergea, și s-au apropiat ucenicii templu, S-a dus şi s-au apropiat
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Lui ca să-I arate zidirile de el ucenicii Lui, ca să-I arate
ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ templului. clădirile templului.
ἱεροῦ 2. Iar Iisus a zis lor: „Vedeţi Matei 24:2. Iar El, răspunzând, le-
Μτ Κδ-2 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ acestea toate? Amin grăiesc a zis: Vedeţi toate acestea?
βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω vouă, nu va rămâne aici piatră Adevărat grăiesc vouă: Nu va
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ pe piatră, care să nu se rămâne aici piatră pe piatră,
λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. risipească”. care să nu se risipească.
Μτ Κδ-3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 3. Și şezând El pe Muntele Matei 24:3. Şi şezând El pe
ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ Măslinilor, s-au apropiat către Muntele Măslinilor, au venit la
οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ Dânsul ucenicii, deosebi, zicând: El ucenicii, de o parte, zicând:
ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ „Spune nouă, când vor fi Spune nouă când vor fi acestea
σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς acestea, și care este semnul şi care este semnul venirii Tale

64
συντελείας τοῦ αἰῶνος; venirii Tale și al sfârşitului şi al sfârşitului veacului?
veacului?”
Μτ Κδ-4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 4. Și răspunzând Iisus a zis lor: Matei 24:4. Răspunzând, Iisus le-a
εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς „Vedeți să nu vă amăgească zis: Vedeţi să nu vă amăgească
πλανήσῃ. cineva pe voi. cineva.
Μτ Κδ-5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 5. Că mulţi vor veni în numele Matei 24:5. Căci mulţi vor veni în
ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și numele Meu, zicând: Eu sunt
Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. pe mulţi vor înşela. Hristos, şi pe mulţi îi vor
amăgi.
Μτ Κδ-6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν 6. Și aveţi să auziţi războaie și Matei 24:6. Şi veţi auzi de
πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· veşti de războaie; căutaţi să nu războaie şi de zvonuri de
ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα vă spăimântaţi; că se cuvine războaie; luaţi seama să nu vă
γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. toate acestea să fie, însă nu va fi speriaţi, căci trebuie să fie
sfârşitul. toate, dar încă nu este
sfârşitul.
Μτ Κδ-7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ 7. Că se va scula neam peste Matei 24:7. Căci se va ridica
ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, neam și împărăţie peste neam peste neam şi împărăţie
καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ împărăţie, și vor fi foamete și peste împărăţie şi va fi foamete
σεισμοὶ κατὰ τόπους· ciumă și cutremure pe alocuri; şi ciumă şi cutremure pe
alocuri.
Μτ Κδ-8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 8. iar acestea toate vor fi Matei 24:8. Dar toate acestea sunt
începutul durerilor. începutul durerilor.
Μτ Κδ-9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς 9. Atunci vă vor da pe voi în Matei 24:9. Atunci vă vor da pe
θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ necazuri și vă vor omorî pe voi voi spre asuprire şi vă vor
ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν și veţi fi urâţi de toate neamurile ucide şi veţi fi urâţi de toate
ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. pentru numele Meu. neamurile pentru numele Meu.
Μτ Κδ-10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται 10. Și atunci se vor sminti mulţi Matei 24:10. Atunci mulţi se vor
πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι și se vor vinde unul pe altul, și se sminti şi se vor vinde unii pe
καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. vor urî unul pe altul. alţii; şi se vor urî unii pe alţii.
Μτ Κδ-11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται 11. Și mulţi proroci mincinoşi se Matei 24:11. Şi mulţi prooroci
ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι vor scula și vor înşela pe mulţi, mincinoşi se vor scula şi vor
πολλούς, amăgi pe mulţi.
Μτ Κδ-12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν 12. și pentru înmulţirea Matei 24:12. Iar din pricina
ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν fărădelegii se va răci dragostea înmulţirii fărădelegii, iubirea
πολλῶν. multora. multora se va răci.
Μτ Κδ-13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 13. Dar cel ce va răbda până în Matei 24:13. Dar cel ce va răbda
οὗτος σωθήσεται. sfârşit, acela se va mântui. până sfârşit, acela se va
mântui.
Μτ Κδ-14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ 14. Și se va propovădui această Matei 24:14. Şi se va propovădui
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ Evanghelie a împărăţiei întru această Evanghelie a
οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς toată lumea, spre mărturie la împărăţiei în toată lumea spre
ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. toate neamurile, și atunci va veni mărturie la toate neamurile; şi
sfârşitul. atunci va veni sfârşitul.
Μτ Κδ-15 ῞Οταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα 15. Deci, când veţi vedea Matei 24:15. Deci, când veţi vedea
τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ urâciunea pustiirii, care s-a zis urâciunea pustiirii ce s-a zis
Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν prin Daniil prorocul, stând în prin Daniel proorocul, stând în
τόπῳ ἁγίῳ -ὁ ἀναγινώσκων locul cel sfânt - cel ce citeşte să locul cel sfânt - cine citeşte să
νοείτω- înţeleagă -, înţeleagă -
Μτ Κδ-16 τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαία 16. atunci cei din Iudeea să fugă Matei 24:16. Atunci cei din Iudeea
φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, la (pe) munţi; să fugă în munţi.
Μτ Κδ-17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ 17. cel ce va fi pe casă să nu se Matei 24:17. Cel ce va fi pe casă
καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας coboare să ia ceva din casa sa; să nu se coboare, ca să-şi ia
αὐτοῦ, lucrurile din casă.
Μτ Κδ-18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ 18. și cel ce va fi în câmp, să nu Matei 24:18. Iar cel ce va fi în
ἐπιστρεψάτω ὀπίσωἆραι τὰ ἱμάτια se întoarcă înapoi să-și ia haina ţarină să nu se întoarcă înapoi,
αὐτοῦ. sa. ca să-şi ia haina.
Μτ Κδ-19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ 19. Iar vai! celora ce vor avea în Matei 24:19. Vai de cele

65
ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν pântece și celora ce vor apleca însărcinate şi de cele ce vor
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. în zilele acelea! alăpta în zilele acelea!
Μτ Κδ-20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ 20. Iar rugaţi-vă ca să nu fie Matei 24:20. Rugaţi-vă ca să nu
γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος fuga voastră iarna, nici sâmbăta. fie fuga voastră iarna, nici
μηδὲ σαββάτῳ. sâmbăta.
Μτ Κδ-21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις 21. Că va fi atunci necaz mare, Matei 24:21. Căci va fi atunci
μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς care n-a fost din începutul lumii strâmtorare mare, cum n-a fost
κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ până acum, nici nu va mai fi. de la începutul lumii până
γένηται. acum şi nici nu va mai fi.
Μτ Κδ-22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ 22. Și de nu s-ar fi scurtat zilele Matei 24:22. Şi de nu s-ar fi
ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα acelea, nu s-ar îi mântuit tot scurtat acele zile, n-ar mai
σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς trupul; dar pentru cei aleşi se scăpa nici un trup, dar pentru
κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. vor scurta zilele acelea. cei aleşi se vor scurta acele
zile.
Μτ Κδ-23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ 23. Atunci de va zice vouă Matei 24:23. Atunci, de vă va zice
ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ cineva: Iată aici este Hristos, cineva: Iată, Mesia este aici
πιστεύσητε· sau acolo, să nu credeţi; sau dincolo, să nu-l credeţi.
Μτ Κδ-24 ἐγερθήσονται γὰρ 24. că se vor scula hristoşi Matei 24:24. Căci se vor ridica
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται mincinoşi și proroci mincinoşi, hristoşi mincinoşi şi prooroci
καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ și vor da semne mari și minuni, mincinoşi şi vor da semne mari
τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ ca să amăgească, de va fi cu şi chiar minuni, ca să
δυνατόν,καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. putinţă, și pe cei aleşi. amăgească, de va fi cu putinţă,
şi pe cei aleşi.
Μτ Κδ-25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 25. Iată mai înainte va-m spus Matei 24:25. Iată, v-am spus de
vouă. mai înainte.
Μτ Κδ-26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ 26. Deci, de vă vor zice vouă, Matei 24:26. Deci, de vă vor zice
ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ iată în pustie este, să nu ieşiţi, vouă: Iată este în pustie, să nu
ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· iată în cămări, să nu credeţi; ieşiţi; iată este în cămări, să nu
Μτ Κδ-27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ credeţi.
ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 27. Că precum iese fulgerul de Matei 24:27. Căci precum fulgerul
φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται la răsărit și se arată pană la iese de la răsărit şi se arată
καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ apus, așa va fi și venirea Fiului până la apus, aşa va fi şi
ἀνθρώπου· Omului; venirea Fiului Omului.
Μτ Κδ-28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, 28 Că unde va fi stârvul, acolo Matei 24:28. Căci unde va fi
ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. se vor aduna vulturii. stârvul, acolo se vor aduna
vulturii.
Μτ Κδ-29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν 29. Iar îndată după necazul Matei 24:29. Iar îndată după
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος acelor zile soarele se va strâmtorarea acelor zile,
σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ întuneca și luna nu-și va da soarele se va întuneca şi luna
δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ lumina sa, și stelele vor cădea nu va mai da lumina ei, iar
ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ din cer, și puterile cerurilor se stelele vor cădea din cer şi
οὐρανοῦ, καὶαἱ δυνάμεις τῶν vor clătina. puterile cerurilor se vor
οὐρανῶν σαλευθήσονται. zgudui.
Μτ Κδ-30 καὶ τότε φανήσεται τὸ 30. Și atunci se va arăta semnul Matei 24:30. Atunci se va arăta pe
σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν Fiului Omului pe cer, și atunci cer semnul Fiului Omului şi
τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται vor plânge toate seminţiile vor plânge toate neamurile
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται pământului și-L vor vedea pe pământului şi vor vedea pe Fiul
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον Fiul Omului venind pe norii Omului venind pe norii cerului,
ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ cerului, cu putere și cu slavă cu putere şi cu slavă multă.
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. multă. Matei 24:31. Şi va trimite pe
Μτ Κδ-31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους 31. Și va trimite pe îngerii Săi cu îngerii Săi, cu sunet mare de
αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς glas mare de trâmbiţă, și vor trâmbiţă, şi vor aduna pe cei
μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς aduna pe cei aleşi ai Lui din cele aleşi ai Lui din cele patru
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων patru vânturi, de la marginile vânturi, de la marginile
ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως cerurilor până la marginile lor. cerurilor până la celelalte
ἄκρων αὐτῶν margini.
Μτ Κδ-32 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε 32. Iar de la smochin vă Matei 24:32. Învăţaţi de la

66
τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος învăţaţi pildă: Când mlădiţa lui smochin pilda: Când mlădiţa
αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα devine fragedă și odrăslește lui se face fragedă şi odrăsleşte
ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτιἐγγὺς τὸ frunze, cunoaşteţi că aproape frunze, cunoaşteţi că vara e
θέρος· este vara; aproape.
Μτ Κδ-33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε 33. aşa și voi, când veţi vedea Matei 24:33. Asemenea şi voi,
ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς acestea toate, cunoașteți că când veţi vedea toate acestea,
ἐστιν ἐπὶ θύραις. aproape este, lângă uşi. să ştiţi că este aproape, la uşi.
Μτ Κδ-34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 34. Amin grăiesc vouă, nu va Matei 24:34. Adevărat grăiesc
παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν trece neamul acesta până când vouă că nu va trece neamul
πάντα ταῦτα γένηται. toate acestea vor fi. acesta, până ce nu vor fi toate
acestea.
Μτ Κδ-35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 35. Cerul și pământul vor trece, Matei 24:35. Cerul şi pământul
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ dar cuvintele Mele nu vor trece. vor trece, dar cuvintele Mele
μὴ παρέλθωσι. nu vor trece.
Μτ Κδ-36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 36. Iar de ziua aceea și Matei 24:36. Iar de ziua şi de
καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ceasul, nimeni nu ştie, nici îngeri ceasul acela nimeni nu ştie,
ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ din ceruri, fără numai Tatăl Meu nici îngerii din ceruri, nici
πατήρ μου μόνος. singur. Fiul, ci numai Tatăl.
Μτ Κδ-37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ 37. Iar precum a fost în zilele lui Matei 24:37. Şi precum a fost în
Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία Noe, așa va fi și venirea Fiului zilele lui Noe, aşa va fi venirea
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου Omului. Fiului Omului.
Μτ Κδ-38 ῞Ωσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς 38. Că precum era în zilele cele Matei 24:38. Căci precum în zilele
ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ mai dinainte de potop: mâncau acelea dinainte de potop,
τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες și beau, se însurau și se măritau, oamenii mâncau şi beau, se
καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας până în ziua întru care a intrat însurau şi se măritau, până în
εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, Noe în corabie, ziua când a intrat Noe în
corabie,
Μτ Κδ-39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν 39. și n-au ştiut până când a Matei 24:39. Şi n-au ştiut până ce
ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, venit potopul și i-a luat pe toți, a venit potopul şi i-a luat pe
οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ așa va fi și venirea Fiului toţi, la fel va fi şi venirea Fiului
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Omului. Omului.
Μτ Κδ-40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ 40. Atunci, doi de vor fi în câmp Matei 24:40. Atunci, din doi care
ἀγρῷ, ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ ὁ (țarină), unul se va lua și unul se vor fi în ţarină, unul se va lua
εἷς ἀφίεται· va lăsa; şi altul se va lăsa.
Μτ Κδ-41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ 41. Două măcinând la moară, Matei 24:41. Din două care vor
μυλῶνι, μία παραλαμβάνεται καὶ una se va lua și una se va lăsa. măcina la moară, una se va lua
μία ἀφίεται. şi alta se va lăsa.
Μτ Κδ-42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 42. Deci: privegheaţi, că nu ştiţi Matei 24:42. Privegheaţi deci, că
οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν în care ceas Domnul vostru va nu ştiţi în care zi vine Domnul
ἔρχεται. veni. vostru.
Μτ Κδ-43 ᾿Εκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ 43. Iar aceasta să cunoaşteţi, că Matei 24:43. Aceea cunoaşteţi, că
ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ de ar şti stăpânul casei la ce de-ar şti stăpânul casei la ce
κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν strajă din noapte va veni hoţul, strajă din noapte vine furul, ar
καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν ar fi privegheat și n-ar fi lăsat priveghea şi n-ar lăsa să i se
οἰκίαν αὐτοῦ. să-i sape casa lui. spargă casa.
Μτ Κδ-44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε 44. Pentru aceasta și voi fiţi Matei 24:44. De aceea şi voi fiţi
ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ gata, că în ceasul în care nu gata, că în ceasul în care nu
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. gândiţi Fiul Omului va veni. gândiţi Fiul Omului va veni.
Μτ Κδ-45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς 45 Oare, cine este sluga cea Matei 24:45. Cine, oare, este
δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν credincioasă și înţeleaptă, pe sluga credincioasă şi înţeleaptă
κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς care l-a pus domnul său peste pe care a pus-o stăpânul peste
θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς slugile sale ca să le dea lor slugile sale, ca să le dea hrană
τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; hrană la vreme? la timp?
Μτ Κδ-46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 46. Fericită este sluga aceea pe Matei 24:46. Fericită este sluga
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει care venind domnul său îl va aceea, pe care venind stăpânul
ποιοῦντα οὕτως. afla făcând așa. său, o va afla făcând aşa.
Μτ Κδ-47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι 47. Amin grăiesc vouă, că peste Matei 24:47. Adevărat zic vouă că

67
τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει toate averile sale îl va pune pe peste toate avuţiile sale o va
αὐτόν. el. pune.
Μτ Κδ-48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος 48. Iar de va zice acea slugă rea Matei 24:48. Iar dacă acea slugă,
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, întru inima sa: zăboveşte domnul rea fiind, va zice în inima sa:
χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, meu a veni, Stăpânul meu întârzie,
Μτ Κδ-49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς 49. și va începe a bate pe cei Matei 24:49. Şi va începe să bată
συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ împreună slugi cu el, și a mânca pe cei ce slujesc împreună cu
πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, și a bea cu beţivii, el, să mănânce şi să bea cu
beţivii,
Μτ Κδ-50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου 50. veni-va domnul slugii aceleia Matei 24:50. Veni-va stăpânul
ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ în ziua întru care nu-l aşteaptă și slugii aceleia în ziua când nu
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, în ceasul întru care nu cunoaște, se aşteaptă şi în ceasul pe care
nu-l cunoaşte,
Μτ Κδ-51 καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ 51. și-l va tăia pe el în două, și Matei 24:51 Şi o va tăia din
τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν partea lui cu făţarnicii o va dregătorie şi partea ei o va
ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ pune; acolo va fi plângerea și pune cu făţarnicii. Acolo va fi
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν scrâşnirea dinţilor. plângerea şi scrâşnirea
ὀδόντων dinţilor.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ. CAPITOLUL 25. CAPITOLUL 25


Μτ Κε-1 Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία 1. Atunci se va asemăna Matei 25:1. Împărăţia cerurilor se
τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, împărăţia cerurilor cu zece va asemăna cu zece fecioare,
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας fecioare, care luându-și care luând candelele lor, au
αὐτῶν ἐξ ῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦcandelele (făcliile) lor, au ieşit ieşit în întâmpinarea mirelui.
νυμφίου. întru întâmpinarea mirelui. Matei 25:2. Cinci însă dintre ele
Μτ Κε-2 πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν 2. Iar cinci dintre ele erau erau fără minte, iar cinci
φρόνιμοι καὶ αἱ πέντε μωραί. înţelepte și cinci nebune. înţelepte.
Μτ Κε-3 αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι τὰς 3. Cele nebune luându-și Matei 25:3. Căci cele fără de
λαμπάδας ἑαυτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ᾿ candelele lor (însele) n-au luat minte, luând candelele, n-au
ἑαυτῶν ἔλαιον· cu ele (însele) untdelemn; luat cu sine untdelemn.
Μτ Κε-4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον
4. iar cele înţelepte au luat Matei 25:4. Iar cele înţelepte au
ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν untdelemn în vasele lor cu luat untdelemn în vase, odată
λαμπάδων αὐτῶν candelele lor. cu candelele lor.
Μτ Κε-5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου 5. Iar zăbovindu-se mirele, au Matei 25:5. Dar mirele întârziind,
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. dormitat (ațipit) toate și au au aţipit toate şi au adormit.
adormit.
Μτ Κε-6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ 6. Iar la miezul nopţii s-a făcut Matei 25:6. Iar la miezul nopţii s-a
γέγονεν· ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται, strigare: Iată mirele vine! Ieşiţi făcut strigare: Iată, mirele
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. întru întâmpinarea lui! vine! Ieşiţi întru întâmpinarea
lui!
Μτ Κε-7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 7. Atunci s-au sculat toate Matei 25:7. Atunci s-au deşteptat
παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν fecioarele acelea și și-au toate acele fecioare şi au
τὰς λαμπάδας αὐτῶν. împodobit candelele lor. împodobit candelele lor.
Μτ Κε-8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις 8. Iar cele nebune au zis celor Matei 25:8. Şi cele fără de minte
εἶπον· δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου înţelepte: Daţi-ne nouă din au zis către cele înţelepte:
ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν untdelemnul vostru, că se sting Daţi-ne din untdelemnul vostru,
σβέννυνται. candelele noastre. că se sting candelele noastre.
Μτ Κε-9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι 9. Dar au răspuns cele înţelepte, Matei 25:9. Dar cele înţelepte le-
λέγουσαι· μήποτε οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν zicând: Nu cumva nu ne va au răspuns, zicând: Nu, ca nu
καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον ajunge nouă și vouă, dar mai cumva să nu ne ajungă nici
πρὸς τοὺς πωλοῦντας bine mergeţi la cei ce vând și vă nouă şi nici vouă. Mai bine
καὶἀγοράσατε ἑαυταῖς. cumpăraţi vouă înșivă. mergeţi la cei ce vând şi
cumpăraţi pentru voi.
Μτ Κε-10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν 10. Iar mergând ele să cumpere, Matei 25:10. Deci plecând ele ca
ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ venit-a mirele și cele ce erau să cumpere, a venit mirele şi
ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾿ αὐτοῦ εἰς gata au intrat cu el la nuntă, și cele ce erau gata au intrat cu el
τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. s-a închis uşa. la nuntă şi uşa s-a închis.

68
Μτ Κε-11 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ 11. Iar mai pe urmă au venit și Matei 25:11. Iar mai pe urmă, au
λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι· κύριε celelalte fecioare, zicând: sosit şi celelalte fecioare,
κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. Doamne, Doamne, deschide-ne zicând: Doamne, Doamne,
nouă. deschide-ne nouă.
Μτ Κε-12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν 12. Iar el răspunzând a zis: Matei 25:12. Iar el, răspunzând, a
λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Amin zic vouă: nu vă ştiu pe voi. zis: Adevărat zic vouă: Nu vă
cunosc pe voi.
Μτ Κε-13 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 13. Drept aceea privegheaţi, că Matei 25:13. Drept aceea,
οἴδατε τὴν ἡμέ ραν οὐδὲ τὴν ὥραν nu ştiţi ziua, nici ceasul întru privegheaţi, că nu ştiţi ziua,
ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. care Fiul Omului va veni. nici ceasul când vine Fiul
Omului.
Μτ Κε-14 ῞Ωσπερ γὰρ ἄνθρωπος 14. Că în ce chip un om Matei 25:14. Şi mai este ca un om
ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους ducându-se departe, a chemat care, plecând departe, şi-a
δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ slugile sale și le-a dat lor avuţia chemat slugile şi le-a dat pe
ὑπάρχοντα αὐτοῦ, sa; mână avuţia sa.
Μτ Κε-15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε 15. și unuia i-a dat cinci talanţi, Matei 25:15. Unuia i-a dat cinci
τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ iar altuia doi, iar altuia unul, talanţi, altuia doi, altuia unul,
κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ fiecăruia după puterea lui, și s-a fiecăruia după puterea lui şi a
ἀπεδήμησεν εὐθέως. dus îndată. plecat.
Μτ Κε-16 πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε 16. Iar, plecând, cel ce luase Matei 25:16. Îndată, mergând, cel
τάλαντα λαβὼνεἰργάσατο ἐναὐτοῖς cinci talanţi a neguţătorit ce luase cinci talanţi a lucrat
καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. (lucrat) cu dânşii și a făcut alţi cu ei şi a câştigat alţi cinci
cinci talanţi. talanţi.
Μτ Κε-17 ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο 17. Asemenea și cel cu doi, a Matei 25:17. De asemenea şi cel
ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. dobândit și acesta alţi doi. cu doi a câştigat alţi doi.
Μτ Κε-18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν 18. Iar cel ce luase unul, Matei 25:18. Iar cel ce luase un
ὤρυξεν ἐν τῇγῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ducându-se a săpat în pământ și talant s-a dus, a săpat o groapă
ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. a ascuns argintul domnului său. în pământ şi a ascuns argintul
Μτ Κε-19 μετὰ δὲ χρόνον πολὺν stăpânului său.
ἔρχεταιὁ κύριος τῶν δούλων 19. Iar după multă vreme a venit Matei 25:19. După multă vreme a
ἐκείνων καὶ συναίρει μετ᾿ αὐτῶν domnul slugilor acelora și a venit şi stăpânul acelor slugi şi
λόγον. făcut socoteală cu dânşii. a făcut socoteala cu ele.
Μτ Κε-20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε 20. Și venind cel ce a luat cinci Matei 25:20. Şi apropiindu-se cel
τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα talanţi, a adus alţi cinci talanţi, care luase cinci talanţi, a adus
πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε zicând: Doamne, cinci talanţi alţi cinci talanţi, zicând:
τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα mi-ai dat mie; iată, alţi cinci Doamne, cinci talanţi mi-ai
πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. talanţi am dobândit cu ei. dat, iată alţi cinci talanţi am
câştigat cu ei.
Μτ Κε-21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· 21. Zis-a lui domnul său: Bine, Matei 25:21. Zis-a lui stăpânul:
εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ slugă bună și credincioasă! Bine, slugă bună şi
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε Peste puţine ai fost credincios, credincioasă, peste puţine ai
καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν peste multe te voi pune; intră fost credincioasă, peste multe
τοῦ κυρίου σου. întru bucuria domnului tău. te voi pune; intră întru bucuria
domnului tău.
Μτ Κε-22 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο 22 Și venind și cel ce a luat doi Matei 25:22. Apropiindu-se şi cel
τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύ ριε, δύο talanţi, a zis: Doamne, doi cu doi talanţi, a zis: Doamne,
τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα talanţi mi-ai dat mie; iată, alţi doi talanţi mi-ai dat, iată alţi
δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. doi talanţi am dobândit cu ei. doi talanţi am câştigat cu ei.
Μτ Κε-23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· 23. Zis-a lui domnul său: Bine, Matei 25:23. Zis-a lui stăpânul:
εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ slugă bună și credincioasă! Bine, slugă bună şi
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολ- λῶν σε Peste puţine ai fost credincios, credincioasă, peste puţine ai
καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν peste multe te voi pune; intră fost credincioasă, peste multe
τοῦ κυρίου σου. întru bucuria domnului tău. te voi pune; intră întru bucuria
domnului tău.
Μτ Κε-24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν 24. Iar venind și cel ce a luat un Matei 25:24. Apropiindu-se apoi şi
τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε, talant, a zis: Doamne, te-am cel care primise un talant, a
ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἀνθρωπος, ştiut că ești om aspru, seceri zis: Doamne, te-am ştiut că eşti

69
θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ unde n-ai semănat și aduni de om aspru, care seceri unde n-ai
συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· unde n-ai risipit; semănat şi aduni de unde n-ai
împrăştiat.
Μτ Κε-25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν 25. și temându-mă, m-am dus de Matei 25:25. Şi temându-mă, m-
ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ am ascuns talantul tău în am dus de am ascuns talantul
γῇ·ἴδε ἔχεις τὸ σόν. pământ; iată ai al tău. tău în pământ; iată ai ce este al
tău.
Μτ Κε-26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος 26. Și răspunzând domnul său, i- Matei 25:26. Şi răspunzând
αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε a zis lui: Slugă vicleană și stăpânul său i-a zis: Slugă
καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου leneşă! Ai ştiut că secer unde n- vicleană şi leneşă, ştiai că
οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ am semănat și adun de unde n- secer de unde n-am semănat şi
διεσκόρπισα! am risipit! adun de unde n-am
împrăştiat?
Μτ Κε-27 ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ 27. Pentru aceasta dar se Matei 25:27. Se cuvenea deci ca tu
ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ cuvenea să fi dat (pui) argintul să pui banii mei la zarafi, şi eu,
ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν meu schimbătorilor (la venind, aş fi luat ce este al meu
σὺν τόκῳ. bancheri), și venind eu aş fi luat cu dobândă.
al meu cu dobândă.
Μτ Κε-28 ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ 28. Luaţi, dar, de la el talantul, Matei 25:28. Luaţi deci de la el
τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ și daţi-l celui ce are zece talanţi. talantul şi daţi-l celui ce are
δέκα τάλαντα. zece talanţi.
Μτ Κε-29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ 29. Că tot celui ce are i se va da Matei 25:29. Căci tot celui ce are i
δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, și-i va prisosi, iar de la cel ce n- se va da şi-i va prisosi, iar de
ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει are, și ceea ce i se pare că are, i la cel ce n-are şi ce are i se va
ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ· se va lua de la dânsul; lua.
Μτ Κε-30 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον 30. Și pe sluga cea netrebnică, Matei 25:30. Iar pe sluga
ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ aruncaţi-o întru întunericul cel netrebnică aruncaţi-o întru
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς mai dinafară; acolo fi plângerea întunericul cel mai din afară.
καὶ ὁ βρυ γμὸς τῶν ὀδόντων și scrâşnirea dinţilor. Acolo va fi plângerea şi
Μτ Κε-31 ῞Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ scrâşnirea dinţilor.
ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 31. Iar când va veni Fiul Matei 25:31. Când va veni Fiul
πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, Omului întru slava Sa, și toți Omului întru slava Sa, şi toţi
τότε καθί σει ἐπὶ θρόνου δόξης sfinţii îngeri cu Dânsul, atunci sfinţii îngeri cu El, atunci va
αὐτοῦ, va şedea pe scaunul slavei Sale, şedea pe tronul slavei Sale.
Μτ Κε-32 καὶ συναχθήσεται ἔμ 32. și se vor aduna înaintea Lui Matei 25:32. Şi se vor aduna
προσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ toate neamurile, și-i va despărţi înaintea Lui toate neamurile şi-
ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων pe unii de alții precum desparte i va despărţi pe unii de alţii,
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ păstorul oile de capre, precum desparte păstorul oile
πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, de capre.
Μτ Κε-33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα 33. și va pune oile de-a dreapta Matei 25:33. Şi va pune oile de-a
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ Sa, iar caprele de-a stânga. dreapta Sa, iar caprele de-a
εὐωνύμων. stânga.
Μτ Κε-34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ 34. Atunci va zice Împăratul Matei 25:34. Atunci va zice
δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι celor de-a dreapta Lui: „Veniţi Împăratul celor de-a dreapta
τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε binecuvântaţii Părintelui meu, Lui: Veniţi, binecuvântaţii
τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν moşteniţi împărăţia care este Tatălui Meu, moşteniţi
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. pregătită vouă de la întemeierea împărăţia cea pregătită vouă
lumii. de la întemeierea lumii.
Μτ Κε-35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ 35. Că am flămânzit și Mi-aţi dat Matei 25:35. Căci flămând am fost
μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ de am mâncat, am însetat și Mi- şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat
με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, aţi dat de am băut, străin am fost am fost şi Mi-aţi dat să beau;
și M-aţi primit, străin am fost şi M-aţi primit;
Μτ Κε-36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, 36. gol și M-aţi îmbrăcat, bolnav Matei 25:36. Gol am fost şi M-aţi
ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν am fost și M-aţi cercetat, în îmbrăcat; bolnav am fost şi M-
φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. temniţă am fost și aţi venit la aţi cercetat; în temniţă am fost
Mine”. şi aţi venit la Mine.
Μτ Κε-37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ 37. Atunci vor răspunde Lui Matei 25:37. Atunci drepţii Îi vor

70
οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε drepţii, zicând: „Doamne, când răspunde, zicând: Doamne,
εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ Te-am văzut flămând și Te-am când Te-am văzut flămând şi
διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; hrănit, sau însetat și Ţi-am dat Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-
de ai băut? am dat să bei?
Μτ Κε-38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ 38. Sau (Iar) când Te-am văzut Matei 25:38. Sau când Te-am
συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ străin și Te-am primit, sau gol și văzut străin şi Te-am primit,
περιεβάλομεν; Te-am îmbrăcat? sau gol şi Te-am îmbrăcat?
Μτ Κε-39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ 39. Sau când Te-am văzut Matei 25:39. Sau când Te-am
ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σέ; bolnav, sau în temniţă și am văzut bolnav sau în temniţă şi
venit la Tine?” am venit la Tine?
Μτ Κε-40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς 40. Și răspunzând Împăratul, va Matei 25:40. Iar Împăratul,
ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ zice lor: „Amin zic vouă, răspunzând, va zice către ei:
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν întrucât aţi făcut unuia dintr- Adevărat zic vouă, întrucât aţi
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai
ἐποιήσατε. aţi făcut”. Mei, prea mici, Mie Mi-aţi
făcut.
Μτ Κε-41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ 41. Atunci va zice și celor de-a Matei 25:41. Atunci va zice şi
εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ stânga Lui: „Duceţi-vă de la celor de-a stânga: Duceţi-vă de
κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον Mine, blestemaţilor, în focul cel la Mine, blestemaţilor, în focul
τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ veşnic, care este gătit diavolului cel veşnic, care este gătit
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. și îngerilor lui. diavolului şi îngerilor lui.
Μτ Κε-42 ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ 42. Că am flămânzit și nu Mi-aţi Matei 25:42. Căci flămând am fost
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ dat să mănânc, am însetat și nu şi nu Mi-aţi dat să mănânc;
οὐκ ἐποτίσατέ με, Mi-aţi dat să beau, însetat am fost şi nu Mi-aţi dat
să beau;
Μτ Κε-43 ξένος ἤμην, καὶ οὐ 43. străin am fost și nu M-aţi Matei 25:43. Străin am fost şi nu
συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ primit, gol și nu M-aţi îmbrăcat, M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi
περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν bolnav și în temniţă și nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă,
φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. cercetat”. şi nu M-aţi cercetat.
Μτ Κε-44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ 44. Atunci vor răspunde Lui și Matei 25:44. Atunci vor răspunde
καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε ei, zicând: „Doamne, când Te- şi ei, zicând: Doamne, când Te-
εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ am văzut flămând, sau însetat, am văzut flămând, sau însetat,
ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν sau străin, sau gol, sau bolnav, sau străin, sau gol, sau bolnav,
φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; sau în temniţă și n-am slujit sau în temniţă şi nu Ţi-am
Ţie?” slujit?
Μτ Κε-45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς 45. Atunci le va răspunde, Matei 25:45. El însă le va
λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον zicând: „Amin grăiesc vouă, răspunde, zicând: Adevărat zic
οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν întrucât n-aţi făcut unuia dintr- vouă: Întrucât nu aţi făcut
ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. aceşti prea mici, nici Mie n-aţi unuia dintre aceşti prea mici,
făcut”. nici Mie nu Mi-aţi făcut.
Μτ Κε-46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς 46. Și vor merge aceştia în (la) Matei 25:46. Şi vor merge aceştia
κόλασιν αἰώ νιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς munca (pedeapsă) veşnică, iar la osândă veşnică, iar drepţii la
ζωὴν αἰώνιον. drepţii în viaţa veşnică”. viaţă veşnică.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ. CAPITOLUL 26. CAPITOLUL 26


Μτ Κστ-1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 1. Și a fost când a săvârşit Matei 26:1. Iar după ce a sfârşit
᾿Ιησοῦς πάντας τοὺς λόγους Iisus toate cuvintele acestea, a toate aceste cuvinte, a zis Iisus
τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· zis ucenicilor Săi: către ucenicii Săi:
Μτ Κστ-2 οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας 2. „Şiiţi că după două zile Matei 26:2. Ştiţi că peste două zile
τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Paştile vor fi, și Fiul Omului se va fi Paştile şi Fiul Omului va
ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ va da să se răstignească”. fi dat să fie răstignit.
σταυρωθῆναι.
Μτ Κστ-3 τότε συνήχθησαν οἱ 3. Atunci s-au adunat arhiereii și Matei 26:3. Atunci arhiereii şi
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ cărturarii și bătrânii poporului bătrânii poporului s-au adunat
πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν în curtea arhiereului, ce se în curtea arhiereului, care se
τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου numea Caiafa. numea Caiafa.
Καϊάφα,

71
Μτ Κστ-4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν 4. Și sfat au făcut să prindă pe Matei 26:4. Şi împreună s-au
᾿Ιησοῦν δόλῳ κρατήσωσι καὶ Iisus cu vicleşug și să-l omoare. sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu
ἀποκτείνωσιν. vicleşug, şi să-L ucidă.
Μτ Κστ-5 ἔλεγον δέ· μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, 5. Și ziceau: „Nu în ziua Matei 26:5. Dar ziceau: Nu în ziua
ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. praznicului, ca să nu se facă praznicului, ca să nu se facă
tulburare în popor”. tulburare în popor.
Μτ Κστ-6 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γενομένου ἐν 6. Iar fiind Iisus în Betania, Matei 26:6. Fiind Iisus în Betania,
Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ în casa lui Simon leprosul, în casa lui Simon Leprosul,
λεπροῦ, Matei 26:7. S-a apropiat de El o
Μτ Κστ-7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 7. venit-a la Dânsul o femeie femeie, având un alabastru cu
ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα având un alabastru cu mir de mir de mare preţ, şi l-a turnat
βαρυτίμου, καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν mult preţ, și l-a turnat pe capul pe capul Lui, pe când şedea la
κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμένου. Lui, şezând El. masă.
Μτ Κστ-8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 8. Iar ucenicii Lui văzând, le-a Matei 26:8. Şi văzând ucenicii, s-
ἠγανάκτησαν λέγοντες· εἰς τί ἡ părut rău, zicând: „Pentru ce sa au mâniat şi au zis: De ce
ἀπώλεια αὕτη; făcut această pagubă? risipa aceasta?
Μτ Κστ-9 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον 9. Că se putea vinde acest mir Matei 26:9. Căci mirul acesta se
πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι τοῖς scump și să se dea săracilor”. putea vinde scump, iar banii să
πτωχοῖς. se dea săracilor.
Μτ Κστ-10 γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 10. Iar Iisus cunoscând a zis lor: Matei 26:10. Dar Iisus, cunoscând
αὐτοῖς· τί κόπους παρέχετε τῇ „Pentru ce faceţi supărare gândul lor, le-a zis: Pentru ce
γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν femeii? Că bun lucru a făcut cu faceţi supărare femeii? Căci
εἰργάσατο εἰς ἐμέ. Mine. lucru bun a făcut ea faţă de
Mine.
Μτ Κστ-11 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε 11. Că pe săraci totdeuna îi Matei 26:11. Căci pe săraci
ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ aveţi cu voi, iar pe Mine nu Mă totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe
πάντοτε ἔχετε. aveţi totdeauna. Mine nu Mă aveţi totdeauna;
Μτ Κστ-12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον 12. Că turnând ea mirul acesta Matei 26:12. Că ea, turnând mirul
τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου, πρὸς τὸ pe trupul Meu, spre îngroparea acesta pe trupul Meu, a făcut-o
ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. Mea a făcut. spre îngroparea Mea.
Μτ Κστ-13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν 13. Amin grăiesc vouă: Oriunde Matei 26:13. Adevărat zic vouă:
κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν se va propovădui Evanghelia Oriunde se va propovădui
ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ aceasta, în toată lumea, să Evanghelia aceasta, în toată
ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον spuneți și ce a făcut ea, întru lumea, se va spune şi ce-a făcut
αὐτῆς. pomenirea ei”. ea, spre pomenirea ei.
Μτ Κστ-14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν 14. Atunci unul din cei Matei 26:14. Atunci unul din cei
δώδεκα, ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας doisprezece, care se numea Iuda doisprezece, numit Iuda
᾿Ισκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς Iscarioteanul, mergând la Iscarioteanul, ducându-se la
εἶπε· arhierei, le-a zis: arhierei,
Μτ Κστ-15 τί θέλετέ μοι δοῦναι, καὶ 15. „Ce-mi veţi da mie, și eu îl Matei 26:15. A zis: Ce voiţi să-mi
ἐγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ voi da pe El vouă?” Iar ei i-au daţi şi eu Îl voi da în mâinile
ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. pus lui treizeci de arginţi. voastre? Iar ei i-au dat treizeci
de arginţi.
Μτ Κστ-16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει 16. Și de atunci căuta vreme cu Matei 26:16. Şi de atunci căuta un
εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. prilej ca să-L dea pe El. prilej potrivit ca să-L dea în
mâinile lor.
Μτ Κστ-17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων 17. Iar în ziua cea dintâi a Matei 26:17. În cea dintâi zi a
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ azimilor au venit ucenicii la Azimelor, au venit ucenicii la
λέγοντες αὐτῷ· ποῦ θέλεις Iisus, zicând Lui: „Unde voieşti Iisus şi L-au întrebat: Unde
ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; să-Ți pregătim să mănânci voieşti să-Ţi pregătim să
Paștile?” mănânci Paştile?
Μτ Κστ-18 ὁ δὲ εἶπεν· ὑπάγετε εἰς τὴν 18. Iar El a zis: „Mergeţi în oraş Matei 26:18. Iar El a zis: Mergeţi
πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε la oare cine și ziceţi lui: în cetate, la cutare şi spuneţi-i:
αὐτῷ· ὁ διδάσκαλος λέγει, ὁ καιρός Învăţătorul zice: Vremea Mea Învăţătorul zice: Timpul Meu
μου ἐγγύς ἐστι· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ aproape este; la tine voi face este aproape; la tine vreau să
πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. Paştile cu ucenicii Mei”. fac Paştile cu ucenicii Mei.
Μτ Κστ-19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς 19. Și au făcut ucenicii precum Matei 26:19. Şi ucenicii au făcut

72
συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ le-a poruncit lor Iisus, și au precum le-a poruncit Iisus şi au
ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. pregătit Paştile. pregătit Paştile.
Μτ Κστ-20 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 20. Iar făcându-se seară a şezut Matei 26:20. Iar când s-a făcut
ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα. cu cei doisprezece. seară, a şezut la masă cu cei
doisprezece ucenici.
Μτ Κστ-21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν· 21. Și pe când mâncau le-a zis: Matei 26:21. Şi pe când mâncau,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν „Amin grăiesc vouă, că unul din Iisus a zis: Adevărat grăiesc
παραδώσει με. voi Mă va vinde”. vouă, că unul dintre voi Mă va
vinde.
Μτ Κστ-22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα 22. Iar ei întristându-se foarte, Matei 26:22. Şi ei, întristându-se
ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος au început a zice lui, fiecare foarte, au început să-I zică
αὐτῶν· μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε; dintr-înşii; nu cumva eu sunt fiecare: Nu cumva eu sunt,
Doamne? Doamne?
Μτ Κστ-23 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ὁ 23. Iar El răspunzând, a zis: Cel Matei 26:23. Iar El, răspunzând, a
ἐμβάψας μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ ce a întins cu Mine mâna în blid, zis: Cel ce a întins cu Mine
τὴν χεῖρα, οὖτός με παραδώσει. acela va să Mă vândă. mâna în blid, acela Mă va
vinde.
Μτ Κστ-24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 24. Ci Fiul Omului va merge, Matei 26:24. Fiul Omului merge
ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ precum este scris pentru el, dar precum este scris despre El.
αὐτοῦ· οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ vai omului aceluia prin care Fiul Vai, însă, acelui om prin care
ἐκείνῳ δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Omului se vinde! Mai bine ar îi Fiul Omului se vinde! Bine era
παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ fost lui de nu s-ar fi născut omul de omul acela dacă nu se
ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. acela. năştea.
Μτ Κστ-25 ἀποκριθεὶς δὲ ᾿Ιούδας ὁ 25. Și răspunzând Iuda, cel ce l- Matei 26:25. Şi Iuda, cel ce L-a
παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε· μήτι ἐγώ a vândut pe el, a zis: nu cumva vândut, răspunzând a zis: Nu
εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ· σὺ εἶπας. sunt eu, învăţătorul? Zis-a lui: tu cumva sunt eu, Învăţătorule?
ziseşi. Răspuns-a lui: Tu ai zis.
Μτ Κστ-26 ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν 26. Deci mâncând ei, luând Matei 26:26. Iar pe când mâncau
λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν ἄρτον καὶ Iisus pâinea și binecuvântând, a ei, Iisus, luând pâine şi
εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου frânt și a dat ucenicilor și a zis: binecuvântând, a frânt şi, dând
τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε Luaţi, mâncaţi; acesta este ucenicilor, a zis: Luaţi,
φάγετε τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου. trupul meu. mâncaţi, acesta este trupul
Meu.
Μτ Κστ-27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ 27. Și luând paharul și Matei 26:27. Şi luând paharul şi
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς mulţumind a dat lor, zicând: mulţumind, le-a dat, zicând:
λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· Beţi dintru acesta toţi,
Μτ Κστ-28 τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου 28. Beţi dintru acesta toți, că Matei 26:28. Că acesta este
τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ acesta este sângele meu al legii Sângele Meu, al Legii celei noi,
πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν celei noi, care pentru mulţi se care pentru mulţi se varsă spre
ἁμαρτιῶν. varsă spre iertarea păcatelor. iertarea păcatelor.
Μτ Κστ-29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω 29. Și zic vouă, că nu voi mai Matei 26:29. Şi vă spun vouă că
ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος bea de acum dintr-această roadă nu voi mai bea de acum din
τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας a viţii, până în ziua aceea când o acest rod al viţei până în ziua
ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν voi bea pe aceasta cu voi nouă aceea când îl voi bea cu voi,
καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός întru împărăţia Tatălui meu. nou, întru împărăţia Tatălui
μου. Meu.
Μτ Κστ-30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς 30. Și dând laudă, au ieşit Matei 26:30. Şi după ce au cântat
τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. τότε λέγει în muntele Măslinilor. laude, au ieşit la Muntele
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· Atunci a zis lor Iisus: Măslinilor.
Μτ Κστ-31 πάντες ὑμεῖς 31. voi toți vă veţi sminti întru Matei 26:31. Atunci Iisus le-a zis:
σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ mine în noaptea aceasta, că scris Voi toţi vă veţi sminti întru
νυκτὶ ταύτῃ· γέγραπται γάρ, πατάξω este: bate-voi păstorul și se vor Mine în noaptea aceasta căci
τὸν ποιμένα, καὶ risipi oile turmei. scris este: "Bate-voi păstorul şi
διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα se vor risipi oile turmei".
τῆς ποίμνης· 32. Dar după ce voi învia, voi Matei 26:32. Dar după învierea
Μτ Κστ-32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναι με merge mai înainte de voi în Mea voi merge mai înainte de
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Galileea. voi în Galileea.

73
Μτ Κστ-33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 33. Și răspunzând Petru, a zis Matei 26:33. Iar Petru,
εἶπεν αὐτῷ· εἰ πάντες lui: deşi toți se vor sminti întru răspunzând, I-a zis: Dacă toţi
σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ tine, iar eu niciodată nu mă voi se vor sminti întru Tine, eu
οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. sminti. niciodată nu mă voi sminti.
Μτ Κστ-34 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν 34. Zis-a Iisus lui: amin zic ţie, Matei 26:34. Zis-a Iisus lui:
λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν că într-această noapte, mai Adevărat zic ţie că în noaptea
ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ înainte de a cânta cocoşul, de aceasta, mai înainte de a cânta
με. trei ori te vei lepăda de mine. cocoşul, de trei ori te vei
Μτ Κστ-35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κἂν 35. Zis-a Petru lui: de mi s-ar lepăda de Mine.
δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε întâmpla și a muri împreună cu Matei 26:35. Petru i-a zis: Şi de ar
ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως δὲ καὶ tine, nu mă voi lepăda de tine. fi să mor împreună cu Tine, nu
πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. Aşijderea încă și toți ucenicii au mă voi lepăda de Tine. Şi toţi
zis. ucenicii au zis la fel.
Μτ Κστ-36 Τότε ἔρχεται μετ᾿ αὐτῶν ὁ 36. Atunci a venit Iisus Matei 26:36. Atunci Iisus a mers
᾿Ιησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον împreună cu dânşii în satul ce se împreună cu ei la un loc ce se
Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς numeşte Ghetsimani, și a zis cheamă Ghetsimani şi a zis
μαθηταῖς· καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ucenicilor: şedeţi aici până voi ucenicilor: Şedeţi aici, până ce
ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ. merge să mă rog acolo. Mă voi duce acolo şi Mă voi
ruga.
Μτ Κστ-37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον 37. Și luând pe Petru și pe cei Matei 26:37. Şi luând cu Sine pe
καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου doi fii ai lui Zevedei, a început a Petru şi pe cei doi fii ai lui
ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. se întrista și a se mâhni. Zevedeu, a început a Se întrista
şi a Se mâhni.
Μτ Κστ-38 τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· 38 Atunci a zis lor Iisus: întristat Matei 26:38. Atunci le-a zis:
περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως este sufletul meu până la Întristat este sufletul Meu până
θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ moarte; rămâneţi aici și la moarte. Rămâneţi aici şi
γρηγορεῖτε μετ᾿ ἐμοῦ. privegheaţi împreună cu mine. privegheaţi împreună cu Mine.
Μτ Κστ-39 καὶ προελθὼν μικρὸν 39. Și mergând puţin mai Matei 26:39. Şi mergând puţin mai
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ înainte, a căzut pe faţa sa, înainte, a căzut cu faţa la
προσευχόμενος καὶ λέγων· πάτερ rugându-se și zicând: Părintele pământ, rugându-Se şi zicând:
μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω meu, de este cu putinţă, treacă Părintele Meu, de este cu
ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν de la mine paharul acesta; însă putinţă, treacă de la Mine
οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ. nu precum voiesc eu, ci precum paharul acesta! Însă nu precum
tu. voiesc Eu, ci precum Tu
Μτ Κστ-40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς 40. Și a venit către ucenici și i-a voieşti.
μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς aflat pe dânşii dormind, și a zis Matei 26:40. Şi a venit la ucenici
καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· lui Petru: așa, n-aţi putut un şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui
οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν ceas a privegheaţi împreună cu Petru: Aşa, n-aţi putut un ceas
γρηγορῆσαι μετ᾿ ἐμοῦ! mine. să privegheaţi cu Mine!
Μτ Κστ-41 γρηγορεῖτε καὶ 41. Privegheaţi și vă rugaţi ca să Matei 26:41. Privegheaţi şi vă
προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς nu intraţi în ispită; că duhul este rugaţi, ca să nu intraţi în ispită.
πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα osârduitor. iar trupul Căci duhul este osârduitor, dar
πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. neputincios. trupul este neputincios.
Μτ Κστ-42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν 42. Iarăşi a doua oară mergând Matei 26:42. Iarăşi ducându-se, a
προσηύξατο λέγων· πάτερ μου, εἰ s-a rugat, zicând: Părintele meu, doua oară, s-a rugat, zicând:
οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον de nu poate trece acest pahar de Părintele Meu, dacă nu este cu
παρελθεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ la mine, ca să nu-l beau pe el, fie putinţă să treacă acest pahar,
πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. voia ta. ca să nu-l beau, facă-se voia
Ta.
Μτ Κστ-43 καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς 43. Și venind i-a aflat pe dânşii Matei 26:43. Şi venind iarăşi, i-a
πάλιν καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ iarăşi dormind, că erau ochii lor aflat dormind, căci ochii lor
αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. îngreuiaţi. erau îngreuiaţi.
Μτ Κστ-44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν 44. Și lăsându-i pe ei, mergând, Matei 26:44. Şi lăsându-i, S-a dus
πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν iarăşi s-a rugat a treia oară, iarăşi şi a treia oară S-a rugat,
αὐτὸν λόγον εἰπών. acelaş cuvânt zicând. acelaşi cuvânt zicând.
Μτ Κστ-45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς 45. Atunci a venit la ucenicii săi Matei 26:45. Atunci a venit la
μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· și le-a zis lor: dormiţi de acum și ucenici şi le-a zis: Dormiţi de

74
καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ vă odihniţi; iată, s-a apropiat acum şi vă odihniţi! Iată s-a
ἀναπαύεσθε! ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα ceasul și Fiul Omului se va da în apropiat ceasul şi Fiul Omului
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου mâinile păcătoşilor. va fi dat în mâinile
παραδίδοται εἰς χεῖρας păcătoşilor.
ἁμαρτωλῶν. Matei 26:46. Sculaţi-vă să
Μτ Κστ-46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ 46. Sculaţi-vă să mergem; iată s- mergem, iată s-a apropiat cel
ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με. a apropiat cela ce m-a vândut. ce M-a vândut.
Μτ Κστ-47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 47. Și încă el grăind, iată Matei 26:.47. Şi pe când vorbea
ἰδοὺ ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, Iuda unul din cei doisprezece a încă, iată a sosit Iuda, unul
καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ venit, și împreună cu el norod dintre cei doisprezece, şi
μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν mult, cu săbii și cu fuşti, trimişi împreună cu el mulţime multă,
ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ de Arhierei și de bătrânii cu săbii şi cu ciomege, de la
λαοῦ. poporului. arhierei şi de la bătrânii
poporului.
Μτ Κστ-48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν 48 Iar cela ce-i vânduse pe el, Matei 26:48. Iar vânzătorul le-a
ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων· ὃν le-a dat lor semn, zicând: pe dat semn, zicând: Pe care-L voi
ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι· κρατήσατε care voi săruta, acela este, săruta, Acela este: puneţi mâna
αὐτόν. prindeţi-l pe el. pe El.
Μτ Κστ-49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ 49. Și îndată apropiindu-se de Matei 26:49. Şi îndată,
᾿Ιησοῦ εἶπε· χαῖρε, ῥαββί, καὶ Iisus, a zis: bucură-te apropiindu-se de Iisus, a zis:
κατεφίλησεν αὐτόν. Învăţătorule! Și l-a sărutat pe el. Bucură-Te, Învăţătorule! Şi L-a
sărutat.
Μτ Κστ-50 ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· 50. Iar Iisus a zis lui: prietene, Matei 26:50. Iar Iisus i-a zis:
ἑταῖρε, ἐφ᾿ ᾧ πάρει. τότε pentru ce ai venit? Atunci Prietene, pentru ce ai venit?
προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας apropiindu-se ei au pus mâinile Atunci ei, apropiindu-se, au
ἐπὶ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐκράτησαν pe Iisus și l-au prins pe el. pus mâinile pe Iisus şi L-au
αὐτόν. prins.
Μτ Κστ-51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ 51. Și iată unul din cei ce era cu Matei 26:51. Şi iată, unul dintre
᾿Ιησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα Iisus, întinzându-și mâna și-a cei ce erau cu Iisus, întinzând
ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ scos sabia sa, și lovind pe sluga mâna, a tras sabia şi, lovind pe
πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως Arhiereului, i-a, tăiat urechea sluga arhiereului, i-a tăiat
ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. lui. urechea.
Μτ Κστ-52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· 52. Atunci a zis Iisus lui: Matei 26:52. Atunci Iisus i-a zis:
ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς întoarce sabia ta în locul ei, că Întoarce sabia ta la locul ei, că
τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ toți cei ce scot sabie, de sabie toţi cei ce scot sabia, de sabie
λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ vor muri. vor pieri.
ἀποθανοῦνται. 53. Au ţi se pare că nu pot a Matei 26:53. Sau ţi se pare că nu
Μτ Κστ-53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ruga acum pe Tatăl meu, și să- pot să rog pe Tatăl Meu şi să-
ἄρτι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, mi puie mie înainte mai mult Mi trimită acum mai mult de
καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ decât douăsprezece legheoane douăsprezece legiuni de
δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων; de îngeri? îngeri?
Μτ Κστ-54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ 54. Dar cum se vor împlini Matei 26:54. Dar cum se vor
γραφαὶ ὅτι οὕτωδεῖ γενέσθαι; scripturile, care zic, că așa sa împlini Scripturile, că aşa
cade să fie? trebuie să fie?
Μτ Κστ-55 ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ 55. Într-acelaşi ceas au zis Iisus Matei 26:55. În ceasul acela, a zis
᾿Ιησοῦς τοῖς ὄχλοις· ὡς ἐπὶ λῃστὴν noroadelor: ca la un tâlhar aţi Iisus mulţimilor: Ca la un
ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ieşit cu săbii și cu fuşti să mă tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu
συλλαβεῖν με· καθ᾿ ἡμέραν πρὸς prindeţi pe mine? În toate zilele ciomege, ca să Mă prindeţi. În
ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ la voi şedeam, învăţând în fiecare zi şedeam în templu şi
ἱερῷ, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. biserică, și nu m-aţi prins pe învăţam şi n-aţi pus mâna pe
mine. Mine.
Μτ Κστ-56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα 56. Iar acestea toate s-au făcut, Matei 26:56. Dar toate acestea s-
πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν ca să se plinească scripturile au făcut ca să se împlinească
προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες proorocilor. Atunci ucenicii toți Scripturile proorocilor. Atunci
ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. lăsându-l pe el, au fugit. toţi ucenicii, lăsându-L, au
fugit.
Μτ Κστ-57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν 57. Iar ei prinzând pe Iisus Matei 26:57. Iar cei care au prins

75
᾿Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καῑάφαν l-au dus la Caiafa Arhiereul, pe Iisus L-au dus la Caiafa
τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς unde cărturarii și bătrânii erau arhiereul, unde erau adunaţi
καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. adunaţi. cărturarii şi bătrânii.
Μτ Κστ-58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει 58. Iar Petru mergea după el de Matei 26:58. Iar Petru Îl urma de
αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς departe, până la curtea departe până a ajuns la curtea
τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω Arhiereului; și intrând înlăuntru, arhiereului şi, intrând
ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν şedea cu slugile, să vadă înăuntru, şedea cu slugile, ca
τὸ τέλος. sfârşitul. să vadă sfârşitul.
Μτ Κστ-59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 59. Iar arhiereii și bătrânii și tot Matei 26:59. Iar arhiereii,
πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον sfatul căutau mărturie bătrânii şi tot sinedriul căutau
ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ mincinoasă a-supra lui Iisus, ca mărturie mincinoasă împotriva
᾿Ιησοῦ ὅπως θανατώσωσιν αὐτόν, să-l omoare pe el; lui Iisus, ca să-L omoare.
Μτ Κστ-60 καὶ οὐχ εὗρον· καὶ πολλῶν 60. Și n-au aflat; și multe Matei 26:60. Şi n-au găsit, deşi
ψευδομαρτύρων προσελθόντων, mărturii mincinoase viind de veniseră mulţi martori
οὐχ εὗρον. ὕστερον δὲ faţă, n-au aflat; iar mai pe urmă mincinoşi. Mai pe urmă însă au
προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες venind două mărturii venit doi şi au spus:
mincinoase, au zis:
Μτ Κστ-61 εἶπον· οὗτος ἔφη, δύναμαι 61. Acesta a zis: pot să stric Matei 26:61. Acesta a zis: Pot să
καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ biserica lui Dumnezeu, și în trei dărâm templul lui Dumnezeu şi
διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι zile s-o zidesc pe dânsa. în trei zile să-l clădesc.
αὐτόν. Matei 26:62. Şi, sculându-se,
Μτ Κστ-62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 62. Și sculându-se Arhiereul, a arhiereul I-a zis: Nu răspunzi
εἶπεν αὐτῷ· οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί zis lui: nimica nu răspunzi? Ce nimic la ceea ce mărturisesc
οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; aceştia mărturisesc asupra ta? aceştia împotriva Ta?
Μτ Κστ-63 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐσιώπα. καὶ 63 Iar Iisus tăcea. Și răspunzând Matei 26:63. Dar Iisus tăcea. Şi
ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· Arhiereul, a zis lui: juru-te pe arhiereul I-a zis: Te jur pe
ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ Dumnezeul cel viu, ca să spui Dumnezeul cel viu, să ne spui
ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ nouă de ești tu Hristosul, Fiul lui nouă de eşti Tu Hristosul, Fiul
Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Dumnezeu. lui Dumnezeu.
Μτ Κστ-64 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· σὺ 64. Zis-a Iisus lui: tu ai zis; însă Matei 26:64. Iisus i-a răspuns: Tu
εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι zic vouă: de acum veţi vedea pe ai zis. Şi vă spun încă: De
ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου Fiul Omului şezând dea-dreapta acum veţi vedea pe Fiul
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως puterii și venind pe norii cerului. Omului şezând de-a dreapta
καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ puterii şi venind pe norii
οὐρανοῦ. cerului.
Μτ Κστ-65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε 65. Atunci Arhiereul și-a rupt Matei 26:65. Atunci arhiereul şi-a
τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι hainele sale, zicând: a hulit; ce sfâşiat hainele, zicând: A hulit!
ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν ne mai trebuiesc alte mărturii? Ce ne mai trebuie martori?
μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν Iată acum aţi auzit hula lui. Iată acum aţi auzit hula Lui.
βλασφημίαν αὐτοῦ·
Μτ Κστ-66 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ 66. Ce vi se pare vouă? Iar ei Matei 26:66. Ce vi se pare? Iar ei,
ἀποκριθέντες εἶπον· ἔνοχος răspunzând, au zis: vinovat este răspunzând, au zis: Este
θανάτου ἐστί. morţii. vinovat de moarte.
Μτ Κστ-67 τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ 67. Atunci au scuipat în obrazul Matei 26:67. Şi au scuipat în
πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν lui și cu pumnii l-au bătut, iar obrazul Lui, bătându-L cu
αὐτόν, οἱ δὲ ἐρράπισαν alţii îi dau palme, zicând: pumnii, iar unii Îi dădeau
palme,
Μτ Κστ-68 λέγοντες· προφήτευσον 68. Prooroceşte nouă Hristoase, Matei 26:68. Zicând: Prooroceşte-
ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; cine este cel ce te-a lovit? ne, Hristoase, cine este cel ce
Te-a lovit.
Μτ Κστ-69 ῾Ο δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο 69. Iar Petru şedea afară în Matei 26:69. Iar Petru şedea
ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ curte; și a venit la el o slujnică, afară, în curte. Şi o slujnică s-a
μία παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὺ ἦσθα zicând: și tu erai cu Iisus apropiat de el, zicând: Şi tu
μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Γαλιλαίου Galileeanul. erai cu Iisus Galileianul.
Μτ Κστ-70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν 70. Dar el s-a lepădat înaintea Matei 26:70. Dar el s-a lepădat
αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί tuturor, zicând: nu ştiu ce zici. înaintea tuturor, zicând: Nu
λέγεις. ştiu ce zici.

76
Μτ Κστ-71 ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν 71. Și ieşind el la poartă, l-a Matei 26:71. Şi ieşind el la poartă,
πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει văzut pe el alta, și a zis celor de l-a văzut alta şi a zis celor de
αὐτοῖς· ἐκεῖ καὶ οὗτος ἦν μετὰ acolo: și acesta era cu Iisus acolo: Şi acesta era cu Iisus
᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου. Nazarineanul. Nazarineanul.
Μτ Κστ-72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾿ 72. Și iarăşi s-a lepădat cu Matei 26:72. Şi iarăşi s-a lepădat
ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. jurământ: că nu ştiu pe omul cu jurământ: Nu cunosc pe
acesta. omul acesta.
Μτ Κστ-73 μετὰ μικρὸν δὲ 73. Iar peste puţin apropiindu-se Matei 26:73. Iar după puţin,
προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ cei ce stau, au zis lui Petru: apropiindu-se cei ce stăteau
Πέτρῳ· ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· adevărat, și tu dintr-înşii ești, că acolo au zis lui Petru: Cu
καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. și graiul tău arătat te face pe adevărat şi tu eşti dintre ei,
tine. căci şi graiul te vădeşte.
Μτ Κστ-74 τότε ἤρξατο 74. Atunci a început a se Matei 26:74. Atunci el a început a
καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι blestema și a se jura că nu ştiu se blestema şi a se jura: Nu
οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ pe omul acesta. Și îndată și cunosc pe omul acesta. Şi
εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. cocoşul a cântat. îndată a cântat cocoşul.
Μτ Κστ-75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ 75. Și și-a adus aminte Petru de Matei 26:75. Şi Petru şi-a adus
ῥήματος ᾿Ιησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι cuvântul lui Iisus, ce-i zisese lui, aminte de cuvântul lui Iisus,
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς că mai înainte de a cânta care zisese: Mai înainte de a
ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω cocoşul, de trei ori te vei lepăda cânta cocoşul, de trei ori te vei
ἔκλαυσε πικρῶς. de mine; și ieşind afară, a plâns lepăda de Mine. Şi ieşind
cu amar. afară, a plâns cu amar.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ. CAPITOLUL 27. CAPITOLUL 27


Μτ Κζ-1 Πρωΐας δὲ γενομένης 1. Iar dacă s-a făcut ziuă, Matei 27:1. Iar făcându-se
συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ sfat au făcut toți Arhiereii și dimineaţă, toţi arhiereii şi
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ bătrânii poporului asupra lui bătrânii poporului au ţinut sfat
λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε Iisus, ca să-l omoare pe el. împotriva lui Iisus, ca să-L
θανατῶσαι αὐτόν· omoare.
Μτ Κζ-2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον 2. Și legându-l pe dânsul, l-au Matei 27:2. Şi, legându-L, L-au
καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ dus și l-au dat domnului Pilat dus şi L-au predat dregătorului
Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι din Pont. Ponţiu Pilat.
Μτ Κζ-3 Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ 3. Atunci văzând Iuda cel ce Matei 27:3. Atunci Iuda, cel ce L-a
παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, l-a vândut pe el, că s-a judecat vândut, văzând că a fost
μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ spre moarte, căindu-se, a întors osândit, s-a căit şi a adus
τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι cei treizeci de arginţi arhiereilor înapoi arhiereilor şi bătrânilor
καὶ τοῖς πρεσβυτέροις și bătrânilor, zicând: cei treizeci de arginţi,
Μτ Κζ-4 λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς 4. Greşit-am de am vândut sânge Matei 27:4. Zicând: Am greşit
αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς nevinovat. Iar ei au zis: ce este vânzând sânge nevinovat. Ei i-
ἡμᾶς; σὺ ὄψει. nouă? Tu vei vedea. au zis: Ce ne priveşte pe noi?
Tu vei vedea.
Μτ Κζ-5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ 5. Și aruncând arginţii în Matei 27:5. Şi el, aruncând
ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν biserică, s-a dus de acolo; și arginţii în templu, a plecat şi,
ἀπήγξατο. mergând, s-a spânzurat. ducându-se, s-a spânzurat.
Μτ Κζ-6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ 6. Iar Arhiereii luând argintii, Matei 27:6. Iar arhiereii, luând
ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν au zis: nu se cuvine a-i pune pe banii, au zis: Nu se cuvine să-i
αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ aceştia în vistieria templului, de punem în vistieria templului,
αἵματός ἐστι. vreme ce preţ de sânge este. deoarece sunt preţ de sânge.
Μτ Κζ-7 συμβούλιον δὲ λαβόντες 7. Și sfat făcând, au cumpărat cu Matei 27:7. Şi ţinând ei sfat, au
ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ ei ţarina olarului, pentru cumpărat cu ei Ţarina
κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις· îngroparea străinilor. Olarului, pentru îngroparea
străinilor.
Μτ Κζ-8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος 8. Pentru aceea s-a numit ţarina Matei 27:8. Pentru aceea s-a
ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. aceea, ţarina sângelui, până în numit ţarina aceea Ţarina
ziua de astăzi. Sângelui, până în ziua de
astăzi.
Μτ Κζ-9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ 9. Atunci s-a împlinit ceea ce s-a Matei 27:9. Atunci s-a împlinit

77
῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· zis prin proorocul Ieremia, ce cuvântul spus de Ieremia
καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, zice: și au luat treizeci de proorocul, care zice: "Şi au
τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν arginţi, preţul celui preţuit, care luat cei treizeci de arginţi,
ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ, s-a preţuit de fiii lui Israil. preţul celui preţuit, pe care l-
au preţuit fiii lui Israel,
Μτ Κζ-10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν 10. Și i-au dat pe ei pe ţarina Matei 27:10. Şi i-au dat pe Ţarina
ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ olarului, precum mi-a spus mie Olarului după cum mi-a spus
συνέταξέ μοι Κύριος. Domnul. mie Domnul".
Μτ Κζ-11 ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἔστη 11. Iar Iisus sta înaintea Matei 27:11. Iar Iisus stătea
ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ dregătorului; și l-a întrebat pe el înaintea dregătorului. Şi L-a
ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν dregătorul, zicând: tu ești întrebat dregătorul, zicând: Tu
λέγων· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν împăratul Iudeilor? Iar Iisus a eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-
᾿Ιουδαίων; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· zis lui: tu zici. a răspuns: Tu zici.
σὺ λέγεις.
Μτ Κζ-12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι 12. Și când grăiau asupra lui Matei 27:12. Şi la învinuirile
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν Arhiereii și bătrânii, nimic nu aduse Lui de către arhierei şi
πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. răspundea. bătrâni, nu răspundea nimic.
Μτ Κζ-13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· 13. Atunci a zis Pilat lui: nu auzi Matei 27:13. Atunci I-a zis Pilat:
οὐκ ἀκούεις πόσα σου câte mărturisesc asupra ta? Nu auzi câte mărturisesc ei
καταμαρτυροῦσι; împotriva Ta?
Μτ Κζ-14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς 14. Și nu i-a răspuns lui la nici Matei 27:14. Şi nu i-a răspuns lui
οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν un cuvânt, încât se mira nici un cuvânt, încât dregătorul
ἡγεμόνα λίαν. dregătorul foarte. se mira foarte.
Μτ Κζ-15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ 15. Iar la praznic avea obiceiul Matei 27:15. La sărbătoarea
ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ dregătorul să slobozească Paştilor, dregătorul avea
δέσμιον, ὃν ἤθελον. poporului un vinovat, pe care obiceiul să elibereze mulţimii
vreau ei. un întemniţat pe care-l voiau.
Μτ Κζ-16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον 16 Și aveau atunci un vinovat Matei 27:16. Şi aveau atunci un
ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν. vestit, ce se numea Varava. vinovat vestit, care se numea
Baraba.
Μτ Κζ-17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν 17. Deci, adunându-se ei, a zis Matei 27:17. Deci adunaţi fiind ei,
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τίνα θέλετε lor Pilat: pe care voiţi să vă Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să
ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν ἢ slobozesc vouă? Pe Varava sau vi-l eliberez, pe Baraba sau pe
᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; pe Iisus ce se zice Hristos? Iisus, care se zice Hristos?
Μτ Κζ-18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον 18. Că ştia, că pentru pizmă l-au Matei 27:18. Că ştia că din invidie
παρέδωκαν αὐτόν. dat pe el. L-au dat în mâna lui.
Μτ Κζ-19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 19. Și şezând el pe scaun la Matei 27:19. Şi pe când stătea
βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ judecată, a trimis la dânsul Pilat în scaunul de judecată,
γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· μηδὲν σοὶ καὶ femeia lui, zicând: nimic ţie și femeia lui i-a trimis acest
τῷ δικαίω ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ dreptului acestuia, că multe am cuvânt: Nimic să nu-I faci
ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ pătimii astăzi în vis pentru Dreptului acestuia, că mult am
αὐτόν. dânsul. suferit azi, în vis, pentru El.
Μτ Κζ-20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 20. Iar Arhiereii și bătrânii au Matei 27:20. Însă arhiereii şi
πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους plecat pe noroade ca să ceară pe bătrânii au aţâţat mulţimile ca
ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν Varava iar pe Iisus să-l piardă. să ceară pe Baraba, iar pe
δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. Iisus să-L piardă.
Μτ Κζ-21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν 21. Și răspunzând dregătorul, a Matei 27:21. Iar dregătorul,
εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν zis lor: pe care voiţi dintr- răspunzând, le-a zis: Pe cine
δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον· amândoi să vă slobozesc vouă? din cei doi voiţi să vă eliberez?
Βαραββᾶν. Iar ei au zis: pe Varava. Iar ei au răspuns: Pe Baraba.
Μτ Κζ-22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί 22. Zis-a lor Pilat: dar ce voi Matei 27:22. Şi Pilat le-a zis: Dar
οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον face lui Iisus, ce se zice Hristos? ce voi face cu Iisus, ce se
Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· Zis-au lui toți: Să se cheamă Hristos? Toţi au
σταυρωθήτω. răstignească! răspuns: Să fie răstignit!
Μτ Κζ-23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ 23. Iar dregătorul a zis: dar ce Matei 27:23. A zis iarăşi Pilat:
κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς rău a făcut? Iar ei mai vârtos Dar ce rău a făcut? Ei însă mai
ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω. strigau, zicând: să se tare strigau şi ziceau: Să fie

78
răstignească! răstignit!
Μτ Κζ-24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν 24. Deci văzând Pliat că nimic Matei 27:24. Şi văzând Pilat că
ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος nu foloseşte, că mai multă nimic nu foloseşte, ci mai mare
γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς gâlceavă se face, luând apă și-a tulburare se face, luând apă şi-
χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· spălat mâinile înaintea a spălat mâinile înaintea
ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ poporului, zicând: nevinovat mulţimii, zicând: Nevinovat
δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε. sunt de sângele dreptului sunt de sângele Dreptului
acestuia; voi veţi vedea. acestuia. Voi veţi vedea.
Μτ Κζ-25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς 25. Și răspunzând tot poporul, a Matei 27:25. Iar tot poporul a
εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ zis: sângele lui asupra noastră și răspuns şi a zis: Sângele Lui
ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. asupra feciorilor noştri. asupra noastră şi asupra
Μτ Κζ-26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν copiilor noştri!
Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν 26. Atunci le-a slobozit lor pe Matei 27:26. Atunci le-a eliberat
φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα Varava, iar pe Iisus bătându-l, l- pe Baraba, iar pe Iisus L-a
σταυρωθῇ. a dat să se răstignească. biciuit şi L-a dat să fie
Μτ Κζ-27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ răstignit.
ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν 27. Atunci ostaşii Matei 27:27. Atunci ostaşii
᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον dregătorului ducând pe Iisus în dregătorului, ducând ei pe
συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν divan, adunat-au la dânsul toată Iisus în pretoriu, au adunat în
σπεῖραν· mulţimea ostaşilor. jurul Lui toată cohorta,
Μτ Κζ-28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν 28. Și dezbrăcându-l pe el, l-au Matei 27:28. Şi dezbrăcându-L de
περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα îmbrăcat cu hlamidă roşie. toate hainele Lui, I-au pus o
κοκκίνην, hlamidă roşie.
Μτ Κζ-29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ 29. Și împletind cunună de spini, Matei 27:29. Şi împletind o
ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν au pus în capul lui, și trestie în cunună de spini, I-au pus-o pe
κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν dreapta lui; și îngenunchind cap şi în mâna Lui cea dreaptă
δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες înaintea lui, îşi băteau joc de el, trestie; şi, îngenunchind
ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ zicând: bucură-te împăratul înaintea lui îşi băteau joc de
λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Iudeilor! El, zicând: Bucură-Te, regele
᾿Ιουδαίων· iudeilor!
Μτ Κζ-30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν 30. Și scuipând asupra lui, au Matei 27:30. Şi scuipând asupra
ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον luat trestia, și-l băteau pe el Lui, au luat trestia şi-L băteau
εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. peste cap. peste cap.
Μτ Κζ-31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 31. Și dacă l-au batjocorit pe Matei 27:31. Iar după ce L-au
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ dânsul, au dezbrăcat de pe el batjocorit, L-au dezbrăcat de
ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, hlamida și l-au îmbrăcat în hlamidă, L-au îmbrăcat cu
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ hainele sale, și l-au dus pe hainele Lui şi L-au dus să-L
σταυρῶσαι. dânsul să-l răstignească. răstignească.
Μτ Κζ-32 ᾿Εξερχόμενοι δὲ εὗρον 32. Iar ieşind afară, au aflat Matei 27:32. Şi ieşind, au găsit pe
ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι pe un om chirinean, anume un om din Cirene, cu numele
Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα Simon; pe acesta l-a silit să ducă Simon; pe acesta l-au silit să
ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. crucea lui. ducă crucea Lui.
Μτ Κζ-33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον 33. Și venind la locul ce se Matei 27:33. Şi venind la locul
λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστι numeşte Golgota, care se zice: numit Golgota, care înseamnă:
λεγόμενος κρανίου τόπος, locul căpăţânei, Locul Căpăţânii,
Μτ Κζ-34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος 34. I-au dat lui să bea oţel Matei 27:34. I-au dat să bea vin
μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ amestecat cu fiere, și gustând, amestecat cu fiere; şi, gustând,
γευσάμενος οὐκ ἤθελε πιεῖν. nu vrea să bea. nu a voit să bea.
35. Iar după ce l-au răstignit pe Matei 27:35. Iar după ce L-au
Μτ Κζ-35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν el, au împărţit hainele lui, puind răstignit, au împărţit hainele
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ sorţi, (ca să se plinească ceea ce Lui, aruncând sorţi, ca să se
βαλόντες κλῆρον, s-a zis de proorocul: împărţit-au împlinească ceea ce s-a zis de
hainele mele loruşi, și pentru proorocul: "Împărţit-au
cămaşa mea au aruncat sorţi) hainele Mele între ei, iar
pentru cămaşa Mea au aruncat
Μτ Κζ-36 καὶ καθήμενοι ἐτήρουν sorţi".
αὐτὸν ἐκεῖ. 36. Și şezând îl păzeau pe el Matei 27:36. Şi ostaşii, şezând, Îl

79
Μτ Κζ-37 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς acolo. păzeau acolo.
κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ 37. Și au pus deasupra capului Matei 27:37. Şi deasupra capului
γεγραμμένην· οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ lui, vina lui scrisă: acesta este au pus vina Lui scrisă: Acesta
βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. Iisus împăratul Iudeilor. este Iisus, regele iudeilor.
Μτ Κζ-38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ 38. Atunci au răstignit împreună Matei 27:38. Atunci au fost
δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ cu dânsul doi tâlhari, unul dea- răstigniţi împreună cu El doi
εὐωνύμων. dreapta și altul dea-stânga. tâlhari, unul de-a dreapta şi
altul de-a stânga.
Μτ Κζ-39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι 39. Iar cei ce treceau îl huleau Matei 27:39. Iar trecătorii Îl
ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς pe dânsul, clătinând cu capetele huleau, clătinându-şi capetele,
κεφαλὰς αὐτῶν sale și zicând: Matei 27:40. Şi zicând: Tu, Cel ce
Μτ Κζ-40 καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων 40. Cel ce strici Biserica și în dărâmi templul şi în trei zile îl
τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις trei zile o zideşti, mântuieşte-te zideşti, mântuieşte-Te pe Tine
οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ pe tine însuţi; de ești Fiul lui Însuţi! Dacă eşti Fiul lui
υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ Dumnezeu, pogoară-te de pe Dumnezeu, coboară-Te de pe
σταυροῦ. cruce. cruce!
Μτ Κζ-41 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 41. Aşijderea încă și Arhiereii Matei 27:41. Asemenea şi
ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων batjocorindu-l, împreună cu arhiereii, bătându-şi joc de El,
καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων cărturarii și cu bătrânii și cu cu cărturarii şi cu bătrânii,
ἔλεγον· fariseii, ziceau: ziceau:
Μτ Κζ-42 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ 42. Pe alţii a mântuit, iar pe sine Matei 27:42. Pe alţii i-a mântuit,
δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεὺς nu poate să se mântuiască? De iar pe Sine nu poate să Se
᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ este împărat al lui Israil, mântuiască! Dacă este regele
τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσωμεν ἐπ᾿ pogoare-se acum de pe cruce, și lui Israel, să Se coboare acum
αὐτῷ· să credem într-însul. de pe cruce, şi vom crede în
El.
Μτ Κζ-43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, 43. Nădăjduia spre Dumnezeu; Matei 27:43. S-a încrezut în
ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· izbăvească-l acum pe dânsul, de Dumnezeu: Să-L scape acum,
εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. îl voieşte pe el că a zis, că Fiul dacă-L vrea pe El! Căci a zis:
lui Dumnezeu sunt. Sunt Fiul lui Dumnezeu.
Μτ Κζ-44 τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ 44. Aşijderea și tâlharii, cei ce Matei 27:44. În acelaşi chip Îl
συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον erau împreună cu el răstigniţi, îl ocărau şi tâlharii cei
αὐτόν. o-cărau pe el. împreună-răstigniţi cu El.
Μτ Κζ-45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος 45. Iar de la al şaselea ceas, Matei 27:45. Iar de la ceasul al
ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως întuneric s-a făcut peste tot şaselea, s-a făcut întuneric
ὥρας ἐνάτης. pământul până la al nouălea peste tot pământul, până la
ceas ceasul al nouălea.
Μτ Κζ-46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν 46. Iar în ceasul al nouălea a Matei 27:46. Iar în ceasul al
ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ strigat Iisus cu glas mare, nouălea a strigat Iisus cu glas
λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί, zicând, „Ili, Ili, limà savahtani?" mare, zicând: Eli, Eli, lama
τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί Adecă: Dumnezeul meu, sabahtani? adică: Dumnezeul
με ἐγκατέλιπες, Dumnezeul meu, căci m-ai Meu, Dumnezeul Meu, pentru
lăsat? ce M-ai părăsit?
Μτ Κζ-47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων 47. Iar oarecare din cei ce stau Matei 27:47. Iar unii dintre cei ce
ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίαν acolo auzind, ziceau: pe Ilie stăteau acolo, auzind ziceau:
φωνεῖ οὗτος. strigă acesta. Pe Ilie îl strigă Acesta.
Μτ Κζ-48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ 48. Și îndată alergând unul Matei 27:48. Şi unul dintre ei,
αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας dintr-înşii, și luând un burete l-a alergând îndată şi luând un
τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ umplut de oţel, și puindu-l într-o burete, şi umplându-l de oţet şi
ἐπότιζεν αὐτόν. trestie l-a adăpat pe el. punându-l într-o trestie, Îi da
să bea.
Μτ Κζ-49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες 49. Iar ceilalţi ziceau: lasă să Matei 27:49. Iar ceilalţi ziceau:
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας vedem, au veni-va Ilie să-l Lasă, să vedem dacă vine Ilie
σώσωναὐτόν. mântuiască pe el? să-L mântuiască.
Μτ Κζ-50 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας 50. Iar Iisus iarăşi strigând cu Matei 27:50. Iar Iisus, strigând
φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. glas mare, și-a dat Duhul. iarăşi cu glas mare, Şi-a dat
duhul.

80
Μτ Κζ-51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα 51. Și iată catapeteasma Matei 27:51. Şi iată, catapeteasma
τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ templului s-a rupt în două, de templului s-a sfâşiat în două de
ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη sus până jos, și pământul s-a sus până jos, şi pământul s-a
καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, cutremurat și pietrele s-au cutremurat şi pietrele s-au
despicat, despicat;
Μτ Κζ-52 καὶ τὰ μντημεῖα ἀνεῴχθησαν 52. Și mormintele-e s-au deschis, Matei 27:52. Mormintele s-au
καὶ πολλὰ σώματα τῶν și multe trupuri ale sfinţilor ce deschis şi multe trupuri ale
κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, adormiseră s-au sculat. sfinţilor adormiţi s-au sculat.
Μτ Κζ-53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν 53. Și ieşind din morminte, după Matei 27:53. Şi ieşind din
μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ învierea lui, au venit în sfânta morminte, după învierea Lui,
εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ cetate și s-au arătat multora. au intrat în cetatea sfântă şi s-
ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. au arătat multora.
Μτ Κζ-54 ῾Ο δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ 54. Iar sutaşul și cei ce erau Matei 27:54. Iar sutaşul şi cei ce
μετ᾿ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν, împreună cu el păzind pe Iisus, împreună cu el păzeau pe Iisus,
ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ văzând cutremurul și cele ce s- văzând cutremurul şi cele
γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα au făcut, s-au înfricoşat foarte, întâmplate, s-au înfricoşat
λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν zicând: adevărat Fiu al lui foarte, zicând: Cu adevărat,
οὗτος. Dumnezeu a fost acesta. Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
Μτ Κζ-55 ῏Ησαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες 55. Și erau acolo și femei multe, Matei 27:55. Şi erau acolo multe
πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, de departe privind, care femei, privind de departe, care
αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ merseseră după Iisus din urmaseră din Galileea pe Iisus,
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι Galileea, slujind lui; slujindu-I,
αὐτῷ·
Μτ Κζ-56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ 56. Între care era Măria Matei 27:56. Între care era Maria
Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Magdalena și Măria mama lui Magdalena şi Maria, mama lui
᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ Iacov și a lui Iosi și mama fiilor Iacov şi a lui Iosi, şi mama
μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. lui Zevedei. fiilor lui Zevedeu.
Μτ Κζ-57 ᾿Οψίας δὲ γενομένης ἦλθεν 57. Iar făcându-se seară, a Matei 27:57. Iar făcându-se seară,
ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ venit un om bogat din a venit un om bogat din
᾿Αριμαθαίας, τοὔνομα ᾿Ιωσήφ, ὃς Arimateea, numele lui Iosif, care Arimateea, cu numele Iosif,
καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ ᾿Ιησοῦ· și el fusese ucenic al lui Iisus. care şi el era un ucenic al lui
Iisus.
Μτ Κζ-58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ 58. Acesta venind la Pilat, a Matei 27:58. Acesta, ducându-se
ᾐτήσατο τὸσῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. τότε ὁ cerut trupul lui Iisus. Atunci la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.
Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ Pilat a poruncit să se dea trupul. Atunci Pilat a poruncit să i se
σῶμα. dea.
Μτ Κζ-59 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ 59. Și luând Iosif trupul, l-a Matei 27:59. Şi Iosif, luând trupul,
᾿Ιωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι înfăşurat în giulgiu curat, l-a înfăşurat în giulgiu curat de
καθαρᾷ, in,
Μτ Κζ-60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ 60. Și l-a pus pe el într-un Matei 27:60. Şi l-a pus în
αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ mormânt nou al său, pe care îl mormântul nou al său, pe care-
πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον săpase în piatră; și prăvălind o l săpase în stâncă, şi, prăvălind
μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου piatră mare pe uşa mormântului, o piatră mare la uşa
ἀπῆλθεν. s-a dus. mormântului, s-a dus.
Μτ Κζ-61 ῏Ην δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ 61. Și erau acolo Măria Matei 27:61. Iar acolo era Maria
Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, Magdalena și cealaltă Mărie, Magdalena şi cealaltă Marie,
καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. şezând în preajma mormântului. şezând în faţa mormântului.
Μτ Κζ-62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ 62. Iar a doua zi, care este Matei 27:62. Iar a doua zi, care
μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν după vineri, s-au adunat este după vineri, s-au adunat
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Arhiereii și fariseii la Pilat. arhiereii şi fariseii la Pilat,
Πιλᾶτον 63. Zicând: Doamne, adusune- Matei 27:63. Zicând: Doamne, ne-
Μτ Κζ-63 λέγοντες· κύριε, ἐμνήσθημεν am aminte că înşelătorul acela a am adus aminte că amăgitorul
ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, zis, încă fiind viu: după trei zile Acela a spus, fiind încă în
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. mă voi scula. viaţă: După trei zile Mă voi
Μτ Κζ-64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι 64. Deci, porunceşte să se scula.
τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, întărească mormântul până a Matei 27:64. Deci, porunceşte ca
μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ treia zi; nu cumva venind mormântul să fie păzit până a

81
νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι ucenicii lui noaptea să-l fure pe treia zi, ca nu cumva ucenicii
τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· el și să zică poporului că s-a Lui să vină şi să-L fure şi să
καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων sculat din morţi; și va fi spună poporului: S-a sculat din
τῆς πρώτης. rătăcirea cea de apoi mai rea morţi. Şi va fi rătăcirea de pe
decât cea dintâi urmă mai rea decât cea dintâi.
Μτ Κζ-65 ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· ἔχετε 65. Zis-a lor Pilat; aveţi Matei 27:65. Pilat le-a zis: Aveţi
κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε custodie; mergeţi de întăriţi cum strajă; mergeţi şi întăriţi cum
ὡς οἴδατε. ştiţi. ştiţi.
Μτ Κζ-66 οἱ δὲ πορευθέντες 66. Iar ei mergând au întărit Matei 27:66. Iar ei, ducându-se,
ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον mormântul, pecetluind piatra au întărit mormântul cu strajă,
σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς împreună cu custodia. pecetluind piatra.
κουστωδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ. CAPITOLUL 28. CAPITOLUL 28


Μτ Κη-1 ᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ 1. Iar sâmbăta târziu, întru Matei 28:1. După ce a trecut
ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ceea ce lumina spre una a sâmbăta, când se lumina de
ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ sâmbetelor au venit Măria ziua întâi a săptămânii
ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον Magdalena și cealaltă Mărie să (Duminică), au venit Maria
vadă mormântul. Magdalena şi cealaltă Marie,
ca să vadă mormântul.
Μτ Κη-2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο 2. Și iată, cutremur mare s-a Matei 28:2. Şi iată s-a făcut
μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου făcut; că îngerul Domnului, cutremur mare, că îngerul
καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν pogorându-se din cer și venind, Domnului, coborând din cer şi
ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας a prăvălit piatra de pe uşă, și venind, a prăvălit piatra şi
καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ, şedea deasupra ei. şedea deasupra ei.
Μτ Κη-3 ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς 3. Și era vederea lui ca fulgerul Matei 28:3. Şi înfăţişarea lui era
ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ și îmbrăcămintea lui albă ca ca fulgerul şi îmbrăcămintea
λευκὸν ὡσεὶ χιών. zăpada. lui albă ca zăpada.
Μτ Κη-4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ 4. Și de frica lui s-au cutremurat Matei 28:4. Şi de frica lui s-au
ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ cei ce păzeau, și s-au făcut ca cutremurat cei ce păzeau şi s-
ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. nişte morţi. au făcut ca morţi.
Μτ Κη-5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε 5. Iar îngerul răspunzând, a zis Matei 28:5. Iar îngerul,
ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· femeilor: nu vă temeţi voi, căci răspunzând, a zis femeilor: Nu
οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ştiu, că pe Iisus cel răstignit vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel
ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· căutaţi. răstignit Îl căutaţi.
Μτ Κη-6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ 6. Nu este aici, că s-a sculat Matei 28:6. Nu este aici; căci S-a
καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον precum a zis. Veniţi de vedeţi sculat precum a zis; veniţi de
ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος, locul unde a zăcut Domnul. vedeţi locul unde a zăcut.
Μτ Κη-7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε 7. Și degrabă mergând, spuneţi Matei 28:7. Şi degrabă mergând,
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ ucenicilor lui, că s-a sculat din spuneţi ucenicilor Lui că S-a
τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς morţi; și iată, va merge mai sculat din morţi şi iată va
εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν înainte de voi în Galileea; acolo merge înaintea voastră în
ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. veţi vedea pe dânsul. Iată, am Galileea; acolo Îl veţi vedea.
spus vouă. Iată v-am spus vouă.
Μτ Κη-8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ 8. Și ieşind degrabă de la Matei 28:8. Iar plecând ele în
μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς mormânt, cu frică și cu bucurie grabă de la mormânt, cu frică
μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς mare, au alergat să vestească şi cu bucurie mare au alergat
μαθηταῖς αὐτοῦ. ucenicilor lui. să vestească ucenicilor Lui.
Μτ Κη-9 ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι 9. Și, când mergeau ele să spună Matei 28:9. Dar când mergeau ele
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ucenicilor lui, iată, Iisus le-a să vestească ucenicilor, iată
᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· întâmpinat pe dânsele; zicând: Iisus le-a întâmpinat, zicând:
χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι bucuraţi-vă! Iar ele apropiindu- Bucuraţi-vă! Iar ele,
ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ se, au cuprins picioarele lui, și s- apropiindu-se, au cuprins
προσεκύ νησαν αὐτῷ. au închinat lui. picioarele Lui şi I s-au
închinat.
Μτ Κη-10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· 10. Atunci a zis lor Iisus: nu vă Matei 28:10. Atunci Iisus le-a zis:
μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε temeţi! Mergeţi și vestiţi fraţilor Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi

82
τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν mei, ca să meargă în Galieea, și vestiţi fraţilor Mei, ca să
εἰς τὴν Γαλιλαίαν. κἀκεῖ με acolo mă vor vedea. meargă în Galileea, şi acolo
ὄψονται. Mă vor vedea.
Μτ Κη-11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού 11. Iar mergând ele, iată Matei 28:11. Şi plecând ele, iată
τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς unii din străjeri venind în cetate, unii din strajă, venind în cetate,
τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς au vestit Arhiereilor toate cele au vestit arhiereilor toate cele
ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. ce s-au făcut. întâmplate.
Μτ Κη-12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν 12. Și adunându-se împreună cu Matei 28:12. Şi, adunându-se ei
πρεσβυτέρωνσυμβούλιόν τε bătrânii, și sfat făcând, arginţi împreună cu bătrânii şi ţinând
λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν mulţi au dat ostaşilor, zicând: sfat, au dat bani mulţi
τοῖς στρατιώταις λέγοντες· ostaşilor,
Μτ Κη-13 εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 13. Spuneţi că ucenicii lui Matei 28:13. Zicând: Spuneţi că
νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν noaptea venind, l-au furat pe el, ucenicii Lui, venind noaptea, L-
ἡμῶν κοιμωμένων, dormind noi. au furat, pe când noi
dormeam;
Μτ Κη-14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ 14. Și de se va auzi aceasta la Matei 28:14. Şi de se va auzi
τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν dregătorul, noi îl vom potoli pe aceasta la dregătorul, noi îl
el, și pe voi fără de grijă vă vom vom îndupleca şi pe voi fără
Μτ Κη-15 αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους face. grijă vă vom face.
ποιήσομεν. οἱ δὲ λαβόντες τὰ 15. Iar ei luând arginţii au făcut Matei 28:15. Iar ei, luând arginţii,
ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. cum i-au învăţat; și s-a vestit au făcut precum au fost
καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ cuvântul acesta întru Iudei până învăţaţi. Şi s-a răspândit
᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον. astăzi. cuvântul acesta între Iudei,
până în ziua de azi.
Μτ Κη-16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ 16. Iar cei unsprezece Matei 28:16. Iar cei unsprezece
ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς ucenici au mers în Galileea, în ucenici au mers în Galileea, la
τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ muntele unde le-a poruncit lor muntele unde le poruncise lor
᾿Ιησοῦς. Iisus. Iisus.
Μτ Κη-17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν 17. Și văzându-l pe el, s-au Matei 28:17. Şi văzându-L, I s-au
προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ închinat lui, iar unii s-au îndoit. închinat, ei care se îndoiseră.
ἐδίστασαν,
Μτ Κη-18 καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 18. Și apropiindu-se Iisus le-a Matei 28:18. Şi apropiindu-Se
ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι grăit lor, zicând: datu-mi-s-a Iisus, le-a vorbit lor, zicând:
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ toată puterea în cer și pe Datu-Mi-s-a toată puterea, în
γῆς. pământ. cer şi pe pământ.
Μτ Κη-19 πορευθέντες μαθητεύσατε 19. Drept aceea mergând Matei 28:19. Drept aceea,
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς învăţaţi toate neamurile, mergând, învăţaţi toate
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ botezându-i pe ei în numele neamurile, botezându-le în
Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, Tatălui și al Fiului și al Sfântului numele Tatălui şi al Fiului şi
Duh, al Sfântului Duh,
Μτ Κη-20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν 20. Învăţându-i pe dânşii să Matei 28:20 Învăţându-le să
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ păzească toate câte am poruncit păzească toate câte v-am
ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς vouă; și iată eu cu voi sunt în poruncit vouă, şi iată Eu cu voi
ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ toate zilele, până la sfârşitul sunt în toate zilele, până la
αἰῶνος. ἀμήν. veacului; amin. sfârşitul veacului. Amin.

83
SFÂNTA EVANGHELIE
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ DE LA MARCU MARCU SFÂNTA EVANGHELIE

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α. CAPITOLUL 1. CAPITOLUL 1


Μρ α-1 ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ 1. Începerea Evangheliei lui Marcu 1:1. Începutul
Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Iisus Hristos: Fiul lui Evangheliei lui Iisus Hristos,
Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu,
Μρ α-2 ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς 2. Precum s-a scris în Marcu 1:2. Precum este scris în
προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω prooroci: iată, eu trimit pe proorocie (la Maleahi) şi Isaia:
τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου îngerul meu înaintea feţei tale, "Iată Eu trimit îngerul Meu
σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου care va găti calea ta înaintea ta. înaintea feţei Tale, care va
ἔμπροσθέν σου· pregăti calea Ta.
Μρ α-3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 3. Glasul celui ce strigă în Marcu 1:3. Glasul celui ce
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, pustie: gătiţi calea Domnului, strigă în pustie: Gătiţi calea
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, drepte faceţi cărările lui. Domnului, drepte faceţi
cărările Lui".
Μρ α-4 ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν 4. Era Ioan botezând în Marcu 1:4. Ioan boteza în
τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα pustie și propovăduind botezul pustie, propovăduind botezul
μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. pocăinţei, întru iertarea pocăinţei întru iertarea
Μρ α-5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν păcatelor. păcatelor.
πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ 5. Și mergeau la dânsul Marcu 1:5. Şi ieşeau la el tot
῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο toată latura Iudeei și ţinutul Iudeii şi toţi cei din
πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ Ierusalimitenii, și se botezau toți Ierusalim şi se botezau de
αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς în râul Iordanului de la dânsul, către el, în râul Iordan,
ἁμαρτίας αὐτῶν. mărturisindu-și păcatele lor. mărturisindu-şi păcatele.
Μρ α-6 ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος 6. Și era Ioan îmbrăcat cu Marcu 1:6. Şi Ioan era
τρίχας καμήλου καὶ ζώνην peri de cămilă, și cu brâu de îmbrăcat în haină de păr de
δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, curea împrejurul mijlocului lui, cămilă, avea cingătoare de
καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι și mânca acride și miere piele împrejurul mijlocului şi
ἄγριον. sălbatică. mânca lăcuste şi miere
sălbatică.
Μρ α-7 καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ 7. Și propovăduia, zicând: Marcu 1:7. Şi propovăduia,
ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ vine după mine cel mai tare zicând: Vine în urma mea Cel
εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα decât mine, căruia nu sunt ce este mai tare decât mine,
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· vrednic, plecându-mă, să-i Căruia nu sunt vrednic,
dezleg cureaua încălţămintelor plecându-mă, să-I dezleg
Μρ α-8 ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν lui. cureaua încălţămintelor.
ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν 8. Eu v-am botezat pe voi cu Marcu 1:8. Eu v-am botezat pe
Πνεύματι ῾Αγίῳ. apă, iar acela vă va boteza pe voi cu apă, El însă vă va boteza
Μρ α-9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς voi cu Duh Sfânt. cu Duh Sfânt.
ἡμέραις ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ 9. Și a fost în zilele acelea, a Marcu 1:9. Şi în zilele acelea,
Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ venit Iisus din Nazaretul Galileei Iisus a venit din Nazaretul
ἐβαπτίσθη ὑπὸ ᾿Ιωάννου εἰς τὸν și s-a botezat de la Ioan în Galileii şi s-a botezat în
᾿Ιορδάνην. Iordan. Iordan, de către Ioan.
Μρ α-10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ 10. Și îndată ieşind din apă, Marcu 1:10. Şi îndată, ieşind din
τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς au văzut cerurile deschise și apă, a văzut cerurile deschise
οὐρανοὺς καὶ τὸΠνεῦμα ὡς Duhul ca un porumbel şi Duhul ca un porumbel
περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν· pogorându-se peste dânsul; coborându-Se peste El.
Μρ α-11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν 11. Și glas a fost din ceruri: Marcu 1:11. Şi glas s-a făcut din
οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ tu ești Fiul meu cel iubit, întru ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel
ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. care bine am voit. iubit, întru Tine am binevoit.
Μρ α-12 Καὶ εὐθέως τὸ Πνεῦμα αὐτὸν 12. Și îndată l-a scos pe Marcu 1:12. Şi îndată Duhul L-a
ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον· dânsul Duhul în pustie. mânat în pustie.
Μρ α-13 καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ 13. Și era acolo în pustie Marcu 1:13. Şi a fost în pustie
ἡμέρας τεσσαράκοντα patruzeci de zile ispitindu-se de patruzeci de zile, fiind ispitit de
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ satana, și era cu fiarele, și satana. Şi era împreună cu
ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι îngerii slujeau lui. fiarele şi îngerii Îi slujeau.

84
διηκόνουν αὐτῷ. 14. Și după ce s-a prins Marcu 1:14. După ce Ioan a fost
Μρ α-14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι Ioan, a venit Iisus în Galileea, prins, Iisus a venit în Galileea,
᾿Ιωάννην ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν propovăduind Evanghelia propovăduind Evanghelia
Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον împărăţiei lui Dumnezeu, împărăţiei lui Dumnezeu.
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 15. Și zicând, că s-a plinit Marcu 1:15. Şi zicând: S-a
Μρ α-15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ vremea și s-a apropiat împărăţia împlinit vremea şi s-a apropiat
καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ lui Dumnezeu; pocăiţi-vă și împărăţia lui Dumnezeu.
Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν credeţi în Evanghelie. Pocăiţi-vă şi credeţi în
τῷ εὐαγγελίῳ. Evanghelie.
Μρ α-16 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν 16. Și umblând pe lângă Marcu 1:16. Şi umblând pe lângă
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε marea Galileei, a văzut pe Simon Marea Galileii, a văzut pe
Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν și pe Andrei fratele lui, aruncând Simon şi pe Andrei, fratele lui
αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος, βάλλοντας mreaja în mare, (că erau Simon, aruncând mrejele în
ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν pescari). mare, căci ei erau pescari.
γὰρ ἁλιεῖς· 17. Și le-a zis lor Iisus: Marcu 1:17. Şi le-a zis Iisus:
Μρ α-17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ᾿Ιησοῦς veniţi după mine, și vă voi face Veniţi după Mine şi vă voi face
δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς pe voi a fi vânători de oameni. să fiţi pescari de oameni.
γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 18. Și îndată lăsându-și Marcu 1:18. Şi îndată, lăsând
Μρ α-18 καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα mrejele, au mers după dânsul. mrejele, au mers după El.
αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19. Și de acolo mergând mai Marcu 1:19. Şi mergând puţin mai
Μρ α-19 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον înainte puţin, a văzut pe Iacov al înainte, a văzut pe Iacov al lui
εἶδεν ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου lui Zevedei și pe Ioan fratele lui, Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui.
καὶ ᾿Ιωάννην τὸνἀδελφὸν αὐτοῦ, dregându-și și ei mrejele în Şi ei erau în corabie,
καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ corabie. dregându-şi mrejele.
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 20. Și îndată i-a chemat pe Marcu 1:20. Şi i-a chemat pe ei
Μρ α-20 καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς. dânşii; și lăsând pe tatăl lor îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl
καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Zevedei în corabie, împreună cu lor Zevedeu în corabie, cu
Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν năimiţii, s-au dus după dânsul. lucrătorii, s-au dus după El.
μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 21. Și au intrat în Marcu 1:21. Şi venind în
Μρ α-21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Capernaum; și îndată sâmbăta Capernaum şi îndată intrând
Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς intrând în sinagogă, învăţa. sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.
σάββασι εἰσελθὼν εἰς τὴν 22. Și se spăimântau toți de Marcu 1:22. Şi erau uimiţi de
συναγωγὴν ἐδίδασκε învăţătura lui; că era învăţându- învăţătura Lui, căci El îi învăţa
Μρ α-22 καί ἐξεπλήσσοντο ἐπί τῇ i pe ei ca cela ce are putere, iar pe ei ca Cel ce are putere, iar
διδαχῇ αὐτοῦ τήν γᾶρ διδάσκων nu ca cărturarii. nu în felul cărturarilor.
αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ 23. Și era în sinagoga lor un Marcu 1:23. Şi era în sinagoga lor
ὡς οἱ γραμματεῖς. om cu duh necurat, și a strigat un om cu duh necurat, care
Μρ α-23 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν grăind: striga tare,
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 24. Lasă, ce este nouă și ţie Marcu 1:24. Zicând: Ce ai cu noi,
καὶ ἀνέκραξε Iisuse Nazarineanule? Ai venit Iisuse Nazarinene? Ai venit ca
Μρ α-24 λέγων· ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, să ne pierzi pe noi? Te ştiu pe să ne pierzi? Te ştim cine eşti:
᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι tine cine ești: Sfântul lui Sfântul lui Dumnezeu.
ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Dumnezeu. Marcu 1:25. Şi Iisus l-a certat,
Θεοῦ. 25. Iar Iisus l-a certai pe el, zicând: Taci şi ieşi din el.
Μρ α-25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ grăind: taci și ieși dintr-însul. Marcu 1:26. Şi scuturându-l duhul
᾿Ιησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ 26. Și l-a scuturat pe el cel necurat şi strigând cu glas
ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. duhul cel necurat, și strigând cu mare, a ieşit din el.
Μρ α-26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ glas mare, a ieşit dintr-însul. Marcu 1:27. Şi s-au spăimântat
πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν 27. Si s-au spăimântat toți, toţi, încât se întrebau între ei,
φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. cât se întrebai între ei, grăind: zicând: Ce este aceasta? O
Μρ α-27 καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ce este aceasta? Ce este această învăţătură nouă şi cu putere;
ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς învăţătură nouă? Că, cu că şi duhurilor necurate le
λέγοντας· τί ἐστι τοῦτο;τίς ἡ διδαχὴ stăpânire porunceşte și porunceşte, şi I se supun.
ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾿ ἐξουσίαν καὶ duhurilor celor necurate, și-l Marcu 1:28. Şi a ieşit vestea
τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ascultă pe dânsul. despre El îndată pretutindeni în
ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ; 28. Și a ieşit îndată vestea toată împrejurimea Galileii.
Μρ α-28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ lui în ţoală laturea Galileei. Marcu 1:29. Şi îndată ieşind ei din

85
εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς 29. Și îndată ieşind din sinagogă, au venit în casa lui
Γαλιλαίας. sinagogă, au venit în casa lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacov
Μρ α-29 Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς Simon și a lui Andrei, cu Iacov și şi cu Ioan.
ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν cu Ioan. Marcu 1:30. Iar soacra lui Simon
Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου μετὰ 30. Iar soacra lui Simon zăcea, prinsă de friguri, şi
᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. zăcea aprinsă de friguri; și îndată I-au vorbit despre ea.
Μρ α-30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος îndată au spus lui pentru dânsa. Marcu 1:31. Şi apropiindu-Se a
κατέκειτο πυρέσσουσα. καὶ εὐθέως 31. Și venind a ridicat-o pe ridicat-o, apucând-o de mână.
λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς, ea, apucându-o de mână, si a Şi au lăsat-o frigurile şi ea le
Μρ α-31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν lăsat-o pe dânsa frigurile îndată, slujea.
κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ și slujea lor. Marcu 1:32. Iar când s-a făcut
ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, 32. Iar făcându-se seară, seară şi soarele apusese, au
καὶ διηκόνει αὐτοῖς. când apunea soarele, aduceau la adus la El pe toţi bolnavii şi
Μρ α-32 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ dânsul pe toți bolnavii și demonizaţii.
ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας îndrăciţii, Marcu 1:33. Şi toată cetatea era
τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς 33. Și toată cetatea era adunată la uşă.
δαιμονιζομένους· adunată la uşă. Marcu 1:34. Şi a tămăduit pe mulţi
Μρ α-33 καὶ ἦν ἡ πόλις ὅλη 34. Și a vindecat pe mulţi, care pătimeau de felurite boli
ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν· care pătimeau rău de mult?; şi demoni mulţi a alungat. Iar
Μρ α-34 καὶ ἐθεράπευσε πολλοὺς feluri de boli și mulţi draci a pe demoni nu-i lăsa să
κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις, gonit; și nu lăsa să grăiască vorbească, pentru că-L ştiau că
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλε, καὶ dracii, că îl ştiau pe el că este El e Hristos.
οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι Hristos. Marcu 1:35. Şi a doua zi, foarte de
ᾔδεισαν αὐτὸν Χριστὸν εἶναι. 35. Și a doua zi foarte de dimineaţă, sculându-Se, a ieşit
Μρ α-35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν noapte sculându-se, au ieşit și s- şi S-a dus într-un loc pustiu şi
ἀναστὰς ἐξῆλθε καὶ ἀπῆλθεν εἰς au dus în loc pustiu, și acolo se Se ruga acolo.
ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. ruga. Marcu 1:36. Şi a mers după El
Μρ α-36 καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ 36. Și au mers după el Simon Simon şi cei ce erau cu el.
Σίμων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, și cei ce erau cu el. Marcu 1:37. Şi aflându-L, I-au zis:
Μρ α-37 καὶ εὑρόντες αὐτὸν λέγουσιν 37. Și găsindu-l pe dânsul, i- Toţi Te caută pe Tine.
αὐτῷ ὅτι πάντες σε ζητοῦσι. au zis lui: toți te caută. Marcu 1:38. Şi El a zis lor: Să
Μρ α-38 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἄγωμεν εἰς 38. Și a grăit lor: să mergem mergem în altă parte, prin
τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ în oraşele și în satele ce sunt mai cetăţile şi satele învecinate, ca
ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ aproape, ca să propovăduiesc și să propovăduiesc şi acolo, căci
ἐξελήλυθα. acolo; că spre aceasta am venit. pentru aceasta am venit.
Μρ α-39 καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς 39. Și propovăduia în Marcu 1:39. Şi venind
συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν adunările lor, în toată Galileea, propovăduia în sinagogile lor,
Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια și dracii scotea. în toată Galileea, alungând pe
ἐκβάλλων. 40. Și a venit la dânsul un demoni.
Μρ α-40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν lepros, rugându-l pe el și Marcu 1:40. Şi un lepros a venit la
λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ îngenunchind înaintea lui, și El, rugându-L şi îngenunchind
γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ zicând lui, că de vei vrea, poţi să şi zicând: De voieşti, poţi să
ὅτι ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με mă curăţeşti pe mine. mă curăţeşti.
καθαρίσαι. 41. Iar Iisus făcându-i-se Marcu 1:41. Şi făcându-I-se milă,
Μρ α-41 ὁ δὲ ᾿ησοῦς σπλαγχνισθείς, milă, au tins mâna sa, și s-au a întins mâna şi S-a atins de el
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ atins de el, și i-au zis lui: voiesc, şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te.
λέγει αὐτῷ· θέλω, καθαρίσθητι. curăţeşte-te. Marcu 1:42. Şi îndată s-a
Μρ α-42 καὶ εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως 42. Și zicând el, îndată s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a
ἀπῆλθεν ἀπαὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ depărtat de la dânsul lepra, și s- curăţit.
ἐκαθαρίσθη. a curăţit. Marcu 1:43. Şi poruncindu-i cu
Μρ α-43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ 43. Și răstindu-se către asprime, îndată l-a alungat,
εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτὸν καὶ λέγει dânsul, numai decât l-a slobozit Marcu 1:44. Şi i-a zis: Vezi,
αὐτῷ· pe el! nimănui să nu spui nimic, ci
Μρ α-44 ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλ᾿ 44. Și i-au zis lui: vezi, mergi de te arată preotului şi
ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ nimănui nimic să nu spui, ci adu, pentru curăţirea ta, cele
προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ mergi de te arată preotului, și du ce a rânduit Moise, spre
σου ἃ προσέταξε Μωῡσῆς εἰς pentru curăţirea ta, cele ce a mărturie lor.

86
μαρτύριον αὐτοῖς. poruncit Moise, întru mărturie Marcu 1:45. Iar el, ieşind, a
Μρ α-45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο lor. început să propovăduiască
κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν 45. Iar el ieşind a început a multe şi să răspândească
τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν propovădui multe și a vesti cuvântul, încât Iisus nu mai
δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν cuvântul, cât numai putea el putea să intre pe faţă în cetate,
εἰσελθεῖν, ἀλλ᾿ ἔξω ἐν ἐρήμοις aievea să intre în cetate, ci era ci stătea afară, în locuri pustii,
τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν afară, în locuri pustii, și veneau şi veneau la El de pretutindeni.
πανταχόθεν. la el de pretutindenea.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. CAPITOLUL 2. CAPITOLUL 2


Μρ Β-1 Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς 1. Și au intrat iarăşi în Marcu 2:1. Şi intrând iarăşi în
Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ Capernaum după câteva zile, și Capernaum, după câteva zile s-
ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. s-a auzit că este în casă. a auzit că este în casă.
Μρ Β-2 καὶ εὐθέως συνήχθησαν 2. Și îndată s-au adunat Marcu 2:2. Şi îndată s-au
πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ mulţi, cât numai puteau încăpea adunat mulţi, încât nu mai era
πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς nici pe lângă uşă, și grăia lor loc, nici înaintea uşii, şi le
τὸν λόγον. cuvântul. grăia lor cuvântul.
Μρ Β-3 καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν 3. Și au venit la el, aducând Marcu 2:3. Şi au venit la El,
παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον un slăbănog, care se purta de aducând un slăbănog, pe care-l
ὑπὸ τεσσάρων· patru. purtau patru inşi.
Μρ Β-4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι 4. Și neputând ei a se Marcu 2:4. Şi neputând ei, din
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν apropia de el, pentru norod au pricina mulţimii, să se apropie
τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ descoperit casa unde era, și de El, au desfăcut acoperişul
ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν spărgând, au pogorât patul în casei unde era Iisus şi, prin
κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς care zăcea slăbănogul. spărtură, au lăsat în jos patul
κατέκειτο. în care zăcea slăbănogul.
Μρ Β-5 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν 5. Iar Iisus văzând credinţa Marcu 2:5. Şi văzând Iisus
αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· lor, a zis slăbănogului: fiule, credinţa lor, i-a zis
τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι iartăţi-se Ţie păcatele tale. slăbănogului: Fiule, iertate îţi
σου. 6. Și erau acolo unii din sunt păcatele tale!
Μρ Β-6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων cărturari şezând și cugetând Marcu 2:6. Şi erau acolo unii
ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι întru inimile lor. dintre cărturari, care şedeau şi
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· cugetau în inimile lor:
Μρ Β-7 τί οὗτος οὕτω λαλεῖ 7. Ce acesta așa grăieşte Marcu 2:7. Pentru ce vorbeşte
βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι hule? Cine poate ierta păcatele, Acesta astfel? El huleşte. Cine
ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; fără numai unul Dumnezeu? poate să ierte păcatele, fără
Μρ Β-8 ὃ καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ numai unul Dumnezeu?
᾿ησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι 8. Și îndată cunoscând Iisus, Marcu 2:8. Şi îndată cunoscând
οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν cu duhul său, că așa cugetau Iisus, cu duhul Lui, că aşa
ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα aceia întru sine, le-a zis lor: ce cugetau ei în sine, le-a zis lor:
διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις cugetaţi acestea întru inimile De ce cugetaţi acestea în
ὑμῶν; voastre? inimile voastre?
Μρ Β-9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν 9. Ce este mai lesne: a zice Marcu 2:9. Ce este mai uşor a
τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ slăbănogului, iartăţi-se ţie zice slăbănogului: iertate îţi
ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον păcatele, sau a zice: scoală și-ți sunt păcatele, sau a zice:
τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ridică patul tău și umblă? Scoală-te, ia-ţi patul tău şi
Μρ Β-10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν 10. Ci ca să ştiţi că putere umblă?
ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι are Fiul Omului pe pământ a Marcu 2:10. Dar, ca să ştiţi că
ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας -λέγει τῷ ierta păcatele (a zis putere are Fiul Omului a ierta
παραλυτικῷ· slăbănogului): păcatele pe pământ, a zis
Μρ Β-11 σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν 11. Ţie îţi zic: scoală și îţi slăbănogului:
κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν ridică patul tău și mergi la casa Marcu 2:11. Zic ţie: Scoală-te, ia-
οἶκόν σου. ta. ţi patul tău şi mergi la casa ta.
Μρ Β-12 καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας 12. Și s-a sculat îndată și Marcu 2:12. Şi s-a sculat îndată
τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον ridicându-și patul, a ieşit şi, luându-şi patul, a ieşit
παντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας înaintea tuturor, cât se înaintea tuturor, încât erau toţi
καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι spăimântau toți și lăudau pe uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu,

87
οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. Dumnezeu zicând, că niciodată zicând: Asemenea lucruri n-am
Μρ Β-13 Καὶ ἐξῆλθε πάλιν παρὰ τὴν n-am văzut așa. văzut niciodată.
θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο 13. Și au ieşit iarăşi la mare, Marcu 2:13. Şi iarăşi a ieşit la
πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. și toată mulţimea venind la el și mare şi toată mulţimea venea
Μρ Β-14 Καὶ παράγων εἶδε Λευῒν τὸν îi învăţa pe dânşii. la El şi îi învăţa.
τοῦ ᾿Αλφαίου, καθήμενον ἐπὶ τὸ 14. Și trecând, a văzut pe Marcu 2:14. Şi trecând, a văzut pe
τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ· Levi a lui Alfeu, şezând la vamă Levi al lui Alfeu, şezând la
ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς și i-a zis lui: vino după mine. Și vamă, şi i-a zis: Urmează-Mi!
ἠκολούθησεν αὐτῷ. sculându-se, a mers după Iar el, sculându-se, I-a urmat.
Μρ Β-15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ dânsul, Marcu 2:15. Şi când şedea El în
κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 15. Și a fost când au şezut în casa lui Levi, mulţi vameşi şi
αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ casa lui, mulţi vameşi și păcătoşi păcătoşi şedeau la masă cu
ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ şedeau împreună cu Iisus și cu Iisus şi cu ucenicii Lui. Că erau
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ ucenicii lui, că erau mulţi și mulţi şi-I urmau.
πολλοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. mergeau după el. Marcu 2:16. Iar cărturarii şi
Μρ Β-16 καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 16. Iar cărturarii și fariseii fariseii, văzându-L că mănâncă
Φαρισαῖοι ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα văzându-i pe ei că mănâncă cu împreună cu vameşii şi
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν vameşii și cu păcătoşii, au zis păcătoşii, ziceau către ucenicii
ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· τί ὅτι ucenicilor lui: ce este că, cu Lui: De ce mănâncă şi bea
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν vameşii și cu păcătoşii mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi
ἐσθίει καὶ πίνει; și bea? păcătoşii?
Μρ Β-17 καὶ ἀκούσας ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει 17. Și auzind Iisus, a zis lor: Marcu 2:17. Dar, auzind, Iisus le-
αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ n-au trebuinţă cei sănătoşi de a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie
ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς doctor, ci cei bolnavi; că n-am de doctor, ci cei bolnavi. N-am
ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι venit să chem pe cei drepţi, ci pe venit să chem pe cei drepţi ci
δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς cei păcătoşi la pocăinţă, pe păcătoşi la pocăinţă.
μετάνοιαν. 18. Și erau ucenicii lui Ioan Marcu 2:18. Ucenicii lui Ioan şi ai
Μρ Β-18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ și ai fariseilor postindu-se; și au fariseilor posteau şi au venit şi
᾿Ιωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων venit și i-au zis lui: pentru ce I-au zis Lui: De ce ucenicii lui
νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ ucenicii lui Ioan și ai fariseilor Ioan şi ucenicii fariseilor
λέγουσιν αὐτῷ· διατί οἱ μαθηταὶ postesc, iar ucenicii tăi nu postesc, iar ucenicii Tăi nu
᾿Ιωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων postesc? postesc?
νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ 19. Și a zis lor Iisus: au Marcu 2:19. Şi Iisus le-a zis: Pot,
νηστεύουσι; doară pot fiii nunţii să postească oare, prietenii mirelui să
Μρ Β-19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· până când este mirele cu dânşii? postească cât timp este mirele
μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, Câtă vreme au pe mirele cu ei, cu ei? Câtă vreme au pe mire
ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾿ αὐτῶν ἐστι, nu pot să postească. cu ei, nu pot să postească.
νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ᾿ 20. Dar vor veni zile când se Marcu 2:20. Dar vor veni zile,
ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον, οὐ va lua de la dânşii mirele, și când se va lua mirele de la ei şi
δύνανται νηστεύειν. atunci vor posti într-acele zile. atunci vor posti în acele zile.
Μρ Β-20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν 21. Și nimenea nu coase Marcu 2:21. Nimeni nu coase la
ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ petic de pânză nouă la haină haină veche petic dintr-o
τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς veche; iar de nu, îşi ia plinirea bucată de stofă nouă, iar de nu,
ἡμέραις. lui cel nou de la cea veche, și peticul nou va trage din haina
Μρ Β-21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους mai rea spărtură se face. veche şi se va face o ruptură şi
ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱματίῳ mai rea.
παλαιῷ· εἰ δὲ μήγε, αἴρει τὸ 22. Și nimenea nu pune vin Marcu 2:22. Nimeni, iarăşi, nu
πλήρωμα αὐτοῦ, τὸ καινὸν τοῦ nou în foi vechi; iar de nu, vinul pune vin nou în burdufuri
παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. cel nou sparge foii, și vinul se vechi, iar de nu, vinul nou
Μρ Β-22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον varsă și foii pier; ci vinul nou în sparge burdufurile şi vinul se
εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή, foi noul se cuvine să se puie. vară şi burdufurile se strică;
ῥήσσει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, încât vinul nou trebuie să fie în
καί ὁ οἶνος ἐκχείται καί οἱ ἀσκοί 23. Și a fost când mergea el burdufuri noi.
ἀπολοῦνται ἀλλά οἶνον νέον εἰς sâmbăta prin semănături, și au Marcu 2:23. Şi pe când mergea El
ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. început ucenicii lui a face cale într-o sâmbătă prin
Μρ Β-23 Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσθαι smulgând spice; semănături, ucenicii Lui, în
αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασι διὰ τῶν drumul lor, au început să

88
σπορίμων, καὶ ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ 24. Iar fariseii au zis lui: smulgă spice.
αὐτοῦ ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς vezi, ce fac sâmbăta ce nu se Marcu 2:24. Şi fariseii Îi ziceau:
στάχυας. cuvine? Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu
Μρ Β-24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ se cuvine?
ἵδε τί ποιούσιν ἐν τοἱς σάββασιν ὄ 25. Iar el au zis lor: au Marcu 2:25. Şi Iisus le-a răspuns:
οὔκ ἔξεστι niciodată n-aţi cetii ce a făcut Au niciodată n-aţi citit ce a
Μρ Β-25 καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖς· David, când a avut lipsă și a făcut David, când a avut nevoie
οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεΔαυῒδ flămânzit el și cei ce erau cu şi a flămânzit, el şi cei ce erau
ὅτε χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν dânsul? cu el?
αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿αὐτοῦ; 26. Cum a intrat în casa lui Marcu 2:26. Cum a intrat în casa
Μρ Β-26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Dumnezeu, în vremea lui Aviatar lui Dumnezeu, în zilele lui
τοῦ Θεοῦ ἐπὶ᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως Arhiereului, și pâinile punerii Abiatar arhiereul, şi a mâncat
καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως înainte le-a mâncat, care nu i se pâinile punerii înainte, pe care
ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ cădea să le mănânce, fără numai nu se cuvenea să le mănânce
τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν preoţilor, și a dat și celor ce decât numai preoţii, şi a dat şi
αὐτῷ οὖσι; erau împreună cu el? celor ce erau cu el?
Μρ Β-27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· τὸ 27. Și a zis lor: sâmbăta Marcu 2:27. Şi le zicea lor:
σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον pentru om s-a făcut, iar nu omul Sâmbăta a fost făcut pentru om,
ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ pentru sâmbătă. iar nu omul pentru sâmbătă.
σάββατον· 28. Drept aceea, Domn este Marcu 2:28. Astfel că Fiul Omului
Μρ Β-28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Fiul Omului și al sâmbetei. este domn şi al sâmbetei.
ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. CAPITOLUL 3. CAPITOLUL 3


Μρ Γ-1 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν 1. Și au intrat iarăşi în Marcu 3:1. Şi iarăşi a intrat în
συναγωγήν· καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος sinagogă, și era acolo un om sinagogă. Şi era acolo un om
ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. având mâna uscată. având mâna uscată.
Μρ Γ-2 καὶ παρετηρουν αὐτὸν εἰ τοῖς 2. Și îl pândeau pe dânsul de Marcu 3:2. Şi Îl pândeau pe
σάββασι θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα îl va vindeca pe el sâmbăta, ca Iisus să vadă dacă îl va vindeca
κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. să-l învinuiască pe el. sâmbăta, ca să-L învinuiască.
Μρ Γ-3 καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 3. Și a zis omului celui ce Marcu 3:3. Şi a zis omului care
ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα· avea mâna uscată: ridică-te în avea mâna uscată: Ridică-te în
ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. mijloc. mijloc!
Μρ Γ-4 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἔξεστι τοῖς 4. Și a zis lor: se cuvine Marcu 3:4. Şi a zis lor: Se
σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ sâmbăta bine a face, sau rău a cuvine, sâmbăta, a face bine
κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ face? Suflet a mântui sau a sau a face rău, a mântui un
ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. pierde? Iar ei tăceau. suflet sau a-l pierde? Dar ei
Μρ Γ-5 καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς 5. Și căutând spre ei cu tăceau;
μετ᾿ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ mânie, întristându-se pentru Marcu 3:5. Şi privindu-i pe ei
πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει împietrirea inimii lor, a zis cu mânie şi întristându-Se de
τῷ ἀνθρώπῳ· ἔκτεινον τὴν χεῖρά omului: întinde-ţi mâna ta. Și a învârtoşarea inimii lor, a zis
σου. καὶ ἐξέτεινε, καὶ întins-o; și a venit mâna lui la omului: Întinde mâna ta! Şi a
ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς starea cea dintâi, sănătoasă ca întins-o, şi mâna lui s-a făcut
ὡς ἡ ἄλλη. și cealaltă. sănătoasă.
Μρ Γ-6 καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι 6. Și ieşind fariseii, îndată Marcu 3:6. Şi ieşind, fariseii au
εὐθέως μετὰ τῶν ῾Ηρῳδιανῶν au făcut sfat cu Irodianii făcut îndată sfat cu irodianii
συμβούλιον ἐποίουν κατ᾿ αὐτοῦ, împotriva Lui, ca să-L piardă pe împotriva Lui, ca să-L piardă.
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. Dânsul. Marcu 3:7. Iisus, împreună cu
Μρ Γ-7 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησε μετὰ 7. Iar Iisus s-a dus cu ucenicii Lui, a plecat înspre
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς τὴν ucenicii săi către mare, și după mare şi mulţime multă din
θάλασσαν· καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ dânsul a mers mulţime multă din Galileea şi din Iudeea L-a
τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησαν αὐτῷ, Galileea și din Iudeea, urmat.
Μρ Γ-8 καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας καὶἀπὸ 8. Și din Ierusalim și din Marcu 3:8. Din Ierusalim , din
῾Ιεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Idumea, și din ceea parte de Idumeea, de dincolo de Iordan,
᾿Ιδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Iordan, și cei dimprejurul dimprejurul Tirului şi
᾿Ιορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Tirului și al Sidonului, mulţime Sidonului, mulţime mare, care,
Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες multă, auzind câte făcea, a venit auzind câte făcea, a venit la

89
ὅσα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν. către dânsul. El.
Μρ Γ-9 καὶ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 9. Și a zis ucenicilor săi, ca Marcu 3:9. Şi a zis ucenicilor
ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ să stea o corăbioară aproape de Săi să-I fie pusă la îndemână o
διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ θλίβωσιν el, pentru norod, ca să nu-l corăbioară, ca să nu-L
αὐτόν· împresoare pe el; îmbulzească mulţimea;
Μρ Γ-10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν 10. Că pe mulţi a vindecat, Marcu 3:10. Fiindcă vindecase pe
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ încât năvăleau spre El ca să se mulţi, de aceea năvăleau
ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας· atingă de Dânsul câţi aveau asupra Lui, ca să se atingă de
bătăi. El toţi câţi erau bolnavi.
Μρ Γ-11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ 11. Și duhurile cele necurate Marcu 3:11. Iar duhurile cele
ἀκάθαρτα, când îl vedeau pe el, cădeau necurate, când Îl vedeau,
ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον înaintea lui și strigau, grăind: tu cădeau înaintea Lui şi strigau,
αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ești Fiul lui Dumnezeu. zicând: Tu eşti Fiul lui
ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Dumnezeu.
Μρ Γ-12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα 12 Și mult îi certa pe dânşii Marcu 3:12. Şi El le certa mult ca
μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσι. ca să nu-L facă arătat pe el. să nu-L dea pe faţă.
Μρ Γ-13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, 13. Și s-au suit la munte și Marcu 3:13. Şi S-a suit pe munte
καὶ προσκαλεῖται οὓςἤθελεν αὐτός, au chemat pe care a vrut El şi a chemat la Sine pe câţi a
καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. însuşi, și au venit la dânsul. voit, şi au venit la El.
Μρ Γ-14 καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι 14. Și au făcut doisprezece Marcu 3:14. Şi a rânduit pe cei
μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺ ca să fie cu el și să-i trimită pe doisprezece, pe care i-a numit
κηρύσσειν dânşii să propovăduiască, apostoli, ca să fie cu El şi să-i
trimită să propovăduiască,
Μρ Γ-15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν 15. Și să aibă putere a Marcu 3:15. Şi să aibă putere să
τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ vindeca bolile și a goni dracii. vindece bolile şi să alunge
δαιμόνια· demonii.
Μρ Γ-16 καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ 16. Și au pus lui Simon Marcu 3:16. Deci a rânduit pe cei
Σίμωνι Πέτρον, numele: Petru. doisprezece: pe Simon, căruia
Μρ Γ-17 καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ i-a pus numele Petru;
Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν 17. Și pe Iacov al lui Zevedei Marcu 3:17. Pe Iacov al lui
ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου· καὶ și pe Ioan fratele lui Iacov, și le- Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui
ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα au pus lor numele: Boanerghes, Iacov, şi le-a pus lor numele
Βοανεργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς· adică: fiii tunetului. Boanerghes, adică fii
Μρ Γ-18 καὶ ᾿Ανδρέαν καὶ Φίλιππον tunetului.
καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Ματθαῖον 18. Și pe Andrei și pe Filip și Marcu 3:18. Şi pe Andrei, şi pe
καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ pe Vartolomei și pe Matei și pe Filip, şi pe Bartolomeu, pe
᾿Αλφαίου καὶΘαδδαῖον καὶ Σίμωνα Toma și pe Iacov al lui Alfeu și Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov
τὸν Κανανίτην pe Tadei și pe Simon Cananitul, al lui Alfeu, şi pe Tadeu, şi pe
Simon Cananeul,
Μρ Γ-19 καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς 19. Și pe Iuda Iscarioteanul, Marcu 3:19. Şi pe Iuda
καὶ παρέδωκεν αὐτόν. care l-a și vândut pe el. Iscarioteanul, cel care L-a şi
vândut.
Μρ Γ-20 Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον· καὶ 20. Și au venit în casă, și Marcu 3:20. Şi a venit în casă, şi
συνέρχεται πάλιν ὄχλος,ὥστε μὴ iarăşi s-a adunat poporul, cât nu iarăşi mulţimea s-a adunat,
δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον puteau ei nici pâine să mănânce. încât ei nu puteau nici să
φαγεῖν. 21. Și auzind cei ce erau mănânce.
Μρ Γ-21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾿ αὐτοῦ despre dânsul, au ieşit să-l Marcu 3:21. Şi auzind ai Săi, au
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον prindă pe el, zicând că nu-și este ieşit ca să-L prindă, că ziceau:
γὰρ ὅτι ἐξέστη. în fire. Şi-a ieşit din fire.
Μρ Γ-22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ 22. Și cărturarii cei ce se Marcu 3:22. Iar cărturarii, care
῾Ιεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον pogorâseră din Ierusalim ziceau veneau din Ierusalim , ziceau
ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ cum că veelzevul are, și cum că, că are pe Beelzebul şi că, cu
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ cu domnul dracilor scoate domnul demonilor, alungă
δαιμόνια dracii. demonii.
Μρ Γ-23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς 23. Și chemându-i pe dânşii, Marcu 3:23. Şi chemându-i la
ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς· πῶς în pilde grăia lor: cum poate Sine, le-a vorbit în pilde: Cum
δύναται σατανᾶς σατανᾶν satana să scoată pe satana? poate satana să alunge pe

90
ἐκβάλλειν; 24. Și dacă împărăţia se va satana?
Μρ Γ-24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾿ ἑαυτὴν împerechea între sine, nu poate Marcu 3:24. Dacă o împărăţie se
μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ să stea împărăţia aceea. va dezbina în sine, acea
βασιλεία ἐκείνη· 25. Și dacă casa se va împărăţie nu mai poate dăinui.
Μρ Γ-25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾿ ἑαυτὴν împerechea între sine, nu poate Marcu 3:25. Şi dacă o casă se va
μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ să stea casa aceea. dezbina în sine, casa aceea nu
οἰκία ἐκείνη. 26. Și dacă satana s-a sculat va mai putea să se ţină.
Μρ Γ-26 καὶ εἰ ὁσατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾿ însuşi asupra sa și s-a Marcu 3:26. Şi dacă satana s-a
ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται, οὐ δύναται împerecheat, nu poate să stea, ci sculat împotriva sa însuşi şi s-a
σταθῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει. are sfârşit. dezbinat, nu poate să
Μρ Γ-27 οὐδεὶς δύναται τὰ σκεύη τοῦ 27. Nimeni nu poate să dăinuiască, ci are sfârşit.
ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν jefuiască vasele celui tare, Marcu 3:27. Dar nimeni nu poate,
αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον intrând în casa lui, de nu va lega intrând în casa celui tare, să-i
τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν întâi pe cel tare, și atunci va răpească lucrurile, de nu va
οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. jefui casa lui. lega întâi pe cel tare, şi atunci
Μρ Γ-28 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα 28. Amin grăiesc vouă: toate va jefui casa lui.
ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν păcatele se vor ierta fiilor Marcu 3:28. Adevărat grăiesc
ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ oamenilor, și hulele ori câte vor vouă că toate vor fi iertate
βλασφημίαι ὅσας ἐὰν huli, fiilor oamenilor, păcatele şi
βλασφημήσωσιν· 29. Iar cine va huli hulele câte vor fi hulit;
Μρ Γ-29 ὃς δ᾿ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ împotriva Sfântului Duh, n-are Marcu 3:29. Dar cine va huli
Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν iertare în veac, ci este vinovat împotriva Duhului Sfânt nu are
εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾿ ἔνοχός ἐστιν judecaţii de veci. iertare în veac, ci este vinovat
αἰωνίου κρίσεως 30. Pentru că ziceau: duh de osânda veşnică.
Μρ Γ-30 ὅτι ἔλεγον, πνεῦμα ἀκάθαρτον necurat are. Marcu 3:30. Pentru că ziceau: Are
ἔχει. 31. Atunci au veni frații și duh necurat.
Μρ Γ-31 ἔρχονται οὖν ἡ μήτηρ αὐτοῦ mama lui, și stând ei afară, au Marcu 3:31. Şi au venit mama Lui
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔξω trimis la el, chemându-l pe şi fraţii Lui şi, stând afară, au
ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν dânsul. trimis la El ca sn-L cheme.
φωνοῦντες αὐτόν. 32. Și şedea poporul Marcu 3:32. Iar mulţimea şedea
Μρ Γ-32 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν împrejurul lui, și au zis lui: iată împrejurul Lui. Şi I-au zis unii:
ὄχλος· εἶπον δὲ αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ mama ta și frații tăi și surorile Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi
σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω tale afară, te caută pe tine. surorile Tale sunt afară. Te
ζητοῦσί σε. caută.
Μρ Γ-33 καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων· 33. Și a răspuns lor, grăind: Marcu 3:33. Şi, răspunzând lor,
τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί cine este mama mea și frații le-a zis: Cine este mama Mea şi
μου; mei? fraţii Mei?
Μρ Γ-34 καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ 34. Și căutând la cei ce Marcu 3:34. Şi privind pe cei ce
τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους λέγει· şedeau împrejurul lui, a zis: iată şedeau în jurul Lui, a zis: Iată
ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί mama mea și frații mei; mama Mea şi fraţii Mei.
μου· Marcu 3:35. Că oricine va face
Μρ Γ-35 ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα 35. Că oricine va face voia voia lui Dumnezeu, acesta este
τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ lui Dumnezeu, acela fratele meu fratele Meu şi sora Mea şi
ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί. și sora mea și mama mea este. mama Mea.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ. CAPITOLUL 4. CAPITOLUL 4


Μρ Δ-1 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν 1. Și iarăşi a început a Marcu 4:1. Şi iarăşi a început
παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ συνήχθη învăţa lângă mare, și s-a adunat Iisus să înveţe, lângă mare, şi
πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε la dânşii norod mult, încât a s-a adunat la El mulţime foarte
αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον intrat el în corabie și a şezut pe multă, încât El a intrat în
καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ πᾶς ὁ mare, și tot poporul sta pe uscat corabie şi şedea pe mare, iar
ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς lângă mare. toată mulţimea era lângă mare,
γῆς ἦσαν. pe uscat.
Μρ Δ-2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν 2. Și-i învăţa pe dânşii în Marcu 4:2. Şi-i învăţa multe în
παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν pilde mult, și grăia lor întru pilde, şi în învăţătura Sa le
αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· învăţătura sa: zicea:
Μρ Δ-3 ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ 3. Ascultaţii: Iată a ieşit Marcu 4:3. Ascultaţi: Iată, ieşit-a

91
σπείρων τοῦ σπεῖραι. semănătorul să semene. semănătorul să semene.
Μρ Δ-4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ 4. Și a fost când semăna, Marcu 4:4. Şi pe când semăna el,
μὲν ἔπεσεν ἐπὶ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθον una adică a căzut lângă cale, și o sămânţă a căzut lângă cale şi
τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό· au venit pasările și au mâncat-o păsările cerului au venit şi au
pe dânsa; mâncat-o.
Μρ Δ-5 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ 5. Iar alta a căzut pe pietriş, Marcu 4:5. Şi alta a căzut pe loc
πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν unde n-avea pământ mult, și pietros, unde nu avea pământ
πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ îndată a răsărit, căci n-avea mult, şi îndată a răsărit, pentru
τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, pământ adânc, că nu avea pământ mult.
Μρ Δ-6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 6. Și răsărind soarele, s-a Marcu 4:6. Şi când s-a ridicat
ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν pălit, și pentru că n-avea soarele, s-a veştejit şi, neavând
ῥίζαν ἐξηράνθη· rădăcină s-a uscat. rădăcină, s-a uscat.
Μρ Δ-7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς 7. Iar alta a căzut în spini, și Marcu 4:7. Altă sămânţă a căzut
ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι s-au înălţat spinii și au înecat-o în spini, a crescut, dar spinii au
καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καί καρπὸν și n-a dat rod; înăbuşit-o şi rod n-a dat.
οὐκ ἔδωκε 8. Iar alta a căzut în pământ Marcu 4:8. Şi altele au căzut pe
Μρ Δ-8 καί ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν bun, și a dat roadă înălţându-se pământul cel bun şi, înălţându-
καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν și crescând, și a adus: una se şi crescând, au dat roade şi
ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ treizeci, iar alfa șaizeci, iar alta au adus: una treizeci, alta
ἔφερεν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν o sută. şaizeci, alta o sută.
ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. 9. Și zicea lor: cela ce are Marcu 4:9. Şi zicea: Cine are
Μρ Δ-9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὁ ἔχων ὦτα urechi de auzit, audă. urechi de auzit să audă.
ἀκούειν ἀκουέτω. 10. Iar când au fost deosebi, Marcu 4:10. Iar când a fost
Μρ Δ-10 ῞Οτε δὲ ἐγένετο κατὰ μόνας, l-au întrebat pe el de pildă, cei singur, cei ce erau lângă El,
ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν ce erau lângă el împreună cu cei împreună cu cei doisprezece, Îl
τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν. doisprezece. întrebau despre pilde.
Μρ Δ-11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμῖν 11. Și le a zis lor: vouă s-a Marcu 4:11. Şi le-a răspuns: Vouă
δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς dat a şti taina împărăţiei lui vă e dat să cunoaşteţi taina
βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐκείνοις δὲ Dumnezeu, iar celor de afară împărăţiei lui Dumnezeu, dar
τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα toate în pilde sunt lor; pentru cei de afară totul se face
γίνεται, în pilde,
Μρ Δ-12 ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ 12. Ca privind să privească, Marcu 4:12. Ca uitându-se, să
ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ și să nu vadă, și auzind să audă, privească şi să nu vadă, şi,
μὴ συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι și să nu înţeleagă, ca nu cumva auzind, să nu înţeleagă, ca nu
καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα. să se întoarcă și să se ierte lor cumva să se întoarcă şi să fie
păcatele. iertaţi.
Μρ Δ-13 καὶ λέγει αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε 13. Și le-a zis lor: au nu ştiţi Marcu 4:13. Şi le-a zis: Nu
τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς pilda aceasta? Și cum veţi pricepeţi pilda aceasta? Dar
πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; înţelege toate pildele? cum veţi înţelege toate pildele?
Μρ Δ-14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 14. Cel ce seamănă, Marcu 4:14. Semănătorul
Μρ Δ-15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν cuvântul seamănă. seamănă cuvântul.
ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ 15. Și aceştia sunt cei de Marcu 4:15. Cele de lângă cale
ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται ὁ lângă cale, unde se seamănă sunt aceia în care se seamănă
σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν cuvântul, și când îl aud, îndată cuvântul, şi, când îl aud, îndată
ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις vine satana și ia cuvântul care vine satana şi ia cuvântul cel
αὐτῶν. este semănat întru inima lor. semănat în inimile lor.
Μρ Δ-16 καὶ οὗτοι ὁμοίως εἰσὶν οἱ ἐπὶ 16. Și aceştia sunt aşijderea Marcu 4:16. Cele semănate pe loc
τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὅταν cei ce se seamănă pe pietriş, pietros sunt aceia care, când
ἀκούσωσι τὸν λόγον, εὐθὺς μετὰ care, când aud cuvântul, îndată aud cuvântul, îl primesc îndată
χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, cu bucurie îl primesc pe el. cu bucurie,
Μρ Δ-17 καὶ οὐκ ἔχουσι ῥίζαν ἐν 17. Dar n-au rădăcină întru Marcu 4:17. Dar n-au rădăcină în
ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· sineşi, ci sunt până la o vreme, ei, ci ţin până la un timp; apoi
εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ după aceea făcându-se necaz când se întâmplă strâmtorare
διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς sau goană pentru cuvânt, îndată sau prigoană pentru cuvânt,
σκανδαλίζονται. se smintesc. îndată se smintesc.
Μρ Δ-18 καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ εἰς τὰς 18. Și aceştia sunt cei ce se Marcu 4:18. Şi cele semănate între
ἀκάνθας σπειρόμενοι, οἱ τὸν λόγον seamănă în spini, care aud spini sunt cei ce ascultă

92
ἀκούοντες, cuvântul. cuvântul,
Μρ Δ-19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος 19. Dar grijile veacului Marcu 4:19. Dar grijile veacului
τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου acestuia, și înşelăciunea şi înşelăciunea bogăţiei şi
καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι bogăţiei, și pofta celorlalte poftele după celelalte,
εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν intrând, îneacă cuvântul și se pătrunzând în ei, înăbuşă
λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. face neroditor. cuvântul şi îl fac neroditor.
Μρ Δ-20 καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν 20. Și aceştia sunt cei Marcu 4:20. Iar cele semănate pe
τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες semănaţi în pământ bun, care pământul cel bun sunt cei ce
ἀκούουσι τὸν λόγον καὶ aud cuvântul și-l primesc și aduc aud cuvântul şi-l primesc şi
παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν roadă: unul treizeci, iar altul aduc roade: unul treizeci, altul
ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ șaizeci, iar altul o sută. şaizeci şi altul o sută.
ἐν ἑκατόν. 21. Și zicea lor: au doară Marcu 4:21. Şi le zicea: Se aduce
Μρ Δ-21 Καί ἔλεγεν αὐτοῖς· μήτι făclia se aduce ca să se puie sub oare făclia ca să fie pusă sub
ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν obroc, sau sub pat? Au nu ca să obroc sau sub pat? Oare nu ca
μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ se puie în sfeşnic? să fie pusă în sfeşnic?
ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ; 22. Că nu este ceva tăinuit, Marcu 4:22. Căci nu e nimic
Μρ Δ-22 οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ ἐὰν μὴ care să nu se vădească; nici nu a ascuns ca să nu se dea pe faţă;
φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο fost ascuns, ci ca să vie întru nici n-a fost ceva tăinuit, decât
ἀπόκρυφον ἀλλ᾿ ἵνα ἔλθῃ εἰς arătare. ca să vină la arătare.
φανερόν. 23. De are cineva urechi de Marcu 4:23. Cine are urechi de
Μρ Δ-23 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, auzit, audă, auzit să audă.
ἀκουέτω. 24. Și zicea lor: vedeţi de Marcu 4:24. Şi le zicea: Luaţi
Μρ Δ-24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· βλέπετε τί auziţi; cu ce măsură măsuraţi, se seama la ce auziţi: Cu ce
ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, va măsura vouă, și se va adăuga măsură măsuraţi, vi se va
μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ vouă celor ce auziţi; măsura; iar vouă celor ce
προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ascultaţi, vi se va da şi vă va
ἀκούουσιν. 25. Că celui ce are, i se va prisosi.
Μρ Δ-25 ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται da lui, iar cel ce n-are, și ce Marcu 4:25. Căci celui ce are i se
αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει (crede că) are se va lua de la va da; dar de la cel ce nu are,
ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. dânsul. şi ce are i se va lua.
Μρ Δ-26 Καὶ ἔλεγεν· οὕτως ἐστὶν ἡ 26. Și zicea: așa este Marcu 4:26. Şi zicea: Aşa este
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν împărăţia lui Dumnezeu, în ce împărăţia lui Dumnezeu, ca un
ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς chip este dacă aruncă omul om care aruncă sămânţa în
γῆς, sămânţa în pământ. pământ,
Μρ Δ-27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται 27. Și doarme, și se scoală Marcu 4:27. Şi doarme şi se
νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος noaptea și ziua, și sămânţa scoală, noaptea şi ziua, şi
βλαστάνῃ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ răsare și creşte cum nu ştie el. sămânţa răsare şi creşte, cum
οἶδεν αὐτός nu ştie el.
Μρ Δ-28 αὐτομάτη γὰρ ἡ γῆ 28. Că pământul din sine Marcu 4:28. Pământul rodeşte de
καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα rodeşte, întâi iarbă, apoi spic, la sine: mai întâi pai, apoi spic,
στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ după aceea deplin grâu în spic. după aceea grâu deplin în
στάχυΐ. spic.
Μρ Δ-29 ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός, 29. Iar când se coace rodul, Marcu 4:29. Iar când rodul se
εὐθέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, îndată trimite secera, că a sosit coace, îndată trimite secera, că
ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. secerişul. a sosit secerişul.
Μρ Δ-30 Καὶ ἔλεγε· πῶς ὁμοιώσωμεν 30. Și zicea: cui vom Marcu 4:30. Şi zicea: Cum vom
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; ἢ ἐν τίνι asemăna împărăţia lui asemăna împărăţia lui
παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν; Dumnezeu, sau cu ce pildă o Dumnezeu, sau în ce pildă o
Μρ Δ-31 ὡς κόκκον σινάπεως, ὃς ὅταν vom potrivi pe ea? vom închipui?
σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος 31. Asemenea este Marcu 4:31. Cu grăuntele de
πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶ τῶν grăunţului de muştar, care, când muştar care, când se seamănă
ἐπὶ τῆς γῆς· se seamănă în pământ, este mai în pământ, este mai mic decât
Μρ Δ-32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει mic decât toate seminţele toate seminţele de pe pământ;
καὶ γίνεται μείζων πάντων τῶν pământului; Marcu 4:32. Dar, după ce s-a
λαχάνων, καὶ ποιεῖ κλάδους 32. Iar după ce se seamănă, semănat, creşte şi se face mai
μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ, τὴν creşte și se face mai mare decât mare decât toate legumele şi
σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ toate buruienile, și face ramuri face ramuri mari, încât sub

93
οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. mari, încât sub umbra lui pot să umbra lui pot să sălăşluiască
Μρ Δ-33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς locuiască pasările cerului. păsările cerului.
πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, 33. Și cu pilde multe ca Marcu 4:33. Şi cu multe pilde ca
καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν, acestea le grăia lor cuvântul, acestea le grăia cuvântul după
Μρ Δ-34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ precum puteau auzi. cum puteau să înţeleagă.
ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον· κατ᾿ ἰδίαν 34. Și fără de pilde nu grăia Marcu 4:34. Iar fără pildă nu le
δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε lor; iar deosebi ucenicilor săi le grăia; şi ucenicilor Săi le
πάντα. dezlega toate. lămurea toate, deosebi.
Μρ Δ-35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ 35. Și a zis lor, în ziua Marcu 4:35. Şi în ziua aceea, când
ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης· διέλθωμεν aceea, făcându-se seară: să s-a înserat, a zis către ei: Să
εἰς τὸ πέραν. trecem de ceea parte. trecem pe ţărmul celălalt.
Μρ Δ-36 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον 36. Și lăsând el poporul, l-au Marcu 4:36. Şi lăsând ei
παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν luat pe dânsul așa precum era, mulţimea, L-au luat cu ei în
τῷ πλοίῳ· καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾿ în corabie. Și erau și alte corăbii corabie, aşa cum era, căci erau
αὐτοῦ. cu dânsul. cu El şi alte corăbii.
Μρ Δ-37 καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου 37. Și s-a făcut vifor mare de Marcu 4:37. Şi s-a pornit o
μεγάλη, τὰ δὲ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς vânt, și valurile intrau în furtună mare de vânt şi valurile
τὸ πλοῖον, ὥστε ἤδη αὐτὸ corabie, încât mai se umplea ea. se prăvăleau peste corabie,
βυθίζεσθαι. încât corabia era aproape să se
Μρ Δ-38 καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ 38. Și el era la cârmă, umple.
ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· dormind pe căpătâi; și l-au Marcu 4:38. Iar Iisus era la partea
καὶ διεγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν deşteptat pe el, și i-au zis lui: dindărăt a corăbiei, dormind
αὐτῷ· διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι Învăţătorule, au nu-ţi este grijă pe căpătâi. L-au deşteptat şi I-
ἀπολλύμεθα; că pierim? au zis: Învăţătorule, nu-Ţi este
Μρ Δ-39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ 39. Și sculându-se a certat grijă că pierim?
ἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ θαλάσση· σιώπα, vântul și a zis mării: Taci, Marcu 4:39. Şi El, sculându-Se, a
πεφίμωσο. καὶ κόπασεν ὁ ἄνεμος, încetează! Și a stat vântul, și s-a certat vântul şi a poruncit
καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. făcut linişte mare. mării: Taci! Încetează! Şi
vântul s-a potolit şi s-a făcut
Μρ Δ-40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί δειλοί 40. Și a zis lor: ce sunteţi linişte mare.
ἐστε οὕτω; πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; așa fricoşi? Cum, n-aveţi Marcu 4:40. Şi le-a zis lor: Pentru
credinţă? ce sunteţi aşa de fricoşi? Cum
Μρ Δ-41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν 41. Și s-au înfricoşat cu frică de nu aveţi credinţă?
καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους· τίς ἄρα mare și grăia unul către altul: Marcu 4:41. Şi s-au înfricoşat cu
οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ oare, cine este acesta, că și frică mare şi ziceau unul către
θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ; vântul și marea îl ascultă pe el? altul: Cine este oare, Acesta,
că şi vântul şi marea I se
supun?
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε. CAPITOLUL 5. CAPITOLUL 5
Μρ Ε-1 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς 1. Și au venit de ceea parte Marcu 5:1. Şi a venit de
θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν de mare, în latura Gadarenilor. cealaltă parte a mării în ţinutul
Γεργεσηνῶν. 2. Și ieşind el din corabie, Gadarenilor.
Μρ Ε-2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ îndată l-a întâmpinat pe el un Marcu 5:2. Iar după ce a ieşit
πλοίου εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ om din mormânturi, cu duh din corabie, îndată L-a
τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν necurat, întâmpinat, din morminte, un
πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 3. Care avea locuinţa în om cu duh necurat,
Μρ Ε-3 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς mormânturi, și nici cu lanţuri de Marcu 5:3. Care îşi avea
μνήμασι, καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς fier nimeni nu putea să-l lege pe locuinţa în morminte, şi nimeni
ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι, el. nu putea să-l lege nici măcar în
4. Pentru că de multe ori lanţuri,
Μρ Ε-4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις fiind legat cu obezi și cu lanţuri Marcu 5:4. Pentru că de multe
καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ de fier, rupea lanţurile și obezile ori fiind legat în obezi şi
διεσπάσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις le sfărâma, și nimeni nu putea lanţuri, el rupea lanţurile, şi
καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ să-l domolească pe dânsul. obezile le sfărâma, şi nimeni nu
οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι· 5. Și pururea, noaptea și putea să-l potolească;
Μρ Ε-5 καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ziua, era prin munţi și prin Marcu 5:5. Şi neîncetat noaptea
ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασι καὶ ἐν τοῖς mormânturi, strigând și tăindu- şi ziua era prin morminte şi

94
ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων se de pietre. prin munţi, strigând şi tăindu-
ἑαυτὸν λίθοις. 6. Iar văzând pe Iisus de se cu pietre.
Μρ Ε-6 ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ departe, a alergat și s-a închinatMarcu 5:6. Iar văzându-L de
μακρόθεν ἔδραμε καὶ lui. departe pe Iisus, a alergat şi s-
προσεκύνησεν αὐτόν, 7. Și strigând cu glas mare, a închinat Lui.
Μρ Ε-7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· a zis: ce este mie și ţie, Iisuse,Marcu 5:7. Şi strigând cu glas
τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Fiul lui Dumnezeu celui prea puternic, a zis: Ce ai cu mine,
Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν Înalt? Juru-te pe Tine cu Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu
Θεόν, μή με βασανίσῃς. Dumnezeu, să nu mă munceşti pe Celui Preaînalt? Te jur pe
Μρ Ε-8 ἔλεγε γὰρ αὐτῷ· ἔξελθε τὸ mine; Dumnezeu să nu mă chinuieşti.
πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ 8. Că grăia lui: ieși, duh Marcu 5:8. Căci îi zicea: Ieşi
ἀνθρώπου. necurat, din om. duh necurat din omul acesta.
Μρ Ε-9 καὶ ἐπηρώτα αὐτόν· τί ὄνομά 9. Și l-a întrebat pe el: cumMarcu 5:9. Şi l-a întrebat: Care
σοι; καὶ ἀπεκρίθη λέγων· λεγεὼν îţi este numele? Și a răspuns, îţi este numele? Şi I-a răspuns:
ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. grăind: legheon îmi este numele, Legiune este numele meu, căci
Μρ Ε-10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ că mulţi suntem. suntem mulţi.
ἵνα μὴ ἀποστείλῃ αὐτοὺς ἔξω τῆς 10. Și îl rugau pe el mult caMarcu 5:10. Şi Îl rugau mult să
χώρας. să nu-i trimită pe dânşii afară nu-i trimită afară din acel
Μρ Ε-11 ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων din latura aceea. ţinut.
μεγάλη βοσκομένη πρὸς τῷ ὄρει· 11. Și era acolo lângă Marcu 5:11. Iar acolo, lângă
Μρ Ε-12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν munte, o turmă mare de porci, munte, era o turmă mare de
πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες· păscându-se. porci, care păştea.
πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα 12. Și l-au rugat pe dânsul Marcu 5:12. Şi L-au rugat, zicând:
εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. toți dracii, zicând: trimite-ne pe Trimite-ne pe noi în porci, ca
Μρ Ε-13 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως noi în porci, ca să intrăm într- să intrăm în ei.
ὁ ᾿ησοῦς. καὶ ἐξελθόντα τὰ înşii. Marcu 5:13. Şi El le-a dat voie.
πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εὶς 13. Și i-a slobozit pe ei IisusAtunci, ieşind, duhurile
τοὺς χοίρους· καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη îndată. Și ieşind duhurile cele necurate au intrat în porci şi
κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν necurate, au intrat în porci. Și s- turma s-a aruncat de pe ţărmul
θάλασσαν· ἦσαν δὲ ὡς δισχίλιοι· a pornit turma de pe ţărmuri în înalt, în mare. Şi erau ca la
καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. mare (și erau ca la două mii), și două mii şi s-au înecat în
Μρ Ε-14 καὶ οἱ βόσκοντες τοὺς s-au înecat în mare. mare.
χοίρους ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς Marcu 5:14. Iar cei care-i păşteau
14. Iar cei ce păşteau porcii,
τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ au fugit şi au vestit în cetate şi
au fugit și au vestit în cetate și în
ἐξῆλθον ἰδεῖν τί ἐστι τὸ γεγονός. sate. Și au ieşit să vadă ce este prin sate. Şi au venit oamenii
Μρ Ε-15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν ceea ce s-a făcut. să vadă ce s-a întâmplat.
᾿Ιησοῦν, καὶ θεωροῦσι τὸν Marcu 5:15. Şi s-au dus la Iisus şi
15. Și au venit către Iisus, și
δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ au văzul pe cel ce fusese au văzut pe cel demonizat
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν îndrăcit, şezând și îmbrăcat și şezând jos, îmbrăcat şi întreg
ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα, καὶ întreg la minte, pe cel ce avusese la minte, el care avusese
ἐφοβήθησαν. legheonul, și s-au înspăimântat. legiune de demoni, şi s-au
Μρ Ε-16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ 16. Și povesteau lor cei ce înfricoşat.
ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ văzuseră, ce s-a făcut celui Marcu 5:16. Iar cei ce au văzut le-
δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν îndrăcit, și pentru porci. au povestit cum a fost cu
χοίρων. 17. Și au început a-l ruga pe demonizatul şi despre porci.
Μρ Ε-17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν dânsul ca să iasă din hotarele Marcu 5:17. Şi ei au început să-L
αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων lor. roage să se ducă din hotarele
αὐτῶν. 18. Și intrând el în corabie, lor.
Μρ Ε-18 καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ îl ruga pe el cela ce fusese Marcu 5:18. Iar intrând El în
πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ îndrăcit, ca să fie cu dânsul. corabie, cel ce fusese
δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾿ αὐτοῦ ᾖ. 19. Iar Iisus nu l-a lăsat pe demonizat Îl ruga ca să-l ia cu
Μρ Ε-19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ el; ci i-a zis lui: mergi în casa taEl.
λέγει αὐτῷ· ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου către ai tăi, și vesteşte lor câteMarcu 5:19. Iisus însă nu l-a
πρὸς τοὺς σοὺς καὶ ἀνάγγειλον ţi-a făcut ţie Domnul și te-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa
αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ Κύριος πεποίηκε miluit. ta, la ai tăi, şi spune-le câte ţi-a
καὶ ἠλέησέ σε. făcut ţie Domnul şi cum te-a
Μρ Ε-20 καὶ ἀπῆλθε καὶ ἤρξατο 20. Și s-a dus și a început a miluit.

95
κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα propovădui în Decapole câte a Marcu 5:20. Iar el s-a dus şi a
ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ făcut Iisus lui; și toți se început să vestească în
πάντες ἐθαύμαζον minunau. Decapole câte i-a făcut Iisus
lui; şi toţi se minunau.
Μρ Ε-21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ ᾿ησοῦ 21. Și trecând Iisus în Marcu 5:21. Şi trecând Iisus cu
ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν corabie iarăşi de ceea parte, s-a corabia iarăşi de partea
συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾿ αὐτόν, adunat norod mult la el; și era cealaltă, s-a adunat la El
καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. lângă mare, mulţime multă şi era lângă
mare.
Μρ Ε-22 Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν 22. Și iată, a venit unul din Marcu 5:22. Şi a venit unul din
ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάειρος, mai marii sinagogii, cu numele mai-marii sinagogilor, anume
καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς Iair, și văzându-l pe dânsul, a Iair, şi văzându-L pe Iisus, a
πόδας αὐτοῦ căzut la picioarele lui. căzut la picioarele Lui,
Μρ Ε-23 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, 23. Și-l ruga pe dânsul mult, Marcu 5:23. Şi L-a rugat mult,
λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου zicând: fiica mea spre sfârşit zicând: Fiica mea este pe
ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς este; vino de îţi pune mâinile pe moarte, ci, venind, pune
αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως σωθῇ καὶ dânsa, ca să se mântuiască și să mâinile tale peste ea, ca să
ζήσεται. trăiască. scape şi să trăiască.
Μρ Ε-24 καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ 24. Și a mers Iisus cu Marcu 5:24. Şi a mers cu el. Şi
ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ dânsul; și după dânsul a mers mulţime multă îl urma pe Iisus
συνέθλιβον αὐτόν. norod mult și-l împresura pe el. Şi Îl îmbulzea.
Μρ Ε-25 Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει 25. Și o femeie oarecare, Marcu 5:25. Şi era o femeie care
αἵματος ἔτη δώδεκα, fiind întru curgerea sângelui de avea, de doisprezece ani,
doisprezece ani, curgere de sânge.
Μρ Ε-26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ 26. Și multe pătimind de la Marcu 5:26. Şi multe îndurase de
πολλῶν ἱατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ mulţi doftori, și cheltuindu-și la mulţi doctori, cheltuindu-şi
παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδέν toate cele ce avusese, și nimic toate ale sale, dar nefolosind
ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ folosindu-se, ci mai vârtos nimic, ci mai mult mergând
χεῖρον ἐλθοῦσα mergând spre mai rău, înspre mai rău.
Μρ Ε-27 ἀκούσασα περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, 27. Auzind pentru Iisus, Marcu 5:27. Auzind ea cele despre
ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν venind între norod dinapoi, s-a Iisus, a venit în mulţime şi pe la
ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· atins de haina lui: spate s-a atins de haina Lui.
Μρ Ε-28 ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν 28. Că zicea: măcar de Marcu 5:28. Căci îşi zicea: De mă
ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, hainele Lui de mă voi atinge, mă voi atinge măcar de haina Lui,
σωθήσομαι. voi mântui. mă voi vindeca!
Μρ Ε-29 καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ 29. Și îndată a secat izvorul Marcu 5:29. Şi îndată izvorul
τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ sângelui ei și a simţit cu trupul sângelui ei a încetat şi ea a
σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. că s-a vindecat de boală. simţit în trup că s-a vindecat de
boală.
Μρ Ε-30 καὶ εὐθέως ὁ ᾿ησοῦς ἐπιγνοὺς 30. Și îndată Iisus Marcu 5:30. Şi îndată, cunoscând
ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν cunoscând întru sine puterea ce Iisus în Sine puterea ieşită din
ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ a ieşit dintru el, întorcându-se El, întorcându-Se către
ὄχλῳ ἔλεγε· τίς μου ἥψατο τῶν către norod, a zis: cine s-a atins mulţime, a întrebat: Cine s-a
ἱματίων; de hainele mele? atins de Mine?
Μρ Ε-31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 31. Și au zis lui ucenicii lui: Marcu 5:31. Şi I-au zis ucenicii
αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὄχλον vezi poporul îmbulzindu-te, și Lui: Vezi mulţimea îmbulzindu-
συνθλίβοντάσε, καὶ λέγεις τίς μου zici: cine s-a atins de mine? Te şi zici: Cine s-a atins de
ἥψατο; Mine?
Μρ Ε-32 καί περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν 32. Și căuta împrejur să Marcu 5:32. Şi Se uita împrejur să
τοῦτο ποιήσασαν. vadă pe ceea ce a făcut aceasta. vadă pe aceea care făcuse
Μρ Ε-33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ 33 Iar femeia înfricoşându- aceasta.
τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾿ se și tremurând, ştiind ce s-a Marcu 5:33. Iar femeia,
αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν αὐτῷ făcut ei, a venit și a căzut înfricoşându-se şi tremurând,
καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν înaintea lui și i-a spus lui tot ştiind ce i se făcuse, a venit şi a
ἀλήθειαν. adevărul. căzut înaintea Lui şi I-a
Μρ Ε-34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θύγατερ, ἡ 34. Iar el a zisei: fiică, mărturisit tot adevărul;
πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε εἰς credinţa ta te-a mântuit; mergi Marcu 5:34. Iar El i-a zis: Fiică,

96
εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς în pace, și fii sănătoasă de boala credinţa ta te-a mântuit, mergi
μάστιγός σου. ta. în pace şi fii sănătoasă de
boala ta!
Μρ Ε-35 ῎Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος 35. Încă grăind el, au venit Marcu 5:35. Încă vorbind El, au
ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου de la mai marele sinagogii, venit unii de la mai-marele
λέγοντες ὅτι ἡ θυγάτηρ σου zicând: fiica ta a murit; ce mai sinagogii, zicând: Fiica ta a
ἀπέθανε· τί ἔτι σκύλλεις τὸν superi pe învăţătorul? murit. De ce mai superi pe
διδάσκαλον; 36. Iar Iisus îndată ce a Învăţătorul?
Μρ Ε-36 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εὐθέως ἀκούσας auzit cuvântul ce s-a grăit, a zis Marcu 5:36. Dar Iisus, auzind
τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ mai marelui sinagogii: nu te cuvântul ce s-a grăit, a zis mai-
ἀρχισυναγώγῳ· μὴ φοβοῦ, μόνον teme, crede numai. marelui sinagogii: Nu te teme.
πίστευε. 37. Și n-a lăsat pe nici unul Crede numai.
Μρ Ε-37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτῷ οὐδένα să meargă după dânsul, fără Marcu 5:37. Şi n-a lăsat pe nimeni
συνακολουθῆσαι εἰ μὴ Πέτρον καὶ numai pe Petru și pe Iacov și pe să meargă cu El, decât numai
᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν Ioan, fratele lui Iacov. pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan,
ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 38. Și au venit în casa mai fratele lui Iacov.
Μρ Ε-38 καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ marelui sinagogii, și au văzut Marcu 5:38. Şi au venit la casa
ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ tulburare, plângând aceia și mai-marelui sinagogii şi a
θόρυβον, καὶ κλαίοντας καὶ tânguindu-se mult. văzut tulburare şi pe cei ce
ἀλαλάζοντας πολλά, 39. Și intrând, au zis lor: ce plângeau şi se tânguiau mult.
Μρ Ε-39 καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς· τί vă tulburaţi și plângeţi? Marcu 5:39. Şi intrând, le-a zis:
θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον Fecioara n-a murit, ci doarme. De vă tulburaţi şi plângeţi?
οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ Și-și râdeau de dânsul. Copila n-a murit, ci doarme.
κατεγέλων αὐτοῦ. 40. Iar el scoţând afară pe Marcu 5:40. Şi-L luau în râs. Iar
Μρ Ε-40 ὁ δὲ ἐκβαλὼν πάντας toți, a luat pe tatăl fecioarei și pe El, scoţându-i pe toţi afară, a
παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ mama ei și pe cei ce erau cu el, luat cu Sine pe tatăl copilei, pe
παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς și au intrat unde era fecioara mama ei şi pe cei ce îl însoţeau
μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου zăcând. şi a intrat unde era copila.
ἦν τὸ παιδίον ἀνακείμενον, 41. Și apucând pe fecioară Marcu 5:41. Şi apucând pe copilă
Μρ Ε-41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ de mână, i-a zis ei: Talita kumi, de mână, i-a grăit: Talita kumi,
παιδίου λέγει αὐτῇ· ταλιθά, κοῦμι· ce se tâlcuiește: fecioară, ţie îţi care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic,
ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, τὸ zic: scoală-te. scoală-te!
κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42 Și îndată s-a sculat Marcu 5:42. Şi îndată s-a sculat
Μρ Ε-42 καὶ εὐθέως ἀνέστη τὸ fecioara și umbla, că era de copila şi umbla, căci era de
κοράσιον καὶ περιεπάτει· ἦν γὰρ doisprezece ani. Și s-au doisprezece ani. Şi s-au mirat
ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν înspăimântat cu spaimă mare. îndată cu uimire mare.
ἐκστάσει μεγάλῃ. 43. Și le-a poruncit lor mult, Marcu 5:43. Dar El le-a poruncit,
Μρ Ε-43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ca nimeni să nu ştie aceasta; și a cu stăruinţă, ca nimeni să nu
ἵνα μηδεὶς γνῷ τοῦτο· καὶ εἶπε zis să-i dea ei să mănânce. afle de aceasta. Şi le-a zis să-i
δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. dea copilei să mănânce.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ. CAPITOLUL 6, CAPITOLUL 6


Μρ Στ-1 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν 1. Și au ieşit de acolo și au Marcu 6:1. Şi a ieşit de acolo şi
εἰς τὴν πατρίδα ἑαυτοῦ· venit la, patria sa, și după a venit în patria Sa, iar ucenicii
ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ dânsul au mers ucenicii lui. Lui au mers după El.
αὐτοῦ.
Μρ Στ-2 καὶ γενομένου σαββάτου 2. Și fiind sâmbătă au Marcu 6:2. Şi, fiind sâmbătă, a
ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν· început a învăţa în sinagogă; și început să înveţe în sinagogă.
καὶ πολλοὶ ἀκούοντες mulţi auzindu-l se mirau zicând: Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi
ἐξεπλήσσοντο λέγοντες· πόθεν de unde îi sunt lui acestea? Și ce şi ziceau: De unde are El
τούτῳ ταῦτα; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ este înţelepciunea ce i s-a dat acestea? Şi ce este
δοθεῖσα αὐτῷ, καὶ δυνάμεις lui, că și puteri ca acestea prin înţelepciunea care I s-a dat
τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ mâinile lui se fac? Lui? Şi cum se fac minuni ca
γίνονται; acestea prin mâinile Lui?
Μρ Στ-3 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ 3 Au nu este acesta teslarul, Marcu 6:3. Au nu este Acesta
υἱὸς τῆς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ feciorul Mariei și fratele lui teslarul, fiul Mariei şi fratele
᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ καί ᾿Ιούδα καὶ Iacov și al lui Iosi și ai lui Iuda lui Iacov şi al lui Iosi şi al lui

97
Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ și al lui Simon? Și au nu sunt Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt,
αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ surorile lui aici la noi? Și se oare, surorile Lui aici la noi?
ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. sminteau întru el. Şi se sminteau întru El.
Μρ Στ-4 ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 4. Și zicea lor Iisus: nu este Marcu 6:4. Şi le zicea Iisus: Nu
οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν prooroc necinstit, fără numai în este prooroc dispreţuit, decât
τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς patria sa, între rudenii și în casa în patria sa şi între rudele sale
συγγενέσι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. sa. şi în casa sa.
Μρ Στ-5 καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ 5. Și nu putea acolo nici o Marcu 6:5. Şi n-a putut acolo
οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ putere să facă, fără numai peste să facă nici o minune, decât că,
ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς puţini bolnavi punându-și punându-Şi mâinile peste puţini
χεῖρας ἐθεράπευσε· mâinile i-a vindecat pe ei. bolnavi, i-a vindecat.
Μρ Στ-6 καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν 6. Și se mira pentru Marcu 6:6. Şi se mira de
αὐτῶν. Καὶ περιῆγε τὰς κώμας necredinţa lor, și umbla în satele necredinţa lor. Şi străbătea
κύκλῳ διδάσκων. cele de primprejur, învăţând. satele dimprejur învăţând.
Μρ Στ-7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς 7. Și a chemat pe cei Marcu 6:7. Şi a chemat la Sine
δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς doisprezece și a început a-i pe cei doisprezece şi a început
ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου trimite pe dânşii câte doi, câte să-i trimită doi câte doi şi le-a
αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων doi, și le-au dai lor putere dat putere asupra duhurilor
τῶν ἀκαθάρτων asupra duhurilor celor necurate. necurate.
Μρ Στ-8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα 8. Și le-a poruncit lor să nu Marcu 6:8. Şi le-a poruncit să
μηδέν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ia nimic pe cale, fără numai nu ia nimic cu ei, pe cale, ci
ῥάβδον μόνον, μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, toiag; nici traistă, nici pâine, numai toiag. Nici pâine, nici
μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, nici bani la brâu, traistă, nici bani la
cingătoare;
Μρ Στ-9 ἀλλ᾿ ὑποδεδεμένους 9. Ci numai să fie încălţaţi Marcu 6:9. Ci să fie încălţaţi cu
σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδεδύσθαι δύο cu sandale, și să nu se îmbrace sandale şi să nu se îmbrace cu
χιτῶνας cu două haine. două haine.
Μρ Στ-10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὅπου ἐὰν 10. Și grăia lor: ori unde Marcu 6:10. Şi le zicea: În orice
εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε veţi intra în casă, acolo rămâneţi casă veţi intra, acolo să
ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν· până ce veţi ieși de acolo. rămâneţi până ce veţi ieşi de
acolo.
Μρ Στ-11 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται 11. Și ori câţi nu vă vor Marcu 6:11. Şi dacă într-un loc nu
ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, primi pe voi, nici vor asculta pe vă vor primi pe voi, nici nu vă
ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε voi, ieşind de acolo, scuturaţi vor asculta, ieşind de acolo,
τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν praful de sub picioarele voastre scuturaţi praful de sub
ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς· ἀμὴν întru mărturie lor. Amin grăiesc picioarele voastre, spre
λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται vouă: mai uşor va fi Sodomei și mărturie lor. Adevărat grăiesc
Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ Gomorei în ziua judecatei, decât vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi
κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. cetăţii aceleia. Gomorei, în ziua judecăţii,
Μρ Στ-12 Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον decât cetăţii aceleia.
ἵνα μετανοήσωσι, 12. Și ieşind ei Marcu 6:12. Şi ieşind, ei
Μρ Στ-13 καὶ δαιμόνια πολλὰ propovăduiau, ca să se propovăduiau să se pocăiască.
ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ pocăiască; Marcu 6:13. Şi scoteau mulţi
πολλοὺς ἀρρώστους καὶ 13. Și draci mulţi scoteau, și demoni şi ungeau cu untdelemn
ἐθεράπευον. ungeau cu untdelemn pe mulţi pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.
Μρ Στ-14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς bolnavi și-i tămăduiau. Marcu 6:14. Şi a auzit regele Irod,
῾Ηρῴδης· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ 14. Și a auzii împăratul Irod căci numele lui Iisus se făcuse
ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι (căci arătat se făcuse numele cunoscut, şi zicea că Ioan
᾿Ιωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν lui), și zicea, că Ioan Botezătorul Botezătorul s-a sculat din morţi
ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ s-a sculat din morţi, și pentru şi de aceea se fac minuni prin
δυνάμεις ἐν αὐτῷ. aceasta lucrează puterile întru el.
Μρ Στ-15 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίας el. Marcu 6:15. Alţii însă ziceau că
ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης 15. Alţii ziceau, că Ilie este, este Ilie şi alţii că este prooroc,
ἐστὶν ὡς εἷς τῶν προφητῶν. iar alţii ziceau, că prooroc este, ca unul din prooroci.
Μρ Στ-16 ἀκούσας δὲ ὁ ῾Ηρῴδης εἶπεν sau ca unul din prooroci. Marcu 6:16. Iar Irod, auzind
ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ιωάννην, 16. Și auzind Irod, a zis: zicea: Este Ioan căruia eu am
οὗτός ἐστιν· αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ acesta este Ioan pe care eu l-am pus să-i taie capul; el s-a sculat

98
νεκρῶν. tăiat; el s-a sculat din morţi. din morţi.
Μρ Στ-17 αὐτὸς γὰρ ὁ ῾Ηρῴδης 17. Că Irod acesta trimiţând, Marcu 6:17. Căci Irod, trimiţând,
ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν ᾿Ιωάννην a prins pe Ioan, și l-a legat pe el l-a prins pe Ioan şi l-a legat, în
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ în temniţă, pentru Irodiada temniţă, din pricina Irodiadei,
῾Ηρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου femeia lui Filip fratele său, căci femeia lui Filip, fratele său, pe
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν o luase pe dânsa femeie. care o luase de soţie.
ἐγάμησεν. 18. Că zicea Ioan lui Irod: Marcu 6:18. Căci Ioan îi zicea lui
Μρ Στ-18 ἔλεγε γὰρ ὁ ᾿Ιωάννης τῷ nu ţi se cuvine să aibi pe femeia Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii
῾Ηρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν fratelui tău. pe femeia fratelui tău.
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 19. Iar Irodiada pizmuia lui, Marcu 6:19. Iar Irodiada îl ura şi
Μρ Στ-19 ἡ δὲ ῾Ηρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ și vrea să-l omoare, și nu putea; voia să-l omoare, dar nu
καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ putea,
οὐκ ἠδύνατο· 20. Că Irod se temea de Marcu 6:20. Căci Irod se temea de
Μρ Στ-20 ὁ γὰρ ῾Ηρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ioan, ştiindu-l pe dânsul om Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi
᾿Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα drept și sfânt îl socotea pe el; și sfânt, şi-l ocrotea. Şi
δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει ascultându-l pe dânsul, multe ascultându-l, multe făcea şi cu
αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ făcea și cu dragoste îl asculta pe drag îl asculta.
ἐποίει καὶ ἠδέως αὐτοῦ ἤκουε. el. Marcu 6:21. Şi fiind o zi cu bun
Μρ Στ-21 καὶ γενομένης ἡμέρας 21: Și întâmplându-se o zi cu prilej, când Irod, de ziua sa de
εὐκαίρου, ὅτε ῾Ηρῴδης τοῖς bun prilej, când Irod făcea naştere, a făcut ospăţ
γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει τοῖς ospăţul naşterii sale, boierilor dregătorilor lui şi căpeteniilor
μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς săi, căpitanilor și celor mai mari oştirii şi fruntaşilor din
χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς ai Galileei, Galileea,
Γαλιλαίας, 22. Și intrând fata Irodiadei Marcu 6:22. Şi fiica Irodiadei,
Μρ Στ-22 καὶ εἰσελθούσης τῆς și jucând și plăcând lui Irod și intrând şi jucând, a plăcut lui
θυγατρὸς αὐτῆς τῆς ῾Ηρῳδιάδος celor ce şedeau cu dânsul, a zis Irod şi celor ce şedeau cu el la
καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης τῷ Împăratul, fetei: cere de la mine masă. Iar regele a zis fetei:
῾Ηρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, orice vei vrea și voi da ţie. Cere de la mine orice vei voi şi
εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ· îţi voi da.
αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω 23. Și s-a jurat el, că orice Marcu 6:23. Şi s-a jurat ei: Orice
σοι. vei cere de la mine voi da ţie, vei cere de la mine îţi voi da,
Μρ Στ-23 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὃ ἐάν până la jumătate din împărăţia până la jumătate din regatul
με αἰτήσῃς δώσω σοι, ἕως ἡμίσους mea. meu.
τῆς βασιλείας μου. 24. Iar ea ieşind, a zis maicii Marcu 6: 24. Şi ea, ieşind, a zis
Μρ Στ-24 ἡ δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ sale: ce voi cere? Iar aceea a mamei sale: Ce să cer? Iar
αὐτῆς· τί αἰτήσομαι; ἡ δὲ εἶπε· τὴν zis: capul lui Ioan Botezătorul. Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan
κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ, 25. Și intrând îndată cu Botezătorul.
Μρ Στ-25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ sârguinţă la împăratul, a cerut, Marcu 6:25. Şi intrând îndată, cu
σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο zicând: voi ca să-mi dai mie grabă, la rege, i-a cerut,
λέγουσα· θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξαυτῆς acum în tipsie capul lui Ioan zicând: Vreau să-mi dai îndată,
ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου Botezătorul. pe tipsie, capul lui Ioan
τοῦ βαπτιστοῦ. 26. Și împăratul foarte s-a Botezătorul.
Μρ Στ-26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ întristat, dar pentru jurământ și Marcu 6:26. Şi regele s-a mâhnit
βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς pentru cei ce şedeau împreună adânc, dar pentru jurământ şi
συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν cu dânsul, n-a vrut să-i lepede pentru cei ce şedeau cu el la
αὐτὴν ἀθετῆσαι. cererea. masă, n-a voit s-o întristeze.
Μρ Στ-27 καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ 27. Și, îndată trimiţând Marcu 6:27. Şi îndată trimiţând
βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν împăratul un speculator, a regele un paznic, a poruncit a-i
ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. poruncit să aducă capul lui. aduce capul.
Μρ Στ-28 ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν 28. Iar acela mergând, i-a Marcu 6:28. Şi acela, mergând, i-
αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν tăiat capul în temniţă, și l-a adus a tăiat capul în temniţă, l-a
κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καί în tipsie, și l-a dat pe el fetei, și adus pe tipsie şi l-a dat fetei,
ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ fata l-a dat maicii sale. iar fata l-a dat mamei sale.
κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ
αὐτῆς. 29. Și auzind ucenicii lui au Marcu 6:29. Şi auzind, ucenicii lui
Μρ Στ-29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ venit și au ridicat trupul lui cel au venit, au luat trupul lui Ioan
αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα căzut și l-au pus pe el în şi l-au pus în mormânt.

99
αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν mormânt. Marcu 6:30. Şi s-au adunat
μνημείῳ. 30. Și s-au adunat Apostolii apostolii la Iisus şi I-au spus
Μρ Στ-30 Καὶ συνάγονται οἱ la Iisus, și i-au vestit lui toate Lui toate câte au făcut şi au
ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ câte au făcut și câte au învăţat. învăţat.
ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ὅσα 31. Și le-au zis lor: veniţi voi
Marcu 6:31. Şi El le-a zis: Veniţi
ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. înşivă deosebi, în loc pustiu, și voi înşivă de o parte, în loc
Μρ Στ-31 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· δεῦτε ὑμεῖς vă odihniţi puţin; că erau mulţi pustiu, şi odihniţi-vă puţin.
αὐτοὶ κατ᾿ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, care veneau și se duceau, și n- Căci mulţi erau care veneau şi
καὶ ἀναπαύεσθε ὀλίγον· ἦσαν γὰρ aveau vreme nici să mănânce. mulţi erau care se duceau şi nu
οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες 32. Și s-au dus în loc pustiu mai aveau timp nici să
πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν· singuri cu corabia. mănânce.
Μρ Στ-32 καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον 33. Și i-au văzul pe dânşii Marcu 6:32. Şi au plecat cu
τόπον ἐν πλοίῳ κατ᾿ ἰδίαν, noroadele mergând, și i-au corabia spre un loc pustiu, de o
Μρ Στ-33 καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας, cunoscut pe ei mulţi, și pedeştri parte.
καὶ ἐπέγνωσαν αὐτοὺς πολλοί, καὶ din toate cetăţile alergau acolo, Marcu 6:33. Şi i-au văzut plecând
πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων și mai înainte decât ei au venit și şi mulţi au înţeles şi au alergat
συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον s-au adunat la dânsul. acolo pe jos de prin toate
αὐτοὺς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτόν. 34. Și ieşind Iisus, a văzut cetăţile şi au sosit înaintea lor.
Μρ Στ-34 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε norod mult și i s-a făcut milă de Marcu 6:34. Şi ieşind din corabie,
πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ ei, pentru că erau ca oile ce n- Iisus a văzut mulţime mare şi I
αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ au păstor; și a început a-i învăţa s-a făcut milă de ei, căci erau
ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἦρξατο pe dânşii mult. ca nişte oi fără păstor, şi a
διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 35. Și iată vreme multă fiind, început să-i înveţe multe.
Μρ Στ-35 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς s-au apropiat de dânsul ucenicii Marcu 6:35. Dar făcându-se
γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ lui și au zis: locul este pustiu și târziu, ucenicii Lui,
μαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν ὅτι ἔρημός iată vreme a trecut multă. apropiindu-se, I-au zis: Locul e
ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή· 36. Slobozeşte-i pe dânşii, ca pustiu şi ceasul e târziu;
Μρ Στ-36 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα mergând în oraşele cele Marcu 6:36. Slobozeşte-i, ca
ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς dimprejur și în sate, să-și mergând prin cetăţile şi prin
καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς cumpere loru-și pâini, că n-au ce satele dimprejur, să-şi cumpere
ἄρτους τί γάρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν să mănânce. să mănânce.
Μρ Στ-37 ὁ δέ ἀποκριθεὶς εἶπεν 37. Iar el răspunzând, a zis Marcu 6:37. Răspunzând, El le-a
αὐτοῖς· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. lor: daţi-le voi lor să mănânce. zis: Daţi-le voi să mănânce. Şi
καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ἀπελθόντες Și au zis ei lui: mergând se poate ei I-au zis: Să mergem noi să
ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων să cumpărăm pâini de două sule cumpărăm pâini de două sute
ἄρτους καὶ δῶμεν αὐτοῖς φαγεῖν; de dinari și să le dăm lor să de dinari şi să le dăm să
Μρ Στ-38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· πόσους mănânce? mănânce?
ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε καὶ ἴδετε. καὶ 38. Iar el a zis lor: câte Marcu 6:38. Iar El le-a zis: Câte
γνόντες λέγουσι· πέντε, καὶ δύο pâini aveţi? Mergeţi și vedeţi! pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi.
ἰχθύας. Iar ei ştiind au zis: cinci și doi Şi după ce au văzut, I-au spus:
Μρ Στ-39 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς peşti. Cinci pâini şi doi peşti.
ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια 39. Și a poruncii Ier să-i Marcu 6:39. Şi El le-a poruncit să-
συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. puie pe toți mese, mese pe iarbă i aşeze pe toţi cete, cete, pe
Μρ Στ-40 καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ verde. iarbă verde.
πρασιαὶ ἀνὰ ἑκατὸν καὶ ἀνὰ 40. Și au şezut cele, cete, Marcu 6:40. Şi au şezut cete, cete,
πεντήκοντα. câte o sută și câte cincizeci. câte o sută şi câte cincizeci.
Μρ Στ-41 καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους 41. Și luând cele cinci pâini Marcu 6.41. Şi luând cele cinci
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς și cei doi peşti, căutând la cer a pâini şi cei doi peşti, privind la
τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ binecuvântat și a frânt pâinile și cer, a binecuvântat şi a frânt
κατέκλασε τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου le-a dat ucenicilor săi ca să le pâinile şi le-a dat ucenicilor, ca
τοῖς μαθηταῖς ἵνα παραθῶσιν puie înaintea lor, și pe cei doi să le pună înainte, asemenea şi
αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισε peşti i-a împărţit la toți. cei doi peşti i-a împărţit
πᾶσι tuturor.
Μρ Στ-42 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 42. Și au mâncat toți și s-au Marcu 6:42. Şi au mâncat toţi şi s-
ἐχορτάσθησαν, săturat; au săturat.
Μρ Στ-43 καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα 43. Și au luat douăsprezece Marcu 6:43. Şi au luat
κοφίνους πλήρεις, καὶ ἀπὸ τῶν coşuri pline de fărâmituri, și din douăsprezece coşuri pline cu

100
ἰχθύων. peşti. fărâmituri şi cu ce-a rămas din
peşti.
Μρ Στ-44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς 44. Și erau cei ce mâncaseră Marcu 6:44. Iar cei ce au mâncat
ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες. pâinile, ca la cinci mii de pâinile erau cinci mii de
bărbaţi. bărbaţi.
Μρ Στ-45 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς 45. Și îndată i-a silit pe Marcu 6:45. Şi îndată a silit pe
μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ ucenicii săi să intre în corabie și ucenicii Lui să intre în corabie
πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν să meargă mai înainte, de ceea şi să meargă înaintea Lui, de
πρὸς Βηθσαῑδάν, ἕως αὐτὸς parte, la Vitsaida, până ce va cealaltă parte, spre Betsaida,
ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον· slobozi el poporul. până ce El va slobozi
mulţimea.
Μρ Στ-46 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς 46. Și după ce i-a slobozit pe Marcu 6:46. Iar după ce i-a
ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι ei, s-a dus în munte să se roage. slobozit, S-a dus în munte ca să
Se roage.
Μρ Στ-47 καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ 47. Și făcându-se seară, era Marcu 6:47. Şi făcându-se seară,
πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ corabia în mijlocul mării, și el era corabia în mijlocul mării,
αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. singur pe uscat. iar El singur pe ţărm.
Μρ Στ-48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς 48. Și i-a văzut pe dânşii că Marcu 6:48. Şi i-a văzut cum se
βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν· ἦν se chinuiesc vâslind, că era chinuiau vâslind, căci vântul le
γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς· καὶ vântul împotriva lor; iar întru a era împotrivă. Şi către a patra
περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς patra strajă a nopţii a venit la strajă a nopţii a venit la ei
ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ dânşii, umblând pe mare, și voia umblând pe mare şi voia să
τῆς θαλάσσης, καὶ ἤθελε παρελθείν să treacă pe lângă ei. treacă pe lângă ei.
αὐτούς 49. Iar ei văzându-l pe Marcu 6:49. Iar lor, văzându-L
Μρ Στ-49 οἱ δέ ἱδόντες αὐτόν dânsul umblând pe mare, li s-a umblând pe mare, li s-a părut
περιπατούντα θαλάσσης ἔδοξαν părut că este nălucă, și au că este nălucă şi au strigat.
φάντασμα εἶναι, καὶ ἀνέκραξαν· strigat; Marcu 6:50. Căci toţi L-au văzut
Μρ Στ-50 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ 50. Că toți l-au văzut pe el și şi s-au tulburat. Dar îndată El
ἐταράχθησαν. καὶ εὐθέως ἐλάλησε s-au tulburat. Și el îndată a grăit a vorbit cu ei şi le-a zis:
μετ᾿ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· cu dânşii și le-a zis lor: Îndrăzniţi! Eu sunt; nu vă
θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. îndrăzniţi; eu sunt, nu vă temeţi. temeţi!
Μρ Στ-51 καὶ ἀνέβη εἰς τὸ πλοῖον πρὸς 51. Și s-a suit la dânşii în Marcu 6:51. Şi s-a suit la ei în
αὐτούς, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· καὶ corabie și a încetat vântul; și ei corabie şi s-a potolit vântul. Şi
λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς foarte peste măsură se erau peste măsură de uimiţi în
ἐξίσταντο καὶ ἐθαύμαζον. înspăimântau întru sine și se sinea lor;
Μρ Στ-52 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς minunau; Marcu 6:52. Căci nu pricepuseră
ἄρτοις, ἀλλ᾿ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία 52. Că n-au priceput din nimic de la minunea pâinilor,
πεπωρωμένη. pâini, de vreme ce era inima lor deoarece inima lor era
împietrită. învârtoşată.
Μρ Στ-53 Καὶ διαπεράσαντες ἀπῆλθον 53. Și trecând au venit în Marcu 6:53. Şi trecând marea, au
ἐπὶ τὴν γῆν Γεννησαρὲτ καὶ pământul Ghenisaretului, și au venit în ţinutul Ghenizaretului
προσωρμίσθησαν. stat la liman. şi au tras la ţărm.
Μρ Στ-54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ 54. Și ieşind ei din corabie, Marcu 6:54. Şi ieşind ei din
τοῦπλοίου εὐθέως ἐπιγνόντες αὐτὸν îndată l-au cunoscut pe el aceia. corabie, îndată L-au cunoscut.
Μρ Στ-55 περιέδραμον ὅλην τὴν 55. Și încunjurând toată Marcu 6:55. Şi străbăteau tot
περίχωρον ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ latura aceea, au început pe ţinutul acela şi au început să-I
τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς paturi a aduce bolnavii acolo aducă pe bolnavi pe paturi,
ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον unde auzeau că este el acolo unde auzeau că este El.
ὅτι ἐκεῖ ἐστι· 56. Și ori unde intra, în sate Marcu 6:56. Şi oriunde intra în
Μρ Στ-56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς sau în cetăţi sau în oraşe, sate sau în cetăţi sau în
κώμας ἢ πόλεις ἢ ἀγρούς, ἐν ταῖς puneau la uliţe pe cei bolnavi și- sătuleţe, puneau la răspântii pe
ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας L rugau pe el ca măcar de cei bolnavi, şi-L rugau să le
καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ poalele veşmintelor lui să se îngăduie să se atingă măcar de
κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ atingă; și câţi se atingeau de el, poala hainei Sale. Şi câţi se
ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο se mântuiau. atingeau de El se vindecau.
αὐτοῦ, ἐσῴζοντο.
CAPITOLUL 7

101
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ. CAPITOLUL 7.
Μρ Ζ-1 Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ 1. Și s-au adunat la dânsul Marcu 7:1. Şi s-au adunat la El
Φαρισαῖοι καί τινες τῶν fariseii și unii din Cărturari, fariseii şi unii dintre cărturari,
γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ care veniseră din Ierusalim. care veniseră din Ierusalim .
῾Ιεροσολύμων· 2. Și văzând pe oarecari din Marcu 7:2. Şi văzând pe unii
Μρ Ζ-2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν ucenicii lui cu mâinile necurate, din ucenicii Lui că mănâncă cu
αὐτοῦ κοιναῖς χερσί, τοῦτ᾿ ἔστιν adică nespălate, mâncând pâine, mâinile necurate, adică
ἀνίπτοις, ἐσθίοντας ἄρτους, i-au prihănit. nespălate, cârteau;
ἐμέμψαντο· 3. Că fariseii și toți Iudeii, Marcu 7:3. Căci fariseii şi toţi
Μρ Ζ-3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ de nu-și vor spăla mâinile până iudeii, dacă nu-şi spală mâinile
᾿ουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται la cot, nu mănâncă, ţinând până la cot, nu mănâncă,
τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, aşezământul bătrânilor. ţinând datina bătrânilor.
κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν 4. Și din târg venind, de nu Marcu 7:4. Şi când vin din
πρεσβυτέρων· se vor spăla, nu mănâncă; și piaţă, dacă nu se spală, nu
Μρ Ζ-4 καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ altele multe sunt, care au luat a mănâncă; şi alte multe sunt pe
βαπτίσωνται, οὐκ ἐσθίουσι· καὶ le ţinea: spălarea paharelor și a care au primit să le ţină:
ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον ulcioarelor și a căldărilor și a spălarea paharelor şi a
κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ paturilor. urcioarelor şi a vaselor de
ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν· 5. După aceea l-au întrebat aramă şi a paturilor.
Μρ Ζ-5 ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ pe el fariseii și cărturarii: pentru Marcu 7:5. Şi L-au întrebat pe
Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς· διατί ce ucenicii tăi nu umblă după El fariseii şi cărturarii: Pentru
οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου aşezământul bătrânilor, ci cu ce nu umblă ucenicii Tăi după
κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν mâinile nespălate mănâncă datina bătrânilor, ci mănâncă
πρεσβυτέρων, ἀλλ᾿ ἀνίπτοις χερσὶν pâine? cu mâinile nespălate?
ἐσθίουσι τὸν ἄρτον; 6. Iar el răspunzând, a zis Marcu 7:6. Iar El le-a zis: Bine
Μρ Ζ-6 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς lor: bine a proorocit Isaia a proorocit Isaia despre voi,
ὅτι καλῶς προεφήτευσεν ῾Ησαΐας pentru voi, făţarnicilor, precum făţarnicilor, precum este scris:
περί ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς este scris: poporul acesta cu "Acest popor Mă cinsteşte cu
γέγραπται· οὗτος ὁ λαὸς τοῖς buzele mă cinsteşte, iar inima lor buzele, dar inima lui este
χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν departe stă de la mine; departe de Mine".
πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· 7. Și în zadar mă cinstesc, Marcu 7:7. Dar în zadar Mă
Μρ Ζ-7 μάτην δὲ σέβονταί με, învăţând învăţături, porunci cinstesc, învăţând învăţături
διδάσκοντες διδασκαλίας omeneşti. care sunt porunci omeneşti.
ἐντάλματα ἀνθρώπων. 8. Că lăsând porunca lui Marcu 7:8. Căci lăsând
Μρ Ζ-8 ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Dumnezeu, ţineţi aşezământul porunca lui Dumnezeu, ţineţi
Θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν bătrânilor, spălarea ulcioarelor datina oamenilor: spălarea
ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ și a paharelor și alte asemenea urcioarelor şi a paharelor şi
ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια ca acestea multe faceţi. altele ca acestea multe, pe care
τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. le faceţi.
Μρ Ζ-9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· καλῶς 9. Și zicea lor: bine, lepădaţi Marcu 7:9. Şi le zicea lor: Bine,
ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἵνα porunca lui Dumnezeu, ca să aţi lepădat porunca lui
τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. păziţi aşezământul vostru? Dumnezeu, ca să ţineţi datina
voastră!
Μρ Ζ-10 Μωῡσῆς γὰρ εἶπε· τίμα τὸν 10. Că Moise a zis: cinsteşte Marcu 7:10. Căci Moise a zis:
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. pe tatăl tău și pe mama ta; și "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
καί· ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα cela ce va grăi de rău pe tatăl mama ta", şi "cel ce va grăi de
θανάτῳ τελευτάτω. său sau pe mama sa, cu moarte rău pe tatăl său, sau pe mama
să moară. sa, cu moarte să se
Μρ Ζ-11 ὑμεῖς δὲ λέγετε· ἐὰν εἴπῃ sfârşească".
ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, 11. Iar voi ziceţi: de va zice Marcu 7:11. Voi însă ziceţi: Dacă
κορβᾶν, ὅ ἐστι δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ omul, tatălui său sau mumei un om va spune tatălui sau
ἐμοῦ ὠφεληθῇς, sale; corban, adică: dar este mamei: Corban! adică: Cu ce
aceea cu care te-ai fi folosit de te-aş fi putut ajuta este dăruit
Μρ Ζ-12 καὶ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν la mine, lui Dumnezeu,
ποιῆσαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ 12. Și nu-l mai lăsaţi pe Marcu 7:12. Nu-l mai lăsaţi să
αὐτοῦ, dânsul să mai facă ceva tatălui facă nimic pentru tatăl său sau
său sau mumei sale. pentru mama sa.

102
Μρ Ζ-13 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ 13. Călcând cuvântul lui Marcu 7:13. Şi astfel desfiinţaţi
Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ Dumnezeu pentru aşezământul cuvântul lui Dumnezeu cu
παρεδώκατε· καὶ παρόμοια τοιαῦτα vostru, care l-aţi dat; și datina voastră pe care singuri
πολλὰ ποιεῖτε. asemenea ca acestea multe aţi dat-o. Şi faceţi multe
faceţi. asemănătoare cu acestea.
Μρ Ζ-14 Καὶ προσκαλεσάμενος πάντα 14. Și chemând la sine pe tot Marcu 7:14. Şi chemând iarăşi
τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀκούετέ poporul, a zis lor; ascultaţi-mă mulţimea la El, le zicea:
μου πάντες καὶ συνίετε. pe mine toți și înţelegeţi. Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi:
Μρ Ζ-15 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ 15. Nimic nu este dinafară Marcu 7:15. Nu este nimic din
ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς de om, ce intră într-însul, care afară de om care, intrând în el,
αὐτὸν ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, poate să-l spurce pe el; ci cele să poată să-l spurce. Dar cele
ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενά ἐστι τὰ ce ies dintr-însul, acelea sunt ce ies din om, acelea sunt care
κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. care îl spurcă pe om. îl spurcă.
Μρ Ζ-16 εἴ τίς ἔχει ὧτα ἀκούειν 16. De are cineva urechi de Marcu 7:16. De are cineva urechi
ἀκουέτω. auzit, audă. de auzit să audă.
Μρ Ζ-17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον 17. Și după ce au intrat în Marcu 7:17. Şi când a intrat în
ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ casă, de la norod, l-au întrebat casă de la mulţime, L-au
μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς παραβολῆς. pe el ucenicii lui pentru pildă. întrebat ucenicii despre
Μρ Ζ-18 καὶ λέγει αὐτοῖς· οὕτω καὶ această pildă.
ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὔπω νοεῖτε 18. Și le-au zis lor: și voi așa Marcu 7:18. Şi El le-a zis: Aşadar
ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον de neînţelegători sunteţi? Au nu şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu
εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν vă pricepeţi, că tot ce intră în om înţelegeţi, oare, că tot ce intră
κοινῶσαι; dinafară, nu poate să-l spurce? în om, din afară, nu poate să-l
Μρ Ζ-19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ spurce?
εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾿ εἰς τὴν 19. Că nu intră în inima lui, Marcu 7:19. Că nu intră în inima
κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ci în pântece, și iese pe calea sa, lui, ci în pântece, şi iese afară,
ἐκπορεύεται, καθαρίζον πάντα τὰ curăţind toate bucatele. pe calea sa, bucatele fiind toate
βρώματα. curate.
Μρ Ζ-20 ἔλεγε δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ 20. Și zicea, că ceea ce iese Marcu 7:20. Dar zicea că ceea ce
ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο din om, aceea spurcă pe om. iese din om, aceea spurcă pe
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 21. Că dinlăuntru, din inima om.
Μρ Ζ-21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας oamenilor, ies gândurile cele Marcu 7:21. Căci dinăuntru, din
τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ rele, preacurviile, curviile, inima omului, ies cugetele cele
κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, uciderile, rele, desfrânările, hoţiile,
πορνεῖαι, φόνοι, uciderile,
Μρ Ζ-22 κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, 22. Furtişagurile, asupririle, Marcu 7:22. Adulterul, lăcomiile,
δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς vicleşugurile, înşelăciunile, vicleniile, înşelăciunea,
πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, înverşunările, ochiul viclean, neruşinarea, ochiul pizmaş,
ἀφροσύνη· hula, trufia, nebunia. hula, trufia, uşurătatea.
Μρ Ζ-23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ 23. Toate relele acestea ies Marcu 7:23. Toate aceste rele ies
ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν dinlăuntru și spurcă pe om. dinăuntru şi spurcă pe om.
ἄνθρωπον. 24. Și sculându-se de acolo, Marcu 7:24. Şi ridicându-Se de
Μρ Ζ-24 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν s-au dus în hotarele Tirului și acolo, S-a dus în hotarele
εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. ale Sidonului, și intrând în casă, Tirului şi ale Sidonului şi,
καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα vrea să nu ştie nimeni de el, dar intrând într-o casă, voia ca
ἤθελεγνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη n-au putut să se tăinuiască. nimeni să nu ştie, dar n-a putut
λαθεῖν. să rămână tăinuit.
Μρ Ζ-25 ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ 25. Că auzind o femeie Marcu 7:25. Căci îndată auzind
αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς pentru dânsul, a cărei fiică avea despre El o femeie, a cărei fiică
πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα duh necurat, venind a căzut la avea duh necurat, a venit şi a
προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· picioarele lui. căzut la picioarele Lui.
Μρ Ζ-26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν ῾Ελληνίς, 26. Și era femeia elină, de Marcu 7:26. Şi femeia era păgână,
Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ neam din Finichia Siriei Și-l de neam din Fenicia Siriei. Şi Îl
ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ruga pe el ca să gonească dracul ruga să alunge demonii din
ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς din fiica ei. fiica ei.
Μρ Ζ-27 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ἄφες 27. Iar Iisus a zis ei: lasă să Marcu 7:27. Dar Iisus i-a vorbit:
πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ se sature întâi fiii; că nu este Lasă întâi să se sature copiii.

103
γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον bine a lua pâinea fiilor și a o Căci nu este bine să iei pâinea
τῶντέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις arunca câinilor. copiilor şi s-o arunci câinilor.
βαλεῖν. 28. Iar ea răspunzând a zis Marcu 7:28. Ea însă a răspuns şi
Μρ Ζ-28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ· lui: adevărat Doamne, că și I-a zis: Da, Doamne, dar şi
ναί, Κύριε· καὶ τὰ κυνάρια câinii sub masă mănâncă din câinii, sub masă, mănâncă din
ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν fărâmiturile fiilor. fărâmiturile copiilor.
ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 29. Și a zis ei: pentru acest Marcu 7:29. Şi Iisus i-a zis:
Μρ Ζ-29 καὶ εἶπεν αὐτῇ· διὰ τοῦτον cuvânt, mergi, a ieşit dracul din Pentru acest cuvânt, mergi. A
τὸν λόγον ὕπαγε· ἐξελήλυθε τὸ fiica ta. ieşit demonul din fiica ta.
δαιμόνιον ἐκ τῆς θύγατρός σου. 30. Și mergând la casa sa, a Marcu 7:30. Iar ea, ducându-se
Μρ Ζ-30 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον aflat pe dracul ieşit, și pe fiică acasă, a găsit pe copilă culcată
αὐτῆς εὗρε τὸ παιδίον βεβλημένον zăcând în pat. în pat, iar demonul ieşise.
ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον 31. Și iarăşi ieşind din Marcu 7:31. Şi, ieşind din părţile
ἐξεληλυθός. hotarele Tirului și ale Sidonului, Tirului, a venit, prin Sidon, la
Μρ Ζ-31 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν au venit la marea Galileei, în Marea Galileii, prin mijlocul
ὁρίων Τύρου καὶ Σιδῶνος ἦλθε mijlocul hotarelor Decapolei. hotarelor Decapolei.
πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 32. Și au adus la dânsul un Marcu 7:32. Şi I-au adus un surd,
ἀνὰ μέσοντῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. surd, grăind anevoie, și l-au care era şi gângav, şi L-au
Μρ Ζ-32 καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν rugat pe dânsul ca să-și pună rugat ca să-Şi pună mâna peste
μογιλάλον καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν mâna peste el. el.
ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 33. Și luându-l pe el din Marcu 7:33. Şi luându-l din
Μρ Ζ-33 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ mulţime deosebi, a pus degetele mulţime, la o parte, Şi-a pus
τοῦ ὄχλου κατ᾿ ἰδίαν ἔβαλε τοὺς sale în urechile lui, și scuipând, degetele în urechile lui, şi
δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, s-a atins de limba lui. scuipând, S-a atins de limba
καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης lui.
αὐτοῦ, 34. Și căutând la cer, a Marcu 7:34. Şi privind la cer, a
Μρ Ζ-34 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν suspinat și a zis lui: Effatta, ce suspinat şi a zis lui: Effatta!
οὐρανὸν ἐστέναξε καὶ λέγει αὐτῷ· este: deschide-te. ceea ce înseamnă: Deschide-
ἐφφαθά, ὅ ἐστι διανοίχθητι. te!
Μρ Ζ-35 καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν 35. Și îndată s-au deschis Marcu 7:35. Şi urechile lui s-au
αὐτοῦ αἱ ἀκοαὶ καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς auzurile lui și s-a dezlegat deschis, iar legătura limbii lui
τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει legătura limbii lui și grăia drept. îndată s-a dezlegat, şi vorbea
ὀρθῶς. bine.
Μρ Ζ-36 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα 36. Și a poruncit lor ca să nu Marcu 7:36. Şi le poruncea să nu
μηδενὶ εἴπωσιν· ὅσον δὲ αὐτὸς spună nimănui; însă pe cât el le spună nimănui. Dar, cu cât le
αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον poruncea lor, ei mai mult poruncea, cu atât mai mult ei Îl
περισσότερον ἐκήρυσσον. vesteau; vesteau.
Μρ Ζ-37 καὶ ὑπερπερισσῶς 37. Și peste măsură se Marcu 7:37. Şi erau uimiţi peste
ἐξεπλήσσοντο λέγοντες· καλῶς mirau, zicând: toate le-a făcut măsură, zicând: Toate le-a
πάντα πεποίηκε καὶ τοὺς κωφοὺς bine; și pe surzi i-a făcut de aud, făcut bine: pe surzi îi face să
ποιεῖ ἀκούειν καὶ τοὺς ἀλάλους și pe muţi de grăiesc. audă şi pe muţi să vorbească.
λαλεῖν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η. CAPITOLUL 8. CAPITOLUL 8


Μρ Η-1 ᾿Εν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 1. În zilele acelea fiind Marcu 8:1. În zilele acelea,
norod mult foarte și neavând ce
πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ fiind iarăşi mulţime multă şi
ἐχόντων τί mânca, chemând Iisus pe
φάγωσι, neavând ce să mănânce, Iisus,
ucenicii săi, le-a zis lor:
προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς chemând la Sine pe ucenici, le-
μαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς· a zis:
2. Milă-mi este de norod, că Marcu 8:2. Milă Îmi este de
Μρ Η-2 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον,
iată trei zile sunt de când
ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί mulţime, că sunt trei zile de
aşteaptă lângă mine și n-au ce
μοι καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι· când aşteaptă lângă Mine şi n-
mânca. au ce să mănânce.
Μρ Η-3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς 3. Și de-i voi slobozi pe Marcu 8:3. Şi de-i voi slobozi
νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, dânşii flămânzi la casele lor, vor flămânzi la casa lor, se vor

104
ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ· τινὲς γὰρ slăbi pe cale, că unii dintr-înşii istovi pe drum, că unii dintre ei
αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασι. au venit de departe. au venit de departe.
Μρ Η-4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ 4. Și au răspuns lui ucenicii: Marcu 8:4. Şi ucenicii Lui I-au
μαθηταί αὐτοῦ· πόθεν τούτους de unde pe aceştia va putea răspuns: De unde va putea
δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων cineva să-i sature de pâine, aici cineva să-i sature pe aceştia cu
ἐπ᾿ ἐρημίας; în pustie? pâine, aici în pustie.
Μρ Η-5 καὶ ἐπηρώτα αὐτούς· πόσους 5. Și i-a întrebat pe ei: câte Marcu 8:5. El însă i-a întrebat:
ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά. pâini aveţi? Iar ei au zis: şapte. Câte pâini aveţi? Răspuns-au
6 Și a poruncit poporului să Lui: şapte.
Μρ Η-6 καὶ παρήγγειλε τῷ ὄχλῳ şadă pe pământ; și luând pe cele Marcu 8:6. Şi a poruncit
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν şapte pâini, mulţumind a frânt și mulţimii să şeadă jos pe
τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας a dat ucenicilor săi ca să le pună pământ. Şi, luând cele şapte
ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς înainte; și le-au pus înaintea pâini, a mulţumit, a frânt şi a
αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσι· καὶ poporului. dat ucenicilor Săi, ca să le
παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 7. Și aveau și puţini pună înainte. Şi ei le-au pus
peştişori, și binecuvântând, a zis mulţimii înainte.
Μρ Η-7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ să-i pună și pe aceia înaintea Marcu 8:7. Şi aveau şi puţini
αὐτὰ εὐλογήσας εἶπε παρατιθέναι lor. peştişori. Şi binecuvântându-i,
καὶ αὐτά. 8. Și au mâncat și s-au a zis să-i pună şi pe aceştia
Μρ Η-8 ἔφαγον δὲ καὶ ἐχορτάσθησαν, săturat; și au luat rămăşiţe de înaintea lor.
καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων fărâmituri şapte coşniţe. Marcu 8:8. Şi au mâncat şi s-au
ἑπτὰ σπυρίδας. 9. Și erau cei ce mâncaseră, săturat şi au luat şapte coşuri
Μρ Η-9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι· καὶ ca patru mii. Și i-au slobozit pe cu rămăşiţe de fărâmituri.
ἀπέλυσεν αὐτούς. ei. Marcu 8:9. Şi ei erau ca la
Μρ Η-10 Καὶ ἐμβὰς εὐθὺς εἰς τὸ 10. Și îndată intrând în patru mii. Şi i-a slobozit.
πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ corabie cu ucenicii săi, au venit Marcu 8:10. Şi îndată intrând în
ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. în părţile Dalmanutei. corabie cu ucenicii Săi, a venit
Μρ Η-11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι 11. Și au ieşit fariseii și au în părţile Dalmanutei.
καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, început a se întreba cu dânsul, Marcu 8:11. Şi au ieşit fariseii şi
ζητοῦντες παρ᾿ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ cerând de la dânsul semn din se sfădeau cu El, cerând de la
τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. cer, ispitindu-l pe el. El semn din cer, ispitindu-L.
Μρ Η-12 καὶ ἀναστενάξας τῷ 12. Și suspinând cu duhul Marcu 8:12. Şi Iisus, suspinând cu
πνεύματι αὐτοῦ λέγει· τί ἡ γενεὰ său a zis: pentru ce neamul duhul Său, a zis: Pentru ce
αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ; ἀμὴν λέγω acesta cere semn? Amin zic neamul acesta cere semn?
ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ vouă: nu se va da semn neamului Adevărat grăiesc vouă că nu se
σημεῖον. acestuia. va da semn acestui neam.
Μρ Η-13 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς εἰς τὸ 13. Și lăsându-i pe dânşii, au Marcu 8:13. Şi lăsându-i, a intrat
πλοῖον ἀπῆλθε πάλιν. intrat iarăşi în corabie și au iarăşi în corabie şi a trecut de
trecut de ceea parte. cealaltă parte.
Μρ Η-14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν 14. Și ucenicii lui uitaseră să Marcu 8:14. Dar ucenicii au uitat
ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ ia pâine, și mai mult decât o să ia pâine şi numai o pâine
εἶχον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. pâine n-aveau cu dânşii în aveau cu ei în corabie.
Μρ Η-15 καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς corabie. Marcu 8:15. Şi El le-a poruncit,
λέγων· ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς 15. Și le-a poruncit lor, zicând: Vedeţi, păziţi-vă de
ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς zicând: căutaţi de vă păziţi de aluatul fariseilor şi de aluatul
ζύμης ῾Ηρῴδου. aluatul fariseilor și de aluatul lui lui Irod.
Μρ Η-16 καὶ διελογίζοντο πρὸς Irod. Marcu 8:16. Şi vorbeau între ei,
ἀλλήλους λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ 16. Și cugetau întru sine, zicând: Aceasta o zice, fiindcă
ἔχομεν. unul către altul zicând, că pâine n-avem pâine.
Μρ Η-17 καὶ γνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει n-avem; Marcu 8:17. Şi Iisus, înţelegând,
αὐτοῖς· τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους 17. Iar Iisus cunoscând, a zis le-a zis: De ce gândiţi că n-
οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ lor: de ce cugetaţi că pâine n- aveţi pâine? Tot nu înţelegeţi,
συνίετε; ἔτι πεπωρωμένην ἔχετε τὴν aveţi? Încă nu înţelegeţi, nici nici nu pricepeţi? Atât de
καρδίαν ὑμῶν; pricepeţi? încă împietrită aveţi învârtoşată este inima
inima voastră? voastră?
Μρ Η-18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ 18. Ochi având, nu vedeţi? Marcu 8:18. Ochi aveţi şi nu
βλέπετε, καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ Și urechi având, n-auziţi? Și nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi

105
ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε; vă aduceţi aminte, şi nu vă aduceţi aminte.
Μρ Η-19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα 19. Când am frânt pe cele Marcu 8:19. Când am frânt cele
εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, καὶ cinci pâini la cele cinci mii, câte cinci pâini, la cei cinci mii de
πόσους κοφίνους κλασμάτων coşuri pline de fărâmituri aţi oameni, atunci câte coşuri
πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ· luai? Zis-au ei lui: pline de fărâmituri aţi luat?
δώδεκα. douăsprezece. Zis-au Lui: Douăsprezece.
Μρ Η-20 ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς 20. Și când pe cele şapte la Marcu 8:20. Şi când cu cele şapte
τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων cele patru mii, câte coşniţe pline pâini, la cei patru mii de
πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; οἱ de fărâmituri aţi luat? Iar ei au oameni, câte coşuri pline de
δὲ εἶπον· ἑπτά. zis, şapte. fărâmituri aţi luat? Iar ei au
zis: Şapte.
Μρ Η-21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· οὔπω 21. Și le-a zis lor: dar cum Marcu 8:21. Şi le zicea: Tot nu
συνίετε; încă nu înţelegeţi? pricepeţi?
Μρ Η-22 Καὶ ἔρχεται εἰς Βηθσαιδά. 22. Și au venit în Vitsaida, și Marcu 8:22. Şi au venit la
καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ i-au adus lui un orb, și l-au Betsaida. Şi au adus la El un
παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ rugat pe el ca să se atingă de orb şi L-au rugat să se atingă
ἅψηται. dânsul. de el.
Μρ Η-23 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς 23. Și apucând pe orbul de Marcu 8:23. Şi luând pe orb de
τοῦ τυφλοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω τῆς mână l-a scos pe el afară din mână, l-a scos afară din sat şi,
κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα sat; și scuipând pe ochii lui, și scuipând în ochii lui şi
αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ punându-și mâinile pe el, l-a punându-Şi mâinile peste el, l-a
ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει. întrebat de vede ceva. întrebat dacă vede ceva.
Μρ Η-24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγε· βλέπω 24. Și ridicându-și ochii a Marcu 8:24. Şi el, ridicându-şi
τοὺς ἀνθρώπους ὡς δένδρα zis: văd oamenii ca copacii ochii, a zis: zăresc oamenii; îi
περιπατοῦντας. umblând. văd ca pe nişte copaci
Μρ Η-25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖρας umblând.
ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ 25. După aceasta iarăşi și-a Marcu 8:25. După aceea a pus
ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι, καὶ pus mâinile pe ochii lui, și l-a iarăşi mâinile pe ochii lui, şi el
ἀποκατεστάθη, καὶ ἐνέβλεψε făcut de a văzut, și s-a îndreptat a văzut bine şi s-a îndreptat,
τηλαυγῶς ἅπαντας. și a văzut luminat pe toți. căci vedea toate, lămurit.
Μρ Η-26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν 26. Și l-au trimis pe el la Marcu 8:26. Şi l-a trimis la casa
οἶκον αὐτοῦ λέγων· μηδὲ εἰς τὴν casa sa, zicând: nici în sat să sa, zicându-i: Să nu intri în sat,
κώμην εἰσέλθῃς μηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν intri, nici să spui cuiva în sat. nici să spui cuiva din sat.
τῇ κώμῃ. 27. Și a ieşit Iisus și ucenicii Marcu 8:27. Şi a ieşit Iisus şi
Μρ Η-27 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ lui în satele Cezareii lui Filip; și ucenicii Lui prin satele din
μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας pe cale a întrebat pe ucenicii săi, preajma Cezareii lui Filip. Şi
Καισαρείας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ zicând lor: cine zic oamenii că pe drum întreba pe ucenicii
ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ sunt eu? Săi, zicându-le: Cine zic
λέγων αὐτοῖς· τίνα με λέγουσιν οἱ oamenii că sunt?
ἄνθρωποι εἶναι; 28. Iar ei au răspuns: Ioan Marcu 8:28. Ei au răspuns Lui,
Μρ Η-28 οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν· ᾿Ιωάννην Botezătorul; și alţii, Ilie; iar zicând: Unii spun că eşti Ioan
τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι ᾿Ηλίαν, alţii, unul din prooroci. Botezătorul, alţii că eşti Ilie,
ἄλλοι δὲ ἕνα τῶν προφητῶν. iar alţii că eşti unul din
Μρ Η-29 καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς 29. Și el le-a zis lor: dar voi prooroci.
δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθείς cine ziceţi că sunt eu? Și Marcu 8:29. Şi El i-a întrebat:
δὲ ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ răspunzând Petru a zis lui: tu Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?
Χριστός. ești Hristosul. Răspunzând, Petru a zis Lui:
Tu eşti Hristosul.
Μρ Η-30 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα 30. Și i-a oprit pe ei ca să nu Marcu 8:30. Şi El le-a dat poruncă
μηδενὶ λέγωσι περὶ αὐτοῦ. spună nimănui pentru dânsul. să nu spună nimănui despre
Μρ Η-31 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς El.
ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 31. Și a început a-i învăţa pe Marcu 8:31. Şi a început să-i
πολλὰ παθεῖν, καὶ ei, că se cuvine Fiul Omului înveţe că Fiul Omului trebuie
ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν multe a pătimi, și a se defăima să pătimească multe şi să fie
πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων de bătrâni și de Arhierei și de defăimat de bătrâni, de
καὶ τῶν γραμματέων, καὶ Cărturari, și a se omorî, și după arhierei şi de cărturari şi să fie
ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς trei zile a învia. omorât, iar după trei zile să

106
ἡμέρας ἀναστῆναι· învieze.
Μρ Η-32 καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον 32. Și de faţă cuvântul Marcu 8:32. Şi spunea acest
ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ acesta grăia. Și apucându-l pe el cuvânt pe faţă. Şi luându-L
Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. Petru, a început a-i sta lui Petru de o parte, a început să-L
Μρ Η-33 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν împotrivă. dojenească.
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησε τῷ 33. Iar el întorcându-se și Marcu 8:33. Dar El, întorcându-
Πέτρῳ λέγων· ὕπαγε ὀπίσω μου, căutând spre ucenicii săi, a Se şi uitându-Se la ucenicii Săi,
σατανᾶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ certat pe Petru, zicând; mergi a certat pe Petru şi i-a zis:
Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. înapoia mea satano, că nu cugeţi Mergi, înapoia mea, satano!
cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci Căci tu nu cugeţi cele ale lui
Μρ Η-34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν cele ce sunt ale oamenilor. Dumnezeu, ci cele ale
ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 34. Și chemând la sine pe oamenilor.
εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου norod împreună cu ucenicii săi, Marcu 8:34. Şi chemând la Sine
ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν a zis lor: cela ce voieşte să vină mulţimea, împreună cu ucenicii
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ după mine, să se lepede de sine, Săi, le-a zis: Oricine voieşte să
ἀκολουθείτω μοι. și să-și ia crucea sa, și să-mi vină după Mine să se lepede de
urmeze mie. sine, să-şi ia crucea şi să-Mi
Μρ Η-35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν 35. Că cine va vrea să-și urmeze Mie.
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς mântuiască sufletul său, pierde- Marcu 8:35. Căci cine va voi să-şi
δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν l-va pe el; iar cine-și va pierde scape sufletul îl va pierde, iar
ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, sufletul său pentru mine și cine va pierde sufletul Său
οὗτος σώσει αὐτήν. pentru evanghelie, acela îl va pentru Mine şi pentru
mântui pe el. Evanghelie, acela îl va scăpa.
Μρ Η-36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον 36. Că ce va folosi omului de Marcu 8:36. Căci ce-i foloseşte
ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ar dobândi lumea toată, și-și va omului să câştige lumea
ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; pierde sufletul său? întreagă, dacă-şi pierde
sufletul?
Μρ Η-37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος 37. Sau ce va da omul Marcu 8:37. Sau ce ar putea să
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; schimb pentru sufletul său? dea omul, în schimb, pentru
sufletul său?
Μρ Η-38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 38. Că cine se va ruşina de Marcu 8:38. Căci de cel ce se va
τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ mine și de cuvintele mele, în ruşina de Mine şi de cuvintele
ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, acest neam preacurvar și Mele, în neamul acesta
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου păcătos, și Fiul Omului se va desfrânat şi păcătos, şi Fiul
ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ruşina de el, când va veni întru Omului Se va ruşina de el,
ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ slava Tatălui său cu sfinţii când va veni întru slava Tatălui
τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. îngeri. său cu sfinţii îngeri.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ. CAPITOLUL 9. CAPITOLUL 9


Μρ Θ-1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω 1. Și le zicea lor: amin Marcu 9:1. Şi le zicea lor:
ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε grăiesc vouă, că sunt unii din cei Adevărat grăiesc vouă că sunt
ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ ce stau aici, care nu vor gusta unii, din cei ce stau aici, care
γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι moarte până când vor vedea nu vor gusta moartea, până ce
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν împărăţia lui Dumnezeu venind nu vor vedea împărăţia lui
ἐν δυνάμει. întru putere. Dumnezeu, venind întru
Μρ Θ-2 Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ 2. Și după şase zile a luat putere.
παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Iisus pe Petru și pe Iacov și pe Marcu 9:2. Şi după şase zile a
Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν Ioan, și i-a suit pe dânşii în luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe
᾿Ιωάννην καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς munte înalt, deosebi, singuri. Și Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-
ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν μόνους· s-a schimbat la faţă înaintea lor, un munte înalt, de o parte, pe ei
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν singuri, şi S-a schimbat la faţă
αὐτῶν, 3. Și hainele lui erau înaintea lor.
Μρ Θ-3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο strălucind, albe foarte, ca Marcu 9:3. Şi veşmintele Lui s-
στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών, οἷα zăpada, în ce chip nălbitorul pe au făcut strălucitoare, albe
γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται pământ nu poale să nălbească. foarte, ca zăpada, cum nu
οὕτω λευκᾶναι. poate înălbi aşa pe pământ
Μρ Θ-4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς ᾿Ηλίας σὺν 4. Și s-a arătat lor Ilie înălbitorul.

107
Μωῡσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ împreună cu Moise și grăia cu Marcu 9:4. Şi li s-a arătat Ilie
᾿Ιησοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος Iisus. împreună cu Moise şi vorbeau
λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ· cu Iisus.
Μρ Θ-5 ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 5 Și răspunzând Petru a zis Marcu 9:5. Şi răspunzând
εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, lui Iisus: Învăţătorule, bine este Petru, a zis lui Iisus:
σοὶ μίαν καὶ Μωῡσεῖ μίαν καὶ nouă a fi aici și să facem trei Învăţătorule, bine este ca noi
᾿Ηλίᾳ μίαν. colibe: ţie una, lui Moise una, și să fim aici; şi să facem trei
lui Ilie una; colibe: Ţie una şi lui Moise una
Μρ Θ-6 οὐ γὰρ ᾔδει τί λαλήσῃ· ἦσαν 6. Că nu ştia ce grăia, că şi lui Ilie una.
γὰρ ἔκφοβοι. erau înfricoşaţi. Marcu 9:6. Căci nu ştia ce să
spună, fiindcă erau
Μρ Θ-7 καὶ ἐγένετο νεφέλη 7. Și s-au făcut nor înspăimântaţi.
ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἦλθε umbrindu-i pe ei, și a venit glas Marcu 9:7. Şi s-a făcut un nor
φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· din nor, grăind: acesta este Fiul care îi umbrea, iar un glas din
οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· meu cel iubii, pe acesta nor a venit zicând: Acesta este
αὐτοῦ ἀκούετε. ascultaţi. Fiul Meu cel iubit, pe Acesta
să-L ascultaţi.
Μρ Θ-8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι 8. Și de năprasnă căutând ei Marcu 9:8. Dar, deodată,
οὐκέτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν împrejur, pe nimeni n-au mai privind ei împrejur, n-au mai
᾿ησοῦν μόνον μεθ᾿ ἑαυτῶν. văzut, ci numai pe Iisus văzut pe nimeni decât pe Iisus,
împreună cu dânşii. singur cu ei.
Μρ Θ-9 Καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ 9. Iar pogorându-se ei din Marcu 9:9. Şi coborându-se ei
τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα munte, le-a poruncii lor ca din munte, le-a poruncit ca
μηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον, εἰ μὴ nimănui să nu spună cele ce au nimănui să nu spună cele ce
ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ văzul, fără numai când Fiul văzuseră, decât numai când
νεκρῶν ἀναστῇ. Omului va învia din morţi. Fiul Omului va învia din
morţi.
Μρ Θ-10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν, 10. Și ei au ţinut cuvântul Marcu 9:10. Iar ei au ţinut
πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστι τὸ întru sine, întrebându-se: ce este cuvântul, întrebându-se între
ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. aceea, a învia din morţi? ei: Ce înseamnă a învia din
morţi?
Μρ Θ-11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 11. Și l-au întrebat pe el, Marcu 9:11. Şi L-au întrebat pe
λέγοντες, ὅτι λέγουσιν οἱ zicând: pentru ce zic cărturarii, El, zicând: Pentru ce zic
γραμματεῖς ὅτι ᾿Ηλίαν δεῖ ἐλθεῖν că Ilie se cuvine să vie mai fariseii şi cărturarii că trebuie
πρῶτον. înainte? să vină mai întâi Ilie?
Μρ Θ-12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 12. Iar el răspunzând, a zis Marcu 9:12. Iar El le-a răspuns:
᾿Ηλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον lor: Ilie venind mai înainte, va Ilie, venind întâi, va aşeza
ἀποκαθιστᾷ πάντα· καί πῶς aşeza toate. Și cum este scris de iarăşi toate. Şi cum este scris
γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ Fiul Omului? Că el va să despre Fiul Omului că va să
ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ pătimească multe și să fie pătimească multe şi să fie
ἐξουδενωθῇ; defăimat. defăimat?
Μρ Θ-13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ 13. Însă zic vouă, că Ilie a și Marcu 9:13. Dar vă zic vouă că
᾿Ηλίας ἐλήλυθε, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ venit, și au făcut lui câte au vrut, Ilie a şi venit şi i-au făcut toate
ὅσα ἠθέλησαν, καθὼς γέγραπται cum este scris de el. câte au voit, precum s-a scris
ἐπ᾿ αὐτόν. despre el.
Μρ Θ-14 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς 14. Și venind la ucenici, a Marcu 9:14. Şi venind la ucenici,
μαθητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ văzut norod mult împrejurul lor, a văzut mulţime mare
αὐτούς, καὶ γραμματεῖς și cărturarii întrebându-se cu împrejurul lor şi pe cărturari
συζητοῦντας αὐτοῖς. dânşii. sfădindu-se între ei.
Μρ Θ-15 καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος 15. Și îndată tot poporul Marcu 9:15. Şi îndată toată
ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ văzându-l pe el, s-a mulţimea, văzându-L, s-a
προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. înspăimântat, și alergând s-a spăimântat şi, alergând, I se
închinat lui. închina.
Μρ Θ-16 καὶ ἐπηρώτησε τοὺς 16. Și au întrebat pe Marcu 9:16. Şi Iisus a întrebat pe
γραμματεῖς· τί συζητεῖτε πρὸς Cărturari: ce vă întrebaţi între cărturari: Ce vă sfădiţi între
ἑαυτούς; voi? voi?
Μρ Θ-17 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ 17. Și răspunzând unul din Marcu 9:17. Şi I-a răspuns Lui

108
ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν norod, a zis: Învăţătorule, am unul din mulţime: Învăţătorule,
υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα adus pe fiul meu la tine, având am adus la Tine pe fiul meu,
ἄλαλον. duh mut. care are duh mut.
Μρ Θ-18 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, 18. Și ori unde îl apucă pe Marcu 9:18. Şi oriunde-l apucă, îl
ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει el, îl zdrobeşte, și face spume, și aruncă la pământ şi face spume
τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ scrâşneşte cu dinţii, și se usucă. la gură şi scrâşneşte din dinţi şi
ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς Și am zis ucenicilor tăi să-l înţepeneşte. Şi am zis
σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ scoată, și n-au putut. ucenicilor Tăi să-l alunge, dar
ἴσχυσαν. ei n-au putut.
Μρ Θ-19 ὁ δὲ ἀποκρινεὶς αὐτῷ λέγει· 19. Iar el răspunzând a zis Marcu 9:19. Iar El, răspunzând
ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς lui: o neam necredincios! Până lor, a zis: O, neam
ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι când voi fi cu voi? Până când vă necredincios, până când voi fi
ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ voi suferi pe voi? Aduceţi-l pe el cu voi? Până când vă voi răbda
ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. la mine pe voi? Aduceţi-l la Mine.
Μρ Θ-20 καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ 20. Și l-au adus pe el la Marcu 9:20. Şi l-au adus la El. Şi
πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ dânsul. Și văzându-l pe dânsul, văzându-L pe Iisus, duhul
πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο îndată duhul l-a scuturat pe el, și îndată a zguduit pe copil, şi,
ἀφρίζων. căzând la pământ, se tăvălea căzând la pământ, se zvârcolea
Μρ Θ-21 καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα spumând. spumegând.
αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς 21. Și a întrebat pe tatăl lui: Marcu 9:21. Şi l-a întrebat pe tatăl
τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· câtă vreme este de când i s-a lui: Câtă vreme este de când i-
παιδιόθεν. făcut lui aceasta? Iar el a zis: a venit aceasta? Iar el a
Μρ Θ-22 καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς din copilărie; răspuns: din pruncie.
πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα 22. Și de multe ori pe el și în Marcu 9:22. Şi de multe ori l-a
ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, foc l-a aruncat și în apă, ca să-l aruncat şi în foc şi în apă ca
βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ piardă; ci, de poţi ceva, ajută-ne să-l piardă. Dar de poţi ceva,
ἡμᾶς nouă, fiindu-ţi milă de noi ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
Μρ Θ-23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ 23. Iar Iisus i-a zis lui: de Marcu 9:23. Iar Iisus i-a zis: De
δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ poţi crede, toate sunt cu putinţă poţi crede, toate sunt cu putinţă
τῷ πιστεύοντι. credinciosului. celui ce crede.
Μρ Θ-24 καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ 24. Și îndată strigând cu Marcu 9:24. Şi îndată strigând
τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· lacrămi tatăl copilului, a grăit: tatăl copilului, a zis cu lacrimi:
πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ cred, Doamne, ajută necredinţei Cred, Doamne! Ajută
ἀπιστίᾳ. mele! necredinţei mele.
Μρ Θ-25 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 25. Iar văzând Iisus că Marcu 9:25. Iar Iisus, văzând că
ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ năvăleşte poporul, a poruncit mulţimea dă năvală, a certat
πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων duhului celui necurat, zicând lui: duhul cel necurat, zicându-i:
αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ duh mut și surd, eu ţie îţi Duh mut şi surd, Eu îţi
κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε poruncesc: ieși dintr-însul, și de poruncesc: Ieşi din el şi să nu
ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς acum să nu mai intri în el. mai intri în el!
αὐτόν. 26. Și strigând, și mult Marcu 9:26. Şi răcnind şi
Μρ Θ-26 καὶ κράξαν καὶ πολλὰ scuturându-l pe el, a ieşit. Și s-a zguduindu-l cu putere, duhul a
σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ făcut ca un mort, încât mulţi ieşit; iar copilul a rămas ca
ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς ziceau că a murit. mort, încât mulţi ziceau că a
λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. murit.
Μρ Θ-27 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν 27. Iar Iisus apucându-l pe Marcu 9:27. Dar Iisus, apucându-l
τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ el de mână, l-a ridicat, și s-a de mână, l-a ridicat, şi el s-a
ἀνέστη sculat sculat în picioare.
Μρ Θ-28 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς 28. Și intrând el în casă, Marcu 9:28. Iar după ce a intrat
οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων ucenicii lui l-au întrebat pe în casă, ucenicii Lui L-au
αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ dânsul deosebi: pentru ce noi nu întrebat, de o parte: Pentru ce
ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. am putut să-l scoatem pe el? noi n-am putut să-l izgonim?
Μρ Θ-29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ 29. Iar el a zis lor: acest Marcu 9:29. El le-a zis: Acest
γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ neam cu nimic nu poate ieși, neam de demoni cu nimic nu
μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. fură numai cu rugăciune și cu poate ieşi, decât numai cu
Μρ Θ-30 Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες post. rugăciune şi cu post.
παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, 30. Și de acolo ieşind, Marcu 9:30. Şi, ieşind ei de acolo,

109
καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· mergea prin Galileea, și nu vrea străbăteau Galileea, dar El nu
Μρ Θ-31 ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς ca să-l ştie cineva. voia să ştie cineva.
αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς 31. Că învăţa pe ucenicii săi Marcu 9:31. Căci învăţa pe
τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς și zicea lor: Fiul Omului se va ucenicii Săi şi le spunea că Fiul
χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ da în mâinile oamenilor, si-l vor Omului se va da în mâinile
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ omorî pe el, și după ce-l vor oamenilor şi-L vor ucide, iar
ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ omorî, a treia zi va învia. după ce-L vor ucide, a treia zi
ἀναστήσεται. 32. Iar ei nu înţelegeau va învia.
Μρ Θ-32 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ cuvântul acela, și se temeau să-l Marcu 9:32. Ei însă nu înţelegeau
ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. întrebe pe el. cuvântul şi se temeau să-L
întrebe.
Μρ Θ-33 Καὶ ἦλθεν εἰς Καπερναούμ· 33. Și au venit în Marcu 9:33. Şi au venit în
καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα Capernaum, și fiind în casă i-a Capernaum. Şi fiind în casă, i-
αὐτούς· τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς întrebat pe dânşii: de ce vă a întrebat: Ce vorbeaţi între
διελογίζεσθε; prigoneaţi pe cale? voi pe drum?
Μρ Θ-34 οἱ δὲ ἐσιώπων· πρὸς 34. Iar ei au tăcut; că se Marcu 9:34. Iar ei tăceau, fiindcă
ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ pricise pe cale unul cu altul, cine pe cale se întrebaseră unii pe
ὁδῷ τίς μείζων. ar fi mai mare. alţii cine dintre ei este mai
Μρ Θ-35 καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς 35. Și şezând a chemat pe mare.
δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς· εἴ τις cei doisprezece și le-au zis lor: Marcu 9:35. Şi şezând jos, a
θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων cela ce vrea să fie întâiul, acesta chemat pe cei doisprezece şi le-
ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. să fie mai de pe urmă de toți și a zis: Dacă cineva vrea să fie
tuturor slugă. întâiul, să fie cel din urmă
Μρ Θ-36 καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν 36. Și luând un prunc l-a pus dintre toţi şi slujitor al tuturor.
αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ pe el în mijlocul lor, și luându-l Marcu 9:36. Şi luând un copil, l-a
ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν în braţe, a zis lor: pus în mijlocul lor şi, luându-l
αὐτοῖς· în braţe, le-a zis:
Μρ Θ-37 ὃς ἐὰν ἓν τῶν τοιούτων 37. Oricine va primi pe unul Marcu 9:37. Oricine va primi, în
παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί dintr-aceşti prunci întru numele numele Meu, pe unul din aceşti
μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ meu, pe mine mă primeşte; și copii pe Mine Mă primeşte; şi
δέξηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν oricine mă primeşte pe mine, nu oricine Mă primeşte, nu pe
ἀποστείλαντά με. pe mine mă primeşte, ci pe cel ce Mine Mă primeşte, ci pe Cel ce
m-a trimis pe mine. M-a trimis pe Mine.
Μρ Θ-38 ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης 38. Și a răspuns Ioan lui, Marcu 9:38. Şi I-a zis Ioan:
λέγων· διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν zicând: Învăţătorule am văzut pe Învăţătorule, am văzut pe
τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα oarecine întru numele tău cineva scoţând demoni în
δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν, scoţând draci, care nu vine după numele Tău, care nu merge
καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ noi, și l-am oprit pe el, pentru că după noi, şi l-am oprit, pentru
ἀκολουθεῖ ἡμῖν. nu vine după noi. că nu merge după noi.
Μρ Θ-39 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε· μὴ 39. Iar Iisus a zis: nu-l opriţi Marcu 9:39. Iar Iisus a zis: Nu-l
κωλύετε αὐτόν· οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς pe el, că nimeni nu este care va opriţi, căci nu e nimeni care,
ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου face putere întru numele meu, și făcând vreo minune în numele
καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί să poată degrabă a mă grăi de Meu, să poată, degrabă, să Mă
με. rău. vorbească de rău.
Μρ Θ-40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ᾿ ὑμῶν, 40. Că cel ce nu este Marcu 9:40. Căci cine nu este
ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν. împotriva noastră, pentru noi împotriva noastră este pentru
este; noi.
Μρ Θ-41 ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς 41. Că oricine va adăpa pe Marcu 9:41. Iar oricine vă va da
ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί voi cu un pahar de apă întru să beţi un pahar de apă, în
μου, ὅτι Χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω numele meu, căci ai lui Hristos numele Meu, fiindcă sunteţi ai
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν sunteţi, amin grăiesc vouă: nu-și lui Hristos, adevărat zic vouă
αὐτοῦ. va pierde plata sa. că nu-şi va pierde plata sa.
Μρ Θ-42 καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα 42. Și oricine va sminti pe Marcu 9:42. Şi cine va sminti pe
τῶν μικρῶν τούτων τῶν unul dintr-aceştia mici, care unul din aceştia mici, care cred
πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν cred întru mine, mai bine ar fi în Mine, mai bine i-ar fi lui
αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λίθος lui de și-ar lega o piatră de dacă şi-ar lega de gât o piatră
μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ moară împrejurul grumazului lui de moară şi să fie aruncat în

110
καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. și să se arunce în mare mare.
Μρ Θ-43 καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ 43. Și de te sminteşte pe tine Marcu 9:43. Şi de te sminteşte
σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν σοί mâna ta, taie-o pe ea; că mai mâna ta, tai-o că mai bine îţi
ἐστικυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, bine îţi este ţie să intri în viaţă, este să intri ciung în viaţă,
ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν decât două mâini având, să intri decât, amândouă mâinile
εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ în gheena, în focul nestins, având, să te duci în gheena, în
ἄσβεστον, focul cel nestins.
Μρ Θ-44 ὃπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 44. Unde viermele lor nu Marcu 9:44. Unde viermele lor nu
τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. moare, și focul nu se stinge. moare şi focul nu se stinge.
Μρ Θ-45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου 45. Și de te sminteşte pe tine Marcu 9:45. Şi de te sminteşte
σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν. piciorul tău, taie-l pe el; că mai piciorul tău, taie-l, că mai bine
καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν bine îţi este ţie să intri în viaţă îţi este ţie să intri fără un
ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας şchiop, decât două picioare picior în viaţă, decât având
ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, având, să fii aruncat în gheena, amândouă picioarele să fii
εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, în focul nestins, azvârlit în gheena, în focul cel
nestins,
Μρ Θ-46 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 46. Unde viermele lor nu Marcu 9:46. Unde viermele lor nu
τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. moare, și focul nu se stinge. moare şi focul nu se stinge.
Μρ Θ-47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 47. Și de te sminteşte pe tine Marcu 9:47. Şi de te sminteşte
σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· ochiul tău, scoate-l pe el; că mai ochiul tău, scoate-l, că mai
καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον bine îţi este ţie cu un ochi să bine îţi este ţie cu un singur
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ intri întru împărăţia lui ochi în împărăţia lui
Θεοῦ, ἢ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς Dumnezeu, decât doi ochi având, Dumnezeu, decât, având
ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν τοῦ să fii aruncat în focul gheenei, amândoi ochii, să fii aruncat în
πυρός, gheena focului.
Μρ Θ-48 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 48. Unde viermele lor nu Marcu 9:48. Unde viermele lor nu
τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. moare, și focul nu se stinge. moare şi focul nu se stinge.
Μρ Θ-49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, 49. Că fiecare cu foc se va Marcu 9:49. Căci fiecare (om) va
καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἀλισθήσεται. săra, și toată jertfa cu sare se va fi sărat cu foc, după cum orice
săra. jertfă va fi sărată cu sare.
Μρ Θ-50 καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ 50. Bună este sarea; iar de Marcu 9:50. Bună este sarea;
ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ va fi sarea nesărată, cu ce o veţi dacă însă sarea îşi pierde
ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας καὶ îndulci pe aceasta? Aveţi întru puterea, cu ce o veţi drege?
εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. voi sare, și pace aveţi între voi! Aveţi sare întru voi şi trăiţi în
pace unii cu alţii.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. CAPITOLUL 10 CAPITOLUL 10
Μρ Ι-1 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς 1. Și de acolo sculându-se, Marcu 10:1. Şi sculându-Se de
τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας διὰ τοῦ au venit în hotarele Iudeei, de acolo, a venit în hotarele
πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ ceea parte de Iordan; și iarăşi s- Iudeii, de cealaltă parte a
συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς au adunat noroadele la dânsul; Iordanului, şi mulţimile s-au
αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν și precum îi era obiceiul, iarăşi adunat iarăşi la El şi iarăşi le
ἐδίδασκεν αὐτούς. îi învăţa pe ei. învăţa, după cum obişnuia.
Μρ Ι-2 καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι 2. Și apropiindu-se fariseii, Marcu 10:2. Şi apropiindu-se
ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ l-au întrebat pe el, ispitindu-l: fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L,
γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες oare se cade bărbatului să-și dacă este îngăduit unui bărbat
αὐτόν. lase femeia? să-şi lase femeia.
Μρ Ι-3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· τί 3. Iar el răspunzând a zis Marcu 10:3. Iar El, răspunzând,
ὑμῖν ἐνετείλατο Μωῡσῆς; lor: ce a poruncit vouă Moise? le-a zis: Ce v-a poruncit vouă
Moise?
Μρ Ι-4 οἱ δὲ εἶπον· ἐπέτρεψε Μωῡσῆς 4. Iar ei au zis: Moise a dat Marcu 10:4. Iar ei au zis: Moise a
βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ voie să-i scrie carte de dat voie să-i scrie carte de
ἀπολῦσαι. despărţire și s-o lase. despărţire şi să o lase.
Μρ Ι-5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 5. Și răspunzând Iisus, a zis Marcu 10:5. Şi răspunzând, Iisus
αὐτοῖς· πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν lor: după învârtoşarea inimii le-a zis: Pentru învârtoşarea
ὑμῶνἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν voastre a scris vouă porunca inimii voastre, v-a scris
ταύτην· aceasta. porunca aceasta;
Μρ Ι-6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν 6 Iar din începutul zidirii, Marcu 10:6. Dar de la începutul

111
καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός· bărbat și femeie i-au făcut pe ei făpturii, bărbat şi femeie i-a
Μρ Ι-7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει Dumnezeu. făcut Dumnezeu.
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴ 7. Pentru aceasta va lăsa Marcu 10:7. De aceea va lăsa
μητέρα καὶ προσκοληθήσεται πρὸς omul pe tatăl său și pe mama sa omul pe tatăl său şi pe mama
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ și se va lipi de femeia sa, sa şi se va lipi de femeia sa.
δύο εἰς σάρκα μίαν. 8. Și vor fi amândoi un trup; Marcu 10:8. Şi vor fi amândoi un
Μρ Ι-8 ὥστε οὐκ ἔτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία pentru aceea nu mai sunt doi, ci trup; aşa că nu mai sunt doi, ci
σάρξ· un trup. un trup.
Μρ Ι-9 ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, 9. Deci, ce a împreunat Marcu 10:9. Deci ceea ce a
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. Dumnezeu, omul să nu despartă. împreunat Dumnezeu, omul să
nu mai despartă.
Μρ Ι-10 καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ 10. Și în casă iarăşi l-au Marcu 10:10. Dar în casă ucenicii
μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων întrebat pe el ucenicii lui de L-au întrebat iarăşi despre
αὐτόν, aceasta. aceasta.
Μρ Ι-11 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἂς ἂν 11. Și le-a zis lor: oricine îşi Marcu 10:11. Şi El le-a zis:
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ va lăsa femeia sa și va lua alta, Oricine va lăsa pe femeia sa şi
γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾿ αὐτήν· preacurveşte cu dânsa; va lua alta, săvârşeşte adulter
cu ea.
Μρ Ι-12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσασα τὸν 12. Și femeia de-și va lăsa Marcu 10:12. Iar femeia, de-şi va
ἄνδρα γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. bărbatul și se va mărita după lăsa bărbatul ei şi se va mărita
altul, preacurveşte. cu altul, săvârşeşte adulter.
Μρ Ι-13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, 13. Și aduceau la dânsul Marcu 10:13. Şi aduceau la El
ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ prunci, ca să se atingă de ei; iar copii, ca să-Şi pună mâinile
ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. ucenicii îi certau pe cei ce îi peste ei, dar ucenicii certau pe
aduceau. cei ce-i aduceau.
Μρ Ι-14 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἠγανάκτησε 14. Iar văzând Iisus, nu i-a Marcu 10:14. Iar Iisus, văzând, S-
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἄφετε τὰ παιδία părut bine, și a zis lor: lăsaţi a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi
ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε pruncii să vină la mine și nu-i copiii să vină la Mine şi nu-i
αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ opriţi pe ei, că a unora ca opriţi, căci a unora ca aceştia
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. acestora este împărăţia lui este împărăţia lui Dumnezeu.
Μρ Ι-15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ Dumnezeu. Marcu 10:15. Adevărat zic vouă:
δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς 15. Amin zic vouă: oricine Cine nu va primi împărăţia lui
παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va
Dumnezeu ca pruncul, nu va intra în ea.
Μρ Ι-16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ intra întru ea. Marcu 10:16. Şi, luându-i în braţe,
κατηυλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ 16. Și luându-i în braţe, și-a i-a binecuvântat, punându-Şi
αὐτά. pus mâinile peste ei și i-a mâinile peste ei.
binecuvântat pe dânşii. Marcu 10:17. Şi când ieşea El în
Μρ Ι-17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς 17. Și ieşind ei în cale, a drum, alergând la El unul şi
ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ alergat oarecine, și îngenunchind înaintea Lui, Îl
γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν· îngenunchind înaintea lui, îl întreba: Învăţătorule bun, ce să
διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα întreba pe el zicând: fac ca să moştenesc viaţa
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Învăţătorule bune, ce voi face ca veşnică?
Μρ Ι-18 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· τί με să moştenesc viaţa veşnică? Marcu 10:18. Iar Iisus i-a
λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰμὴ 18. Iar Iisus a zis lui: ce-mi răspuns: De ce-Mi zici bun?
εἷς ὁ Θεός. zici bun? Nimeni nu este bun, Nimeni nu este bun decât unul
fără numai unul Dumnezeu. Dumnezeu.
Μρ Ι-19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ 19. Poruncile ştii? Să nu Marcu 10:19. Ştii poruncile: Să nu
μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ curveşti, să nu ucizi, să nu furi, ucizi, să nu săvârşeşti adulter,
κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσης, μὴ să nu mărturiseşti mărturie să nu furi, să nu mărturiseşti
ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου mincinoasă, să nu răpeşti, strâmb, să nu înşeli pe nimeni,
καὶ τὴν μητέρα. cinsteşte pe tatăl tău și pe mama cinsteşte pe tatăl tău şi pe
ta. mama ta.
Μρ Ι-20 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· 20. Iar el răspunzând a zis Marcu 10:20. Iar el I-a zis:
διδάσκαλε, ταῦτα πάντα lui: Învăţătorule, toate acestea Învăţătorule, acestea toate le-
ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. le-am păzit din tinereţile mele. am păzit din tinereţile mele.
Μρ Ι-21 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ 21. Iar Iisus căutând spre el, Marcu 10:21. Iar Iisus, privind la

112
ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἕν l-a iubit pe dânsul, și a zis lui: el cu dragoste, i-a zis: Un lucru
σε ὑστερεῖ· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, încă una îţi lipseşte: mergi, îţi mai lipseşte: Mergi, vinde
ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς vinde-ţi câte ai și le dă săracilor, tot ce ai, dă săracilor şi vei
πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν și vei avea comoară în cer, și avea comoară în cer; şi apoi,
οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, luând crucea, vino, urmează luând crucea, vino şi urmează
ἄρας τὸν σταυρόν σου. mie. Mie.
Μρ Ι-22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ 22. Iar el întristându-se de Marcu 10:22. Dar el, întristându-
ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων cuvântul acesta, s-a dus mâhnit, se de cuvântul acesta, a plecat
κτήματα πολλά. pentru că avea avuţii multe. mâhnit, căci avea multe
Μρ Ι-23 καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς bogăţii.
λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· πῶς 23. Și căutând Iisus, a zis Marcu 10:23. Şi Iisus, uitându-Se
δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες ucenicilor săi: cât de anevoie în jur, a zis către ucenicii Săi:
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ vor intra întru împărăţia lui Cât de greu vor intra bogaţii în
εἰσελεύσονται! Dumnezeu cei ce au avuţii! împărăţia lui Dumnezeu!
Μρ Ι-24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ 24. Iar ucenicii se Marcu 10:24. Iar ucenicii erau
τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿ησοῦς spăimântau de cuvintele lui. Dur uimiţi de cuvintele Lui. Dar
πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς· Iisus iarăşi răspunzând, le-a zis Iisus, răspunzând iarăşi, le-a
τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστι τοὺς lor: fiilor, cât de anevoie este să zis: Fiilor, cât de greu este
πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν εἰς τὴν intre întru împărăţia lui celor ce se încred în bogăţii să
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν· Dumnezeu cei ce se nădăjduiesc intre în împărăţia lui
întru avuţii! Dumnezeu!
Μρ Ι-25 εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον 25. Mai lesne este a trece Marcu 10:25. Mai lesne este
διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ cămila prin urechea acului, cămilei să treacă prin urechile
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ decât bogatul a intra întru acului, decât bogatului să intre
Θεοῦ εἰσελθεῖν. împărăţia lui Dumnezeu. în împărăţia lui Dumnezeu.
Μρ Ι-26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο 26. Iar ei mai mult se Marcu 10:26. Iar ei, mai mult
λέγοντες πρὸς ἑαυτούς· καὶ τίς îngrozeau, zicând unul către uimindu-se, ziceau unii către
δύναται σωθῆναι; altul: și cine poate să se alţii: Şi cine poate să se
mântuiască? mântuiască?
Μρ Ι-27 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 27. Și căutând Iisus la Marcu 10:27. Iisus, privind la ei,
λέγει· παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, dânşii, a zis: la oameni este cu le-a zis: La oameni lucrul e cu
ἀλλ᾿ οὐ παρὰ Θεῷ· πάντα γὰρ neputinţă, dar nu la Dumnezeu; neputinţă, dar nu la Dumnezeu.
δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. că la Dumnezeu toate sunt cu Căci la Dumnezeu toate sunt cu
putinţă. putinţă.
Μρ Ι-28 ῎Ηρξατο ὁ Πέτρος λέγειν 28. Și a început Petru a zice Marcu 10:28. Şi a început Petru a-
αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα lui: iată, noi am lăsat toate și am I zice: Iată, noi am lăsat toate
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. urmat ţie. şi Ţi-am urmat.
Μρ Ι-29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· 29. Și răspunzând Iisus a Marcu 10:29. Iisus i-a răspuns:
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς zis: amin grăiesc vouă: nimeni Adevărat grăiesc vouă: Nu este
ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ nu este care și-a lăsat casă, sau nimeni care şi-a lăsat casă, sau
ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ fraţi, sau surori, sau tată, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau
γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν mumă, sau femeie, sau copii, sau tată, sau copii, sau ţarine
ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, holde, pentru mine și pentru pentru Mine şi pentru
Μρ Ι-30 ἐὰν μὴ λάβῃ evanghelie. Evanghelie,
ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ 30. Și să nu ia însutite acum Marcu 10:30. Şi să nu ia însutit -
τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ în vremea aceasta, case și fraţi acum, în vremea aceasta, de
ἀδελφὰς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ și surori și tată și mumă și copii prigoniri - case şi fraţi şi surori
τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, și holde cu prigoniri, și în veacul şi mame şi copii şi ţarine, iar în
καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν cel viitor viaţă veşnică. veacul ce va să vină: viaţă
αἰώνιον. veşnică.
Μρ Ι-31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι 31. Și mulţi dintâi vor fi pe Marcu 10:31. Şi mulţi dintre cei
ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. urmă, și de pe urmă întâi. dintâi vor fi pe urmă, şi din cei
de pe urmă întâi.
Μρ Ι-32 ῏Ησαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ 32. Și erau pe cale suindu-se Marcu 10:32. Şi erau pe drum,
ἀναβαίνοντες εἰς ῾Ιεροσόλυμα· καὶ în Ierusalim, și mergea Iisus suindu-se la Ierusalim , iar
ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ înaintea lor; iar ei se Iisus mergea înaintea lor. Şi ei
ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες înspăimântau, și mergând după erau uimiţi şi cei ce mergeau

113
ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν dânsul le era frică. Și luând după El se temeau. Şi luând la
τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν iarăşi pe cei doisprezece, a Sine, iarăşi, pe cei doisprezece,
τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, început a le spune lor cele ce a început să le spună ce aveau
Μρ Ι-33 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς erau să i se întâmple lui: să I se întâmple:
῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 33.Că iată ne suim în Marcu 10:33. Că, iată, ne suim la
ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς Ierusalim și Fiul Omului se va Ierusalim şi Fiul Omului va fi
ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ da Arhiereilor și Cărturarilor, predat arhiereilor şi
κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ și-l vor judeca pe el spre moarte, cărturarilor; şi-L vor osândi la
παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, și-l vor da pe el neamurilor, moarte şi-L vor da în mâna
Μρ Ι-34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ păgânilor.
μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ 34. Și-l vor batjocori pe el, Marcu 10:34. Şi-L vor batjocori
ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ și-l vor bate pe el, și-l vor şi-L vor scuipa şi-L vor biciui
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ scuipa, și-l vor omorî pe el, și a şi-L vor omorî, dar după trei
ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. treia zi va învia. zile va învia.
Μρ Ι-35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ 35. Și au venit la el Iacov și Marcu 10:35. Şi au venit la El
᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ioan, fiii lui Zevedei, zicând: Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu,
Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, Învăţătorule, voim ca ceea ce zicându-I: Învăţătorule, voim
θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰναἰτήσωμεν vom cere, să ne faci nouă. să ne faci ceea ce vom cere de
ποιήσῃς ἡμῖν. la Tine.
Μρ Ι-36 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε 36 Iar el a zis lor: ce voiţi să Marcu 10:36. Iar El le-a zis: Ce
ποιῆσαί με ὑμῖν; vă fac vouă? voiţi să vă fac?
Μρ Ι-37 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα 37. Iar ei au zis lui: dă-ne Marcu 10:37. Iar ei I-au zis: Dă-
εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ nouă ca să şedem unul dea ne nouă să şedem unul de-a
εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ dreapta ta și altul dea stânga ta, dreapta Ta, şi altul de-a stânga
δόξῃ σου. întru slava ta. Ta, întru slava Ta.
Μρ Ι-38 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ 38. Iar Iisus le-a zis lor: nu Marcu 10:38. Dar Iisus le-a
οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi răspuns: Nu ştiţi ce cereţi!
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ paharul (pe) care eu (îl) beau? Puteţi să beţi paharul pe care îl
βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι Și cu botezul cu care eu mă beau Eu sau să vă botezaţi cu
βαπτισθῆναι; botez să vă botezaţi? botezul cu care Mă botez Eu?
Μρ Ι-39 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ 39. Iar ei au zis lui: putem. Marcu 10:39. Iar ei I-au zis:
δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν Iar Iisus a zis lor: paharul pe Putem. Şi Iisus le-a zis:
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ care eu (îl) voi bea, cu adevărat Paharul pe care Eu îl beau îl
βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι îl veţi bea, și cu botezul cu care veţi bea, şi cu botezul cu care
βαπτισθήσεσθε· eu mă botez, vă veţi boteza; Eu mă botez vă veţi boteza.
Μρ Ι-40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου 40. Iar, a şedea dea dreapta Marcu 10:40. Dar a şedea de-a
καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν mea și dea stânga mea, nu este dreapta Mea, sau de-a stânga
δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. al meu a da, ci celor pentru care Mea, nu este al Meu a da, ci
s-au gătit. celor pentru care s-a pregătit.
Μρ Ι-41 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 41. Si auzind cei zece, au Marcu 10:41. Şi auzind cei zece,
ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου început a se mânia pe Iacov și pe au început a se mânia pe Iacov
καὶ ᾿Ιωάννου. şi pe Ioan.
Μρ Ι-42 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 42. Iar Iisus chemându-i pe Marcu 10:42. Şi Iisus, chemându-i
προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει dânşii la sine, le-a zis lor: ştiţi la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce
αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες că celor ce li se pare că sunt se socotesc cârmuitori ai
ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν începători ai neamurilor, le neamurilor domnesc peste ele
αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν stăpânesc pe ele, și cei mai mari şi cei mai mari ai lor le
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· ai lor le domnesc pe dânsele. stăpânesc.
Μρ Ι-43 οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, 43. Iar între voi nu va fi așa, Marcu 10:43. Dar între voi nu
ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ci care va vrea să fie mai mare trebuie să fie aşa, ci care va
ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, între voi, să fie vouă slugă, vrea să fie mare între voi, să fie
slujitor al vostru.
Μρ Ι-44 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν 44. Și care va vrea să fie Marcu 10:44. Şi care va vrea să
γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων între voi întâiul, să fie tuturor fie întâi între voi, să fie tuturor
δοῦλος· slugă: slugă.
Μρ Ι-45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 45. Pentru că și Fiul Omului Marcu 10:45. Că şi Fiul Omului n-
οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ n-a venit ca să-i slujească lui, ci a venit ca să I se slujească, ci

114
διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν ca să slujească ei și să-și dea ca El să slujească şi să-Şi dea
αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. sufletul său răscumpărare sufletul răscumpărare pentru
pentru mulţi. mulţi.
Μρ Ι-46 Καὶ ἔρχονται εἰς ᾿Ιεριχώ. καὶ 46. Si au venit în Ierihon; și Marcu 10:46. Şi au venit în
ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ ᾿Ιεριχὼ ieşind el din Ierihon și ucenicii Ierihon. Şi ieşind din Ierihon
καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου lui și norod mult, Vartimei orbul, El, ucenicii Lui şi mulţime
ἱκανοῦ, ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος fiul lui Timei, şedea lângă cale mare, Bartimeu orbul, fiul lui
τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν cerşind. Timeu, şedea jos, pe marginea
προσαιτῶν. drumului.
Μρ Ι-47 καὶ ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ 47. Și auzind că Iisus Marcu 10:47. Şi, auzind că este
Ναζωραῖός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν Nazarineanul este, a început a Iisus Nazarineanul, a început
καὶ λέγειν· υἱέ Δαυΐδ ᾿Ιησοῦ, strige și a zice: Iisuse, fiul lui să strige şi să zică: Iisuse, Fiul
ἐλέησόν με. David, miluieşte-mă! lui David, miluieşte-mă!
Μρ Ι-48 καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα 48. Si-l certau pe dânsul Marcu 10:48. Şi mulţi îl certau ca
σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον mulţi, ca să tacă. Dar el cu mult să tacă, el însă cu mult mai
ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. mai vârtos striga: Fiul lui David, tare striga: Fiule al lui David,
miluieşte-mă! miluieşte-mă!
Μρ Ι-49 καὶ στὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· 49. Și stând Iisus, a zis să-l Marcu 10:49. Şi Iisus, oprindu-Se,
φωνήσατε αὐτόν· καὶ φωνοῦσι τὸν cheme pe e! Și au chemat pe a zis: Chemaţi-l! Şi l-au chemat
τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ· θάρσει, orbul, zicându-i lui: îndrăzneşte; pe orb, zicându-i: Îndrăzneşte,
ἔγειρε· φωνεῖ σε. scoală-te că te cheamă. scoală-te! Te cheamă.
Μρ Ι-50 ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον 50. Iar el lepădându-și haina Marcu 10:50. Iar orbul, lepădând
αὐτοῦ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν sa, s-a sculat și a venit la Iisus. haina de pe el, a sărit în
᾿Ιησοῦν. picioare şi a venit la Iisus.
Μρ Ι-51 καὶ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ ὁ 51. Și răspunzând Iisus, i-a Marcu 10:51. Şi l-a întrebat Iisus,
᾿Ιησοῦς· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ zis lui: ce voieşti să-ţi fac ţie? zicându-i: Ce voieşti să-ţi fac?
τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ· ῥαββουνί, ἵνα Iar orbul i-a zis lui: Iar orbul I-a răspuns:
ἀναβλέψω, Învăţătorule, să văd. Învăţătorule, să văd iarăşi.
Μρ Ι-52 καὶ ὁ ῎Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· 52. Iar Iisus i-a zis lui: Marcu 10:52. Iar Iisus i-a zis:
ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ mergi, credinţa ta te-a mântuit; Mergi, credinţa ta te-a mântuit.
εὐθέως ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει și îndată a văzut, și a mers după Şi îndată a văzut şi urma lui
τῷ ᾿Ιησοῦ ἐν τῇ ὁδῷ Iisus în cale. Iisus pe cale.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ. CAPITOLUL 11. CAPITOLUL 11


Μρ Ια-1 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς 1. Și când s-au apropiat de Marcu 11:1. Şi când s-au apropiat
῾Ιερουσαλὴμ εἰς Βηθσφαγῆ καὶ Ierusalim, în Vitfaghi și Betania, de Ierusalim , la Betfaghe şi la
Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν către Muntele Măslinilor, a Betania, lângă Muntele
ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν trimis doi din ucenicii săi. Măslinilor, a trimis pe doi
μαθητῶν αὐτοῦ dintre ucenicii Săi,
Μρ Ια-2 καὶ λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε εἰς 2 Și a zis lor: merge-ţi în Marcu 11:2. Şi le-a zis: Mergeţi în
τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ satul care este înaintea voastră; satul care este înaintea voastră
εὐθέως εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν și îndată intrând într-însul, veţi şi, intrând în el, îndată veţi afla
εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾿ ὃν afla un mânz legat, pe care un mânz legat, pe care n-a
οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικε·nimeni din oameni n-a şezut; şezut până acum nici un om.
λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. dezlegându-l pe el să-l aduceţi. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l.
Μρ Ια-3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· τί 3. Si de va zice vouă cineva: Marcu 11:3. Iar de vă va zice
ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε ὅτι ὁ Κύριος de ce faceţi aceasta? Să ziceţi, cineva: De ce faceţi aceasta?
αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθέως că Domnului trebuieşte, și numai Spuneţi că Domnul are
αὐτὸν ἀποσταλεῖ πάλιν ὧδε. decât îl va trimite pe el aici. trebuinţă de el şi îndată îl va
Μρ Ια-4 ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον τὸν trimite aici.
πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν 4. Și au mers și au aflat Marcu 11:4. Deci au mers şi au
ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν mânzul legat lângă uşă afară la găsit mânzul legat la o poartă,
αὐτόν. răspântie, și l-au dezlegat pe el. afară la răspântie, şi l-au
dezlegat.
Μρ Ια-5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων 5. Iar oarecare din cei ce Marcu 11:5. Şi unii din cei ce
ἔλεγον αὐτοῖς· τί ποιεῖτε λύοντες stau acolo, au zis lor: ce faceţi stăteau acolo, le-au zis: De ce
τὸν πῶλον; de dezlegaţi mânzul? dezlegaţi mânzul?

115
Μρ Ια-6 οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς 6. Iar ei au zis lor precum le Marcu 11:6. Iar ei le-au spus
ἐνετείλατο ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀφῆκαν poruncise Iisus; și i-au lăsat pe precum le zisese Iisus, şi i-au
αὐτούς. ei. lăsat.
Μρ Ια-7 καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς 7. Și au adus mânzul la Marcu 11:7. Şi au adus mânzul la
τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐπέβαλον αὐτῷ τὰ Iisus, și și-au pus pe el hainele Iisus şi şi-au pus hainele pe el
ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ lor, și au şezut pe dânsul. şi Iisus a şezut pe el.
αὐτῷ. 8. Și mulţi aşterneau Marcu 11:8. Şi mulţi îşi aşterneau
Μρ Ια-8 πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν veşmintele lor pe cale; iar alţii hainele pe cale, iar alţii
ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ tăiau stâlpări din copaci și le aşterneau ramuri, pe care le
στοιβάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων aşterneau pe cale. tăiau de prin grădini.
καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν. 9. Și cei ce mergeau înainte Marcu 11:9. Iar cei ce mergeau
Μρ Ια-9 καὶ προάγοντες καὶ οἱ și cei ce veneau pe urmă, strigau înainte şi cei ce veneau pe
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· zicând: Osana! bine este urmă strigau, zicând: Osana!
ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος cuvântat cel ce vine întru numele Bine este cuvântat Cel ce vine
ἐν ὀνόματι Κυρίου. Domnului. întru numele Domnului!
Μρ Ια-10 εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη 10. Bine este cuvântată Marcu 11:10. Binecuvântată este
βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ împărăţia, care vine întru împărăţia ce vine a părintelui
πατρὸς ἡμῶν Δαυΐδ· ὡσαννὰ ἐν numele Domnului, a părintelui nostru David! Osana întru cei
τοῖς ὑψίστοις. nostru David. Osana întru cei de de sus!
Μρ Ια-11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς sus! Marcu 11:11. Şi a intrat Iisus în
῾Ιεροσόλυμα ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἰς τὸ 11. Și a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi,
ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, Ierusalim și în biserică; și după privind toate în jur şi vremea
ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν ce a văzut toate, fiind vremea fiind spre seară, a ieşit spre
εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. înspre seară, a ieşit la Betania Betania cu cei doisprezece.
Μρ Ια-12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων cu cei doisprezece. Marcu 11:12. Şi a doua zi, ieşind
αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασε· 12. Iar a doua zi ieşind ei ei din Betania, El a flămânzit.
din Betania, au flămânzit. Marcu 11:13. Şi văzând de
Μρ Ια-13 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ 13. Și văzând un smochin de departe un smochin care avea
μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ departe, având frunze, au venit, frunze, a mers acolo, doar va
ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ca doară va afla ceva într-însul; găsi ceva în el; şi, ajungând la
ἐπ᾿ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· și venind la el, nimic n-au aflat, smochin, n-a găsit nimic decât
οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. fără numai frunze; că încă nu frunze. Căci nu era timpul
era vremea smochinelor. smochinelor.
Μρ Ια-14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ· 14. Și răspunzând Iisus, a zis Marcu 11:14. Şi, vorbind, i-a zis:
μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς lui: de acum înainte nimeni să De acum înainte, rod din tine
καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ nu mai mănânce rod din tine în nimeni în veac să nu mănânce.
μαθηταὶ αὐτοῦ. veac. Și auzeau ucenicii lui. Şi ucenicii Lui ascultau.
Μρ Ια-15 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς 15. Și au venit în, Ierusalim, Marcu 11:15. Şi au venit în
᾿Ιεροσόλυμα· καὶ εἰσελθὼν ὁ și intrând Iisus în biserică, a Ierusalim . Şi, intrând în
᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο început a scoate pe cei ce templu, a început să dea afară
ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς vindeau și cumpărau în biserică, pe cei ce vindeau şi pe cei ce
ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς și mesele schimbătorilor de bani cumpărau în templu, iar mesele
τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς și scaunele celor ce vindeau schimbătorilor de bani şi
καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς porumbei le-a răsturnat, scaunele vânzătorilor de
περιστερὰς κατέστρεψε, porumbei le-a răsturnat.
Μρ Ια-16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις 16. Și nu lăsa să poarte Marcu 11:16. Şi nu îngăduia să
διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, cineva vas prin biserică. mai treacă nimeni cu vreun vas
prin templu.
Μρ Ια-17 καὶ ἐδίδασκε λέγων αὐτοῖς· 17. Și învăţa zicând lor: au Marcu 11:17. Şi-i învăţa şi le
οὐγέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος nu este scris: casa mea, casă de spunea: Nu este, oare, scris:
προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς rugăciune se va chema, întru "Casa Mea casă de rugăciune
ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε toate neamurile? Iar voi o aţi se va chema, pentru toate
σπήλαιον ληστῶν. făcut peşteră tâlharilor. neamurile"? Voi însă aţi făcut
din ea peşteră de tâlhari.
Μρ Ια-18 καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς 18. Și au auzit cărturarii și Marcu 11:18. Şi au auzit arhiereii
καὶ οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, Arhiereii și căutau în ce chip l- şi cărturarii. Şi căutau cum să-
καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ar fi pierdut pe el, că se temeau L piardă. Căci se temeau de El,

116
ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, de dânsul, căci tot poporul se pentru că toată mulţimea era
ὅτι πᾶς ὁ ὅχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ mira de învăţătura lui. uimită de învăţătura Lui.
διδαχῇ αὐτοῦ. 19. Și dacă s-a făcut seară, Marcu 11:19. Iar când s-a făcut
Μρ Ια-19 καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο, au ieşit afară din cetate. seară, au ieşit afară din cetate.
ἐξεπορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. 20. Și a doua zi trecând, au Marcu 11:20. Dimineaţa, trecând
Μρ Ια-20 Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ văzut smochinul uscat din pe acolo, au văzut smochinul
εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ rădăcină; uscat din rădăcini.
ῥιζῶν, 21. Și aducându-și aminte Marcu 11:21. Şi Petru, aducându-
Μρ Ια-21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος Petru, i-a zis lui: Învăţătorule, şi aminte, I-a zis: Învăţătorule,
λέγει αὐτῷ· ῥαββί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν vezi smochinul pe care l-ai iată smochinul pe care l-ai
κατηράσω ἐξήρανται. blestemat, s-a uscat. blestemat s-a uscat.
Μρ Ια-22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 22. Și răspunzând Iisus, a zis Marcu 11:22. Şi răspunzând, Iisus
λέγει αὐτοῖς· ἔχετε πίστιν Θεοῦ. lor: aveţi credinţă în Dumnezeu; le-a zis: Aveţi credinţă în
Μρ Ια-23 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 23. Că amin zic vouă, că Dumnezeu.
εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ἄρθητι καὶ cela ce ar zice muntelui Marcu 11:23. Adevărat zic vouă
βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ acestuia: ridică-te și te aruncă că oricine va zice acestui
διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ în mare, și nu se va îndoi întru munte: Ridică-te şi te aruncă în
πιστεύσει ὅτι ἃ λέγει γίνεται, ἔσται inima sa, ci va crede că ce va mare, şi nu se va îndoi în inima
αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. zice va fi, fi-va lui orice va zice. lui, ci va crede că ceea ce
spune se va face, fi-va lui orice
Μρ Ια-24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα 24. Pentru aceasta zic vouă: va zice.
ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, toate câte cereţi, rugându-vă, să Marcu 11:24. De aceea vă zic
πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται credeţi că veţi lua, și va fi vouă. vouă: Toate câte cereţi,
ὑμῖν. 25. Și când staţi de vă rugându-vă, să credeţi că le-aţi
Μρ Ια-25 καὶ ὅταν στήκητε rugaţi, iertaţi orice aveţi asupra primit şi le veţi avea.
προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε cuiva, ca și Tatăl vostru cel din Marcu 11:25. Iar când staţi de vă
κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ceruri să ierte vouă greşalele rugaţi, Iertaţi orice aveţi
ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ voastre. împotriva cuiva, ca şi Tatăl
παραπτώματα ὑμῶν. vostru Cel din ceruri să vă
26. Iar dacă voi nu veţi Ierte vouă greşealele voastre.
Μρ Ια-26 εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ ierta, nici Tatăl vostru cei din Marcu 11:26. Că de nu Iertaţi voi,
πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ ceruri nu va ierta vouă greşalele nici Tatăl vostru Cel din ceruri
παραπτώματα ὑμῶν. voastre. nu vă va Ierta vouă greşealele
voastre.
Μρ Ια-27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς 27. Și au venit iarăşi în Marcu 11:27. Şi au intrat iarăşi în
᾿Ιεροσόλυμα· καὶ ἐν τῷ ἱερῷ Ierusalim; și umblând ei prin Ierusalim . Şi pe când se
περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς biserică, au venit la dânsul plimba Iisus prin templu, au
αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Arhiereii și cărturarii și venit la El arhiereii, cărturarii
γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι Bătrânii, şi bătrânii.
Μρ Ια-28 καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ἐν ποίᾳ 28. Și au zis lui: cu ce putere Marcu 11:28. Şi I-au zis: Cu ce
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι faci acestea? Și cine ţi-a dat ţie putere faci acestea? Sau cine
ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα puterea aceasta ca să faci Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca
ταῦτα ποιῇς; acestea? să le faci?
Μρ Ια-29 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς 29. Iar Iisus răspunzând, a Marcu 11:29. Iar Iisus le-a zis: Vă
εἶπεν αὐτοῖς· ἐπερωτήσω ὑμᾶς zis lor: întreba-voi și eu pe voi voi întreba şi Eu un cuvânt:
κἀγὼ ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ un cuvânt și să-mi răspundeţi răspundeţi-Mi şi vă voi spune
μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ mie, și voi spune și eu vouă cu ce şi Eu cu ce putere fac acestea:
ταῦτα ποιῶ. putere fac acestea. Marcu 11:30. Botezul lui Ioan din
Μρ Ια-30 τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου ἐξ 30. Botezul lui Ioan, din cer cer a fost, sau de la oameni?
οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; a fost, sau de la oameni? Răspundeţi-Mi!
ἀποκρίθητέ μοι. Răspundeţi-mi mie. Marcu 11:31. Şi ei vorbeau între
Μρ Ια-31 καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς 31. Și ei cugetau întru sine, ei, zicând: De vom zice: Din
λέγοντες· ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, zicând: de vom zice: din cer, va cer, va zice: Pentru ce, dar, n-
ἐρεῖ· διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε zice: pentru ce dar n-aţi crezut aţi crezut în el?
αὐτῷ; lui? Marcu 11:32. Iar de vom zice: De
Μρ Ια-32 ἀλλὰ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων; 32. Iar de vom zice: de la la oameni - se temeau de
- ἐφοβοῦντο τὸν λαόν· ἅπαντες γὰρ oameni, se temeau de norod, că mulţime, căci toţi îl socoteau că

117
εἶχον τὸν ᾿Ιωάννην ὅτι προφήτης toți (îl) aveau pe Ioan, că, cu Ioan era într-adevăr prooroc.
ἦν. adevărat prooroc a fost. Marcu 11:33. Şi răspunzând, au
Μρ Ια-33 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ 33. Și răspunzând, au zis lui zis lui Iisus: Nu ştim. Şi Iisus
᾿Ιησοῦ· οὐκ οἴδαμεν. καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς Iisus: nu ştim. Și Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun
ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς· οὐδὲ ἐγὼ răspunzând, a zis lor: nici eu nu vouă cu ce putere fac acestea.
λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα voi spune vouă cu ce putere fac
ποιῶ. acestea.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ. CAPITOLUL 12. CAPITOLUL 12


Μρ Ιβ-1 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν 1. Și a început în pilde a grăi Marcu 12:1. Şi a început să le
παραβολαῖς λέγειν· ἀμπελῶνα lor: un om a sădit vie, și a vorbească în pilde: Un om a
ἐφύτευσεν ἄνθρωπος καὶ περιέθηκε îngrădit-o împrejur cu gard, și a sădit o vie, a împrejmuit-o cu
φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ săpat într-însa teasc, și a zidit gard, a săpat în ea teasc, a
ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο turn, și a dat-o pe ea clădit turn şi a dat-o
αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησε. lucrătorilor, și s-a dus departe. lucrătorilor, iar el s-a dus
departe.
Μρ Ιβ-2 καὶ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς 2. Și la vreme a trimis o Marcu 12:2. Şi la vreme, a trimis
γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα slugă la lucrători, ca să ia de la la lucrători o slugă, ca să ia de
παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τοῦ lucrători din rodul viei. la ei din roadele viei.
καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος. 3. Iar ei apucându-l pe Marcu 12:3. Dar ei, punând mâna
Μρ Ιβ-3 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν dânsul, l-au bătut și l-au trimis pe ea, au bătut-o şi i-au dat
καὶ ἀπέστειλαν κενόν. deşert. drumul fără nimic.
Μρ Ιβ-4 καὶ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς 4. Și iarăşi a trimis către Marcu 12:4. Şi a trimis la ei,
αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον· κἀκεῖνον dânşii pe altă slugă; și pe acela iarăşi, altă slugă, dar şi pe
λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν καὶ bătându-l cu pietre, i-au aceea, lovind-o cu pietre, i-au
ἀπέστειλαν ἠτιμωμένον. sfărâmat capul și l-au trimis cu spart capul şi au ocărât-o.
Μρ Ιβ-5 καὶ πάλιν ἄλλον ἀπέστειλε· necinste Marcu 12:5. Şi a trimis alta. Dar
κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς 5. Și iarăşi a trimis pe altul; şi pe aceea au ucis-o; şi pe
ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες, οὓς δὲ și pe acela l-au omorât și pe alţii multe altele: pe unele bătându-
ἀποκτέννοντες. mulţi pe unii bătându-i, pe alţii le, iar pe altele ucigându-le.
Μρ Ιβ-6 ἔτι οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων, omorându-i. Marcu 12:6. Mai avea şi un fiu
ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέστειλε καὶ 6. Deci având încă un fiu iubit al său şi în cele din urmă
αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων iubit al său, l-a trimis și pe acela l-a trimis la lucrători, zicând:
ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. mai pe urmă la ei, zicând: se vor Se vor ruşina de fiul meu.
Μρ Ιβ-7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοί, ruşina de fiul meu. Marcu 12:7. Dar acei lucrători au
θεασάμενοι αὐτὸν ἐρχόμενον, πρὸς 7 Iar lucrătorii aceia au zis zis între ei: Acesta este
ἑαυτοὺς εἶπον ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ întru sine: acesta este moştenitorul; veniţi să-l
κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν moştenitorul, veniţi să-l ucidem omorâm şi moştenirea va fi a
αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ pe el, și va fi moşia a noastră. noastră.
κληρονομία. 8. Și apucându-l pe el, l-au Marcu 12:8. Şi prinzându-l l-au
Μρ Ιβ-8 καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν omorât și l-au scos afară din vie. omorât şi l-au aruncat afară
αὐτὸν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ din vie.
ἀμπελῶνος. 9. Ce, dar, va face stăpânul Marcu 12:9. Ce va face acum
Μρ Ιβ-9 τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος τοῦ viei? Veni-va și va pierde pe stăpânul viei? Va veni şi va
ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει lucrătorii aceia și via o va da pierde pe lucrători, iar via o va
τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει altora. da altora.
τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 10. Au nici scriptura aceasta Marcu 12:10. Oare nici Scriptura
Μρ Ιβ-10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην n-aţi cetit-o? Piatra care nu au aceasta n-aţi citit-o: "Piatra pe
ἀνέγνωτε, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν băgat-o în seamă ziditorii, care au nesocotit-o ziditorii,
οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη aceasta s-a făcut în capul aceasta a ajuns să fie în capul
εἰς κεφαλὴν γωνίας· unghiului; unghiului?
Μρ Ιβ-11 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 11. De la Domnul s-a făcut Marcu 12:11. De la Domnul s-a
καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς aceasta, și este minunată întru făcut aceasta şi este lucru
ἡμῶν; ochii noştri. minunat în ochii noştri".
Μρ Ιβ-12 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, 12. Și căutau să-l prindă pe Marcu 12:12. Şi căutau să-L
καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον· el, dar se temeau de norod; căci prindă, dar se temeau de
ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν au cunoscut că împotriva lor a popor. Căci înţeleseseră că

118
παραβολὴν εἶπε. καὶ ἀφέντες αὐτὸν zis pilda; și lăsându-l pe el, s-au împotriva lor zisese pilda
ἀπῆλθον. dus. aceasta. Şi lăsându-L, s-au
Μρ Ιβ-13 Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς 13. Și au trimis către dânsul dus.
αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ pe unii din Farisei și din Marcu 12:13. Şi au trimis la El pe
τῶν ῾Ηρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν Irodiani, ca să-l prindă pe el în unii din farisei şi din irodiani,
ἀγρεύσωσι λόγῳ. cuvânt. ca să-L prindă în cuvânt.
Μρ Ιβ-14 οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν 14. Iar ei venind, i-au zis lui: Marcu 12:14. Iar ei, venind, I-au
αὐτῷ· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι Învăţătorule, ştim că adevărat zis: Învăţătorule, ştim că spui
ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ ești, și nu-ţi este ţie grijă de adevărul şi nu-Ţi pasă de
οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς nimeni, că nu cauţi în faţa nimeni, fiindcă nu cauţi la faţa
πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ oamenilor, ci întru adevăr calea oamenilor, ci cu adevărat
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ lui Dumnezeu înveţi. Se cade a înveţi calea lui Dumnezeu. Se
διδάσκεις. εἶπον οὖν ἠμῖν· ἔξεστι da dajdie Cezarului, sau nu? Să cuvine a da dajdie Cezarului
δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; dăm, sau să nu dăm? sau nu? Să dăm sau să nu
δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; dăm?
Μρ Ιβ-15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν 15. Dar el ştiind făţărnicia Marcu 12:15. El însă, cunoscând
ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς· τί με lor, a zis lor: ce mă ispitiţi? făţărnicia lor, le-a zis: Pentru
πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα Aduceţi-mi un dinar să-l văd. ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un
ἴδω. 16. Iar ei i-au adus. Și a zis dinar ca să-l văd.
Μρ Ιβ-16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει lor: al cui este chipul acesta și Marcu 12:16. Şi I-au adus. Şi i-a
αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὔτη καὶ ἡ scriptura cea de pe el? Și ei i-au întrebat Iisus: Al cui e chipul
ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπον· Καίσαρος. zis lui: ale Cezarului. acesta în inscripţia de pe el?
17. Și răspunzând Iisus, a zis Iar ei I-au zis: Ale Cezarului.
Μρ Ιβ-17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς lor: daţi înapoi pe cele ce sunt Marcu 12:17. Iar Iisus a zis: Daţi
εἶπεν αὐτοῖς· ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος ale Cezarului, Cezarului, și pe Cezarului cele ale Cezarului,
Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, cele ce sunt ale lui Dumnezeu, iar lui Dumnezeu cele ale lui
καί ἐθαὺμασαν ἐπ᾿ αὐτῷ. lui Dumnezeu. Și s-au mirat de Dumnezeu. Şi se mirau de El.
Μρ Ιβ-18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι dânsul.
πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν 18. Și au venit la dânsul Marcu 12:18. Şi au venit la El
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων saducheii, care zic că nu este saducheii care zic că nu este
αὐτὸν λέγοντες· înviere, și l-au întrebat pe el, înviereşi-L întrebau zicând:
Μρ Ιβ-19 διδάσκαλε, Μωῡσῆς ἔγραψεν zicând:
ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς 19. Învăţătorule, Moise a Marcu 12:19. Învăţătorule, Moise
ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ scris nouă, că de va muri fratele ne-a lăsat scris, că de va muri
τέκνα μὴ ἀφῇ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς cuiva, și-i va rămânea femeia, și fratele cuiva şi va lăsa femeia
αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ feciori nu va lăsa, să ia fratele fără copil, să ia fratele său pe
ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ lui pe femeia lui și să ridice femeia lui şi să ridice urmaş
αὐτοῦ. sămânţa fratelui său. fratelui.
Μρ Ιβ-20 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ ὁ 20. Deci şapte fraţi au fost, Marcu 12:20. Şi erau şapte fraţi.
πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ și cel dintâi a luat femeie, și Şi cel dintâi şi-a luat femeie,
ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα. murind n-a lăsat sămânţă; dar, murind, n-a lăsat urmaş.
Μρ Ιβ-21 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, 21. Și al doilea o a luat pe Marcu 12:21. Şi a luat-o pe ea al
καὶ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ αὐτὸς οὐκ dânsa, dar a murit, și nici acela doilea, şi a murit, nelăsând
ἀφῆκε σπέρμα. καὶ ὁ τρίτος n-a lăsat sămânţă, și al treilea urmaş. Tot aşa şi al treilea.
ὡσαύτως. aşijderea.
Μρ Ιβ-22 καὶ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτά, 22. Și au luat-o pe dânsa toți Marcu 12:22. Şi au luat-o toţi
καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἐσχάτη şapte și n-au lăsat sămânţă, iar şapte şi n-au lăsat urmaş. În
πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. mai pe urmă de toți, a murit și urma tuturor a murit şi femeia.
Μρ Ιβ-23 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, ὅταν femeia. Marcu 12:23. La înviere, când vor
ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; 23. Deci la înviere, când vor învia, a căruia dintre ei va fi
οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. învia, a căruia dintr-înşii va fi femeia? Căci toţi şapte au
femeie, că toți şapte au avut-o pe avut-o de soţie.
ea femeie? Marcu 12:24. Şi le-a zis Iisus:
Μρ Ιβ-24 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 24. Și răspunzând Iisus, a zis Oare nu pentru aceasta
εἶπεν αὐτοῖς· οὐ διὰ τοῦτο lor: au nu pentru aceasta vă rătăciţi, neştiind Scripturile,
πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς rătăciţi, neştiind scripturile nici nici puterea lui Dumnezeu?
μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ puterea lui Dumnezeu? Marcu 12:25. Căci, când vor învia

119
Μρ Ιβ-25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν 25. Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se mai
ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε din morţi, nici (nu) se vor însura, însoară, nici nu se mai mărită,
γαμίζονται, ἀλλ᾿ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι nici (nu) se vor mărita, ci vor fi ci sunt ca îngerii din ceruri.
οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ca îngerii în ceruri. Marcu 12:26. Iar despre morţi că
Μρ Ιβ-26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι 26. Iar pentru morţi, că se vor învia, n-aţi citit, oare, în
ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ vor scula, au n-aţi cetit în cartea cartea lui Moise, când i-a
βίβλῳ Μωῡσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου lui Moise, la rug, cum i-a grăit vorbit Dumnezeu din rug,
πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων, ἐγὼ Dumnezeu lui, zicând: eu sunt zicând: "Eu sunt Dumnezeul lui
ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ Dumnezeul lui Avraam și Avraam şi Dumnezeul lui Isaac
καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ, Dumnezeul lui Isaac și şi Dumnezeul lui Iacov"?
Μρ Ιβ-27 οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν, Dumnezeul lui Iacov. Marcu 12:27. Dumnezeu nu este
ἀλλὰ ζώντων· ὑμεῖς οὖν πολὺ 27. Nu este Dumnezeu al Dumnezeul celor morţi, ci a
πλανᾶσθε. morţilor, ci Dumnezeu al viilor, celor vii. Mult rătăciţi.
Μρ Ιβ-28 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν deci voi mult vă rătăciţi. Marcu 12:28. Şi apropiindu-se
γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν 28. Și apropiindu-se unul din unul din cărturari, care îi
συζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλῶς Cărturari, care auzise pe ei auzise vorbind între ei şi,
αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν prigonindu-se cu dânsul, și văzând că bine le-a răspuns, L-
αὐτόν· ποία ἐστὶ πρώτη πάντων văzând că bine le-a răspuns lor, a întrebat: Care poruncă este
ἐντολή; l-a întrebat pe el: care poruncă întâia dintre toate?
Μρ Ιβ-29 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ este mai întâi de toate? Marcu 12:29. Iisus i-a răspuns că
ὅτι πρώτη πάντων ἐντολή· ἄκουε, 29. Iar Iisus i-a răspuns lui, întâia este: "Ascultă Israele,
᾿Ισραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν că mai întâi de toate poruncile Domnul Dumnezeul nostru este
Κύριος εἷς ἐστί. este: auzi Israile: Domnul singurul Domn".
Μρ Ιβ-30 καὶ ἀγαπήσῃς Κύριον τὸν Dumnezeul nostru, Domnul unul Marcu 12:30. Şi: "Să iubeşti pe
Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου este; Domnul Dumnezeul tău din
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ 30. Și să iubeşti pe Domnul toată inima ta, din tot sufletul
ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης Dumnezeul tău din toată inima tău, din tot cugetul tău şi din
τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή. ta și din tot sufletul tău și din tot toată puterea ta". Aceasta este
cugetul tău și din toată tăria ta; cea dintâi poruncă.
Μρ Ιβ-31 καὶ δευτέρα ὁμοία, αὕτη· aceasta este porunca cea dintâi. Marcu 12:31. Iar a doua e
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 31. Iar a doua, asemenea aceasta: "Să iubeşti pe
ἑαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ acesteia: să iubeşti pe aproapele aproapele tău ca pe tine
οὐκ ἔστι. tău, ca însuţi pe tine. Mai mare însuţi". Mai mare decât acestea
decât acestea altă poruncă nu nu este altă poruncă.
Μρ Ιβ-32 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ este. Marcu 12:32. Şi I-a zis cărturarul:
γραμματεύς· καλῶς, διδάσκαλε! ἐπ᾿ 32. Și a zis lui cărturarul: Bine, Învăţătorule. Adevărat ai
ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐστι καὶ οὐκ bine, Învăţătorule, adevărat ai zis că unul este Dumnezeu şi nu
ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ· zis, că unul este Dumnezeu, și nu este altul afară de El.
Μρ Ιβ-33 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης este altul afară de dânsul; Marcu 12:33. Şi a-L iubi pe El din
τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς 33. Și a-l iubi pe el din toată toată inima, din tot sufletul, din
συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς inima și din tot cugetul și din tot tot cugetul şi din toată puterea
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ sufletul și din toată tăria; și a şi a iubi pe aproapele tău ca pe
ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν iubi pe aproapele ca însuşi pe tine însuţi este mai mult decât
πλεῖόν ἐστι πάντων τῶν sine, mai mult este decât toate toate arderile de tot şi decât
ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. prinoasele și jertfele. toate jertfele.
Μρ Ιβ-34 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἰδὼν ὅτι 34. Iar Iisus văzând că, cu Marcu 12:34. Iar Iisus, văzându-l
νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ· οὐ înţelepciune a răspuns, i-a zis că a răspuns cu înţelepciune, i-
μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ lui: nu ești departe de împărăţia a zis: Nu eşti departe de
Θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα lui Dumnezeu. Și nimeni mai împărăţia lui Dumnezeu. Şi
αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. mult nu îndrăznea să-l întrebe pe nimeni nu mai îndrăznea să-L
el. mai întrebe.
Μρ Ιβ-35 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 35. Și începând Iisus, a zis, Marcu 12:35. Şi învăţând Iisus în
ἔλεγε διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· πῶς învăţând în biserică: cum zic templu, grăia zicând: Cum zic
λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ cărturarii că Hristos este Fiul cărturarii că Hristos este Fiul
Χριστὸς υἱὸς Δαυΐδ ἐστι; lui David? lui David?
Μρ Ιβ-36 αὐτὸς γὰρ Δαυῒδ εἶπεν ἐν 36. Că însuşi David a zis cu Marcu 12:36. Însuşi David a zis
Πνεύματι ῾Αγίῳ· λέγει ὁ Κύριος τῷ Duhul Sfânt: zis-au Domnul, întru Duhul Sfânt: "Zis-a

120
Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου Domnului meu: şezi dea dreapta Domnul Domnului meu: Şezi
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου mea, până ce voi pune pe de-a dreapta Mea până ce voi
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. vrăjmaşii tăi aşternut pune pe vrăjmaşii tăi aşternut
picioarelor tale. picioarelor Tale".
Μρ Ιβ-37 αὐτὸς οὖν Δαυῒδ λέγει αὐτὸν 37. Deci însuşi David îl Marcu 12:37. Deci însuşi David Îl
Κύριον· καὶ πόθεν υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; numeşte pe el Domn, și de unde numeşte pe El Domn; de unde
καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ dar este fiu al lui? Și poporul cel dar este fiul lui? Şi mulţimea
ἡδέως. mult asculta pe el cu dulceaţă. cea multă Îl asculta cu
bucurie.
Μρ Ιβ-38 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ 38. Și grăia lor întru Marcu 12:38. Şi le zicea în
διδαχῇ αὐτοῦ· βλέπετε ἀπὸ τῶν învăţătura sa; păziţi-vă de învăţătura Sa: Luaţi seama la
γραμματέων τῶν θελόντων ἐν Cărturari, care voiesc a umbla cărturari cărora le place să se
στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς în podoabe și iubesc plimbe în haine lungi şi să li se
ἐν ταῖς ἀγοραῖς închinăciunile prin târguri, plece lumea în pieţe,
Μρ Ιβ-39 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 39. Și scaunele cele mai de Marcu 12:39. Şi să stea în băncile
συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν sus în sinagogi, și şederile cele dintâi în sinagogi şi să stea în
τοῖςδείπνοις. mai întâi la ospeţe; capul mesei la ospeţe,
Μρ Ιβ-40 οἱ κατεσθίοντες τὰς οἱκίας 40. Care mănâncă casele Marcu 12:40. Ei, care secătuiesc
τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ văduvelor și cu pricină îndelung casele văduvelor şi de ochii
προσευχόμενοι! οὗτοι λήψονται se roagă; aceştia vor lua mai lumii se roagă îndelung, îşi vor
περισσότερον κρῖμα. grea osândă. lua mai multă osândă.
Μρ Ιβ-41 Καὶ καθίσας ὁ ᾿Ιησοῦς 41. Și şezând sus în preajma Marcu 12:41. Şi şezând în
κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου gazofilachiei, privea cum aruncă preajma cutiei darurilor, Iisus
ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει poporul bani în gazofilachie; și privea cum mulţimea aruncă
χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. mulţi bogaţi aruncau multe. bani în cutie. Şi mulţi bogaţi
aruncau mult.
Μρ Ιβ-42 καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον 42. Și venind o văduvă Marcu 12:42. Şi venind o văduvă
πολλά· καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα săracă, a aruncat doi dinari, ce săracă, a aruncat doi bani,
πτωχὴ ἔβαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι este un codrant. adică un codrant.
κοδράντης. 43. Și chemând, pe ucenicii Marcu 12:43. Şi chemând la Sine
Μρ Ιβ-43 καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς săi, le-a zis lor: amin zic vouă, pe ucenicii Săi le-a zis:
μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν că această văduvă săracă, a Adevărat grăiesc vouă că
λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη aruncat mai mult decât toți cei această văduvă săracă a
πλεῖον πάντων ἔβαλε τῶν ce au aruncat în gazofilachie; aruncat în cutia darurilor mai
βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· mult decât toţi ceilalţi.
Μρ Ιβ-44 πάντες γὰρ ἐκ νοῦ 44. Că toți din prisosinţa lor Marcu 12:44. Pentru că toţi au
περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον· αὕτη au aruncat, iar aceasta din lipsa aruncat din prisosul lor, pe
δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα sa, toate câte a avut a aruncat, când ea, din sărăcia ei, a
ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον toată avuţia sa. aruncat tot ce avea, toată
αὐτῆς. avuţia sa.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ. CAPITOLUL 13. CAPITOLUL 13


Μρ Ιγ-1 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ 1. Și ieşind el din biserică, a Marcu 13:1. Şi ieşind din templu,
τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν zis lui unul din ucenicii lui: unul dintre ucenicii Săi I-a zis:
μαθητῶν αὐτοῦ· διδάσκαλε, ἴδε Învăţătorule, vezi ce fel de pietre Învăţătorule, priveşte ce fel de
ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ și ce fel de zidirii! pietre şi ce clădiri!
οἰκοδομαί. 2. Și răspunzând Iisus, a zis Marcu 13:2. Dar Iisus a zis: Vezi
Μρ Ιγ-2 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν lui: vezi aceste zidiri mari? Nu aceste mari clădiri? Nu va
αὐτῷ· βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας va rămânea aici piatră pe piatră, rămâne piatră peste piatră să
οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος care să nu se risipească. nu se risipească.
ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. 3. Și şezând el pe Muntele Marcu 13:3. Şi şezând pe Muntele
Μρ Ιγ-3 καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Măslinilor, în preajma Bisericii, Măslinilor, în faţa templului, Îl
ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ l-au întrebat pe dânsul deosebi întrebau, de o parte, Petru,
ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν Petru și Iacov și Ioan și Andrei: Iacov, Ioan şi cu Andrei:
Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης 4. Spune nouă, când vor fi Marcu 13:4. Spune-ne nouă când
καὶ ᾿Ανδρέας acestea și care este semnul, când vor fi acestea? Şi care va fi
Μρ Ιγ-4 εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ acestea toate se vor săvârşi? semnul când va fi să se

121
τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα împlinească toate acestea?
ταῦτα συντελεῖσθαι; 5. Iar Iisus răspunzând lor, a Marcu 13:5. Iar Iisus a început să
Μρ Ιγ-5 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς început a zice; căutaţi ca să nu le spună: Vedeţi să nu vă înşele
ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· βλέπετε μή vă înşele pe voi cineva; cineva.
τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 6. Că mulţi voi veni întru Marcu 13:6. Căci mulţi vor veni în
Μρ Ιγ-6 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ numele meu, zicând: eu sunt numele Meu, zicând că sunt Eu,
ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, Hristos, și pe mulţi vor înşela. şi vor amăgi pe mulţi.
καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 7. Iar când veţi auzi de Marcu 13:7. Iar când veţi auzi de
Μρ Ιγ-7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολάμους războaie și de veşti de războaie, războaie, şi de zvonuri de
καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· să nu vă înspăimântaţi, că, se războaie, să nu vă tulburaţi,
δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ cuvine să fie acestea; ci încă nu căci trebuie să fie, dar încă nu
τέλος. va fi sfârşitul. va fi sfârşitul.
Μρ Ιγ-8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ 8. Că se va scula neam peste Marcu 13:8. Şi se va ridica neam
ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, neam și împărăţie peste peste neam şi împărăţie peste
καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, împărăţie; și vor fi cutremure pe împărăţie, vor fi cutremure pe
καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί. alocurea, și va fi foamete și alocuri şi foamete şi tulburări
tulburări; începături ale vor fi. Iar acestea sunt
Μρ Ιγ-9 ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. Βλέπετε durerilor vor fi acestea. începutul durerilor.
δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ 9. Deci păziţi-vă pe voi Marcu 13:9. Luaţi seama la voi
ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς înşivă; că vă vor da pe voi în înşivă. Că vă vor da în adunări
συναγωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ soboare, și în adunări veţi fi şi veţi fi bătuţi în sinagogi şi
ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων bătuţi, și înaintea domnilor și a veţi sta înaintea conducătorilor
σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς împăraţilor veţi sta pentru mine, şi a regilor, pentru Mine, spre
μαρτύριον αὐτοῖς· spre mărturie lor. mărturie lor.
Μρ Ιγ-10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ 10. Și în toate neamurile se Marcu 13:10. Ci mai întâi
πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. cuvine mai întâi să se Evanghelia trebuie să se
propovăduiască Evanghelia. propovăduiască la toate
Μρ Ιγ-11 ὅταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς 11. Iar când vă vor duce pe neamurile.
παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί voi dându-vă, să nu vă grijiţi Marcu 13:11. Iar când vă vor duce
λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε, ἀλλ᾿ ὃ mai înainte ce veţi grăi, nici să ca să vă predea, nu vă îngrijiţi
ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, cugetaţi; ci, ceea ce se va da dinainte ce veţi vorbi, ci să
τοῦτο λαλεῖτε· οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ vouă într-acel ceas, aceea să vorbiţi ceea ce se va da vouă în
λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ grăiţi; că nu veţi fi voi cei ce veţi ceasul acela. Căci nu voi
῞Αγιον. grai, ci Duhul Sfânt. sunteţi cei care veţi vorbi, ci
Duhul Sfânt.
Μρ Ιγ-12 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς 12. Și va da frate pe frate Marcu 13:12. Şi va da frate pe
ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ spre moarte, și tată pe fiu; și se frate la moarte şi tată pe copil
τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα vor scula fiii asupra părinţilor şi copiii se vor răzvrăti
ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν și-i vor omorî pe ei. împotriva părinţilor şi îi vor
αὐτούς. ucide.
Μρ Ιγ-13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 13. Și veţi fi urâţi de toți Marcu 13:13. Şi veţi fi urâţi de toţi
πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ pentru numele meu; dar cel ce pentru numele Meu; iar cel ce
ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος va răbda până în sfârşit, acela va răbda până la urmă, acela
σωθήσεται. se va mântui. se va mântui.
Μρ Ιγ-14 ῞Οταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα 14. Iar când veţi vedea Marcu 13:14. Iar când veţi vedea
τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν ὑπὸ urâciunea pustiirei, care s-a zis urâciunea pustiirii, stând unde
Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ὅπου de Daniil proorocul, stând unde nu se cuvine - cine citeşte să
οὐ δεῖ - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω - nu se cuvine (cela ce citeşte să înţeleagă - atunci cei ce vor fi
τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν înţeleagă), atunci cei ce vor fi în în Iudeea să fugă în munţi,
εἰς τὰ ὄρη, Iudeea, să fugă la munţi. Marcu 13:15. Şi cel de pe acoperiş
Μρ Ιγ-15 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ 15. Iar cela ce va fi pe casă, să nu se coboare în casă, nici
καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν μηδὲ să nu se pogoare în casă, nici să să intre ca să-şi ia ceva din
εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας intre să ia ceva din casa sa. casa sa,
αὐτοῦ, 16. Și cela ce va fi în câmp, Marcu 13:16. Şi cel ce va fi în
Μρ Ιγ-16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μὴ să nu se întoarcă înapoi să-și ia ţarină să nu se întoarcă
ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ haina sa îndărăt, ca să-şi ia haina.
ἱμάτιον αὐτοῦ. 17. Iar vai celora ce vor Marcu 13:17. Dar vai celor ce vor

122
Μρ Ιγ-17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ avea în pântece, și celora ce vor avea în pântece şi celor ce vor
ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν apleca în zilele acelea! alăpta în zilele acelea!
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 18. Ci rugaţi-vă ca să nu fie Marcu 13:18. Rugaţi-vă, dar, ca
Μρ Ιγ-18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ fuga voastră iarna; să nu fie fuga voastră iarna.
γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος. 19. Că va fi în zilele acelea Marcu 13:19. Căci în zilele acelea
Μρ Ιγ-19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι necaz ca acela, care n-a fost va fi necaz cum nu a mai fost
θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ până acum din începutul zidirii, până acum, de la începutul
ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς care au zidit Dumnezeu și nici făpturii, pe care a zidit-o
ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. (nu) va mai fi. Dumnezeu, şi nici nu va mai fi.
Μρ Ιγ-20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος 20. Și de nu ar scurta Marcu 13:20. Şi de nu ar fi scurtat
τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα Dumnezeu zilele acelea, n-u s-ar Domnul zilele acelea, n-ar
σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς mântui tot trupul; ci pentru cei scăpa nici un trup, dar pentru
ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας aleşi, pe care i-a ales, va scurta cei aleşi, pe care i-a ales, a
zilele acelea. scurtat acele zile.
Μρ Ιγ-21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, 21. Atunci de va zice vouă Marcu 13:21. Şi atunci dacă vă va
ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἰδοὺ ἐκεῖ, μὴ cineva, iată aici este Hristos, sau zice cineva: Iată, aci este
πιστεύετε. iată acolo, să nu credeţi; Hristos, sau iată acolo, să nu
Μρ Ιγ-22 ἐγερθήσονται γὰρ 22. Că se vor scula Hristoşi credeţi.
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται mincinoşi și prooroci mincinoşi, Marcu 13:22. Se vor scula hristoşi
καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα și vor da semne și minuni ca să mincinoşi şi prooroci mincinoşi
πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ înşele, de va fi cu putinţă și pe şi vor face semne şi minuni, ca
τοὺς ἐκλεκτούς. cei aleşi. să ducă în rătăcire, de se
poate, pe cei aleşi.
Μρ Ιγ-23 ὑμεῖς δὲ, βλέπετε· ἰδοὺ 23. Iar voi vă păziţi, că iată Marcu 13:23. Dar voi luaţi seama.
προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα. mai înainte am spus vouă toate. Iată dinainte v-am spus vouă
toate.
Μρ Ιγ-24 ᾿Αλλ᾿ ἐν ἐκείναις ταῖς 24. Și îi zilele acelea, după Marcu 13:24. Ci în acele zile,
ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ necazul acela, soarele se va după necazul acela, soarele se
ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη întuneca și luna nu-și va da va întuneca şi luna nu-şi va mai
οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, lumina sa. da lumina ei.
Μρ Ιγ-25 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ 25. Și stelele cerului vor Marcu 13:25. Şi stelele vor cădea
οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις cade, și puterile cele din ceruri din cer şi puterile care sunt în
αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. se vor clătina. ceruri se vor clătina.
Μρ Ιγ-26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 26. Și atunci vor vedea pe Marcu 13:26. Atunci vor vedea pe
ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις Fiul Omului venind pe nori, cu Fiul Omului venind pe nori, cu
μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. putere și cu slavă multă. putere multă şi cu slavă.
Μρ Ιγ-27 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς 27. Și atunci va trimite pe Marcu 13:27. Şi atunci El va
ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς îngerii săi și va aduna pe cei trimite pe îngeri şi va aduna pe
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων aleşi ai săi din cele patru aleşii Săi din cele patru
ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρου τῆς γῆς ἕως vânturi, de la marginea vânturi, de la marginea
ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ. pământului până la marginea pământului până la marginea
cerului. cerului.
Μρ Ιγ-28 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν 28. Iar de la smochin vă Marcu 13:28. Învăţaţi de la
παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ὁ κλάδος învăţaţi pildă; când mlădiţa lui smochin pilda: Când mlădiţa
ἤδη γένηται ἁπαλὸς καὶ ἐκφύῃ τὰ este moale și înfrunzeşte, ştiţi că lui se face fragedă şi
φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ aproape este vara; înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara
θέρος ἐστίν· este aproape.
Μρ Ιγ-29 οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε 29. Aşa și voi, când veţi Marcu 13:29. Tot aşa şi voi, când
ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς vedea acestea făcându-se, să veţi vedea împlinindu-se aceste
ἐστιν ἐπὶ θύραις. ştiţi că aproape este, lângă uşi. lucruri, să ştiţi că El este
aproape, lângă uşi.
Μρ Ιγ-30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ 30. Amin grăiesc vouă, că nu Marcu 13:30. Adevărat grăiesc
παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ va trece neamul acesta, până vouă că nu va trece neamul
πάντα ταῦτα γένηται. când toate acestea vor fi. acesta până ce nu vor fi toate
acestea.
Μρ Ιγ-31 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 31. Cerul si pământul vor Marcu 13:31. Cerul şi pământul
παρελεύσονται, οἱ δὲ ἐμοὶ λόγοι οὐ trece, iar cuvintele mele nu vor vor trece, dar cuvintele Mele

123
μὴ παρελεύσονται. trece. nu vor trece.
Μρ Ιγ-32 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ 32. Iar de ziua aceea și de Marcu 13:32. Iar despre ziua
τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ceasul acela, nimeni nu ştie, nici aceea şi despre ceasul acela
ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ îngerii care sunt în cer, nici Fiul, nimeni nu ştie, nici îngerii din
μὴ ὁ πατήρ. fără numai Tatăl. cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Μρ Ιγ-33 Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ 33. Păziţi-vă, privegheați și Marcu 13:33. Luaţi aminte,
προσεύχεσθε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε vă rugaţi, că nu ştiţi când va privegheaţi şi vă rugaţi, că nu
ὁ καιρός ἐστιν. veni vremea aceea; ştiţi când va fi acea vreme.
Μρ Ιγ-34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος, 34. Ca un om ce se duce Marcu 13:34. Este ca un om care
ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς departe lăsându-și casa sa și a plecat în altă ţară şi,
τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, dând slugilor sale putere, și lăsându-şi casa, a dat puterea
καὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ fiecăruia lucrul lui, și portarului în mâna slugilor, dând
θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. poruncind ca să privegheze. fiecăruia lucrul lui, iar
portarului i-a poruncit să
Μρ Ιγ-35 γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε 35. Privegheați dar, că nu vegheze.
γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ştiţi când va veni domnul casei; Marcu 13:35. Vegheaţi, dar, că nu
ἔρχεται, ὀψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ seara, sau la miezul nopţii, sau ştiţi când va veni stăpânul
ἀλεκοτροφωνίας ἢ πρωΐ· la cântatul cocoşilor, sau casei: sau seara,