Sunteți pe pagina 1din 5

CURRICULUM LA DECIZIA LOCALĂ

CLASA a X-a
DOMENIUL : SERVICII
SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE

MODULUL IV: UTILIZAREA PRACTICĂ A


INSTRUMENTELOR MODERNE ÎN CONTABILITATEA
PRIMARĂ

Autori:
Prof. CRAIU DIANA ANDREEEA
Prof. MARCOCI-DIMA ANDREEA
Avizat:

Dir. adj. POPA VIRGIL VASILE

2015-2016
Argument

Curriculumul la decizia școlii pentru modulul UTILIZAREA PRACTICĂ A


INSTRUMENTELOR MODERNE ÎN CONTABILITATEA PRIMARĂ pentru clasa a X-a, a
fost elaborat astfel încât la sfârşitul parcurgerii acestuia elevii să dovedească o bună pregătire
profesională avându-se în vedere necesitatea de a oferi prin curriculum un răspuns adecvat
cerinţelor sociale, exprimat în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea ciclului
inferior al liceului.
Studiul acestui CDL isi propune să contribuie la formarea profesionala a elevilor care să
le permita accesul la piața muncii, deoarece selectarea participantilor la un concurs pentru un
post de contabil se face pe baza cunostintelor stricte de contabilitate, dar si prin probarea
aptitudinilor privind utilizarea calculatorului in realizarea lucrarilor contabile. Totodată,
contribuie la stimularea interesului elevului pentru contabilitate prin informatica si invers și
dobândirea de competente de a lucra simultan in contabilitate si informatica.
Modulul se studiază în cele 3 săptămâni de INSTRUIRE PRACTICA de la finalul
anului şcolar în cele 90 de ore prevăzute prin PLANUL DE INVĂŢĂMÂNT în vederea
dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Tranziția de la școală la locul de muncă” şi ,,Lucrul
în echipă” din standardul de pregătire profesională.
Finalitatea învăţării acestui modul este aceea de a permite elevilor orientarea în
specializările domeniului pregătirii de bază SERVICII prevazute în curriculum-ul şcolar actual.

Competențe generale

1) Identificarea şi evaluarea activelor şi pasivelor din cadrul unei entităţi patrimoniale.


2) Identificarea, clasificarea, întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor de evidenţă.
3) Utilizarea calculatorului și prelucrarea datelor.
4) Utilizarea softurilor de contabilitate
5) Dezvoltarea carierei profesionale.
6) Dezvoltarea gândirii critice și rezolvarea de probleme.
7) Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice și practice
specifice contabilității.
Competențe specifice și conținuturi

Competențe specifice Conținuturi

1. Utilizarea facilităților oferite de 1. Contabilitatea și informatica


calculator pentru întocmirea documentelor - modalitati de utilizare a tehnicii de calcul
- programe informatice utilizate în
contabilitate
2. Identificarea structurii documentelor 2. Întocmirea documentelor de evidență
2.1 Corectarea documentelor operative si contabilă pe calculator
2.2 Efectuarea calculelor - documente de evidență primară
2.3 Identificarea asemanărilor și a - documente contabile
deosebirilor între documentele originale si
cele proiectate pe calculator

3. Utilizarea Editorului de texte WORD și a 3. Utilizarea editorului de calcul EXCEL


editorului de calcul EXCEL în realizarea pentru realizarea lucrărilor contabile
documentelor primare, a registrelor și - EXCEL. Noțiuni generale
jurnalelor contabile, a documentelor de - Avantaje și dezavantaje în utilizarea
sinteză și rapoarte în scopul ușurării editorului WORD-ului și a EXCEL-
muncii contabilului. ului în întocmirea anumitor grupe
3.1 Realizarea de monografii folosind de documente
editorul de texte(WORD) și editorul de - Transferul informațiilor din fișiere
calcul (EXCEL). WORD, EXCEl și invers
- Documente primare (realizare
grafică, completare, calcul,
imprimare, salvare)
- Registre și jurnale contabile,
documente de sinteza si raportate

Utilizarea editorului de texte în realizarea


lucrărilor contabile
- WORD. Noțiuni generale
Documentele primare (realizare grafică,
întocmirea unui calcul computerizat,
corectare, salvare, copiere, imprimare,
stocarea informației)
- Registrele și jurnalele contabile
- Transferul informațiilor dintr-un
document într-altul (copier, mutare,
preluare)

1. Utilizarea programelor informatice 4. Programul de contabilitate


de contabilitate SAGA/WINMENTOR/ sau altele
-Prezentare generală
-Importanța utilizării programelor
informatice de contabilitate în rezolvarea
lucrărilor contabile.
Etapele lucrului în programul
SAGA/WINMENTOR/ sau altele
- Monografii – Precizari legislative
privind realizarea lucrarilor contabile pe
calculator

Valori și atitudini
Formarea gândirii interdisciplinare la elevi.
Transferul informațiilor dintr-un domeniu într-altul pentru a rezolva probleme concrete.
Responsabilizarea elevilor privind viitoarea lor profesie.
Capacitatea de a lua decizii optime în diverse situații.
Exprimarea unui mod de gândire creativ și rapid în structura și rezolvarea problemelor de
contabilitate primară prin informatică.
Sugestii metodologice

Pornind de la competențele specifice pe care elevii le vor dobândi, profesorul decide


asupra resurselor și condițiilor necesare desfășurării procesului didactic.
În viziunea noii proiectări curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele şi
tehnicile didactice. Pentru o învațare formativă mai accentuată, propunem folosirea metodelor
active de învățare care au rolul de a dezvolta gândirea, creativitatea, relizând în același timp o
comunicare eficientă. Se pot folosi metode precum: problematizarea, descoperirea, instruirea
programată, simularea, exercițiul dirijat, exercițiul.
Se va promova munca în grup, în echipe dar și individual, punându-se accent pe deprinderile de
cooperare şi comunicare atât între parteneri cât şi cu diferite nivele ierarhice.
Evaluarea se realizeaza prin lucrări concrete pe calculator, pe baza fișelor de aplicații,
prin teste, lucrări practice. Evaluarea se va face pe parcursul celor trei săptămâni de instruire
practică și are un caracter preponderent formativ.
În perioada de evaluare finală la sfârșitul parcurgerii modulului se au în considerare
urmatoarele obiective:
- realizarea recapitulării și a sistematizării cunoștințelor dobândite;
- amelioararea rezultatelor învațării;
- consolidarea pregătirii elevilor;
- capacitatea de a aplica cunoștințele interdisciplinare dobândite.

Bibliografie

1. Druță E.M, Grunberg C., Didactica disciplinelor economice. Portofoliul seminariilor.


Ediția a II –a, Editura ASE, București: 2006.