Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa : a X-a
Profesor : Irimia Simona
Profesor metodist: Diaconu Dorina
Unitatea de Învăţământ : Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
Unitatea de învăţare : Geometrie.
Titlul lecţiei : Coordonatele unui vector in plan. Impartirea unui segment intr-un raport dat
Tipul lecţiei : Predare
Durata : 50 minute.
Locul desfăşurării : Sala de clasă.

COMPETENŢE GENERALE
● Descrierea unei configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori;
● Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice,
● Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial.

STRATEGII DIDACTICE

Metode de învăţare/ de instruire:


Conversaţia euristică Explicaţia Problematizarea
Algoritmizarea Exerciţiul

Forme de organizare a clasei : Frontală Individuală

Forme de evaluare : Observaţia Aprecierea

Resurse materiale :
Materiale didactice : fişe de lucru, manual,
Mijloace de învăţământ : tabla, creta.

Resurse procedurale :
Investigaţia ştiinţifică.
Observarea sistematică a elevului.
Rezolvarea de probleme/situaţii problemă.

Secvenţele activităţii didactice


Captarea atenţiei.
Anunţarea competenţelor.
Transmiterea de noi informatii.
Fixarea cunoştinţelor, prezentarea de material pentru fixarea cunoştinţelor.
Asigurarea feed-back-ului, tema pentru acasă.

Obiective operationale
La sfârşitul orei, elevul va fi capabil :
O1. să aplice formulele pentru coordonatele sumei a doi vectori,
O2. Sa calculeze coordonatele unui vector inmultit cu un scalar,
O3. Sa calculeze coordonatele mijlocului unui segment, punctului care împarte segmentul într-un raport dat, centrului
de greutate al unui triunghi.

ETAPELE LECŢIEI

I. Captarea atentiei
II. Reactualizarea : Recapitularea notiunilor dobandite in lectiile anterioare.
III. Prezentarea situaţiei: Profesorul informează elevii, despre conţinutul si obiectivele lectiei

1
IV. Transmiterea de noi notiuni :
1) Coordonatele unui vector în plan ; Exprimam vectorul AB in functie de vectorii bazei ortonormate (i,j) .

A este originea, iar B este capatul vectorului AB. Pentru aceasta avem regula triunghiului:
Th: AB = rA – rB = (xB, yB ) – (xA, yA ) = (xB -xA ), (yB - yA ). Deci din coordonatele varfului se scad coordonatele
originii.
Obs! Modulul vectorului |AB| = (xB -xA )2 + (yB - yA )2

2) Impartirea unui segment intr-un raport dat


Fie segmentul [AB] si M punctul pentru care AM/MB=k, adica AM=kMB. Exprimam aceasta egalitate folosind vectorii de
pozitie ai punctelor A, M, B, adica: rM – rA = k(rB – rM ) sau (xM -xA)i +(yM -yA)j = k[(xB -xM )i+(yB -yM)j.
𝑥𝐴 +𝐾𝑥𝐵 𝑦𝐴 +𝐾𝑦𝐵 1 1
De aici rezulta ca: 𝑋𝑀 = 1+𝐾
, 𝑌𝑀 =
1+𝐾
. Deci vectorul de pozitie al punctului M este rM= 𝑟
1+𝐾 𝐴
+ 𝑟
1+𝐾 𝐵

Aplicaţii: Fie în reperul cartezian (O, i , j ) punctele A(3,1), B(-2,0), C(4,3), D(4,6).
a) Determinaţi coordonatele punctului P şi coordonatele vectorului AP , ştiind că AP = 4PB .
Determinaţi coordonatele punctului Q şi coordonatele vectorului CQ ştiind că CQ = 2ND .

Cazuri particulare:
𝑥 +𝑥 𝑦 +𝑦
1) Daca M este mijlocul segmentului [AB], atunci k=1 si avem M ( 𝐴 2 𝐵 , = 𝐴 2 𝐵 )
2) Fie triunghiul ABC cu A(xA,yA), B(x,yB), C(xC,yC) si centrul de greutate G(xG,yG).
𝑥 +𝑥 𝑥 𝑦 +𝑦 +𝑦
Avem 𝑋𝐺 = 𝐴 3 𝐵 𝐶 , 𝑌𝐺 = 𝐴 3𝐵 𝐶 .
Dem. AG/A’G=BG/GB’=CG/GC’=2=k si A’((xB+xC)/2; (yB+yC)/2)

Secvenţele lectiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Procedee de


evaluare
Captarea atenţiei Se captează atenţia elevilor Elevii se pregătesc
( 2 min ) şi se verifică prezenţa la oră pentru oră Conversaţia Observaţia
Se verifică, individual / frontal , Elevii urmăresc
calitativ, cantitativ , tema pentru noţiunile,
Actualizarea acasă, prin sondaj. prezentate la tablă, Analiza
cunoştinţelor ( 7 Se reactualizează, noţiunea de reper răspund la Conversaţia răspunsurilor
min. ) cartezian, vector, coordonatele unui Întrebări.
vector
Anunţarea Profesorul anunţă, competenţele Elevii asculta cu
competenţelor. vizate atentie Conversaţia Observaţia
( 3 min. )
Dirijarea învăţării : Scriu pe caiete de Observarea
Se transmit noţiunile teoretice, la tabla. Răspund la Explicaţia, sistematică a
referitoare la coordonatele unui vector întrebările conversaţia elevilor, aprecierea
Asigurarea euristică,
transferului. ( 35 in plan, aflarea coordonatelor unui profesorului. răspunsurilor
punct care imparte un segment intr-un învăţarea prin primite.
min. ) descoperire,
raport dat, coordonatele centrului de
greutate al unui triunghi, coordonatele
mijlocului unui segment. Notarea
răspunsurilor
Tema pentru Tema pentru acasă : Notează tema. Activitate Notarea
acasă. (3 De rezolvat problemele din fişe. independentă. răspunsurilor
min)

2
3
4