Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: ........
Unitate scolara: Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
Clasa a XII-a
Profesor: Irimia Simona
Profesor metodist: Diaconu Dorina
Tema lecţiei: Integrala definită a unei funcţii continue
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarean datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare
a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Competenţe specifice vizate:


C. 3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale definite.
C. 4. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite, în scopul optimizării soluţiilor.
C. 6. Aplicarea calculului diferenţial sau integral în probleme practice.

Valori şi atitudini:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune.
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de
concentrare.
3. Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei
probleme sau a construirii unei teorii.
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru
rezolvarea unor probleme practice.
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională.

1
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei Strategii didactice


1. Moment organizatoric Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei (curăţenie, lumină, ţinută…). Conversaţie
(2’) Verificarea prezenţei elevilor.
2. Captarea atenţiei (7’) Verificarea frontală a temei, calitativ şi cantitativ (prin sondaj). Conversaţie
3. Anunţarea temei şi a Ne propunem să discutăm despre Conversaţie
obiectivelor (1’) Integrala definită a unei funcţii continue
4. Reactualizarea Fie f : [a; b]  R o funcţie continuă pe intervalul [a; b] şi F , G : [a; b]  R două primitive ale lui f Conversaţie
cunoştinţelor
pe [a; b] . Notăm F ( x) |  F (b)  F (a) .
b
a Deoarece G( x)  F ( x)  c, c  R, avem
(3’)
G( x) |  G(b)  G(a)  F (b)  c  F (a)  c  F (b)  F (a)  F ( x) | .
b
a
b
a

6. Prezentarea Definiţie. Fie I un interval şi două numere a, b  I . Fie F : I  R o primitivă a funcţiei continue Conversaţie
conţinutului şi f : I  R . Se numeşte integrala definită (sau integrală) a funcţiei f de la a la b numărul real notat Explicaţie
dirijarea învăţării b
(20’) prin realţia:  f ( x)dx  F ( x) |  F (b)  F (a) (formula lui Leibniz –Newton ).
b
a
a

Proprietatile integralei definite:


 P1. Variabila de integrare nu joacă nici un rol in definiţia integralei :
b b b b


a
f ( x)dx   f (t )dt   f (u )du   f ( y )dy .
a a a

 P2. Proprietatea de liniaritate:


Fie funcţiile f , g : [a; b]  R continue pe [a; b] şi fie   R . Atunci avem:
b b b
   f ( x)  g ( x)dx   f ( x)dx   g ( x)dx;
a a a
b b
    f ( x)dx     f ( x)dx.
a a

 P3. Proprietatea de aditivitate la interval


b c c

 f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx


Fie f : [a,b] R şi c є [a,b], atunci a a b

2
b

 f ( x)dx  0
 P4. Fie f : [a,b] R continuă şi f(x)≥0, x є [a,b]. Atunci: a

a
  f ( x)dx  F ( x) |  F (a)  F (a)  0.
a
P5. a
a
a b
 P6.  f ( x)dx  F ( x) |ba  F (a)  F (b)  F (b)  F (a)    f ( x)dx.
b a

8 1 7
2 3 3 3
x 2 2 1
x 1 dx 
  
2
Exemplu:
1
3 3 3 3 3
Exemple: Să se determine :

 3x 
2
o 2
 2 x  2 dx;
1
4
o 
0
x dx;

7. Intensificarea retenţiei Fişa de lucru exerciţiile de la 1 la 5 Conversaţie


şi asigurarea transferului Explicaţie
(13’)
8. Evaluare (2’) Profesorul rezolvă la tablă exerciţiile dificile. Conversaţie
Aprecierea elevilor care s-au remarcat la lecţie (+, – eventual finalizare cu notă în catalog). Explicaţie
9. Tema pentru acasă Fişa de lucru exerciţiile de la 5 la 15 Conversaţie
(1’)

3
Anexă. Fişa de lucru. Integrala definită a unei funcţii continue

Folosind formula lui Leibniz –Newton calculaţi următoarele integrale:

2 

 dx
5 2
x
1)
0
; 9)  cos xdx ;
0
1 
1
 x dx 3 cos 2 x dx ;
7
2) ; 10)
 5 4
1 2 2
1 1
3) 
4
3
x
dx
;
11) 
0 x 1
2
dx ;

1 3
x2 1 1
4) 2 x dx ; 12)  4 x 2
dx ;
 2
1 3

 dx ;
x 4
e 1
5)
1 13) 
0 9  4x 2
dx ;
2

 10 3 
x 1
dx ;
14) 
6)
1 x  43 x dx ;
4 0
1
4 x 2  25 dx ;  6
5
3 
15)   2
7)   dx
 
 4 x 9 x 9 
2

8)  sin xdx ;
0