Sunteți pe pagina 1din 16

Măsurarea mărimilor de stare

electrică (curenți și tensiuni)


Aparate analogice de tip
electromecanic
Generalităţi

Pentru măsurări asupra semnalelor electrice, în scopul obţinerii unor valori care să
caracterizeze măsurandul se utilizează:
1) aparate analogice de tip electromecanic,
2) aparate analogice electronice
3) aparate digitale
Măsurările se realizează:
• în curent continuu (doi parametri de măsurat – mărimea și semnul)
• în curent alternativ (parametrii definiți în cursul 1 pentru semnale periodice în
regim staționar)
• în regim nestaționar (tranzitoriu)
Dacă mărimea primară (tensiune sau curent) se situează în afara domeniul de
măsurare, se folosesc dispozitive auxiliare pentru extinderea domeniul de măsurare:
• Pentru curent - şunt sau senzori inductivi (transformator de curent, bobină
Rogowski, senzor Hall)
• Pentru tensiune – divizor de tensiune, transformator de tensiune
Caracteristicile metrologice ale aparatelor de măsurat

Se referă la comportarea mijloacelor de măsurare, în raport cu mărimea supusă măsurării şi


modul de obţinere a rezultatelor.

 Intervalul de măsurare, este intervalul de  Sensibilitatea (S) este raportul dintre variaţia
valori ale mărimii de măsurat, cuprins mărimii de ieşire şi de intrare.
între o limită inferioară şi una S = Y / X
superioară, unde mijlocul de măsurare  Constanta aparatului, inversul sensibilităţii.
furnizează informaţii cu incertitudini de  Incertitudinea de măsurare este domeniul de
măsurare prestabilite. Domeniul de valori în care se pot situa erorile de măsurare.
măsurare se împarte în mai multe  Exactitatea reprezintă calitatea mărimii, funcţie
subdomenii, numite game (scări) de de inceritudinea de măsurare.
măsurare  Eroarea limită de măsurare este valoarea
 Capacitatea de suprasarcină este maximă posibilă pentru eroarea aparatului,
capacitatea unui mijloc de măsurare care garantează că erorile de măsurare, cu
electric de a suporta, fără defecţiuni, care se realizează operaţia, sunt mai mici ca
eroarea limită de măsurare.
sarcini ce depăşesc condiţiile de
referinţă, sau intervalul de măsurare.
 Rezoluţia (prag de sensibilitate) este cea
mai mică valoare a mărimii de intrare,
care determină o variaţie sensibilă a
mărimii de ieşire.

3
Definirea şi clasificarea instrumentelor şi aparatelor de măsură analogice
Un instrument de măsurare (IM) este un mecanism electromecanic care, în general,
transformă o mărime activă X, într-o mărime mecanică, de obicei un cuplu de forţe,
denumit cuplu activ, care provoacă rotirea dispozitivului mobil al acestuia.
Pentru ca fiecărei mărimi X să-i corespundă o deviaţie  a dispozitivului mobil, asupra
acestuia acţionează şi un cuplu rezistent, dependent de , astfel încât, sub acţiunea celor
două cupluri, dispozitivul mobil se roteşte cu un unghi =f(X). Deviaţia  constituie o
informaţie de măsurare a valorii X a mărimii de intrare.
După principiul de funcţionare IM se împart în următoarele categorii:
- magnetoelectrice;
- cu magnet mobil; Schema bloc a unui aparat de masurare analogic
CM reprezintă circuitul de măsurare iar MM – mecanismul de
- feromagnetice;
măsurare. Circuitul de măsurare transformă mărimea de măsurat
- electrodinamice; (X) într-o mărime intermediară (Y), iar mecanismul de măsurare
- ferodinamice; converteşte mărimea intermediară (Y), într-o deviaţie ( ) care
- de inducţie; indică direct informaţii despre valoarea lui X.
- electrostatice Dacă X nu este purtătoare de energie, cum este de exemplu,
rezistenţa, la circuitul de măsurare se ataşează şi o sursă de
alimentare cu energie (SA din fig. b).
Marcarea aparatelor de măsurare
• În scopul unei identificări rapide, aparatele de măsurare
analogice sunt marcate pe cadranele lor cu simboluri ce
caracterizează: principiul de funcţionare, felul curentului
măsurat, clasa de precizie, poziţia normală de funcţionare,
tensiunea de încercare a izolaţiei, felul ecranării.
• De asemenea, anul de fabricaţie şi emblema fabricii
constructoare.
• Unele sunt prevăzute cu scheme de conexiuni şi de montaj,
având şi bornele marcate

5
Caracteristicile instrumentului sunt marcate cu simbolurile din slide-urile anterioare. Acestea
sunt distribuite în zonele libere din jurul scalelor instrumentului
Ca exerciţiu – identificaţi simbolurile
Caracteristici de bază
Principalele caracteristici ale aparatelor de măsurare (AM) analogice sunt:
forma scării gradate, sensibilitatea şi precizia
a) Forma scării gradate
Scara este determinată de ecuaţia de funcţionare.
Aceasta poate fi liniară (AM magnetoelectrice), pătratică liniarizată (AM feromagnetice,
electrodinamice), logaritmică (dB) şi hiperbolică (ohmmetre).
Scara liniară : realizează precizia cea mai bună la citire
 Ecuaţia de funcţionare :  = S X (S – mărime constantă care reprezintă
sensibilitatea aparatului)
Scara pătratică liniarizată
 Ecuaţia de funcţionare :   X2
Scara hiperbolică
 Ecuaţia de funcţionare :   1 / X

În slide-ul următor găsiţi imaginea unui multimetru care utilizează scări de diferite forme în
funcţie de mărimea măsurată. Astfel, pentru tensiune şi curent (VA – DC sau AC) scala este
liniară; pentru rezistenţă () scara este hiperbolică (valorile mari sunt situate în partea
stângă în timp ce valorile mici în dreapta, invers decât la scara liniară. Pentru putere (Watt)
scara este pătratică. În imagine poate fi observată şi scara logaritmică gradată în dB

Despre exprimarea mărimilor electrice în dB vă rog să consultaţi fişierul decibel.docx


Instrument magnetoelectric (IME)

Bobina mobilă (coil) în formă de cadru dreptunghiular, parcursă de


curentul I se poate roti liber într-un întrefier format de piesele polare
ale magnetului permanent (permanent magnet)
Campul magnetic creat de magnetul permanent interacționează cu
cțmpul magnetic creat de curentul care parcurge bobina. Indicația
instrumentului este proporțională cu intensitatea curentului

Deoarece sensul de mișcare al acului (pointer) depinde de sensul în


care circulă curentul în bobină, orice IME are marcată polaritatea
bornelor care trebuie respectată la montarea aparatului.

IME pot fi folosite numai în curent continuu pentru masurarea


intensitatii curentului respectiv pentru masurarea tensiunii

IME utilizat ca
ampermetru pentru CC

IME utilizat ca
voltmetru pentru CC

Coil resistance – rezistența internă a instrumentului


Multiplier resistance – rezistența adițională pentru transformarea instrumentului în voltmetru
Un ampermetru magnetoelectric poate fi folosit pentru măsurarea
unui curent alternativ dacă este înseriat cu un element redresor
Pentru un curent sinusoidal, valoarea medie a curentului redresat monoalternanță este dată de

Relația permite etalonarea scării gradate direct în valori efective ale curentului măsurat.

Sensibilitatea absolută este raportul


dintre variația mărimii de ieşire şi variația
corespunzătoare a mărimii de intrare
(vezi Slide 3) dy
S
dx

Se mai utilizează şi noțiunea de


sensibilitate relativă care se
defineşte cu expresia
dy
y
Sr 
dx
x
Se mai utilizează, cu precădere la
aparatele analogice, noțiunea de “prag
Sensibilitatea de măsurare scade la ½ din cea de curent continuu. de sensibilitate” definit ca fiind cea mai
Prezența armonicelor de curent mărește eroarea de măsurare mică valoare a mărimii de intrare care
determină o variație distinct sesizabilă a
mărimii de ieşire (de exemplu 1/2 sau
1/3 dintr-o diviziune).
Instrumente electrodinamice (pot fi ampermetre sau volmetre)

Ampermetru electrodinamic

Utilizare în CC

Utilizare în CA

Td – cuplul activ
Td,av – cuplul activ mediu pe o perioadă
M – inductivitatea mutuală
If – curent prin bobina fixă (fixed coil)
Im – curent prin bobina mobilă (mobile coil)

(*) – a se vedea Nota A (slide următor)


Swamping resistance – rezistenţă de compensare
Este construită dintr-un material a cărui rezistivitate variază neglijabil cu temperatura (de
exemplu manganină). Valoarea ei este de 20...30 de ori mai mare decît rezistenţa bobinei
mobile (cu care este înseriată) deci rezistenţa laturii care conţine bobina mobilă este
determinată de valoarea rezistenţei de compensare fiind aşadar independentă de temperatură
Voltmetru electrodinamic Z – impedanța care rezultă din
înserierea celor trei bobine
M – inductivitatea mutuală a
cupljului dintre FC și MC

Td – cuplul activ este proporțional cu pătratul


tensiunii aplicate la bornele aparatului

Wattmetru electrodinamic
if = i L
Utilizare în CC
im = V / R (RMC < < R)

Utilizare în CA

Cuplul activ instantaneu

Cuplul activ mediu pe o perioadă


Instrumente feromagnetice
Varianta cu atracție. Bobină (coil) plată, fixă cu fereastră îngustă
și o plăcuța mobilă de material feromagnetic (moving iron) fixată
excentric pe axul instrumentului, care poate pătrunde în fereastra
bobinei, rotindu-se solidar cu axul. Cuplul rezistent este asigurat
cu resort sau cu greutate (gravitațional) ca în varianta
constructivă din figură. Pe axul instrumentului mai sunt fixate
paleta amortizorului pneumatic (air damping chamber) și acul
indicator (pointer). Câmpul magnetic produs la trecerea curentului
prin bobina fixă magnetizează plăcuța feromagnetică și o atrage
spre interiorul bobinei.

Varianta cu repulsie. Bobină cilindrică (cylindrical coil) în interiorul Cu repulsie


căreia sunt amplasate concentric cu bobina două palete
feromagnetice una fixă (Fixed iron vane) și una mobilă (moving
iron vane). La trecerea curentului prin bobina fixă câmpul
magnetic creat de aceasta magnetizează ambele piese
feromagnetice în același sens; acestea se resping apare astfel
cuplul activ care rotește dispozitivul mobil.

Deviația () este proporțională cu pătratul valorii curentului.


L este inductivitatea bobinei care este funcție de poziția
piesei feromagnetice în interiorul ei
În CC măsoară valoarea intensității curentului
În CA măsoară valoarea efectivă a curentului independent Cu atracție
de forma lui