Sunteți pe pagina 1din 13

LICEUL TEORETIC ,, DUILIU ZAMFIRESCU “ ODOBEŞTI

TEST DE EVALUARE INITIALA


Limba şi litaratura română
clasa a V-a
An şcolar 2012-2013

Partea I 48 de puncte

Citeşte textul:

,, Un om, leneş din fire, s-a dus la unul vrednic să taie lemne la pădure. Nu începuseră bine lucrul şi
leneşul îi spuse celui vrednic:
- Uite ce e, taie tu lemne şi eu să zic: hea! hea !
Vrednicul s-a uitat lung la el, dând din cap; dar s-a învoit. Când a venit prînzul, s-au aşezat
să mănânce. Atunci acel bărbat i-a zis leneşului :
- Uite ce e, eu o să mănânc şi tu o să înghiţi...”
( Leneşul păcălit )
Răspunde următoarelor cerinţe, formulate pornind de la textul dat.
A.
1.Este adevărat că : ,,a da din cap” are acelaşi sens cu ,,a se învoi” ?
6p
2. Subliniază cuvintele corect despărţite în silabe:

a) un-ul /u -nul ; b) vred-ni –cul / vre-dnic-ul ; c) a-tunci / a- tun-ci. 6p

3. Alcatuieşte o propoziţie după schema:


S + P + C+ A
— — — — 6p
s vb s adj

4. Precizează funcţia sintactică şi partea de vorbire corespondentă (prin ce se exprimă) pentru următoarele
cuvinte:
funcţia sintactică partea de vorbire

leneş
tu
leneşului
6p
5. Construieşte un enunţ în care substantivul ,, pădure” să aibă funcţia de atribut. 6p
B.
1. Care sunt personajele care apar în textul de mai sus? 6p

2. Indică o însuşire care este specifică pentru fiecare dintre personaje. 6p

3. Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru: vrednic, pădure, a tăia. 6p

PARTEA a II-a 30 de puncte

Redactează o compunere de 8- 12 rânduri în care să foloseşti trei cuvinte alese de tine în textul dat la
Partea I(subliniază cuvintele alese). Dă un titlu sugestiv compunerii tale .

ATENTIE! Vei primi 12 puncte pentru redactarera întregii lucrări


( ortografia, punctuaţia, exprimarea adecvate, respectarea limitelor de spaţiu indicate) .
Se acordă 10 puncte din oficiu.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul scolar 2012-2013
Disciplina Limba si literatura română
Clasa a V-a

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
fracţiuni de punct.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. 6 puncte pentru afirmaţie.

2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date 3x2p=6 puncte

3. alcătuirea completă a propoziţiei 6p /pentru fiecare termen – 1,5p 4×1,5p=6 puncte

4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice si a fiecărei părţi de vorbire pentru cuvintele din
coloana din stânga (de exemplu, leneş –atr, adj.; tu-sb., pron.; leneşului-compl., subst.)
6x1p=6 puncte

5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţia sintactică de atribut 6 puncte

B.
1. câte 3 puncte pentru menţionarea celor două personaje din text 2x3p=6 puncte

2. indicarea însuşirii pentru fiecare 2x3p=6 puncte

3. precizarea sensului fiecărui cuvânt 3x2p= 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)


câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni alesi din textul de la Partea I
3x2p=6 puncte

alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte

conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p / tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 15 puncte

coerenţă si echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte
(0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p)
respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0.1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2013-2014
Limba şi literatura română
Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:

“A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea plopşorul pere şi
răchita micşunele; etc.
A fost un împarat şi se numea împaratul Roşu. El era foarte mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei
furaseră soarele şi luna de pe cer. Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea de
ştire tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă şi
încă jumătate din împaraţia lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, acela să ştie că i se va tăia
capul. Mulţi voinici se prăpădiseră semeţindu-se cu usurinţă că va scoate la capăt o asemenea însărcinare;
şi când la treabă, hâţ în sus, hâţ în jos, da din colţ în colţ şi nu ştia de unde s-o înceapă şi unde s-o
sfârşească, vezi că nu toate muştele fac miere. Împaratul însă se ţinu de cuvânt.
Pe vremea aceea, se afla un viteaz pre nume Greuceanu. Auzind şi el de făgăduinţa împaratească, ce se
gândi, ce se răzgândi, că numai îşi luă inima în dinţi, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu şi pe
voinicia sa, şi plecă şi el la împaratul să se închine cu slujba.
(***, Greuceanu, text cules de Petre Ispirescu)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte
Cuvântul împaraţia, din versul şi încă jumătate din împaraţia lui, s-a format prin:
a. compunere. b. conversiune. c. derivare.

2. Subliniază varianta corect despărţită în silabe:


Voi-nici/ voi-ni-ci
Slu-jba / sluj-ba
Îm-pă-ră-ţeas-că/ îm-pă-ră-ţea-scă 6 puncte

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa “A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi….” 6 puncte
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre
cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologica Cazul


(A fost ) un împărat
(era foarte ) mâhnit
(că) i (se va tăia capul)

5. Construieşte un enunţ în care cuvântul floare să aibă funcţia sintactică de atribut. 6 puncte
B.

1. Construieşte un enunţ în care să menţionezi de ce împăratul era mâhnit. 6 puncte


_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Transcrie o enumeraţie din textul dat. 6 puncte

3. Precizează sensul expresiei îşi luă inima în dinţi. 6 puncte


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere de 5-7 rânduri (50 – 70 de cuvinte) în care să foloseşti trei cuvinte alese de tine din
textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate: _________, _____________, _____________, _____________, _________
_______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2013-2014
Limba şi literatura română
Clasa a VI-a
Barem de evaluare şi de notare
-Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
-Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
-Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. c 6 puncte
2.câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date. 3x2p=6 puncte
3.explicarea rolului cratimei din secvenţa dată-6p/explicare superficială, ezitantă-2p 6 puncte
4.câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui caz pentru cuvintele din coloana din stânga
6x1p=6 puncte
5.construirea unui enunţ în care cuvântul indicat sa aibă funcţia sintactică de atribut. 6 puncte

B.
1. construirea enunţului 6 puncte
2.transcrierea unei enumeraţii din text 6 puncte
3.explicarea nuanţată a expresiei-6p/explicare superficială, ezitantă-2p
6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

-câte 2 punct pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea 1 3x2p=6 puncte

-alegerea unui titlu sugestiv 4 puncte


-conţinut ideatic adecvat cerinţei-15p/tratare ezitantă, superficială a acerinţei 5p 15 puncte

-coerenţa şi echilibrul compoziţiei 5 puncte

Redactarea intregii lucrări: 12 puncte


-respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
-respectarea normelor de exprimare şi de ortografie
(0-1 greşeli-6p;2-3 greşeli-4p;4-5 greşeli-2p;peste 6 greşeli-0p) 6 puncte
-respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greşeli-3p;2-3 greşeli-2p;4-5 greşeli-1p;peste 6 greşeli-0p)
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2017-2018
Limba şi literatura română
Clasa a VII-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
“Cad grăbite pe
aleea
Parcului cu flori
albastre
Frunze moarte,
vorba ceea,
Ca iluziile
noastre.

Prin lumina
estompată
De mătasa unui
nor,
Visătoare trece-o
fată
C-un plutonier-
major.

Rumen de
timiditate
El se uită-n jos
posac.
Ea striveşte foi
uscate
Sub pantofii mici
de lac.

Şi-ntr-o fină
discordanţă
Cu priveliştea
sonoră,
Merg aşa, cam la
distanţă,
El major şi ea
minoră...”
(Toamna în parc-
George
Topârceanu)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte
Cuvântul timiditate, din versul Rumen de timiditate, s-a format prin:
b. compunere. b. conversiune. c. derivare.

2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe:


vi- să- toa- re/ vis- ă- toa- re
es- tom- pa- tă/ e- stom- pa-tă
di- stan- ţă/ dis- tan-ţă 6 puncte

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa “El se uită-n jos posac”. 6 puncte


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele
din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologica Cazul


parcului
frunze
noastre

5. Construieşte un enunţ în care cuvântul lumina să aibă funcţia sintactică de complement indirect.
6 puncte
B.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte
Rima acestei poezii este:

a. îmbraţişată
b. încrucişată
c. împerecheată

2. Transcrie o comparaţie din textul dat. 6 puncte

3. Explică, în 3-5 rânduri (30–40 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia.
6 puncte
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
PARTEA a II-a (30 de puncte)
Redactează o compunere de 8–10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în care să folosesti 5 cuvinte
alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate: _________, _____________, _____________, _____________, _________
_______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2017-2018
Limba şi literatura română
Clasa a VII-a
Barem de evaluare şi de notare
-Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
-Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
-Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. c 6 puncte
2.câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date. 3x2p=6 puncte
3.explicarea rolului cratimei din secvenţa dată-6p/explicare superficială, ezitantă-2p 6 puncte
4.câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui caz pentru cuvintele din coloana din stânga
6x1p=6 puncte
5.construirea unui enunţ în care cuvântul indicat sa aibă funcţia sintactică de complement indirect. 6 puncte

B.
1. b 6 puncte
2.transcrierea unei comparaţii din text 6 puncte
3.explicarea nuanţată a relaţiei dintre titlu şi conţinutul poeziei -6p/explicare superficială, ezitantă-2p
6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

-câte 1 punct pentru utilizarea oricăruia dintre cei 5 termeni aleşi din textul de la Partea 1 5x1p=5 puncte

-alegerea unui titlu sugestiv 5 puncte


-conţinut ideatic adecvat cerinţei-15p/tratare ezitantă, superficială a acerinţei 5p 15 puncte

-coerenţa şi echilibrul compoziţiei 5 puncte

Redactarea intregii lucrări: 12 puncte


-respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
-respectarea normelor de exprimare şi de ortografie
(0-1 greşeli-6p;2-3 greşeli-4p;4-5 greşeli-2p;peste 6 greşeli-0p) 6 puncte
-respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greşeli-3p;2-3 greşeli-2p;4-5 greşeli-1p;peste 6 greşeli-0p)

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2017-2018
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I (48 de puncte)
Citeşte textul:

“La orizont – departe – fulgere fără de glas


zvâcnesc din când în când
ca nişte lungi picioare de păianjen – smulse
din trupul care le purta.

Dogoare.

Pământu-ntreg e numai lan de grâu


şi cântec de lăcuste.

În soare spicele îşi ţin la sân grăunţele


ca nişte prunci ce sug.
Iar timpul îşi întinde leneş clipele
şi aţipeşte între flori de mac.
La ureche-i ţârâie un greier.”
(Lucian Blaga, Vară)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte
Cuvântul ţârâie, din versul La ureche-i ţârâie un greier, s-a format prin:
c. compunere. b. conversiune. c. derivare.

2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe:

ori-zont / o-ri-zont
niş-te / ni-şte
pi-cioa-re/ pi-ci-oa-re 6 puncte

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa “Pământu-ntreg e numai lan de grâu” . 6 puncte


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre
cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte
Valoarea morfologica Cazul
departe
îşi
grăunţele

5. Construieşte un enunţ în care cuvântul dogoare să aibă funcţia sintactică de complement indirect. 6
puncte
B.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte

Măsura versurilor La orizont – departe – fulgere fără de glas,/ zvâcnesc din când în când din prima strofă,
este de :
a. 6-14 silabe
b. 14 silabe
c. 15 silabe

2. Transcrie o comparaţie din textul dat. 6 puncte

3. Explică, în 3-5 rânduri (30–40 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia.
6 puncte
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere de 8–10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în care să foloseşti 5 cuvinte
alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate: _________, _____________, _____________, _____________, _________
_______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
TEST DE EVALUARE INIŢIALA
Anul şcolar 2017-2018
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a
Barem de evaluare şi de notare
-Se punctează oricare alte formulari/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
-Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
-Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. b 6 puncte
2.câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date. 3x2p=6 puncte
3.explicarea rolului cratimei din secvenţa dată-6p/explicare superficială, ezitantă-2p 6 puncte
4.câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui caz pentru cuvintele din coloana din stânga
6x1p=6 puncte
5.construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţia sintactică de complement indirect. 6 puncte

B.
1. a 6 puncte
2.transcrierea unei comparaţii din text 6 puncte
3.explicarea nuanţată a relaţiei dintre titlu şi conţinutul poeziei-6p/explicare superficială, ezitantă-2p
6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

-câte 1 punct pentru utilizarea oricăruia dintre cei 5 termeni aleşi din textul de la Partea 1 5x1p=5 puncte

-alegerea unui titlu sugestiv 5 puncte


-conţinut ideatic adecvat cerinţei-15p/tratare ezitantă, superficială a acerinţei 5p 15 puncte

-coerenţa şi echilibrul compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


-respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
-respectarea normelor de exprimare şi de ortografie
(0-1 greşeli-6p;2-3 greşeli-4p;4-5 greşeli-2p;peste 6 greşeli-0p) 6 puncte
-respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greşeli-3p;2-3 greşeli-2p;4-5 greşeli-1p;peste 6 greşeli-0p)