Sunteți pe pagina 1din 4

1.

NOŢIUNI GENERALE
Importanta tehnologiei materialelor de construcții pentru știință și
practică. Industria materialelor de construcții în Moldova și alte țări. Rolul
proceselor tehnologice în dezvoltarea energeticii, agriculturii, ocrotirii să-
nătății, biotehnologiei, informaticii etc. Necesitatea elaborării proceselor
tehnologice (PT) avansate în condițiile insuficienței de asigurare cu materie
primă și a responsabilității înalte pentru protecția mediului ambiant.
2. PROPRIETĂŢILE PRINCIPALE ALE MATERIALELOR DE CON-
STRUCŢII
Clasificarea proprietăților principale ale materialelor de construcții.
Determinarea proprietăților principale. Metode de determinare în condiții de
laborator. Metode moderne de determinare a caracteristicilor de bază ale
materialelor de construcții. Unități de măsură și formule de calcul.
3. MATERIALE DIN PIATRĂ NATURALĂ
Rocile și mineralele ca materie primă pentru producerea materialelor
de construcție din piatră naturală. Clasificarea rocilor și mineralelor. Extra-
gerea rocilor. Metode de producere a materialelor din piatră naturală. Pro-
prietățile principale ale materialelor din piatră naturală. Clasificarea și utili-
zarea materialelor de construcții din piatră naturală. Metode protecție a ma-
terialelor din piatră naturală.
4. MATERIALE CERAMICE DE CONSTRUCŢII
Materii prime pentru producerea materialelor ceramice. Scheme teh-
nologice de producere. Utilajul tehnologic folosit la producerea ceramicii de
construcție. Clasificarea și proprietățile de bază a materialelor ceramice de
construcție. Tipurile de materiale și utilizarea lor în industria construcțiilor.
5. MATERIALE ŞI PIESE DIN MASE TOPITE
Materiile prime pentru producerea sticlei de construcție. Fluxuri teh-
nologice de producere a articolelor din sticlă. Nomenclatura articolelor din
sticlă și utilizarea lor.
6. MATERIALE LIANTE MINERALE
Rolul materialelor liante în industria construcțiilor. Scurt istoric din
apariția materialelor liante. Clasificarea materialelor liante minerale. Materii
prime pentru producerea materialelor liante minerale anorganice. Materiale
liante minerale anorganice aeriene. Materiale liante minerale anorganice hi-
draulice. Scheme tehnologice de producere, proprietăți, utilizare.
7. BETOANE ŞI MORTARE DE CONSTRUCŢIE
Importanta utilizării betoanelor și mortarelor în construcție. Clasifi-
carea betoanelor și mortarelor. Materii prime pentru producerea mortarelor
și betoanelor. Calculul componenței constituenților betoanelor și mortare-
lor. Proprietățile principale ale amestecurilor plastice și amestecurilor întă-
rite de betoane și mortare.
8. MATERIALE DIN LEMN
Speciile principale de lemn utilizate în industria materialelor de con-
strucție. Structura trunchiului lemnos. Proprietățile principale ale lemnului.
Defectele de structură a trunchiului lemnos. Materiale de construcție din
lemn. Metode de protecție a lemnului împotriva distrugerii.
9. MATERIALE TERMO-ŞI FONOIZOLANTE
Scopul folosirii în construcție a materialelor termo- și fonoizolante.
Materii prime pentru producere. Clasificarea lor. Scheme tehnologice de pro-
ducere. Nomenclatura produselor termo- și fonoizolante. Proprietățile și uti-
lizarea lor.

1. Chestionar pentru examene

1. Proprietățile principale ale materialelor de construcții. Proprietățile fizice


(densitatea reală, aparentă, de umplutură, în stivă). Proprietățile mecanice ale mate-
rialelor de construcții (rezistența, duritatea, uzura, deformarea etc.).
2. Proprietățile chimice și tehnologice. Metodele de apreciere ale proprie-
tăților. Metodele de control nedestructive.
3. Materiale de piatră naturală. Determinarea rocilor și mineralelor.
4. Clasificarea rocilor după provenire. Mineralele ce formează rocile. Ca-
racteristica rocilor principale eruptive, sedimentare, metamorfice. Extragerea și pre-
lucrarea rocilor.
5. Felurile și utilizarea materialelor din piatră. Acțiunile agresive asupra pi-
etrei naturale și metodele de protecție contra distrugerii. Eficacitatea utilizării pietrei
naturale.
6. Materiale ceramice de construcții. Generalități, determinare, clasificare.
Materii prime.
7. Proprietățile principale ale argilei, materialele auxiliare. Fazele tehnolo-
gice de producere a ceramicii.
8. Cărămida de construcții. Materiale ceramice efective pentru pereți. Ma-
teriale ceramice de finisare, tehnico-sanitare, conducte etc.
9. Materiale și piese din mase topite. Sticla și articole din sticlă. Materii
prime. Caracteristica de bază a produselor. Metodele de producere. Sitalele, sitale de
zgură.
10. Materiale linte minerale. Determinarea și clasificarea substanțelor liante.
11. Lianți de ghips. Însușirile. Materia primă. Producerea, utilizarea. Meto-
dele de ridicare a rezistenței lianților de ghips la apă. Lianți ipsos-ciment-puzzolană.
12. Varul aerian. Materii prime, schema tehnologică. Felurile de var. Utili-
zarea și întărirea varului.
13. Lianți de magneziu. Sticla solubilă. Lianți hidraulici. Clasificarea. Noți-
uni despre varul hidraulic.
14. Cimentul Portland. Determinarea. Materii prime.
15. Metodele de producere. Compoziția chimică și mineralogică a clinche-
rului. Adaosuri la producerea cimentului portland.
16. Metodele de producere “uscat”, “umed” a cimentului Portland.
17. Proprietățile principale ale cimentului Portland. Structura cimentului în-
tărit.
18. Varietățile cimentului portland: cu priză rapidă, hidrofob, plastifiant, re-
zistent la sulfați, ciment alb și colorat.
19. Betoane. Determinarea și clasificarea. Materii prime pentru beton. Cal-
culul componenței betonului.
20. Îngrijirea betonului proaspăt turnat. Accelerarea întăririi betonului. Be-
tonarea în timpul iernii. Proprietățile principale ale betonului.
21. Betoane cu destinație specială (hidrotehnic, acidorezistent și refractar,
beton pentru apărarea radioactivă).
22. Betoane ușoare. Felurile de agregate poroase, cerințe impuse. Proprietă-
țile și utilizarea betoanelor ușoare. Betoane cu macropori, celulare.
23. Mortare de construcții. Determinarea, materii prime. Proprietățile. Felu-
rile mortarelor.
24. Piese prefabricate din beton armat. Rolul betonului armat în industriali-
zarea construcțiilor. Lucrul comun al betonului și armaturii.
25. Nomenclatura articolelor din beton armat. Metodele de producere a be-
tonului armat la uzine (de stand, agregat-flux, conveier). Transportarea și păstrarea
pieselor din beton armat. Armocimentul. Eficacitatea utilizării produselor din beton
armat și beton.
26. Materiale de piatră artificială (nearsă). Articole silicatice. Materia primă.
Producerea, proprietățile, utilizarea. Produse din azbociment. Tipurile, proprietățile.
27. Materiale de construcții din ipsos și lianți de magnezie.
28. Materiale din lemn. Speciile principale de lemn, utilizarea în construcții.
Structura lemnului. Defectele structurii lemnului.
29. Materiale termo- și fonoizolante și însemnătatea lor. Structura, clasifica-
rea. Cele mai importante materiale termo- și fonoizolante din materie primă organică
și anorganică (minerală).
Bibliografie
1. Maria Gheorghe. Materiale de construcţie, I. Editura Conspress.
Bucureşti, 2010. 381 de pagini.
2. Maria Gheorghe, Nastasia Saca. Materiale de construcţie, II. Edi-
tura Conspress. Bucureşti, 2011. 168 de pagini.
3. Daniela Lucia Manea, Claudiu Aciu, Alexandru Gheorghe Netea.
Materiale de construcţii. Utpress. Cluj-Napoca, 2011. 340 de pagini.
4. А.Г. Комар, Ю.М. Баженов, Л.М. Сулименко, Технологния про-
изводства строительных матенриалов, Москва, высщая школа, 1990.
5. Л.Н. Попов, Строительные материалы и детали, Москва,
Стройиздат, 1986.
6. Г.И. Горчаков, Строительные материалы, Москва, Высшая
школа, 1982. А.Г. Комар, Стротельные материалы и изделия, Москва,
Высшая школа, 1988.
7. Л.Н. Попов, Лабораторные испытания строительных материа-
лов и изделий, Москва, Высшая школа, 1984.
8. К.В. Чаус, Ю.Д. Чистов, Ю.В. Лабзина, Технология производ-
ства строительных материалов, изделий и конструкций, Москва, Строй-
издат, 1988.
9. Домокеев А.Г. Строительные материалы: учебник для строи-
тельных вузов. – М.: Высшая школа, 1989.
10. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия:
учебник. – М.: Высшая школа, 2005.
11. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия:
учебник. – М.: ОАО «ЦПП», 2008.

S-ar putea să vă placă și