Sunteți pe pagina 1din 1

Lumea vãzutã ¸si nevãzutã participã la

Învierea Domnului
În spatele lui Solomon îl putem Vârfurile de piatră arată că „pă- Sfânta Înviere a lui Hristos
vedea pe Ioan Botezătorul. Aces- mântul s-a cutremurat și pietrele s- marchează omorârea morții, a
ta este Înaintemergătorul care a au despicat”(Matei 27, 51) în momentul păcatului și dobândirea vieții
pregătit calea Domnului, dar care morții lui Hristos. Pe de altă parte, celei noi.
L-a precedat cu o moarte de mar- stâncile simbolizează cosmosul în-
tir și a intrat înaintea Sa în iad. treg și reflectă lumina ieșită din În spatele Evei este reprezentat
adâncurile pământului. Moise, cu Tablele Legii. În spa-
tele lui Moise pot fi observate
În spatele lui Adam stau regele alte personaje cunoscute din
Solomon și regele David, îmbră- Biblie, care așteaptă eliberarea
cați în veșminte împărătești, cu din iad. Prezența profeților pare
coroană pe cap, strămoși și pro- să vină de la sine. Ei au fost cei
feți ai Mântuitorului. Ei Îl recu- dintâi care au așteptat și vestit
nosc pe Hristos, arătând tuturor Învierea. Moise este reprezen-
pe Cel despre Care profețiseră și tantul primului Legământ și mar-
a Cărui venire o vestiseră. tor al primului Paști.

Hristos este înfățișat cu pas Eva îngenunchează cu mâinile


ridicate în semn de rugăciune și
îndrăzneț, vioi, sugerând aproa- se uită atent spre Hristos; este
pe o grabă de a coborî în tene- îmbrăcată cu veșminte de un
bre, pentru a-l salva pe Adam. roșu aprins și pare să împărtă-
Hristos este Stăpânul absolut, șească împreună cu Adam liber-
nu are de cine să se teamă. El tatea pe care Iisus a adus-o lu-
privește cu duioșie la fața lui mii din iad. Eva este reprezen-
Adam, care imploră iertare. Chi- tată într-un stil care aduce
pul lui, obosit de atâta aștepta- aminte prin postură și îmbră-
re, se luminează la privirea Crea- căminte de Maica Domnului.
torului său. Apoi prinde mâna
dreaptă a lui Adam, ale cărui
brațe sunt întinse pentru a-L Hristos apare în iad nu în pos-
întâmpina pe Răscumpărător. tura smerită, de rob, ci de
Stăpân al vieții și al morții, Bi-
ruitor al iadului, Izbăvitor al celor
Iadul este reprezentat de porți aflați aici. Și veșmintele lui
rupte, lacăte, bare, încuietori și Învierea lui Hristos este Hristos sunt diferite de cele pur-
chei sau îngeri care îl păzesc pe punctul central al istoriei tate cât a viețuit pe pământ.
diavol. Toate acestea sunt sim- mântuirii, fiindcă prin aceasta Nuanța de galben-auriu simbo-
boluri ale răului care seches- Mântuitorul restaurează omul lizează lumina slavei Celui Care
trează, oprind accesul la lumină. este Lumina lumii.
și întreaga creație, aducându-i
la maxima apropiere de
Una dintre cele mai vechi Dumnezeu. Plină de simboluri, Icoana obișnuită de Paști e
reprezentări legate de Învierea icoana Coborârii la iad a cunoscută sub numele de
lui Hristos este cea în care Domnului Îl arată pe Iisus „Anastasis” (termenul grec
Apostolul Toma vede și atinge făcându-Și drum prin învelișul pentru „Înviere”),
rănile Mântuitorului. pământului, călcând în reprezentându-L pe Hristos
Apoi, scene reprezentând picioare porțile iadului, peste biruitor asupra iadului,
femeile de la mormânt care Se înalță, și ridicându-l pe a morții și luându-i cu El
datează din secolul al IV-lea. Adam din osânda neascultării. pe Adam şi pe Eva.

Cuvânt Catehetic Foaie editată şi distribuită gratuit


de Biroul de catehizare al
Arhiepiscopiei Iaşilor | 2016
Informaţii preluate din articolul
Explicarea icoanei Ȋnvierii,
semnat de Augustin Păunoiu
„Mergând, învăţaţi toate neamurile…” (Matei 28,19) şi publicat în Ziarul Lumina
Apare cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei grup Cateheză MMB din 18 aprilie 2009.

Anul II, Nr. 3 (5), aprilie-mai 2016