Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE

DIDACTICĂ
Data: 16.01.2019
Clasa a II-a B, Step by Step
Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca
PIP: Bob Crina Florina

Aria:
 Limbă și comunicare
 Matematică și științe ale naturii
 Consiliere și orientare
 Arte și tehnologii
Disciplina:
 Comunicare în limba română -CLR
 Matematică și explorarea mediului- MEM
 Dezvoltare personală- DP
 Arte vizuale și abilități practice - AVAP
Subiectul lecţiei:
 CLR: Iarna – după Mihail Sadoveanu
 MEM: Înmulțirea numerelor naturale când unul din factori este 3
 DP: Emoțiile. Îmi stăpânesc emoțiile
 AVAP: 1. Farmecul iernii – carte 2. Bucuriile iernii- machetă
Tipul lecţiei:
 CLR: Lecţie de comunicare şi asimilare de noi cunoştinţe
 MEM: Lecţie de consolidare
 DP: Lecţie de recapitulare şi consolidare
 AVAP: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi

Unitatea tematică: Farmecul iernii


Forma de realizare: activitate integrată
Domenii integrate:
Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română,
Dezvoltare personală, Arte vizuale şi abilităţi practice

Competențe generale și specifice


CLR:
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale

MEM:
Competențe generale:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
3. Identificarea unor fenomene/ relaţii/ regularităţi/ structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
Competențe specifice:
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, produs,
factorii unui produs, , <, >, =, +, -, ·) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele
sau regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural și social;
4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi
operatorii logici „ şi”, „sau”, „nu”
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a·b=x; în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini
sau reprezentări schematice

DP:
Competențe generale:
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
Competențe specifice:
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

AVAP:
Competențe generale:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
Competențe specifice:
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Organizarea activităţii: activitate frontală, activitate la centre (muncă individuală, în echipă)


Strategia didactică:
 Sistemul metodologic:
conversaţia, explicaţia, observaţia, lectura, exerciţiul, proiectul, jocul, cântece , munca independentă,
munca în echipă,
 Mijloace de învăţământ:
mesajul zilei, fişe de lucru, foi, carton color, lipici, foarfeci, decor, tablă cu magneţi, coli A3, laptop,
coli de desen A4, imagini diferite, zar,

Resurse interne:

a. CUNOŞTINŢE:
- iarna (familiarizarea cu textul).
- Identificarea emoțiilor transmise de textul studiat.
- Folosirea cuvintelor noi în propoziţii.
- Înmulțirea numerelor naturale când unul din factori este 3- consolidare.

b. CAPACITĂŢI INSTRUMENTALE:
- capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea fişelor, concentrarea atenţiei,
dezvoltarea imaginației; exersarea actului citirii; aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea
unor probleme practice; efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
utilizând proprietăţi ale înmulţirii; identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
- capacităţi comunicative: formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi
mesajul textului audiat, identificarea personajelor dintr-un text audiat, precizarea locului şi timpului
acţiunii prezentate, identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la text, exprimare verbală
corectă; formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?,
Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) , construirea unor enunţuri pe baza unui set
de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini, participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de
interes; verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii și probleme
- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte, efectuarea de înmulțiri; descoperirea şi
respectarea algoritmului de rezolvare pe fişe; identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (înmulțit cu, mărit de... ori, de ... ori mai mare/ mult, dublu, întreit etc); rezolvarea de
probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice
- capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite: folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie), exprimarea prin
mimare a diferitelor emoţii şi reacţii, interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi, realizarea unor
lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic, realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare, utilizarea diferitelor materiale (hârtie albă/colorată) pentru realizarea unor
lucrări având ca temă iarna; realizare de machete simple

c. ATITUDINI ŞI VALORI:
- cultivarea atitudinii pozitive faţă de învăţare;
- atitudine corectă faţă de dascăli, faţă de colegi şi faţă de alte persoane din jurul lor;
- capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală continuă;
- Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi;

Resurse temporale: 30 minute + 15minute activităţi în completare


Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri
verbale, analiza produselor activității.

Bibliografie:
– Ministerul Educației Naţionale – Programa școlară pentru Clasa a II-a, 2013
Întâlnirea de dimineaţă
Data : 16 ianuarie 2019
Clasa : a II-a B - Step by Step
Scopul: Formarea capacităţii de exprimare orală şi de relaţionare în cadrul grupului
Obiective:
O1- Să completeze calendarul naturii, respectând simbolurile şi succesiunea zilelor
O2 - Să identifice emoțiile și modalități de stăpânire a emoțiilor negative
O3- Să desprindă informaţii de detaliu din mesaj și textul lecturat
O4- Să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date
O5- Să participe la rezolvarea sarcinilor de lucru din mesaj
O6- Să manifeste iniţiativă, interes şi o atitudine degajată în comunicarea cu
persoanele cunoscute ( colegi, învăţătoare)
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, jocul, cântece
Mijloace de învăţământ: mesajul zilei, agenda zilei, calendar, planşe, ppt, videoclip,
Mod de organizare: activitate frontală, activitate în echipe

Noutăţi
Mesajul zilei
Bună dimineața, copii înfrigurați!

1. Prin zăpadă am venit


Și ..... mă simt!
Ce emoție îți transmite anotimpul iarna?

2. Gândurile rele vreau să le risipesc,


Emoțiile să le controlez
Și să -nvăț să mă calmez.
Cum îmi controlez emoțiile negative?

3. Caută și descoperă cuvinte.


V C I N C A N T A R E U M
I K A M U Z A M E N T R O
H L R E L A X A R E Z I L
K E N T U Z I A S M N A J
I B A D M I R A R E P R A

4. Citește fragmentul și descoperă imaginea potrivită. Atașează fiecărei imagini 3 emoții.

BUCURIA
5. În text sunt: fragmente
dialoguri
nume de copii

6. Matei și Tudoriță au plecat spre derdeluș. Pe costișă se bucurau de săniuș de 3 ori mai
mulți băieți. Câți băieți se dau acum cu sania?
Agenda zilei
8 - 850 Întâlnirea de dimineaţă
9 -1130 Activităţi la centre:
 CLR – Iarna după Mihail Sadoveanu
Exerciţii aplicative pe text
 MEM –
Înmulțirea numerelor naturale când unul dintre factori este 3
 DP – Emoții – Îmi stăpânesc emoțiile
 AVAP – Iarna- colaj; machetă
1130 – 1230 Evaluare parțială
1230-13 Pauza de prânz și de relaxare
1310-1340 Intervenţii individualizate
1340-15 Proiectul Iarna
CONŢINUTUL OBIECTIVE
ACTIVITATEA DIDACTICĂ CONCEPEREA, ORGANIZAREA ŞI METODE ŞI FEED-BACK
INSTRUIRII OPERAȚIONALE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PROCEDEE (EVALUARE)
Întâlnirea de
Momentul dimineaţă
noutăţilor Să împărtăşească colegilor Noutăţi : Conversaţia Aprecieri
noutăţile pe care le au. Elevii înscrişi îşi vor expune noutăţile şi vor răspunde la verbale
Să formuleze clar şi corect eventualele întrebări adresate de colegi. Cântec
enunţuri verbale potrivite Cântec: Fulgi de nea
unor situaţii date

Completarea Să intuiască data. Calendarul zilei: Aprecieri


calendarului Să marcheze data şi vremea Ghidaţi de învăţătoare, elevii completează calendarul Conversaţia verbale
pe calendar. lunii ianuarie cu data corespunzătoare şi starea vremii;

Prezentarea Să se familiarizeze cu Agenda zilei :


agendei zilei agenda zilei. Învăţătorul prezintă elevilor agenda zilei. Conversaţia Aprecieri
verbale
Agenda zilei
8-9: Întâlnirea de dimineaţă
9-1130: Activităţi la centre (CLR, MEM, AVAP)
1130-1230 : Evaluare
1230-13: Pauza de masă şi de recreere
1310-1340: Jocuri în aer liber
1340-15: Proiectul Iarna

Mesajul zilei: Să identifice emoții și Mesajul zilei:


sentimente transmise de Mesajul zilei debutează cu un videoclip. Conversaţia Aprecieri
Captarea atenției anotimpul iarna Cu ajutorul videoproiectorului se realizează captarea verbale
Să indice soluții pentru atenţiei printr-un filmuleţ ce prezintă nişte copii care se Vizionarea
stăpânirea emoțiilor dau pe derdeluş, iar elevii trebuie să deducă despre ce va videoclipului
negative fi lecţia de azi.
Copiii trebuie să descopere sarcina ascunsă în plicuri, să
citească cerința și să o rezolve.

Sarcina 1:
Prin zăpadă am venit
Și ..... mă simt! Conversația
Ce emoție îți transmite anotimpul iarna?
Sarcina 2
Gândurile rele vreau să le risipesc,
Evaluarea la Scaunul Autorului
Învăţătorul va urmări :

CLR -LECTURĂ
 Citirea corectă , coerentă, conştientă şi expresivă
 Corectitudinea exprimării orale

Obiective
 Să citească conștient și expresiv, cu intonația impusă de semnele de punctuație
 Să alcătuiască enunțuri cu cuvintele noi
 Să descopere mesajul textului lecturat
 Să indice tipul textului lecturat

Modalităţi de evaluare :
 Se citeşte câte două enunțuri cu voce tare. Se explică eventualele cuvinte necunoscute. Se argumentează de ce este un text literar narativ

CLR- SCRIERE :
 Scrierea corectă şi lizibilă a cuvintelor şi propoziţiilor
Obiective
 Să scrie lizibil şi caligrafic enunţurile
 Să formuleze corect întrebări pe baza textului citit
 Să răspundă corect, în propoziție întrebărilor formulate
 Să realizeze un proiect pe un subiect dat

Modalităţi de evaluare :
 Se evidenţiază copiii care au scris foarte frumos şi caligrafic. Se apreciază lucrările realizate și se finalizează cartea Farmecul Iernii

MEM :
 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
 Rezolvarea corectă a exerciţiilor , rezolvarea corectă a problemei

Obiective :
 Să completeze înmulțirile cu 3, să reprezinte grafic înmulțirile,
 Să efectueze corect operaţiile corespunzătoare expresiilor de... ori mai mari / de ...ori mai multe, înmulțit cu..., mărește de ...ori, întreitul,
Modalităţi de evaluare :
 Se evidenţiază copiii care au scris foarte frumos, caligrafic, corect
DP
 Cunoaşterea şi identificarea emoțiilor pozitive și negative
 Conoașterea și folosirea unor soluții pentru stăpânirea emoțiilor negative

Obiective :
 Să conștientizeze importanța stăpânirii emoțiilor negative

Modalităţi de evaluare :
 Se evidenţiază alegerile făcute

ARTE :
 Modul de realizare al lucrărilor

Obiective
 Să respecte etapele de lucru
 Să asambleze părţile componente ale lucrării, folosind etapele de lucru
 Să folosească în mod economic resursele (timp, spaţiu, instrumente de lucru) pentru realizarea unei sarcini;

Modalităţi de evaluare :
 Se apreciază lucrările realizate
Sarcini la centre
CENTRUL DE LECTURĂ CENTRUL DE MATEMATICĂ
16.01.2019
16.01.2019 Înmulțirea nr. naturale cu 3
Iarna
1. Completează cu rezultatele potrivite: ( Anexa 5)
după Mihail Sadoveanu 2. Se dau înmulțirile:
1. Citește și transcrie pe caietul C1 trei lucruri despre a) 2x5 c) 3x7
b) 3x4 d) 2x 8 Model:
autor.( Anexa 1A)

2. Transcrie și completează, folosindu-te de jetoanele de pe Reprezintă pe caiet aceste operații prin colorarea pătrățelelor.
masă.
3. Lipește pe caiet căsuța. Deschide ferestrele căsuței și scrie
3. Vocabular și enunțuri rezultatul corespunzător fiecărei înmulțiri. ( Anexa 6)

4. Descoperă bucuria băiatului 4. În caietul elevului rezolvă :


 de la pag. 56 ex. 1 de la Exersez
 de la pag. 57 ex. 2,3,4,5
Ai terminat? Felicitări! Treci la următorul nivel!  de la pag 57 problema 6 -pe caietul C1 cu plan de
Nivelul campionilor! Dă cu zarul! Ai căștigat o fișă surpriză! rezolvare
( Anexa 1B)
Ai terminat? Felicitări! Treci la următorul nivel!
Nivelul campionilor ( Anexa 7)

CENTRUL DE SCRIERE CENTRUL DE ARTE

16.01.2019 16.01.2019

Iarna Iarna

după Mihail Sadoveanu  Alege o culoare. Citește și rezolvă problema de pe cartonaș.

Muncă în grup  Colorează și decupează ceea ce îți indică problema.

1. Realizați în grup un proiect cu tema scrisă pe bilet.  Macheta „Bucuriile iernii”


( Anexa 4) – Cartea „Farmecul iernii”
Muncă individuală

2. Formulează cinci întrebări în legătură cu textul citit.


( Anexa 3)
3. Răspunde în scris la fiecare întrebare.

4. Rezolvă pe caiet jocul de la pag. 60 din manual


 Sarcinile copilului cu CES sunt diferențiate ( Anexa 9)

S-ar putea să vă placă și