Sunteți pe pagina 1din 92

I-1.

VI
I-1.
62

VI
II-1.
78

VI
II-1.
81

VI
II-1.
82

I
X-1.
83

I
X-1.
85

X-1.
95

I
I

I
I

I
II

I
V

VI

VI

VI

3.
0-3.
1

VI
I

4.
1
Cupr
insTEHNI
C
Si
stemedef
ixar
e Fi
xăr
ichi
mice-Supor
țipent
ruț
evișicabl
uri Cupr
insTEHNIC

El
ement
edef
i
xar
epent
ruf
ixăr
ichi
mice-Cont
inuar
e Col
i
ere

Prezoanecuvârft
eșit2x45o șicap Colier
epent
ruf
urt
un;
cucephexagonal,pentr
uf i
xăr i 2.
26 bandă10x0.8mm; 2.
32
chimice,oț
eli
noxi
dabilA2-50 șurubM6

Prezoanecuvâr
fdreptșicapplat, Col
ierdinoțelgal
vani
zatpent
ruf
urt
un
pent
r ufi
xăr
ichi
mice,oț
elzincatgr
.8.
8 2.
27 deî
naltătensiune 2.
32

Prezoanecuvâr fdreptșicappl
at,
Br
ide
pentrufi
xărichimice, 2.
27
oțeli
noxidabilA4-70

Br
ideușoar
e 2.
33
SUPORȚIPENTRU ȚEVIȘICABLURI
Col
i
ere Br
idăst
andar
drapi
dă 2.
33

Col
ierst
andar
d-bandă20x2.
0mm 2.
28
Br
idăder
eți
ner
est
andar
d 2.
33

Setcol
ierst
andar
d+di
blu
10x50mm 2.
28
Br
idăst
andar
d 2.
33
Col
ierst
andar
dcuprot
ecț
ie
decauci
uc-bandă20x2.
0mm 2.
28
Supor
ții
ndi
vidual
i 2.
33

Setcol
ierst
andardcupr
otecț
ie
decauciuc+dibl
u 10x50mm 2.
28
Si
stemedesusț
iner
eșif
ixar
epent
rucol
i
ere

Setcol
ierpent
rugaze+di
blu
-bandă20x15mm 2.
28 Și
nedemont
ajper
for
ate 2.
35

Col
ierM6pent
ruț
evidi
ncupr
u 2.
29 Consol
esupor
t 2.
35

Col
ierușor-bandă20x1.
5mm;
pi
uli
țăM8 2.
29 Supor
țideși
nă 2.
35

Col
iergr
eu-bandă25x2.
5mm 2.
29 Pl
ăcuț
edef
ixar
e 2.
35

Col
ierr
anf
orsat-bandă20x2.
00mm;
pi
uli
țăM10 2.
29 Br
ide 2.
35

Col
iergr
eucupr
otecț
iedecauci
uc 2.
29 Șai
bedr
ept
unghi
ular
e 2.
35

Col
ierspeci
alcupr
otecț
iedecauci
uc 2.
30 Pr
ezoanesudat
e 2.
36

Col
ierrapi
dst
andar
dcupr
otecț
ie
decauciuc 2.
30 Pl
acăunghi
ular
ădel
egat
ură 2.
36

Col
ierrapi
dgr
eucupr
otecț
ie
decauciuc 2.
30 Pl
acădesuspendar
e 2.
36

Col
ierrapi
dușorcuprot
ecți
e
decauciuc-bandă20x1.0mm 2.
30 Supor
tsusț
iner
e”V” 2.
36

Suporț
ipent
ruprinderepegri
ndăcu
Col
ierdubl
uor
izont
al 2.
30 gaur
ălipsă( )/f
ilet
atămet
ric(M) 2.
36

Col
ierdubl
uver
ti
cal 2.
30
Supor
ți

Supor
țicubaza25mm pent
ru
Col
ierdubl
uor
izont
alcupr
otecț
ie și
nă25mm 2.
38
decauci
uc 2.
30

Supor
țicubaza20mm pent
ru
și
nă20mm 2.
38
Col
iert
ip30 2.
31

Supor
țicl
ippent
ruși
nă20mm 2.
38
Col
iert
ip32 2.
31

Supor
țicl
ipdubl
upent
ruși
nă20mm 2.
38
Col
iert
ip22 2.
31

Consol
epent
ruaercondi
ți
onat 2.
38
Col
ier
e”U”pent
ruț
evi 2.
32
Si
stemedef
ixar
e St
ruct
uridi
nlemn -Acoper
ișur
i|Cui
e Cupr
insTEHNIC

Pi
esedeî
mbi
nar
eșiancor
are-Cont
inuar
e Supor
țidest
âlp

Pi
esădeîmbi
nar
epent
rugr
indă
ar
ti
cul
ată”W” 2.
49 Pi
cioar
edest
âlppent
rubat
ere 2.
53

Cui
eșișai
be”
BULLDOG”
Ancor
ăpent
rubet
on 2.
49

Cui
ecr
est
ate-DI
N1052 2.
54
Ancor
ă”H” 2.
49

Cui
ecăpr
ior-DI
N1052 2.
54
Șai
be”U” 2.
49

Șai
be”BULLDOG”cudant
ură
si
mplă 2.
54
Supor
țidest
âlp

Șai
be”BULLDOG”cudant
ură
Papucder
eazem ”B” 2.
50 dubl
ă 2.
54

Papucder
eazem ”D” 2.
50
ACOPERIȘURI|CUIE
Șur
ubur
i
Papucder
eazem ”DK” 2.
50
Șurubautofi
let
antcucaphexagonal
,

elzincat 2.
55

Papucder
eazem ”I
” 2.
50
Șurubautofor
antcucaphexagonal
,

elzincatsauvopsi
t 2.
55

Papucder
eazem ”I
S/I
SB” 2.
50 Șurubautofor
antcucaphexagonal
,
forma” K”-DI
N7504, 2.
56
oțelzi
ncatsauvopsi
t

Papucder
eazem ”I
F” 2.
50 Șurubautofor
antcucaphexagonal
redusșișai
băcauciucat
ă 16mm, 2.
56
oțelzi
ncat

Papucder
eazem ”I
S” 2.
51 Șur ubautofor
antcucaphexagonal
șișaibăcauciucat
ă 14mm pent r
u
prinderepesuportmetal
ic, 2.
57
oțelzincatsauvopsi
t

Papucder
eazem ”I
SB” 2.
51 Șur ubautofor
antcucaphexagonal
șișaibăcauciucat
ă 14mm pent r
u
prinderepeconstrucț
iidel
emn, 2.
57
oțelzincatsauvopsit

Papucder
eazem r
egl
abi
l-Var
io”D” 2.
51 Șurubautof
orantcucaphexagonalși
șai
băcauciucat
ă 16mm pent ru 2.
57
pri
nderepesuportmetal
ic,oț
elzi
ncat

Papucder
eazem r
egl
abi
l-Var
io”DB” 2.
51
Șurubaut
oforantcucaphexagonal
șișai
bădinInoxA2+EPDM 2.
58

Papucder
eazem r
egl
abi
l-Var
io”I
” 2.
51 Șurubaut
ofor
antcucapspecial
”PLAT+ȘAIBĂ”,oț
elzi
ncatsau 2.
58
vopsi
t

Papucder
eazem r
egl
abi
l-Var
io”I
B” 2.
51
Șur
ubaut
ofor
antcucaphexagonal
,
f
orma”K”-DI
N7504,InoxA2 2.
58

Papucdereazem r
egl
abi
l
-Vari
o”TBV”
2.
52
Șurubaut
oforantcucaphexagonal
,
BIMETALșișaibăInoxA2+EPDM 2.
59
Papucdereazem r
egl
abi
l
-Vari
o”DV80” 2.
52
Șurubpent
rupanour
isandwi
chcu
șai
băcauci
ucată 16mm,oțelzi
ncat 2.
59
Papucdereazem r
egl
abi
l
-Vari
o”DKV400” 2.
52
Șurubautof
orantpent
rufibr
ociment
cușaibă”Umbrelă”di
ncauciucpent r
u 2.
59
pri
nderepesuportmetal
ic,oțelzi
ncat

Papucider
eazem r
egl
abi
li
PB80șiPS80 2.
52
Șurubpentrupanour
isandwi
ch,

elzincat 2.
59

Papucider
eazem TB 2.
52
Șurubcucapacit
atemaredegăuri
re
pentrupanour
isandwi
ch,cușai
bă 16mm, 2.
59
oțelzi
ncat

Ancor
ă”U”cupl
acădebază 2.
53
Șurubautof
orantpentr
ufibroci
ment
cușaibă”Umbrelă”dincauciucpentr
u 2.
59
pri
nderepesuportdinlemn,oțelzi
ncat
Ancor
ădest
âlp”H” 2.
53
Șurubcucapacit
atemaredegăuri
re
pentr
upanourisandwi
ch,oț
elzi
ncat 2.
59
Ancor
ădest
âlp”HB” 2.
53
Si
stemedef
ixar
e Accesor
iiar
mar
ebet
on -Accesor
iiconst
rucț
ii Cupr
insTEHNIC

Șur
ubur
i Cui
e

Șurubaut
ofi
let
antcucaphexagonal
șipar
teci
li
ndri
că,oț
elzi
ncat 2.
60 Cui
est
riat
e,zi
ncat
e 2.
65

Șurub”PAL”cucaphexagonal
,

elzincatsauvopsi
t 2.
60 Cui
espi
ral
ate,zi
ncat
e 2.
65

Șurubcucaphexagonalpent
ru Cuiepent
rur
ame,t
rat
atet
ermi
c,
pri
ndereî
nbeton,oț
elzi
ncat 2.
60 zi
ncate 2.
65

Ti
j
e Cui
e”Super
”tr
atat
eter
mic 2.
65

Ti
jăpent
rupr
inder
eacoper
iș,

elzi
ncat 2.
61
Cui
eor
nament
alecol
orat
e 2.
65

Ti
jădubl
ăpent
rupr
inder
eacoper
iș,

elzi
ncat 2.
62
Agăț
ător
ipent
rut
abl
our
i 2.
65

Șai
be,gar
nit
uri
,căpăcel
e
ACCESORIIARMAREBETON
Șai
băr
omboidal
ăcugar ni
tur
ă
di
npol
iet
il
enăexpandat
ă 2.
62
Di
stanț
ier
e

Șai
băcauci
ucat
ădeet
anșar
eEPDM 2.
62 Di
stanț
ier”Cl
ampf
ix” 2.
66

Gar
nit
ură”Umbr
elă”( 25mm) 2.
63 Di
stanț
ier”Uni
fi
x” 2.
66

Căpăcel
epent
rușur
ubur
icu
capHex8mm și10mm 2.
63 Di
stanț
iert
ubul
ardi
nPVC 2.
66

Șai
bedecoamă,săr
it
oar
e Di
stanț
ier”Mul
ti
fi
x” 2.
66

Sări
torpentruacoper
ișcugar
nit
ură
di
npol i
eti
lenă 2.
63
Di
stanț
ier”Mi
nif
ix” 2.
66

Șai
bădecoamăcugar
nitur
ă
di
ncauci
ucEPDM,mări
mea15 2.
63
Condef
ixar
e 2.
66
Șai
bădecoamăcugar
nitur
ă
di
ncauci
ucEPDM,mări
mea20 2.
63
Dopdi
nPVC 2.
66

Șai
bădecoamăcugar
nitur
ă
di
ncauci
ucEPDM,mări
mea25 2.
63
Pr
ofi
l
e

Șai
bădecoamăcugar
nitur
ă
di
ncauci
ucEPDM,mări
mea30 2.
64 Pr
ofi
ltr
iunghi
ular 2.
66

Șai
bădecoamăcugar
nitur
ă
2.
64
ACCESORIICONSTRUCȚII
di
ncauci
ucEPDM,mări
mea40

Si
stemepent
rucabl
urimet
ali
ceșil
anț
uri
Șai
bădecoamăcur
bat
ă 2.
64
Ochideblocar
eti
p1-DI
N5299,

elzincat
2.
67

Șai
bădecoamăort
ogonal
ăcur
bat
ă
cugar
nit
urădi
ncauci
ucEPDM 2.
64
Ochideblocar
eti
p3-DI
N5299,

elzincat 2.
67

Cui
e
Ochider
idi
care-veri
ga”D”,
t
ipcomerci
al,oț
elzi
ncat 2.
67
Cui
epent
rubet
on 2.
65

Ochideridi
care-veriga”D”,
bol
țfi
let
at,oțelzi
ncatlacal
d 2.
67
Cui
ecușai
bă 15mm,pent
rubet
on 2.
65

Ochideridicar
eti
p2-DI
N5287,

elnichelat 2.
67
Cui
e”L”pent
rubet
on 2.
65

Ochider
idi
car
eti
p4,oț
elzi
ncat 2.
67
Cui
ebol
țfi
let
ate 2.
65

Ochider
idi
care-veri
găarc,
t
ipcomerci
al,oț
elzi
ncat 2.
67
Cui
ebol
țst
andar
d 2.
65

V
I
II
Si
stemedef
ixar
e Accesor
iiconst
rucț
ii Cupr
insTEHNIC

Si
st
emepent
ruc
abl
urimet
ali
ceșil
anț
uri-Cont
inuar
e Accesor
iipent
ruf
erest
reșiuși

Ochider
idi
care-veri
gă”D”, Lanț
uridi
noț
elcuî
ncui
etoar
e
DI
N82101,oțelzi
ncat 2.
67 pent
ruușă 2.
70

Ochil
anț
,oț
elzi
ncat 2.
68 Si
gur
anț
epent
ruușă 2.
70

Cil
indr
iidesi
gur
anț
ăEur
oKr
aft
,
Î
nti
nzăt
oar
edef
ir
,oț
elcr
omatgal
ben 2.
68 30-30mm 2.
70

Î
nti
nzăt
oar
ecomer
cial
ecâr
li
g-ochi
,

elzi
ncat 2.
68 Rozet
ăpent
ruci
li
ndr
iidesi
gur
anț
ă 2.
70

Î
nti
nzăt
oar
ecomer
cial
eochi-ochi
, Cârl
igdevântpent
ruf
erest
re,

elzi
ncat 2.
68 gal
vanizat 2.
70

Î
nti
nzăt
oar
ecomer
cial
ecâr
li
g-câr
li
g,

elzi
ncat 2.
68 Lacăt
eKRAFT 2.
70

Î
nti
nzătoarecomer
cial
ecâr
li
g-ochi
,

elinoxidabi
l 2.
68 Bal
amal
eapl
icat
epent
ruuși 2.
70

Î
nti
nzătoarecomer
cial
eochi-ochi
,

elinoxidabi
l 2.
68 Bal
amal
ebandă,oț
elal
ămi
t 2.
71

Î
nti
nzătoarecomer
cial
ecâr
li
g-câr
li
g,

elinoxidabi
l 2.
68 Bal
amal
ecușt
if
t,oț
elzi
ncat 2.
71

Cl
emesimplepent
rucabl
urimet
ali
ce
detr
acț
iune 2.
68 Bal
amal
especi
ale3mm,oț
elzi
ncat 2.
71

Cl
emedublepent
rucabl
urimet
ali
ce Bal
amalear
uncăt
oar
e95,
o

detr
acț
iune 2.
68 oț
elni
chel
at 2.
71

Ac
cesor
iipent
rucabl
urimet
ali
ceșil
anț
uri Balamalesemiî
ngr
opat
epent
ru
ușișif
erestr
e 2.
71

Cl
emedepr esar
est
andar
d,
EN13411-
3 2.
69
Bal
amal
est
ilcu2t
ij
e,pent
rumobi
lă 2.
71

Car
abi
net
ip1,oț
elni
chel
at 2.
69
Balamal
eci
li
ndr
icecu2t
ij
e,
pentr
umobil
ă 2.
71

Ochidel
egăt
ură,oț
elni
chel
at 2.
69
Bal
amal
epent
rusudar
e,oț
el 2.
71

Cl
ipsuripent
rucabl
urimet
ali
ce
detracț
iune 2.
69
Bal
amalecuarc,

elzi
ncat/al
ămit 2.
71

Car
abi
net
ip2,oț
elni
chel
at 2.
69
Amor
tizorpneumat
icpent
ruușă 2.
72

Car
abi
net
ip3,oț
elni
chel
at 2.
69
Opr
itordeușădi
ninox,pent
rupodea 2.
72

Pal
anecuoroat
ădi
nnai
lon,

elzi
ncat 2.
69
Opri
tordeușă,capr
otund,
pent
rupodea 2.
72

Ochidecabl
u,DI
N6899 2.
69
Zăvordeușă 2.
72

Car
abi
net
ip4,DI
N5287,oț
elni
chel
at 2.
69
Zăvoareapli
cat
e,cupi
edi
că,
oțelzi
ncat
,pentr
uuși 2.
72
Pal
anecudouăr
oțidi
nnai
lon,

elzi
ncat 2.
69
Zăvoareapli
cat
e,cut
ij
ădr
eapt
ă,
oțelzi
ncat
,pentr
uuși 2.
72

Acc
esor
iipent
ruf
erest
reșiuși
Zăvoar
epentrumobi
li
er,25mm,
al
amăni chel
ată 2.
72
Vi
zoar
edi
nal
amă, 14mm 2.
70

Zăvoar
epent
rumobi
li
er,25mm,
al
amăpoli
sat
ă 2.
72
Rozet
eobtur
atoar
edi
nal
amă
pent
ruvi
zoare 2.
70

Și
nedegl
isar
e 2.
72
Lanț
uridi
nal
amăpent
ruușă 2.
70
Si
stemedef
ixar
e Accesor
iiconst
rucț
ii-Bl
ist
ere Cupr
insTEHNIC

Acc
esor
iipent
ruf
erest
reșiuși-Cont
inuar
e BLISTERE

Consol
edi
noț
elpr
esat
,al
blăcui
t 2.
72 Di
blust
andar
d(Eur
odi
blu)-pol
iet
il
enă 3.
4

Combinaț
iest
andar
d-di
blust
andar
d
Accesor
iimet
ali
ce +hol
zșurub 3.
4

Di
blur
imul
ti
scopcugul
er 3.
4
Col
ierdeî
nti
nder
e 2.
73

Combinaț
iemul
ti
scop-di
blumul
ti
scop
+hol
zșurub 3.
4
Î
nti
nzăt
ordef
ir 2.
73
Di
blupent
rugi
ps-
car
ton 3.
4
Doppent
rugar
dur
i 2.
73
Combinaț
iepentr
ufi
xăr
iadânci-
di
blu+holzșur
ub 3.
4

Col
ierpent
rugar
dur
i 2.
73 Combinaț
iepentr
uconst
rucț
ii-
di
blu+holzșur
ub 3.
4

Set
uripent
rufi
xarerapi

Capacdef
ixar
epent
rugar
dur
i 2.
73 di
blucucapteșit+cui(
Nagel
dübe) 3.
4

Combi
naț
iepentr
ufi
xăr
igr
ee
di
bupentr
ufixăr
igr
ee+hozșur
ubD N571 3.
4
Șur
ubdet
ensi
onar
e 2.
73

sodi
bupent
rupoi
sti
ren 3.
4
Lanț
uri

Lanț
urist
andard,zal
escur
te, Di
bur
ipent
rupăci 3.
4
ti
p766-zincat
e 2.
73
Set
uridefixar
e-dibust
andar
d
+hoz șur
ub” ochi
” 3.
4
Lanț
urist
andard,zal
elungi
,
ti
p763-zincat
e 2.
73
Set
uridefixar
e-dibust
andar
d
+hoz șur
ub” câri
g” 3.
4
Cabl
uridet
racț
iune
Set
uridefixar
e-di
bust
andar
d
+hoz șur
ub” L” 3.
4
Cabl
urizi
ncat
e 2.
74 Setur
idefixar
e”HEX”
dibustandard+hozșur
ubcucapHEX 3.
4
șișai

Cabl
urizi
ncat
eacoper
itecuPVC
t
ranspar
ent 2.
74 Set
uridefixar
e”Pr
ezon”
di
bust andard+pr
ezonpent
ru emn 3.
4

Cabl
urii
nox 2.
74 Setdef
ixar
epent
ruWC 3.
5

Setdef
ixar
epent
ruogi
ndă 3.
5

Setdef
ixar
epent
ruboier 3.
5

Setdef
ixar
epent
ruchi
uvet
ă 3.
5

Setdef
ixar
epent
ruet
ajer
ă 3.
5

Opr
itorpent
ruușă 3.
5

Pi
uiț
ăexpandabiădi
noț
e,pent
rubet
on 3.
5

Piui
țăexpandabiădinaamă,
pent
rumarmur ă,gr
esi
esaubet
on 3.
5

Supor
t”Ci
p”pent
rucabur
i 3.
5

Coierpent
rufur
tundi
noțe gavani
zat
Bandă10x0.8mm;ȘurubM6 3.
5

Agăț
ător
ipent
rut
abour
i 3.
5

Ochide egăt
ură,ni
cheat 3.
5

Car
abi
nedi
noț
e,ni
cheat
e 3.
5

Ochidebocar
e 3.
5

V
I
II
II
www.
rocast
.ro - shop@r
ocast
.ro

I
X
Fixări

ROCAST oferă o gamă largă de elemente şi sisteme de fixare care permit practic soluţionarea
oricărei probleme de fixare. Pentru obţinerea rezultatelor optime se impune o alegere atentă a
soluţiei de fixare
Sugestii pentru alegerea soluţiei optime de fixare:

DIBLURI CONEXPANDURI FIXĂRI CHIMICE

Se utilizează pentru beton şi pentru zidărie. Se utilizează pentru fixări în beton. Calitatea Se utilizează atât pentru beton cât şi pentru
betonului influenţează decisiv calitatea fixării zidărie; Se obţin fixări de siguranţă
Pentru zidărie cu goluri sau BCA sunt Utilizarea conexpandurilor este recomandată
recomandate diblurile multiscop; pentru fixări mai grele decât cele suportate de În multe cazuri. fixările chimice sunt mai ieftine
dibluri. decât fixările tradiţionale
Fixările rapide. cunoscute şi sub denumirea de
“dibluri cui” (nagel dubel) sunt recomandate în Conexpandurile INDEX sunt certificate E A
lucrările în care se doreşte o fixare de calitate (European Technical Approval)
cu costuri reduse ale manoperei;

Fixările adânci se utilizează pentru pereţii din


cărămidă sau cu un strat gros de tencuială.

La alegerea soluţiei de fixare, pe lângă materialul în care se doreşte realizarea fixării, importantă
este şi valoarea sarcinii ce trebuie susţinută. În tabelul următor sunt prezentate valorile orientative
ale sarcinii maxime admise pentru diverse soluţii de fixare.

Valorile capacităţii maxime de încărcare pe tipuri de fixăr


Capacitatea maximă de încărcare - kN (1kN ≈ 100 KgF)
Dimensiuni <0.5 0.5 -1 1-2 2-5 5 - 10 >10 fixare nerecomandat
Tipul fixări Element de fixar
(mm)
BCA Cărămizi alveolare Cărămizi pline Beton B15 Beton B30
5 0.15 0.17 0.17
6 0.03 0.23 0.25 0.25
8 0.05 0.37 0.41 0.41
Diblu standard 10 0.10 0.60 0.72 0.72
12 0.17 0.30 0.90 1.12 1.12
14 0.25 0.50 1.10 1.40 1.40
16 0.30 0.70 1.20 1.60 1.60
Fixări cu dibluri 6 0.06 0.14 0.28 0.30 0.30
Diblu multiscop 8 0.10 0.22 0.40 0.55 0.55
10 0.35 0.45 0.62 0.75 0.75
5 0.04 0.09 0.20 0.22 0.22
Fixări rapide; Fixări 6 0.05 0.11 0.24 0.28 0.28
pentru construcţii 8 0.10 0.20 0.34 0.38 0.38
10 0.14 0.28 0.60 0.68 0.68
Fixări adânci 10 0.20 0.32 0.65 0.78 0.78
M 5 x 60 0.35 0.51
M 6 x 80 1.00 1.50
M 8 x 100 1.40 2.00
M10 x 120 1.75 2.50
Conexpand clasic
M12 x 120 2.40 3.50
M16 x 250 9.00 13.00
M20 x 300 14.00 20.00
Fixări cu conexpanduri M24 x 300 16.00 24.00
M 8 1.00 1.50
M 10 1.75 2.50
M 12 2.40 3.50
Conexpand bolţ
M 16 4.00 6.00
M 20 5.00 9.00
M 24 9.00 13.00
M 8 3.00 4.00
M 10 5.00 7.00
M 12 7.00 10.00
Fixări cu fiol M 16 10.00 15.00
M 20 19.00 27.00
M 24 26.00 37.00
M 30 42.00 60.00
Fixări chimice M 6 0.40 1.20* 1.00 1.70 2.50
M 8 0.40 1.20* 1.20 3.40 4.80
M 10 0.60 1.40* 1.50 4.30 6.20
M 12 0.60 1.60* 1.80 6.60 9.50
Fixări prin injecţie
M 16 2.00* 2.00 9.00 13.00
M 20 3.50 15.00 22.00
M 24 5.00 24.00 34.00
M 30 40.00 58.00
Aceste valori sunt orientative şi se pot utiliza în vederea alegerii soluţiei de
fixare. Pentru fixări grele este recomandată utilizarea fixăril chimice pentru * cu manşon de protecţie
care oferim garanţii şi metodologie de calcul.

2.1
Organe
Fixăride
cuasamblare
dibluri

Dibluri și combinații

Dibluri standard (Eurodiblu) Combinații standard (diblu standard + holzșurub)

(Ø x L)diblu Øșurub Ambalare €/100 buc. Cod articol Ø diblu (Ø x L)șurub Ambalare €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) tip buc. (mm) (mm) tip buc.
5 x 25 2.5 - 3.5 S 500 0.30 AA.01005025S 5 3.5 x 30 S 500 0.89 AA.01105035S
6 x 30 4.0 - 4.5 S 500 0.32 AA.01006030S 6 4.0 x 35 S 500 1.18 AA.01106040S
8 x 40 4.5 - 6.0 S 250 0.70 AA.01008040S 8 5.0 x 45 S 250 2.27 AA.01108050S
10 x 50 6.0 - 8.0 S 250 1.20 AA.01010050S 10 6.0 x 60 S 250 4.27 AA.01110060S
12 x 60 8.0 - 10.0 S 100 4.85 AA.01012060S
14 x 75 10.0 - 12.0 S 25 6.25 AA.01014075S
16 x 80 12.0 - 14.0 S 25 13.21 AA.01016080S

Dibluri multiscop Combinații multiscop (diblu multiscop + holzșurub)

cu guler fără guler

(Ø x L)diblu Øșurub Ambalare €/100 buc. Cod articol Ø diblu (Ø x L)șurub Ambalare €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) tip buc. (mm) (mm) tip buc.
Cu guler 6 3.5 x 45 S 200 1.46 AA.02206035S
6 x 36 3.0 - 4.0 S 200 0.60 AA.02006036S 8 5.0 x 60 S 100 3.22 AA.02208050S
8 x 50 4.5 - 6.0 S 100 1.02 AA.02008050S 10 6.0 x 70 S 50 5.27 AA.02210060S
10 x 60 6.0 - 7.0 S 50 1.73 AA.02010060S
12 x 70 8.0 - 9.0 S 25 4.88 AA.02012070S
14 x 75 10.0 - 12.0 S 10 6.48 AA.02014075S
Fără guler
6 x 36 3.0 - 4.0 S 200 0.60 AA.02106036S
8 x 50 4.5 - 6.0 S 100 1.02 AA.02108050S
10 x 60 6.0 - 7.0 S 50 1.73 AA.02110060S
12 x 70 8.0 - 9.0 S 25 4.88 AA.02112070S
14 x 75 10.0 - 12.0 S 10 6.48 AA.02114075S

Combinații pentru fixări grele


Dibluri pentru fixări grele
(diblu pentru fixări grele + holzșurub DIN 571

(Ø x L)diblu Øșurub Ambalare €/100 buc. Cod articol Ødiblu (Ø x L)șurub Ambalare €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) tip buc. (mm) (mm) tip buc.
14 x 75 10 S 20 10.12 I.TCSO14080S 14 x 75 10 x 80 S 20 26.75 I.TCTB14080S
14 x 75 10 U 1 13.16 I.TCSO14080U 14 x 75 10 x 80 U 1 34.78 I.TCTB14080U
14 x 100 10 S 20 13.25 I.TCSO14100S 14 x 100 10 x 100 S 20 31.33 I.TCTB14100S
14 x 100 10 U 1 17.23 I.TCSO14100U 14 x 100 10 x 100 U 1 40.73 I.TCTB14100U
14 x 130 10 S 20 21.94 I.TCSO14130S 14 x 130 10 x 130 S 20 45.94 I.TCTB14130S
14 x 130 10 U 1 28.52 I.TCSO14130U 14 x 130 10 x 130 U 1 59.72 I.TCTB14130U
14 x 160 10 S 20 25.12 I.TCSO14160S 14 x 160 10 x 160 S 20 54.43 I.TCTB14160S
14 x 160 10 U 1 32.66 I.TCSO14160U 14 x 160 10 x 160 U 1 70.76 I.TCTB14160U
16 x 140 12 S 20 48.34 I.TCSO16140S 16 x 140 12 x 140 S 20 87.66 I.TCTB16140S
16 x 140 12 U 1 62.84 I.TCSO16140U 16 x 140 12 x 140 U 1 113.96 I.TCTB16140U
16 x 160 12 S 20 51.54 I.TCSO16160S 16 x 160 12 x 160 S 20 96.23 I.TCTB16160S
16 x 160 12 U 1 67.00 I.TCSO16160U 16 x 160 12 x 160 U 1 125.10 I.TCTB16160U
16 x 200 12 S 20 53.21 I.TCSO16200S 16 x 200 12 x 200 S 20 107.20 I.TCTB16200S
16 x 200 12 U 1 69.17 I.TCSO16200U 16 x 200 12 x 200 U 1 139.36 I.TCTB16200U
16 x 240 12 S 20 60.03 I.TCSO16240S 16 x 240 12 x 240 S 20 124.60 I.TCTB16240S
16 x 240 12 U 1 78.04 I.TCSO16240U 16 x 240 12 x 240 U 1 161.98 I.TCTB16240U

Combinații pentru construcții (diblu + holzșurub)


Ødiblu S*max Ambalare
€/100 buc. Cod articol
(mm) (mm)
tip buc.
5 x 30 10 S 100 1.24 AA.0405030S
5 x 40 20 S 100 1.25 AA.0405040S
5 x 50 30 S 100 1.68 AA.0405050S
6 x 40 10 S 100 1.44 AA.0406040S
6 x 60 20 S 100 1.92 AA.0406060S
8 x 60 15 S 100 3.11 AA.0408060S
8 x 80 35 S 100 3.90 AA.0408080S
8 x 100 55 S 100 5.08 AA.0408100S
8 x 120 75 S 100 6.32 AA.0408120S
8 x 140 95 S 100 8.61 AA.0408140S
10 x 85 40 S 50 16.18 AA.0410085S
10 x 105 60 S 50 18.28 AA.0410105S
10 x 120 75 S 50 20.18 AA.0410120S
10 x 140 95 S 50 24.02 AA.0410140S
10 x 160 120 S 50 31.27 AA.0410160S
* S max- grosimea maximă de fixar

2.2
2
Fixări cu dibluri

Dibluri și combinații
Combinații pentru fixări adânci (diblu + holzșurub
Se utilizează pentru fixări în pereți cu strat gros de material cu rezistență
incertă

(Ø x L)diblu S*max Ambalare €/100 buc. Cod articol


(mm) (mm) tip buc.
10 x 85 15 S 50 16.18 AA.04110085S
10 x 105 35 S 50 18.28 AA.04110105S
10 x 120 50 S 50 20.18 AA.04110120S
10 x 140 70 S 50 24.02 AA.04110140S
10 x 160 90 S 50 31.27 AA.04110160S
10 x 200 120 S 25 66.36 I.TC6A10200S

Combinație HEX lungă


(Ø x L)diblu (Ø x L)șurub S*max HEX Ambalare €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) (mm)
tip buc.
8 x 80 5 x 85 15 10 S 100 16.65 I.TC6E08080S
8 x 80 5 x 85 15 10 U 1 21.65 I.TC6E08080U
8 x 100 5 x 105 35 10 S 100 21.31 I.TC6E08100S
8 x 100 5 x 105 35 10 U 1 27.70 I.TC6E08100U
8 x 120 5 x 125 55 10 S 100 22.05 I.TC6E08120S
8 x 120 5 x 125 55 10 U 1 28.67 I.TC6E08120U
8 x 140 5 x 145 75 10 S 100 23.74 I.TC6E08140S
8 x 140 5 x 145 75 10 U 1 30.86 I.TC6E08140U
10 x 100 7 x 105 25 13 S 100 29.77 I.TC6E10100S
10 x 100 7 x 105 25 13 U 1 38.70 I.TC6E10100U
10 x 120 7 x 120 40 13 S 100 32.13 I.TC6E10120S
10 x 120 7 x 120 40 13 U 1 41.77 I.TC6E10120U
10 x 140 7 x 140 60 13 S 100 37.06 I.TC6E10140S
10 x 140 7 x 140 60 13 U 1 48.18 I.TC6E10140U
10 x 160 7 x 165 85 13 S 100 40.42 I.TC6E10160S
10 x 160 7 x 165 85 13 U 1 52.55 I.TC6E10160U
10 x 200 7 x 205 125 13 S 100 74.85 I.TC6E10200S
10 x 200 7 x 205 125 13 U 1 97.31 I.TC6E10200U

Dibluri pentru gips carton Dibluri “Skorpion” cu cap plat Dibluri “Skorpion” pentru cabluri

(Ø x L)diblu Øșurub Ambalare €/100 buc. Cod (Ø x L)diblu S*max Ambalare €/100 buc. Cod (Ø x L)diblu S*max Ambalare €/100 buc. Cod
(mm) (mm) articol (mm) (mm) articol (mm) (mm) articol
tip buc. tip buc. tip buc.
6 x 23 4.0 - 5.0 S 200 1.49 AA.03006023S 6 x 40 S 100 2.80 AA.03106040S 6 x 40 S 100 2.80 AA.03206040S
6 x 65 S 100 4.17 AA.03106065S Se livrează fără legătura de cablu

Dibluri metalice

(Ø x L)diblu Adâncime de Ambalare €/100 buc. Cod articol


(mm) găurire
(mm) tip buc.
5 x 30 38 S 100 2.52 I.TAME05030S
6 x 32 40 S 100 2.79 I.TAME06032S
8 x 38 50 S 100 4.26 I.TAME08038S
8 x 60 70 S 50 5.98 I.TAME08060S
10 x 60 70 S 50 6.90 I.TAME10060S

Dibluri pentru plăci

(Ø x L)diblu S Ambalare €/100 buc. Cod articol


(mm) (mm) tip buc.
10 x 40 4-12 S 100 4.37 I.ANCLA40S
10 x 47 15-19 S 100 4.81 I.ANCLA47S

Dibluri și combinații în cutii de plastic refolosibile


Dibluri standard Combinații cu dibluri standard
Componență Componență
€/cutie Cod Articol €/cutie Cod Articol
Diblu buc./cutie Combinație buc./cutie
Diblu Ø 5 300 Diblu Ø 5 + Hz 3.5 x 30 125
Diblu Ø 6 200 Diblu Ø 6 + Hz 4.0 x 35 75
3.39 AA.13BX0000 4.28 AA.13BX1000
Diblu Ø 8 90 Diblu Ø 8 + Hz 5.0 x 45 35
Diblu Ø10 50 Diblu Ø10 + Hz 6.0 x 60 20
Made
Made in
in G
G ermany
ermany Diblu Ø 5 1500 5.19 AA.13BX0005 Diblu Ø 5 + Hz 3.5 x 30 500 5.02 AA.13BX1005
Diblu Ø 6 900 3.48 AA.13BX0006 Diblu Ø 6 + Hz 4.0 x 35 300 4.17 AA.13BX1006
Diblu Ø 8 400 3.41 AA.13BX0008 Diblu Ø 8 + Hz 5.0 x 45 150 3.99 AA.13BX1008
Diblu Ø10 200 2.99 AA.13BX0010 Diblu Ø10 + Hz 6.0 x 60 75 3.79 AA.13BX1010
Diblu Ø12 100 5.39 AA.13BX0012
* Smax - grosimea maximă de fixare

2.3
Organe
Fixăride
cuasamblare
dibluri

Seturi de fixar

Seturi pentru fixare rapidă - Diblu + Cui (Nageldübel

Avantajele sistemelor de fixare rapidă


- găurirea se face simultan în ambele elemente care se îmbină;
- fixarea se realizează rapid, fără înșurubare, prin simpla introducere a
diblului și batere a cuiului;
- în cazul în care este necesară, demontarea se poate face prin
deșurubare.

cu diblu cu cap teșit cu diblu cu cap cilindric

(Ø x L)diblu S*max Ambalare (Ø x L)diblu S*max Ambalare


€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) (mm) (mm)
tip buc. tip buc.
5x 30 10 S 100 2.36 AA.05005030S 5 x 30 10 S 100 2.72 AA.05105030S
5x 40 20 S 100 2.56 AA.05005040S 5 x 40 20 S 100 3.20 AA.05105040S
5x 50 30 S 100 2.76 AA.05005050S 5 x 50 30 S 100 3.64 AA.05105050S
6x 40 10 S 100 2.84 AA.05006040S 6 x 40 10 S 100 3.70 AA.05106040S
6 x 50 20 S 100 4.38 AA.05106050S
6 x 60 20 S 100 3.96 AA.05006060S 6 x 60 30 S 100 4.70 AA.05106060S
6 x 75 30 S 100 5.27 AA.05006080S 6 x 75 45 S 100 5.79 AA.05106080S
8 x 60 15 S 100 5.65 AA.05008060S 8 x 60 15 S 100 6.73 AA.05108060S
8 x 80 35 S 100 6.77 AA.05008080S 8 x 80 35 S 100 7.51 AA.05108080S
8 x 100 55 S 100 7.87 AA.05008100S 8 x 100 55 S 100 9.03 AA.05108100S
8 x 120 75 S 100 10.01 AA.05008120S
8 x 140 95 S 100 13.80 AA.05008140S

Diblu - cui cap teșit Diblu - cui cap cilindric Diblu - cui inox cap teșit

(Ø x L) S*max Ambalare €/100 buc. Cod articol (Ø x L) S*max Ambalare (Ø x L) S*max Ambalare
€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
tip buc. tip buc. tip buc.
5 x 25 5 S 100 1.83 I.TCCA05025S 5 x 25 5 S 100 1.76 I.TCCC05025S 5 x 30 5 S 100 8.34 I.TCA205030S
5 x 30 5 S 100 1.98 I.TCCA05030S 5 x 30 5 S 100 2.05 I.TCCC05030S 6 x 40 10 S 100 12.54 I.TCA206040S
5 x 35 10 S 100 2.15 I.TCCA05035S 5 x 35 10 S 100 1.91 I.TCCC05035S 6 x 60 30 S 100 16.98 I.TCA206060S
5 x 50 20 S 100 2.46 I.TCCA05050S 5 x 50 20 S 100 2.89 I.TCCC05050S 8 x 60 20 S 100 27.12 I.TCA208060S
6 x 35 10 S 100 2.48 I.TCCA06035S 6 x 35 10 S 100 2.59 I.TCCC06035S 8 x 80 40 S 100 33.37 I.TCA208080S
6 x 40 15 S 100 2.74 I.TCCA06040S 6 x 40 15 S 100 2.70 I.TCCC06040S 8 x 100 60 S 100 40.02 I.TCA208100S
6 x 50 25 S 100 3.31 I.TCCA06050S 6 x 50 25 S 100 3.03 I.TCCC06050S
6 x 60 35 S 100 3.83 I.TCCA06060S 6 x 60 35 S 100 3.83 I.TCCC06060S
6 x 70 45 S 100 4.27 I.TCCA06070S 6 x 70 45 S 100 5.59 I.TCCC06070S
8 x 60 20 S 100 5.99 I.TCCA08060S 8 x 60 20 S 100 5.96 I.TCCC08060S
8 x 80 40 S 100 8.08 I.TCCA08080S 8 x 80 40 S 100 8.23 I.TCCC08080S
8 x 100 60 S 100 8.84 I.TCCA08100S 8 x 100 60 S 100 9.01 I.TCCC08100S
8 x 120 80 S 100 10.45 I.TCCA08120S 8 x 120 80 S 100 9.58 I.TCCC08120S
8 x 140 100 S 100 17.11 I.TCCA08140S 8 x 140 100 S 100 9.60 I.TCCC08140S

Seturi de fixare "INDEX

Dimensiuni Øorifici Ambalare


€/100 buc. Cod articol
(mm) (mm)
“L” tip buc.
“L”
M 4 x 40 9 S 100 16.26 I.IPAGR09S
“Cârlig” M 5 x 45 12 S 100 19.67 I.IPAGR12S
“Cârlig”
M 4 x 40 9 S 100 18.50 I.IPAGN09S
M 5 x 45 12 S 100 23.87 I.IPAGN12S
“Ochi” “Ochi”
M 4 x 40 9 S 100 18.91 I.IPAAR09S
M 5 x 45 12 S 100 25.16 I.IPAAR12S
Cu șurub Cu șurub
M 4 x 40 9 S 100 14.49 I.IPATO09S
M 5 x 45 12 S 100 16.41 I.IPATO12S
* Smax - grosimea maximă de fixare

2.4
4
Fixări cu dibluri

Seturi de fixar

Diblu standard + holzșurub ”Ochi” Diblu standard + holzșurub “Cârlig” Diblu standard + holzșurub “L”

d1 / d2 Ambalare d1 / d2 Ambalare d1 / d2 Ambalare


€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) (mm)
tip buc. tip buc. tip buc.
3/ 5 S 50 3.89 AA.08003005S 3/ 5 S 50 3.89 AA.08103005S 3/ 5 S 50 3.84 AA.08203005S
3/ 5 U 1 5.06 AA.08003005U 3/ 5 U 1 5.06 AA.08103005U 3/ 5 U 1 4.99 AA.08203005U
4/ 6 S 50 4.50 AA.08004006S 4/ 6 S 50 4.31 AA.08104006S 4/ 6 S 50 4.31 AA.08204006S
4/ 6 U 1 5.85 AA.08004006U 4/ 6 U 1 5.60 AA.08104006U 4/ 6 U 1 5.60 AA.08204006U
5/ 8 S 50 6.31 AA.08005008S 5/ 8 S 50 5.40 AA.08105008S 8 / 12 S 50 11.18 AA.08208012S
5/ 8 U 1 8.20 AA.08005008U 5/ 8 U 1 7.02 AA.08105008U 8 / 12 U 1 14.53 AA.08208012U
7 / 10 S 50 21.71 AA.08007010S 8 / 12 S 50 13.06 AA.08108012S
7 / 10 U 1 28.22 AA.08007010U 8 / 12 U 1 16.98 AA.08108012U
8 / 12 S 50 13.64 AA.08008012S 9 / 12 S 50 31.51 AA.08109012S
8 / 12 U 1 17.73 AA.08008012U 9 / 12 U 1 40.96 AA.08109012U
9 / 12 S 50 38.04 AA.08009012S 10 / 14 S 50 33.43 AA.08110014S
9 / 12 U 1 49.45 AA.08009012U 10 / 14 U 1 43.46 AA.08110014U
10 / 14 S 50 35.35 AA.08010014S
10 / 14 U 1 45.96 AA.08010014U

Dibluri pentru fixări adânci + holzșurub "ochi sudat

dxl D x d0 Ambalare
€/100 buc. Cod articol
(mm) (mm)
tip buc.
14 x 75 30 x 10.9 S 10 69.69 AA.08314007S
14 x 75 30 x 10.9 U 1 90.60 AA.08314007U

Seturi de fixare “HEX Seturi de fixare “Prezon

diblu standard + holzșurub cu cap


diblu standard + prezon pentru lemn
hexagonal și șaibă

Holzșurub Diblu S*max Ambalare Prezon Diblu S*max Ambalare


€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
tip buc. tip buc.
6 x 40 8 x 40 5 S 50 3.60 AA.06006040S M 6x 60 8 x 40 10 S 50 5.10 AA.07006060S
6 x 40 8 x 40 5 U 1 4.68 AA.06006040U M 6x 60 8 x 40 10 U 1 6.63 AA.07006060U
6 x 60 8 x 40 20 S 50 4.46 AA.06006060S M 6x 80 8 x 40 30 S 50 6.05 AA.07006080S
6 x 60 8 x 40 20 U 1 5.80 AA.06006060U M 6x 80 8 x 40 30 U 1 7.87 AA.07006080U
6 x 80 8 x 40 40 S 25 5.20 AA.06006080S M 6x 100 8 x 40 50 S 50 7.44 AA.07006100S
6 x 80 8 x 40 40 U 1 6.76 AA.06006080U M 6x 100 8 x 40 50 U 1 9.67 AA.07006100U
6 x 100 8 x 40 60 S 25 6.13 AA.06006100S M 8x 70 10 x 50 10 S 50 8.89 AA.07008070S
6 x 100 8 x 40 60 U 1 7.97 AA.06006100U M 8x 70 10 x 50 10 U 1 11.56 AA.07008070U
7 x 70 10 x 50 20 S 50 7.66 AA.06007070S M 8x 90 10 x 50 30 S 50 10.63 AA.07008090S
7 x 70 10 x 50 20 U 1 9.96 AA.06007070U M 8x 90 10 x 50 30 U 1 13.82 AA.07008090U
7 x 90 10 x 50 40 S 25 9.17 AA.06007090S M 8x 100 10 x 50 40 S 50 11.52 AA.07008100S
7 x 90 10 x 50 40 U 1 11.92 AA.06007090U M 8x 100 10 x 50 40 U 1 14.98 AA.07008100U
7 x 100 10 x 50 50 S 25 9.73 AA.06007100S M 8x 120 10 x 50 60 S 50 13.78 AA.07008120S
7 x 100 10 x 50 50 U 1 12.65 AA.06007100U M 8x 120 10 x 50 60 U 1 17.91 AA.07008120U
7 x 120 10 x 50 70 S 25 11.28 AA.06007120S M10 x 100 12 x 60 30 S 25 22.66 AA.07010100S
7 x 120 10 x 50 70 U 1 14.66 AA.06007120U M10 x 100 12 x 60 30 U 1 29.46 AA.07010100U
8 x 70 12 x 60 10 S 50 13.28 AA.06008070S M10 x 120 12 x 60 50 S 25 25.01 AA.07010120S
8 x 70 12 x 60 10 U 1 17.26 AA.06008070U M10 x 120 12 x 60 50 U 1 32.51 AA.07010120U
8 x 80 12 x 60 20 S 25 15.56 AA.06008080S M10 x 140 12 x 60 70 S 25 29.40 AA.07010140S
8 x 80 12 x 60 20 U 1 20.23 AA.06008080U M10 x 140 12 x 60 70 U 1 38.22 AA.07010140U
8 x 100 12 x 60 40 S 25 16.19 AA.06008100S M10 x 160 12 x 60 90 S 25 33.54 AA.07010160S
8 x 100 12 x 60 40 U 1 21.05 AA.06008100U M10 x 160 12 x 60 90 U 1 43.60 AA.07010160U
8 x 120 12 x 60 60 S 25 17.35 AA.06008120S M12 x 120 14 x 75 30 S 20 61.88 AA.07012120S
8 x 120 12 x 60 60 U 1 22.56 AA.06008120U M12 x 120 14 x 75 30 U 1 80.44 AA.07012120U
8 x 150 12 x 60 90 S 25 19.78 AA.06008150S M12 x 140 14 x 75 50 S 20 62.03 AA.07012140S
8 x 150 12 x 60 90 U 1 25.71 AA.06008150U M12 x 140 14 x 75 50 U 1 80.64 AA.07012140U
10 x 70 14 x 75 20 S 25 21.94 AA.06010070S M12 x 160 14 x 75 70 S 20 67.86 AA.07012160S
10 x 70 14 x 75 20 U 1 28.52 AA.06010070U M12 x 160 14 x 75 70 U 1 88.22 AA.07012160U
10 x 90 14 x 75 40 S 25 23.36 AA.06010090S M12 x 180 14 x 75 90 S 20 68.27 AA.07012180S
10 x 90 14 x 75 40 U 1 30.37 AA.06010090U M12 x 180 14 x 75 90 U 1 88.75 AA.07012180U
10 x 100 14 x 75 70 S 25 24.16 AA.06010100S M12 x 200 14 x 75 110 S 20 69.58 AA.07012200S
10 x 100 14 x 75 70 U 1 31.41 AA.06010100U M12 x 200 14 x 75 110 U 1 90.45 AA.07012200U
10 x 120 14 x 75 100 S 25 27.49 AA.06010120S
10 x 120 14 x 75 100 U 1 35.74 AA.06010120U
12 x 70 16 x 80 30 S 20 35.50 AA.06012070S
12 x 70 16 x 80 30 U 1 46.15 AA.06012070U
12 x 90 16 x 80 60 S 20 38.70 AA.06012090S
12 x 90 16 x 80 60 U 1 50.31 AA.06012090U
12 x 100 16 x 80 90 S 20 40.48 AA.06012100S
12 x 100 16 x 80 90 U 1 52.62 AA.06012100U
* Smax - grosimea maximă de fixare

2.5
Organe
Fixăride
cuasamblare
dibluri

Seturi de fixar
Seturi de fixare "Spitz
(Ø x L)diblu S*max Ambalare
Șurub din: €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) tip buc.

1 Diblu “Spitz” + Șurub zincat, preasamblare


1 6 x 40 8 S 100 3.70 AA.09006040S
6 x 60 28 S 100 3.96 AA.09006060S
6 x 80 48 S 100 5.79 AA.09006080S
8 x 60 13 S 100 6.73 AA.09008060S
Oțel zincat
8 x 80 33 S 100 7.51 AA.09008080S
8 x 100 53 S 100 9.03 AA.09008100S
8 x 120 73 S 100 10.71 AA.09008120S
8 x 140 93 S 100 13.17 AA.09008140S

2 2 Diblu “Spitz” cu guler mărit + șurub


6x 35 6 S 50 4.20 AA.09306035S
Oțel zincat 6x 45 16 S 50 4.90 AA.09306045S
6x 55 26 S 50 5.51 AA.09306055S
Oțel 6x 35 6 S 25 8.17 AA.09406035S
inoxidabil 6x 45 16 S 25 9.47 AA.09406045S
A2 6x 55 26 S 25 11.45 AA.09406055S
3 Diblu “Spitz” + Șurub + Capac de protecție
3
6x 35 6 S 50 6.69 AA.09106035S
Oțel zincat 6x 45 16 S 50 7.03 AA.09106045S
6x 55 26 S 50 7.51 AA.09106055S
Oțel 6x 35 6 S 25 9.81 AA.09206035S
inoxidabil 6x 45 16 S 25 11.11 AA.09206045S
A2 6x 55 26 S 25 12.05 AA.09206055S
4 4 Diblu “Spitz” + Șurub + Șaibă cauciucată Ø 15 mm
Oțel 6x 35/15 6 S 25 11.21 AA.09506035S
inoxidabil 6x 45/15 16 S 25 12.83 AA.09506045S
A2
Oțel 6x 35/15 6 S 25 14.19 AA.09606035S
inoxidabil 6x 45/15 16 S 25 16.10 AA.09606045S
cuprat
* Smax - grosimea maximă de fixare

Fixări pentru obiecte sanitare


Dimensiuni Ambalare
Tip €/100 buc. Cod articol
(mm) tip buc.
1 1 Seturi de fixare pentru W
HEX 6x80 /10 S 40 10.98 AA.10006080S
WC 1
HEX 6x80 /10 U 1 14.27 AA.10006080U
HEX 7x70 /10 S 40 12.92 AA.10007070S
WC 2
HEX 7x70 /10 U 1 16.80 AA.10007070U
2 Seturi de fixare pentru etajer
2
HEX 7x70 /10 S 40 12.92 AA.10207070S
HEX 7x70 /10 U 1 16.80 AA.10207070U
3 Seturi de fixare pentru chiuvet
M10x100 / 12 S 40 38.81 AA.10310100S
Chiuveta 1
M10x100 / 12 U 1 50.45 AA.10310100U
M10x120 / 12 S 40 43.04 AA.10310120S
3 Chiuveta 2
M10x120 / 12 U 1 55.95 AA.10310120U
4 Seturi de fixare pentru oglind
Oglinda 1 capac 4.5x50 / 6 S 40 7.68 AA.10445050S
4 din plastic alb 4.5x50 / 6 U 1 9.98 AA.10445050U
Oglinda 2/2 capac 3.5x35 / 5 S 40 6.03 AA.10435036S
metalic auriu 3.5x35 / 5 U 1 7.84 AA.10435036U

Opritoare pentru ușă

Ambalare
Culoare €/100 buc. Cod articol
tip buc.
S 20 25.13 AA.10500000S
Plastic negru
U 1 32.67 AA.10500000U
S 20 25.13 AA.10510000S
Plastic alb
U 1 32.67 AA.10510000U
S 20 25.13 AA.10520000S
Plastic gri
U 1 32.67 AA.10520000U

Dibluri și suporți pentru izolație


Dibluri pentru izolație

cu nit fără nit


Dimensiuni Dimensiuni
Ambalare €/100 Ambalare €/100
(mm) Cod articol (mm) Cod articol
buc. buc.
d x L Ø (șaibă) s tip buc. d x L Ø (șaibă) s tip buc.
10 x 70 55 30 - 40 S 50 7.69 AA.12010070S 8 x 80 38 20 - 50 S 50 6.29 I.AIS08080S
10 x 90 55 40 - 60 S 50 8.87 AA.12010090S 8 x100 38 50 - 70 S 50 7.99 I.AIS08100S
10 x110 55 60 - 80 S 50 9.36 AA.12010110S 8 x120 38 70 - 90 S 50 15.93 I.AIS08120S
10 x130 55 80 - 100 S 50 10.35 AA.12010130S 8 x140 38 90 -110 S 50 22.94 I.AIS08140S
10 x 150 55 100 - 120 S 50 20.33 AA.12010150S

2.6
6
Fixări cu dibluri

Isodibluri
Diblu utilizare în polistiren expandat, spumă poliuretanică sau materiale
de construcție moi.

(Ø x L)diblu Șurub Scula de Ambalare €/100 Cod


(mm) înșurubat buc. articol
tip buc.
20 x 50 Pal Ø 4 - 4.5 Torx 40 S 200 18.22 DB.0050S
30 x 95 M8 sau holzsurub Ø 8 Torx 55 sau Hex 17 S 100 60.44 DB.0095S

Suport pentru izolație din tablă zincată


Dimensiuni (mm) Ambalare
€/100 buc. Cod articol
A d s tip buc.
Tip 1
d d d 50 Ø 5.5 0.5 S 100 3.23 AA.12115050S
A A 70 Ø 6.5 0.5 S 100 6.78 AA.12117070S
Tip 2
Ø 60 Ø 5.5 0.5 S 100 4.16 AA.12116000S
Ø 80 Ø 6.5 0.5 S 100 9.35 AA.12118000S
Rondelă suport
Tip 1 Tip 2 Rondelă suport Ø 70 Ø 5.5 S 50 11.55 AA.12270000S
Ø 90 Ø 5.5 S 50 12.80 AA.12290000S

Suporți pentru calorifere


Seturi diblu - suport pentru calorifere
Dimensiuni (mm) Ambalare
€/100 buc. Cod articol
dxL d1 x l Amax tip buc.
pentru calorifere din aluminiu
9 x 150 12 x 60 65 S 20 36.32 AA.11009150S
9 x 150 12 x 60 65 U 1 47.22 AA.11009150U
d 9 x 170 12 x 60 85 S 20 41.10 AA.11009170S
9 x 170 12 x 60 85 U 1 53.43 AA.11009170U
9 x 200 12 x 60 115 S 20 48.41 AA.11009200S
9 x 200 12 x 60 115 U 1 62.93 AA.11009200U
pentru calorifere din fontă
12 x 190 16 x 80 85 S 20 65.87 AA.11112190S
12 x 190 16 x 80 85 U 1 85.63 AA.11112190U
l 12 x 220 16 x 80 115 S 20 74.82 AA.11112220S
12 x 220 16 x 80 115 U 1 97.27 AA.11112220U
12 x 250 16 x 80 145 S 20 86.27 AA.11112250S
12 x 250 16 x 80 145 U 1 112.15 AA.11112250U

Suporți pentru calorifere din aluminiu Seturi suporți pentru calorifere din aluminiu

1 3 2 4 1 2 3 4
Ambalare Ambalare
Model (mm) €/100 buc. Cod articol Model (mm) €/ set Cod articol
tip buc. tip set
1 Suport triunghiular 1”
1 Suport triunghiular reglabil
95 S 100 51.07 I.RATRI095S
RA-TRI RA-TRG 95 - 1 1,00 I.RATRG095-
95 U 1 66.39 I.RATRI095U
2 Suport Ferroli pentru încastrare 2 Suport Ferroli drept
145 S 250 20,29 I.RAFEM145S RA-FRE 95 - 1 0,57 I.RAFRE095-

RA-FEM
145 U 1 26,38 I.RAFEM145U 3 Suport Ferroli înclinat
175 S 250 26,27 I.RAFEM175S RA-FIN 100 - 1 0,85 I.RAFIN100-
175 U 1 34,15 I.RAFEM175U
3 Suport Rayco
4 Suport Roca
RA-RO 100 - 1 1,04 I.RARO100-
32 x 78 S 250 26,27 I.RARAY032S
RA-RAY
32 x 78 U 1 34,15 I.RARAY032U
4 Suport universal
32 x 78 S 250 25,66 I.RAPES032S
RA-PES
32 x 78 U 1 33,36 I.RAPES032U

Fixări cu dibluri metalice


Fixări pentru plăci
1 - fixări basculant 2 - fixări cu clape și ar
1 2 Tija
MxL S*max Ambalare
€/100 buc. Cod articol
S*max Ambalare
€/100 buc. Cod articol
(mm) (mm) tip buc. (mm) tip buc.
M4 x 100 50 S 50 19.24 I.BAESM04S 50 S 50 15.61 I.PAESM04S
M4 x 100 50 U 1 25.01 I.BAESM04U 50 U 1 20.29 I.PAESM04U
M5 x 100 60 S 50 17.37 I.BAESM05S 60 S 50 17.87 I.PAESM05S
M5 x 100 60 U 1 22.58 I.BAESM05U 60 U 1 23.23 I.PAESM05U
dreaptă M6 x 100 70 S 50 23.00 I.BAESM06S 70 S 50 23.74 I.PAESM06S
M6 x 100 70 U 1 29.90 I.BAESM06U 70 U 1 30.86 I.PAESM06U
M8 x 100 50 S 50 39.70 I.BAESM08S 50 S 50 40.77 I.PAESM08S
M8 x 100 50 U 1 51.61 I.BAESM08U 50 U 1 53.00 I.PAESM08U
M4 x 75 45 S 50 17.17 I.BAGAM04S 50 S 50 17.80 I.PAGAM04S
M4 x 75 45 U 1 22.32 I.BAGAM04U 50 U 1 23.14 I.PAGAM04U
M5 x 75 45 S 50 19.83 I.BAGAM05S 60 S 50 20.57 I.PAGAM05S
M5 x 75 45 U 1 25.78 I.BAGAM05U 60 U 1 26.74 I.PAGAM05U
cârlig M6 x 75 45 S 50 29.80 I.BAGAM06S 70 S 50 30.06 I.PAGAM06S
M6 x 75 45 U 1 38.74 I.BAGAM06U 70 U 1 39.08 I.PAGAM06U
M8 x 75 20 S 50 41.33 I.BAGAM08S 50 S 50 46.56 I.PAGAM08S
M8 x 75 20 U 1 53.73 I.BAGAM08U 50 U 1 60.53 I.PAGAM08U
* Smax - grosimea maximă de fixare

2.7
Organe
Fixăride
cuasamblare
dibluri

Fixări cu dibluri metalice

Dibluri metalice autoforante

Dimensiuni Grosimea
S*max Ambalare
Tipul (mm) peretelui €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm)
diblu șurub tip buc.
ZAMAC-S Ø 6 x 37 Ø 4.5 x 40 9 - 16 12 S 100 5.98 I.TAPLAZKS
ZAMAC-S METALIC METALIC Ø15 x 29 Ø 4.2 x 30 9 - 16 8 S 100 6.98 I.TAPLAMES

Diblu metalic de expansiune


Diblurile metalice de expansiune sunt special proiectate pentru fixări pe
materiale alveolare: cărămizi şi blocuri de beton alveolare, pereţi şi plafoane
cu găuri, gips carton etc.

Constituie soluţia ideală pentru fixări uşoare în toate lucrările de construcţii

Adâncimea cu șurub fără șurub


L H E minimă a
Filet Ambalare Ambalare
(mm) (mm) (mm) găurii €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(mm) tip buc. tip buc.
M4 21 8 1- 4 26 S 100 6.53 I.INCO421S S 100 4.33 I.INSI421S
M4 21 8 1- 4 26 U 1 8.49 I.INCO421U
M4 25 8 0- 5 26 S 100 6.81 I.INCO425S S 100 4.40 I.INSI425S
M4 25 8 0- 5 26 U 1 8.85 I.INCO425U
M4 32 8 3- 9 39 S 100 7.43 I.INCO432S S 100 5.55 I.INSI432S
M4 32 8 3- 9 39 U 1 9.66 I.INCO432U
M4 38 8 3 - 11 39 S 100 7.51 I.INCO438S S 100 6.14 I.INSI438S
M4 38 8 3 - 11 39 U 1 9.76 I.INCO438U
M4 45 8 8 - 16 46 S 100 6.15 I.INSI445S
M4 46 8 16 - 21 53 S 100 8.36 I.INCO446S S 100 6.16 I.INSI446S
M4 46 8 16 - 21 53 U 1 10.87 I.INCO446U
M4 52 8 16 - 23 53 S 100 8.56 I.INCO452S S 100 6.32 I.INSI452S
M4 52 8 16 - 23 53 U 1 11.13 I.INCO452U
M4 59 8 32 - 38 66 S 100 10.93 I.INCO459S S 100 6.77 I.INSI459S
M4 59 8 32 - 38 66 U 1 14.21 I.INCO459U
M4 65 8 31 - 38 66 S 100 11.02 I.INCO465S S 100 6.80 I.INSI465S
M4 65 8 31 - 38 66 U 1 14.33 I.INCO465U
M5 37 10 5 - 13 46 S 100 10.60 I.INCO537S S 100 7.99 I.INSI537S
M5 37 10 5 - 13 46 U 1 13.78 I.INCO537U
M5 45 10 6 - 13 46 S 100 8.20 I.INSI545S
M5 52 10 5 - 16 59 S 100 13.28 I.INCO552S S 100 8.66 I.INSI552S
M5 52 10 5 - 16 59 U 1 17.26 I.INCO552U
M5 58 10 3 - 16 59 S 100 13.52 I.INCO558S S 100 8.66 I.INSI558S
M5 58 10 3 - 16 59 U 1 17.58 I.INCO558U
M5 65 10 16 - 32 72 S 100 15.15 I.INCO565S S 100 8.66 I.INSI565S
M5 65 10 16 - 32 72 U 1 19.70 I.INCO565U
M5 71 10 16 - 32 71 S 100 15.30 I.INCO571S S 100 8.90 I.INSI571S
M5 71 10 16 - 32 71 U 1 19.89 I.INCO571U
M5 80 10 32 - 45 89 S 100 17.83 I.INCO580S S 100 9.56 I.INSI580S
M5 80 10 32 - 45 89 U 1 23.18 I.INCO580U
M5 88 10 32 - 45 88 S 100 9.57 I.INSI588S
M6 37 12 5 - 13 46 S 100 13.51 I.INCO637S S 100 9.58 I.INSI637S
M6 37 12 5 - 13 46 U 1 17.56 I.INCO637U
M6 52 12 5 - 16 59 S 100 16.11 I.INCO652S S 100 10.84 I.INSI652S
M6 52 12 5 - 16 59 U 1 20.94 I.INCO652U
M6 58 12 3 - 16 59 S 100 16.53 I.INCO658S S 100 11.11 I.INSI658S
M6 58 12 3 - 16 59 U 1 21.49 I.INCO658U
M6 65 12 16 - 32 72 S 100 18.87 I.INCO665S S 100 11.36 I.INSI665S
M6 65 12 16 - 32 72 U 1 24.53 I.INCO665U
M6 71 12 16 - 32 72 S 100 11.38 I.INSI671S
M6 80 12 32 - 45 89 S 100 21.33 I.INCO680S S 100 11.38 I.INSI680S
M6 80 12 32 - 45 89 U 1 27.73 I.INCO680U
M6 88 12 32 - 45 89 S 100 15.80 I.INSI688S
M8 65 12 16 - 32 S 100 22.61 I.INSI865S

Pistol de fixare pentru dibluri de expansiun Clește de fixare pentru dibluri de expansiun

Ambalare Ambalare
€/ buc. Cod articol €/ buc. Cod articol
tip buc. tip buc.
- 1 7,14 I.INPISANIN- - 1 3,48 I.INPINZANI-

2.8
8
Fixări tip conexpand

Conexpanduri

Conexpand clasic
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ /100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imin Imax a hmin tip buc
M10 x 100 14 0 25 55 65 S 50 33.57 AA.14010100S
M10 x 100 14 0 25 55 65 U 1 43.64 AA.14010100U
M10 x 120 14 0 45 55 65 S 50 37.50 AA.14010120S
M10 x 120 14 0 45 55 65 U 1 48.75 AA.14010120U
M10 x 140 14 0 65 55 65 S 50 41.30 AA.14010140S
M10 x 140 14 0 65 55 65 U 1 53.69 AA.14010140U
M10 x 180 14 0 75 85 95 S 25 51.09 AA.14010180S
M10 x 180 14 0 75 85 95 U 1 66.42 AA.14010180U
M10 x 200 14 15 95 85 95 S 25 54.39 AA.14010200S
M10 x 200 14 15 95 85 95 U 1 70.71 AA.14010200U
M12 x 80 16 0 5 50 60 S 50 38.31 AA.14012080S
M12 x 80 16 0 5 50 60 U 1 49.80 AA.14012080U
M12 x 90 16 0 15 50 60 S 50 41.84 AA.14012090S
M12 x 90 16 0 15 50 60 U 1 54.39 AA.14012090U
M12 x 100 16 0 30 50 60 S 50 43.74 AA.14012100S
Dimensiuni (mm) Ambalare M12 x 100 16 0 30 50 60 U 1 56.86 AA.14012100U
€ /100 buc. Cod Articol M12 x 110 16 0 30 60 70 S 50 47.60 AA.14012110S
MxL Ø Imin Imax a hmin tip buc M12 x 110 16 0 30 60 70 U 1 61.88 AA.14012110U
M 5 x 40 8 0 5 25 30 S 100 3.72 AA.14005040S M12 x 120 16 0 40 60 70 S 50 49.64 AA.14012120S
M 5 x 40 8 0 5 25 30 U 1 4.84 AA.14005040U M12 x 120 16 0 40 60 70 U 1 64.53 AA.14012120U
M 6 x 40 10 0 5 25 30 S 100 8.49 AA.14006040S M12 x 140 16 0 60 60 70 S 50 55.56 AA.14012140S
M 6 x 40 10 0 5 25 30 U 1 11.04 AA.14006040U M12 x 140 16 0 60 60 70 U 1 72.23 AA.14012140U
M 6 x 50 10 0 5 30 35 S 100 9.24 AA.14006050S M12 x 160 16 0 60 80 90 S 50 63.81 AA.14012160S
M 6 x 50 10 0 5 30 35 U 1 12.01 AA.14006050U M12 x 160 16 0 60 80 90 U 1 82.95 AA.14012160U
M 6 x 60 10 0 15 30 35 S 100 10.13 AA.14006060S M12 x 180 16 0 60 100 110 S 50 71.99 AA.14012180S
M 6 x 60 10 0 15 30 35 U 1 13.17 AA.14006060U M12 x 180 16 0 60 100 110 U 1 93.59 AA.14012180U
M 6 x 80 10 0 25 40 45 S 100 12.84 AA.14006080S M12 x 200 16 0 80 100 110 S 50 76.77 AA.14012200S
M 6 x 80 10 0 25 40 45 U 1 16.69 AA.14006080U M12 x 200 16 0 80 100 110 U 1 99.80 AA.14012200U
M 6 x 100 10 5 50 40 45 S 100 14.55 AA.14006100S M12 x 220 16 10 100 100 110 S 25 81.08 AA.14012220S
M 6 x 100 10 5 50 40 45 U 1 18.92 AA.14006100U M12 x 220 16 10 100 100 110 U 1 105.40 AA.14012220U
M 6 x 120 10 5 60 50 55 S 25 17.42 AA.14006120S M12 x 250 16 40 230 100 110 S 25 84.74 AA.14012250S
M 6 x 120 10 5 60 50 55 U 1 22.65 AA.14006120U M12 x 250 16 40 230 100 110 U 1 110.16 AA.14012250U
M 6 x 160 10 40 95 50 55 S 25 20.99 AA.14006160S M12 x 300 16 85 180 100 110 S 25 99.84 AA.14012300S
M 6 x 160 10 40 95 50 55 U 1 27.29 AA.14006160U M12 x 300 16 85 180 100 110 U 1 129.79 AA.14012300U
M 8 x 50 12 0 5 25 30 S 100 15.41 AA.14008050S M16 x 80 22 0 5 40 50 S 10 69.09 AA.14016080S
M 8 x 50 12 0 5 25 30 U 1 20.03 AA.14008050U M16 x 80 22 0 5 40 50 U 1 89.82 AA.14016080U
M 8 x 60 12 0 5 35 40 S 100 17.15 AA.14008060S M16 x 90 22 0 15 40 50 S 10 73.32 AA.14016090S
M 8 x 60 12 0 5 35 40 U 1 22.30 AA.14008060U M16 x 90 22 0 15 40 50 U 1 95.32 AA.14016090U
M 8 x 70 12 0 15 35 40 S 100 18.50 AA.14008070S M16 x 100 22 0 15 50 60 S 10 81.78 AA.14016100S
M 8 x 70 12 0 15 35 40 U 1 24.05 AA.14008070U M16 x 100 22 0 15 50 60 U 1 106.31 AA.14016100U
M 8 x 80 12 0 25 35 40 S 100 19.82 AA.14008080S M16 x 120 22 0 25 60 70 S 10 95.18 AA.14016120S
M 8 x 80 12 0 25 35 40 U 1 25.77 AA.14008080U M16 x 120 22 0 25 60 70 U 1 123.73 AA.14016120U
M 8 x 90 12 0 35 35 40 S 100 21.23 AA.14008090S M16 x 150 22 0 65 60 70 S 10 108.93 AA.14016150S
M 8 x 90 12 0 35 35 40 U 1 27.60 AA.14008090U M16 x 150 22 0 65 60 70 U 1 141.61 AA.14016150U
M 8 x 100 12 0 40 45 50 S 100 23.94 AA.14008100S M16 x 200 22 0 70 100 110 S 10 142.94 AA.14016200S
M 8 x 100 12 0 40 45 50 U 1 31.12 AA.14008100U M16 x 200 22 0 70 100 110 U 1 185.82 AA.14016200U
M 8 x 120 12 0 60 45 50 S 100 26.49 AA.14008120S M16 x 250 22 0 100 125 135 S 10 172.02 AA.14016250S
M 8 x 120 12 0 60 45 50 U 1 34.44 AA.14008120U M16 x 250 22 0 100 125 135 U 1 223.63 AA.14016250U
M 8 x 160 12 10 75 70 75 S 25 34.59 AA.14008160S M16 x 300 22 15 145 125 135 S 10 201.99 AA.14016300S
M 8 x 160 12 10 75 70 75 U 1 44.97 AA.14008160U M16 x 300 22 15 145 125 135 U 1 262.59 AA.14016300U
M 8 x 180 12 30 95 70 75 S 25 37.14 AA.14008180S M18 x 200 25 0 65 100 115 S 1 172.73 AA.14018200S
M 8 x 180 12 30 95 70 75 U 1 48.28 AA.14008180U M18 x 250 25 0 90 125 140 S 1 206.93 AA.14018250S
M10 x 60 14 0 5 35 45 S 50 23.63 AA.14010060S M20 x 200 28 0 60 100 120 S 1 227.01 AA.14020200S
M10 x 60 14 0 5 35 45 U 1 30.72 AA.14010060U M20 x 250 28 0 80 125 145 S 1 274.25 AA.14020250S
M10 x 70 14 0 5 45 55 S 50 26.25 AA.14010070S M20 x 300 28 0 85 170 190 S 1 329.94 AA.14020300S
M10 x 70 14 0 5 45 55 U 1 34.13 AA.14010070U M24 x 250 32 0 75 125 150 S 1 426.53 AA.14024250S
M10 x 80 14 0 15 45 55 S 50 28.47 AA.14010080S M24 x 300 32 0 90 160 185 S 1 500.55 AA.14024300S
M10 x 80 14 0 15 45 55 U 1 37.01 AA.14010080U M24 x 350 32 0 90 210 230 S 1 597.35 AA.14024350S
M10 x 90 14 0 15 45 55 S 50 30.65 AA.14010090S
M10 x 90 14 0 15 45 55 U 1 39.85 AA.14010090U

2.9
Fixări tip conexpand

Conexpanduri

Conexpand de străpungere - tip 1


Dimensiuni (mm) Ambalare
€ /100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax hmin hmax tip buc
M10 x 100 14 20 65 95 S 25 43.37 AA.14110100S
M10 x 100 14 20 65 95 U 1 56.38 AA.14110100U
M10 x 120 14 40 65 115 S 25 45.93 AA.14110120S
M10 x 120 14 40 65 115 U 1 59.71 AA.14110120U
M10 x 140 14 60 65 135 S 25 54.68 AA.14110140S
M10 x 140 14 60 65 135 U 1 71.08 AA.14110140U
M10 x 180 14 95 65 175 S 25 68.04 AA.14110180S
M10 x 180 14 95 65 175 U 1 88.45 AA.14110180U
M10 x 200 14 115 65 195 S 25 74.85 AA.14110200S
M10 x 200 14 115 65 195 U 1 97.31 AA.14110200U
M12 x 120 16 35 80 110 S 10 66.81 AA.14112120S
M12 x 120 16 35 80 110 U 1 86.85 AA.14112120U
M12 x 140 16 55 80 130 S 10 77.61 AA.14112140S
M12 x 140 16 55 80 130 U 1 100.89 AA.14112140U
M12 x 160 16 65 80 150 S 10 80.73 AA.14112160S
M12 x 160 16 65 80 150 U 1 104.95 AA.14112160U
M12 x 180 16 85 80 170 S 10 86.78 AA.14112180S
M12 x 180 16 85 80 170 U 1 112.81 AA.14112180U
M12 x 200 16 105 80 190 S 10 98.24 AA.14112200S
Dimensiuni (mm) Ambalare M12 x 200 16 105 80 190 U 1 127.71 AA.14112200U
€ /100 buc. Cod Articol M12 x 220 16 125 80 210 S 10 104.91 AA.14112220S
MxL Ø Imax hmin hmax tip buc M12 x 220 16 125 80 210 U 1 136.38 AA.14112220U
M 6 x 60 10 10 45 55 S 25 14.48 AA.14106060S M12 x 250 16 155 80 240 S 10 117.20 AA.14112250S
M 6 x 60 10 10 45 55 U 1 18.82 AA.14106060U M12 x 250 16 155 80 240 U 1 152.36 AA.14112250U
M 6 x 80 10 25 45 75 S 25 17.43 AA.14106080S M12 x 300 16 195 80 290 S 10 141.77 AA.14112300S
M 6 x 80 10 25 45 75 U 1 22.66 AA.14106080U M12 x 300 16 195 80 290 U 1 184.30 AA.14112300U
M 6 x 100 10 45 45 95 S 25 21.63 AA.14106100S M16 x 150 22 30 100 135 S 10 145.59 AA.14116150S
M 6 x 100 10 45 45 95 U 1 28.12 AA.14106100U M16 x 150 22 30 100 135 U 1 189.27 AA.14116150U
M 6 x 120 10 60 45 115 S 25 25.62 AA.14106120S M16 x 200 22 80 100 185 S 10 185.49 AA.14116200S
M 6 x 120 10 60 45 115 U 1 33.31 AA.14106120U M16 x 200 22 80 100 185 U 1 241.14 AA.14116200U
M 6 x 160 10 100 45 155 S 25 34.23 AA.14106160S M16 x 250 22 130 100 235 S 10 229.25 AA.14116250S
M 6 x 160 10 100 45 155 U 1 44.50 AA.14106160U M16 x 250 22 130 100 235 U 1 298.03 AA.14116250U
M 8 x 80 12 10 55 75 S 25 26.55 AA.14108080S M16 x 300 22 180 100 285 S 10 272.93 AA.14116300S
M 8 x 80 12 10 55 75 U 1 34.52 AA.14108080U M16 x 300 22 180 100 285 U 1 354.81 AA.14116300U
M 8 x 100 12 30 55 95 S 25 29.88 AA.14108100S M18 x 200 25 70 110 180 S 1 239.97 AA.14118200S
M 8 x 100 12 30 55 95 U 1 38.84 AA.14108100U M18 x 250 25 120 110 230 S 1 285.17 AA.14118250S
M 8 x 120 12 50 55 115 S 25 35.45 AA.14108120S M20 x 200 28 55 120 175 S 1 306.69 AA.14120200S
M 8 x 120 12 50 55 115 U 1 46.09 AA.14108120U M20 x 250 28 105 120 225 S 1 366.06 AA.14120250S
M 8 x 160 12 90 55 155 S 25 45.62 AA.14108160S M20 x 300 28 155 120 275 S 1 539.45 AA.14120300S
M 8 x 160 12 90 55 155 U 1 59.31 AA.14108160U M24 x 250 32 65 150 220 S 1 551.46 AA.14124250S
M 8 x 180 12 110 55 175 S 25 50.48 AA.14108180S M24 x 300 32 115 150 270 S 1 661.29 AA.14124300S
M 8 x 180 12 110 55 175 U 1 65.62 AA.14108180U M24 x 350 32 165 150 320 S 1 749.12 AA.14124350S

Conexpand de străpungere - tip 8

Dimensiuni (mm) Ambalare


€ /100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc
M 6 x 50 10 5 40 40 S 25 19.61 AA.14806050S
M 6 x 50 10 5 40 40 U 1 25.49 AA.14806050U
M 6 x 60 10 15 50 40 S 25 18.96 AA.14806060S
M 6 x 60 10 15 50 40 U 1 24.65 AA.14806060U
M 8 x 60 12 10 50 50 S 25 26.57 AA.14808060S
M 8 x 60 12 10 50 50 U 1 34.54 AA.14808060U
M 8 x 80 12 30 70 50 S 25 32.55 AA.14808080S
M 8 x 80 12 30 70 50 U 1 42.32 AA.14808080U
M10 x 80 14 20 65 65 S 25 39.42 AA.14810080S
M10 x 80 14 20 65 65 U 1 51.25 AA.14810080U
M10 x 100 14 40 85 65 S 25 48.95 AA.14810100S
M10 x 100 14 40 85 65 U 1 63.64 AA.14810100U
M12 x 100 16 30 80 75 S 10 69.93 AA.14812100S
M12 x 100 16 30 80 75 U 1 90.91 AA.14812100U
M12 x 120 16 50 100 75 S 10 83.58 AA.14812120S
M12 x 120 16 50 100 75 U 1 108.65 AA.14812120U

Conexpand pentru fixări distanţat

Dimensiuni (mm) Ambalare


€ /100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc
M 6 x 120 10 40 40 50 S 25 29.12 AA.14306120S
M 6 x 120 10 40 40 50 U 1 37.86 AA.14306120U
M 6 x 160 10 80 40 50 S 25 33.26 AA.14306160S
M 6 x 160 10 80 40 50 U 1 43.24 AA.14306160U
M 8 x 120 12 30 45 60 S 25 44.76 AA.14308120S
M 8 x 120 12 30 45 60 U 1 58.19 AA.14308120U
M 8 x 160 12 70 45 60 S 25 52.32 AA.14308160S
M 8 x 160 12 70 45 60 U 1 68.02 AA.14308160U
M 8 x 180 12 90 45 60 S 25 55.68 AA.14308180S
M 8 x 180 12 90 45 60 U 1 72.38 AA.14308180U
M10 x 140 14 30 55 75 S 10 63.68 AA.14310140S
M10 x 140 14 30 55 75 U 1 82.78 AA.14310140U
M10 x 200 14 90 55 75 S 10 77.85 AA.14310200S
M10 x 200 14 90 55 75 U 1 101.21 AA.14310200U
M12 x 160 16 35 60 85 S 10 99.68 AA.14312160S
M12 x 160 16 35 60 85 U 1 129.58 AA.14312160U
M12 x 220 16 95 60 85 S 10 114.08 AA.14312220S
M12 x 220 16 95 60 85 U 1 148.30 AA.14312220U

2.10
Fixări tip conexpand

Conexpanduri

Conexpand cu şurub - tip 2


Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc.
M 6 x 50 10 10 30 40 S 25 14.76 AA.14206050S
M 6 x 50 10 10 30 40 U 1 19.19 AA.14206050U
M 6 x 60 10 20 30 40 S 25 16.01 AA.14206060S
M 6 x 60 10 20 30 40 U 1 20.81 AA.14206060U
M 6 x 80 10 40 30 40 S 25 18.63 AA.14206080S
M 6 x 80 10 40 30 40 U 1 24.22 AA.14206080U
M 8 x 60 12 10 35 50 S 25 24.48 AA.14208060S
M 8 x 60 12 10 35 50 U 1 31.82 AA.14208060U
M 8 x 70 12 20 35 50 S 25 26.88 AA.14208070S
M 8 x 70 12 20 35 50 U 1 34.94 AA.14208070U
M 8 x 80 12 30 35 50 S 25 28.56 AA.14208080S
M 8 x 80 12 30 35 50 U 1 37.13 AA.14208080U
M10 x 80 14 15 45 65 S 25 44.55 AA.14210080S
M10 x 80 14 15 45 65 U 1 57.92 AA.14210080U
M10x100 14 35 45 65 S 25 48.50 AA.14210100S
M10x100 14 35 45 65 U 1 63.05 AA.14210100U
M12x100 16 25 50 75 S 10 58.95 AA.14212100S
M12x100 16 25 50 75 U 1 76.64 AA.14212100U
M12x120 16 45 50 75 S 10 65.25 AA.14212120S
M12x120 16 45 50 75 U 1 84.83 AA.14212120U

Conexpand “Ochi”
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
M Ø d a hmin tip buc.
M 6 10 16 30 40 S 10 24.30 AA.14406000S
M 6 10 16 30 40 U 1 31.59 AA.14406000U
M 8 12 20 35 50 S 10 37.55 AA.14408000S
M 8 12 20 35 50 U 1 48.82 AA.14408000U
M10 14 25 45 65 S 10 59.21 AA.14410000S
M10 14 25 45 65 U 1 76.97 AA.14410000U
M12 16 30 50 85 S 10 92.55 AA.14412000S
M12 16 30 50 85 U 1 120.32 AA.14412000U

Conexpand “Cârlig”
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
M Ø d a hmin tip buc.
M 6 10 16 30 40 S 10 22.95 AA.14506000S
M 6 10 16 30 40 U 1 29.84 AA.14506000U
M 8 12 20 35 50 S 10 34.92 AA.14508000S
M 8 12 20 35 50 U 1 45.40 AA.14508000U
M10 14 25 45 65 S 10 55.16 AA.14510000S
M10 14 25 45 65 U 1 71.71 AA.14510000U
M12 16 30 50 85 S 10 86.15 AA.14512000S
M12 16 30 50 85 U 1 112.00 AA.14512000U

Conexpand “L”
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
M Ø s a hmin tip buc.
M 6 10 15 30 40 S 10 18.57 AA.14606000S
M 6 10 15 30 40 U 1 24.14 AA.14606000U
M 8 12 20 35 50 S 10 27.30 AA.14608000S
M 8 12 20 35 50 U 1 35.49 AA.14608000U
M10 14 25 45 65 S 10 42.75 AA.14610000S
M10 14 25 45 65 U 1 55.58 AA.14610000U
M12 16 30 50 85 S 10 66.48 AA.14612000S
M12 16 30 50 85 U 1 86.42 AA.14612000U

Conexpand cu şurub “INDEX”, oţel zincat


Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø tip buc.
M 6 x 60 Ø 8 S 200 11.54 I.ACHT08LS
M 6 x 60 Ø 8 U 1 15.00 I.ACHT08LU
M 8 x 80 Ø10 S 100 20.70 I.ACHT10LS
M 8 x 80 Ø10 U 1 26.91 I.ACHT10LU
M 8 x 80 Ø11 S 100 22.64 I.ACHT11LS
M 8 x 80 Ø11 U 1 29.43 I.ACHT11LU
M10 x 70 Ø12 S 100 26.51 I.ACHT12CS
M10 x 70 Ø12 U 1 34.46 I.ACHT12CU
M10 x 100 Ø14 S 50 40.48 I.ACHT14LS
M10 x 100 Ø14 U 1 52.62 I.ACHT14LU

2.11
Fixări tip conexpand

Conexpanduri
Conexpand cu şurub “INDEX”, oţel inoxidabil
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc.
M 6 x 45 8 5 30.5 50 S 100 34.34 I.ACHTA208CS
M 6 x 45 8 5 30.5 50 U 1 44.64 I.ACHTA208CU
M 6 x 60 8 15 45 60 S 100 40.57 I.ACHTA208LS
M 6 x 60 8 15 45 60 U 1 52.74 I.ACHTA208LU
M 8 x 60 10 5 40 65 S 100 58.35 I.ACHTA210CS
M 8 x 60 10 5 40 65 U 1 75.86 I.ACHTA210CU
M 8 x 80 10 15 62 80 S 100 74.22 I.ACHTA210LS
M 8 x 80 10 15 62 80 U 1 96.49 I.ACHTA210LU
M10 x 70 12 5 50 80 S 100 102.27 I.ACHTA212CS
M10 x 70 12 5 50 80 U 1 132.95 I.ACHTA212CU
M10 x 100 12 25 75 100 S 50 123.67 I.ACHTA212LS
M10 x 100 12 25 75 100 U 1 160.77 I.ACHTA212LU
M12 x 80 16 5 55 90 S 50 202.45 I.ACHTA216CS
M12 x 80 16 5 55 90 U 1 263.19 I.ACHTA216CU
M12 x 110 16 25 77 110 S 50 256.54 I.ACHTA216LS
M12 x 110 16 25 77 110 U 1 333.50 I.ACHTA216LU
M16 x 110 20 15 80 110 S 25 471.36 I.ACHTA220CS
M16 x 110 20 15 80 110 U 1 612.77 I.ACHTA220CU

Conexpand bolţ standard “INDEX” cu inel de strângere din oţel zincat


Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax hmin tip buc.
M10 x 170 10 90 70 U 1 43.72 I.AM10170U
M10 x 210 10 130 70 S 50 38.71 I.AM10210S
M10 x 210 10 130 70 U 1 50.32 I.AM10210U
M10 x 230 10 150 70 S 50 41.27 I.AM10230S
M10 x 230 10 150 70 U 1 53.65 I.AM10230U
M12 x 75 12 5 60 S 50 27.13 I.AM12075S
M12 x 75 12 5 60 U 1 35.27 I.AM12075U
Dimensiuni (mm) Ambalare M12 x 90 12 5 75 S 50 30.02 I.AM12090S
€ / 100 buc. Cod Articol M12 x 90 12 5 75 U 1 39.03 I.AM12090U
MxL Ø Imax hmin tip buc.
M 6 x 45 6 2 50 S 200 8.23 I.AM06045S M12 x 110 12 18 85 S 50 33.88 I.AM12110S
M 6 x 45 6 2 50 U 1 10.70 I.AM06045U M12 x 110 12 18 85 U 1 44.04 I.AM12110U
M 6 x 60 6 2 55 S 200 8.82 I.AM06060S M12 x 120 12 28 85 S 50 36.27 I.AM12120S
M 6 x 60 6 2 55 U 1 11.47 I.AM06060U M12 x 120 12 28 85 U 1 47.15 I.AM12120U
M 6 x 70 6 12 55 S 200 9.23 I.AM06070S M12 x 140 12 48 85 S 50 40.26 I.AM12140S
M 6 x 70 6 12 55 U 1 12.00 I.AM06070U M12 x 140 12 48 85 U 1 52.34 I.AM12140U
M 6 x 80 6 22 55 S 200 9.64 I.AM06080S M12 x 160 12 68 85 S 50 43.98 I.AM12160S
M 6 x 80 6 22 55 U 1 12.53 I.AM06080U M12 x 160 12 68 85 U 1 57.17 I.AM12160U
M 6 x 90 6 32 55 S 200 10.25 I.AM06090S M12 x 180 12 88 85 S 50 47.33 I.AM12180S
M 6 x 90 6 32 55 U 1 13.33 I.AM06090U M12 x 180 12 88 85 U 1 61.53 I.AM12180U
M 6 x 100 6 42 55 S 200 10.59 I.AM06100S M12 x 220 12 128 85 S 50 55.07 I.AM12220S
M 6 x 100 6 42 55 U 1 13.77 I.AM06100U M12 x 220 12 128 85 U 1 71.59 I.AM12220U
M 6 x 110 6 52 55 S 200 18.22 I.AM06110S M12 x 250 12 158 85 S 50 63.21 I.AM12250S
M 6 x 110 6 52 55 U 1 23.69 I.AM06110U M12 x 250 14 158 85 U 1 82.17 I.AM12250U
M 6 x 120 6 62 55 S 100 11.68 I.AM06120S M14 x 80 14 5 65 S 25 45.08 I.AM14080S
M 6 x 120 6 62 55 U 1 15.18 I.AM06120U M14 x 80 14 5 65 U 1 58.60 I.AM14080U
M 6 x 130 6 72 55 S 100 12.88 I.AM06130S M14 x 100 14 5 85 S 50 47.46 I.AM14100S
M 6 x 130 6 72 55 U 1 16.74 I.AM06130U M14 x 100 14 5 85 U 1 61.70 I.AM14100U
M 6 x 140 6 82 55 S 100 18.50 I.AM06140S M14 x 120 14 12 100 S 25 49.13 I.AM14120S
M 6 x 140 6 82 55 U 1 24.05 I.AM06140U M14 x 120 14 12 100 U 1 63.87 I.AM14120U
M 6 x 150 6 92 55 S 100 21.98 I.AM06150S M14 x 145 14 36 100 S 25 54.59 I.AM14145S
M 6 x 150 6 92 55 U 1 28.57 I.AM06150U M14 x 145 14 36 100 U 1 70.97 I.AM14145U
M 6 x 160 6 102 55 S 100 23.05 I.AM06160S M14 x 170 14 61 100 S 25 62.08 I.AM14170S
M 6 x 160 6 102 55 U 1 29.97 I.AM06160U M14 x 170 14 61 100 U 1 80.70 I.AM14170U
M 6 x 170 6 112 55 S 100 23.85 I.AM06170S M14 x 220 14 111 100 S 25 73.33 I.AM14220S
M 6 x 170 6 112 55 U 1 31.01 I.AM06170U M14 x 220 14 111 100 U 1 95.33 I.AM14220U
M 6 x 180 6 122 55 S 100 25.65 I.AM06180S M14 x 250 14 141 100 S 25 80.81 I.AM14250S
M 6 x 180 6 122 55 U 1 33.35 I.AM06180U M14 x 250 16 141 100 U 1 105.05 I.AM14250U
M 8 x 50 8 5 40 S 100 10.82 I.AM08050S M16 x 90 16 5 75 S 25 69.20 I.AM16090S
M 8 x 50 8 5 40 U 1 14.07 I.AM08050U M16 x 90 16 5 75 U 1 89.96 I.AM16090U
M 8 x 60 8 5 50 S 100 11.50 I.AM08060S M16 x 110 16 5 95 S 25 60.30 I.AM16110S
M 8 x 60 8 5 50 U 1 14.95 I.AM08060U M16 x 110 16 5 95 U 1 78.39 I.AM16110U
M 8 x 75 8 5 65 S 100 12.48 I.AM08075S M16 x 125 16 5 110 S 25 67.81 I.AM16125S
M 8 x 75 8 5 65 U 1 16.22 I.AM08075U M16 x 125 16 5 110 U 1 88.15 I.AM16125U
M 8 x 90 8 20 65 S 100 13.68 I.AM08090S M16 x 145 16 23 110 S 25 71.40 I.AM16145S
M 8 x 90 8 20 65 U 1 17.78 I.AM08090U M16 x 145 16 23 110 U 1 92.82 I.AM16145U
M 8 x 115 8 45 65 S 100 15.56 I.AM08115S M16 x 170 16 48 110 S 25 79.10 I.AM16170S
M 8 x 115 8 45 65 U 1 20.23 I.AM08115U M16 x 170 16 48 110 U 1 102.83 I.AM16170U
M 8 x 120 8 50 65 S 100 16.29 I.AM08120S M16 x 220 16 98 110 S 25 93.89 I.AM16220S
M16 x 220 16 98 110 U 1 122.06 I.AM16220U
M 8 x 120 8 50 65 U 1 21.18 I.AM08120U
M16 x 250 16 128 110 S 25 101.70 I.AM16250S
M 8 x 130 8 60 65 S 100 17.22 I.AM08130S
M16 x 250 16 128 110 U 1 132.21 I.AM16250U
M 8 x 130 8 60 65 U 1 22.39 I.AM08130U
M16 x 280 16 158 110 S 25 114.88 I.AM16280S
M 8 x 155 8 85 65 S 100 29.15 I.AM08155S
M16 x 280 20 158 110 U 1 149.34 I.AM16280U
M 8 x 155 8 85 65 U 1 37.90 I.AM08155U
M20 x 120 20 5 105 S 20 102.06 I.AM20120S
M10 x 70 10 5 65 S 100 18.01 I.AM10070S
M20 x 120 20 5 105 U 1 132.68 I.AM20120U
M10 x 70 10 5 65 U 1 23.41 I.AM10070U
M20 x 170 20 23 135 S 20 121.37 I.AM20170S
M10 x 90 10 10 70 S 100 20.19 I.AM10090S
M20 x 170 20 23 135 U 1 157.78 I.AM20170U
M10 x 90 10 10 70 U 1 26.25 I.AM10090U
I.AM10120S M20 x 220 20 73 135 S 20 146.68 I.AM20220S
M10 x 120 10 40 70 S 50 25.10
M10 x 120 10 40 70 U 1 32.63 I.AM10120U M20 x 220 20 73 135 U 1 190.68 I.AM20220U
M10 x 140 10 60 70 S 50 27.70 I.AM10140S M20 x 270 20 123 135 S 20 168.65 I.AM20270S
M10 x 140 10 60 70 U 1 36.01 I.AM10140U M20 x 270 24 123 135 U 1 219.25 I.AM20270U
M10 x 150 10 70 70 S 50 30.67 I.AM10150S M24 x 180 24 4 160 S 10 431.32 I.AM24180S
M10 x 150 10 70 70 U 1 39.87 I.AM10150U M24 x 180 24 4 160 U 1 560.72 I.AM24180U
M24 x 260 24 84 160 S 10 485.52 I.AM24260S
M10 x 170 10 90 70 S 50 33.63 I.AM10170S
M24 x 260 24 84 160 U 1 631.18 I.AM24260U

2.12
Fixări tip conexpand

Conexpanduri

Conexpand bolţ “INDEX” din oţel inoxidabil


Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax hmin tip buc.
M 8 x 115 8 45 65 S 100 69.71 I.MI08115S
M 8 x 115 8 45 65 U 1 90.62 I.MI08115U
M10 x 70 10 5 65 S 100 75.37 I.MI10070S
M10 x 70 10 5 65 U 1 97.98 I.MI10070U
M10 x 90 10 10 70 S 100 92.67 I.MI10090S
M10 x 90 10 10 70 U 1 120.47 I.MI10090U
M10 x 120 10 40 70 S 50 114.18 I.MI10120S
M10 x 120 10 40 70 U 1 148.43 I.MI10120U
M10 x 150 10 70 70 S 50 195.53 I.MI10150S
M10 x 150 10 70 70 U 1 254.19 I.MI10150U
M12 x 75 12 5 60 S 50 120.95 I.MI12075S
M12 x 75 12 5 60 U 1 157.24 I.MI12075U
M12 x 90 12 5 75 S 50 135.59 I.MI12090S
M12 x 90 12 5 75 U 1 176.27 I.MI12090U
M12 x 110 12 18 85 S 50 152.24 I.MI12110S
M12 x 110 12 18 85 U 1 197.91 I.MI12110U
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol M12 x 140 12 48 85 S 50 178.10 I.MI12140S
MxL Ø Imax hmin tip buc M12 x 140 12 48 85 U 1 231.53 I.MI12140U
M 6 x 45 6 2 50 S 200 40.74 I.MI06045S M16 x 90 16 4 75 S 25 250.77 I.MI16090S
M 6 x 45 6 3 50 U 1 52.96 I.MI06045U M16 x 90 16 4 75 U 1 326.00 I.MI16090U
M 6 x 60 6 2 55 S 200 44.44 I.MI06060S M16 x 145 16 23 110 S 25 354.07 I.MI16145S
M 6 x 60 6 2 55 U 1 57.77 I.MI06060U M16 x 145 16 23 110 U 1 460.29 I.MI16145U
M 6 x 80 6 22 55 S 200 47.49 I.MI06080S M16 x 170 16 47 110 S 25 371.67 I.MI16170S
M 6 x 80 6 22 55 U 1 61.74 I.MI06080U M16 x 170 16 47 110 U 1 483.17 I.MI16170U
M 8 x 50 8 5 40 S 100 45.88 I.MI08050S M20 x 120 20 5 105 S 20 616.40 I.MI20120S
M 8 x 50 8 5 40 U 1 59.64 I.MI08050U M20 x 120 20 5 105 U 1 801.32 I.MI20120U
M 8 x 75 8 5 65 S 100 69.50 I.MI08075S M20 x 170 20 23 135 S 20 515.48 I.MI20170S
M 8 x 75 8 5 65 U 1 90.35 I.MI08075U M20 x 170 20 23 135 U 1 670.12 I.MI20170U
M 8 x 90 8 20 65 S 100 57.79 I.MI08090S M20 x 220 20 73 135 S 20 1086.86 I.MI20220S
M 8 x 90 8 20 65 U 1 75.13 I.MI08090U M20 x 220 20 73 135 U 1 1412.92 I.MI20220U

Conexpand pentru încărcări grele “INDEX”


Dimensiuni (mm) Forța max. de Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax hmin extracție (kN) tip buc.
M12 x 130 18 25 115 22.35 U 1 300.12 I.SLVT12130U
M12 x 160 18 50 115 22.34 S 10 244.77 I.SLVT12160S
M12 x 160 18 50 115 22.34 U 1 318.20 I.SLVT12160U
M16 x 150 24 25 135 26.47 S 1 267.82 I.SLVT16150S
M16 x 150 24 25 135 26.47 U 1 348.17 I.SLVT16150U
M16 x 180 24 50 135 26.47 S 10 301.49 I.SLVT16180S
Dimensiuni (mm) Forța max. de Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol M16 x 180 24 50 135 26.47 U 1 391.94 I.SLVT16180U
MxL Ø Imax hmin extracție (kN) tip buc. M20 x 160 28 10 140 40.07 S 10 446.35 I.SLVT20160S
M 8 x 100 12 20 90 10.35 S 15 120.84 I.SLVT08100S M20 x 160 28 10 140 40.07 U 1 580.26 I.SLVT20160U
M 8 x 100 12 20 90 10.35 U 1 157.09 I.SLVT08100U M20 x 190 28 30 175 40.07 S 8 491.34 I.SLVT20190S
M 8 x 120 12 40 90 10.35 S 15 120.93 I.SLVT08120S M20 x 190 28 30 175 40.07 U 1 638.74 I.SLVT20190U
M 8 x 120 12 40 90 10.35 U 1 157.21 I.SLVT08120U M20 x 220 28 60 175 40.07 S 6 502.31 I.SLVT20220S
M10 x 110 15 20 100 15.36 S 10 154.90 I.SLVT10110S M20 x 220 28 60 175 40.07 U 1 653.00 I.SLVT20220U
M10 x 110 15 20 100 15.36 U 1 201.37 I.SLVT10110U M24 x 210 32 30 195 46.75 S 6 497.65 I.SLVT24210S
M10 x 130 15 40 100 15.36 S 10 173.99 I.SLVT10130S M24 x 210 32 30 195 46.75 U 1 646.95 I.SLVT24210U
M10 x 130 15 40 100 15.36 U 1 226.19 I.SLVT10130U M24 x 240 32 60 195 46.75 S 6 545.18 I.SLVT24240S
M12 x 130 18 25 115 22.35 S 10 230.86 I.SLVT12130S M24 x 240 32 60 195 46.75 U 1 708.73 I.SLVT24240U

Conexpand inviolabil cu șurub “INDEX” Conexpand inviolabil cu cap teșit “INDEX”

Dimensiuni (mm) Ambalare Dimensiuni (mm) Ambalare


€ / 100 buc. Cod Articol € / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc. MxL Ø Imax a hmin tip buc.
M 6 x 45 8 5 30.5 50 S 100 13.38 I.ACHINB08CS M 6 x 60 8 15 45 60 S 1 33.08 I.ACHTC308LS
M 6 x 45 8 5 30.5 50 U 1 17.39 I.ACHINB08CU M 8 x 60 10 5 40 60 S 1 43.90 I.ACHTC310CS
M 6 x 60 8 15 45 60 S 100 16.35 I.ACHINB08LS M 8 x 80 10 15 62 80 S 1 48.38 I.ACHTC310LS
M 6 x 60 8 15 45 60 U 1 21.26 I.ACHINB08LU M10 x 70 12 5 48 75 S 1 64.16 I.ACHTC312CS
M 8 x 60 10 5 40 56 S 100 22.29 I.ACHINB10CS M10 x 100 12 25 75 100 S 1 72.23 I.ACHTC312LS
M 8 x 60 10 5 40 56 U 1 28.98 I.ACHINB10CU M12 x 80 16 5 55 85 S 1 104.39 I.ACHTC316CS
M 8 x 80 10 15 62 80 S 100 25.84 I.ACHINB10LS M12 x 110 16 25 88 110 S 1 125.96 I.ACHTC316LS
M 8 x 80 10 15 62 80 U 1 33.59 I.ACHINB10LU

2.13
Fixări tip conexpand

Conexpanduri
Conexpand inviolabil cu cap sferic “INDEX” Conexpand cu şurub cap înecat “INDEX”

a
a

Dimensiuni (mm) Ambalare Dimensiuni (mm) Ambalare


€ / 100 buc. Cod Articol € / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc. MxL Ø Imax a hmin tip buc.
M 6 x 45 8 5 30 50 S 1 30.22 I.ACHTC408CS M 6 x 45 8 5 30.5 50 S 100 16.28 I.ACHTPL08CS
M 6 x 60 8 15 45 60 S 1 31.35 I.ACHTC408LS M 6 x 45 8 5 30.5 50 U 1 21.16 I.ACHTPL08CU
M12 x 80 16 5 55 85 S 1 79.82 I.ACHTC416CS M 6 x 60 8 15 45 60 S 100 25.55 I.ACHTPL08LS
M12 x 110 16 25 88 110 S 1 101.80 I.ACHTC416LS M 6 x 60 8 15 45 60 U 1 33.22 I.ACHTPL08LU
M 8 x 60 10 5 40 65 S 100 27.84 I.ACHTPL10CS
M 8 x 60 10 5 40 65 U 1 36.19 I.ACHTPL10CU
M 8 x 80 10 15 62 80 S 100 40.53 I.ACHTPL10LS
M 8 x 80 10 15 62 80 U 1 52.69 I.ACHTPL10LU
M10 x 70 12 5 50 80 S 50 46.21 I.ACHTPL12CS
M10 x 70 12 5 50 80 U 1 60.07 I.ACHTPL12CU
M10 x 100 12 25 75 100 S 50 133.09 I.ACHTPL12LS
M10 x 100 12 25 75 100 U 1 173.02 I.ACHTPL12LU

Conexpand cu şurub cap înecat “INDEX” oţel inoxidabil


Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc.
M 6 x 60 8 15 45 60 S 100 35.72 I.ACHTPI08LS
M 6 x 60 8 15 45 60 U 1 46.44 I.ACHTPI08LU
M 8 x 60 10 5 40 65 S 100 51.13 I.ACHTPI10CS
M 8 x 60 10 5 40 65 U 1 66.47 I.ACHTPI10CU
M 8 x 80 10 15 62 80 S 100 62.88 I.ACHTPI10LS
M 8 x 80 10 15 62 80 U 1 81.74 I.ACHTPI10LU
M10 x 70 12 5 50 80 S 50 81.12 I.ACHTPI12CS
M10 x 70 12 5 50 80 U 1 105.46 I.ACHTPI12CU
Dimensiuni (mm) Ambalare M10x100 12 25 75 100 S 50 112.42 I.ACHTPI12LS
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax a hmin tip buc. M10x100 12 25 75 100 U 1 146.15 I.ACHTPI12LU
M 6 x 45 8 5 30.5 50 S 100 30.80 I.ACHTPI08CS
M 6 x 45 8 5 30.5 50 U 1 40.04 I.ACHTPI08CU

Conexpand bolţ “INDEX” omologat


Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax hmin tip buc.
M 8 x 75 8 4 65 S 100 16.28 I.AH08075S
M 8 x 75 8 4 65 U 1 21.16 I.AH08075U
M 8 x 90 8 19 65 S 100 16.85 I.AH08090S
M 8 x 90 8 19 65 U 1 21.91 I.AH08090U
M 8 x 115 8 44 65 S 100 20.02 I.AH08115S
M 8 x 115 8 44 65 U 1 26.03 I.AH08115U
M 8 x 130 8 59 65 S 100 21.46 I.AH08130S
M 8 x 130 8 59 65 U 1 27.90 I.AH08130U
Dimensiuni (mm) Ambalare M 8 x 155 8 84 65 S 100 36.87 I.AH08155S
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø Imax hmin tip buc. M 8 x 155 8 84 65 U 1 47.93 I.AH08155U
M 6 x 60 6 1 55 S 200 12.10 I.AH06060S M10 x 70 10 5 55 S 100 21.18 I.AH10070S
M 6 x 60 6 1 55 U 1 15.73 I.AH06060U M10 x 70 10 5 55 U 1 27.53 I.AH10070U
M 6 x 70 6 11 55 S 200 13.38 I.AH06070S M10 x 90 10 10 70 S 100 24.02 I.AH10090S
M 6 x 70 6 11 55 U 1 17.39 I.AH06070U M10 x 90 10 10 70 U 1 31.23 I.AH10090U
M 6 x 80 6 22 55 S 200 12.10 I.AH06080S M10 x 120 10 40 70 S 50 28.29 I.AH10120S
M 6 x 80 6 22 55 U 1 15.73 I.AH06080U M10 x 120 10 40 70 U 1 36.78 I.AH10120U
M 6 x 90 6 31 55 S 200 10.95 I.AH06090S M10 x 150 10 70 70 S 50 37.85 I.AH10150S
M 6 x 90 6 31 55 U 1 14.24 I.AH06090U M10 x 150 10 70 70 U 1 49.21 I.AH10150U
M 6 x 100 6 41 55 S 200 12.12 I.AH06100S M10 x 170 10 90 70 S 50 38.22 I.AH10170S
M 6 x 100 6 41 55 U 1 15.76 I.AH06100U M10 x 170 10 90 70 U 1 49.69 I.AH10170U
M 6 x 110 6 51 55 S 200 17.61 I.AH06110S M10 x 210 10 130 70 S 50 49.38 I.AH10210S
M 6 x 110 6 51 55 U 1 22.89 I.AH06110U M10 x 210 10 130 70 U 1 64.19 I.AH10210U
M 6 x 120 6 61 55 S 100 17.63 I.AH06120S M10 x 230 10 150 70 S 50 52.60 I.AH10230S
M 6 x 120 6 61 55 U 1 22.92 I.AH06120U M10 x 230 10 150 70 U 1 68.38 I.AH10230U
M 6 x 130 6 71 55 S 100 18.91 I.AH06130S M12 x 90 12 5 75 S 50 33.43 I.AH12090S
M 6 x 130 6 71 55 U 1 24.58 I.AH06130U M12 x 90 12 5 75 U 1 43.46 I.AH12090U
M 6 x 140 6 81 55 S 100 18.91 I.AH06140S M12 x 110 12 18 85 S 50 38.41 I.AH12110S
M 6 x 140 6 81 55 U 1 24.58 I.AH06140U M12 x 110 12 18 85 U 1 49.93 I.AH12110U
M 6 x 150 6 91 55 S 100 21.07 I.AH06150S M12 x 140 12 48 85 S 50 45.05 I.AH12140S
M 6 x 150 6 91 55 U 1 27.39 I.AH06150U M12 x 140 12 48 85 U 1 58.57 I.AH12140U
M 6 x 160 6 101 55 S 100 24.92 I.AH06160S M12 x 160 12 68 85 S 50 53.30 I.AH12160S
M 6 x 160 6 101 55 U 1 32.40 I.AH06160U M12 x 160 12 68 85 U 1 69.29 I.AH12160U
M 6 x 170 6 111 55 S 100 27.25 I.AH06170S M12 x 180 12 88 85 S 50 53.89 I.AH12180S
M 6 x 170 6 111 55 U 1 35.43 I.AH06170U M12 x 180 12 88 85 U 1 70.06 I.AH12180U
M 6 x 180 6 121 55 S 100 28.64 I.AH06180S M12 x 220 12 128 85 S 50 60.85 I.AH12220S
M 6 x 180 6 121 55 U 1 37.23 I.AH06180U M12 x 220 12 128 85 U 1 79.11 I.AH12220U
M 8 x 60 8 5 50 S 100 15.30 I.AH08060S M12 x 250 12 158 85 S 25 78.63 I.AH12250S
M 8 x 60 8 5 50 U 1 19.89 I.AH08060U M12 x 250 12 158 85 U 1 102.22 I.AH12250U

2.14
Fixări tip conexpand

Conexpanduri
Conexpand bolţ “INDEX” omologat - (continuare)
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol Capsulă conexpand “INDEX” - oțel zincat
MxL Ø Imax hmin tip buc.
M14 x 120 14 12 100 S 25 61.81 I.AH14120S
M14 x 120 14 12 100 U 1 80.35 I.AH14120U
M14 x 145 14 36 100 S 25 69.36 I.AH14145S
M14 x 145 14 36 100 U 1 90.17 I.AH14145U
M14 x 170 14 61 100 S 25 75.02 I.AH14170S
M14 x 170 14 61 100 U 1 97.53 I.AH14170U
M14 x 220 14 112 100 S 25 115.44 I.AH14220S
M14 x 220 14 112 100 U 1 150.07 I.AH14220U
M14 x 250 14 142 100 S 25 127.56 I.AH14250S
M14 x 250 14 142 100 U 1 165.83 I.AH14250U Dimensiuni (mm) Ambalare
M16 x 125 16 4 110 S 25 77.29 I.AH16125S € / 100 buc. Cod Articol
M16 x 125 16 4 110 U 1 100.48 I.AH16125U MxL Ø Lungime tip buc.
M16 x 145 16 22 110 S 25 80.85 I.AH16145S M 6 x 45 12 50 S 100 15.74 I.AHICA0645S
M16 x 145 16 22 110 U 1 105.11 I.AH16145U M 6 x 45 12 50 U 1 20.46 I.AHICA0645U
M16 x 170 16 47 110 S 25 89.61 I.AH16170S M 8 x 55 14 60 S 50 23.57 I.AHICA0855S
M16 x 170 16 47 110 U 1 116.49 I.AH16170U M 8 x 55 14 60 U 1 30.64 I.AHICA0855U
M16 x 220 16 98 110 S 25 121.80 I.AH16220S M10 x 65 16 70 S 50 32.78 I.AHICA1065S
M16 x 220 16 98 110 U 1 158.34 I.AH16220U M10 x 65 16 70 U 1 42.61 I.AHICA1065U
M16 x 250 16 128 110 S 25 122.97 I.AH16250S M12 x 75 20 80 S 25 47.06 I.AHICA1275S
M16 x 250 16 128 110 U 1 159.86 I.AH16250U M12 x 75 20 80 U 1 61.18 I.AHICA1275U
M16 x 280 16 158 110 S 25 129.02 I.AH16280S M16 x 90 24 90 S 10 87.67 I.AHICA1690S
M16 x 280 16 158 110 U 1 167.73 I.AH16280U M16 x 90 24 90 U 1 113.97 I.AHICA1690U
M20 x 170 20 23 135 S 20 147.09 I.AH20170S
M20 x 170 20 23 135 U 1 191.22 I.AH20170U
M20 x 220 20 73 135 S 20 185.87 I.AH20220S
M20 x 220 20 73 135 U 1 241.63 I.AH20220U
M20 x 270 20 123 135 S 20 204.96 I.AH20270S
M20 x 270 20 123 135 U 1 266.45 I.AH20270U

Conexpand ochi forjat “INDEX”- oțel inoxidabil Capsulă conexpand “INDEX” - oțel inoxidabil

Dimensiuni (mm) Ambalare Dimensiuni (mm) Ambalare


€ / 100 buc. Cod Articol € / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø a hmin tip buc. MxL Ø Lungime tip buc.
M 6 x 45 8 30 50 S 100 146.48 I.ACHAA208CS M 6 x 45 12 50 S 25 163.36 I.AHICI0645S
M 6 x 45 8 30 50 U 1 190.42 I.ACHAA208CU M 6 x 45 12 50 U 1 212.37 I.AHICI0645U
M 6 x 45 9 30 50 S 100 150.57 I.ACHAA209CS M 8 x 55 14 60 S 25 229.34 I.AHICI0855S
M 6 x 45 9 30 50 U 1 195.74 I.ACHAA209CU M 8 x 55 14 60 U 1 298.14 I.AHICI0855U
M 8 x 60 10 40 60 S 100 222.93 I.ACHAA210CS M10 x 65 16 70 S 25 306.62 I.AHICI1065S
M 8 x 60 10 40 60 U 1 289.81 I.ACHAA210CU M10 x 65 16 70 U 1 398.61 I.AHICI1065U
M 8 x 60 11 40 60 S 100 225.80 I.ACHAA211CS
M 8 x 60 11 40 60 U 1 293.54 I.ACHAA211CU
M10 x 70 12 48 75 S 50 259.87 I.ACHAA212CS
M10 x 70 12 48 75 U 1 337.83 I.ACHAA212CU

Conexpand carlig forjat “INDEX” - oțel inoxidabil

Dimensiuni (mm) Ambalare


€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø a hmin tip buc.
M 6 x 45 8 30 50 S 100 110.54 I.ACHGA208CS
M 6 x 45 8 30 50 U 1 143.70 I.ACHGA208CU
M 6 x 45 9 30 50 S 100 120.54 I.ACHGA209CS
M 6 x 45 9 30 50 U 1 156.70 I.ACHGA209CU
M 8 x 60 10 40 60 S 100 149.59 I.ACHGA210CS
M 8 x 60 10 40 60 U 1 194.47 I.ACHGA210CU
M 8 x 60 11 40 60 S 100 174.96 I.ACHGA211CS
M 8 x 60 11 40 60 U 1 227.45 I.ACHGA211CU
M10 x 70 12 48 75 S 50 251.62 I.ACHGA212CS
M10 x 70 12 48 75 U 1 327.11 I.ACHGA212CU
M10 x 70 14 50 75 S 50 291.77 I.ACHGA214CS
M10 x 70 14 50 75 U 1 379.30 I.ACHGA214CU

2.15
Fixări tip conexpand

Piulițe expandabile și ancore


Piuliţe expandabile Dorn de expandare
Dimensiuni (mm) Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
MxL Ø tip buc
1 - piuliță din oțel zincat, pentru beton
M 6 x 25 8 S 100 4.79 I.HENOM06S
M 6 x 25 8 U 1 6.23 I.HENOM06U
M 8 x 30 10 S 100 6.97 I.HENOM08S
M 8 x 30 10 U 1 9.06 I.HENOM08U
M10 x 40 12 S 50 11.77 I.HENOM10S
1 M10 x 40 12 U 1 15.30 I.HENOM10U
M12 x 50 15 S 50 21.03 I.HENOM12S
M12 x 50 15 U 1 27.34 I.HENOM12U
M16 x 60 20 S 25 51.12 I.HENOM16S
M16 x 60 20 U 1 66.46 I.HENOM16U
M20 x 80 25 S 25 109.30 I.HENOM20S
M20 x 80 25 U 1 142.09 I.HENOM20U
2 - piuliță cu guler, din oțel, pentru beton
M 6 x 25 8 S 100 6.09 I.HECLOM06S Ambalare
Filet € / buc. Cod Articol
M 6 x 25 8 U 1 7.92 I.HECLOM06U tip buc
M 8 x 30 10 S 100 7.71 I.HECLOM08S
M 8 x 30 10 U 1 10.02 I.HECLOM08U M 6 - 1 1,61 I.EXHBM06-
M10 x 40 12 S 50 13.89 I.HECLOM10S M 8 - 1 1,69 I.EXHBM08-
M10 x 40 12 U 1 18.06 I.HECLOM10U M10 - 1 1,79 I.EXHBM10-
M12 x 50 15 S 50 24.86 I.HECLOM12S M12 - 1 2,04 I.EXHBM12-
M16 - 1 3,84 I.EXHBM16-
2 M12 x 50 15 U 1 32.32 I.HECLOM12U
M16 x 65 20 S 25 59.18 I.HECLOM16S M20 - 1 6,38 I.EXHBM20-
M16 x 65 20 U 1 76.93 I.HECLOM16U
3 - piuliță din oțel inoxidabil A4, pentru beton Cui expandabil “Expres”
M 6 x 25 8 S 50 39.57 I.HEA4M06S
M 6 x 25 8 U 1 51.44 I.HEA4M06U
M 8 x 30 10 S 50 60.70 I.HEA4M08S
M 8 x 30 10 U 1 78.91 I.HEA4M08U
M10 x 40 12 S 25 96.03 I.HEA4M10S
M10 x 40 12 U 1 124.84 I.HEA4M10U
M12 x 50 15 S 25 184.11 I.HEA4M12S
M12 x 50 15 U 1 239.34 I.HEA4M12U
M16 x 60 20 S 5 424.85 I.HEA4M16S
M16 x 60 20 U 1 552.31 I.HEA4M16U
3 M20 x 80 25 S 5 610.94 I.HEA4M20S
M20 x 80 25 U 1 794.22 I.HEA4M20U
4 - piuliță din alamă. pentru marmură, gresie sau beton
M 4 x 16 5 S 100 3.26 I.TALAM04S
M 5 x 18 6 S 100 6.79 I.TALAM05S
M 6 x 23 8 S 100 8.31 I.TALAM06S Ambalare
M 6 x 23 8 U 1 10.80 I.TALAM06U Filet € / 100 buc. Cod Articol
M 8 x 28 10 S 100 15.10 I.TALAM08S tip buc
M 8 x 28 10 U 1 19.63 I.TALAM08U 6 x 30 S 200 4.48 I.TRA6030S
M10 x 33 12 S 100 23.81 I.TALAM10S 6 x 60 S 200 6.79 I.TRA6060S
M10 x 33 12 U 1 30.95 I.TALAM10U 6 x 80 S 200 8.29 I.TRA6080S
M12 x 38 15 S 50 38.20 I.TALAM12S 8 x 70 S 100 10.12 I.TRA8070S
M12 x 38 15 U 1 49.66 I.TALAM12U 8 x 90 S 100 13.41 I.TRA8090S
M14 x 42 18 S 25 118.26 AA.16114042S 8 x 110 S 100 15.67 I.TRA8110S
4 M14 x 42 18 U 1 153.74 AA.16114042U 8 x 130 S 100 16.17 I.TRA8130S
M16 x 44 20 S 25 134.21 AA.16116044S 8 x 150 S 100 18.37 I.TRA8150S
M16 x 44 20 U 1 174.47 AA.16116044U 8 x 180 S 100 18.37 AA.15008180S

Ancore pentru ferestre şi uşi


Ancore standard Ancore pentru cavităţi Ancore din nailon

ØxL Ambalare ØxL Ambalare ØxL Ambalare


€ / 100 buc. Cod Articol € / 100 buc. Cod Articol € / 100 buc. Cod Articol
(mm) tip buc (mm) tip buc (mm) tip buc
10 x 72 S 100 15.63 I.EPS6072S 10 x 112 S 100 15.51 AA.17110112S 8 x 80 S 100 14.00 I.EPN08080S
10 x 72 U 1 20.32 I.EPS6072U 10 x 112 U 1 20.16 AA.17110112U 8 x 80 U 1 18.20 I.EPN08080U
10 x 92 S 100 17.61 I.EPS6092S 10 x 132 S 100 17.10 AA.17110132S 8 x 100 S 100 12.62 I.EPN08100S
10 x 92 U 1 22.89 I.EPS6092U 10 x 132 U 1 22.23 AA.17110132U 8 x 100 U 1 16.41 I.EPN08100U
10 x 112 S 100 21.15 I.EPS6112S 10 x 152 S 100 18.09 AA.17110152S 8 x 120 S 100 18.94 I.EPN08120S
10 x 112 U 1 27.50 I.EPS6112U 10 x 152 U 1 23.52 AA.17110152U 8 x 120 U 1 24.62 I.EPN08120U
10 x 132 S 100 23.40 I.EPS6132S 10 x 182 S 100 27.74 AA.17110182S 8 x 140 S 100 16.74 I.EPN08140S
10 x 132 U 1 30.42 I.EPS6132U 10 x 182 U 1 36.06 AA.17110182U 8 x 140 U 1 21.76 I.EPN08140U
10 x 152 S 100 24.14 I.EPS6152S 10 x 80 S 100 16.82 I.EPN10080S
10 x 152 U 1 31.38 I.EPS6152U 10 x 80 U 1 21.87 I.EPN10080U
10 x 182 S 100 24.20 I.EPS6182S 10 x 100 S 100 16.91 I.EPN10100S
10 x 182 U 1 31.46 I.EPS6182U 10 x 100 U 1 21.98 I.EPN10100U
10 x 202 S 50 25.41 AA.17010202S 10 x 120 S 100 19.78 I.EPN10120S
10 x 202 U 1 33.03 AA.17010202U 10 x 120 U 1 25.71 I.EPN10120U
10 x 140 S 100 26.73 I.EPN10140S
10 x 140 U 1 34.75 I.EPN10140U
10 x 165 S 100 37.87 I.EPN10165S
10 x 165 U 1 49.23 I.EPN10165U

Ancore tip ”Cui

ØxL Ambalare
€ / 100 buc. Cod Articol
(mm) tip buc
6.0 x 40 S 50 5.87 AA.15000001S

2.16
Fixări chimice

Fixările chimice...
... economice, sigure, universale!
+ calitate europeană, garantată de producător!
Fixările chimice sunt utilizate pe scară largă în întreaga lume, în special pentru:
- sarcini mari și foarte mari;
- soluții ce necesită un grad sporit de siguranță;
- fixări în materiale cu rezistență incertă, cu goluri, cu fisuri et
- șuruburi de fundații;
- reparații și consolidări.
Față de metodele tradiționale de fixare fixările chimice sunt mai sigure și în multe situații, mai puțin costisitoar

Procedeele de fixare chimică realizează îmbinarea între un material de bază și un element de fixare cu o rășină sintetică cu rol de masă de fixa
printr-o dublă legătură: între elementul de fixare și rășină și între rășină și materialul de bază

Mase de fixar utilizate la fixările chimice prezentate


• Rășini bicomponente poliesterice cu stiren - pentru fixările chimice cu fiol
• Rășini bicomponente poliesterice fără stiren sau vinilesterice fără stiren - pentru fixările chimice prin injecție

Materiale de bază:
• Zidărie solidă sau cu goluri
• Beton

Caracteristicile betonului Tipul betonului


conform EN 206
C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

Rezistență la testul cilindric - fck cilindric (N/mm²) 20 25 30 35 40 45 50


compresiune testul cubic - fck cubic (N/mm²) 25 30 37 45 50 55 60

Oțel Oțel inoxidabil


Elemente de fixare Caracteristicile prezoanelor
gr. 4.6 gr. 8.8 A2-50 A4-70

Pentru fixări cu fiole standar Rezistența la rupere (N/m²) 400 800 500 700
Prezoane filetate M8÷M30, cu vârf teșit 2 x 45° și cep hexagonal Limita de curgere (N/m²) 240 640 210 450
din oțel zincat gr. 4.6 și oțel inoxidabil A2-50.

Caracteristicile barelor de oțel beton


Pentru fixări cu fiole prin batere și pentru fixări prin injecț BST 500S
Tije filetate M8÷M30, cu vârf drept și cap plat, din oțel zinca
gr. 8.8 și oțel inoxidabil A4-70. Rezistența la rupere (N/m²) min. 550
Limita de curgere (N/m²) min. 500
Pentru fixări cu fiole tip “Hammer” și pentru fixări prin injecț Alungirea (%) min. 10
Bare din oțel beton”BST500S” DIN 488. Ø8÷32 mm.

Alegerea elementului de fixare se face în funcție de rezistența mecanică necesară și de condițiile de mediu
Montajul elementelor de fixare se face numai dup realizarea prizei. Timpul de priză depinde
de tipul rășinii utilizate și de temperatura de montaj.

În prezent ROCAST comercializează fixări chimice provenite de la doi furnizori europeni


STAHL:
• fixări chimice cu fiole standard- A. poliesterice cu stiren. cu aprobare ETA;
• fixări chimice cu fiole prin batere. tip “HAMMER”- S , poliesterice cu stiren.
• fixări chimice prin injectie SVM-VS , vinilesterice fără stiren.

KAWO:
• fixări chimice prin injectie PS , poliesterice stiren
• fixari chimice prin injectie VS , vinilesterice stiren

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Fixări cu fiole S AHL SVA (standard): zidărie cu goluri și beton, prezoane M8÷M30, mediu uscat.
Fixări cu fiole S AHL SHP (Hammer): beton, tije filetate M8÷M30 și bare de oțel beton Ø10÷32 mm, mediu uscat
Fixări prin injecție:
• vinilesterice fără stiren STAHL SVM-VSF: beton - tije filetate M8÷M30, mediu uscat și umed, cu aprobare ETA;
• poliesterice stiren KAWO PSF: zidărie solida si zidarie cu goluri, tije filetate M8-M10-M12, mediu uscat si umed cu aprobare ETA;
beton, tije filetate M8-M10-M12-M16-M20, mediu uscat, fără aprobare ETA;
• vinilesterice stiren KAWO VSF: beton, tije filetate M8÷M30 și bare de oțel beton Ø16÷32 mm, mediu uscat sau ume

Datele prezentate privind sarcinile de calcul au caracter de recomandare.


Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea corectă a acestor date, în concordanță cu reglementarile în vigoare și cu condițiile concrete de lucru.

2.17
Fixări chimice

Fixări chimice cu fiol


Metoda de fixare cu fiole utilizează ca masă de fixare rășini poliesterice cu stiren. bicomponente. Componentele. dozate corespunzător. sunt conținute în două
fiole plasate una în alta. Prin spargerea fiolelor și amestecarea componentelor. în timpul fixării. se formează o masă de MATERIAL cu priză rapidă în care se montează
elementul de fixare

Fiole SVA
Fixări chimice
Fiolele STAHL SVAcu fiolrealizarea de fixări chimice cu prezoane filetat
permit Dimensiuni (mm) Ambalare
Montarea se realizează prin rotirea elementului de fixare € / buc. Cod Articol
Prezon Fiolă tip buc
M 8 9 x 80 - 1 0,73 AA.SVA08-
M10 11 x 80 - 1 0,78 AA.SVA10-
M12 13 x 95 - 1 0,80 AA.SVA12-
M16 17 x 95 - 1 0,90 AA.SVA16-
M20 22 x 170 - 1 1,72 AA.SVA20-
M24 24 x 210 - 1 2,09 AA.SVA24-
M30 33 x 265 - 1 4,50 AA.SVA30-

Domeniu de utilizare și elemente de fixar


Fixare în zidărie cu goluri sau în beton, mediu uscat, cu prezoane filetate M8÷M30, cu vârf teșit 2 x 45° și cep hexagonal, din oțel zincat g . 4.6
sau din oțel inoxidabil A2-50.
Pot fi utilizate și tije filetate M8÷M30, cu vârf drept și cap plat, din oțel zincat . 8.8 sau din oțel inoxidabil A4-70.

Domeniu de utilizare și elemente de fixar

Prezon
Date de montaj
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Diametral exterior al prezonului d (mm) 8 10 12 16 20 24 30
Diametral găurii în MATERIALul de bază do (mm) 10 12 14 18 24 28 35
Diametral găurii în elementul fixa df (mm) 9 12 14 18 22 26 32
Adâncimea minimă a găurii ho (mm) 85 95 115 130 175 215 275
Lungimea nominală de montare hnom (mm) 80 90 110 125 170 210 270
Grosimea minimă a materialului de bază hmin (mm) 120 130 140 180 230 270 340
Momentul de strângere la fixar Tinst (Nm) 10 20 40 80 120 180 300

Succesiunea operațiilor la fixările chimice cu fio

Introducerea elementului de fixar


Perforarea suportului de fixar (prezon, piuliță) și spargerea fiolei
(zidărie, beton etc.) Amestecarea componentelor prin rotirea
elementului de fixare

1 4

Verificar
Se consideră că operația a fost
Curățarea orificiului prin perier
executată dacă elementul de fixare
și suflare sau aspirar
pătruns până la semn și materialul din
fiolă a ieșit pe lângă el

2 5

Montaj
Montajul se execută după terminarea
Introducerea fiole
prizei. Timpul de priză este puternic
influențat de temperatură

3 6

Temperatura rășinii 5°C 5°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 25°C
Temperatura de montaj -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 30°C 40°C
Timpul de priză 8h 4h 2h 30' 2h 90' 45' 20' 10'

2.18
Fixări chimice

Fixări chimice cu fiol


Fiole SHP
Fiolele Stahl SPH permit realizarea eficientă de fixări chimice cu tije filetate și bare de oțel bet
Montare prin lovire cu ciocanul.

Tipul Dimensiuni (mm) Ambalare


€ / buc. Cod Articol
fiole Tijă Fiolă tip buc
SHP 10 M10 10 x 85 - 1 0,83 AA.SHPM10-
SHP 12 M12 12 x 95 - 1 0,86 AA.SHPM12-
SHP 16 M16 16 x 95 - 1 1,01 AA.SHPM16-
SHP 20 M20 20 x 175 - 1 2,79 AA.SHPM20-
SHP 24 M24 24 x 210 - 1 3,38 AA.SHPM24-
SHP 30 M30 30 x 280 - 1 5,71 AA.SHPM30-

Domeniu de utilizare și elemente de fixar


Fixare în beton, mediu uscat, cu tije filetate M8÷M30, cu vârf drept și cap plat, din oțel zincat g . 8.8 sau din oțel inoxidabil A4-70 și fixăr
cu bare de oțel beton Ø10÷32 mm.
Pot fi utilizate și prezoane M8÷M30, cu vârf teșit 2x45° și cep hexagonal, din oțel zincat g . 4.6 sau din oțel inoxidabil A2-50.

Date tehnice de montaj


Montaj cu tije filetat
Prezon
Date de montaj
M10 M12 M16 M20 M24 M30
Diametral exterior al tijei d (mm) 10 12 16 20 24 30
Diametral găurii în materialul de bază do (mm) 12 14 18 24 28 35
Diametral găurii în elementul fixa df (mm) 12 14 18 22 26 32
Adâncimea minimă a găurii ho (mm) 95 115 135 175 215 275
Lungimea nominală de montare hnom (mm) 90 110 125 170 210 270
Grosimea minimă a materialului de bază hmin (mm) 130 140 180 230 270 340
Momentul de strângere la fixar Tinst (Nm) 20 40 80 120 180 300

Montaj cu bare de oțel beton cu una sau mai multe fiole simulta

Tipul Ø bară Date de montaj


Fiolei (mm) Ø orifici Adâncimea
90
SHP 10 10 12 150
220
110
SHP 12 12 15 180
220
145
SHP 16 16 20 240
290
180
SHP 20 20 25 300
360
225
SHP 25 25 30 375
450
290
SHP 32 32 38 480
580 Utilizarea mai multor fiole simultan permite obținerea unor sarcini suportate mai mari

Succesiunea operațiilor la fixările chimice cu fiole S , prin batere

1 2 3 4 5

Perforarea suportului de Curățarea orificiului c Introducerea fiole Introducerea elementului Montajul se execută după
fixare (zidărie, beton etc. perie din nailon și prin de fixare și spargerea fiol terminarea prizei.
aspirare prin lovire cu ciocanul

Temperatura rășinii 5°C 5°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 25°C
Temperatura de montaj -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 30°C 40°C
Timpul de priză 24h 14h 4h 3h 90' 45' 20' 10'

2.19
Fixări chimice

Fixări chimice prin injecție


Metoda de fixare chimică prin injecție utilizează ca masă de fixare rășini poliesterice fără stiren sau rășini vinilesterice fără stiren, bicomponente. Componentele sunt
ambalate în cartușe speciale care asigură dozarea și amestecarea acestora în timpul injectării cu pistolul de injecție. Prin această metodă se pot realiza fixări cu o
gamă foarte largă de elemente de fixare (prezoane, piulițe, bare) și cu geometrii diverse, de la platbande la țevi rectangulare. Fixările se pot realiza practic în orice
material de construcții.

Succesiunea operațiilor la fixările chimice prin injecți

Fixarea prin injecție în materiale compacte Fixarea prin injecție în materiale alveolare
Fixarea chimică prin injecție în materiale compacte se realizează prin injectarea Fixarea chimică prin injecție în materiale alveolare se bazează pe căptușirea
mortarului chimic direct in orificiul de fixar orificiului de fixare cu un manșon din material plastic sau din oțel inoxidabil.
Acesta are rolul de a reține mortarul chimic cu scopul de a crea corp comun
între elementul de fixare și zidărie

Perforarea suportului de fixar Perforarea suportului de fixar


(zidărie, beton etc.) (zidărie, beton etc.)

1 1

Curățarea orificiului prin sufla Curățarea orificiului prin sufla


sau prin aspirare sau prin aspirare

2 2

Introducerea mortarului chimic Introducerea manșonului

3 3

Introducerea elementului de fixar


(prezon, piuliță. bară de fier beton)
Injectarea mortarului chimic
Amestecarea componentelor prin rotirea
elementului de fixare
4 4

Verificar
Introducerea elementului de fixar
Se consideră că operația a fost executat
(prezon, piuliță, bară de fier beton)
corect dacă elementulde fixare a pătrun
Amestecarea componentelor prin rotirea
până la semn și materialul din fiolă a ieși
elementului de fixare
pe lângă el.
5 5

Montaj Montaj
Montajul se execută după terminarea Montajul se execută după terminarea
prizei. Timpul de priză este puternic prizei. Timpul de priză este puternic
influențat de temperatură influențat de temperatură
6 6

ATENŢIE! Se rotește ușor bara sau prezonul după introducere. ATENŢIE! Se rotește ușor bara sau prezonul după introducere.

2.20
Fixări chimice

Fixări chimice prin injecție - KAWO


Rocast comercializează două tipuri de fixări chimice prin injecție KAWO: PSF si VSF, ambele cu aprobare ETA.
În unele cazuri sunt prezentate date pentru utilizări în afara agrementărilor ETA.
Fixările chimice prin injecție KAWO utilizează mase de fixare din rășini poliesterice sau vinilesterice, fără stiren, bicomponente
Oferă o gamă mai largă de soluții de fixare și mai multe posibilități privind sarcinile de lucru, temperatura și mediul în care s
pot utiliza. Cele două componente sunt ambalate în cartușe coaxiale (două fiole una în alta), cu capacitate de 280 ml sau 410 ml.
În cursul injectarii cu pistolul de injecție și duza de amestecare, se asigură dozarea și amestecarea celor doua componente.
Cartușul de 280 ml este prevăzut cu împingător care permite utilizarea unui pistol de injecție pentru silicon.

Fixări chimice prin injecție - KAWO


MATERIAL de bază Mediu de lucri Montaj
Tipul
Zidărie din Zidărie din Tije filetat orizontal și
fixări Piatră Bare în beton Uscat Umed Inundat
cărămizi cu glouri cărămizi solide în beton vertical
KAWO - PSF
KAWO - WSF

recomandat. cu aprobare posibil posibil dar neindicat neutilizabil


ETA

2.21
Fixări chimice

Fixări chimice prin injecție - KAWO


Cartușe de injecție KAWO-PSF

Cartușe de injecție KAWO-PSF cu aprobare ETA-13/0916 valabilă


până în iunie 2018 (ETAG 029, anexa C, metoda A), pentru fixări î
zidărie solidă sau cu goluri.
Cartușe coaxiale (două fiole una în alta) cu rășină poliesterică făr
stiren, capacitate 280 ml și 410 ml. Cartușul de 280 ml este prevăzut
cu împingător care permite utilizarea unui pistol de injecție pentru
silicon.

Caracteristici
• Culoare: gri deschis (componenta A- bej, componenta B - neagră)
• Greutate specific : 1.7 kg/l la 20°C
• Rezistența la compresiune: 57.9 N/mm²
• Rezistența la îndoire: 30.0 N/mm²
• Priza: rapidă

Capacitate Ambalare
Tipul cartușului € / buc. Cod articol
(ml) tip buc.
- 1 5,51 KAWOPSF280-
KAWO-PSF-280 peeler coaxial 280
X- 12 4,13 KAWOPSF280X-
- 1 6,02 KAWOPSF410-
KAWO-PSF-410 coaxial 410
X- 12 4,51 KAWOPSF410X-

Domeniu de utilizare și elemente de fixar Domeniu de utilizare și elemente de fixar


a. Utilizare cu aprobare ETA
Fixare cu tije filetate în zidărie solid
• Fixare în zidărie cu goluri, mediu uscat și umed, încărcări statice, cu tije filetate
M8÷M12, cu vârf drept și cap plat, din oțel zincat gr. 8.8 sau din oțel inoxidabil A4-
70. Fixările de acest tip necesită utilizarea manșoanelor pentru injecție din plastic
(v. pag. 2.25).

În afara aprobării pot fi utilizate și prezoane M8÷M12, cu vârf teșit 2x45° și cep hexagonal,
din oțel zincat gr. 4.6 sau din oțel inoxidabil A2-50.

• Fixare în zidărie solidă, mediu uscat și umed, încărcări statice, cu tije filetate Tijă filetat
Date de montaj
M8÷M12, cu vârf drept și cap plat, din oțel zincat gr. 8.8 sau din oțel inoxidabil A4-70. M8 M10 M12
În afara aprobării pot fi utilizate și prezoane M8÷M12, cu vârf teșit 2x45° și cep hexagonal. Diametrul găurii în MATERIALul de bază do (mm) 10 12 14
din oțel zincat gr. 4.6 sau din oțel inoxidabil A2-50. Diametrul găurii în elementul fixa df (mm) 9 12 14
Adâncimea minimă a găurii ho (mm) 85 95 115
Lungimea nominală de montare hnom (mm) 80 90 110
Fixările cu tije din oțel zincat sunt recomandate în structuri interioare, mediu uscat.
Momentul de strangere la fixar Tinst (Nm) 4 8 10
Fixările cu tije din oțel inoxidabil A4-70 sunt recomandate în structuri interioare,
mediu uscat sau cu expunere la umiditate permanentă, fără agenți agresivi și în
Fixare cu tije filetate în zidărie solid
structuri exterioare, inclusiv în ambient industrial sau marin.

b. Utilizare fără aprobare ETA


• Fixare în beton nefisurat C20/25÷C50/60, mediu uscat, încărcări statice, cu tije
filetate M8÷M20, cu vârf drept și cap plat, din oțel zincat gr. 8.8 sau din oțel inoxidabil
A4-70.

Manșon Tijă filetat


Se pot utiliza și prezoane M8÷M20, cu vârf teșit 2x45° și cep hexagonal, din oțel zincat gr. Date de montaj
de plastic M8 M10 M12
4.6 sau din oțel inoxidabil A2-50.
16 x 85 16 x 90 16 x 90 -
Temperatura minimă de lucru -40°C Gaura în materialul de bază 16 x 130 16 x 133 16 x 133 -
Temperatura maximă de lucru 80°C (pentru timp scurt) 50°C (pentru timp îndelungat) 20 x 85 - - 20 x 90
Momentul de strângere la fixare
Temperatura minimă rășină 5°C Tints (Nm) 4 4 6
pentru manșon cu L = 85 mm
de montaj MATERIAL de bază 5°C
Temperatura materialului 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C Fixare cu tije filetate în zidărie solid
mediu uscat 2h 1h30' 1h 45' 30' 20' 15'
Timpul de priză
mediu umed 3h 2h15' 1h30' 68' 45' 30' 23'
Timpul de procesare la montaj 20' 12' 9' 6' 4' 3' 2'
Număr de ancore executate cu un cartuș (informativ)
Zidărie cu goluri
Beton
Tijă Manșon Ø 16 x 85 Manșon Ø 16 x 130
filetat Cartuș (ml)
280 410 280 410 280 410
Tijă filetat
M 8 11 15 7 10 64/71 87/90 Date de montaj
M8 M10 M12 M16 M20
M10 11 15 7 10 40/44 54/59
Ø gaură în materialul de bază do (mm) 10 12 14 18 24
M12 11 15 7 10 24/26 32/36
Adâncimea minimă a găurii ho (mm) 85 95 115 130 175
M16 - - - - 13/14 17/19 Lungimea nominală de montare hnom (mm) 80 90 110 125 170
M20 - - - - 5/6 7/8 Momentul de strângere la fixar Tinst (Nm) 10 20 40 60 100

2.22
Fixări chimice

Fixări chimice prin injecție - KAWO


Cartușe de injecție KAWO-VSF

Cartușe de injecție KAWO-VSF


• cu aprobare ETA-13/0851 valabilă până în septembrie 2017
(ETAG001, partea 1 și 5-TR029, metoda A), pentru tije filetate și
bare în beton nefisurat
• cu aprobare CE REBAR EN-1504/6

Cartușe coaxiale (două fiole una în alta) cu rășină vinilesterică fără


stiren. capacitate 280 ml și 410 ml. Cartușul de 280 ml este prevăzut
cu împingător care permite utilizarea unui pistol de injecție pentru
silicon.

Caracteristici
• Culoare: gri deschis (componenta A - bej, componenta B - neagră)
• Greutate specific : 1.7 kg/l la 20°C

Capacitate Ambalare
Tipul cartușului €/ buc. Cod articol
(ml) tip buc.
- 1 7,14 KAWOVSF280-
KAWO-VSF-280 peeler coaxial 280
X- 12 5,36 KAWOVSF280X-
- 1 8,47 KAWOVSF410-
KAWO-VSF-410 coaxial 410
X- 12 6,35 KAWOVSF410X-

Domeniu de utilizare și elemente de fixar


• Fixare în beton nefisurat C20/25÷C50/60. mediu uscat și umed. încărcări statice. cu tije filetate M8÷M30. cu vârf drept și cap plat. din oțel zincat .
8.8 sau din oțel inoxidabil A4-70.
În afara aprobării se pot utiliza și prezoane M8÷M30. cu vârf teșit 2x45° și cep hexagonal. din oțel zincat gr. 4.6 sau din oțel inoxidabil A2-50.
• Fixare în beton nefisurat C20/25÷C50/60. mediu uscat și umed. încărcări statice. cu bare de oțel beton”BTS500S” Ø16-32 mm

Fixările cu tije din oțel zincat sau cu bare de oțel sunt recomandate în structuri interioare. mediu uscat.
Fixările cu tije din oțel inoxidabil A4-70 sunt recomandate în structuri interioare. mediu uscat sau cu expunere la umiditate permanentă. fără agenți
agresivi și în structuri exterioare. inclusiv în ambient industrial sau marin.

Date tehnice de montaj


Montaj cu tije filetate în beton nefisur

Prezon
Date de montaj
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Diametrul găurii în materialul de bază do (mm) 10 12 14 18 24 28 35
Diametrul găurii în elementul fixa df (mm) ≤9 ≤12 ≤ 14 ≤18 ≤22 ≤26 ≤33
minimă hef.min (mm) 60 60 70 80 90 96 120
Adâncimea găurii maximă (Tbeton≥0°C) hef.max (mm) 160 200 240 320 400 480 600
tije ROCAST hnom (mm) 80 90 110 125 170 210 270
Grosimea minimă a materialului de bază hmin (mm) hef + 30 (min. 100) hef + 2do
Distanța minimă între ancore Smin (mm) 0.5hef ≥35
Distanța minimă la margini Cmin (mm) 0.5hef ≥35
Momentul de strângere la fixar Tinst (Nm) ≤10 ≤20 ≤40 ≤80 ≤120 ≤160 ≤200
Consum estimativ de mortar (pentru hnom) (ml/ancoră) 3 4 5 8 28 41 83

Montaj cu tije filetate în beton nefisur


Prezon
Date de montaj
Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32
Diametrul găurii în materialul de bază do (mm) 20 25 30 35 40
minimă hef.min (mm) 80 90 100 112 128
Adâncimea găurii
maximă (Tbeton≥0°C) hef.max (mm) 320 400 500 560 640
Grosimea minimă a materialului de bază hmin (mm) hef + 2do
Distanța minimă între ancore Smin (mm) 0.5hef
Distanța minimă la margini Cmin (mm) 0.5hef
Consum estimativ de pentru hef.min (ml/ancoră) 11 19 26 47 69
mortar pentru hef.max (ml/ancoră) 43 85 130 233 347
Temperatura minimă de lucru -40°C
Temperatura maximă de lucru 80°C (pentru timp scurt) 72°C (pentru timp îndelungat)
Temperatura minimă rășină 5°C
de montaj material de bază 0°C (uscat)
Temperatura betonului 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C
Timpul de priză * 12h 8h 5h 3h 2h 1h30' 1h15' 1h
Timpul de procesare la montaj 45' 30' 20' 12' 7' 4' 3' 2'
*Penru operare în mediu umed timpul de priză se dublează.

2.23
Fixări chimice

Fixări chimice prin injecție - STAHL


Cartușe de injecție SVM-VSF

Cartușe de injecție STAHL SVM-VSF cu aprobare ETA-11/406 valabilă până în mai


2015 (ETAG 001, partea 1 și 5-TR 029), pentru fixări cu tije filetate în beton nefisur

Metoda de fixare prin injecție cu acest tip de cartușe utilizează rășin


vinilesterice fără stiren, bicomponente. Componentele sunt ambalate
în cartușe speciale, de diferite forme și capacități, care asigură
dozarea și amestecarea acestora în timpul injectării cu pistolul de
injecție.

Cartușele conțin 2 fiole care pot fi dispuse una în interiorul celeilal


(cartuse coaxiale) sau alăturate (cartușe duble).

Capacitate Ambalare
Tipul cartușului € / buc. Cod articol
(ml) tip buc.
SVM-VSF - 150 coaxial 150 - 1 8,99 AA.CI150-
SVM-VSF - 345 dublu 345 - 1 11,89 AA.CI345-
SVM-VSF - 380 coaxial 380 - 1 12,59 AA.CI380-

Domeniu de utilizare și elemente de fixar

Fixare în beton C20/25÷C50/60, mediu uscat și umed, încărcări statice, cu tije filetate M8÷M30, cu vârf drept și cap plat, din oțel zincat g . 8.8
sau din oțel inoxidabil A4-70.
În afara aprobării pot fi utilizate și prezoane M8÷M30, cu vârf teșit 2x45° și cep hexagonal, din oțel zincat g . 4.6 sau din oțel inoxidabil A2-50.

Fixările cu tije din oțel zincat sunt recomandate în structuri interioare, mediu uscat.
Fixările cu tije din oțel inoxidabil A4-70 sunt recomandate în structuri interioare, mediu uscat sau cu expunere la umiditate permanentă fără agenți
agresivi și în structuri exterioare, inclusiv în ambient industrial sau marin.

Date tehnice de montaj


Montaj cu tije filetate în beton nefisur

Prezon
Date de montaj
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Diametrul găurii în MATERIALul de bază do (mm) 10 12 14 18 24 28 35
Diametrul găurii în elementul fixa df (mm) ≤9 ≤12 ≤ 14 ≤18 ≤22 ≤26 ≤33
minimă hef.min (mm) 60 70 80 100 120 140 165
Adâncimea găurii maximă hef.max (mm) 100 120 145 190 240 290 360
tije ROCAST hnom (mm) 80 90 110 125 170 210 270
Grosimea minimă a materialului de bază hmin (mm) hef + 30 (min. 100) hef + 2do
Distanța minimă între ancore Smin (mm) 0.5hef ≥40
Distanța minimă la margini Cmin (mm) 0.5hef ≥40
Momentul de strângere la fixar Tinst (Nm) ≤10 ≤20 ≤40 ≤80 ≤120 ≤180 ≤300

Temperatura minimă de lucru -40°C


Temperatura maximă de lucru 80°C (pentru timp scurt) 50°C (pentru timp îndelungat)

Temperatura rășinii 5°C 5°C 5°C 10°C 15°C 20°C 20°C 25°C
Temperatura de montaj -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 30°C 40°C
Timpul de priză * 6h 3h 2h 1h20’ 1h 45’ 20’ 10’
Timpul de procesare la montaj 1h 40’ 20’ 12 8’ 5’ 2’ 30 sec.

*Penru operare în mediu umed timpul de priză se dublează.

2.24
Fixări chimice

Accesorii pentru fixări chimice prin injecți


Manșoane din material plastic cu căpăcel Manșoane din sită metalică, L = 1 m Manșoane de injecție cu filet interio
pentru zidărie cu goluri pentru zidărie cu goluri oțel zincat

ØxL Ambalare ØxL Ambalare Ø x L Ambalare


€/ buc. Cod articol €/ buc. Cod articol Filet €/ buc. Cod articol
(mm) tip buc. (mm) tip buc. (mm) tip buc.
12 x 50 - 1 0,19 AA.CI001- 12 x1000 - 1 4,74 AA.CI005- M 8 12 x 80 - 1 0,55 I.MOTRO08-
15 x 85 - 1 0,17 AA.CI002- 16 x1000 - 1 5,05 AA.CI006- M10 14 x 80 - 1 0,75 I.MOTRO10-
15 x 130 - 1 0,25 AA.CI003- 22 x1000 - 1 6,77 AA.CI007- M12 16 x 80 - 1 0,79 I.MOTRO12-
20 x 85 - 1 0,27 AA.CI004-

Pistoale de injecție Pompă de curățare

Ambalare
€/ buc. Cod articol
tip buc.
- 1 22,22 AA.C200490-

Cap de cartuș (duză de amestecare)

Ambalare
Pentru cartușe de tip €/ buc. Cod articol
tip buc.
SVM-PSC-150
- 1 45,95 AA.C201300-
SVM-PSC-300
SVM-PSC-345 - 1 52,55 AA.C201235-
SVM-PSC-380
KAWO-PSF-410 - 1 52,55 AA.C201380- Ambalare
€/ buc. Cod articol
KAWO-VSF-410 tip buc.
Adaptor pentru cartușe SVM-PSC-150 - 1 0,60 AA.C200590- - 1 0,66 AA.C200390-

NOU
Suport susținere “V” Suporți pentru prindere pe grindă
cu gaură lisă

Pagina 2.36 Pagina 2.36

2.25
Fixări chimice

Elemente de fixare pentru fixări chimi


Prezoane cu vârf teșit 2x45° și cap cu cep hexagonal, pentru fixări chimic

Prezoane recomandate pentru fixările chimice


cu fiole montate prin rotire

Prezon:
oțel gr. 4.6 zincat electrochimic sau oțel inoxidabil
A2-50

Șaibă plată forma “A” DIN 125:


oțel zincat electrochimic, sau oțel inoxidabil A2

Piuliță hexagonală DIN 934:


oțel gr. 8. zincat electrochimic sau oțel inoxidabil A2

Dimensiuni (mm) Oțel zincat gr. 4.6 Oțel inoxidabil A2 - 50


Ambalare Ambalare
Mxl L1 Lmax € / 100 buc. Cod articol € / 100 buc. Cod articol
tip buc. tip buc.
M 8 x 110 80 20 S 50 32.85 AA.PO211S S 10 54.45 AA.PX211S
M 8 x 110 80 20 U 1 42.71 AA.PO211U U 1 70.79 AA.PX211U
M 8 x 150 80 60 S 25 36.45 AA.PO215S S 10 59.40 AA.PX215S
M 8 x 150 80 60 U 1 47.39 AA.PO215U U 1 77.22 AA.PX215U
M 8 x 180 80 90 S 25 39.30 AA.PO218S S 10 69.45 AA.PX218S
M 8 x 180 80 90 U 1 51.09 AA.PO218U U 1 90.29 AA.PX218U
M10 x 115 90 10 S 50 47.10 AA.PO311S S 10 81.90 AA.PX311S
M10 x 115 90 10 U 1 61.23 AA.PO311U U 1 106.47 AA.PX311U
M10 x 130 90 25 S 50 49.35 AA.PO313S S 10 89.70 AA.PX313S
M10 x 130 90 25 U 1 64.16 AA.PO313U U 1 116.61 AA.PX313U
M10 x 165 90 60 S 25 53.85 AA.PO316S S 10 103.05 AA.PX316S
M10 x 165 90 60 U 1 70.01 AA.PO316U U 1 133.97 AA.PX316U
M10 x 190 90 85 S 25 55.95 AA.PO319S S 10 110.10 AA.PX319S
M10 x 190 90 85 U 1 72.74 AA.PO319U U 1 143.13 AA.PX319U
M10 x 250 90 145 S 25 71.70 AA.PO325S S 10 146.40 AA.PX325S
M10 x 250 90 145 U 1 93.21 AA.PO325U U 1 190.32 AA.PX325U
M10 x 300 90 195 S 25 86.40 AA.PO330S S 10 162.45 AA.PX330S
M10 x 300 90 195 U 1 112.32 AA.PO330U U 1 211.19 AA.PX330U
M12 x 135 110 10 S 25 54.30 AA.PO413S S 10 111.90 AA.PX413S
M12 x 135 110 10 U 1 70.59 AA.PO413U U 1 145.47 AA.PX413U
M12 x 160 110 35 S 25 57.45 AA.PO416S S 10 126.45 AA.PX416S
M12 x 160 110 35 U 1 74.69 AA.PO416U U 1 164.39 AA.PX416U
M12 x 180 110 55 S 25 65.40 AA.PO418S S 10 141.90 AA.PX418S
M12 x 180 110 55 U 1 85.02 AA.PO418U U 1 184.47 AA.PX418U
M12 x 210 110 85 S 25 71.70 AA.PO421S S 10 162.15 AA.PX421S
M12 x 210 110 85 U 1 93.21 AA.PO421U U 1 210.80 AA.PX421U
M12 x 250 110 125 S 25 78.45 AA.PO425S S 10 198.75 AA.PX425S
M12 x 250 110 125 U 1 101.99 AA.PO425U U 1 258.38 AA.PX425U
M12 x 300 110 175 S 25 87.60 AA.PO430S S 10 220.05 AA.PX430S
M12 x 300 110 175 U 1 113.88 AA.PO430U U 1 286.07 AA.PX430U
M16 x 150 125 8 S 10 94.20 AA.PO615S S 5 198.15 AA.PX615S
M16 x 150 125 8 U 1 122.46 AA.PO615U U 1 257.60 AA.PX615U
M16 x 165 125 20 S 10 100.95 AA.PO616S S 5 226.95 AA.PX616S
M16 x 165 125 20 U 1 131.24 AA.PO616U U 1 295.04 AA.PX616U
M16 x 190 125 45 S 10 107.10 AA.PO619S S 5 248.55 AA.PX619S
M16 x 190 125 45 U 1 139.23 AA.PO619U U 1 323.12 AA.PX619U
M16 x 210 125 65 S 10 112.35 AA.PO621S S 5 253.05 AA.PX621S
M16 x 210 125 65 U 1 146.06 AA.PO621U U 1 328.97 AA.PX621U
M16 x 230 125 85 S 10 126.90 AA.PO623S S 5 291.45 AA.PX623S
M16 x 230 125 85 U 1 164.97 AA.PO623U U 1 378.89 AA.PX623U
M16 x 250 125 105 S 10 134.40 AA.PO625S S 5 301.95 AA.PX625S
M16 x 250 125 105 U 1 174.72 AA.PO625U U 1 392.54 AA.PX625U
M16 x 300 125 155 S 10 145.05 AA.PO630S S 5 356.70 AA.PX630S
M16 x 300 125 155 U 1 188.57 AA.PO630U U 1 463.71 AA.PX630U
M20 x 220 170 30 S 10 173.10 AA.PO722S S 1 396.90 AA.PX722S
M20 x 220 170 30 U 1 225.03 AA.PO722U - - - -
M20 x 260 170 70 S 10 202.20 AA.PO726S S 1 520.20 AA.PX726S
M20 x 260 170 70 U 1 262.86 AA.PO726U - - - -
M20 x 300 170 110 S 10 224.40 AA.PO730S S 1 561.60 AA.PX730S
M20 x 300 170 110 U 1 291.72 AA.PO730U - - - -
M20 x 350 170 160 S 10 261.45 AA.PO735S S 1 763.05 AA.PX735S
M20 x 350 170 160 U 1 339.89 AA.PO735U - - - -
M24 x 260 210 25 S 10 368.40 AA.PO826S S 1 804.90 AA.PX826S
M24 x 260 210 25 U 1 478.92 AA.PO826U - - - -
M24 x 300 210 65 S 5 396.60 AA.PO830S S 1 870.60 AA.PX830S
M24 x 300 210 65 U 1 515.58 AA.PO830U - - - -
M30 x 380 280 70 S 5 672.00 AA.PO938S S 1 1962.00 AA.PX938S
Pentru rotire utilizați chei tubulare sau bits magnetici. M30 x 380 280 70 U 1 873.60 AA.PO938U - - - -

2.26
Fixări chimice

Elemente de fixare pentru fixări chimi


Prezoane cu vârf drept și cap plat, pentru fixări chimic

Prezoane recomandate pentru


fixări chimice cu fiole montat
prin batere și pentru fixări
chimice prin injecție.

Prezon:
oțel gr. 8.8 zincat electrochimic sau
oțel inoxidabil A4-70.

Șaibă plată forma “A” DIN 125:


oțel zincat electrochimic sau oțel
inoxidabil A4.

Piuliță hexagonală DIN 934: Dimensiuni (mm) Oțel zincat gr. 8.8 Oțel inoxidabil A4 - 70
oțel gr. 8 zincat electrochimic sau Ambalare Ambalare
oțel inoxidabil A4. Mxl L1 Lmax €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
tip buc. tip buc.
M 8 x 80 50 20 S 50 23.85 AA.TO208S S 10 37.35 AA.TX208S
M 8 x 80 50 20 U 1 31.01 AA.TO208U U 1 48.56 AA.TX208U
M 8 x 110 80 20 S 50 25.35 AA.TO211S S 10 46.95 AA.TX211S
M 8 x 110 80 20 U 1 32.96 AA.TO211U U 1 61.04 AA.TX211U
M 8 x 150 80 60 S 25 28.95 AA.TO215S S 10 55.20 AA.TX215S
M 8 x 150 80 60 U 1 37.64 AA.TO215U U 1 71.76 AA.TX215U
M 8 x 180 80 90 S 25 33.30 AA.TO218S S 10 63.30 AA.TX218S
M 8 x 180 80 90 U 1 43.29 AA.TO218U U 1 82.29 AA.TX218U
M 8 x 240 130 100 S 25 37.35 AA.TO224S S 10 77.40 AA.TX224S
M 8 x 240 130 100 U 1 48.56 AA.TO224U U 1 100.62 AA.TX224U
M10 x 115 90 10 S 50 35.85 AA.TO311S S 10 72.60 AA.TX311S
M10 x 115 90 10 U 1 46.61 AA.TO311U U 1 94.38 AA.TX311U
M10 x 130 90 25 S 50 37.80 AA.TO313S S 10 79.80 AA.TX313S
M10 x 130 90 25 U 1 49.14 AA.TO313U U 1 103.74 AA.TX313U
M10 x 165 90 60 S 25 44.70 AA.TO316S S 10 100.05 AA.TX316S
M10 x 165 90 60 U 1 58.11 AA.TO316U U 1 130.07 AA.TX316U
M10 x 190 90 85 S 25 48.53 AA.TO319S S 10 110.10 AA.TX319S
M10 x 190 90 85 U 1 63.09 AA.TO319U U 1 143.13 AA.TX319U
M10 x 260 130 115 S 25 61.95 AA.TO326S S 10 151.95 AA.TX326S
M10 x 260 130 115 U 1 80.54 AA.TO326U U 1 197.54 AA.TX326U
M10 x 300 90 195 S 25 69.45 AA.TO330S S 10 164.40 AA.TX330S
M10 x 300 90 195 U 1 90.29 AA.TO330U U 1 213.72 AA.TX330U
M12 x 125 85 25 S 25 46.05 AA.TO412S S 10 108.90 AA.TX412S
M12 x 125 85 25 U 1 59.87 AA.TO412U U 1 141.57 AA.TX412U
M12 x 135 110 10 S 25 48.90 AA.TO413S S 10 111.45 AA.TX413S
M12 x 135 110 10 U 1 63.57 AA.TO413U U 1 144.89 AA.TX413U
M12 x 160 110 35 S 25 51.90 AA.TO416S S 10 123.15 AA.TX416S
M12 x 160 110 35 U 1 67.47 AA.TO416U U 1 160.10 AA.TX416U
M12 x 180 110 55 S 25 58.35 AA.TO418S S 10 141.45 AA.TX418S
M12 x 180 110 55 U 1 75.86 AA.TO418U U 1 183.89 AA.TX418U
M12 x 210 110 85 S 25 66.90 AA.TO421S S 10 168.60 AA.TX421S
M12 x 210 110 85 U 1 86.97 AA.TO421U U 1 219.18 AA.TX421U
M12 x 250 110 125 S 25 81.60 AA.TO425S S 10 224.40 AA.TX425S
M12 x 250 110 125 U 1 106.08 AA.TO425U U 1 291.72 AA.TX425U
M12 x 300 110 175 S 25 89.70 AA.TO430S S 10 244.80 AA.TX430S
M12 x 300 110 175 U 1 116.61 AA.TO430U U 1 318.24 AA.TX430U
M16 x 150 125 8 S 10 83.85 AA.TO615S S 5 209.40 AA.TX615S
M16 x 150 125 8 U 1 109.01 AA.TO615U U 1 272.22 AA.TX615U
M16 x 165 125 20 S 10 94.80 AA.TO616S S 5 231.30 AA.TX616S
M16 x 165 125 20 U 1 123.24 AA.TO616U U 1 300.69 AA.TX616U
M16 x 190 125 45 S 10 99.45 AA.TO619S S 5 244.50 AA.TX619S
M16 x 190 125 45 U 1 129.29 AA.TO619U U 1 317.85 AA.TX619U
M16 x 210 125 65 S 10 109.80 AA.TO621S S 5 276.90 AA.TX621S
M16 x 210 125 65 U 1 142.74 AA.TO621U U 1 359.97 AA.TX621U
M16 x 230 125 85 S 10 117.90 AA.TO623S S 5 295.95 AA.TX623S
M16 x 230 125 85 U 1 153.27 AA.TO623U U 1 384.74 AA.TX623U
M16 x 250 125 105 S 10 143.10 AA.TO625S S 5 359.10 AA.TX625S
M16 x 250 125 105 U 1 186.03 AA.TO625U U 1 466.83 AA.TX625U
M16 x 300 125 155 S 10 156.45 AA.TO630S S 5 384.45 AA.TX630S
M16 x 300 125 155 U 1 203.39 AA.TO630U U 1 499.79 AA.TX630U
M20 x 220 170 30 S 10 194.40 AA.TO722S S 1 448.50 AA.TX722S
M20 x 220 170 30 U 1 252.72 AA.TO722U - - - -
M20 x 260 170 70 S 10 234.45 AA.TO726S S 1 571.50 AA.TX726S
M20 x 260 170 70 U 1 304.79 AA.TO726U - - - -
M20 x 300 170 110 S 10 254.10 AA.TO730S S 1 630.30 AA.TX730S
M20 x 300 170 110 U 1 330.33 AA.TO730U - - - -
M20 x 350 170 160 S 10 329.10 AA.TO735S S 1 787.50 AA.TX735S
M20 x 350 170 160 U 1 427.83 AA.TO735U - - - -
M24 x 260 210 25 S 10 359.40 AA.TO826S S 1 846.00 AA.TX826S
M24 x 260 210 25 U 1 467.22 AA.TO826U - - - -
M24 x 300 210 65 S 5 405.00 AA.TO830S S 1 936.00 AA.TX830S
M24 x 300 210 65 U 1 526.50 AA.TO830U - - - -
M30 x 380 280 70 S 5 735.60 AA.TO938S S 1 2272.50 AA.TX938S
M30 x 380 280 70 U 1 956.28 AA.TO938U - - - -

2.27
Suporți pentru țevi și cabluri

Coliere
Coliere standard - bandă 20 x 2.0 mm Set colier standard + diblu Ø10 x 50 mm

Ø nominal Ø țeavă Ambalare Ø nominal Ø țeavă Ambalare


€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc. (țoli) (mm) tip buc.
⅜ 15 - 19 S 50 25.25 AB.CM01038S ⅜ 15 - 19 S 50 38.43 AB.CS01038S
⅜ 15 - 19 U 1 32.83 AB.CM01038U ⅜ 15 - 19 U 1 49.96 AB.CS01038U
½ 20 - 25 S 50 28.10 AB.CM02012S ½ 20 - 25 S 50 41.27 AB.CS02012S
½ 20 - 25 U 1 36.53 AB.CM02012U ½ 20 - 25 U 1 53.65 AB.CS02012U
¾ 25 - 30 S 50 31.77 AB.CM03034S ¾ 25 - 30 S 50 43.53 AB.CS03034S
¾ 25 - 30 U 1 41.30 AB.CM03034U ¾ 25 - 30 U 1 56.59 AB.CS03034U
1 31 - 36 S 50 34.28 AB.CM04100S 1 31 - 36 S 50 47.57 AB.CS04100S
1 31 - 36 U 1 44.56 AB.CM04100U 1 31 - 36 U 1 61.84 AB.CS04100U
1¼ 37 - 45 S 50 37.70 AB.CM05114S 1¼ 37 - 45 S 50 50.04 AB.CS05114S
1¼ 37 - 45 U 1 49.01 AB.CM05114U 1¼ 37 - 45 U 1 65.05 AB.CS05114U
1½ 46 - 51 S 25 43.14 AB.CM06112S 1½ 46 - 51 S 25 55.97 AB.CS06112S
1½ 46 - 51 U 1 56.08 AB.CM06112U 1½ 46 - 51 U 1 72.76 AB.CS06112U
2 59 - 64 S 25 43.38 AB.CM07200S 2 59 - 64 S 25 53.19 AB.CS07200S
2 59 - 64 U 1 56.39 AB.CM07200U 2 59 - 64 U 1 69.15 AB.CS07200U
2½ 70 - 77 S 25 48.51 AB.CM07212S 2½ 70 - 77 S 25 57.06 AB.CS07212S
2½ 70 - 77 U 1 63.06 AB.CM07212U 2½ 70 - 77 U 1 74.18 AB.CS07212U
3 83 - 90 S 25 53.24 AB.CM08300S 3 83 - 90 S 25 65.61 AB.CS08300S
3 83 - 90 U 1 69.21 AB.CM08300U 3 83 - 90 U 1 85.29 AB.CS08300U
3½ 95 - 102 S 25 58.86 AB.CM08312S 3½ 95 - 102 S 25 70.65 AB.CS08312S
3½ 95 - 102 U 1 76.52 AB.CM08312U 3½ 95 - 102 U 1 91.85 AB.CS08312U
4 108 - 115 S 25 67.68 AB.CM08400S 4 108 - 115 S 25 75.42 AB.CS08400S
4 108 - 115 U 1 87.98 AB.CM08400U 4 108 - 115 U 1 98.05 AB.CS08400U

Coliere standard cu protecţie de cauciuc - bandă 20 x 2.0 mm Set colier standard cu protecţie de cauciuc + diblu Ø10 x 50 mm

Ø nominal Ø țeavă Ambalare Ø nominal Ø țeavă Ambalare


€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc. (țoli) (mm) tip buc.
- 9 - 13 S 50 32.55 CC01038S - 9 - 13 S 50 44.04 CS31038S
- 9 - 13 U 1 42.32 CC01038U - 9 - 13 U 1 57.25 CS31038U
- 14 - 19 S 50 35.86 CC02012S - 14 - 19 S 50 48.07 CS32012S
- 14 - 19 U 1 46.62 CC02012U - 14 - 19 U 1 62.49 CS32012U
- 19 - 24 S 50 38.55 CC03034S - 19 - 24 S 50 54.63 CS33034S
- 19 - 24 U 1 50.12 CC03034U - 19 - 24 U 1 71.02 CS33034U
- 25 - 30 S 50 40.90 CC04100S - 25 - 30 S 50 54.93 CS34100S
- 25 - 30 U 1 53.17 CC04100U - 25 - 30 U 1 71.41 CS34100U
- 31 - 39 S 50 46.55 CC05114S - 31 - 39 S 50 65.91 CS35114S
- 31 - 39 U 1 60.52 CC05114U - 31 - 39 U 1 85.68 CS35114U
- 40 - 45 S 25 49.56 CC06112S - 40 - 45 S 25 62.16 CS36112S
- 40 - 45 U 1 64.43 CC06112U - 40 - 45 U 1 80.81 CS36112U
- 53 - 58 S 25 66.52 CC07200S - 53 - 58 S 25 74.01 CS37200S
- 53 - 58 U 1 86.48 CC07200U - 53 - 58 U 1 96.21 CS37200U
- 64 - 71 S 25 76.11 CC07212S - 64 - 71 S 25 91.71 CS37212S
- 64 - 71 U 1 98.94 CC07212U - 64 - 71 U 1 119.22 CS37212U
- 77 - 84 S 25 87.14 CC08300S - 77 - 84 S 25 101.63 CS38300S
- 77 - 84 U 1 113.28 CC08300U - 77 - 84 U 1 132.12 CS38300U
- 89 - 96 S 25 89.82 CC08312S - 89 - 96 S 25 110.19 CS38312S
- 89 - 96 U 1 116.77 CC08312U - 89 - 96 U 1 143.25 CS38312U
- 102 - 109 S 25 102.40 CC08400S - 102 - 109 S 25 112.60 CS38400S
- 102 - 109 U 1 133.12 CC08400U - 102 - 109 U 1 146.38 CS38400U

Set colier pentru gaze + diblu - bandă 20 x 1.5 mm


Ø nominal (Ø x L)diblu Ambalare
€/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc.
⅜ 10 x 50 50 S 28.49 AB.CS21038S
⅜ 10 x 50 1 U 37.04 AB.CS21038U
½ 10 x 50 50 S 31.73 AB.CS22012S
½ 10 x 50 1 U 41.25 AB.CS22012U
¾ 10 x 50 50 S 34.07 AB.CS23034S
¾ 10 x 50 1 U 44.29 AB.CS23034U
1 10 x 50 50 S 36.81 AB.CS24100S
1 10 x 50 1 U 47.85 AB.CS24100U

2.28
Suporți pentru țevi și cabluri

Coliere
Colier M6 pentru țevi din cupru Colier uşor - bandă 20 x 1.5 mm; piuliţă M8
colier superior: 12 x 1.2 mm
colier bază: 15 x 1.2 mm
prindere: şurub cap Phillips M6 x 14 mm
holzşurub: 4.8 x 30 mm

Ø nominal Ø țeavă Ambalare


€/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc.
⅜ 15 - 20 S 50 22.73 AB.CM31038S
½ 20 - 25 S 50 25.29 AB.CM32012S
¾ 25 - 31 S 50 28.59 AB.CM33034S
1 32 - 37 S 50 30.84 AB.CM34100S
1¼ 39 - 44 S 50 33.92 AB.CM35114S
1½ 47 - 52 S 25 38.84 AB.CM36112S

Colier greu - bandă 25 x 2.5 mm


fără șurub cu șurub
Øinterior Ambalare
(mm) €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
tip buc.
8 S 25 5.56 JS.1008S 8.28 JS.1108S
10 S 25 5.72 JS.1010S 8.32 JS.1110S
12 S 25 - - 8.63 JS.1112S
14 S 25 6.22 JS.1014S 8.80 JS.1114S
15 S 25 6.29 JS.1015S 8.91 JS.1115S
16 S 25 6.43 JS.1016S 9.05 JS.1116S
18 S 25 6.50 JS.1018S 9.06 JS.1118S
20 S 25 - - 9.27 JS.1120S
22 S 25 6.98 JS.1022S 9.59 JS.1122S
24 S 25 7.14 JS.1024S 9.81 JS.1124S
25 S 25 7.47 JS.1025S 9.85 JS.1125S Ø nominal Ø țeavă Ambalare
€/100 buc. Cod articol
26 S 25 7.47 JS.1026S 10.22 JS.1126S (țoli) (mm) tip buc.
28 S 25 7.74 JS.1028S 10.50 JS.1128S 1 31 - 36 S 25 55.31 AB.CM21100S
30 S 25 8.48 JS.1030S 11.11 JS.1130S 1 31 - 36 U 1 71.90 AB.CM21100U
32 S 25 8.52 JS.1032S 11.31 JS.1132S 1¼ 37 - 45 S 25 58.95 AB.CM22114S
35 S 25 9.31 JS.1035S 12.58 JS.1135S 1¼ 37 - 45 U 1 76.64 AB.CM22114U
38 S 10 9.91 JS.1038S 12.79 JS.1138S 1½ 46 - 51 S 25 66.51 AB.CM23112S
40 S 10 10.60 JS.1040S 13.19 JS.1140S 1½ 46 - 51 U 1 86.46 AB.CM23112U
42 S 10 10.95 JS.1042S 14.03 JS.1142S 2 59 - 64 S 25 69.21 AB.CM24200S
47 S 10 11.37 JS.1047S 14.33 JS.1147S 2 59 - 64 U 1 89.97 AB.CM24200U
50 S 10 12.58 JS.1050S 15.30 JS.1150S 2½ 75 - 80 S 25 81.06 AB.CM25212S
54 S 10 13.97 JS.1054S 16.37 JS.1154S 2½ 75 - 80 U 1 105.38 AB.CM25212U
60 S 10 14.64 JS.1060S 17.79 JS.1160S 3 87 - 92 S 25 89.30 AB.CM26300S
63 S 10 15.82 JS.1063S 18.69 JS.1163S 3 87 - 92 U 1 116.09 AB.CM26300U
67 S 10 16.35 JS.1067S 19.58 JS.1167S 3½ 98 - 105 S 25 97.44 AB.CM27312S
3½ 98 - 105 U 1 126.67 AB.CM27312U
Colier ranforsat - bandă 20 x 2.0 mm; piuliță M10 4 111 - 118 S 25 105.84 AB.CM28400S
4 111 - 118 U 1 137.59 AB.CM28400U

Colier greu cu protecție de cauciuc


bandă 25 x 2.5 mm

Ø nominal Ø țeavă Ambalare


€/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc.
- 25 - 30 S 25 71.51 CC21100S
- 25 - 30 U 1 92.96 CC21100U
- 31 - 39 S 25 83.98 CC22114S
fără protecție cu protecție de cauciuc - 31 - 39 U 1 109.17 CC22114U
Ø nominal Ambalare - 40 - 46 S 25 85.05 CC23112S
- 40 - 46 U 1 110.57 CC23112U
€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol - 53 - 58 S 25 98.55 CC24200S
mm țoli tip buc. - 53 - 58 U 1 128.12 CC24200U
60 2” S 10 56.13 CM9.060S 76.50 CC9.060S - 69 - 74 S 25 108.80 CC25212S
75 2 ½” S 10 62.85 CM9.075S 87.06 CC9.075S - 69 - 74 U 1 141.44 CC25212U
90 3” S 10 71.19 CM9.090S 100.20 CC9.090S - 81 - 86 S 25 135.94 CC26300S
110 S 10 81.27 CM9.110S 115.56 CC9.110S - 81 - 86 U 1 176.72 CC26300U
125 4 ¼” S 10 90.68 CM9.125S 127.02 CC9.125S - 92 - 99 S 25 134.90 CC27312S
140 5” S 10 96.77 CM9.140S 141.00 CC9.140S - 92 - 99 U 1 175.37 CC27312U
160 6” S 10 106.68 CM9.160S 161.10 CC9.160S - 105 -112 S 25 144.50 CC28400S
200 6 ½” S 10 118.23 CM9.200S 198.72 CC9.200S - 105 -112 U 1 187.85 CC28400U

2.29
Suporți pentru țevi și cabluri

Coliere
Colier special cu protecţie de cauciuc Colier rapid standard cu protecţie de cauciuc Colier rapid greu cu protecţie de cauciuc
bandă 20 x 2.0 mm; şurub M8 bandă 20 x 2.0 mm bandă 25 x 2.5 mm
Fanta permite deschiderea
rapidă a colierului. Este
suficientă slăbirea șurubului

Ø nominal Ambalare Ønominal Øțeavă Ambalare Cod Ønominal Øțeavă Ambalare Cod
€/100 buc. Cod articol €/100 buc. €/100 buc.
mm țoli tip buc. (țoli) (mm) tip buc. articol (țoli) (mm) tip buc. articol
15 ¼ S 25 40.46 JS.14015S ½ 20 - 26 S 50 29.35 AB.CC12012S 2 58 - 67 S 25 93.54 AB.CC31063S
15 ¼ U 1 52.60 JS.14015U ½ 20 - 26 U 1 38.16 AB.CC12012U 2 58 - 67 U 1 121.60 AB.CC31063U
28 ¾ S 25 52.29 JS.14028S 2½ 70 - 80 S 25 102.18 AB.CC32075S
28 ¾ U 1 67.98 JS.14028U 2½ 70 - 80 U 1 132.83 AB.CC32075U
48 1½ S 25 63.45 JS.14048S 3 85 - 96 S 25 114.24 AB.CC33090S
48 1½ U 1 82.49 JS.14048U 3 85 - 96 U 1 148.51 AB.CC33090U
54 S 10 68.07 JS.14054S 4 105 - 117 S 25 128.99 AB.CC34112S
54 U 1 88.49 JS.14054U 4 105 - 117 U 1 167.69 AB.CC34112U

Colier rapid uşor cu protecţie de cauciuc - bandă 20 x 1.0 mm

Ø nominal Ø țeavă Ambalare


€/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc.
½ 19 - 24 S 50 31.77 AB.CC42012S
½ 19 - 24 U 1 41.30 AB.CC42012U
¾ 25 - 30 S 50 34.40 AB.CC43034S
¾ 25 - 30 U 1 44.72 AB.CC43034U
1 31 - 36 S 50 36.93 AB.CC44100S
1 31 - 36 U 1 48.01 AB.CC44100U
1½ 46 - 51 S 25 44.30 AB.CC46112S
1½ 46 - 51 U 1 57.59 AB.CC46112U

Colier dublu orizontal Colier dublu vertical

Ø nominal Ø țeavă Ambalare


€/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc.
⅜ 15 - 19 S 10 40.85 AB.CM51038S
½ 20 - 25 S 10 47.99 AB.CM52012S

Colier dublu orizontal cu protecţie de cauciuc

Ø nominal Ø țeavă Ambalare


€/100 buc. Cod articol
(țoli) (mm) tip buc.
⅜ 15 - 19 S 10 32.97 AB.CM61038S
½ 20 - 25 S 10 35.87 AB.CM62012S
Ø nominal Ø țeavă Ambalare ¾ 26 - 30 S 10 38.81 AB.CM63034S
€/100 buc. Cod articol 1 32 - 37 S 10 40.74 AB.CM64100S
(țoli) (mm) tip buc. 1¼ 38 - 44 S 10 46.20 AB.CM65114S
⅜ 15 - 19 S 10 74.04 AB.CC51038S 1½ 46 - 52 S 10 50.82 AB.CM66112S
½ 20 - 25 S 10 78.24 AB.CC52012S 2 58 - 64 S 10 57.71 AB.CM67200S

2.30
Suporți pentru țevi și cabluri

Coliere

Colier tip 30 Colier tip 32


bandă galvanizată: 30 x 1.0 mm bandă galvanizată: 20 x 2.0 mm
prindere: piuliţă M8 prindere: şurub cap HEX M6 x 20mm, DIN 933
piuliţă M6, DIN 934

Ø interior Ambalare Ø interior Ambalare


€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
(mm) tip buc. (mm) tip buc.
50 S 10 41.58 CM30.0050S 75 S 10 87.57 CM32.0075S
50 U 1 54.05 CM30.0050U 75 U 1 113.84 CM32.0075U
63 S 10 45.89 CM30.0063S 90 S 10 93.41 CM32.0090S
63 U 1 59.66 CM30.0063U 90 U 1 121.43 CM32.0090U
75 S 10 50.82 CM30.0075S 110 S 10 102.51 CM32.0110S
75 U 1 66.07 CM30.0075U 110 U 1 133.26 CM32.0110U
80 S 10 55.65 CM30.0080S 125 S 10 115.92 CM32.0125S
80 U 1 72.35 CM30.0080U 125 U 1 150.70 CM32.0125U
90 S 10 56.45 CM30.0090S 160 S 10 139.40 CM32.0160S
90 U 1 73.39 CM30.0090U 160 U 1 181.22 CM32.0160U
100 S 10 59.96 CM30.0100S 200 S 10 158.45 CM32.0200S
100 U 1 77.95 CM30.0100U 200 U 1 205.99 CM32.0200U
110 S 10 63.74 CM30.0110S 250 S 10 171.62 CM32.0250S
110 U 1 82.86 CM30.0110U 250 U 1 223.11 CM32.0250U
125 S 10 70.04 CM30.0125S 315 S 10 222.92 CM32.0315S
125 U 1 91.05 CM30.0125U 315 U 1 289.80 CM32.0315U
140 S 10 76.08 CM30.0140S
140 U 1 98.90 CM30.0140U
160 S 10 82.38 CM30.0160S
160
200
200
U
S
U
1
10
1
107.09
104.54
135.90
CM30.0160U
CM30.0200S
CM30.0200U
NOU
250 S 10 119.39 CM30.0250S
250 U 1 155.21 CM30.0250U
315
315
S
U
10
1
143.22
186.19
CM30.0315S
CM30.0315U
Suport susținere “V”

Colier tip 22

bandă galvanizată: 20 x 2.0 mm


prindere: şurub cap HEX M6 x 20mm, DIN 933
piuliţă M6, DIN 934

Pagina 2.36

Suporți pentru prindere pe grindă


Ø interior Ambalare cu gaură lisă
€/100 buc. Cod articol
(mm) tip buc.
50 S 10 62.37 CM22.0050S
50 U 1 81.08 CM22.0050U
75 S 10 84.59 CM22.0075S
75 U 1 109.97 CM22.0075U
90 S 10 94.08 CM22.0090S
90 U 1 122.30 CM22.0090U
110 S 10 105.90 CM22.0110S
110 U 1 137.67 CM22.0110U
125 S 10 124.11 CM22.0125S
125 U 1 161.34 CM22.0125U
160 S 10 144.33 CM22.0160S
160 U 1 187.63 CM22.0160U
200 S 10 162.54 CM22.0200S
200 U 1 211.30 CM22.0200U
250 S 10 192.89 CM22.0250S
250 U 1 250.76 CM22.0250U
315 S 10 226.07 CM22.0315S
315 U 1 293.89 CM22.0315U Pagina 2.36

2.31
Suporți pentru țevi și cabluri

Coliere
Coliere “U” pentru țevi

Dimensiuni (mm) Ambalare


€/100 buc. Cod articol
M D h b tip buc.
M 8 40 75 35 S 20 26.78 AB.10008040S
M 8 40 75 35 U 1 34.81 AB.10008040U
M 8 43 75 35 S 20 27.42 AB.10008043S
M 8 43 75 35 U 1 35.65 AB.10008043U
M10 30 70 40 S 10 33.39 AB.10010030S
M10 30 70 40 U 1 43.41 AB.10010030U
M10 38 76 40 S 10 36.75 AB.10010038S
M10 38 76 40 U 1 47.78 AB.10010038U
M10 46 86 50 S 10 41.58 AB.10010046S
M10 46 86 50 U 1 54.05 AB.10010046U
Dimensiuni (mm) Ambalare
€/100 buc. Cod articol M10 52 92 50 S 10 45.78 AB.10010052S
M D h b tip buc. M10 52 92 50 U 1 59.51 AB.10010052U
M 6 18 60 35 S 20 15.87 AB.10006018S M12 56 109 50 S 10 66.11 AB.10012056S
M 6 18 60 35 U 1 20.63 AB.10006018U M12 56 109 50 U 1 85.94 AB.10012056U
M 6 22 60 35 S 20 16.04 AB.10006022S M12 64 109 50 S 10 68.06 AB.10012064S
M 6 22 60 35 U 1 20.85 AB.10006022U M12 64 109 50 U 1 88.48 AB.10012064U
M 6 25 65 35 S 20 17.39 AB.10006025S M12 70 120 50 S 10 74.88 AB.10012070S
M 6 25 65 35 U 1 22.61 AB.10006025U M12 70 120 50 U 1 97.34 AB.10012070U
M 8 28 65 35 S 20 22.32 AB.10008028S M12 78 120 50 S 10 76.05 AB.10012078S
M 8 28 65 35 U 1 29.02 AB.10008028U M12 78 120 50 U 1 98.87 AB.10012078U
M 8 32 70 35 S 20 24.23 AB.10008032S M12 82 125 50 S 10 79.95 AB.10012082S
M 8 32 70 35 U 1 31.50 AB.10008032U M12 82 125 50 U 1 103.94 AB.10012082U
M 8 34 70 35 S 20 24.36 AB.10008034S M12 94 138 50 S 10 88.92 AB.10012094S
M 8 34 70 35 U 1 31.67 AB.10008034U M12 94 138 50 U 1 115.60 AB.10012094U

Coliere pentru furtun; banda 10 x 0.8 mm; șurub M6 Coliere din oțel galvanizat pentru furtun de înaltă presiune
bandă 24 x 1.5 mm; șurub M8
Ambalare €/100
Ø furtun Cod articol
buc.
tip buc.
74 - 79 S 5 131.75 JS.02079S
74 - 79 U 1 171.28 JS.02079U
80 - 85 S 5 132.23 JS.02085S
80 - 85 U 1 171.90 JS.02085U
92 - 97 S 5 134.34 JS.02097S
92 - 97 U 1 174.64 JS.02097U
98 - 103 S 5 139.43 JS.02103S
98 - 103 U 1 181.26 JS.02103U
104 - 112 S 5 153.80 JS.02112S
din oțel galvanizat din oțel inoxidabil 104 - 112 U 1 199.94 JS.02112U
Ambalare 113 - 121 S 5 154.06 JS.02121S
Ø furtun €/100 €/100
Cod articol Cod articol 113 - 121 U 1 200.28 JS.02121U
tip buc. buc. buc. 122 - 130 S 5 158.96 JS.02130S
8 - 16 S 100 11.75 JS.00016S 32.28 JS.01016S 122 - 130 U 1 206.65 JS.02130U
8 - 16 U 1 15.28 JS.00016U 41.96 JS.01016U 131 - 139 S 5 164.48 JS.02139S
12 - 20 S 100 13.70 JS.00020S 34.25 JS.01020S 131 - 139 U 1 213.82 JS.02139U
12 - 20 U 1 17.81 JS.00020U 44.53 JS.01020U Ambalare €/100 140 - 148 S 5 165.68 JS.02148S
Ø furtun Cod articol
18 - 25 S 100 13.80 JS.00025S 35.82 JS.01025S buc. 140 - 148 U 1 215.38 JS.02148U
18 - 25 U 1 17.94 JS.00025U 46.57 JS.01025U tip buc. 149 - 161 S 5 169.11 JS.02161S
20 - 32 S 100 13.85 JS.00032S 37.20 JS.01032S 23 - 25 S 50 58.26 JS.02025S 149 - 161 U 1 219.84 JS.02161U
20 - 32 U 1 18.01 JS.00032U 48.36 JS.01032U 23 - 25 U 1 75.74 JS.02025U 162 - 174 S 5 174.12 JS.02174S
25 - 40 S 100 14.51 JS.00040S 38.57 JS.01040S 26 - 28 S 50 59.57 JS.02028S 162 - 174 U 1 226.36 JS.02174U
25 - 40 U 1 18.86 JS.00040U 50.14 JS.01040U 26 - 28 U 1 77.44 JS.02028U 175 - 187 S 5 178.79 JS.02187S
35 - 50 S 50 18.35 JS.00050S 42.06 JS.01050S 29 - 31 S 50 69.30 JS.02031S 175 - 187 U 1 232.43 JS.02187U
35 - 50 U 1 23.86 JS.00050U 54.68 JS.01050U 29 - 31 U 1 90.09 JS.02031U 188 - 200 S 5 183.80 JS.02200S
40 - 60 S 50 18.45 JS.00060S 43.10 JS.01060S 32 - 35 S 25 69.98 JS.02035S 188 - 200 U 1 238.94 JS.02200U
40 - 60 U 1 23.99 JS.00060U 56.03 JS.01060U 32 - 35 U 1 90.97 JS.02035U 201 - 213 S 5 187.25 JS.02213S
50 - 70 S 50 20.76 JS.00070S 46.50 JS.01070S 36 - 39 S 25 70.85 JS.02039S 201 - 213 U 1 243.43 JS.02213U
50 - 70 U 1 26.99 JS.00070U 60.45 JS.01070U 36 - 39 U 1 92.11 JS.02039U 214 - 226 S 5 194.04 JS.02226S
60 - 80 S 24 21.15 JS.00080S 48.68 JS.01080S 40 - 43 S 25 74.99 JS.02043S 214 - 226 U 1 252.25 JS.02226U
60 - 80 U 1 27.50 JS.00080U 63.28 JS.01080U 40 - 43 U 1 97.49 JS.02043U 227 - 239 S 5 199.05 JS.02239S
70 - 90 S 24 23.67 JS.00090S 49.40 JS.01090S 44 - 47 S 25 86.12 JS.02047S 227 - 239 U 1 258.77 JS.02239U
70 - 90 U 1 30.77 JS.00090U 64.22 JS.01090U 44 - 47 U 1 111.96 JS.02047U
80 - 100 S 24 24.93 JS.00100S 54.47 JS.01100S 48 - 51 S 10 86.55 JS.02051S
80 - 100 U 1 32.41 JS.00100U 70.81 JS.01100U 48 - 51 U 1 112.52 JS.02051U
90 - 110 S 24 25.65 JS.00110S 54.57 JS.01110S 52 - 55 S 10 87.35 JS.02055S
90 - 110 U 1 33.35 JS.00110U 70.94 JS.01110U 52 - 55 U 1 113.56 JS.02055U
100 - 120 S 24 29.51 JS.00120S 55.55 JS.01120S 56 - 59 S 10 89.73 JS.02059S
100 - 120 U 1 38.36 JS.00120U 72.22 JS.01120U 56 - 59 U 1 116.65 JS.02059U
110 - 130 S 24 30.89 JS.00130S 58.57 JS.01130S 60 - 63 S 5 91.07 JS.02063S
110 - 130 U 1 40.16 JS.00130U 76.14 JS.01130U 60 - 63 U 1 118.39 JS.02063U
120 - 140 S 24 31.02 JS.00140S - - 64 - 67 S 5 92.06 JS.02067S
120 - 140 U 1 40.33 JS.00140U - - 64 - 67 U 1 119.68 JS.02067U
130 - 150 S 24 31.55 JS.00150S - - 68 - 73 S 5 120.81 JS.02073S
130 - 150 U 1 41.02 JS.00150U - - 68 - 73 U 1 157.05 JS.02073U

2.32
Suporți pentru țevi și cabluri

Bride
Bride ușoare

Bridă ușoară rapidă Bridă ușoară 1 x D Bridă ușoară 2 x D Bridă ușoară 3 x D Bridă ușoară 4 x D
Dimensiuni (mm) Ambalare
€/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
D d B s tip buc.
5 4.8 10 1.0 S 200 3.14 AB.U005010S 3.69 AB.U105010S 4.05 AB.U205010S 4.56 AB.U305010S 5.07 AB.U405010S
6 4.8 10 1.0 S 200 3.39 AB.U006010S 3.99 AB.U106010S 4.32 AB.U206010S 4.95 AB.U306010S 5.91 AB.U406010S
7 4.8 10 1.0 S 200 3.80 AB.U007010S 4.19 AB.U107010S 4.73 AB.U207010S 5.48 AB.U307010S 6.42 AB.U407010S
8 4.8 10 1.0 S 200 3.60 AB.U008010S 4.62 AB.U108010S 5.27 AB.U208010S 5.91 AB.U308010S 7.02 AB.U408010S
9 4.8 10 1.0 S 200 3.78 AB.U009010S 4.80 AB.U109010S 5.48 AB.U209010S 6.48 AB.U309010S 7.50 AB.U409010S
10 4.8 10 1.0 S 200 3.99 AB.U010010S 5.03 AB.U110010S 6.02 AB.U210010S 7.56 AB.U310010S 7.94 AB.U410010S
11 5.8 12 1.5 S 100 4.05 AB.U011012S 5.91 AB.U111012S 6.56 AB.U211012S 7.64 AB.U311012S 8.78 AB.U411012S
12 5.8 12 1.5 S 100 4.32 AB.U012012S 5.70 AB.U112012S 6.89 AB.U212012S 8.18 AB.U312012S 9.39 AB.U412012S
13 5.8 12 1.5 S 100 4.67 AB.U013012S 6.45 AB.U113012S 7.26 AB.U213012S 8.58 AB.U313012S 9.99 AB.U413012S
15 5.8 12 1.5 S 100 5.13 AB.U015012S 6.59 AB.U115012S 8.04 AB.U215012S 9.53 AB.U315012S 11.01 AB.U415012S
16 5.8 12 1.5 S 100 5.24 AB.U016012S 6.78 AB.U116012S 8.37 AB.U216012S 9.93 AB.U316012S 11.64 AB.U416012S

Bridă standard rapidă Bridă de reținere standard Bridă standard

mm Ambalare €/100 mm Ambalare €/100 mm Ambalare €/100


Cod articol Cod articol Cod articol
D d B s tip buc. buc. D d B s tip buc. buc. D d B s tip buc. buc.
16 7.0 20 1.0 S 100 4.86 AB.S016020S 6 5.8 10 1.0 S 200 5.63 AB.R006012S 16 7.0 20 1.0 S 100 7.67 AB.S116020S
18 7.0 20 1.0 S 100 5.52 AB.S018020S 8 5.8 10 1.0 S 200 6.69 AB.R008012S 18 7.0 20 1.0 S 100 7.65 AB.S118020S
20 7.0 20 1.0 S 100 6.06 AB.S020020S 10 5.8 10 1.0 S 200 7.56 AB.R010012S 20 7.0 20 1.0 S 100 8.19 AB.S120020S
22 7.0 20 1.0 S 100 6.60 AB.S022020S 12 5.8 10 1.0 S 200 4.25 AB.R012012S 22 7.0 20 1.0 S 100 8.58 AB.S122020S
26 7.0 20 1.0 S 100 7.41 AB.S026020S 14 5.8 10 1.0 S 200 4.68 AB.R014012S 26 7.0 20 1.0 S 100 9.72 AB.S126020S
16 5.8 10 1.0 S 200 5.21 AB.R016012S 28 7.0 20 1.0 S 100 10.08 AB.S128020S
18 7.0 20 1.0 S 100 7.47 AB.R018020S 32 7.0 20 1.0 S 100 10.74 AB.S132020S
20 7.0 20 1.0 S 100 7.83 AB.R020020S 35 7.0 20 1.0 S 50 11.40 AB.S135020S
22 7.0 20 1.0 S 100 8.49 AB.R022020S 42 7.0 20 1.0 S 50 13.74 AB.S142020S
26 7.0 20 1.0 S 100 9.59 AB.R026020S 48 7.0 20 1.0 S 50 14.94 AB.S148020S
28 7.0 20 1.0 S 100 10.25 AB.R028020S 60 7.0 20 1.0 S 50 17.76 AB.S160020S
32 7.0 20 1.0 S 100 11.66 AB.R032020S 63 7.0 20 1.0 S 50 18.72 AB.S163020S
35 7.0 20 1.0 S 100 12.03 AB.R035020S
42 7.0 20 1.0 S 100 15.02 AB.R042020S

Suporți individuali

Ambalare €/100
Tipul Cod articol
tip buc. buc.
fixare tripl fixare dubl cu fixare tripl S 1 37.50 AB.SM702S
cu fixare dubl S 1 18.75 AB.SM703S

2.33
Suporți pentru țevi și cabluri

Sisteme de susținere și fixare pentru colier

1 consolă suport SPX

2 şină perforată GPX


9
3 şină perforată GPG

4 prezon TG
7 5 placă de fixare EMZ45

6 şaibă TUGX

7 colier cu protecţie de cauciuc

8 colier de presiune

9 tijă filetat

8
3

7 2
5
7

2
4 6
1
1

Sistemul de susţinere şi fixare INDEX cuprinde o gamă Gama INDEX se prezintă în diverse variante de finisare
largă de şine perforate, suporţi şi accesorii pentru utilizare în • Zincat: pentru instalaţii de telecomunicaţii interioare.
execuţia instalaţiilor electrice, sanitare, de telecomunicaţii sau • Galvanizat: pentru instalaţii electrice şi instalaţii simple
pentru transportul fluidelo . de transport a fluidelor cu corozivitate moderată
• Inox: pentru utilizare în exterior sau în zone industriale
poluante sau cu umiditate ridicată (fără clor).
Prezintă o excelentă versatilitate în montaj: pot fi suspendate • Plastifiat galbe : elemente izolate, cu rezistenţă
fixate direct pe perete sau pe alte şine perforate. Sun remarcabilă în medii corozive. Utile pentru identificare
compatibile cu o gamă largă de coliere pentru conducte instalaţiilor de gaze.
precum şi cu alte elemente de fixare pentru instalaţii electric • PVC: elemente pentru încărcări lejere, facil de debitat şi
sau sanitare. montat. Prezintă o bună rezistenţă la agenţi chimici.
• INDEXTRUT: profile galvanizate pentru instalaţii grel
de transport a fluidelo .

2.34
Suporți pentru țevi și cabluri

Sisteme de susţinere şi fixare pentru colier


Şine de montaj perforate
Secțiune Lungime Ambalare
Tipul €/ buc. Cod articol
(mm) (mm) tip buc.
20 x 10 x 1.00 2000 - 1 2,42 I.GPZ201010-
Zincat
25 x 8 x 0.80 1000 - 1 0,92 I.GPZ250808-
27 x 18 x 1.25 2000 - 1 3,26 I.GPG271812-
28 x 30 x 1.80 2000 - 1 5,96 I.GPG283018-
Galvanizat
38 x 40 x 2.00 2000 - 1 10,63 I.GPG384020-
40 x 20 x 1.50 2000 - 1 5,29 I.GPG402015-
27 x 18 x 1.25 2000 - 1 15,87 I.GPI271812-
Inox A2 28 x 30 x 1.50 2000 - 1 25,13 I.GPI283015-
38 x 40 x 2.00 2000 - 1 47,00 I.GPI384020-
Plastifiat galbe 27 x 18 x 1.25 1000 - 1 2,28 I.GPP271812-
PVC 25 x 11 x 2.00 1000 - 1 0,78 I.GPV251120-
41 x 21 x 2.50 3000 - 1 15,54 I.GPX412125-
Indextrut
41 x 41 x 2.50 3000 - 1 19,90 I.GPX414125-

Console suport
Secțiune Lungime Ambalare
Tipul €/ buc. Cod articol
(mm) (mm) tip buc.
27 x 18 x 1.25 200 - 1 1,45 I.SPZ271820-
27 / 18
27 x 18 x 1.25 300 - 1 1,80 I.SPZ271830-
38 x 40 x 2.00 200 - 1 2,89 I.SPZ2384020-
38 x 40 x 2.00 250 - 1 2,69 I.SPZ2384025-
38 x 40 x 2.00 300 - 1 3,31 I.SPZ2384030-
38 / 40 38 x 40 x 2.00 350 - 1 3,41 I.SPZ2384035-
38 x 40 x 2.00 400 - 1 3,94 I.SPZ2384040-
38 x 40 x 2.00 500 - 1 4,14 I.SPZ2384050-
38 x 40 x 2.00 600 - 1 5,36 I.SPZ2384060-
41 x 21 x 2.50 150 - 1 2,12 I.SPZ412115-
Indextrut
41 x 21 x 2.50 300 - 1 2,75 I.SPZ412130-
41 / 21
41 x 21 x 2.50 450 - 1 3,79 I.SPZ412145-
41 x 41 x 2.50 150 - 1 2,36 I.SPZ414115-
41 x 41 x 2.50 300 - 1 3.82 I.SPZ414130-
Indextrut
41 x 41 x 2.50 450 - 1 5.14 I.SPZ414145-
41 / 41 41 x 41 x 2.50 600 - 1 6.36 I.SPZ414160-
41 x 41 x 2.50 750 - 1 7,81 I.SPZ414175-

Suporți de șină

Ambalare
Tipul Prindere Pentru șină €/ buc. Cod articol
tip buc.
M10 (27 x 18) - (28 x 30) - 1 1,12 I.SPV2718-
Vertical
M10 38 x 40 - 1 1.12 I.SPV3840-
vertical orizontal M10 (27 x 18) - (28 x 30) - 1 1,18 I.SPH2718-
Orizontal
M10 38 x 40 - 1 1,16 I.SPH3840-

Plăcuțe de fixar

Ambalare
Tipul Formă €/1 buc. Cod articol
tip buc.
drept - 1 0,36 I.EMZ00-
Zincat 45° - 1 0,35 I.EMZ45-
90° - 1 0,38 I.EMZ90-
drept - 1 1,27 I.EMI00-
Inox A2 45° - 1 1,25 I.EMI45-
90° - 1 1,26 I.EMI90-

Bride
Ambalare
Tipul Pentru șină €/ buc. Cod articol
tip buc.
27 / 18 - 1 0,17 I.PGZ2718-
Zincat 28 / 30 - 1 0,21 I.PGZ2830-
38 / 40 - 1 0,24 I.PGZ3840-
27 / 18 - 1 0,58 I.PGI2718-
Inox A2 28 / 30 - 1 0,69 I.PGI2830-
38 / 40 - 1 0,87 I.PGI3840-

Șaibe dreptunghiulare
Ambalare
Tipul Filet Pentru șină €/100 buc. Cod articol
tip buc.
M 6 S 100 3.85 I.TUG201006S
M 6 U 1 5.01 I.TUG201006U
20 / 10
TUG201008 M 8 S 100 3.87 I.TUG201008S
M 8 U 1 5.03 I.TUG201008U
M 8 S 100 8.79 I.TUG271808S
Zincat M 8 U 1 11.43 I.TUG271808U
27 / 18
M10 S 100 9.66 I.TUG271810S
M10 U 1 12.56 I.TUG271810U
M 8 S 100 14.00 I.TUG208S
TUGX10 M 8 U 1 18.20 I.TUG208U
TUG271810 Indextrut
M10 S 100 17.70 I.TUGX10S
M10 U 1 23.01 I.TUGX10U

2.35
Suporți pentru țevi și cabluri

Sisteme de susţinere şi fixare pentru colier


Prezoane sudate
Ambalare €/100
Tipul Filet Pentru șină Cod articol
tip buc. buc.
M 6 x 20 S 100 12.19 I.TG230620S
M 6 x 20 U 1 15.85 I.TG230620U
M 6 x 30 S 100 13.20 I.TG230630S
M 6 x 30 U 1 17.16 I.TG230630U
M 8 x 20 20 / 18 - 28 S 100 20.91 I.TG230820S
M 8 x 20 / 30 U 1 27.18 I.TG230820U
Zincat M 8 x 30 S 100 27.53 I.TG230830S
M 8 x 30 U 1 35.79 I.TG230830U
M10 x 30 S 100 25.33 I.TG231030S
M10 x 30 U 1 32.93 I.TG231030U
M 8 x 30 S 100 19.00 I.TG340830S
M 8 x 30 U 1 24.70 I.TG340830U
M10 x 30 38 / 40 S 100 43.29 I.TG341030S
M10 x 30 U 1 56.28 I.TG341030U

Placă unghiulară de legătură Placă de suspendare

Ambalare €/100 Ambalare €/100


Tipul Mărime Cod articol Tipul Filet Cod articol
tip buc. buc. tip buc. buc.
5 S 50 5.07 I.PCU0005S 5 S 50 5.90 I.PSU0005S
galvanizat zincat
6 S 50 5.09 I.PCU0006S 6 S 50 6.29 I.PSU0006S

Suport susținere “V”

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

V9228 92 / 28 88 25 2.5 M10 / 7 - 1 0,55 AF.V9228-

Fixare autofoletante; autoforante; pop-nituri 4 mm / șurub M8


Perforații (2 x4) Ø 4.2 + (2x1) Ø 9.5

Suporți pentru prindere pe grindă cu gaură lisă ( Ø ) / filetată metric (M

Dimensiuni Gaură lisă Ø / Încărcare Ambalare


Grosime grindă
A, B, C filetată metric M recomandată €/ buc. Cod articol
(mm) tip buc.
(mm) (mm) (Kg)
38 x 35 x 35 18 9 285 - 1 0.70 I.SUMOP09-
44 x 41 x 42 20 11 357 - 1 1.10 I.SUMOP11-
58 x 48 x 54 26 13 357 - 1 1.53 I.SUMOP13-
38 x 35 x 35 18 M 8 285 - 1 0.70 I.SUMOM08-
44 x 41 x 42 20 M10 357 - 1 1.10 I.SUMOM10-
58 x 48 x 54 26 M12 357 - 1 1.53 I.SUMOM12-

2.36
2.37
ȘAIBE PREZOANE BRIDE PLĂCUȚE DE FIXARE SUPORȚI FINISAJ

EMI00
EMI90
EMI45
EMZ00
EMZ90
EMZ45

TUGX10
TUGX08
PGI3840
PGI2830
PGI2718
SPV3840
SPV2718

PGZ3840
PGZ2830
PGZ2718
SPH3840
SPH2718

TG341030
TG240830
TG231030
TG230830
TG230820
TG230620

TUG271810
TUG271808
TUG201008
TUG201006
TOPEABGUG
COD

(mm)
(mm)

PVC
Zincat
Lungime
Secțiune

Cromat

Inox A2
Galvanizat
Profil INDEXTRU

Plastifiat galbe

90°
45°

drept

M10 x 30
M 8 x 30
M10 x 30
M 8 x 30
M 8 x 20
M 6 x 20
Vert. M10
Vert. M10
Vert. M10

90° / inox
45° / inox
Oriz. M10

drept / inox
2000 20 x 10 x 1.00 GPB201010
1000 25 x 8 x 0.80 GPB250808
2000 27 x 18 x 1.25 GPG271812
2000 27 x 30 x 1.80 GPG280318
2000 38 x 40 x 2.00 GPG384020
2000 40 x 20 x 1.50 GPG402015
2000 27 x 18 x 1.25 GPI271812
2000 38 x 30 x 1.50 GPI283015
2000 38 x 40 x 2.00 GPI384020
ȘINE PERFORATE

1000 27 x 18 x 1.25 GPP271812


1000 25 x 11 x 2.00 GPV251120
3000 41 x 21 x 2.50 GPX412125
3000 41 x 41 x 2.50 GPX414125

200 27 x 18 x 1.25 SPZ271820


300 38 x 40 x 2.00 SPZ271830
200 38 x 40 x 2.00 SPZ384020
250 38 x 40 x 2.00 SPZ384025
Suporți pentru țevi și cabluri

300 38 x 40 x 2.00 SPZ384030


350 38 x 40 x 2.00 SPZ384035
400 38 x 40 x 2.00 SPZ384040
500 38 x 40 x 2.00 SPZ384050
600 38 x 40 x 2.00 SPZ384060
Compatibilitatea elementelor de fixare “INDEX

150 41 x 41 x 2.50 SPX412115


300 41 x 21 x 2.50 SPX412130
CONSOLE SUPORT

450 41 x 21 x 2.50 SPX412145


150 41 x 41 x 2.50 SPX414115
300 41 x 41 x 2.50 SPX414130
450 41 x 41 x 2.50 SPX414145
600 41 x 41 x 2.50 SPX414160
750 41 x 41 x 2.50 SPX414175
Suporți pentru țevi și cabluri

Suporți
Suporți cu baza 25 mm pentru șină 25 mm Suporți cu baza 20 mm pentru șină 20 mm
MATERIAL: polipropilenă MATERIAL: nailon (poliamidă
Culoare: gri, RAL 7035 modificată la impact
Culoare: gri. RAL 7035
Orificiu central pentru fixa
cu şurub. Orificiu central cu filet M
pentru fixare cu şurub

Ø interior Ambalare
€/100 buc. Cod articol
(mm) tip buc.
22 S 100 17.12 JS.510022S
35 S 25 34.01 JS.510035S
37 S 25 36.07 JS.510037S
Ø interior Ambalare 40 S 25 39.89 JS.510040S
€/100 buc. Cod articol
(mm) tip buc. 42 S 25 40.46 JS.510042S
28 S 100 19.61 JS.520028S 47 S 25 43.49 JS.510047S
35 S 50 26.00 JS.520035S 50 S 25 57.32 JS.510050S

Suporți clip pentru șină 20 mm Suporți clip dublu pentru șină 20 mm


MATERIAL: nailon (poliamidă MATERIAL: nailon (poliamidă
modificată la impact modificată la impact

Culoare: gri, RAL 7035 Culoare: gri. RAL 7035

Fixare: şurub M6 Fixare: şurub M6

Permite montarea pe şine Permite montarea pe şine


de dimensiuni diverse. de dimensiuni diverse.

Ø interior Ambalare
€/100 buc. Cod articol Ø interior Ambalare
(mm) tip buc. €/100 buc. Cod articol
14 - 15 S 100 23.50 JS.511015S (mm) tip buc.
28 S 50 35.66 JS.511028S 16 - 18 S 50 51.95 JS.512018S

Elemente pentru instalații de aer condiționat


Console pentru aer condiționat
Culoare: crem

Grosimea tablei: 2 mm

Încărcare maximă: 25 kg

HxL Ambalare
€/ set Cod articol
(mm) tip set
500 x 400 - 1 15,54 JS.205041-
500 x 450 - 1 16,00 JS.205044-
500 x 500 - 1 16,46 JS.205050-

2.38
Suporți pentru țevi și cabluri

Suporți
Suport multiplu pentru cabluri Colier multiplu pentru cabluri

Ambalare
Tip €/100 buc. Cod articol
tip buc.
Ambalare Colier SH - 15 S 1 51.07 AB.04061001S
Tip €/100 buc. Cod articol Colier SH - 30 S 1 89.07 AB.04061002S
tip buc. Capac S 1 7.67 AB.04061003S
Simplu - 8 cabluri S 1 15.18 AB.04154002S Piesa de cuplare S 1 7.67 AB.04061004S
Dublu - 16 calbluri S 1 29.17 AB.04154003S Capac cu holzșurub S 1 16.14 AB.04061005S

Suport “Clip” pentru cabluri Suporți “Fix” pentru țevi și cabluri - bandă 20 x 1.5 mm

Suport simplu Suport dublu


Ø Øțeavă
Tip Ambalare Ambalare
(mm) (mm) €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
tip buc. tip buc.
Ambalare PG 11 18 17 - 18 S 200 6.41 AB.02118000S S 100 11.78 AB.02218000S
Ø cablu Lcui €/100
Cod articol PG 13.5 20 19 - 20 S 200 7.01 AB.02120000S S 100 13.04 AB.02220000S
(mm) (mm) tip buc. buc.
PG 16 22 21 - 22 S 175 7.61 AB.02122000S S 100 13.65 AB.02222000S
5- 7 20 S 250 1.46 AB.05707025S 24 23 - 24 S 150 8.16 AB.02124000S S 100 15.38 AB.02224000S
7 - 12 25 S 250 1.58 AB.05712025S PG 21 28 27 - 28 S 125 9.20 AB.02128000S S 50 18.36 AB.02228000S
10 - 14 30 S 250 2.06 AB.05714025S 35 34 - 35 - - - - S 50 22.14 AB.02235000S

Suport “Clemfix” pentru cablur Suporți “Fix Ring”

Pentru găurire în beton se recomandă Øburghiu = 8 mm


Pentru materiale ușoare (BCA) Øburghiu = 7 mm
Suport simplu Suport dublu
D
Ambalare Ambalare
(mm) €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
tip buc. tip buc.
Pentru găurire în beton se recomandă Øburghiu = 6 mm 16 S 100 17.88 AB.03116000S S 100 21.77 AB.03216000S
Pentru materiale ușoare (BCA) Øburghiu = 5 mm 18 S 100 18.85 AB.03118000S S 100 24.30 AB.03218000S
20 S 100 19.44 AB.03120000S S 100 24.88 AB.03220000S
Dimensiunile cablului Ambalare
€/100 buc. Cod articol 22 S 100 20.03 AB.03122000S - - - -
(mm) tip buc. 25 S 100 20.60 AB.03125000S S 100 28.57 AB.03225000S
1 x 7 - 12 S 200 5.79 AB.06008001S 28 S 100 25.08 AB.03128000S S 50 36.93 AB.03228000S
2 x 7 - 12 S 100 7.35 AB.06008002S

Suport plat pentru cabluri Suporți “Skorpion”

Pentru găurire în beton se recomandă Øburghiu = 6 mm


Pentru materiale ușoare (BCA) Øburghiu = 5 mm
Suport simplu Suport dublu
D
Ambalare Ambalare
Dimensiunile cablului Ambalare €/100 (mm) €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
Cod articol tip buc. tip buc.
(mm) tip buc. buc.
16 S 100 3.22 AB.24116000S - - - -
27 x 34 x 2 - 30 S 100 2.22 AB.07712030S 22 S 100 4.91 AB.24122000S S 100 10.19 AB.24222000S
27 x 34 x 3 - 40 S 100 7.19 AB.07713040S 27 S 100 5.00 AB.24127000S S 100 10.66 AB.24227000S

2.39
Suporți pentru țevi și cabluri

Suporți
Suporți “Clip” pentru țevi

Se recomandă montaj cu fixare rapidă 6 x 40 mm


sau șurub PAL 6 x 40 mm.
Până la PG 29 clipurile se pot combina între ele.
suport din polipropilenă, fără diblu din polipropilenă, cu diblu pentru fixare rapid suport din nailon
Ø țeavă
Tip Ambalare Ambalare Ambalare
(mm) €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
tip buc. tip buc. tip buc.
PG 9 15 - 16 S 100 6.24 AB.012PG090S S 100 8.64 AB.011PG090S S 100 5.51 AB.010PG090S
PG 9 15 - 16 - - - - - - - - U 1 7.16 AB.010PG090U
PG 11 18 - 19 - - - - - - - - S 100 6.87 AB.010PG110S
PG 11 18 - 19 - - - - - - - - U 1 8.93 AB.010PG110U
PG 13.5 20 - 21 S 100 6.86 AB.012PG135S S 100 14.07 AB.011PG135S S 100 7.43 AB.010PG135S
PG 13.5 20 - 21 - - - - - - - - U 1 9.66 AB.010PG135U
PG 16 22 - 23 S 100 6.63 AB.012PG160S - - - - S 100 9.31 AB.010PG160S
PG 16 22 - 23 - - - - - - - - U 1 12.10 AB.010PG160U
PG 21 28 - 29 - - - - - - - - S 50 11.53 AB.010PG210S
PG 21 28 - 29 - - - - - - - - U 1 14.99 AB.010PG210U
PG 29 36 - 38 - - - - - - - - S 50 19.82 AB.010PG290S
PG 29 36 - 38 - - - - - - - - U 1 25.77 AB.010PG290U
PG 36 46 - 48 S 100 19.78 AB.012PG360S S 100 23.60 AB.011PG360S S 30 25.53 AB.010PG360S
PG 36 46 - 48 - - - - - - - - U 1 33.19 AB.010PG360U
PG 42 54 - 55 S 100 26.44 AB.012PG420S - - - - S 25 32.89 AB.010PG420S
PG 42 54 - 55 - - - - - - - - U 1 42.76 AB.010PG420U
PG 48 55 - 61 S 100 27.37 AB.012PG480S - - - - S 25 38.40 AB.010PG480S
PG 48 55 - 61 - - - - - - - - U 1 49.92 AB.010PG480U

Suporți “Clip” pentru fixare pe tabl Suporți “Fix Ring”

€/100
Ø (mm) Cod articol Ø (mm) €/100 buc. Cod articol
buc.
4 0.35 E022004S 12 0.96 E022012S
pentru țevi rigide pentru țevi flexibil 5 0.36 E022005S 14 1.28 E022014S
Ø țeavă 6 0.45 E022006S 16 1.50 E022016S
Tip Ambalare Ambalare
(mm) €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol 7 0.60 E022007S 18 1.83 E022018S
tip buc. tip buc. 8 0.65 E022008S 20 2.63 E022020S
IEC M20 20 - 21 S 100 9.03 RA.30032S S 100 9.03 RA.30042S 9 0.74 E022009S 22 3.09 E022022S
IEC M25 24 - 25 S 50 11.35 RA.30033S S 50 11.35 RA.30043S 10 0.87 E022010S - - -

Suporți “Clip” cu lamele pentru fixare pe gips carto

pentru țevi rigide pentru țevi flexibil


Ø țeavă
Tip Ambalare Ambalare
(mm) €/100 buc. Cod articol €/100 buc. Cod articol
tip buc. tip buc.
IEC M20 20 - 21 S 100 7.87 RA.30052S S 100 7.87 RA.30062S
IEC M25 24 - 25 S 50 10.31 RA.30053S S 50 10.31 RA.30063S

Bandă de montaj, oțel zincat, role de 10 m

dantelă lisă
lxs Ambalare
Prezentare Tip €/ rola Cod articol
(mm) tip rola
dantelă 17 x 0.8 - 1 3,64 E023401708-
casetă din PVC
lisă 17 x 0.8 - 1 3,64 E023411708-
dantelă 17 x 0.8 - 1 3,43 E023421708-
fără casetă
lisă 17 x 0.8 - 1 3,43 E023431708-

2.40
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Elemente din tablă


Plăcuțe
Dimensiuni (mm) Ambalare
Tipul €/100 buc. Cod articol
A B C s nxØ tip buc.
40 40 - 1.0 4xØ5 S 1 6.29 AF.TP104S
1
50 40 - 1.0 4xØ5 S 1 8.06 AF.TP105S
40 15 - 2.0 2xØ5 S 1 3.74 AF.TP204S
60 15 - 2.0 4xØ5 S 1 5.60 AF.TP206S
80 15 - 2.0 4xØ5 S 1 7.47 AF.TP208S
100 15 - 2.0 4xØ5 S 1 9.24 AF.TP210S
120 15 - 2.0 4xØ5 S 1 11.72 AF.TP212S
140 15 - 2.0 4xØ5 S 1 13.59 AF.TP214S
160 15 - 2.0 4xØ5 S 1 15.60 AF.TP216S
180 15 - 2.0 4xØ5 S 1 17.21 AF.TP218S
2 180 20 - 2.0 6xØ5.5 S 1 19.20 AF.TP219S
200 15 - 2.0 4xØ5 S 1 19.31 AF.TP220S
200 20 - 2.0 6xØ5.5 S 1 25.75 AF.TP221S
220 15 - 2.0 6xØ5 S 1 21.24 AF.TP222S
240 15 - 2.0 6xØ5 S 1 23.17 AF.TP224S
250 25 - 2.5 6xØ5.5 S 1 40.23 AF.TP225S
260 15 - 2.0 6xØ5 S 1 25.10 AF.TP226S
280 15 - 2.0 6xØ5 S 1 27.03 AF.TP228S
300 25 - 2.5 6xØ5.5 S 1 48.28 AF.TP230S
40 30 - 2.0 4xØ5 S 1 7.79 AF.TP304S
60 30 - 2.0 8xØ5 S 1 11.39 AF.TP306S
80 30 - 2.0 8xØ5 S 1 14.70 AF.TP308S
100 30 - 2.0 8xØ5 S 1 18.90 AF.TP310S
120 30 - 2.0 8xØ5 S 1 23.10 AF.TP312S
3
160 30 - 2.0 8xØ5 S 1 31.80 AF.TP316S
200 30 - 2.0 8xØ5 S 1 38.46 AF.TP320S
240 30 - 2.0 12xØ5 S 1 46.15 AF.TP324S
280 30 - 2.0 12xØ5 S 1 53.84 AF.TP328S
320 30 - 2.0 12xØ5 S 1 61.54 AF.TP332S
90 40 - 2.5 6xØ5 S 1 24.30 AF.TP409S
100 40 - 2.5 6xØ5 S 1 27.00 AF.TP410S
110 40 - 2.5 6xØ5 S 1 29.70 AF.TP411S
4
120 40 - 2.5 12xØ5 S 1 32.40 AF.TP412S
140 40 - 2.5 12xØ5 S 1 37.80 AF.TP414S
180 40 - 2.5 12xØ5 S 1 48.60 AF.TP418S
80 80 18 2.0 4xØ5 S 1 18.44 AF.TL108S
100 100 18 2.0 6xØ5 S 1 24.26 AF.TL110S
120 120 18 2.0 6xØ5 S 1 29.09 AF.TL112S
L 140 140 18 2.0 6xØ5 S 1 31.40 AF.TL114S
160 160 18 2.0 6xØ5 S 1 32.15 AF.TL116S
180 180 18 2.0 6xØ5 S 1 33.17 AF.TL118S
200 200 18 2.0 6xØ5 S 1 34.05 AF.TL120S

Colțare
Dimensiuni (mm) Ambalare
Tipul €/100 buc. Cod articol
A B C s nxØ tip buc.
20 20 40 1.0 4xØ5 S 1 6.30 AF.TC103S
1
25 25 40 1.0 4xØ5 S 1 7.88 AF.TC104S
20 20 15 2.0 2xØ5 S 1 3.84 AF.TC202S
30 30 15 2.0 4xØ5 S 1 5.88 AF.TC203S
40 40 15 2.0 4xØ5 S 1 7.16 AF.TC204S
50 50 15 2.0 4xØ5 S 1 8.96 AF.TC205S
60 60 15 2.0 4xØ5 S 1 10.79 AF.TC206S
70 70 15 2.0 4xØ5 S 1 12.36 AF.TC207S
80 80 15 2.0 4xØ5 S 1 14.54 AF.TC208S
90 90 15 2.0 4xØ5 S 1 15.02 AF.TC209S
2 90 90 20 2.0 6xØ5.5 S 1 22.31 AF.TC2091S
100 100 15 2.0 4xØ5 S 1 18.59 AF.TC210S
100 100 20 2.0 6xØ5.5 S 1 24.79 AF.TC2101S
110 110 15 2.0 6xØ5 S 1 20.45 AF.TC211S
120 120 15 2.0 6xØ5 S 1 22.31 AF.TC212S
125 125 25 2.5 6xØ5.5 S 1 38.73 AF.TC2121S
130 130 15 2.0 6xØ5 S 1 24.17 AF.TC213S
140 140 15 2.0 6xØ5 S 1 26.03 AF.TC214S
150 150 25 2.5 6xØ5.5 S 1 46.48 AF.TC2151S
20 20 30 2.0 4xØ5 S 1 7.23 AF.TC302S
30 30 30 2.0 8xØ5 S 1 10.68 AF.TC303S
40 40 30 2.0 8xØ5 S 1 14.06 AF.TC304S
50 50 30 2.0 8xØ5 S 1 17.16 AF.TC305S
60 60 30 2.0 8xØ5 S 1 21.35 AF.TC306S
3
80 80 30 2.0 8xØ5 S 1 28.80 AF.TC308S
100 100 30 2.0 8xØ5 S 1 37.38 AF.TC310S
120 120 30 2.0 12xØ5 S 1 44.86 AF.TC312S
140 140 30 2.0 12xØ5 S 1 52.33 AF.TC314S
160 160 30 2.0 12xØ5 S 1 59.81 AF.TC316S
45 45 40 2.5 6xØ5 S 1 24.20 AF.TC404S
50 50 40 2.5 6xØ5 S 1 26.89 AF.TC405S
55 55 40 2.5 6xØ5 S 1 29.58 AF.TC4051S
4
60 60 40 2.5 12xØ5 S 1 32.27 AF.TC406S
70 70 40 2.5 12xØ5 S 1 38.13 AF.TC407S
90 90 40 2.5 12xØ5 S 1 49.34 AF.TC409S
5 17 21 25 1.5 1xØ5+ S 1 5.51 AF.TC501S
+1x(13x5)

6 17 21 25 1.5 1xØ5+ S 1 5.51 AF.TC601S


+1x(13x5)
7 60 60 60 2.0 8xØ5 S 1 84.97 AF.TC706S
3xØ5+
8 40 25 75 2.0 S 1 65.75 AF.TC804S
+2xØ5

2.41
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Elemente din tablă

Piese “Z”

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

Z 50 50 42 40 2.5 S 1 52.50 AF.Z50S


Z 60 60 42 40 2.5 S 1 56.18 AF.Z60S
Z 80 80 42 40 2.5 S 1 64.58 AF.Z80S
Z100 100 42 40 2.5 S 1 72.98 AF.Z100S

Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0


Perforații (2 x 3) x Ø 5

Papuci picioare

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

2020 20 20 30 40 2 S 1 9.98 AF.TC902S


4040 40 40 30 40 2 S 1 19.95 AF.TC904S

Tipul 2020 4040


Holzșurub Ø 4.5 4.5
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații 2x Ø5 4x Ø5

NOU
Suport susținere “V” Suporți pentru prindere pe grindă
cu gaură lisă

Pagina 2.36 Pagina 2.36

2.42
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Elementele de fixare pentru structuri din lemn constituie o gamă nouă de elemente de îmbinare și fixare în construcții destinat
legării și susținerii stâlpilor, a traverselor din lemn sau a fermelor de acoperiș, fără elemente suplimentare de susținere din SIMPSON
zidărie.
Strong-Tie
Avantaje:
• Îmbunătățesc distribuția verticală și laterală a încărcării construcției;
• Permit realizarea acoperișului înainte sau în paralel cu ridicarea zidăriei reducând semnificativ timpului destinat construcției
• Diminuează riscurile de îmbolnăvire sau accidentare asociate lucrărilor de construcții din zidărie.

ROCAST oferă o gamă largă de elemente de fixare pentru structuri din lemn care cuprinde
• Colțare pentru legarea grinzilor și a stâlpilor din lemn sau pentru fixarea lemnăriei pe structuri din beton
• Suporți de grindă;
• Suporți de stâlp;
• Ancore pentru profile metalice și ferme de acoperiș
• Șaibe “BULLDOG” pentru asamblări lemn-beton sau lemn-oțel care permit o eventuală demontare ulterioară.

Colțare
Legături de colț fără nervură
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 31.97 BMF.7071S
70 f/n 70 70 55 2.0
U 1 41.56 BMF.7071U
S 10 47.95 BMF.7091S
90 f/n 88 88 65 2.5
U 1 62.34 BMF.7091U
S 10 91.91 BMF.7106S
105 f/n 103 103 90 3.2
U 1 119.48 BMF.7106U

Tipul 70 f/n 90 f/n 105 f/n


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț
Perforații Ø5, Ø8.5 Ø5, Ø11 Ø5, Ø11

Legături de colț cu nervură


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 31.97 BMF.7070S
70 c/n 70 70 55 2.0
U 1 41.56 BMF.7070U
S 10 47.95 BMF.7090S
90 c/n 90 90 65 2.5
U 1 62.34 BMF.7090U
S 10 91.91 BMF.7105S
105 c/n 103 103 90 3.2
U 1 119.48 BMF.7105U

Tipul 70 c/n 90 c/n 105 c/n


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5, Ø9 Ø5, Ø11 Ø5, Ø11

Legături de colț 6090 - 6191

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 94.94 BMF.7690S
6090 90 90 60 2.5
U 1 123.42 BMF.7690U
S 10 97.32 BMF.7691S
6191 90 90 60 2.5
U 1 126.52 BMF.7691U
Tipul 6090 6191
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 / bolț cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 / bolț
Perforații Ø5, Ø12 Ø5, 10.5 x 40

Legături de colț 40390

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 82.58 BMF.7390S
40390 93 93 40 3.0
U 1 107.35 BMF.7390U

Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0


Perforații Ø5

2.43
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Colțare
Legături de colț 36350 - 55365

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 31.97 BMF.7350S
35350 50 50 35 2.0
U 1 41.56 BMF.7350U
S 10 81.48 BMF.7365S
55365 65 65 55 2.5
U 1 105.92 BMF.7365U

Tipul 35350 55365


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț
Perforații Ø5, Ø9 Ø5, Ø9

Legături de colț 90 x 48 x 3.0 x 48 / 76 / 116


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 94.15 BMF.7048S
90x48x3.0x 48 90 48 48 3.0
U 1 122.40 BMF.7048U
S 10 141.62 BMF.7076S
90x48x3.0x 76 90 48 76 3.0
U 1 184.11 BMF.7076U
S 10 208.89 BMF.7116S
90x48x3.0x116 90 48 116 3.0
U 1 271.56 BMF.7116U

Tipul 90x48x3.0x48 90x48x3.0x76 90x48x3.0x116


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț cui ancoră 4.0 / șurub 5.0/bolț
Perforații Ø5, Ø13 Ø5, Ø13 Ø5, Ø13

Legături de colț 40312 - 40412 - 40314 - 40414


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 118.68 BMF.7312S
40312 119 91 40 3.0
U 1 154.28 BMF.7312U
S 10 149.55 BMF.7412S
40412 120 92 40 4.0
U 1 194.42 BMF.7412U
S 10 127.37 BMF.7314S
40314 141 91 40 3.0
U 1 165.58 BMF.7314U
S 10 162.20 BMF.7414S
40414 142 92 40 4.0
U 1 210.86 BMF.7414U

Tipul
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 / bolț
Perforații Ø5, Ø11, Ø8.5

Legături de colț 90x35x2.5x40 - 160x50x3.0x40

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 65.67 BMF.7035S
90x35x2.5x40 90 35 40 2.5
U 1 85.37 BMF.7035U
S 10 137.68 BMF.7050S
160x50x3.0x40 160 50 40 3.0
U 1 178.98 BMF.7050U

Tipul 90x35x2.5x40 160x50x3.0x40


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 / bolț cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 / bolț
Perforații Ø5, Ø13 Ø5, Ø13

Legături de colț 60416 - 80416 - 99416


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 250.03 BMF.7060S
60416 164 84 60 4.0
U 1 325.04 BMF.7060U
S 10 337.84 BMF.7080S
80416 164 84 80 4.0
U 1 439.19 BMF.7080U
S 10 401.94 BMF.7099S
99416 164 84 100 4.0
U 1 522.52 BMF.7099U
Tipul 60416 80416 99416
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5

2.44
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Colțare
Legături de colț - 40x40x2.0x25 / 40x60x2.0x25 / 60x60x2.0x25
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 26.11 BMF.30001S
40x40x2.0x25 40 40 25 2.0
U 1 33.94 BMF.30001U
S 10 30.87 BMF.30003S
40x60x2.0x25 40 60 25 2.0
U 1 40.13 BMF.30003U
S 10 30.87 BMF.30005S
60x60x2.0x25 60 60 25 2.0
U 1 40.13 BMF.30005U
Tipul 40x40x2.0x25 40x60x2.0x25 60x60x2.0x25
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5 Ø5 Ø5

Legături de colț din tablă perforată 2.0 mm


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 25.97 BMF.30444S
40x40x2.0x40 40 40 40 2.0
U 1 33.76 BMF.30444U
S 10 30.07 BMF.30446S
40x40x2.0x60 40 40 60 2.0
U 1 39.09 BMF.30446U
S 10 33.23 BMF.30664S
60x60x2.0x40 60 60 40 2.0
U 1 43.20 BMF.30664U
S 10 37.20 BMF.30665S
60x60x2.0x50 60 60 50 2.0
U 1 48.36 BMF.30665U
S 10 35.96 BMF.30666S
60x60x2.0x60 60 60 60 2.0
U 1 46.75 BMF.30666U
S 10 57.76 BMF.30668S
60x60x2.0x80 60 60 80 2.0
U 1 75.09 BMF.30668U
S 10 56.98 BMF.30886S
Tipul 80x80x2.0x60 80 80 60 2.0
U 1 74.07 BMF.30886U
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 S 10 69.63 BMF.30888S
80x80x2.0x80 80 80 80 2.0
Perforații Ø5 U 1 90.52 BMF.30888U

Legături de colț din tablă perforată 2.5 mm


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 61.70 BMF.8444S
40x 40x2.5x 40 40 40 40 2.5
U 1 80.21 BMF.8444U
S 10 53.81 BMF.8446S
40x 40x2.5x 60 40 40 60 2.5
U 1 69.95 BMF.8446U
S 10 51.43 BMF.8664S
60x 60x2.5x 40 60 60 40 2.5
U 1 66.86 BMF.8664U
S 10 55.38 BMF.8665S
60x 60x2.5x 50 60 60 50 2.5
U 1 71.99 BMF.8665U
S 10 58.56 BMF.8666S
60x 60x2.5x 60 60 60 60 2.5
U 1 76.13 BMF.8666U
S 10 102.86 BMF.8668S
60x 60x2.5x 80 60 60 80 2.5
U 1 133.72 BMF.8668U
S 10 125.01 BMF.8661S
60x 60x2.5x100 60 60 100 2.5
U 1 162.51 BMF.8661U
S 10 74.37 BMF.8886S
80x 80x2.5x 60 80 80 60 2.5
U 1 96.68 BMF.8886U
S 10 97.32 BMF.8888S
80x 80x2.5x 80 80 80 80 2.5
U 1 126.52 BMF.8888U
S 10 154.29 BMF.8881S
80x 80x2.5x100 80 80 100 2.5
U 1 200.58 BMF.8881U
S 10 159.82 BMF.8118S
100x100x2.5x 80 100 100 80 2.5
U 1 207.77 BMF.8118U
S 10 167.73 BMF.8111S
Tipul 100x100x2.5x100 100 100 100 2.5
U 1 218.05 BMF.8111U
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 S 10 343.38 BMF.8121S
100x200x2.5x100 100 200 100 2.5
Perforații Ø5 U 1 446.39 BMF.8121U

Legături de colț pentru beton


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

P75x75x8x50 S 10 348.13 BMF.1001S


75 75 50 8.0
d14 U 1 452.57 BMF.1001U
P100x75x8x60 S 10 572.05 BMF.1003S
100 75 60 8.0
d14 U 1 743.67 BMF.1003U
P150x75x8x60 S 10 760.34 BMF.1004S
150 75 60 8.0
d14 U 1 988.44 BMF.1004U

Tipul P75x75x8x50 d14 P100x75x8x60 d14 P150x75x8x60 d14


Fixare Bolț Bolț Bolț
Perforații Ø14; 14.0 x 38.0 Ø14; 14.0 x 38.0 Ø14; 14.0 x 38.0

2.45
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Suporți pentru grindă


Consolă
Dimensiuni (mm) Ambalare
€/100
Tipul Cod articol
tip buc. buc.

S 5 199.38 BMF.19090S
90 90 90 65 2.0
U 1 259.19 BMF.19090U
S 5 356.04 BMF.19130S
130 125 125 80 2.0
U 1 462.85 BMF.19130U
S 5 534.07 BMF.19170S
170 160 160 95 2.0
U 1 694.29 BMF.19170U
S 5 712.09 BMF.19210S
210 200 200 100 2.0
U 1 925.72 BMF.19210U
Tipul 40x40x2.0x25 40x60x2.0x25 60x60x2.0x25
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5 Ø5 Ø5

Papuci de grindă exteriori


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

40x 99 40 99 37.0 72.0 2.0 - 1 1,76 BMF.03003-


51x 93 51 93 37.0 72.0 2.0 - 1 1,76 BMF.03009-
51x135 51 135 40.0 80.0 2.0 - 1 1,16 BMF.03206-
60x130 60 130 40.0 80.0 2.0 - 1 2,00 BMF.03209-
60x160 60 160 40.0 80.0 2.0 - 1 1,46 BMF.03306-
64x128 64 128 40.0 80.0 2.0 - 1 2,00 BMF.03212-
70x125 70 125 40.0 80.0 2.0 - 1 1,54 BMF.03215-
80x120 80 120 40.0 80.0 2.0 - 1 1,00 BMF.03221-
80x150 80 150 40.0 80.0 2.0 - 1 1,44 BMF.03312-
80x180 80 180 42.0 87.0 2.0 - 1 1,82 BMF.03412-
80x210 80 210 39.0 85.0 2.0 - 1 3,65 BMF.03506-
90x145 90 145 40.0 80.0 2.0 - 1 1,72 BMF.03315-
100x 90 100 90 40.0 80.0 2.0 - 1 1,60 BMF.03224-
100x170 100 170 42.0 87.0 2.0 - 1 3,24 BMF.03415-
100x200 100 200 39.0 85.0 2.0 - 1 3,65 BMF.03509-
120x119 120 119 40.0 80.0 2.0 - 1 2,08 BMF.03612-
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 120x190 120 190 39.0 85.0 2.0 - 1 3,65 BMF.03515-
Perforații Ø5, Ø9, Ø11 140x180 140 180 39.0 85.0 2.0 - 1 2,04 BMF.03521-

Papuci de grindă interiori


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

40x110 I 40 110 37.0 72.0 2.0 - 1 2,02 BMF.04103-


60x100 I 60 100 37.0 72.0 2.0 - 1 1,61 BMF.04112-
64x 98 I 64 98 37.0 72.0 2.0 - 1 1,80 BMF.04115-
70x125 I 70 125 40.0 80.0 2.0 - 1 2,25 BMF.04215-
80x120 I 80 120 40.0 80.0 2.0 - 1 1,71 BMF.04221-
100x140 I 100 140 40.0 80.0 2.0 - 1 2,07 BMF.04318-
120x160 I 120 160 42.0 87.0 2.0 - 1 2,79 BMF.04421-
140x180 I 140 180 39.0 85.0 2.0 - 1 3,09 BMF.04512-

Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0


Perforații Ø5, Ø9, Ø11

Papuci de grindă BSD


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

BSD120/240 120 240 32.0 52.0 2.0 - 1 8,47 BMF.06010-


BSD140/240 140 240 32.0 52.0 2.0 - 1 8,81 BMF.06012-
BSD160/160 160 160 32.0 52.0 2.0 - 1 7,16 BMF.06000-
Fixare cui ancoră 4.0 BSD180/220 180 220 32.0 52.0 2.0 - 1 8,81 BMF.06002-
Perforații Ø5, Ø13 BSD200/200 200 200 32.0 52.0 2.0 - 1 8,44 BMF.06006-

Papuci de grindă BSDI


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

BSDI120/240 120 240 32.0 52.0 2.0 - 1 9,35 BMF.06110-


BSDI140/240 140 240 32.0 52.0 2.0 - 1 9,72 BMF.06112-
BSDI160/160 160 160 32.0 52.0 2.0 - 1 7,93 BMF.06100-
Fixare cui ancoră 4.0 BSDI180/220 180 220 32.0 52.0 2.0 - 1 9,72 BMF.06102-
Perforații Ø5, Ø13 BSDI200/200 200 200 32.0 52.0 2.0 - 1 9,35 BMF.06106-

2.46
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Suporți pentru grindă


Papuci de grindă reglabili pe 2 părți
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

30x 98 2 părți 30 98 37.5 86 2.0 - 1 2,68 BMF.3010-


30x152 2 părți 30 152 40.0 86 2.0 - 1 3,51 BMF.3011-
30x182 2 părți 30 182 42.0 86 2.0 - 1 4,28 BMF.3012-

Tipul 30x98 2 părți 30x152 2 părți 30x182 2 părți


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5, Ø9 Ø5, Ø11 Ø5, Ø11

Piese de susținere pentru grindă


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

90 90 103 46 6 3.0 - 1 4,77 BMF.34090-


120 120 103 46 6 3.0 - 1 6,16 BMF.34120-
160 160 103 46 6 3.0 - 1 7,60 BMF.34160-
200 200 103 46 6 3.0 - 1 9,02 BMF.34200-

Tipul 90 120 160 200


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 / bolțuri tip bară 8.0, 12.0
Perforații Ø5, Ø8.5 Ø5, Ø13 Ø5, Ø13 Ø5, Ø13

Piese de legătură căprior - talpă


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

170 stânga 170 34.5 2.0 - 1 0,30 BMF.2170-


210 stânga 210 34.5 2.0 - 1 0,40 BMF.2210-
250 stânga 250 34.5 2.0 - 1 1,03 BMF.2250-
290 stânga 290 34.5 2.0 - 1 1,29 BMF.2290-
330 stânga 330 34.5 2.0 - 1 1,86 BMF.2330-
370 stânga 370 34.5 2.0 - 1 2,29 BMF.2370-
170 dreapta 170 34.5 2.0 - 1 0,30 BMF.2171-
210 dreapta 210 34.5 2.0 - 1 0,40 BMF.2211-
250 dreapta 250 34.5 2.0 - 1 1,03 BMF.2251-
Tipul 290 dreapta 290 34.5 2.0 - 1 1,29 BMF.2291-
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 330 dreapta 330 34.5 2.0 - 1 1,86 BMF.2331-
Perforații Ø5 370 dreapta 370 34.5 2.0 - 1 2,29 BMF.2371-

Papuc de căprior ”B”


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

B 80 84 170 220 140 2.5 - 1 16,63 BMF.24080-


B100 104 170 240 140 2.5 - 1 18,51 BMF.24100-
B120 124 170 260 140 2.5 - 1 20,77 BMF.24120-
Tipul 40x40x2.0x25 40x60x2.0x25 60x60x2.0x25
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5 Ø5 Ø5

Papuc de căprior ”H”


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

H 80 84 300 140 2.5 - 1 14,52 BMF.23080-


H100 104 280 140 2.5 - 1 15,78 BMF.23100-
H120 124 260 140 2.5 - 1 17,67 BMF.23120-

Tipul 40x40x2.0x25 40x60x2.0x25 60x60x2.0x25


Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5 Ø5 Ø5

2.47
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Plăci și benzi perforate


Plăci perforate Benzi perforate de montaj

Dimensiuni (mm) Ambalare Dimensiuni (mm) Ambalare


€/ buc. Cod articol €/ buc. Cod articol
tip buc. tip buc.

40 120 2.0 - 1 0,25 BMF.20525- 20 3 000 1.0 - 1 4,77 BMF.27103-


40 160 2.0 - 1 0,36 BMF.20530- 20 10 000 1.0 - 1 12,10 BMF.27110-
40 200 2.0 - 1 0,45 AF.TP520- 20 25 000 1.0 - 1 27,49 BMF.27210-
50 200 2.0 - 1 0,53 BMF.20535- 20 10 000 1.5 - 1 15,61 BMF.27115-
60 140 2.0 - 1 0,41 BMF.20540- 20 25 000 1.5 - 1 35,46 BMF.27215-
60 200 2.0 - 1 0,51 BMF.20545-
60 240 2.0 - 1 0,68 BMF.20550- 25 10 000 2.0 - 1 24,11 BMF.27120-
80 200 2.0 - 1 0,58 BMF.20555- 25 25 000 2.0 - 1 42,79 BMF.27252-
80 240 2.0 - 1 0,79 BMF.20560-
80 300 2.0 - 1 1,00 BMF.20565- Tip 20 x 1.0 20 x 1.5 25 x 2.0
100 140 2.0 - 1 0,68 BMF.20570- Fixare cui ancoră 3.1 și 4.0 / șurub 4.0 / bolț
100 200 2.0 - 1 0,80 BMF.20575- Perforații Ø4; Ø6.5 Ø4; Ø6.5 Ø5
100 240 2.0 - 1 1,19 BMF.20580-
100 260 2.0 - 1 1,33 BMF.20585-
100 300 2.0 - 1 2,18 BMF.20590- Benzi de contravântuire
100 400 2.0 - 1 3,60 BMF.20592-
120 200 2.0 - 1 1,21 BMF.20595-
120 240 2.0 - 1 1,64 BMF.20600-
120 260 2.0 - 1 1,56 BMF.20605-
120 300 2.0 - 1 1,54 BMF.20610-
120 400 2.0 - 1 2,38 BMF.20614-
140 400 2.0 - 1 5,00 BMF.20615-
160 300 2.0 - 1 3,21 BMF.20612-
160 400 2.0 - 1 3,37 BMF.20617-
200 300 2.0 - 1 5,15 BMF.20620-

Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0


Perforații Ø5

Benzi perforate de 2.0 și 2.5 mm


Dimensiuni (mm) Ambalare
€/ buc. Cod articol
tip buc.

40 50 000 2.0 - 1 61,94 BMF.27420-


Dimensiuni (mm) Ambalare 40 50 000 3.0 - 1 212,51 BMF.27430-
60 50 000 2.0 - 1 129,85 BMF.27620-
€/ buc. Cod articol 80 25 000 2.0 - 1 172,10 BMF.27820-
tip buc.

40 1200 2.0 - 1 3,96 BMF.20040- Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
60 1200 2.0 - 1 5,97 BMF.20060- Perforații Ø5
80 1200 2.0 - 1 7,15 BMF.20080-
100 1200 2.0 - 1 8,60 BMF.20100-
120 1200 2.0 - 1 10,74 BMF.20120- Unealtă de tensionare
140 1200 2.0 - 1 13,24 BMF.20140-
160 1200 2.0 - 1 14,80 BMF.20160-
180 1200 2.0 - 1 17,59 BMF.20180-
200 1200 2.0 - 1 18,63 BMF.20200-
220 1200 2.0 - 1 21,18 BMF.20220-
240 1200 2.0 - 1 23,97 BMF.20240-
60 1200 2.5 - 1 8,21 BMF.25060-
80 1200 2.5 - 1 10,90 BMF.25080-
100 1200 2.5 - 1 13,45 BMF.25100-
120 1200 2.5 - 1 15,54 BMF.25120-
140 1200 2.5 - 1 17,45 BMF.25140-
160 1200 2.5 - 1 20,18 BMF.25160-
180 1200 2.5 - 1 22,57 BMF.25180-
Ambalare
€/ buc. Cod articol
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 tip buc.
Perforații Ø5 - 1 67,14 BMF.27000-

2.48
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Piese pentru îmbinare și ancorare

Piesă de îmbinare pentru grindă articulată “B”


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

125 B Oldali 129.0 90 27 2.0 - 1 4,28 BMF.11125-


150 B Oldali 154.0 90 29 2.0 - 1 3,96 BMF.11150-
160 B Oldali 160.0 90 30 2.0 - 1 3,96 BMF.11160-
180 B Oldali 180.0 90 33 2.0 - 1 4,41 BMF.11180-
200 B Oldali 205.0 90 33 2.0 - 1 4,83 BMF.11201-

Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0


Perforații Ø5

Piesă de îmbinare pentru grindă articulată “W”


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

140 W Oldali 140.0 180 20 2.0 - 1 7,05 BMF.28140-


180 W Oldali 180.0 180 20 2.0 - 1 8,66 BMF.28180-
220 W Oldali 220.0 180 20 2.0 - 1 10,21 BMF.28220-
260 W Oldali 260.0 180 20 2.0 - 1 12,15 BMF.28260-

Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0


Perforații Ø5

Ancoră pentru beton


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

200 40 180 20 2.0 - 1 0,81 BMF.17200-


300 40 280 20 2.0 - 1 1,11 BMF.17300-
400 40 380 20 2.0 - 1 1,69 BMF.17400-
500 40 480 20 2.0 - 1 2,42 BMF.17500-
600 40 580 20 2.0 - 1 3,71 BMF.17600-
200 t=4.0 40 180 20 4.0 - 1 1,78 BMF.17204-
300 t=4.0 40 280 20 4.0 - 1 2,73 BMF.17304-
400 t=4.0 40 380 20 4.0 - 1 3,26 BMF.17404-
500 t=4.0 40 480 20 4.0 - 1 4,33 BMF.17504-
600 t=4.0 40 580 20 4.0 - 1 4,88 BMF.17604-
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5

Ancoră “H”
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

175 175 40 30 15 4.0 - 1 1,15 BMF.16001-


135 135 40 30 15 4.0 - 1 1,04 BMF.16002-
Tipul 175 135
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub 5.0 cui ancoră 4.0 / șurub 5.0
Perforații Ø5; Ø13 Ø5

Șaibe “U”
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/100 buc. Cod articol


tip buc.

S 10 159.02 BMF.07001S
40 x 40 x 10 40 40 10.0
U 1 206.73 BMF.07001U
S 10 185.93 BMF.07002S
40 x 50 x 10 40 50 10.0
U 1 241.71 BMF.07002U
Tipul 40 x 40 x 10 40 x 50 x 10
Fixare
Perforații Ø13.5 13.5 x 25

2.49
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Suporți de stâlp

Papuci de reazem
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

B 40 45 70 121 250 5.0 - 1 5,70 BMF.26091-


B 70 70 70 125 250 5.0 - 1 7,59 BMF.26092-
Tipul B 40 B 70
Tijă striată Ø16 Ø16
Fixare cui ancoră 4.0 cui ancoră 4.0
Perforații Ø5; Ø13.5 Ø5; Ø13.5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

D 80x70 80 70 126 250 5.0 - 1 13,09 BMF.26807-


D100x40 100 40 125 250 5.0 - 1 10,74 BMF.26104-
D100x70 100 70 126 250 5.0 - 1 13,15 BMF.26107-
D 90x90 90 90 141 250 5.0 - 1 18,53 BMF.26909-
D100x90 100 90 136 250 5.0 - 1 18,53 BMF.26109-
D120x90 120 90 126 250 5.0 - 1 18,02 BMF.26120-
D140x90 140 90 126 250 5.0 - 1 18,30 BMF.26140-
Tipul D80x70 D100x40 D100x70 D90x90 D100x90 D120x90 D140x90
Tijă striată Ø16 Ø20
Fixare cui ancoră 4,0 / bolț
Perforații Ø5; Ø13,5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

DK 70x60 70 60 97 200 4.0 - 1 5,67 BMF.41070-


DK 80x60 80 60 92 200 4.0 - 1 3,85 BMF.41080-
DK 90x60 90 60 97 200 4.0 - 1 5,12 BMF.41090-
DK100x60 100 60 92 200 4.0 - 1 3,92 BMF.41100-

Tijă striată Ø16


Fixare cui ancoră 4.0 / bolț
Perforații Ø8; Ø11

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

I 90 60 110 260 8.0 - 1 14,77 BMF.26000-

Tijă striată Ø20


Fixare șurub de 8
Perforații Ø8.5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

IS 100 80 313 70 70 8.0 - 1 25,30 BMF.31965-


ISB 100 80 168 100 160 8.0 - 1 30,11 BMF.31960-
Tipul IS ISB
Tijă striată Ø42
Fixare bolț / șurub de 8
Perforații Ø8.5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

IF 250 80 90 110 250 6 8 - 1 18,31 IF.250-


Tijă striată Ø 22
Fixare bolț / șurub de 8
Perforații 4 x Ø 8.3
Găuri talpă 4 x Ø 8.5

2.50
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Suporți de stâlp
Papuci de reazem
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

IS200 80 90 110 208 70 70 6 5 - 1 13,80 IS.200-


IS300 80 90 110 308 70 70 6 5 - 1 24,91 IS.300-
IS400 80 90 110 408 70 70 6 5 - 1 28,32 IS.400-
Țeavă suport Ø 42
Fixare bolț / șurub de 8
Perforații 4 x Ø 8.3

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

ISB68 80 90 110 68 100 180 6 5 - 1 13,67 ISB.68-


ISB108 80 90 110 108 100 180 6 5 - 1 23,44 ISB.108-
ISB158 80 90 110 158 100 180 6 5 - 1 26,00 ISB.158-
Țeavă suport Ø 48
Fixare bolț / șurub de 8
Perforații 4 x Ø 8..3
Găuri talpă 4 x Ø 13

Papuci de reazem reglabili - Vario


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

D 80 80-120 120 70 248-298 160 8.0 - 1 35,78 BMF.31950-


D120 120-160 120 70 248-298 160 8.0 - 1 36,44 BMF.31948-
Tipul D 80 D 120
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub de 8 pentru lemn
Perforații Ø5; Ø13.5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

DB 80 80-120 120 70 136-186 160 8.0 - 1 38,65 BMF.31951-


DB120 120-160 120 70 136-186 160 8.0 - 1 40,26 BMF.31949-
Tipul DB 80 DB 120
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub de 8 pentru lemn
Perforații Ø5; Ø13.5; Ø11

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

I Vario 90 110 60 232-282 8.0 - 1 27,23 BMF.31952-


I Vario
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub de 8 pentru lemn
Perforații Ø8.5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

IB Vario 90 110 60 120-170 8.0 - 1 30,45 BMF.31953-


IB Vario
Fixare cui ancoră 4.0 / șurub de 8 pentru lemn
Perforații Ø8.5, Ø11

2.51
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Suporți de stâlp
Papuci de reazem reglabili - Vario
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

TBV150 80-160 120 80 150 180 100 4 6 - 1 28,69 TBV.150-


TBV200 80-160 120 80 200 180 100 4 6 - 1 31,13 TBV.200-
TBV250 80-160 120 80 250 180 100 4 6 - 1 32,60 TBV.250-
Țeavă suport Ø 42
Fixare bolț / cui ancora 4
Perforații (2 x 4) x Ø 5 + 2 x Ø 12.5
Găuri talpă 4 x Ø 12.5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

DV80 80-150 120 80 300-350 70 70 4 5 - 1 29,91 DV.80-


Țeavă suport Ø 42
Fixare bolț / cui ancora 4
Perforații (2 x 4) x Ø 5.5 + 2 x Ø 13.5

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

DKV400 70-140 80 120 400 4 - 1 24,91 DKV.400-


Tijă striată Ø 22
Fixare bolț / cui ancora 4
Perforații (4 x 4) x Ø 5 + 2 x Ø 11.5

Papuci de reazem reglabili PB 80 și PS 80


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

PB 80 80 208 140 100 8.0 - 1 13,67 BMF.40605-


PS 80 80 350 - - 8.0 - 1 14,33 BMF.40610-
Tipul PB 80 PS 80
Tijă filetat M20 x 200 M20 x 350
Fixare bolț bolț
Perforații Ø9; Ø11 Ø9

Papuci de reazem TB

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

TB 48 60 106 39 100 4.0 - 1 14,95 BMF.40700-


Tipul TB
Fixare cui ancoră 4.0 / bolț
Perforații Ø5; Ø9

2.52
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Suporți de stâlp
Ancoră “U” cu placă de bază
Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

Ancoră “U”
60x120 61 120 - 70 3.0 - 1 3,59 BMF.29060-
80x100 81 110 - 70 3.0 - 1 3,59 BMF.29080-
100x110 101 110 - 70 3.0 - 1 3,73 BMF.29100-
120x110 121 110 - 70 3.0 - 1 3,92 BMF.29120-
Placă de bază
57x 20 57 - 20 70 3.0 - 1 1,59 BMF.29910-
Tipul 77x 20 77 - 20 70 3.0 - 1 1,69 BMF.29950-
Fixare Ø4.0 x 40 / bolț 97x 20 97 - 20 70 3.0 - 1 1,84 BMF.29970-
Perforații Ø5.0; Ø9.0 117x 20 117 - 20 70 3.0 - 1 2,01 BMF.29990-

Ancoră de stâlp “H”


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

H 90 91 60 300 600 6.0 - 1 17,07 BMF.49009-


H100 101 60 300 600 6.0 - 1 18,01 BMF.49010-
H120 121 60 300 600 6.0 - 1 18,95 BMF.49012-

Fixare Ø4.0 x 40 / bolț


Perforații Ø11

Ancoră de stâlp “HB”


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

HB 70 71 50 200 206 5.0 6.0 - 1 7,11 BMF.49107-


HB 90 91 50 200 206 5.0 6.0 - 1 7,11 BMF.49109-
HB100 101 50 200 206 5.0 6.0 - 1 7,11 BMF.49110-
HB120 121 50 200 206 5.0 6.0 - 1 7,11 BMF.49112-

Fixare Ø4.0 x 40 / bolț


Perforații Ø11

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

HB75 76 60 200 206 6 5 - 1 17,70 HB.75-


Fixare bolț / șurub
Perforații (2 x 2) Ø 11
Găuri talpă 4 x Ø 11

Picioare de stâlp pentru batere


Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

50x 50x750 50 50 150 750 2.0 - 1 9,38 BMF.49305-


70x 70x750 70 70 150 750 2.0 - 1 9,47 BMF.49375-
90x 90x750 90 90 150 750 2.0 - 1 10,69 BMF.49391-
90x 90x900 90 90 150 900 2.0 - 1 11,97 BMF.49390-
100x100x750 100 100 150 750 2.0 - 1 12,49 BMF.49330-

Fixare Ø4.0 x 40 / bolț


Perforații Ø11

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

Ø 38 x 380 Ø38 150 377 2.0 - 1 12,69 BMF.49038-

Fixare -
Perforații -

2.53
Elemente de fixare pentru structuri din lem

Cuie
Cuie crestate - DIN 1052
Dimensiuni (mm) Ambalare
Tipul €/100 buc. Cod articol
Ø Lungime tip buc.
2.5 x 35 2.5 2.5 x 35 S 50 1.54 BMF.99253S
2.8 x 60 2.8 2.8 x 60 S 50 2.38 BMF.99286S
3.1 x 22 3.1 3.1 x 22 S 50 1.06 BMF.99312S
3.1 x 40 3.1 3.1 x 40 S 50 2.28 BMF.99314S
3.1 x 60 3.1 3.1 x 60 S 50 2.76 BMF.99316S
3.4 x 60 3.4 3.4 x 60 S 50 7.77 BMF.99346S
3.7 x 50 3.7 3.7 x 50 S 50 4.42 BMF.99375S
4.0 x 35 4.0 4.0 x 35 S 50 2.66 BMF.99435S
4.0 x 40 4.0 4.0 x 40 S 50 1.28 BMF.99440S
4.0 x 50 4.0 4.0 x 50 S 50 1.62 BMF.99450S
4.0 x 60 4.0 4.0 x 60 S 50 1.92 BMF.99460S
4.0 x 75 4.0 4.0 x 75 S 50 2.60 BMF.99475S
4.0 x 100 4.0 4.0 x 100 S 50 5.67 BMF.99410S
6.0 x 60 6.0 6.0 x 60 S 50 18.34 BMF.99660S
6.0 x 80 6.0 6.0 x 80 S 50 10.67 BMF.99680S
6.0 x 100 6.0 6.0 x 100 S 50 13.65 BMF.99610S

Cuie căprior - DIN 1052

Dimensiuni (mm) Ambalare


Tipul €/100 buc. Cod articol
Ø Lungime tip buc.
6.0 x 80 6.0 80 S 50 11.51 BMF.96680S
6.0 x 110 6.0 110 S 50 13.35 BMF.96611S
6.0 x 150 6.0 150 S 50 17.96 BMF.96615S
6.0 x 180 6.0 180 S 50 39.14 BMF.96618S
6.0 x 210 6.0 210 S 50 20.76 BMF.96621S
6.0 x 230 6.0 230 S 50 24.82 BMF.96623S
6.0 x 260 6.0 260 S 25 35.44 BMF.96626S
6.0 x 280 6.0 280 S 25 39.24 BMF.96628S
6.0 x 300 6.0 300 S 25 42.40 BMF.96630S
6.0 x 330 6.0 330 S 25 50.65 BMF.96633S
6.0 x 360 6.0 360 S 25 67.09 BMF.96636S

Șaibe “BULLDOG”

Șaibe “BULLDOG” cu dantură simplă

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc. Cod articol


tip buc.

E 50 M12 50 M12 - 1 0,43 BMF.80010-


E 62 M12 62 M12 - 1 0,70 BMF.80030-
E 75 M16 75 M16 - 1 0,90 BMF.80060-
E 95 M16 95 M16 - 1 1,65 BMF.80080-
E117 M20 117 M20 - 1 2,71 BMF.80100-

Șaibe “BULLDOG” cu dantură dublă

Dimensiuni (mm) Ambalare

Tipul €/ buc Cod articol


tip buc.

D 50 Ø17 50 Ø17 - 1 0,44 BMF.80210-


D 62 Ø21 62 Ø21 - 1 0,70 BMF.80220-
D 75 Ø26 75 Ø26 - 1 0,92 BMF.80230-
D 95 Ø33 95 Ø33 - 1 1,69 BMF.80240-
D117 Ø48 117 Ø48 - 1 2,80 BMF.80250-

2.54
Sisteme de fixare pentru acoperișur

Șurub autofiletant cu cap hexagonal, oțel zinca Dimensiuni Capacitate


Hex Ambalare
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) (mm) tip buc.
5.5 x 60 Zincat 5 8 S 100 5.43 T.AB0155060S
5.5 x 70 / 60 Zincat 5 8 S 100 5.97 T.AB0155070S
5.5 x 80 / 60 Zincat 5 8 S 100 6.60 T.AB0155080S
5.5 x100 / 70 Zincat 5 8 S 100 8.17 T.AB0155100S
6.3 x 20 Zincat 8 10 S 200 5.54 T.AB0106020S
6.3 x 20 RAL 9010 8 10 S 200 7.97 T.KD0163020S
Dimensiuni 6.3 x 20 RAL 8017 8 10 S 200 7.97 T.KD0263020S
Hex Ambalare 6.3 x 20 RAL 3011 8 10 S 200 7.97 T.KD0363020S
Ø x LS/LT Acoperire €/100 buc. Cod articol
(mm) 6.3 x 25 Zincat 8 10 S 200 5.71 T.AB0106025S
(mm) tip buc. 6.3 x 25 RAL 9010 8 10 S 200 8.79 T.KD0163025S
6.3 x 16 Zincat 10 S 200 2.92 T.AA0106016S 6.3 x 25 RAL 8017 8 10 S 200 8.79 T.KD0263025S
6.3 x 20 Zincat 10 S 200 2.97 T.AA0106020S 6.3 x 25 RAL 3011 8 10 S 200 8.79 T.KD0363025S
6.3 x 25 Zincat 10 S 200 3.22 T.AA0106025S 6.3 x 30 Zincat 8 10 S 200 6.22 T.AB0106030S
6.3 x 30 Zincat 10 S 200 3.56 T.AA0106030S 6.3 x 30 RAL 9010 8 10 S 200 9.52 T.KD0163030S
6.3 x 35 Zincat 10 S 200 3.81 T.AA0106035S 6.3 x 30 RAL 8017 8 10 S 200 9.52 T.KD0263030S
6.3 x 40 Zincat 10 S 200 4.09 T.AA0106040S 6.3 x 30 RAL 3011 8 10 S 200 9.52 T.KD0363030S
6.3 x 50 Zincat 10 S 200 4.75 T.AA0106050S 6.3 x 30 RAL 8004 8 10 S 200 9.52 T.KD0463030S
6.3 x 60 Zincat 10 S 100 5.48 T.AA0106060S 6.3 x 35 Zincat 8 10 S 200 6.30 T.AB0106035S
6.3 x 65 Zincat 10 S 100 5.74 T.AA0106065S 6.3 x 35 RAL 9010 8 10 S 200 9.65 T.KD0163035S
6.3 x 70 Zincat 10 S 100 5.99 T.AA0106070S 6.3 x 35 RAL 8017 8 10 S 200 9.65 T.KD0263035S
6.3 x 80 Zincat 10 S 100 7.41 T.AA0106080S 6.3 x 35 RAL 3011 8 10 S 200 9.65 T.KD0363035S
6.3 x 90 / 80 Zincat 10 S 100 8.20 T.AA0106090S 6.3 x 40 Zincat 8 10 S 200 6.50 T.AB0106040S
6.3 x 100 / 80 Zincat 10 S 100 8.86 T.AA0106100S 6.3 x 40 RAL 9010 8 10 S 200 10.69 T.KD0163040S
6.3 x 110 / 80 Zincat 10 S 100 10.38 T.AA0106110S 6.3 x 40 RAL 8017 8 10 S 200 10.69 T.KD0263040S
6.3 x 120 / 80 Zincat 10 S 100 11.01 T.AA0106120S 6.3 x 40 RAL 3011 8 10 S 200 10.69 T.KD0363040S
6.3 x 130 / 80 Zincat 10 S 100 12.56 T.AA0106130S 6.3 x 50 Zincat 8 10 S 200 7.16 T.AB0106050S
6.3 x 140 / 80 Zincat 10 S 100 13.76 T.AA0106140S 6.3 x 50 RAL 9010 8 10 S 200 11.10 T.KD0163050S
6.3 x 150 / 80 Zincat 10 S 100 14.90 T.AA0106150S 6.3 x 50 RAL 8017 8 10 S 200 11.10 T.KD0263050S
6.3 x 160 / 80 Zincat 10 S 100 17.46 T.AA0106160S 6.3 x 50 RAL 3011 8 10 S 200 11.10 T.KD0363050S
6.3 x 170 / 80 Zincat 10 S 100 21.91 T.AA0106170S 6.3 x 60 Zincat 8 10 S 100 7.97 T.AB0106060S
6.3 x 180 / 80 Zincat 10 S 100 23.45 T.AA0106180S 6.3 x 60 RAL 9010 8 10 S 100 12.85 T.KD0163060S
6.3 x 200 / 80 Zincat 10 S 100 24.83 T.AA0106200S 6.3 x 60 RAL 8017 8 10 S 100 12.85 T.KD0263060S
6.3 x 220 / 80 Zincat 10 S 100 53.53 T.AA0106220S 6.3 x 60 RAL 3011 8 10 S 100 12.85 T.KD0363060S
6.3 x 240 / 80 Zincat 10 S 100 75.50 T.AA0106240S 6.3 x 65 / 60 Zincat 8 10 S 100 8.70 T.AB0106065S
6.3 x 70 / 60 Zincat 8 10 S 100 8.76 T.AB0106070S
6.3 x 70 / 60 RAL 9010 8 10 S 100 14.26 T.KD0163070S
6.3 x 70 / 60 RAL 8017 8 10 S 100 14.26 T.KD0263070S
6.3 x 70 / 60 RAL 3011 8 10 S 100 14.26 T.KD0363070S
6.3 x 70 / 60 RAL 8004 8 10 S 100 14.26 T.KD0463070S
10 6.3 x 80 / 60 Zincat 8 10 S 100 9.22 T.AB0106080S
Utilizare 6.3 x 80 / 60 RAL 9010 8 10 S 100 15.00 T.KD0163080S
6.3 x 80 / 60 RAL 8017 8 10 S 100 15.00 T.KD0263080S
și instrucțiuni de 6.3 x 80 / 60 RAL 3011 8 10 S 100 15.00 T.KD0363080S
montaj 6.3 x 90 / 70 Zincat 8 10 S 100 11.22 T.AB0106090S
6.3 x100 / 70 Zincat 8 10 S 100 11.53 T.AB0106100S
6.3 x100 / 70 RAL 9010 8 10 S 100 18.36 T.KD0163100S
6.3 x100 / 70 RAL 8017 8 10 S 100 18.36 T.KD0263100S
6.3 x100 / 70 RAL 3011 8 10 S 100 18.36 T.KD0363100S
6.3 x100 / 70 RAL 8004 8 10 S 100 18.36 T.KD0463100S
6.3 x110 / 70 Zincat 8 10 S 100 12.24 T.AB0106110S
6.3 x110 / 70 RAL 9010 8 10 S 100 19.85 T.KD0163110S
6.3 x110 / 70 RAL 8017 8 10 S 100 19.85 T.KD0263110S
Pentru fixarea 6.3 x110 / 70 RAL 3011 8 10 S 100 19.85 T.KD0363110S
acoperișurilor cu 6.3 x110 / 70 RAL 8004 8 10 S 100 19.85 T.KD0463110S
suporturi din oțel, cu 6.3 x120 / 70 Zincat 8 10 S 100 13.27 T.AB0106120S
6.3 x120 / 70 RAL 9010 8 10 S 100 20.34 T.KD0163120S
pregăurire 6.3 x120 / 70 RAL 8017 8 10 S 100 20.34 T.KD0263120S
6.3 x120 / 70 RAL 3011 8 10 S 100 20.34 T.KD0363120S
6.3 x120 / 70 RAL 8004 8 10 S 100 20.34 T.KD0463120S
6.3 x130 / 70 Zincat 8 10 S 100 16.38 T.AB0106130S
6.3 x130 / 70 RAL 9010 8 10 S 100 26.43 T.KD0163130S
6.3 x130 / 70 RAL 8017 8 10 S 100 26.43 T.KD0263130S
6.3 x130 / 70 RAL 3011 8 10 S 100 26.43 T.KD0363130S
6.3 x130 / 70 RAL 8004 8 10 S 100 26.43 T.KD0463130S
6.3 x140 / 70 Zincat 8 10 S 100 27.92 T.AB0106140S
Șurub autoforant cu cap hexagonal, oțel zincat sau vopsit 6.3 x140 / 70 RAL 9010 8 10 S 100 28.08 T.KD0163140S
6.3 x140 / 70 RAL 8017 8 10 S 100 28.08 T.KD0263140S
6.3 x140 / 70 RAL 3011 8 10 S 100 28.08 T.KD0363140S
6.3 x150 / 70 Zincat 8 10 S 100 29.02 T.AB0106150S
6.3 x150 / 70 RAL 9010 8 10 S 100 41.45 T.KD0163150S
6.3 x150 / 70 RAL 8017 8 10 S 100 41.45 T.KD0263150S
6.3 x150 / 70 RAL 3011 8 10 S 100 41.45 T.KD0363150S
6.3 x150 / 70 RAL 8004 8 10 S 100 41.45 T.KD0463150S
6.3 x160 / 70 Zincat 8 10 S 100 29.82 T.AB0106160S
RAL Culoare RAL Culoare 6.3 x160 / 70 RAL 9010 8 10 S 100 45.06 T.KD0163160S
3011 Roșu maroniu 8004 Maron cupru 6.3 x160 / 70 RAL 8017 8 10 S 100 45.06 T.KD0263160S
8017 Maron ciocolatiu 9010 Alb pur 6.3 x160 / 70 RAL 3011 8 10 S 100 45.06 T.KD0363160S
6.3 x180 / 70 Zincat 8 10 S 100 43.08 T.AB0106180S
Dimensiuni Capacitate 6.3 x180 / 70 RAL 8004 8 10 S 100 59.28 T.KD0463180S
Hex Ambalare 6.3 x200 / 70 Zincat 8 10 S 100 56.60 T.AB0106200S
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm) 6.3 x220 / 70 Zincat 8 10 S 100 91.95 T.AB0106220S
(mm) (mm) tip buc. 6.3 x240 / 70 Zincat 8 10 S 100 115.17 T.AB0106240S
4.2 x 13 Zincat 3 7 S 500 1.24 T.AB0342013S 6.3 x 40 Zincat 12 10 S 200 10.43 T.AB0463040S
4.2 x 16 Zincat 3 7 S 500 1.25 T.AB0342016S 6.3 x 60 Zincat 12 10 S 100 12.28 T.AB0463060S
4.2 x 19 Zincat 3 7 S 500 1.27 T.AB0342019S 6.3 x 80 Zincat 12 10 S 100 14.16 T.AB0463080S
4.2 x 22 Zincat 3 7 S 500 1.45 T.AB0342022S 6.3 x110 / 80 Zincat 12 10 S 100 18.73 T.AB0463110S
4.2 x 25 Zincat 3 7 S 500 1.49 T.AB0342025S 6.3 x120 / 80 Zincat 12 10 S 100 20.16 T.AB0463120S
4.2 x 32 Zincat 3 7 S 500 1.83 T.AB0342032S 6.3 x130 / 80 Zincat 12 10 S 100 24.39 T.AB0463130S
4.2 x 38 Zincat 3 7 S 200 2.29 T.AB0342038S 6.3 x150 / 80 Zincat 12 10 S 100 30.87 T.AB0463150S
4.8 x 13 Zincat 4 8 S 500 1.57 T.AB0204013S 6.3 x160 / 80 Zincat 12 10 S 100 33.35 T.AB0463160S
4.8 x 16 Zincat 4 8 S 500 1.67 T.AB0204016S 6.3 x180 / 80 Zincat 12 10 S 100 35.19 T.AB0463180S
4.8 x 19 Zincat 4 8 S 500 1.72 T.AB0204019S 6.3 x200 / 80 Zincat 12 10 S 100 65.26 T.AB0463200S
4.8 x 22 Zincat 4 8 S 200 1.91 T.AB0204022S 6.3 x220 / 80 Zincat 12 10 S 100 101.46 T.AB0463220S
4.8 x 25 Zincat 4 8 S 200 1.96 T.AB0204025S 6.3 x240 / 80 Zincat 12 10 S 100 118.60 T.AB0463240S
4.8 x 32 Zincat 4 8 S 200 2.21 T.AB0204032S
4.8 x 38 Zincat 4 8 S 200 2.41 T.AB0204038S
4.8 x 45 Zincat 4 8 S 200 2.82 T.AB0204045S
4.8 x 50 Zincat 4 8 S 200 3.66 T.AB0204050S
Utilizare
4.8 x 60 Zincat 4 8 S 100 4.29 T.AB0204060S
4.8 x 70 / 60 Zincat 4 8 S 100 4.82 T.AB0204070S și instrucțiuni de
5.5 x 16 Zincat 5 8 S 500 2.46 T.AB0155016S montaj
5.5 x 19 Zincat 5 8 S 500 2.64 T.AB0155019S
5.5 x 22 Zincat 5 8 S 200 2.81 T.AB0155022S
5.5 x 25 Zincat 5 8 S 200 2.99 T.AB0155025S
5.5 x 32 Zincat 5 8 S 200 3.80 T.AB0155032S Pentru fixarea acoperișurilo
5.5 x 38 Zincat 5 8 S 200 4.14 T.AB0155038S cu suporturi din oțel,
5.5 x 45 Zincat 5 8 S 200 4.77 T.AB0155045S
5.5 x 50 Zincat 5 8 S 200 4.88 T.AB0155050S fără pregăurire.

2.55
Sisteme de fixare pentru acoperișur

Șurub autoforant cu cap hexagonal, forma “K” - DIN 7504, Dimensiuni Capacitate
Hex Ambalare
oțel zincat sau vopsit Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) (mm) tip buc.
4.8 x 25 RAL 9005 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K482513S
4.8 x 32 Zincat 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K4832S
4.8 x 38 Zincat 2.3 8.0 S 250 1.88 7504K4838S
4.8 x 45 Zincat 2.3 8.0 S 250 2.09 7504K4845S
4.8 x 50 Zincat 2.3 8.0 S 250 2.33 7504K4850S
5.5 x 19 Zincat 2.7 8.0 S 250 1.47 7504K5519S
RAL Culoare RAL Culoare 5.5 x 19 Zincat 2.7 8.0 U 1 1.91 7504K5519U
3011 Roșu maroniu 8004 Maron cupru 5.5 x 22 Zincat 2.7 8.0 S 250 2.03 7504K5522S
3002 Roșu carmin 1021 Galben cadmiu 5.5 x 22 Zincat 2.7 8.0 U 1 2.64 7504K5522U
3004 Roșu purpuriu 9010 Alb pur 5.5 x 25 Zincat 2.7 8.0 S 250 2.04 7504K5525S
8017 Maron ciocolatiu 6020 Verde crom 5.5 x 25 Zincat 2.7 8.0 U 1 2.65 7504K5525U
5.5 x 32 Zincat 2.7 8.0 S 250 2.48 7504K5532S
6003 Verde măsliniu 3009 Ruginiu 5.5 x 32 Zincat 2.7 8.0 U 1 3.22 7504K5532U
7043 Gri trafic 9005 Negru intens 5.5 x 38 Zincat 2.7 8.0 S 250 2.49 7504K5538S
5010 Albastru gențiană 5.5 x 38 Zincat 2.7 8.0 U 1 3.24 7504K5538U
5.5 x 45 Zincat 2.7 8.0 S 250 2.57 7504K5545S
5.5 x 45 Zincat 2.7 8.0 U 1 3.34 7504K5545U
Dimensiuni Capacitate
Hex Ambalare 5.5 x 50 Zincat 2.7 8.0 S 250 3.15 7504K5550S
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol 5.5 x 50 Zincat 2.7 8.0 U 1 4.10 7504K5550U
(mm)
(mm) (mm) tip buc. 5.5 x 60 Zincat 2.7 8.0 S 100 3.39 7504K5560S
3.5 x 9.5 Zincat 1.8 5.5 S 1000 0.69 7504K3595S 5.5 x 60 Zincat 2.7 8.0 U 1 4.41 7504K5560U
3.5 x 13 Zincat 1.8 5.5 S 500 0.45 7504K3513S 5.5 x 75 Zincat 2.7 8.0 S 100 3.62 7504K5575S
3.5 x 16 Zincat 1.8 5.5 S 500 0.45 7504K3516S 5.5 x 75 Zincat 2.7 8.0 U 1 4.71 7504K5575U
3.5 x 19 Zincat 1.8 5.5 S 500 0.77 7504K3519S 6.3 x 19 Zincat 4.1 10.0 S 250 2.39 7504K6319S
3.5 x 22 Zincat 1.8 5.5 S 250 0.81 7504K3522S 6.3 x 19 Zincat 4.1 10.0 U 1 3.11 7504K6319U
3.5 x 25 Zincat 1.8 5.5 S 250 0.83 7504K3525S 6.3 x 22 Zincat 4.1 10.0 S 250 2.64 7504K6322S
3.5 x 32 Zincat 1.8 5.5 S 250 0.87 7504K3532S 6.3 x 22 Zincat 4.1 10.0 U 1 3.43 7504K6322U
3.9 x 13 Zincat 2.0 5.5 S 200 1.14 7504K3913S 6.3 x 25 Zincat 4.1 10.0 S 250 2.70 7504K6325S
3.9 x 16 Zincat 2.0 5.5 S 200 0.74 7504K3916S 6.3 x 25 Zincat 4.1 10.0 U 1 3.51 7504K6325U
3.9 x 19 Zincat 2.0 5.5 S 200 0.79 7504K3919S 6.3 x 32 Zincat 4.1 10.0 S 250 3.27 7504K6332S
3.9 x 25 Zincat 2.0 5.5 S 200 0.83 7504K3925S 6.3 x 32 Zincat 4.1 10.0 U 1 4.25 7504K6332U
4.2 x 13 Zincat 2.2 7.0 S 500 0.75 7504K4213S 6.3 x 38 Zincat 4.1 10.0 S 250 3.42 7504K6338S
4.2 x 16 Zincat 2.2 7.0 S 500 0.78 7504K4216S 6.3 x 38 Zincat 4.1 10.0 U 1 4.45 7504K6338U
4.2 x 16 RAL 3011 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42161S 6.3 x 45 Zincat 4.1 10.0 S 250 3.60 7504K6345S
4.2 x 16 RAL 3002 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42162S 6.3 x 45 Zincat 4.1 10.0 U 1 4.68 7504K6345U
4.2 x 16 RAL 3004 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42163S 6.3 x 50 Zincat 4.1 10.0 S 250 3.93 7504K6350S
4.2 x 16 RAL 8017 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42164S 6.3 x 50 Zincat 4.1 10.0 U 1 5.11 7504K6350U
4.2 x 16 RAL 6003 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42165S 6.3 x 60 Zincat 4.1 10.0 S 100 4.76 7504K6360S
4.2 x 16 RAL 7043 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42166S 6.3 x 60 Zincat 4.1 10.0 U 1 6.19 7504K6360U
4.2 x 16 RAL 5010 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42167S 6.3 x 70 Zincat 4.1 10.0 S 100 5.28 7504K6370S
4.2 x 16 RAL 8004 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42168S 6.3 x 70 Zincat 4.1 10.0 U 1 6.86 7504K6370U
4.2 x 16 RAL 1021 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K42169S 6.3 x 75 Zincat 4.1 10.0 S 100 6.33 7504K6375S
4.2 x 16 RAL 9010 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K421610S 6.3 x 75 Zincat 4.1 10.0 U 1 8.23 7504K6375U
4.2 x 16 RAL 6020 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K421611S 6.3 x 80 Zincat 4.1 10.0 S 100 6.77 7504K6380S
4.2 x 16 RAL 3009 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K421612S 6.3 x 80 Zincat 4.1 10.0 U 1 8.80 7504K6380U
4.2 x 16 RAL 9005 2.2 7.0 S 500 1.16 7504K421613S 6.3 x 90 Zincat 4.1 10.0 S 100 8.40 7504K6390S
4.2 x 19 Zincat 2.2 7.0 S 500 0.81 7504K4219S 6.3 x 90 Zincat 4.1 10.0 U 1 10.92 7504K6390U
4.2 x 19 RAL 3011 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42191S 6.3 x 100 Zincat 4.1 10.0 S 100 8.85 7504K63100S
4.2 x 19 RAL 3002 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42192S 6.3 x 100 Zincat 4.1 10.0 U 1 11.51 7504K63100U
4.2 x 19 RAL 3004 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42193S 6.3 x 110 Zincat 4.1 10.0 S 100 8.91 7504K63110S
4.2 x 19 RAL 8017 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42194S 6.3 x 110 Zincat 4.1 10.0 U 1 11.58 7504K63110U
4.2 x 19 RAL 6003 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42195S 6.3 x 120 Zincat 4.1 10.0 S 100 11.63 7504K63120S
4.2 x 19 RAL 7043 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42196S 6.3 x 120 Zincat 4.1 10.0 U 1 15.12 7504K63120U
4.2 x 19 RAL 5010 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42197S 6.3 x 130 Zincat 4.1 10.0 S 100 15.15 7504K63130S
4.2 x 19 RAL 8004 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42198S 6.3 x 130 Zincat 4.1 10.0 U 1 19.70 7504K63130U
4.2 x 19 RAL 1021 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K42199S 6.3 x 140 Zincat 4.1 10.0 S 100 16.73 7504K63140S
4.2 x 19 RAL 9010 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K421910S 6.3 x 140 Zincat 4.1 10.0 U 1 21.75 7504K63140U
4.2 x 19 RAL 6020 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K421911S 6.3 x 150 Zincat 4.1 10.0 S 100 20.20 7504K63150S
4.2 x 19 RAL 3009 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K421912S 6.3 x 150 Zincat 4.1 10.0 U 1 26.26 7504K63150U
4.2 x 19 RAL 9005 2.2 7.0 S 500 1.20 7504K421913S
4.2 x 22 Zincat 2.2 7.0 S 250 1.05 7504K4222S
4.2 x 25 Zincat 2.2 7.0 S 250 1.08 7504K4225S
4.2 x 32 Zincat 2.2 7.0 S 250 1.19 7504K4232S
4.2 x 38 Zincat 2.2 7.0 S 250 1.58 7504K4238S
4.8 x 13 Zincat 2.3 8.0 S 500 1.20 7504K4813S
4.8 x 16 Zincat 2.3 8.0 S 250 1.07 7504K4816S
4.8 x 16 RAL 3011 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48161S
4.8 x 16 RAL 3002 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48162S
4.8 x 16 RAL 3004 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48163S
4.8 x 16 RAL 8017 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48164S
4.8 x 16 RAL 6003 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48165S
4.8 x 16 RAL 7043 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48166S
4.8 x 16 RAL 5010 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48167S Șurub autoforant cu cap hexagonal redus și șaibă
4.8 x 16 RAL 8004 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48168S cauciucată Ø 16 mm, oțel zincat
4.8 x 16 RAL 1021 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K48169S
4.8 x 16 RAL 9010 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K481610S
4.8 x 16 RAL 6020 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K481611S
4.8 x 16 RAL 3009 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K481612S
4.8 x 16 RAL 9005 2.3 8.0 S 250 1.29 7504K481613S
4.8 x 19 Zincat 2.3 8.0 S 250 1.08 7504K4819S
4.8 x 19 RAL 3011 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48191S
4.8 x 19 RAL 3002 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48192S
4.8 x 19 RAL 3004 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48193S
4.8 x 19 RAL 8017 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48194S Dimensiuni Ambalare
4.8 x 19 RAL 6003 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48195S Hex
Ø x LS/LT Acoperire €/100 buc. Cod articol
4.8 x 19 RAL 7043 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48196S (mm)
4.8 x 19 RAL 5010 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48197S
(mm) tip buc.
4.8 x 19 RAL 8004 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48198S 4.8x 16 Zincat 8 S 700 3.58 X02034816S
4.8 x 19 RAL 1021 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K48199S 4.8x 19 Zincat 8 S 600 3.59 X02034819S
4.8 x 19 RAL 9010 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K481910S 5.5x 22 Zincat 8 S 500 3.52 X02035522S
4.8 x 19 RAL 6020 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K481911S 6.3x 20 Zincat 8 S 400 4.65 X02036320S
4.8 x 19 RAL 3009 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K481912S 6.3x 25 Zincat 8 S 400 4.66 X02036325S
4.8 x 19 RAL 9005 2.3 8.0 S 250 1.31 7504K481913S 6.3x 32 Zincat 8 S 250 6.29 X02036332S
4.8 x 22 Zincat 2.3 8.0 S 250 1.37 7504K4822S 6.3x 38 Zincat 8 S 250 6.40 X02036338S
4.8 x 25 Zincat 2.3 8.0 S 250 1.26 7504K4825S 6.3x 50 Zincat 8 S 250 6.52 X02036350S
4.8 x 25 RAL 3011 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48251S
4.8 x 25 RAL 3002 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48252S
4.8 x 25 RAL 3004 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48253S
4.8 x 25 RAL 8017 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48254S
4.8 x 25 RAL 6003 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48255S
4.8 x 25 RAL 7043 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48256S
4.8 x 25 RAL 5010 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48257S
4.8 x 25 RAL 8004 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48258S
4.8 x 25 RAL 1021 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K48259S
4.8 x 25 RAL 9010 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K482510S
4.8 x 25 RAL 6020 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K482511S
4.8 x 25 RAL 3009 2.3 8.0 S 250 1.47 7504K482512S

2.56
Sisteme de fixare pentru acoperișur

Șurub autoforant cu cap hexagonal și șaibă cauciucată Dimensiuni Capacitate


Hex Ambalare
Ø14 mm pentru prindere pe suport metalic, oțel zincat Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) (mm) tip buc.
sau vopsit 4.8x29 RAL 7043 8 S 100 2.23 X020048296S
4.8x29 RAL 5010 8 S 100 2.23 X020048297S
4.8x29 RAL 8004 8 S 100 2.23 X020048298S
4.8x29 RAL 1021 8 S 100 2.23 X020048299S
4.8x29 RAL 9010 8 S 100 2.23 X0200482910S
4.8x29 RAL 6020 8 S 100 2.23 X0200482911S
4.8x29 RAL 3009 8 S 100 2.23 X0200482912S
4.8x29 RAL 9005 8 S 100 2.23 X0200482913S
RAL Culoare RAL Culoare 4.8x38 Zincat 8 S 100 2.28 X02004838S
3011 Roșu maroniu 8004 Maron cupru 4.8x38 RAL 3011 8 S 100 2.44 X020048381S
3002 Roșu carmin 1021 Galben cadmiu 4.8x38 RAL 3002 8 S 100 2.44 X020048382S
3004 Roșu purpuriu 9010 Alb pur 4.8x38 RAL 3004 8 S 100 2.44 X020048383S
8017 Maron ciocolatiu 6020 Verde crom 4.8x38 RAL 8017 8 S 100 2.44 X020048384S
4.8x38 RAL 6003 8 S 100 2.44 X020048385S
6003 Verde măsliniu 3009 Ruginiu 4.8x38 RAL 7043 8 S 100 2.44 X020048386S
7043 Gri trafic 9005 Negru intens 4.8x38 RAL 5010 8 S 100 2.44 X020048387S
5010 Albastru gențiană 4.8x38 RAL 8004 8 S 100 2.44 X020048388S
4.8x38 RAL 1021 8 S 100 2.44 X020048389S
Șaiba este cauciucată cu cauciuc EPDM rezistent la îngheț și 4.8x38 RAL 9010 8 S 100 2.44 X0200483810S
4.8x38 RAL 6020 8 S 100 2.44 X0200483811S
temperaturi până la 200° C. Capul și șaiba sunt vopsite în câmp 4.8x38 RAL 3009 8 S 100 2.44 X0200483812S
electrostatic. Vopseaua specială are 60 µm și este rezistentă la UV. 4.8x38 RAL 9005 8 S 100 2.44 X0200483813S
4.8x50 Zincat 8 S 100 2.58 X02004850S
4.8x50 RAL 3011 8 S 100 2.76 X020048501S
4.8x50 RAL 3002 8 S 100 2.76 X020048502S
Dimensiuni Capacitate 4.8x50 RAL 3004 8 S 100 2.76 X020048503S
Hex Ambalare €/100
Ø x LS/LT Acoperire de găurire Cod articol 4.8x50 RAL 8017 8 S 100 2.76 X020048504S
(mm) buc. 4.8x50 RAL 6003 8 S 100 2.76 X020048505S
(mm) (mm) tip buc.
4.8x50 RAL 7043 8 S 100 2.76 X020048506S
4.8x16 Zincat 2.3 8 S 100 1.77 7504S4816S 4.8x50 RAL 5010 8 S 100 2.76 X020048507S
4.8x16 RAL 3011 2.3 8 S 100 1.89 7504S48161S 4.8x50 RAL 8004 8 S 100 2.76 X020048508S
4.8x16 RAL 3002 2.3 8 S 100 1.89 7504S48162S 4.8x50 RAL 1021 8 S 100 2.76 X020048509S
4.8x16 RAL 3004 2.3 8 S 100 1.89 7504S48163S 4.8x50 RAL 9010 8 S 100 2.76 X0200485010S
4.8x16 RAL 8017 2.3 8 S 100 1.89 7504S48164S 4.8x50 RAL 6020 8 S 100 2.76 X0200485011S
4.8x16 RAL 6003 2.3 8 S 100 1.89 7504S48165S 4.8x50 RAL 3009 8 S 100 2.76 X0200485012S
4.8x16 RAL 7043 2.3 8 S 100 1.89 7504S48166S 4.8x50 RAL 9005 8 S 100 2.76 X0200485013S
4.8x16 RAL 5010 2.3 8 S 100 1.89 7504S48167S 4.8x60 Zincat 8 S 100 2.93 X02004860S
4.8x16 RAL 8004 2.3 8 S 100 1.89 7504S48168S 4.8x60 RAL 3011 8 S 100 3.14 X020048601S
4.8x16 RAL 1021 2.3 8 S 100 1.89 7504S48169S 4.8x60 RAL 3002 8 S 100 3.14 X020048602S
4.8x16 RAL 9010 2.3 8 S 100 1.89 7504S481610S 4.8x60 RAL 3004 8 S 100 3.14 X020048603S
4.8x16 RAL 6020 2.3 8 S 100 1.89 7504S481611S 4.8x60 RAL 8017 8 S 100 3.14 X020048604S
4.8x16 RAL 3009 2.3 8 S 100 1.89 7504S481612S 4.8x60 RAL 6003 8 S 100 3.14 X020048605S
4.8x16 RAL 9005 2.3 8 S 100 1.89 7504S481613S 4.8x60 RAL 7043 8 S 100 3.14 X020048606S
4.8x19 Zincat 2.3 8 S 100 1.79 7504S4819S 4.8x60 RAL 5010 8 S 100 3.14 X020048607S
4.8x19 RAL 3011 2.3 8 S 100 1.91 7504S48191S 4.8x60 RAL 8004 8 S 100 3.14 X020048608S
4.8x19 RAL 3002 2.3 8 S 100 1.91 7504S48192S 4.8x60 RAL 1021 8 S 100 3.14 X020048609S
4.8x19 RAL 3004 2.3 8 S 100 1.91 7504S48193S 4.8x60 RAL 9010 8 S 100 3.14 X0200486010S
4.8x19 RAL 8017 2.3 8 S 100 1.91 7504S48194S 4.8x60 RAL 6020 8 S 100 3.14 X0200486011S
4.8x19 RAL 6003 2.3 8 S 100 1.91 7504S48195S 4.8x60 RAL 3009 8 S 100 3.14 X0200486012S
4.8x19 RAL 7043 2.3 8 S 100 1.91 7504S48196S 4.8x60 RAL 9005 8 S 100 3.14 X0200486013S
4.8x19 RAL 5010 2.3 8 S 100 1.91 7504S48197S
4.8x19 RAL 8004 2.3 8 S 100 1.91 7504S48198S
4.8x19 RAL 1021 2.3 8 S 100 1.91 7504S48199S
4.8x19 RAL 9010 2.3 8 S 100 1.91 7504S481910S
4.8x19 RAL 6020 2.3 8 S 100 1.91 7504S481911S
4.8x19 RAL 3009 2.3 8 S 100 1.91 7504S481912S
4.8x19 RAL 9005 2.3 8 S 100 1.91 7504S481913S
4.8x25 Zincat 2.3 8 S 100 1.93 7504S4825S
4.8x25 RAL 3011 2.3 8 S 100 2.07 7504S48251S
4.8x25 RAL 3002 2.3 8 S 100 2.07 7504S48252S
4.8x25 RAL 3004 2.3 8 S 100 2.07 7504S48253S
4.8x25 RAL 8017 2.3 8 S 100 2.07 7504S48254S
4.8x25 RAL 6003 2.3 8 S 100 2.07 7504S48255S
4.8x25 RAL 7043 2.3 8 S 100 2.07 7504S48256S
4.8x25 RAL 5010 2.3 8 S 100 2.07 7504S48257S Șurub autoforant cu cap hexagonal și șaibă cauciucată
4.8x25 RAL 8004 2.3 8 S 100 2.07 7504S48258S
4.8x25 RAL 1021 2.3 8 S 100 2.07 7504S48259S Ø 16 mm pentru prindere pe suport metalic, oțel zincat
4.8x25 RAL 9010 2.3 8 S 100 2.07 7504S482510S
4.8x25 RAL 6020 2.3 8 S 100 2.07 7504S482511S
4.8x25 RAL 3009 2.3 8 S 100 2.07 7504S482512S
4.8x25 RAL 9005 2.3 8 S 100 2.07 7504S482513S

Șurub autoforant cu cap hexagonal și șaibă cauciucată Dimensiuni Capacitate


Ø 14 mm pentru prindere pe construcții de lemn, Hex Ambalare
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
oțel zincat sau vopsit (mm) (mm) tip buc.
4.2x 16 Zincat 2.2 7 S 100 3.16 X02014216S
4.2x 19 Zincat 2.2 7 S 100 3.16 X02014219S
4.8x 13 Zincat 2.3 8 S 100 2.41 X02014813S
4.8x 16 Zincat 2.3 8 S 100 2.46 X02014816S
4.8x 19 Zincat 2.3 8 S 100 2.46 X02014819S
4.8x 25 Zincat 2.3 8 S 100 2.46 X02014825S
4.8x 32 Zincat 2.3 8 S 100 2.87 X02014832S
RAL Culoare RAL Culoare 4.8x 38 Zincat 2.3 8 S 100 3.92 X02014838S
3011 Roșu maroniu 8004 Maron cupru 5.5x 19 Zincat 2.7 8 S 100 2.70 X02015519S
3002 Roșu carmin 1021 Galben cadmiu 5.5x 22 Zincat 2.7 8 S 100 3.03 X02015522S
3004 Roșu purpuriu 9010 Alb pur 5.5x 25 Zincat 2.7 8 S 100 3.27 X02015525S
5.5x 32 Zincat 2.7 8 S 100 3.31 X02015532S
8017 Maron ciocolatiu 6020 Verde crom 5.5x 38 Zincat 2.7 8 S 100 3.78 X02015538S
6003 Verde măsliniu 3009 Ruginiu 5.5x 51 Zincat 2.7 8 S 100 4.11 X02015551S
7043 Gri trafic 9005 Negru intens 5.5x 63 Zincat 2.7 8 S 100 4.87 X02015563S
5010 Albastru gențiană 5.5x 76 Zincat 2.7 8 S 100 5.10 X02015576S
6.3x 19 Zincat 4.1 10 S 100 3.26 X02016319S
Șaiba este cauciucată cu cauciuc EPDM rezistent la îngheț și 6.3x 25 Zincat 4.1 10 S 100 3.67 X02016325S
temperaturi până la 200° C. Capul și șaiba sunt vopsite în câmp 6.3x 32 Zincat 4.1 10 S 100 4.65 X02016332S
electrostatic. Vopseaua specială are 60 µm și este rezistentă la UV. 6.3x 38 Zincat 4.1 10 S 100 4.84 X02016338S
6.3x 51 Zincat 4.1 10 S 100 5.34 X02016351S
Dimensiuni 6.3x 60 Zincat 4.1 10 S 100 5.66 X02016360S
Hex Ambalare 6.3x 70 Zincat 4.1 10 S 100 6.81 X02016370S
Ø x LS/LT Acoperire €/100 buc. Cod articol
(mm) 6.3x 75 Zincat 4.1 10 S 100 6.94 X02016375S
(mm) tip buc. 6.3x 80 Zincat 4.1 10 S 100 7.12 X02016380S
4.8x29 Zincat 8 S 100 2.08 X02004829S 6.3x 90 Zincat 4.1 10 S 50 8.21 X02016390S
4.8x29 RAL 3011 8 S 100 2.23 X020048291S 6.3x100 Zincat 4.1 10 S 50 8.24 X020163100S
4.8x29 RAL 3002 8 S 100 2.23 X020048292S 6.3x110 Zincat 4.1 10 S 50 14.44 X020163110S
4.8x29 RAL 3004 8 S 100 2.23 X020048293S 6.3x120 Zincat 4.1 10 S 50 14.61 X020163120S
4.8x29 RAL 8017 8 S 100 2.23 X020048294S 6.3x130 Zincat 4.1 10 S 50 16.48 X020163130S
4.8x29 RAL 6003 8 S 100 2.23 X020048295S 6.3x140 Zincat 4.1 10 S 50 16.49 X020163140S

2.57
Sisteme de fixare pentru acoperișur

Șurub autoforant cu cap hexagonal și șaibă din Dimensiuni Capacitate


Hex Ambalare
Inox A2 + EPDM Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) (mm) tip buc.
4.2x19 RAL 6003 2.2 S 500 1.16 X021342195S
4.2x19 RAL 7043 2.2 S 500 1.16 X021342196S
4.2x19 RAL 5010 2.2 S 500 1.16 X021342197S
4.2x19 RAL 8004 2.2 S 500 1.16 X021342198S
4.2x19 RAL 1021 2.2 S 500 1.16 X021342199S
4.2x19 RAL 9010 2.2 S 500 1.16 X0213421910S
4.2x19 RAL 6020 2.2 S 500 1.16 X0213421911S
Dimensiuni Capacitate 4.2x19 RAL 3009 2.2 S 500 1.16 X0213421912S
Hex Ambalare 4.2x19 RAL 9005 2.2 S 500 1.16 X0213421913S
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol 4.2x25 Zincat 2.2 S 500 0.80 X02134225S
(mm)
(mm) (mm) tip buc. 4.2x25 RAL 3011 2.2 S 500 1.23 X021342251S
6.3 x 20 Inox A2 8 8 S 200 20.84 T.TX0163020S 4.2x25 RAL 3002 2.2 S 500 1.23 X021342252S
6.3 x 30 Inox A2 8 8 S 200 23.00 T.TX0163030S 4.2x25 RAL 3004 2.2 S 500 1.23 X021342253S
6.3 x 40 Inox A2 8 8 S 200 25.33 T.TX0163040S 4.2x25 RAL 8017 2.2 S 500 1.23 X021342254S
6.3 x 50 Inox A2 8 8 S 200 27.79 T.TX0163050S 4.2x25 RAL 6003 2.2 S 500 1.23 X021342255S
6.3 x 60 Inox A2 8 8 S 100 30.29 T.TX0163060S 4.2x25 RAL 7043 2.2 S 500 1.23 X021342256S
6.3 x 65 / 50 Inox A2 8 8 S 100 31.50 T.TX0163065S 4.2x25 RAL 5010 2.2 S 500 1.23 X021342257S
6.3 x 70 / 50 Inox A2 8 8 S 100 33.12 T.TX0163070S 4.2x25 RAL 8004 2.2 S 500 1.23 X021342258S
6.3 x 80 / 50 Inox A2 8 8 S 100 40.34 T.TX0163080S 4.2x25 RAL 1021 2.2 S 500 1.23 X021342259S
6.3 x100 / 70 Inox A2 8 8 S 100 47.32 T.TX0163100S 4.2x25 RAL 9010 2.2 S 500 1.23 X0213422510S
6.3 x110 / 70 Inox A2 8 8 S 100 52.26 T.TX0163110S 4.2x25 RAL 6020 2.2 S 500 1.23 X0213422511S
6.3 x120 / 70 Inox A2 8 8 S 100 59.42 T.TX0163120S 4.2x25 RAL 3009 2.2 S 500 1.23 X0213422512S
6.3 x130 / 70 Inox A2 8 8 S 100 68.06 T.TX0163130S 4.2x25 RAL 9005 2.2 S 500 1.23 X0213422513S
6.3 x150 / 70 Inox A2 8 8 S 100 79.53 T.TX0163150S 4.2x32 Zincat 2.2 S 500 0.97 X02134232S
6.3 x160 / 70 Inox A2 8 8 S 100 89.40 T.TX0163160S 4.2x32 RAL 3011 2.2 S 500 1.31 X021342321S
6.3 x180 / 70 Inox A2 8 8 S 100 116.36 T.TX0163180S 4.2x32 RAL 3002 2.2 S 500 1.31 X021342322S
6.3 x200 / 70 Inox A2 8 8 S 100 140.27 T.TX0163200S 4.2x32 RAL 3004 2.2 S 500 1.31 X021342323S
4.2x32 RAL 8017 2.2 S 500 1.31 X021342324S
4.2x32 RAL 6003 2.2 S 500 1.31 X021342325S
4.2x32 RAL 7043 2.2 S 500 1.31 X021342326S
4.2x32 RAL 5010 2.2 S 500 1.31 X021342327S
4.2x32 RAL 8004 2.2 S 500 1.31 X021342328S
8 Max 8 mm 1000-1800 Oțel 4.2x32 RAL 1021 2.2 S 500 1.31 X021342329S
inoxidabil 4.2x32 RAL 9010 2.2 S 500 1.31 X0213423210S
4.2x32 RAL 6020 2.2 S 500 1.31 X0213423211S
4.2x32 RAL 3009 2.2 S 500 1.31 X0213423212S
Utilizare 4.2x32 RAL 9005 2.2 S 500 1.31 X0213423213S
și instrucțiuni de 4.2x41 Zincat 2.2 S 500 1.11 X02134241S
4.2x41 RAL 3011 2.2 S 500 1.52 X021342411S
montaj 4.2x41 RAL 3002 2.2 S 500 1.52 X021342412S
4.2x41 RAL 3004 2.2 S 500 1.52 X021342413S
4.2x41 RAL 8017 2.2 S 500 1.52 X021342414S
4.2x41 RAL 6003 2.2 S 500 1.52 X021342415S
4.2x41 RAL 7043 2.2 S 500 1.52 X021342416S
4.2x41 RAL 5010 2.2 S 500 1.52 X021342417S
4.2x41 RAL 8004 2.2 S 500 1.52 X021342418S
Pentru fixarea pe suporturi din oțel a acoperișurilo , fără pregăurire (max 8 mm). 4.2x41 RAL 1021 2.2 S 500 1.52 X021342419S
Capul cu înveliș din oțel inoxidabil evită rugina, iar terminația specială a corpului 4.2x41 RAL 9010 2.2 S 500 1.52 X0213424110S
4.2x41 RAL 6020 2.2 S 500 1.52 X0213424111S
șurubului asigură 1500 ore de integritate în soluție salină (15/20 cicluri Kesternich). 4.2x41 RAL 3009 2.2 S 500 1.52 X0213424112S
4.2x41 RAL 9005 2.2 S 500 1.52 X0213424113S
Șurub autoforant cu cap special “PLAT + ȘAIBĂ”, 4.2x51 Zincat 2.2 S 500 1.32 X02134251S

oțel zincat sau vopsit

Ph 2 Șurub autoforant cu cap hexagonal, forma “K” - DIN 7504,


Inox A2
RAL Culoare RAL Culoare
3011 Roșu maroniu 8004 Maron cupru
3002 Roșu carmin 1021 Galben cadmiu
3004 Roșu purpuriu 9010 Alb pur
8017 Maron ciocolatiu 6020 Verde crom
7043 Gri trafic 9005 Negru intens
5010 Albastru gențiană
Dimensiuni Capacitate
Dimensiuni Capacitate Hex Ambalare
Ambalare Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol (mm)
(mm) (mm) tip buc.
(mm) (mm) tip buc. 3.9x 16 Inox A2 2.0 5.5 S 200 2.22 750423916S
4.2x13 Zincat 2.2 S 500 0.59 X02134213S 3.9x 19 Inox A2 2.0 5.5 S 200 2.50 750423919S
4.2x13 RAL 3011 2.2 S 500 1.05 X021342131S 3.9x 25 Inox A2 2.0 5.5 S 200 3.07 750423925S
4.2x13 RAL 3002 2.2 S 500 1.05 X021342132S 4.2x 13 Inox A2 2.2 7.0 S 500 2.46 750424213S
4.2x13 RAL 3004 2.2 S 500 1.05 X021342133S 4.2x 16 Inox A2 2.2 7.0 S 500 2.74 750424216S
4.2x13 RAL 8017 2.2 S 500 1.05 X021342134S 4.2x 19 Inox A2 2.2 7.0 S 500 2.72 750424219S
4.2x13 RAL 6003 2.2 S 500 1.05 X021342135S 4.2x 22 Inox A2 2.2 7.0 S 250 3.09 750424222S
4.2x13 RAL 7043 2.2 S 500 1.05 X021342136S 4.2x 25 Inox A2 2.2 7.0 S 250 3.22 750424225S
4.2x13 RAL 5010 2.2 S 500 1.05 X021342137S 4.2x 32 Inox A2 2.2 7.0 S 250 3.89 750424232S
4.2x13 RAL 8004 2.2 S 500 1.05 X021342138S 4.8x 16 Inox A2 2.3 8.0 S 250 3.57 750424816S
4.2x13 RAL 1021 2.2 S 500 1.05 X021342139S 4.8x 19 Inox A2 2.3 8.0 S 250 3.77 750424819S
4.2x13 RAL 9010 2.2 S 500 1.05 X0213421310S 4.8x 22 Inox A2 2.3 8.0 S 250 4.11 750424822S
4.2x13 RAL 6020 2.2 S 500 1.05 X0213421311S 4.8x 25 Inox A2 2.3 8.0 S 250 4.37 750424825S
4.2x13 RAL 3009 2.2 S 500 1.05 X0213421312S 4.8x 32 Inox A2 2.3 8.0 S 250 4.85 750424832S
4.2x13 RAL 9005 2.2 S 500 1.05 X0213421313S 4.8x 38 Inox A2 2.3 8.0 S 250 5.70 750424838S
4.2x14 Zincat 2.2 S 500 0.71 X02134214S 4.8x 45 Inox A2 2.3 8.0 S 250 6.25 750424845S
4.2x16 Zincat 2.2 S 500 0.69 X02134216S 4.8x 50 Inox A2 2.3 8.0 S 250 6.77 750424850S
4.2x16 RAL 3011 2.2 S 500 1.11 X021342161S 5.5x 19 Inox A2 2.7 8.0 S 250 5.31 750425519S
4.2x16 RAL 3002 2.2 S 500 1.11 X021342162S 5.5x 22 Inox A2 2.7 8.0 S 250 5.62 750425522S
4.2x16 RAL 3004 2.2 S 500 1.11 X021342163S 5.5x 25 Inox A2 2.7 8.0 S 250 5.96 750425525S
4.2x16 RAL 8017 2.2 S 500 1.11 X021342164S 5.5x 32 Inox A2 2.7 8.0 S 250 6.85 750425532S
4.2x16 RAL 6003 2.2 S 500 1.11 X021342165S 5.5x 38 Inox A2 2.7 8.0 S 250 7.70 750425538S
4.2x16 RAL 7043 2.2 S 500 1.11 X021342166S 5.5x 45 Inox A2 2.7 8.0 S 250 8.62 750425545S
4.2x16 RAL 5010 2.2 S 500 1.11 X021342167S 5.5x 50 Inox A2 2.7 8.0 S 250 9.19 750425550S
4.2x16 RAL 8004 2.2 S 500 1.11 X021342168S 6.3x 19 Inox A2 4.1 10.0 S 250 7.84 750426319S
4.2x16 RAL 1021 2.2 S 500 1.11 X021342169S 6.3x 22 Inox A2 4.1 10.0 S 250 8.05 750426322S
4.2x16 RAL 9010 2.2 S 500 1.11 X0213421610S 6.3x 25 Inox A2 4.1 10.0 S 250 8.34 750426325S
4.2x16 RAL 6020 2.2 S 500 1.11 X0213421611S 6.3x 32 Inox A2 4.1 10.0 S 250 10.16 750426332S
4.2x16 RAL 3009 2.2 S 500 1.11 X0213421612S 6.3x 38 Inox A2 4.1 10.0 S 250 11.16 750426338S
4.2x16 RAL 9005 2.2 S 500 1.11 X0213421613S 6.3x 45 Inox A2 4.1 10.0 S 250 12.15 750426345S
4.2x19 Zincat 2.2 S 500 0.73 X02134219S 6.3x 50 Inox A2 4.1 10.0 S 250 13.02 750426350S
4.2x19 RAL 3011 2.2 S 500 1.16 X021342191S
4.2x19 RAL 3002 2.2 S 500 1.16 X021342192S
4.2x19 RAL 3004 2.2 S 500 1.16 X021342193S
4.2x19 RAL 8017 2.2 S 500 1.16 X021342194S

2.58
Sisteme de fixare pentru acoperișur

Șurub autoforant cu cap hexagonal, BIMETAL și șaibă Șurub pentru panouri sandwich cu șaibă cauciucată
Inox A2 + EPDM Ø16 mm, oțel zincat

Dimensiuni Capacitate Dimensiuni Capacitate


Hex Ambalare Hex Ambalare
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm) (mm)
(mm) (mm) tip buc. (mm) (mm) tip buc.
6 x 25 Inox A2 + Oțel 1+1 8 S 200 33.45 T.PT0160025S 5.5 / 6.3x 60 Zincat 1.5 - 6 8 S 500 6.36 X09016360S
5.5 / 6.3x 60 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 8.27 X09016360U
5.5 / 6.3x 82 Zincat 1.5 - 6 8 S 500 8.04 X09016382S
5.5 / 6.3x 82 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 10.45 X09016382U
Utilizare 5.5 / 6.3x 98 Zincat 1.5 - 6 8 S 500 9.60 X09016398S
5.5 / 6.3x 98 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 12.48 X09016398U
și instrucțiuni de montaj 5.5 / 6.3x115 Zincat 1.5 - 6 8 S 500 13.70 X090163115S
5.5 / 6.3x115 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 17.81 X090163115U

Șurub pentru panouri sandwich, oțel zincat


Pentru fixarea tablelor între ele, fără pregăurire

Șurub autoforant pentru fibrociment cu șaibă “Umbrelă”


din cauciuc pentru prindere pe suport metalic, oțel zincat

Dimensiuni Capacitate
Hex Ambalare
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) (mm) tip buc.
5.5 / 6.3x 60 Zincat 1.5 - 6 8 S 100 4.47 X09056360S
Dimensiuni Capacitate 5.5 / 6.3x 60 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 5.81 X09056360U
Hex Ambalare
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol 5.5 / 6.3x 82 Zincat 1.5 - 6 8 S 100 5.90 X09056382S
(mm) 5.5 / 6.3x 82 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 7.67 X09056382U
(mm) (mm) tip buc.
5.5 / 6.3x 98 Zincat 1.5 - 6 8 S 100 9.26 X09056398S
6.3x110/60 Zincat 6 8 S 250 20.04 X090063110S 5.5 / 6.3x 98 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 12.04 X09056398U
6.3x110/60 Zincat 6 8 U 1 26.05 X090063110U 5.5 / 6.3x115 Zincat 1.5 - 6 8 S 100 9.47 X090563115S
6.3x115/60 Zincat 6 8 S 250 19.59 X090063115S 5.5 / 6.3x115 Zincat 1.5 - 6 8 U 1 12.31 X090563115U
6.3x115/60 Zincat 6 8 U 1 25.47 X090063115U
6.3x120/60 Zincat 6 8 S 250 19.60 X090063120S
6.3x120/60 Zincat 6 8 U 1 25.48 X090063120U
6.3x125/60 Zincat 6 8 S 250 19.74 X090063125S
6.3x125/60 Zincat 6 8 U 1 25.66 X090063125U Șurub cu capacitate mare de găurire pentru
6.3x130/60
6.3x130/60
Zincat
Zincat
6
6
8
8
S
U
250
1
19.89
25.86
X090063130S
X090063130U
panouri sandwich, cu șaibă Ø 16 mm, oțel zincat
6.3x150/60 Zincat 6 8 S 250 24.27 X090063150S
6.3x150/60 Zincat 6 8 U 1 31.55 X090063150U
6.3x160/60 Zincat 6 8 S 250 24.66 X090063160S
6.3x160/60 Zincat 6 8 U 1 32.06 X090063160U

Utilizare Dimensiuni Capacitate


și instrucțiuni de montaj Hex Ambalare
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) (mm) tip buc.
5.5 / 6.3x 75 Zincat 6 - 12 8 S 500 11.03 X40066375S
5.5 / 6.3x 75 Zincat 6 - 12 8 U 1 14.34 X40066375U
5.5 / 6.3x 85 Zincat 6 - 12 8 S 500 11.43 X40066385S
5.5 / 6.3x 85 Zincat 6 - 12 8 U 1 14.86 X40066385U
5.5 / 6.3x105 Zincat 6 - 12 8 S 500 13.18 X400663105S
Pentru acoperiș ondulat din fibrociment, se fixează pe suport din oțel fără pregăurire. 5.5 / 6.3x105 Zincat 6 - 12 8 U 1 17.13 X400663105U
5.5 / 6.3x130 Zincat 6 - 12 8 S 250 17.56 X400663130S
5.5 / 6.3x130 Zincat 6 - 12 8 U 1 22.83 X400663130U
Șurub autoforant pentru fibrociment cu șaibă “Umbrelă” 5.5 / 6.3x150 Zincat 6 - 12 8 S 250 20.01 X400663150S
din cauciuc pentru prindere pe suport din lemn, oțel zincat 5.5 / 6.3x150 Zincat 6 - 12 8 U 1 26.01 X400663150U

Șurub cu capacitate mare de găurire pentru


panouri sandwich, oțel zincat
Dimensiuni Ambalare
Hex
Ø x LS/LT Acoperire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) tip buc.
6.5 x 105 / 60 Zincat 8 S 50 29.54 T.KLF0465105S
6.5 x 115 / 60 Zincat 8 S 50 31.58 T.KLF0465115S
6.5 x 130 / 60 Zincat 8 S 50 34.60 T.KLF0465130S
6.5 x 150 / 60 Zincat 8 S 50 46.33 T.KLF0465150S Dimensiuni Capacitate
Hex Ambalare
Ø x LS/LT Acoperire de găurire €/100 buc. Cod articol
(mm)
(mm) (mm) tip buc.
5.5 / 6.3 x 75 Zincat 6 - 12 8 S 500 9.47 X40056375S
8 5.5 / 6.3 x 75 Zincat 6 - 12 8 U 1 12.31 X40056375U
5.5 / 6.3 x 85 Zincat 6 - 12 8 S 500 10.16 X40056385S
Utilizare 5.5 / 6.3 x 85 Zincat 6 - 12 8 U 1 13.21 X40056385U
și instrucțiuni de 5.5 / 6.3 x105 Zincat 6 - 12 8 S 500 11.30 X400563105S
montaj 5.5 / 6.3 x105 Zincat 6 - 12 8 U 1 14.69 X400563105U
5.5 / 6.3 x130 Zincat 6 - 12 8 S 250 14.54 X400563130S
5.5 / 6.3 x130 Zincat 6 - 12 8 U 1 18.90 X400563130U
5.5 / 6.3 x150 Zincat 6 - 12 8 S 250 18.21 X400563150S
Pentru acoperiș ondulat din fibrociment, se fixează pe suport din lemn fără pregăurire. 5.5 / 6.3 x150 Zincat 6 - 12 8 U 1 23.67 X400563150U

2.59
Sisteme de fixare pentru acoperișur

Șurub autofiletant cu cap hexagonal și parte cilindrică,


Șurub “PAL” cu cap hexagonal, oțel zincat sau vopsit
oțel zincat

RAL Culoare RAL Culoare


3011 Roșu maroniu 8004 Maron cupru
3002 Roșu carmin 1021 Galben cadmiu
3004 Roșu purpuriu 9010 Alb pur
8017 Maron ciocolatiu 6020 Verde crom
6003 Verde măsliniu 3009 Ruginiu
Dimensiuni Ambalare 7043 Gri trafic 9005 Negru intens
Hex
Ø x LS/LT Acoperire €/100 buc. Cod articol 5010 Albastru gențiană
(mm)
(mm) tip buc. Șaiba este cauciucată cu cauciuc EPDM rezistent la îngheț și
6 x 30 / 18 Zincat 10 S 200 3.68 T.AG0106030S
6 x 40 / 24 Zincat 10 S 200 3.94 T.AG0106040S
temperaturi până la 200° C. Capul și șaiba sunt vopsite în câmp
6 x 50 / 30 Zincat 10 S 200 4.22 T.AG0106050S electrostatic. Vopseaua specială are 60 µm și este rezistent la UV.
6 x 60 / 36 Zincat 10 S 100 4.74 T.AG0106060S
6 x 70 / 42 Zincat 10 S 100 5.26 T.AG0106070S Dimensiuni Ambalare
Hex
6 x 80 / 48 Zincat 10 S 100 5.56 T.AG0106080S Ø x LS/LT Acoperire €/100 buc. Cod articol
6 x 90 / 54 Zincat 10 S 100 6.70 T.AG0106090S (mm)
(mm) tip buc.
6 x 100 / 60 Zincat 10 S 100 7.05 T.AG0106100S
6 x 110 / 66 Zincat 10 S 100 7.28 T.AG0106110S 6.5 x 40 / 36 Zincat 10 S 200 5.54 T.GX0165040S
6 x 120 / 72 Zincat 10 S 100 8.05 T.AG0106120S 6.5 x 40 / 36 RAL 3011 10 S 200 6.65 T.GX01650401S
6 x 130 / 78 Zincat 10 S 100 8.71 T.AG0106130S 6.5 x 40 / 36 RAL 3002 10 S 200 6.65 T.GX01650402S
6 x 140 / 84 Zincat 10 S 100 9.31 T.AG0106140S 6.5 x 40 / 36 RAL 3004 10 S 200 6.65 T.GX01650403S
6 x 150 / 90 Zincat 10 S 100 9.70 T.AG0106150S 6.5 x 40 / 36 RAL 8017 10 S 200 6.65 T.GX01650404S
6 x 160 / 96 Zincat 10 S 100 15.89 T.AG0106160S 6.5 x 40 / 36 RAL 6003 10 S 200 6.65 T.GX01650405S
6 x 180 / 96 Zincat 10 S 100 17.03 T.AG0106180S 6.5 x 40 / 36 RAL 7043 10 S 200 6.65 T.GX01650406S
6 x 200 / 96 Zincat 10 S 100 17.94 T.AG0106200S 6.5 x 40 / 36 RAL 5010 10 S 200 6.65 T.GX01650407S
6.5 x 40 / 36 RAL 8004 10 S 200 6.65 T.GX01650408S
6.5 x 40 / 36 RAL 1021 10 S 200 6.65 T.GX01650409S
6.5 x 40 / 36 RAL 9010 10 S 200 6.65 T.GX016504010S
6.5 x 40 / 36 RAL 6020 10 S 200 6.65 T.GX016504011S
6.5 x 40 / 36 RAL 3009 10 S 200 6.65 T.GX016504012S
6.5 x 40 / 36 RAL 9005 10 S 200 6.65 T.GX016504013S
6.5 x 50 / 36 Zincat 10 S 200 5.78 T.GX0165050S
6.5 x 50 / 36 RAL 3011 10 S 200 6.94 T.GX01650501S
6.5 x 50 / 36 RAL 3002 10 S 200 6.94 T.GX01650502S
6.5 x 50 / 36 RAL 3004 10 S 200 6.94 T.GX01650503S
Șurub cu cap hexagonal pentru prinderea în beton, 6.5 x 50 / 36
6.5 x 50 / 36
RAL 8017
RAL 6003
10
10
S
S
200
200
6.94
6.94
T.GX01650504S
T.GX01650505S
oțel zincat 6.5 x 50 / 36 RAL 7043 10 S 200 6.94 T.GX01650506S
6.5 x 50 / 36 RAL 5010 10 S 200 6.94 T.GX01650507S
6.5 x 50 / 36 RAL 8004 10 S 200 6.94 T.GX01650508S
6.5 x 50 / 36 RAL 1021 10 S 200 6.94 T.GX01650509S
6.5 x 50 / 36 RAL 9010 10 S 200 6.94 T.GX016505010S
6.5 x 50 / 36 RAL 6020 10 S 200 6.94 T.GX016505011S
6.5 x 50 / 36 RAL 3009 10 S 200 6.94 T.GX016505012S
6.5 x 50 / 36 RAL 9005 10 S 200 6.94 T.GX016505013S
6.5 x 60 / 36 Zincat 10 S 100 6.62 T.GX0165060S
6.5 x 60 / 36 RAL 3011 10 S 100 7.94 T.GX01650601S
6.5 x 60 / 36 RAL 3002 10 S 100 7.94 T.GX01650602S
6.5 x 60 / 36 RAL 3004 10 S 100 7.94 T.GX01650603S
6.5 x 60 / 36 RAL 8017 10 S 100 7.94 T.GX01650604S
Dimensiuni Ambalare
Hex 6.5 x 60 / 36 RAL 6003 10 S 100 7.94 T.GX01650605S
Ø x LS/LT Acoperire €/100 buc. Cod articol 6.5 x 60 / 36 RAL 7043 10 S 100 7.94 T.GX01650606S
(mm)
(mm) tip buc. 6.5 x 60 / 36 RAL 5010 10 S 100 7.94 T.GX01650607S
6.6 x 35 Zincat 8 S 200 4.57 T.GZ0166035S 6.5 x 60 / 36 RAL 8004 10 S 100 7.94 T.GX01650608S
6.6 x 45 / 40 Zincat 8 S 200 5.58 T.GZ0166045S 6.5 x 60 / 36 RAL 1021 10 S 100 7.94 T.GX01650609S
6.6 x 60 / 40 Zincat 8 S 100 7.23 T.GZ0166060S 6.5 x 60 / 36 RAL 9010 10 S 100 7.94 T.GX016506010S
6.6 x 70 / 60 Zincat 8 S 100 9.03 T.GZ0166070S 6.5 x 60 / 36 RAL 6020 10 S 100 7.94 T.GX016506011S
6.6 x 85 / 60 Zincat 8 S 100 10.86 T.GZ0166085S 6.5 x 60 / 36 RAL 3009 10 S 100 7.94 T.GX016506012S
6.6 x 100 / 60 Zincat 8 S 100 13.20 T.GZ0166100S 6.5 x 60 / 36 RAL 9005 10 S 100 7.94 T.GX016506013S
6.6 x 110 / 60 Zincat 8 S 100 15.82 T.GZ0166110S 6.5 x 65 / 60 Zincat 10 S 100 7.47 T.GX0165065S
6.6 x 120 / 60 Zincat 8 S 100 16.27 T.GZ0166120S 6.5 x 65 / 60 RAL 3011 10 S 100 8.96 T.GX01650651S
6.6 x 130 / 60 Zincat 8 S 100 19.11 T.GZ0166130S 6.5 x 65 / 60 RAL 3002 10 S 100 8.96 T.GX01650652S
6.6 x 150 / 60 Zincat 8 S 100 34.78 T.GZ0166150S 6.5 x 65 / 60 RAL 3004 10 S 100 8.96 T.GX01650653S
6.6 x 170 / 60 Zincat 8 S 100 37.06 T.GZ0166170S 6.5 x 65 / 60 RAL 8017 10 S 100 8.96 T.GX01650654S
6.6 x 200 / 60 Zincat 8 S 100 38.30 T.GZ0166200S 6.5 x 65 / 60 RAL 6003 10 S 100 8.96 T.GX01650655S
6.6 x 220 / 60 Zincat 8 S 100 47.16 T.GZ0166220S 6.5 x 65 / 60 RAL 7043 10 S 100 8.96 T.GX01650656S
6.6 x 240 / 60 Zincat 8 S 100 78.71 T.GZ0166240S 6.5 x 65 / 60 RAL 5010 10 S 100 8.96 T.GX01650657S
6.6 x 260 / 60 Zincat 8 S 100 99.25 T.GZ0166260S 6.5 x 65 / 60 RAL 8004 10 S 100 8.96 T.GX01650658S
6.5 x 65 / 60 RAL 1021 10 S 100 8.96 T.GX01650659S
6.5 x 65 / 60 RAL 9010 10 S 100 8.96 T.GX016506510S
6.5 x 65 / 60 RAL 6020 10 S 100 8.96 T.GX016506511S
6.5 x 65 / 60 RAL 3009 10 S 100 8.96 T.GX016506512S
6.5 x 65 / 60 RAL 9005 10 S 100 8.96 T.GX016506513S
6.5 x 70 / 60 Zincat 10 S 100 7.54 T.GX0165070S
6.5 x 70 / 60 RAL 3011 10 S 100 9.05 T.GX01650701S
6.5 x 70 / 60 RAL 3002 10 S 100 9.05 T.GX01650702S
6.5 x 70 / 60 RAL 3004 10 S 100 9.05 T.GX01650703S
6.5 x 70 / 60 RAL 8017 10 S 100 9.05 T.GX01650704S
6.5 x 70 / 60 RAL 6003 10 S 100 9.05 T.GX01650705S
6.5 x 70 / 60 RAL 7043 10 S 100 9.05 T.GX01650706S
10