Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect

Management financiar și analiza activității

economice

Student: Teleagă Bogdan-Andrei


Programul de studii: Managementul Afacerilor în Industrie

Departament Inginerie și Management Industrial

Brașov,
2018
Managementul Afacerilor în Industrie

Cuprins

1. Prezentare societate comercială


2. Analiza echilibrului financiar
3. Determinarea soldurilor intermediare de gestiune. Capacitatea de autofinanțare
4. Diagnosticul financiar prin sistemul de rate. Determinarea riscului financiar
5. Finanțarea pe termen scurt, mediu și lung a întreprinderii
6. Planificare financiară
7. Plasament pe piața financiară
8. Control financiar
9. Concluzii și bibliografie

2
Managementul Afacerilor în Industrie

PREZENTARE SOCIETATE COMERIALĂ

1.1. Descrierea firmei:

Din 1994, Compania AGORA IMPORT EXPORT a inceput comercializarea si punerea


in functiune a centralelor cu condensare OMNITECH STAR. La acea data erau primele centrale
cu condensare din Romania. Producatorul si-a extins gama de fabricatie sub denumirea de
KESTON CELSIUS.

Figura 1.1 Sigla societăţii.

In mai 2012, producatorul CELSIUS 2000 SRL isi inceteaza activitatea de productie.
De atunci, AGORA asigura piesele de schimb la toata gama de centrale Keston produse de
CELSIUS 2000 SRL. In iulie 2013, AGORA readuce centralele Keston in Romania, prin
importul direct de la producatorul britanic al al noii generatii Keston Combi, Keston System si
Keston Heat.

1.2. Strategia

S.C AGORA IMPOT-EXPORT S.R.L. este focalizarea asupra Clientilor astfel fel incat
sa satisfaca orice cerinta a acestora. In acest scop firma are un portofoliu larg de servicii printre
acestea se numara:

-proiectarea de sisteme termice;


-instalatii termice si sanitare;

3
Managementul Afacerilor în Industrie

-montaj si punere in functiune;


-service/garantie;
-mentenanta.
Produsele care sunt comercializate de S.C. AGORA IMPORT-EXPORT S.R.L. pe piata
sunt: -centrale termice cu condensare;
-boilere de inox;
-sisteme solare complete;
-radiatoare;
-aer conditionat.
Societatea isi propune sa consolideze pozitia pe piata instalatiilor termice, obtinuta in
decursul celor 23 de ani de activitate.

Analiza echilibrului financiar

2. Analiza echilibrului financiar

Tabelul 2.1 Principalii indicatori din bilanț


Bilanț contabil Denumire indicatori 2016 2017
A Active imobilizate 45411 33337
B Active circulante 396064 428874
C Cheltuieli în avans - -
Datorii: sumele care
trebuie plătite într-o
D 535259 512074
perioadă de pănă la
un an
Active circulante
E nete/datorii curente -139195 -83200
nete
F Total active minus -93784 -49863

4
Managementul Afacerilor în Industrie

datorii curente
Datorii:sumele care
trebuie plătite într-o
G - -
perioadă mai mare de
un an
H Provizioane 115538 145012
I Venituri în avans - -
J Capital și rezerve -209322 -194598

Tabelul 2.2 Cont de profit și pierderi


Cont de profit și
Denumire indicatori 2016 2017
pierdere
1 Cifra de afaceri netă 1751329 1515713
Venituri din
2 2130318 1565888
exploatare
Cheltuieli din
3 1932137 1536380
exploatare
4 Venituri financiare 9.298 8690
5 Cheltuieli financiare 15.047 14.700
6 Venituri totale 2139616 1574578
7 Cheltuieli totale 1947184 1551080
Profitul net al
8 163599 14725
exercițiului financiar

2.1. Situația netă


SN = Activ total – Datorii totale
SN2016 = Activ total2016 – Datorii totale2016 = 441475 – 535259
SN2016 = -93784 lei
SN2017 = Activ total2017 – Datorii totale2017 = 462211 – 512074
5
Managementul Afacerilor în Industrie

SN2017 = -49863 lei

Situația netă

0
2016 2017
-20000
2016
-40000
2017
-49863
-60000

-80000
-93784
-100000

Graficul 2.1 Situația netă [lei]

2.2. Fondul de rulment net


FRN = Capitaluri permanente – Nevoi permanente
FRN2016 = Capitaluri permanente2016 – Nevoi permanente2016 = -93784 – 45411 = -139195 lei
Capitaluri permanente2016 = Capitaluri proprii total2016 + Datorii( perioada
mai mare de un an)2016 = -93784 - 0 = -93784 lei
Nevoi permanente2016 = Ative imobilizate2016 = 45411 lei
FRN2017 = Capitaluri permanente2017 – Nevoi permanente2017 = -49863 – 33337 = -83200 lei
Capitaluri permanente2017 = Capitaluri proprii total 2017 + Datorii( perioada mai mare de un
an)2017 = -49863 + 0 = -49863 lei
Nevoi permanente2017 = Active imobilizate2017 = 33337 lei

6
Managementul Afacerilor în Industrie

Fondul de rulment net

0
2016 2017
-20000
-40000
2016
-60000 2017
-80000
-100000 -83200

-120000
-140000 -139195
Graficul 2.2 Fondul de rument net [lei]

2.3. Necesarul de fond de rulment


NFR = Nevoi din exploatare - Resurse din exploatare
NFR016 = Nevoi din exploatare2016 - Resurse din exploatare2016 = 203186 – 535259 = -332073 lei
Nevoi din exploatare 2016 = Stocuri2016 + Creanțe2016 = 132464 + 70722 = 203186lei
Resurse din exploatare2016 = Datorii(până la un an)2016 = 535259lei
NFR2017 = Nevoi din exploatare2017 - Resurse din exploatare2017 = 283382 – 512074= -228692 lei
Nevoi din exploatare 2017 = Stocuri2017 + Creanțe2017 = 215303 + 68079 = 283382 lei
Resurse din exploatare 2017 = Datorii(până la un an) 2017 = 512074lei

7
Managementul Afacerilor în Industrie

Necesar fond rulment net

0
2016 2017
-50000
-100000
2016
-150000 2017
-200000
-250000 -228692
-300000
-350000 -332073
Graficul 2.3 Necesar fond rulment [lei]

2.4. Trezoreria netă


Trezoreria netă = Fond de rulment net – Necesar de fond de rulment
TN2016 = FRN2016 – NFR2016 = -139195 - (-332073) = 192878
TN2017 = FRN2017 – NFR2017 = -83200 - (-228692) = 145492

Trezoreria netă

192878

200000
145492

150000
2016
100000 2017

50000

0
2016 2017

Graficul 2.4 Trezoreria netă [lei]

8
Managementul Afacerilor în Industrie

2.5. Cash-flow
CF = TN2017 – TN2016 = 192878– 145492= 47386 lei

CONCLUZII
 O valoare negativă sugerează o reducere a valorii întreprinderii. Fluxurile de numerar
la sfârșitul perioadei sunt mai mici comparativ cu începutul acesteia, datorită reducerii
volumului de activitate.

9
Managementul Afacerilor în Industrie

Determinarea soldurilor intrmediare de gestiune . Capacitatea de


autofinanțare

3.1. Calculul soldurilor intermediare de gestiune

Tabelul 3.1.: Determinarea soldurilor intermediare de gestiune


Nr. Indicatori Exerciţiu financiar
crt. 2016 2017
1 Venituri din vanzarea mărfurilor (ct. 707) 1645852 1324823
2 Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 1321255 1028365
3 Marja comercială (1-2) 324597 296458
4 Producţia vândută (ct. 701 la 708 fără 707) 2086546 1447568
5 Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs
de execuție (ct. 711+712) 92450 124587
6 Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721+722) - -
7 Producţia exerciţiului (4+5+6) 2178996 1572155
8 Consumuri de la terţi (gr. 60 fără 607, gr. 61 şi gr. 62) 1089508 943606
9 Valoare adăugată (3+7-8) 1414085 1125007
10 Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7411) - -
11 Cheltuieli cu personalul (gr. 64) 725895 668895
12 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
(ct. 635) 45895 39258
13 Excedent brut de exploatare (9+10-11-12) 642295 416854
14 Alte venituri de exploatare (ct. 7417+758+7815) 53526 37554
15 Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și
necorporale (ct. 6811+6813-7813) 204580 218654

10
Managementul Afacerilor în Industrie

16 Ajustări de valoare privind activele circulante (ct.


654+6814-754-7814) 56526 44684
17 Ajustări privind provizioanele (ct. 6812-7812) 25894 34846
18 Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+658) 214896 138964
19 Rezultat din exploatare (13+14-15-16-17-18) 193925 52106
20 Venituri financiare monetare (gr. 76) 93809 87605
21 Cheltuieli financiare monetare (gr. 66) 347728 151288
22 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și
investițiile deținute ca active circulante (ct. 686-786) - -
23 Rezultat curent al exerciţiului (19+20-21-22) -59994 -11577
24 Venituri extraordinare (ct. 771) 2081938 1484214
25 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 1827184 1455108
26 Rezultat brut al exerciţiului (23+24-25) 194760 17529
27 Impozit pe profit (ct. 691) 31161 2804
28 Rezultat net al exerciţiului (26-27) 163599 14725

Tabelul 3.2. : Soldurile intermediare de gestiune


Indicator Valoarea indicatorului [lei]
2016 2017
Marja comercială (MC) 324597 296458
Producţia exerciţiului (Qe) 2178996 1572155
Valoarea adaugată (VA) 1414085 1125007
Excedentul brut de exploatare (EBE) 642295 416854
Rezultatul din exploatare (RE) 193925 52106
Rezultatul curent (RC) -59994 -11577
Rezultatul brut al exercițiului (Rb) 194760 17529
Profitul net al exerciţiului (Pn) 163599 14725

11
Managementul Afacerilor în Industrie

3.2.Concuzii aferente solduilor intermediare de gestiunne

Analizand datele din tabelul 3.1 putem ajunge la uramtoarele concluzii:


 Există un excedent privind vânzarea de mărfuri în raport cu costul acestora, societatea in
urma exercitiului financiar obtine un profit din activitatea comercială desfăşurată.
 Punctul 26 din tabelul 3.1 arata excedentul brut de exploatare care are valori positive în
ambele perioade de analiză, acestea fiind un rezultat favorabil pentru societate,
reprezentând capacitatea potenţială de autofinantare a întreprinderii, a investiţiilor din
amortizare, provizioane şi profit.
 Se observă creşterea semnificativă a rezultatului din exploatare la sfârşitul anului, creştere
bazată, în principiu, pe creşterea lui EBE. Creşterea lui RE şi valoarea lui pozitivă, indică
profitul firmei. RE exprimă, atât la începutul exerciţiului, cât şi la sfârşitul exerciţiului,
profit degajat în urma realizării activităţiilor.

În graficul 3.1. se poate observa variația soldurilor intermediare de gestiune în anul 2017 față de
2016.
Graficul soldurilor intermediare de gestiune
2500000

2000000

1500000
lei

1000000

500000

0 2016

-500000 2017

Graficul 3.1.: Soldurile intermediare de gestiune

12
Managementul Afacerilor în Industrie

4. Capacitatea de autofinanțare
4.1. Metoda deductivă

Prin metoda deductivă capacitatea de autofinanţare este calculată ca diferenţă între veniturile
încasabile (corespunzătoare unor încasări efective sau viitoare) şi cheltuieli plătibile
(corespunzătoare unor plăţi efective sau viitoare).

Tabel 4.3. : Metoda deductivă


Excedent brut de exploatare 2016 2017
+ Alte venituri de exploatare (cu
excepția ct. 7583 „Venituri din
vânzarea activelor și alte operații 53526 37554
de capital” și ct. 7584 „Venituri
din subvenții pentru investiții”)
- Alte cheltuieli de exploatare (cu
excepția ct. 6583 „Cheltuieli
214896 138964
privind activele cedate și alte
operații de capital”)
+ Venituri financiare 93809 87605
- Cheltuieli financiare (cu excepția
ct. 686 - ct. 786 „Ajustări de
valoare privind imobilizările 347728 151288
financiare și investițiile deținute ca
active circulante”)
+ Venituri extraordinare - -

- Cheltuieli extraordinare - -

- Impozit pe profit 31161 2804

13
Managementul Afacerilor în Industrie

= Capacitate de autofinanţare -446450 -167897

4.2. Metoda aditivă

Metoda aditivă pune în evidenţă fluxurile calculate de venituri și cheltuieli. Astfel, se porneşte de
la rezultatul net al exerciţiului, la care se adaugă cheltuielile calculate, neplătibile la o anumită
scadenţă şi se scad veniturile calculate.

Tabelul 4.4. : Metoda aditivă


Rezultat net al exercițiului 2016 2017
+ Ajustări de valoare privind
imobilizările corporale și
necorporale 204580 218654

+ Ajustări de valoare privind activele


circulante 56526 44684

+ Ajustări privind provizioanele 25894 34846

+ Ajustări de valoare privind


imobilizări financiare și investițiile
deținute ca active circulante - -

+ Cheltuieli privind activele cedate și


alte operații de capital

- Venituri din vânzarea activelor și


alte operații de capital 733450 466081

- Venituri din subvenții pentru


investiții

= Capacitate de autofinanţare -446450 -167897

14
Managementul Afacerilor în Industrie

Graficul capacității de atuofinanțare

0
-50000
-100000
-150000
lei

-200000
-250000
-300000
-350000
-400000
-450000

2016 2017

Graficul 4.2. : Capacitatea de autofinanțare

In urma calculelor din tabelul 4.3. putem ajunge la urmatoare concluzie, societatea comerciala
Agora Import-Export nu indeplineste capacitatea de a se autofinanta. Graficul 4.2. contureaza
faptul ca capacitatea de autofinantare a crescut in anul 2017 in comparatie cu anul 2016.

5. Diagnosticul financiar prin sisteme de rate. Determinarea


riscului financiar.

5.1. Diagnosticul financiar prin sisteme de rate

5.1.1.Rate de lichiditate și solvabilitate :

Tabelul 5.1. : Rate de lichiditate și solvabilitate


2016 2017

Active circulante 396064 428874

15
Managementul Afacerilor în Industrie

Datorii pe termen scurt 535259 512074


Stocuri 139195 83200
Active totale 441475 462211

Datorii totale 535259 512074


Cap proprii -209322 -194598
Rata de lichiditate generala 0.739 0.837

Rata de lichiditate redusa 0.479 0.675

Rata solvabilitătii globale 0.824 0.902

1
0.9 0.837 0.902
0.8 0.739 0.824
0.7 0.675
0.6
0.5 0.479
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Rata de lichiditate
generala Rata de lichiditate redusa
Rata solvabilitătii globale

2016 2017

Graficul 5.1 : Rate de lichiditate și solvabilitate

1.1.1. Rate de echilibru financiar :


Tabelul 4.2. : Rate de echilibru financiar

2016 2017

16
Managementul Afacerilor în Industrie

Cap permanente 16,099,890 21,155,287

Nevoi permanente 24,146,559 25,042,506

NFR din exploatare -10,016,394 -6,383,417

FRN -8,046,669 -3,887,219

Rata de finantare a imobilizarilor 0.67 0.84

Rata finantarii activului economic -2.41 -3.92

Rate de echilibru financiar

-3.92
Rata finantarii activului economic
-2.41

0.84
Rata de finantare a imobilizarilor
0.67

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

2017 2016

1.1.2. Rate de structură ale activului si ale pasivului:


Tabelul 4.3. : Rate de structurăale a activului și pasivului

2016 2017
Activi imobilizate 64,710,617 64,816,851
Active totale 53,434,240 64,582,388
Active circulante 29,287,681 39,539,882

17
Managementul Afacerilor în Industrie

Stocuri 8,676,761 17,024,161


Creanțe 22,228,896 27,079,199
Cap permanente 16,099,890 21,155,287
Total pasiv 53,434,240 64,582,388
Datorii pe termen scurt 37,334,305 43,427,101
Datorii totale 37,843,140 43,979,453
1) Rate de structură ale activului :
a) Rata activelor imobilizate 121.10% 100.36%
b) Rata activelor circulante : 54.81% 61.22%
* Rata imobilizărilor stocurilor 16.24% 26.36%
* Rata creanțelor 41.60% 41.93%

2) Rate de structură ale pasivului


Rata stabilității finanțarii 30.13% 32.76%
Rata datoriilor pe termen scurt 69.87% 67.24%
Rata datoriilor totale 70.82% 68.10%

Rate de structură ale activului și pasivului


140.00%

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Rata activelor Rata activelor Rata Rata Rata Rata datoriilor Rata datoriilor
imobilizate circulante : imobilizărilor creanțelor stabilității pe termen totale
stocurilor finanțarii scurt

2016 2017

1.1.3. Rate de rotație a cpitalurilor:


Tabelul 4.4.: Rate de rotație a capitalurilor

2016 2017
Active totale 53,434,240 64,582,388

18
Managementul Afacerilor în Industrie

Cifra de afaceri 104,718,248 140,314,243


Active circulante 29,287,681 39,539,882
Datorii curente 37,334,305 43,427,101
Stocuri 8,676,761 17,024,161
Creanțe 22,228,896 27,079,199
Durata de rotație globală a 183.6960298 165.6970752
capitalurilor
Coeficientul de rotație a 1.959759285 2.172639435
capitalurilor (Kr)
Rotația capitalului circulant -13.01393578 -36.0963051

Rate de rotație a capitalurilor

Rotația capitalului circulant

Coeficientul de rotație a capitalurilor (Kr)

Durata de rotație globală a capitalurilor

-50 0 50 100 150 200

2017 2016

1.1.4. Rate de rentabilitate comercială:


Tabelul 4.5. : Rate de rentabilitate comercială

2016 2017
Cifra de afaceri 104,718,248 140,314,243
Marja comercială 2825373 4825373
Rezultatul din exploatare 2820831 3712982
Profitul net 2642812 4729389
Rata marjei comerciale 0.0270 0.0344
Rata marjei nete de exploatare 0.0269 0.0265
Rata de rentabilitate comercială 0.0252 0.0337

19
Managementul Afacerilor în Industrie

Rate de rentabilitate comercială


0.04

0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

0
Rata marjei comerciale Rata marjei nete de exploatare Rata de rentabilitate comercială

2016 2017

1.1.5. Rate de rentabilitate economică:

2016 2017
Activ total 53,434,240 64,582,388
Excedentul brut de exploatare 27662710 52193201
(EBE)
Rezultatul din exploatare (RE) 2820831 3712982
Rata de rentabilitate economică 0.5177 0.8082
brută
Rata de rentabilitate economică 0.0528 0.0575
netă

20
Managementul Afacerilor în Industrie

Rate de rentabilitate economică


0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
Rata de rentabilitate economică brută Rata de rentabilitate economică netă

2016 2017

1.2. Determinarea riscului financiar:


𝑍 = 0.24𝑅1 + 0.22𝑅2 + 0.16𝑅3 − 0.87𝑅4 − 0.10𝑅5

2016 2017
EBE
𝑅1 = 0.731 1.187
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
Capitaluri permanente
𝑅2 = 0.301 0.328
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣
Activ circulant − Stocuri
𝑅3 = 1.280 1.064
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣
Cheltuieli financiare
𝑅4 = 0.030 0.026
𝐶𝐴
Cheltuieli cu personalul
𝑅5 = 0.382 0.255
𝑉𝐴
Z 0.511 0.575

Valoare scor Situaţie întreprindere Risc de faliment


Z > 0,16 Foarte bună Mai mic de 10 %
0,1 < Z < 0,16 Bună De la 10% la 30%
0,04 < Z < 0,1 Alertă De la 30% la 65%
-0,05 < Z <0,04 Pericol De la 65% la 90%
Z <-0,05 Eşec Mai mare de 90%

21
Managementul Afacerilor în Industrie

În urma analizării rezultatelor, se observă că, situaţia întreprinderii, atât în anul 2016 cât și
în anul 2017 este foarte bună, riscul de faliment, fiind mai mic de 10%. De asemenea se poate
observa si fapul că valoarea lui Z a crescut în anul 2017 față de anul 2016.

Diagrama riscului financiar


0.58 0.575

0.56

0.54

0.52 0.511

0.5

0.48

0.46

2016 2017

8. CONCLUZII

22
Managementul Afacerilor în Industrie

În perspectiva anului 2017, în urma analizei făcute se poate observa că Agora Import-Export a
avut o perioadă de recesiune economică, în comparație cu perioada anterioară analizată. Din
calculele efectuate, se pot observa următoarele:
 O scadere a activelor imobilizate, datorate unei investiții finalizate în anul 2017;
 O creștere a activelor circulante, fapt provenit din creșterea valorii creanțelor, fapt care
poate fi interpretat ca pozitiv dacă societatea a oferit termene de plată mai mari clienților
săi dar și de asemenea o creștere a valorii casei și conturilor la bănci;
 Prin perspectiva indicatorilor financiari, situația economica conține aspecte negative,
având scaderi ale situației nete cât și a trezoreriei nete, cu un cash flow negativ. Fondul
de rulment net și necesarul de fond de rulment înregistrează valori mai scăzute decât în
perioada de gestiune anterioară.
 Vânzările de mărfuri au suferit modificări majore, însă în anul 2017 compania a vândut
mai putin, având o valoare adăugată mai mica și de asemenea un profit net mai mic;
 Capacitatea de autofinantare nu este una favorabila de la un an la altul, ceea ce reprezintă
un dezavantaj economic al societății pe termen lung.
 Riscul de faliment este unul crescut;

9. BIBLIOGRAFIE

1.) www.listafirme.ro
2.) www.keston.ro
3.) www.mfinante.ro
4.) Management Financiar. Analiza activității economice – Gheorghe Cătălin

23