Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Obiectul: „Istorie universala”


Aria curriculară: Om şi societate”
Clasa: IX-a
Subiectul lecţiei: „Holocaustul
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 45 min
Locul de desfăşurare: cabinet

Mijloace de învăţare:
surse formale:
-fişă de lucru;
-prezentare PowerPoint;
-imagini

Metode şi procedee didactice:


-conversaţia euristică, expunerea, problematizarea, dezbaterea, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, învăţarea
prin descoperire.
Matrial didactic: Atlas istoric, Harta Europei, prezentare PowerPoint, fişă de evaluare, texte.
Bibliografie:
-Imanuel Geiss, „Istoria lumii din preistorie până în anul 2000”, Editura All, Bucureşti, 2006;
-Vasile Dupoi, Ştefan Olteanu, „Istoria modernă a României”, Editura Universităţii D. Cantemir, Bucureşti,
1996;
-Ion Alexandrescu, „Enciclopedie de istorie a României”, Ediţia a III-a, Editura Meronia, Bucureşti, 2002;
-Crestomanţie de texte istorice.

Scopul lecţiei:
-informativ: înţelegerea şi folosirea surselor istorice pentru delimitarea timpului şi a spaţiului istoric;
-formativ: să înţeleagă şi să utilizeze adecvat limbajul istoric;
-educativ: educarea sentimentului de cunoaştere prin însuşirea de noi elemente despre istoria universală.

Competenţe generale:
-Utilizarea corectă şi adecvată a istoriei în receptarea şi în producera mesajelor,în diferite situaţii

Competenţe specifice:
La sfârşitul activităţii didactice elevii trebuie să :
O1 : participe cu interes şi motivaţie la noul conţinut instructiv-educativ ;
O2: îşi însuşească corect noii termeni prezentaţi;
O3: încadreze spaţio-temporal cauzele declanşării Holocaustului
O4:să recunoască principalele evenimente ale acestei perioade;
O5:prezinte desfăşurarea Holocaustului în spaţiul românesc;
O6:să formuleze opinii legate de însemnătatea evenimentului în cadrul societăţii româneşti şi universale.

Desfăşurarea lecţiei

1.Moment organizatoric:
-Se pregăteşte clasa şi materialul didactic pentru buna desfăşurarea a lecţiei;
-Se notează absenţele.
2.Captarea atenţiei:
-Se face prin realizarea unei harticonceptuală de tip pânză de păianjen, în centru se află conceptul de
Democrație

Scop: fiecare elev scrie cîte o noţiune ce se referă la termenul propus


-au loc discuţii pe baza materialului rezultat
Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul

Respectarea drepturilor şi
libertăţilor omului

Separarea puterilor
în stat
Sectoare
publice

DEMOCRAŢIE
Vot universal

Pluralism politic
Alternarea la guvernare
Plurarism politic

3.Reactualizarea cunoştiinţelor anterioare


-Se face prin enunţarea a câteva întrebări din tema: „Al doilea Război Mondia”:
a)Care au fost cauzele declanşării celui de-al doilea Război Mondial?
b)Enumeraţi marile bătălii.
c)Prezentaţi situaţia României în timpul celui de-al doilea Război Mondial
d)Care au fost urmările celor două mari conflicte?
Metode: exerciţiu, problematizarea

4.Anunţarea titlului şi a competenţelor lecţiei


-Se prezintă comptenţele care vor fi urmărite pe parcursul noului conţinut instructiv-educativ;
-Se enunţă noua temă şi se scrie titlul pe tablă.
Metode: conversaţia, expunerea

5.Prezentarea materialului stimul şi dirijarea învăţării:


Se propune citirea din manual a „Decretului lege privind evreii deportaţi”, pag. 97.
- Se poată discuţii pe baza textului istoric propus.
- Se foloseşte metoda diagramei Venn pentru stabilirea caracteristicilor asemănătoare ale drepturilor
omului.
Metode: conversaţia, expunerea, problematizarea
Asemănări între drepturile omului în fascism şi comunism

Asemănări între drepturile omului în fascism şi nazism

Nazism
Fascism Încălcarea dreptului la viaţă
Încălcarea libertăţii personale
Nerespectarea dreptului la proprietate
Cenzura tiparului, cuvântului
Interzisa opoziţia
Excluderea
Excluderea din
din serviciul
serviciul militar
militar
Plata
Plata exagerata
exagerata aa taxelor
taxelor
Aplicarea
Aplicarea pedepsei
pedepsei cucu moarte
moarte

Se prezintă noul conţinut instructiv-educativ pe baza unei prezentări PowerPoint


Holocaustul a reprezentat persecuţia organizată de germani şi de aliaţii acestora, în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, împotriva evreilor dar şi altor categorii de persoane: Martorii lui Iehova, alienaţii
mintal, persoanele handicapate, opozanţii politici.
În 1933 la conducerea Germaniei ajunge Adolf Hitler. Acesta era şi conducătorul partidului unic, N.S.D.A.P.
El urmărea formarea unei rase ariene, alcătuită din persoane blonde, înalte, cu ochii albaştri. Pentru realizarea
rasei superioare trebuieau înlăturate celelalte categorii de persoane, în special a evreilor.
-Se vizionează materialul PowerPoint
În 1935 sunt adoptate Legile rasiale de la Nurenberg prin care evreii nu mai au dreptul la cetăţenie germană, le
este interzisă căsătoria cu germanii, nu mai au dreptul să deţină funcţii publice iar mai târziu le sunt confiscate
averile.
Între 9-10 nov. 1938, în Germania a avut loc „Noaptea de cristal” prin care au fost distruse sinagogile,
magazinele, au fost ucişi peste 100 de evrei iar alţi 200 000 au fost trimişi în lagăre de concentrare. Evreii erau
obligaţi să poarte Steaua lui David, apoi obligaţi să locuiască în ghetouri. Acestea sunt apoi transformate în
lagăre de muncă forţată şi de exterminare. Cele mai cunoscute au fost la Dachau, Auschwitz-Birkenau, etc.
-Elevii urmăresc harta din manual
Referitor la România, aceasta a adoptat o legislaţie antisemită în ianuarie 1938. Regimul lui Ion Antonescu a
decis ca aceştia să fie înlăturaţi din armată, justiţie, învăţământ, le sunt confiscate averile şi afacerile. Au urmat
pogromurile de la Iaşi- 12 000 , Bucureşti-125 victime, Dorohoi-53 morţi. Numărul victimelor din spaţiul
românesc se ridică la aproximativ 400.000 persoane
Holocaustul a reprezentat cea mai mare crimă împotriva umanităţii prin desfăşurare, şi număr de victime-
aproximativ 9,ooo,ooo persoane.

6.Atingerea performanţei şi realizarea conexiunii inverse:


-Se realizează o scurtă schemă a lecţiei la tablă, pe baza întrebărilor,
-Metode:exerciţiul – frontal, descoperirea, harta

7.Evaluarea perfomanţei:
-se realizează evaluare pe baza unei fişe cu tema „Eseul de 5 minute” elevii trebuie să răspundă scurt la 3
întrebări:
a)Care este definiţia Holocaustului
B)Precizaţi numărul de victime.
c)Adresaţi o întrebare, nelămurire referitoare la această problemă studiată.

Se prezintă apoi o scurtă poveste de viaţă a unei românce care a supravieţuit lagărului de la Auschwitz şi câteva
personalităţi evreieşte recunoscute la nivel mondial
-se fac aprecieri globale şi individuale
-se notează elevii
-Metode:conversaţia, explicaţia, exerciţiul
8.Retenţie şi transfer:
-se prezintă tema pentru acasă: Realizaţi un scurt eseu cu tema: „Dacă aş fi evreu în timpul Holocaustului...”
-Metode:conversaţia, explicaţia, problematizarea.

SCHIŢA LECŢIEI
.
HOLOCAUSTUL
1.Definiţie
-(antichitate) jertfa adusă zeilor,în care animalul sacrificat era ars în întregime

-(sec XX) cea mai mare crimă împotriva umanităţii declanşată de germani şi aliaţii acestora.

2. Categorii de victime:
- Evreii nu au fost singurele victime ale naziştilor în timpul celui de-al doilea război mondial.
-opozanţi politici, oameni care se împotriveau regimului lor pe motive ideologice;
*romi ;
*germani care prezentau un handicap mental sau fizic;
*homosexuali;
*soldaţi slavi capturaţi în război,
*dizidenţi religioşi (Martorii lui Iehova etc.)

3. CRONOLOGIE
1933-Hitler si Partidul Nazist ajung la putere in Germania
1933-construirea primului lagar de concentrare la DACHAU
1935-LEGILE DE LA NUREMBERG (EVREILOR LI SE RETRAGE CETĂŢENIA GERMANĂ)
1938-”NOAPTEA DE CRISTAL”
-200 SINAGOGI DISTRUSE
-100 EVREI UCISI
-30 000 EVREI TRIMIŞI ÎN LAGĂRE
1939-1941-CONSTRUIREA DE GHETOURI ÎN POLONIA
20 ian. 1942- CONFERINŢA DE LA WANNSEE- “ SOLUŢIA FINALĂ”
1942-1945-MASACRE LA AUSCHWITZ, CHELMNO, TREBLINKA, MAIDANEK
LAGARE DE CONCENTRARE: BERGEN-BELSEN, DACHAU, MAUTHAUSEN,
RAVENSBRUCK, FLOSSENBERG

4. LAGARE DE EXTERMINARE: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno,


Lublin-Maidanek, Sobibor ,Treblinka

5. Victimele evreieşti ale Holocaustului:


POLONIA-3.000.000 morti
URSS-1.000.000 morti
ROMANIA-469.432 morti
CEHOSLOVACIA-277.000 morti
UNGARIA- 200.000 morti
LITUANIA-143.000 morti
GERMANIA-160.000 morti
FRANTA-83.000 morti

Mari personalităţi evreieşti

Albert Einstein (1879-1955) a fost un fizician german, apatrid din 1896, elveţian din 1899, emigrat in 1933
in SUA, naturalizat american in 1940, profesor universitar la Berlin și Princeton. Este autorul teoriei relativităţii.
In 1921 i s-a decernatPremiul Nobel pentru Fizică. Einstein nu s-a manifestat doar indomeniul știinţei. A fost
un activ militant al păcii și susţinător al cauzei poporului evreu căreia ii aparţinea. Einstein a publicat peste300
de lucrări știinţifice și peste 150 in alte domenii.
Sigmund Freud (1856 -1939) a fost un medic neuropsihiatru evreu austriac, fondator al sș colii
psihologice de psihanalizaă . Șș i-a luat numele de "Șigmund" abia la varsta de 21 de ani. Șigmund a fost
primul naă scut din cei nouaă copii ai familiei, dar mai avea sș i alţi fraţi din caă saă toriile precedente ale tataă lui
saă u. Prima lucrare publicataă de Freud, "Concepţii asupra afaziei"(1891), trata problema tulburaă rilor de
vorbire apaă rute in urma unei leziuni organice a creierului. Unii autori nu au
ezitat saă -l acuze pe Freud de fraudaă , demonstrand caă acesta a alterat in mod repetat sș i sistematic datele
clinice pentru a-sș i justifica teoriile, a prezentat tratamente esș uate drept reusș ite sau chiar caă , in anumite
articole, ar fi inventat cu totul cazuri sș i pacienţi cu scopul de a-sș i promova metodele.

Baruch Spinoza (1632 - 1677) a fost un renumit filosof evreu olandez, cu strămoși de provenienţă portughez.
Gandirea lui a fost influenţată de scrierile lui Thomas Hobbes și Rene Descartes, insă - spre deosebire de
concepţia dualistă a acestuia din urmă - Spinoza a avut o reprezentare monistă a lumii, intreaga existenţă
reducandu-se la ceea ce el a numit "Substanţă".

Franz Kafka (1883 -1924) a fost un scriitor evreu de limbă germană, originar din Praga.
Reprezentant remarcabil al prozei moderne, a exercitat o influenţă covarșitoare asupra literaturii postbelice.
Romanele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, stranie asupra realităţii, marcată de expresionism
și suprarealism, in care condiţia tragică a omului este reprezentată parabolic. Post-mortem, opera sa literară,
rămasă in cea mai mare parte inedită, a fost publicată de poetul Max Brod, prietenul și legatarul său
testamentar, cel care nu a dus la indeplinire rugămintea lui Kafka să ardă manuscrisele.

Boris Pasternak (1890 - 1960) a fost un poet și scriitor evreu rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură
in 1958, pentru romanul „Doctor Jivago”. Inceput in iarna lui 1945 si fnalizat un deceniu mai tirziu, acesta va fi
publicat in 1957 in traducere italiana. Pe plan international, cartea va inregistra un succes considerabil, dar,
aparitia sa in URSS se dovedeste imposibila, iar autorul devine tinta unei campanii de presa sustinute,
culminind cu excluderea sa din Uniunea Scriitorilor, precum si din Asociatia Scriitorilor din Moscova.
Reabilitarea lui Pasternak se va produce abia in 1987, iar ulterior acesteia Doctor Jivago va vedea, in sfirsit,
lumina tiparului si in tara sa de origine, cu o intirziere de peste treizeci de ani. Romanul a fost ecranizat in
1965, iar filmul a fost distins cu cinci premii Oscar, patru Globuri de Aur si doua premii Grammy si inclus pe lista
celor mai bune 100 de filme ale tuturor timpurilor.

Marc Chagall (1887-1985) a fost un pictor modern, născut in Belarus. Stilul său de pictură este considerat ca
deosebit de original și poetic, sub influenţa fanteziei și al melancoliei, și strans legat de cultura ebraică. Ea
reprezintă o temă care revine permanent in creaţia sa, la fel ca și orașul provincial bielorus, in care artistul și-a
petrecut copilăria.

Solomon Marcus (n.1925, Bacău) este un matematician roman de etnie evreiască, membru titular (2001) al
Academiei Romane. Deși domeniul principal al cercetărilor sale a fost analiza matematică, matematica și
lingvistica computaţională, a public at numeroase cărţi și articole pe diferite subiecte culturale, din poetică,
lingvistică, semiotică, filosofie, sau istoria știinţei și a educaţiei.
Julius Popper (1857 - 1893) a fost un inginer, cartograf și explorator român de etnie evreiască. Pentru
activităţile sale de exploatări aurifere, cartografiere, colonizare și organizare civică a Ţării de Foc, determinante
pentru definitivarea situaţiei geo-politice pană in prezent, a fost supranumit „Conchistadorul român al
Patagoniei”.

Constantin Daniel Rosenthal (1820 -1851) pictor și revoluţionar roman de etnie evreiască, născut la
Budapesta intr-o familie de negustori. A absolvit Academia de belle-arte din Viena. Se imprietenește cu Ion
Negulici, cu Constantin A. Rosetti și cu alţi tineri din generaţia pașoptistă, iar in 1842 se stabilește la București.
Studiază și pictează la Paris și Londra in anii 1845-48, in condiţii materiale dificile. Aici, devine membru al
Societăţii studenţilor romani din Paris. In 1848 revine la București și participă activ la revoluţia romană din
1848, pentru care guvernul revoluţionar ii acordă naturalizarea. Este autorul celebrului tablou „Romania
revoluţionară.”

Iosif Sava (1933-1998) a fost un muzicolog român, realizator de emisiuni radio și de televiziune, provenit
dintr-o familie evreiască in care se făcea muzică de peste trei secole.
Profesia sa de bază era cea de clavecinist si pianist, pe care a exercitat-o din 1974 pană in 1987, in cadrul
multor formaţii de muzică de cameră, primind numeroase premii. In afară de interpretarea muzicii, a fost
pasionat și de comentarea fenomenului muzical. In 1951 și-a inceput activitatea de editor muzical la
Radiodifuziunea Romană. In 1980 a inceput activitatea la televiziune, pe programul 2 al TVR, realizand
săptămânal emisiunea "Serata muzicală TV", emisiune ce a fost scoasă din grila de programe in 1985. În 1990
Iosif Sava a reluat emisiunea, pe care a realizat-o ca pe un forum de discuţie cu cei mai reprezentativi oameni
de cultură romani, gravitand in jurul muzicii, dar cu trimiteri la politica culturală și la problemele
contemporaneităţii. A scris peste 40 de cărţi dedicate muzicienilor lumii.

Povestea unei romance care a supravietuit la Auschwitz

Eva Mozes Kor si sora sa geamana, Miriam, erau doar niste copile cand au trait ororile Holocaustului, la
Auschwitz, unde si-au pierdut parintii, gazati impreuna cu alte cateva mii de evrei si au fost supuse
experimentelor ingrozitoare ale doctorului Josef Mengele.
-a iertat insa pe nazisti si acum, cand are aproape 80 de ani, are sufletul vindecat, marturiseste Eva .
Eva si Miriam s-au nascut intr-un mic sat din Transilvania - Porti - pe 30 ianuarie 1934. Familia lor era singura
de evrei din intregul sat. Tatal lor lucra ca agricultor la propria-i ferma si mama lor avea grija de toti cei patru
copii - cele doua gemene si surorile mai mari, Edit si Aliz. Aveau doua menajere care ii ajutau, pana in 1942,
cand evereilor le-a fost interzis sa angajeze alte persoane in afara evreilor.

"Viata era pasnica, exceptand ura fata de evrei, care se manifesta prin porecle, batai de la ceilalti copii si
pedepse de la profesorii maghiari", ne-a spus Eva Mozes. In anul 1940, autoritatile Ungariei au intrat in
Transilvania cu forta, rupand din Romania acordul lui Hitler.

In martie 1944, familia Evei a fost luata pe sus de jandarmii maghiari si dusa intr-un ghetou din Simleul
Silvaniei.

"Am construit corturi din paturi si cearsafuri. Imi amintesc ca ploua foarte mult si pamantul era umed si rece.
Fiecare cap de familie a fost chemat pentru interogatorii. Tatal meu a fost adus pe o targa, sangerand de la
loviturile de bici, cu unghiile de la maini si picioare smulse si fata arsa. Soldatii unguri voiau sa stie unde se afla
aurul si nu l-au crezut pe tatal meu cand le-a spus ca toti banii erau in pamant", a rememorat Eva .

Drumul spre lagar


Comandantul maghiar le-a spus ca vor fi trimisi la munca, in Ungaria, cand toti evreii din ghetou au fost bagati
in trenuri marfare.
"Ne-au inghesuit ca pe sardine. Nu aveam cum sa ne miscam, nu aveam mancare, nu aveam apa... Vagoanele
erau incuiate si pazite de un gardian inarmat. Trenul se misca foarte rapid si se oprea doar pentru realimentare
cu combustibil. Am cerut apa, iar paznicul ne-a spus ca ne costa cinci ceasuri de aur, pe care un adult urma sa i
le dea prin spatiul izolat cu sarma ghimpata, iar gardianul trebuia sa arunce o galeata de apa. Eu am primit doar
cateva picaturi, insuficiente pentru a-mi potoli setea. Atunci am inteles cu totii ca ne-au mintit si nu mergeam la
munca in Ungaria, ci in Germania pentru a fi ucisi. Fiecare persoana din tren plangea si se ruga. Urmatoarea
oprire avea sa fie Auschwitz, nu mai auzisem niciodata pana atunci de acest loc ". Ziua in care a ajuns pe
platforma de la Auschwitz a fost si ultima in care Eva si Miriam si-au vazut parintii. Gemenele, care au fost
tatuate cu numerele A7063 si A7064, nu au fost puse la munca, ci au fost folosite pentru experimentele facute
dedoctor Josef Mengele.
Eva Mozes nu a intalnit niciun nazist care sa vrea sa le ajute, iar de acte de bravura nu poate fi vorba: foarte
putine persoane au reusit sa scape de la Auschwitz-Birkenau.
În1945, dupa luni de bombardamente si focuri de artilerie, armata sovietica i-a eliberat pe evrei din lagarul de
la Auschwitz-Birkenau. Eva isi aminteste ca statea, alaturi de Miriam, lipita de gardul de sarma ghimpata si
privea cu uimire spre salvatorii lor. "A fost o experienta incredibila sa te simti, din nou, viu si liber", a mai
declarat Eva

Dupa aceea, s-a intors pentru o scurta perioada in Romania, insa nimeni cunoscut nu supravietuise. Sub regimul
comunist, in tara nu mai era mancare, astfel incat gemenele au emigrat in Israel. Ulterior, Eva s-a mutat in SUA,
Indiana.