Sunteți pe pagina 1din 7

Anexă la Protocol

CRITERIILE
privind selecţia persoanelor care urmează studiile în instituţiile militare de învățămînt din România

I. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Forma de organizare Instituţia Criterii generale Criterii specifice Observaţii


a pregătirii de învăţământ

Învăţământ liceal Licee militare; . să cunoască limba română; . să fie absolvent al învăţământului gimnazial;
Ciclul liceal de muzică din . să fie apt medical şi să aibă o . să aibă vârsta până la 17 ani la data începerii
cadrul Şcolii de Aplicaţie dezvoltare fizică armonioasă; anului şcolar.
pentru Muzicile Militare. . să aibă o dicţie bună; . să aibă mediile generale anuale, în ultimele 3
. să aibă o conduită corectă, iar familia clase de cel puţin 6,00;
(mediul) din care provine să fie de o . să fi obţinut la purtare media anuală
moralitate recunoscută; minimum 8,00 in ultimii 2 ani de şcoală

II ÎNVĂTÂMÂNT UNIVERSITAR ŞI POSTLICEAL

învăţământ de Academia Tehnică . să cunoască limba română; . să fie absolvent al liceului cu diplomă de
formare ofiţeri, Militară; să fie apt medical şi să aibă o bacalaureat sau similai acestuia;
maiştri militari şi Institutul Medico-Militar: dezvoltare fizică armonioasă;
subofiţeri Academia Navală "Mircea
cel Bătrân";
Forma de organizare Instituţia de învăţământ Criterii generale Criterii specifice Observaţii
a pregătirii

Academia Trupelor de . să aibă o dicţie bună; . să aibă vârsta de:


Uscat "Nicolae Bălcescu": . să aibă o conduită corectă, iar familia 18-23 ani pentru profilul ofiţeri;
Academia Aviaţiei şi (mediul) din care provine să fie de o 18-25 ani pentru profilurile maiştri militari şi
Apărării Antiaeriene moralitate recunoscută subofiţeri;
"Henri Coandă"; să fi obţinut, la purtare, media anuală
Şcolile militare de maiştri minimum 8,00, in ultimii 2 ani de şcoală
şi subofiţeri.
III. CURSURI PENTRU PERFECŢIONARE ŞI SPECIALIZARE

Forma de Instituția de Tipul de curs Natura corelației Obiectivele cursurilor Durata Criterii de bază în selecția Observații
organizare a învățămînt cu evoluția candidaților
pregătirii profesională

A. Ofiţeri de comandă, stat major şi logistică

Curs de bază specializarea iniţială în armă pînă la -absolvent al Academiei categoriei Cursul de bază pentru ofiţerii de
şi pregătirea pentru prima 1 an de forţe |ale armatei; marină se realizează pe parcursul
funcţie -gradul de perioadei de formare în
sublocotenent Academia Navală "Mircea cel
Bătrân".

Curs avansat -Pregătirea pentru funcția de Pînă la -minim 4 în funcţia comandant


comadant de comanie 6 luni pluton;
(similare); . minim 2 ani în gradul de lo-
-Pregătirea pentru funcția de cotenent;
comandant de navă (secund). . apreciat în ultimii 2 ani cel puţin
cu calificativul BUN.
Cursuri de
Şcoala de
prefecționa Curs de stat -Formarea abilităților . minimum 3 ani în funcţia de
re și aplicaţie major necesare în lucru de stat comandant companie (similare);
specializar a armei major, . gradul de căpitan;
e în armă -Pregătirea inițială . 2 ani calificativ FOARTE BUN
interarme.
Cursuri de
carieră
Curs Cursuri de carieră -Readaptarea Pînă la -Absolvent al Facultății Inerarme Este și curs de nivel
premergător la specificul armei și 1 lună din Academia de Înalte Studii
preluării funcției pregătirea pentru funcția de Militare;
de comandant comman-dant batalion -Propunerea de numire în funcția de
de batalion (similare) sau comandat de comandat de battalion (similare) sau
navă de gradul I (grupuri de de comandat de navă de gradul I
nave). - grupuri de nave.
Cursuri de Şcoala de Curs de Curs de nivel -Formarea de abilități ecesare Pînă la -Propunerea pentru încadrarea pe o Se proiectează și organizează
prefecționar aplicaţie a specializare îndeplinirii atribuțiilor 3 luni funcție care necesită o pregătire conform nevoilor armatei.
e și armei funcționale într-o modalitate profesională suplimentară.
specializare nouă sau ocupării altor funcții
în armă situate la acealași nivel al
carierei militare
Studii Facultatea Studii academice Curs de carieră -pregătire interarme Pînă la -absolvenți cu diploma de licență ai Studii academic postuniversitare
academice Interarme postuniversitare 2 ani academiilor categoriilor de forte ale se organizează începînd cu anul
postuniversi din în știință militară armatei; în care absolvenții premii
tare Academia de -absolvenți ai cursului de stat promoții a academiilor
învățămînt Înalte Studii major; categoriilor de forte ale armatei
de Militare -gradul minim, căpitan; îndeplinesc condițiile de
specializare -vîrsta minima 33 ani; admitere. În prerioada de
avansată -vîrsta maximă, 38 ani. tranziție, pentru absolvenții
(înalte studii școlilor militare de ofițeri
militare) pregătirea interarme se realizează
în Facultatea Interarme. În
această perioadă, Academia de
Înalte Studii Militare asigură
continuarea studiilor militare
superioare şi eliberează diploma
de licenţă în ştiinţă militară.
Colegiul de Cursuri de Curs de carieră . dezvoltarea competenţelor până la -absolvenţi ai învăţământului Se proiectează şi organizează în
Comandă şi perfecţionare în sau curs de nivel necesare în conducerea ma- 4 luni superior militar sau civil (in situaţia raport cu nevoile armatei
Stat Major activităţi de rilor unităţi operative din formării pe filiera indirectă);
din comandă şi stat cadrul categoriilor de forţe -propunerea pentru încadrarea pe o
Academia de major şi de asigu- ale armatei şi de asigurare a funcţie care necesită o pregătire
Înalte Studii rare a acţiunilor acţiunilor de luptă la profesională suplimentară;
Militare de luptă a eşaloane operative şi strate- .-grad minim locotenent-colonel
unităţilor şi gice
marilor unităţi
Colegiul Cursuri de Curs de carieră . dezvoltarea competenţei până la . propunerea pentru încadrarea pe o Se proiectează şi organizează in
Superior de perfecţionare sau curs de nivel necesare conducerii eşaloa- 6 luni funcţie de conducere în statele raport cu nevoile armatei.
Stat Major intercategorii de nelor operativ-strategice majore de mari unităţi operative, în
Cursuri din Acade- forţe ale armatei statele majore ale categoriilor de
post uni- mia de înalte forţe ale armatei,
versitare Studii departamente şi direcţii centrale, în
de perfec- Militare statul major general:
ţionare . grad minim de locotenent-colonel
Academia de Cursuri de per- Curs de nivel . pregătirea în domenii până la . absolvenţi ai învăţământului Se organizează în raport de
Înalte Studii fecţionate conexe activităţii de coman- 1 an superior militar sau civil. nevoile armatei.
Militare dă şi sfat major (ex.
cunoaşterea limbilor
străine).
Cursuri Colegiul Cursuli de Curs de nivel . pregătirea politico-militară până la . absolvenţi ai învăţământului
postuni- Naţional de perfecţionare a liderilor militari şi a 6 luni superior militar sau civil:
versitare de Apărare politico-militară factorilor responsabili din . ofiţerii să aibă gradul minim de
pregătire structurile politice guverna- locotenent-colonel.
politico - mentale şi neguvernamentale
militară ale societăţii civile.
Curs de Academia de Curs de Curs de nivel . perfecţionarea pregătirii până -absolvenţi cu diplomă de licenţă ai
capacitate Înalte perfecţionare profesionale în vederea la 3 Academiei de Înalte Studii Militare
Studii acordării gradului de colonel. luni ori altei instituţii militare de
Militare învăţământ:
-stagiu, 6-8 ani la unităţi şi mari
unităţi.

B. Ofiţeri ingineri

Studii Academia Studii . aprofundarea specializării 1-2 -absohenti ai invâţamântului tehnic


aprofundate Tehnică aprofundate în într-un domeniu al ştiinţelor ani superior cu diplomă de licenţă:
Militară; ştiinţe tehnice: tehnice militare. cel mult 5 ani de la absolvirea
Doctorat în facultăţii.
Academia ramura de
Navală ştiință tehnică
"Mircea
cel Bâtrân" Curs de nivel
Cursuri Cursuri de perfecţionarea pregătirii până propunere de numire în funcţie. Se proiecteaza și orgazează în
postuni- perfecționare profesionale pentru încadrarea la 1 raport cu nevoile armatei pe
versitare de tehnică și în funcţii de conducere din an nivele de pregătire.
perfecţionare managerială organele tehnice ale marilor
unităţi tactice şi operative, în
direcţii centrale, în Regia
Autonomă de Tehnică
Militară
Cursuri Curs de carieră -formarea unor abilităţi până ofiţeri ingineri absolvenţi ai Se organizează şi pentru
de perfecţionare necesare îndeplinirii la 3 învăţământului superior militar sau subingineri
atribuțiilor funcţionale într-o luni civil.
modalitate nouă sau ocupării
altor funcţii situate la acelaşi
nivel al carierei militare.
Studii Studii de spe- specializarea într-un cel absolvenţi ai învăţământului Se finalizează cu certificat de
postuni- cializare domeniu al ştiinţei şi tehnicii puţin superior militar sau civil (in situaţia specializare postuniversitară
versitare de postuniversitare militare 1 an formării pe filieră indirectă) cu
specializare diplomă de licenţă.
Studii Studii post- perfecţionarea pregătirii 2-3 absolvenţi cu diplomă ai învăţă- Se finalizează cu diplomă de
academice universitare profesionale în domenii de ani mântului superior militar sau civil. studii academice post-
postuniver- pentru interes pentru armată. universitare.
sitare absolvenţi cu
diplomă de
licenţă

C. Ofițeri medici și farmaciști militari

Studii de Institutul Curs de Curs de carieră specializarea in medicină peste să fi fost admis în învăţământul Se organizează în timpul
specia- Medico- pregătire militară şi farmacie, la pace 1 an medical superior prin Institutul studiilor de formare
lizare Militar medico-militară şi în campanie. Medico-Militar. profesională

Şcoală Curs de . pregătirea ca medic militar peste . să fi fost admis prin rezi-denţiat.
postuni- specializare specialist. 2 ani
versitară postuniversitară
Studii Cursuri de Curs de nivel perfecţionarea pregătirii până Se proiectează şi organizează în
postuni- perfecționare medico-militare. la 1 raport cu nevoile armatei
versitare medico-militară ar
de per-
fecţionare

Studii Studii de special Curs de carieră specializarea medico- 1 an . absolvenţi ai învăţământului


postuni- i z a i e medico- militară a medicilor şi medical superior cu diplomă de
versitare militară farmaciştilor formaţi pe licenţă.
de specia- filiera indirectă.
lizare
D. Ofițeri de pregătire fizică și sport

Studii Facultatea Studii de specia- Cursuri de specializarea în educaţie 1 an absolvenţi ai învăţământului Se pioiectează şi organizează în
postuniver- Militai ă de lizare postuni- carieră fizică militară şi sport a superior civil in educaţie fizică şi raport cu nevoile armatei.
sitare de Educaţie versitare profesorilor de educaţie sport, cu diplomă de licenţă.
specializare Fizică şi Sport fizică şi sport formaţi pe
Cursuri "General Cursuri filiera indirectă. propunere de numire în funcţie.
postuniver- Virgi1 de perfecţionare
sitare de Bâdulescu" managerială
specializare
Cursuri de Cursuri de Cursuri de nivel perfecţionarea pregătirii până absolvenţi ai in vâţâmântului Se pioiectează şi organizează în
perfecționa prfecţionare profesionale pentru la 6 superior (in domeniu) militar sau raport cu nevoile armatei.
re și de încadrarea în funcţii de luni civil.
conducere la eşaloanele
specia- operative şi strategice,
lizare cluburi şi asociaţii sportive.
Cursuri de perfecţionarea pregătii ii pînă propunere pentru încadrarea pe o Se pioiectează şi organizează în
specializare* profesionale. la 3 funcţie care necesita o pregătire raport cu nevoile statelor majore
specializarea in educaţie luni profesională superioară ale categoriilor de forțe ale
fizică şi sport. armatei.

* Se organizează și pentru subofițeri.

E. Personalul de conducere şi didactic din învăţământul militar

Cursuri Centru1 de Curs de Curs de carieră -dezvoltarea aptitudinilor până . propunerea de a fi încadrat pe o Se proiectează şi organizează
postuniver- Cercetări perfecţiona re în manageriale în învăţământul la 4 funcţie de condurcere a procesului de în raport de nevoile armatei
sitare Psihopedago- domeniul militar. luni învăţământ
(arondate la gice şi de managementului
Universitate Perfecţionare educaţional
a București) a Personalului militar
din Curs de dezvoltarea aptitudinilor . propunerea de a fi încadrat pe o
Învățămăntul perfecționare în manageriale în domeniul funcţie de conducere din domeniul
Militar domeniul resurselor umane. resurselor umane.
managementului
resurselor
umane
Cursuri de Curs de nivel -dezvoltarea aptitudinilor până propunerea de a fi încadrat pe o
specializaere manageriale şi didactice; la 4 funcţie didactică.
psihope- -formarea şi dezvoltarea luni
dagogică, de capacităţii de a proiecta
management situaţii educaţionale şi de a
educaţional şi utiliza softul educaţional în
instruire asistată procesul de învăţământ.
de calculator

F. Subofiţeri

Cursuri de Şcoala de Curs de bază Curs de carieră specializarea iniţială în armă 1 an . absolvenţi ai şcolii militare de Poate să ocupe o func-ţie de
perfecţiona- aplicaţie a şi pregătirea pentru prima maiştri şi subofiţeri ai categoriei de subofiţer din unităţile opera-
re şi specia- armei funcţie. forţe. tive.
lizare în
armă
Cursuri de Curs de Curs de carieră . formarea aptitudinilor . avizul privind aptitudinile pentru Condiţionează ocuparea
perfecţiona- instructori metodico-pedagogice una din cele trei direcţii principale, funcţiilor de subofiţer,
re şi specia- Şcoala de necesare îndeplinirii funcţiei până obţinut de la comandantul de instructor de specialitate,
lizare in aplicaţie a de instructor de specialitate . la 3 companie; subofiţer de stat major,
armă armei Curs de stat formarea aptitudinilor luni -minimum 3 ani în funcţie de subofiţer de administraţie;
major specific activităților de comandant de pluton; Cursul de subofiţei de
deservire a statelor majore. -apreciat in ultimii 3 ani cel puţin cu administraţie se organizează la
Curs de formarea aptitudinilor calificativul FOARTE BUN'; Şcoala de Aplicaţie pentru
administraţie specifice gestionării şi -maxim 20 ani de serviciu military. Logistică
administrării bunurilor
armatei.
perfecţionarea pregătirii în . minimum 3 ani în funcţia de co- Se proiectează şi organizează
Curs de armă şi formarea abilităţilor mandant de grupă, echipaj, piesa; în raport de nevoile armatei
comandant de de comandant de pluton . maxim 10 ani de serviciu militar;
pluton . apreciat in ultimii 3 ani cel puţin cu
calificativ FOARTE BUN;
. gradul minim plutonier.
Curs de Curs de nivel formarea unor abilităţi, altele propunerea pentru încadrarea pe o Se proiectează şi organizează
specializare decât cele prevăzute pe funcţie care necesită o pregătire în raport de nevoile armatei.
timpul pregătirii iniţiale sau suplimentară.
pentru funcţii de comandant
de pluton, subofiţer-
instructor, subofiţer de stat
major.

F. Maiştri militari

Cursuri de Şcoala de Curs Curs de carieră specializarea iniţială în armă 1-2 absolvent al şcolii militare de maiştri Poate să ocupe o funcţie de
perfecţionare aplicaţie a de bază şi pregătirea pentru prima ani şi subofiţeri a categoriei de forţe ale exploatare, întreţinere şi
şi specializare armei funcţie. armatei. repararea tehnicii din unităţi.
în armă Curs de formarea aptitudinilor până . minim 5 ani în funcţii de exploatare, Condiţionează ocuparea
instructori metodico-pedagogice la 3 întreţinere şi repararea tehnicii din funcţiilor de instructor de
necesare îndeplinirii funcţiei luni unităţi; specialitate în instituțiile
de instructor de specialitate. -Gradul de maistru militar clasa a II- militare de învățămînt.
a.
Curs de specia- Curs de nivel formarea unor abilităţi, altele . propunerea pentru încadrarea pe o Introducere de noi procedee de
lizare decât cele prevăzute pe funcţie care necesită o pregătire lupta;
timpul pregătirii iniţiale. suplimentară. Introducere de noi materiale şi
tehnici de luptă;
Introducere de noi misiuni.