Sunteți pe pagina 1din 8

Sunteþi pregãtiþi

pentru urmãtoarea
generaþie?

Protecþia culturii
de rapiþã
Dãunãtorii culturii de rapiþã
Bolile culturii de rapiþã
Folicur Solo 250 EW - protecþie împotriva
bolilor ºi regulator de creºtere
Biscaya 240 OD: sunteti pregãtiþi pentru
urmãtoarea generaþie de insecticide?

Tratamentul seminþei: Modesto 480 FS


Dãunãtorii culturii de rapiþã
Rapiþa - o culturã
valoroasã
Gândacul lucios (Meligethes aeneus) ornata, Euryderma oleracea), musca verzei
Principalele pagube sunt produse de adulþii (Delia brassicae), purici de pãmânt
hibernanþi, care se hrãnesc cu nectar ºi (Psylloides spp.), fluturele alb (Pieris spp.).
polen, distrugând anterele ºi pistilul florilor
ºi determinând sterilitatea ºi cãderea pre-
maturã a acestora. Pagubele sunt mai mari
Cultura rapiþei oferã multiple avan- în primãverile rãcoroase ºi în cazul culturi-
taje atât cultivatorului cât ºi con- lor semãnate tardiv. Ouãle sunt depuse în
sumatorului de produse rezultate butonii florali, larvele hrãnindu-se de ase-
din procesarea sa. Uleiul obþinut menea cu elementele florale, dar fiind mai
puþin dãunãtoare comparativ cu adulþii.
din seminþele de rapiþã este un
Combaterea trebuie sã vizeze adulþii în
foarte bun ulei alimentar ºi printre perioada de formare a butonilor florali;
cele mai valoroase materii prime dupã începerea înfloritului tratamentele nu Meligethes aeneus
utilizate la obþinerea biocom- mai au aceeaºi eficienþã.
bustibililor (biodiesel).
Viespea rapiþei (Athalia rosae)
Prezintã douã etape de atac: toamna pe
Interesul mare al producãtorilor de culturile nou înfiinþate ºi primãvara în
rapiþã este dat ºi de avantajele pe aprilie-mai. Atacul este de regulã dispersat.
care le oferã aceastã culturã: În primele 2-3 zile de la apariþie, larvele
- existenþa unei pieþe sigure de sunt miniere. Este mai periculoasã în toam-
nele calde ºi lungi.
desfacere a producþiei obþinute;
- nu este pretenþioasã faþã de Gãrgãriþa tulpinilor de rapiþã Meligethes aeneus
condiþiile pedoclimatice; (Ceutorhyncus napi)
- este o foarte bunã culturã pre- Primele atacuri sub formã de înþepãturi pe
mergãtoare pentru cereale; tulpini apar primãvara foarte timpuriu, când
temperatura trece de 12-13oC. Pontele sunt
- valorificã bine îngrãºãmintele;
depuse în tulpinile foarte tinere, sub mugurii
- permite mecanizarea completã; terminali, larvele hrânindu-se cu mãduva.
- are o tehnologie de cultivare Tulpinile atacate prezintã crãpãturi longitudi-
relativ simplã; nale ºi modificãri la nivelul mãduvei, plantele
- este o bunã plantã meliferã. nu se mai dezvoltã normal ºi pot pieri. Plan-
tele sunt vulnerabile pânã în faza de 20 cm.
Combaterea adulþilor trebuie sã se facã cât Athalia rosae
In acelaºi timp, creºterea an de an mai timpuriu, înainte de depunerea pontei.
a suprafeþelor cultivate conduce la
modificãri în ceea ce priveºte Gãrgãriþa silicvelor (Ceutorhyncus assimilis)
modul de abordare a problemelor Femelele depun ouãle în silicve, la începu-
tul formãrii acestora. Larvele se dezvoltã
de protecþie fitosanitarã la aceastã
rozând boabele din interiorul silicvelor. Deºi
culturã, deoarece se înregistreazã mai puþin pãgubitori, adulþii pot provoca
deja o creºtere a rezervei de boli avortarea butonilor florali. Tratamentul se
ºi dãunãtori, prezenþi cu frecvenþe face la înflorire, împotriva adulþilor, înainte
ºi intensitãþi de atac ridicate în cul- de depunerea pontelor.
turile de rapiþã. Athalia rosae
Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.)
Atacul este produs de adulþii hibernanþi în
Protecþia culturilor de rapiþã perioada martie-aprilie, foarte activi în
împotriva bolilor ºi dãunãtorilor zilele calde, fãrã precipitaþii. In primãverile
este posibilã numai aplicând o secetoase culturile pot fi compromise,
îndeosebi cele în curs de rãsãrire. Plante-
strategie adecvatã, care presupu-
le sunt vulnerabile de la germinare pânã la
ne cunoaºterea particularitãþilor de formarea primelor frunze adevãrate. Este
manifestare ºi de evoluþie a afectatã în mod deosebit rapiþa de primã-
agenþilor de dãunare specifici. varã. Principala mãsurã de combatere con-
stã în tratamentul seminþei.
Ceutorhyncus assimilis
Gândacul roºu al rapiþei
(Entomoscelis adonidis)
Adulþii au 2 perioade de hrãnire: toamna pe
culturile nou înfiinþate ºi în faza de îmbobo-
cire–înflorire. Este foarte important sã se
facã identificarea din toamnã a culturilor
infestate cu adulþi, pentru depistarea larvelor
primãvara timpuriu. Atacul larvelor se produ-
ce în vetre, fiind posibile tratamente parþiale.

Alþi dãunãtori care pot afecta cultura de rapiþã Ceutorhyncus napi


Pãduchele cenuºiu (Brevicorinae brassi-
cae), ploºniþele cruciferelor (Euryderma
Sunteþi pregãtiþi
pentru urmãtoarea
generaþie?

O NOUÃ ERÃ ÎN COMBATEREA


DÃUNÃTORILOR A ÎNCEPUT

Biscaya 240 OD (tiacloprid 240 g/l) este un insecticid


sistemic din grupa chimicã cloronicotinile, având o efi-
cacitate ridicatã ºi un spectru larg de activitate atât
împotriva insectelor care înþeapã ºi sug sucul celular
cât ºi asupra acelora care rod pãrþile aeriene ale
plantei. Este un produs cu activitate sistemicã ridicatã în
plantã, acþionând asupra insectelor dãunãtoare prin
contact ºi ingestie. Activitatea nu este influenþatã de
temperatura din momentul efectuãrii tratamentului sau
de precipitaþiile cãzute ulterior acestuia. Formularea
de ultimã generaþie O-TEQ (dispersie în ulei) asigurã
transferul eficient al produsului în þesuturile frunzei ºi
în corpul insectei prin optimizarea urmãtoarelor carac-
teristici:
retenþia ºi acoperirea întregii frunze dupã aplicare;
minimalizarea pierderilor de produs;
timpul scurt de preluare în plante;
penetrarea ºi translocarea în plante.

Modul de utilizare
Se utilizeazã la doza de 0,25 l/ha într-un tratament
pentru combaterea gândacului lucios (Meligethes
aeneus). Tratamentul se efectueazã la avertizare cu
cantitãþi de soluþie de 300-400 l/ha.

Biscaya - un insecticid inovativ ºi puternic


Biscaya are un spectru larg de activitate ºi permite
o aplicare flexibilã;
Biscaya este insecticidul ideal pentru culturi de
câmp datoritã acþiunii sistemice eficiente;
Biscaya asigurã o excelentã eficacitate biologicã
datoritã retenþiei optimizate, absorbþiei rapide ºi pene-
trãrii puternice a formulãrii O-TEQ;
Biscaya este inofensiv pentru polenizatori (albine ºi
bondari), putând fi utilizat fãrã restricþii în perioada
înfloritului. Apicultorii vor fi atenþionaþi înainte de efec-
tuarea tratamentului.
Biscaya este sigur pentru operator ºi mediu.
Bolile culturii de rapiþã
Alternarioza - pãtarea neagrã a zone sunt la început mici, apoi ele
silicvelor (Alternaria brassicae) cresc în mãrime. În condiþii de vreme
umedã, zonele afectate sunt acoperite
Atacul poate evolua pe toate organele
cu un miceliu alb, în care apar mai
plantelor ºi pe întreg ciclul de vege-
târziu scleroþi negri, de diverse dimen-
taþie. Sunt afectate mai ales frunzele
siuni ºi forme.
din etajul inferior. Atacurile tardive sunt
mai periculoase, îndeosebi când afec-
Putregaiul negru al rapiþei
teazã silicvele tinere, care se defor-
(Phoma lingam)
meazã ºi se deschid prematur. Vremea
umedã ºi caldã favorizeazã atacul. Poate afecta cultura pe întreg ciclul de
Transmiterea de la un an la altul se vegetaþie, începând cu faza cotiledo-
face în principal prin resturile vegetale. nalã. Atacã toate organele plantelor,
Nu se transmite prin sãmânþã. inclusiv coletul ºi rãdãcina. Plantele
afectate pot prezenta simptome de
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) înroºire accentuatã a frunzelor, feno-
mene de nanism ºi de maturare pre- Phoma lingam
Plantele afectate prezinta simptome
coce. La atac puternic se brunificã ºi
de îngalbenire ºi ofilire. Atacul evolu-
putrezesc. Caracteristice sunt simpto-
eazã pe partea inferioarã a tulpinii,
mele de frângere a plantelor la nivelul
unde apar zone de culoare albã sau
coletului sau al ramificaþiilor atacate. În
galben-deschis la început, care ulterior
resturile vegetale ciuperca poate
devin brune. Dimensiunile acestor
rezista mai mulþi ani.

Boala petelor albe


(Cylindrosporium concentricum)
Botrytis cinerea
Afecteaza toate organele plantelor, dar
cel mai caracteristic ºi periculos este
atacul pe silicve.

Boala petelor albe


(Pseudocercosporella capsellae)
Se manifestã iniþial pe frunze ºi tulpini,
dar poate trece pe silicve ºi, în condiþii
de umiditate excesivã, poate provoca
deprecierea acestora, inclusiv desfa-
cerea lor prematurã. In condiþiile unui
atac puternic se intervine cu fungicide
Alternaria brassicae specifice în timpul înfloritului sau la Cylindrosporium concentricum
apariþia primelor pete pe silicve.

Hernia rãdãcinilor
(Plasmodiophora brassicae)
Plãntuþele atacate rãmân mici, cu frun-
zele înroºite. Plantele avansate în ve-
getaþie prezintã nanism, au frunzele de
culoare albastrã-verzuie ºi se smulg
uºor. Caracteristice sunt îngroºãrile ºi
umflãturile de pe rãdãcini. Boala este
frecventã pe terenurile acide ºi cu
exces de umiditate. Atacul nu trebuie
confundat cu cel produs de gãrgãriþa
galicolã.

Alte boli care pot afecta cultura rapiþei


Sclerotinia sclerotiorum Plasmodiophora brassicae
Putregaiul cenuºiu – Botrytis spp.
Mana – Peronospora brassicae
Fãinarea – Erysiphe communis
Folicur Solo este eficient.
An dupã an.

Protecþie foarte bunã a plantelor faþã de atacul unor


boli care afecteazã foliajul (ex. fãinarea) sau toate
organele aeriene (ex. putregaiul alb).
Acþiune complementarã ca regulator de creºtere. SOLO
Creºterea rezistenþei la iernare ºi a rezistenþei la
cãdere a culturii datoritã limitãrii creºterii tulpinilor.
Înrãdãcinare mai adâncã ºi mai puternicã.

Fungicid sistemic cu eficacitate ridicatã în


combaterea bolilor din cultura rapiþei

Folicur Solo 250 EW (tebuconazol 250 g/l) are


acþiune sistemicã în plante. Prezintã acþiune
preventivã, curativã ºi în unele situaþii chiar
eradicativã împotriva ciupercilor patogene.
Folicur Solo acoperã un larg spectru de acþiune
asupra patogenilor la rapiþã de toamnã ºi
primãvarã: putregai alb (Sclerotinia sclerotio-
rum), pãtare brunã (Alternaria brassicae),
fãinare (Erysiphe communis).
Erysiphe communis
Alternaria brassicae Tratamentul de toamnã este necesar atunci când
Sclerotinia sclerotiorum
semãnatul timpuriu ºi condiþiile climatice favo-
1 l/ha rizeazã dezvoltarea luxuriantã a plantelor. Se
aplicã în faza de 4-6 frunze la doza de 0,5 l/ha.
Volumul de soluþie este de 300 l/ha.
Toamna
Tratamentele din a doua parte a perioadei de vege-
taþie au ca scop combaterea putregaiului alb, a
0,5 l/ha pãtãrii brune ºi a fãinãrii. Ele se efectueazã în
perioada de înflorire, cu o dozã de 1 l/ha.
Volumul de soluþie este de 400-600 l/ha.

Un tratament aplicat toamna


Regulator de creºtere
pentru creºterea rezistenþei La aplicarea în toamnã, Folicur Solo acþioneazã
plantelor la iernare ºi pentru
combaterea patogenului
ºi ca regulator de creºtere. Efectul se manifestã
Phoma lingam prin:
- reducerea taliei tulpinilor;
- creºterea concentraþiei sucului celular;
- înrãdãcinare mai adâncã ºi mai puternicã;
- o mai mare vigoare a plantelor;
- creºterea rezistenþei la iernare ºi a rezistenþei
la cãdere a culturii;
- masã vegetativã mai redusã la recoltare.
Modesto® aduce
protecþia perfectã pe
sãmânþa de rapiþã

Modesto 480 FS (400 g/l clotianidin + 80 g/l beta-ciflutrin) La aceastã dozã, Modesto nu influenþeazã germinaþia semin-
este un nou insecticid cu acþiune sistemicã ºi de contact des- þelor. La efectuarea tratamentului, se va avea în vedere o dis-
tinat tratamentului seminþelor de rapiþã de toamnã ºi primã- tribuþie cât mai uniformã a produsului pe suprafaþa semin-
varã, pentru controlul unui spectru larg de dãunãtori. þelor, precum ºi evitarea umezirii excesive a acestora, pentru
Modesto oferã o protecþie foarte bunã pânã la intrarea în a evita încolþirea prematurã.
iarnã datoritã efectului sinergic al celor douã substanþe
active. Acþiunea lor complementarã este asiguratã în cele Avantaje:
mai diverse condiþii de climã ºi sol. • dozã redusã pe tona de sãmânþã;
Noua substanþã activã clotianidin, din clasa chimicã neoni- • protecþie sistemicã ºi de lungã duratã a plantelor;
cotinoide, are efect sistemic deosebit ºi, datoritã solubilitãþii • spectru larg de combatere a dãunãtorilor culturii de
extrem de reduse în apã, rãmâne în zona rãdãcinilor pentru rapiþã de toamnã ºi primãvarã;
a fi absorbitã în plantã, nefiind levigatã de apa din precipitaþii, • lipsa riscului de levigare a produsului datoritã solubilitãþii
irigare etc. Cea de-a doua substanþã activã, beta-ciflutrin, reduse;
este componenta de contact, acþionând prin efectul de ºoc • nu influenþeazã germinaþia seminþelor ºi nu are efect
dupã ingestie. Modesto este omologat pentru combaterea fitotoxic asupra plantelor de rapiþã.
puricilor cruciferelor (Phyllotreta spp.) ºi puricilor de pãmânt
(Psylloides spp.) atât la rapiþa de toamnã cât ºi la cea de Cereþi furnizorului dumneavoastrã sãmânþã de rapiþã tratatã cu
primãvarã. Doza de utilizare este de 12,5 l/tona de seminþe. Modesto!
Proteus OD 110 Decis Mega 50 EW Chinook 200 FS
Insecticid sistemic ºi de contact Insecticid de contact Insecticid pentru tratamentul seminþei
Proteus OD 110 (tiacloprid 100 g/l + Decis Mega 50 EW (deltametrin 50 g/l) Chinook 200 FS (betaciflutrin 100 g/l +
deltametrin 10 g/l) are activitate multiplã, este un piretroid de sintezã cu acþiune prin imidacloprid 100 g/l) este un insecticid
sistemicã ºi de contact. La circa o orã dupã contact ºi ingestie. Are efect repelent ºi de destinat tratãrii seminþelor de rapiþã pentru
efectuarea tratamentului, tiacloprid pãtrun- ºoc ºi acþioneazã suplimentar ca inhibitor combaterea dãunãtorilor din sol ºi a celor
de în plante ºi este distribuit spre vârfurile de nutriþie asupra insectelor. Acoperirea care atacã cultura în prima parte a
de creºtere, iar deltametrin rãmâne pe perioadei de vegetaþie. Betaciflutrin este
completã ºi uniformã a plantelor este
suprafaþa organelor tratate. Ambele com- caracterizat prin acþiunea de contact ºi
ponente acþioneazã prin contact ºi ingestie esenþialã pentru o bunã protecþie împotriva
atacului insectelor. Formularea tip emulsie ingestie însoþitã de efectul de ºoc asupra
asupra dãunãtorilor care înþeapã sau rod insectelor dãunãtoare. Imidacloprid are
pãrþile vegetative ale plantelor. Proteus în apã este unicã pentru deltametrin, având
acþiune sistemicã în seminþe ºi plantule,
combinã acþiunea sistemicã de lungã avantajele formulãrilor lichide dar fãrã
având în acelaºi timp o duratã lungã de
duratã cu un spectru larg de activitate ºi dezavantajele unui conþinut ridicat de sol- protecþie. Efectul cumulat al celor douã
permite combaterea inclusiv a formelor vent, ca la formulãrile tip emulsie concen- componente active conduce la o protecþie
rezistente la insecticide din alte grupe tratã. Aceasta conduce la o influenþã mai excelentã a seminþelor în intervalul semã-
chimice. Formularea de ultimã generaþie scãzutã a temperaturilor ridicate asupra efi- nat-rãsãrit ºi a plantulelor pe o perioadã de
dispersie în ulei (OD) conferã o aderenþã ºi cienþei tratamentelor. Se utilizeazã la doza 6 pânã la 8 sãptãmâni de la rãsãrire.
o pãtrundere în plantã a componentei sis- Chinook se utilizeazã în dozã de 2 l/100 kg
de 0,15 l/ha pentru a combate gândacul
temice superioare celorlalte formulãri. Se seminþe pentru combaterea puricilor
utilizeazã la doza de 0,45 l/ha pentru com- lucios al rapiþei (Meligethes aeneus), vies-
pea rapiþei (Athalia rosae) ºi gãrgãriþa (Phyllotreta spp.). Tratamentul se efectu-
baterea gândacului lucios (Meligethes eazã de preferinþã cu maºini de tratat în
aeneus) ºi la doza de 0,35 l/ha pentru com- tulpinilor (Ceutorrhynchus napi). Tratamen-
ºarje ºi nu în flux continuu, pentru cã
baterea viespei rapiþei (Athalia rosae). Se tele se efectueazã la avertizare, pânã la
primele asigurã o distribuþie mai uniformã a
pot efectua 1-2 tratamente la avertizare, cu îmbobocit. Timp de pauzã: 30 zile. produsului în masa de seminþe ºi pe
o cantitate de soluþie de 300-400 l/ha. suprafaþa acestora. Dacã maºina de tratat
nu este dotatã cu dispozitiv de uscare a
seminþelor tratate, este bine ca la sfârºitul
operaþiunii de tratare sã se adauge pudrã
de talc în cantitate de 2-4 kg/100 kg se-
minþe. Se evitã astfel riscul declanºãrii pre-
Tratamentul insecticid al seminþelor mature a procesului de germinaþie datoritã
Modesto 480 FS: 1,25 l/100 kg seminþe Phyllotretta spp. excesului de umiditate.

Furore Super 75 EW
Chinook 200 FS: 2 l/100 kg seminþe Psylliodes spp.

Combaterea dãunãtorilor Melighetes aeneus Erbicid cu aplicare în postemergenþã


Ceutorrhynchus napi pentru combaterea buruienilor
Proteus OD 110: 0,35-0,45 l/ha
Decis Mega 50 EW: 0,15 l/ha
Athalia rosae graminee anuale ºi perene
Furore Super (fenoxaprop-p-etil 75 g/l) are
acþiune sistemicã în buruieni, fiind preluat
prin frunze ºi transportat acropetal ºi
Biscaya 240 OD: 0,25 l/ha bazipetal pânã la rãdãcini ºi rizomi.
Acþiunea este imediatã, dar simptomele
sunt evidente dupã 8-10 zile de la aplicare.
Se aplicã în postemergenþã, pentru com-
baterea buruienilor monocotiledonate anua-
Combaterea bolilor le ºi perene. Doza de utilizare este de 1 l/ha
postemergent pentru combaterea buruie-
Folicur Solo 250 EW: 0,5 l/ha Folicur Solo 250 EW: 1 l/ha nilor monocotiledonate anuale ºi de 2 l/ha
pentru combaterea costreiului (Sorgum
halepense din rizomi). Furore Super com-
Un tratament aplicat toamna Erysiphe communis bate de asemenea ºi Apera spica-venti,
pentru creºterea rezistenþei Alternaria brassicae Avena fatua, Alopecurus myosuroides,
plantelor la iernare ºi pentru Sclerotinium sclerotiorum Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis,
combaterea patogenului Echinochloa crus-galli, Setaria spp.,
Phoma lingam Sorghum halepense din sãmânþã. Pentru
gramineele anuale, tratamentele se pot
Combaterea buruienilor monocotile efectua din faza de 2-3 frunze ºi pânã la
sfârºitul înfrãþitului. Pentru costrei, momen-
Furore Super 75 EW: 1 l/ha pentru monocotiledonate anuale tul optim de tratare este când plantele au
2 l/ha pentru Sorghum halepense (costrei) din rizomi 15-20 cm sau când pe lãstari sunt 4-8 frun-
ze. Cantitatea de soluþie: 200-400 l/ha.

Notã: pentru densitãþi mari la samulastra de


cereale se recomandã doze de 1,5-2 l/ha.

Toamna
Mãsuri responsabile la transportul, depozitarea ºi utilizarea
produselor de protecþie a plantelor

Înainte de aplicare
1 Depozitaþi produsele de protecþie a plantelor într-un spaþiu corespunzãtor pãstrat sub cheie.

2
Citiþi cu atenþie înainte de utilizare eticheta produsului, acordând o atenþie specialã instrucþiunilor
de folosire ºi de protecþie a muncii, mãsurilor de igienã, de protecþie a mediului, frazelor de risc ºi
siguranþã.

3
Protejaþi-vã eficace înainte de pregãtirea soluþiei ºi de tratament
(mãnuºi, ochelari, mascã, combinezon, cizme).

4
Verificaþi cu regularitate echipamentul de stropit ºi menþineti în bunã stare reglajul acestuia.

5
Supravegheaþi alimentarea maºinii de stropit ºi reglaþi volumul de umplere al rezervorului
(clapetã anti-retur ºi dispozitiv de preaplin).

6
Clãtiþi ambalajul de trei ori ºi goliþi apa de clãtire în cuvã.

În timpul aplicãrii
7 Nu trataþi lângã cursurile de apã ºi ºanþuri. Trataþi pe vreme calmã, fãrã vânt puternic, pentru a
evita ca soluþia de stropit sã ajungã în luciuri sau cursuri de apã, drumuri, locuinþe, ferme, etc.

Dupã aplicare
8 Aplicaþi pe parcela tratatã restul de soluþie din cuvã, diluatã cu apa de clãtire.

9
Curãþaþi echipamentul de protecþie.
Spãlaþi-vã pe mâini ºi faceþi un duº.

10
Reciclaþi ambalajele, predându-le la punctele de colectare organizate prin sistemul SCAPA
(Sistem de Colectare a Ambalajelor de Pesticide).

11
Adoptaþi conceptul ºi colectaþi la fermã deºeurile ºi efluenþii fitosanitari dupã realizarea dispozitivu-
lui dezvoltat de Bayer CropScience, Phytobac®. Bayer Romania doreºte sã încurajeze ºi sã spri-
jine construirea dispozitivelor tip Phytobac, prin acordarea de asistenþã tehnicã gratuitã la
proiectare ºi punere în funcþiune.
025.005.9

Bayer SRL, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A,


Iride Center, Cladirea 20, et. 4, Bucuresti
Tel: 021.529.5900; Fax 021.529.5990

www.bayercropscience.ro