Sunteți pe pagina 1din 9

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

FACULTATEA DE MARINĂ CIVILĂ

ATRIBUTIILE SEFULUI MECANIC

PROFESOR COORDONATOR
MIHEI ADRIAN-SIROJEA

CONSTANŢA
2019

0
SEFUL MECANIC

1.Atributiuni privind exploatarea in siguranta a mijloacelor tehnice de la bord, propulsia


mecanica a navei si protejarea mediului marin:
Sa cunoasca bine si din toate punctele de vedere nava pe care este imbarcat: caracteristicile
constructive, compartimentarea si dispunerea tancurilor, dotarea ei cu masini, instalatii, utilaje,
echipamente si aparatura, exploatarea, performantele si limitele operationale ale acestora, posibilitatile
de exploatare si utilizare a lor in diferite situatii, modul de comportare a lor la diferite solicitari etc.

In timpul perioadei de constructie a navei, precum si al perioadei de receptie a navei din


santierul naval constructor, sa studieze personal, sa organizeze si sa conduca activitatea de studiere si
cunoastere, de catre intregul personal din subordine, a mijloacelor tehnice din dotarea serviciului
masini, precum si a documentatiei tehnice respective, dupa caz; la receptionarea navei, sa inregistreze
si sa raporteze serviciului de resort al intreprinderii armatoare observatiile lui privind starea si
functionarea mijloacelor tehnice de la bordul navei.

Sa respecte instructiunile tehnice de exploatare si intretinere a mijloacelor tehnice din dotarea


serviciului masini, sa urmareasca respectarea acestor instructiuni de catre tot personalul din subordinea
sa, sa solicite armatorului instructiuni de exploatare si intretinere pentru mijloacele tehnice pentru care
nu exista astfel de instructiuni si sa intocmeasca personal instructiuni specifice pentru fiecare post de
munca din cadrul serviciului sau.

In functie de caracteristicile tehnice de exploatare ale masinilor si instalatiilor din


compartimentul masini, sa stabileasca durata optima si durata minima necesara pregatirii pentru mars
(manevra) a masinilor principale de propulsie, corespunzatoare sezonului cald sau rece si situatiei in
care se afla nava si sa le comunice comandantului si ofiterilor de punte si mecanici.

Sa ia masurile corespunzatoare de pregatire a masinilor si instalatiilor din compartimentul


masini pentru mars (manevra) si operatiuni tehnologice si sa raporteze comandantului despre
terminarea acestor operatiuni.

Inainte de plecarea navei din port, precum si inainte de orice intrare in port, stramtoare, canal
etc., impreuna cu capitanul secund sa verfice functionarea instalatiei de guvernare, din comanda de
navigatie si din camera carmei, si sa execute cateva manevre de schimbare a sensului de mars al elicei
(inainte-inapoi); sa raporteze imediat comandantului in caz de functionare anormala sau de constatare a
unor defectiuni.

Lunar, impreuna cu capitanul secund, sa organizeze si sa efectueze instruirea personalului de


punte privind guvernarea navei din camera carmei, in situatii prezumtive de avarie.

Periodic, sa efectueze reviziile tehnice pentru verificarea starii de functionare si de intretinere a


mijloacelor tehnice din dotarea serviciului masini, sa intervina prompt pentru remedierea avariilor
produse in functionarea acestora, sa stabileasca cauzele avariei si sa ia masurile corespunzatoare pentru
evitarea producerii in viitor a unor evenimente similare.

Sa-i raporteze comandantului despre toate defectiunile majore si anomaliile constatate in


functionarea masinilor si instalatiilor, care pot afecta siguranta navei, sa-l informeze asupra posibilitatii
1
de remediere a acestora cu mijloacele bordului si sa-i propuna masurile corespunzatoare de rezolvare;
in situatii deosebit de grave, sa-i raporteze si armatorului evenimentele produse; pentru lucrarile si
reparatiile care nu se pot executa cu mijloacele bordului si care trebuie efectuate in porturi straine, sa
inainteze comandantului un raport scris, in care sa arate natura si intinderea lucrarilor respective,
posibilitatile de executare si consecintele pe care le-ar avea neexecutarea lor.

Inainte de efectuarea reparatiilor planificate, impreuna cu reprezentantul serviciului de resort al


intreprinderii armatoare sa stabileasca lista de lucrari de reparatii necesare si programul de executare a
acestora.

Sa raporteze comandantului si armatorului ori de cate ori starea mijloacelor tehnice nu


corespunde normelor prevazute in regulile registrului naval de clasificare a navei.

In cazul necesitatii de a efectua anumite lucrari la masinile si instalatiile din compartimentul


masini, care prin natura lor impun oprirea din functionare a masinii principale de propulsie sau pun
nava in imposibilitate de manevra, sa informeze si sa obtina aprobarea comandantului si, dupa caz, si a
autoritatii portuare, inainte de a incepe efectuarea lucrarilor respective.

Sa dispuna pregatirea instalatiilor si materialelor de inventar din dotarea serviciului masini si sa


le prezinte la inspectia registrului naval de clasificare.

Sa controleze periodic modul in care se aplica masurile de siguranta a navei si a mijloacelor


tehnice de la bord.

Sa verifice si sa semneze zilnic jurnalul de masini; sa verifice cu ofiterii mecanici de cart


(garda) sa inscrie corect si sistematic in jurnalul de masini parametrii de functionare al agregatelor si
instalatiilor in functiune, iar in registrul tehnic de evidenta a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii
sa inscrie orice lucrare efectuata, schimbare de ulei, inlocuire de piese de schimb, remediere, reparatie,
tratament chimic al apei din circuite etc.

La terminarea voiajului, sa intocmeasca si sa inainteze intreprinderii armatoare raportul de


calatorie in care sa mentioneze starea si functionarea mijloacelor tehnice, eventualele avarii produse
acestora, lucrarile de intretinere si remediere efectuate cu mijloacele bordului, sau de catre alte
persoane, precum si situatia pieselor de schimb si a materialelor consumate si ramase, materialele,
piesele de schimb si sculele necesare voiajului urmator, etc.

In legatura cu organizarea si conducerea personalului de la masina si a activitatilor in cadrul


serviciului masini acesta trebuie:

Sa organizeze, sa conduca, sa indrume si sa controleze activitatea personalului din subordinea


sa.

Sa cunoasca calitatile profesionale, morale si, in masura posibilului, problemele personale ale
personalului din serviciul masini.

Sa organizeze si sa conduca munca de educare si de pregatire profesionala la bord a


personalului din serviciul masini, precum si a studentilor si elevilor imbarcati in perioada de practica;

2
sa verifice efectuarea de catre seful mecanic secund a instructajului de protectie a muncii la locul de
munca si a instructajului de prevenire si stingere a incendiilor, al personalului din subordine.

Sa organizeze serviciile de zi, de cart si de garda pentru personalul din serviciul masini, in mars
si in stationare, in conformitate cu dispozitiile comandantului; sa intocmeasca tabelele cu repartizarea
in serviciul de garda a personalului din subordine, sa le afiseze si sa comunice fiecarei persoane data
intrarii in serviciu.

Inaintea plecarii in voiaj, sa intocmeasca planul de munca pentru lucrarile de intretinere si


revizie a mijloacelor tehnice din dotarea serviciului masini si programul activitatilor zilnice pentru
personalul serviciului masini, sa le prezinte sefului mecanic instructor si comandantului pentru
aprobare si sa urmareasca zilnic, executarea lor.

Sa tina evidenta orelor lucrate de catre personalul de masini in timpul programului normal de
munca la bord si sa predea situatia capitanului secund, pentru centralizare.

Sa pregateasca personalul de masini (mecanici, electricieni si frigotehnisti) pentru executarea


serviciului de cart in compartimentul masini.

Sa urmareasca respectarea de catre personalul din subordine a normelor de igiena individuala si


colectiva, a ordinii, disciplinei si regulilor de comportare la bord.

Sa ia masuri si sa urmareasca respectarea de catre personalul de masini a normelor de protectie


a muncii.

Periodic, in timpul stationarii navei, precum si cu o zi inaintea plecarii navei in voiaj, sa verifice
si sa raporteze comandantului navei problemele serviciului masini, referitoare la:
 -primirea materialelor, pieselor de schimb, combustibililor, lubrifiantilor, precum si a
documentelor necesare pentru executarea voiajului in bune conditii,
 -starea tehnica de functionare a mijloacelor tehnice din dotarea serviciului masini,
precum si rezultatele remedierilor efectuate,
 -starea instalatiilor de stins incendiul din dotarea serviciului masini,
 -incadrarea cu personal navigant atestat in mod corespunzator.

Sa mentina ordinea si disciplina la bord, sa propuna comandantului recompensarea sau, dupa


caz, sanctionarea membrilor personalului de masini.

Sa participe la sedintele consiliului de bord.

Sa colaboreze din proprie initiativa cu ceilalti sefi de serviciu de la bord pentru rezolvarea
eficienta a problemelor navei, sa-i ajute pe ofiterii navei in indeplinirea sarcinilor de serviciu si sa le
acorde asistenta tehnica, corespunzator situatiei.

In cazul efectuarii la bord a unor lucrari sau reparatii, sa stabileasca responsabilitatile fiecarei
persoane din serviciul masini, privind supravegherea lucrarilor sau a reparatiilor si sa controleze
calitatea lucrarilor sau a reparatiilor executate.

In legatura cu mentinerea vitalitatii navei seful mecanic trebuie:


3
 sa studieze din timp, impreuna cu comandantul si cu capitanul secund, pe baza
documentatiei tehnice a navei, cazurile tipice posibile de avarie grava, legate de
pierderea stabilitatii sau a flotabilitatii si sa elaboreze masuri corespunzatoare pentru
actiune in asemenea situatii.
 sa cunoasca mijloacele si materialele de vitalitate existente in dotarea navei, locul de
amplasare, regulile si normele de marcare, folosire, pastrare si intretinere a acestora si sa
ia masuri pentru pastrarea si mentinerea in stare de functionare si folosirea lor
judicioasa.
 sa organizeze personalul de masini si sa intocmeasca documentele pentru rolurile de
echipaj si sa conduca pregatirea personalului de masini pentru apararea si mentinerea
vitalitatii navei, pentru prevenirea si stingerea incendiilor in compartimentul masini;
inainte de fiecare plecare in voiaj, sa reactualizeze rolurile in functie de
modificarile survenite in componenta echipajului.

In baza ordinelor comandantului, sa conduca nemijlocit lupta pentru vitalitete si pentru


stingerea incendiilor in compartimentul masini si spatiile anexe.

Sa supravegheze indeaproape toate lucrarile efectuate la opera vie, precum si practicarea


deschiderilor in corpul navei.

Sa centralizeze notele de comanda pentru aprovizionarea serviciului masini, sa le prezinte


comandantului pentru aprobare si sa le inainteze in timp util intreprinderii armatoare.

Sa ia masurile corespunzatoare pentru primirea la timp, pastrarea si intrebuintarea rationala a


materialelor de inventar si a altor categorii de materiale.

Sa participe la activitatea comisiilor de receptie.

Sa repartizeze personalului din subordine materialele de inventar.

Sa execute verificarea periodica a situatiei bunurilor aflate in primirea personalului de masini si


a modului de tinere a evidentei si administrare a lor si sa intocmeasca actele de raspundere materiala.

Sa asiste la predarea si primirea materialelor de inventar intre persoanele din serviciul masini si
sa ia masurile legale corespunzatoare in cazul constatarii unor lipsuri.

Sa tina evidenta zilnica a stocurilor si consumurilor de combustibil si lubrifianti, inclusiv a


uleiului ars, si sa raporteze situatia periodic armatorului si comandantului.
Sa incheie soldurile, lunar, la materialele consumabile si anual la materialele de inventar din
evidenta serviciului masini si sa le confrunte cu soldurile din registrele serviciului de resort al
intreprinderii armatoare.
Sa pastreze si, la sosirea navei in tara, sa predea serviciului de resort al armatorului, pentru
reconditionare, toate materialele vechi si piesele uzate ramase in urma efectuarii reparatiilor.

2. Responsabilitatile locului de munca:


Organizarea si conducerea personalului din serviciul masini pentru asigurarea propulsiei navei,
activitatilor de productie si utilitatilor necesare navei si echipajului.

4
Organizarea serviciilor de zi, de cart si de garda pentru personalul din serviciul masini, in mars
si in stationare, in conformitate cu dispozitiile comandantului.

Organizarea pe roluri, intocmirea documentelor pentru roluri si pregatirea personalului de


masini pentru apararea si mentinerea vitalitatii navei, pentru prevenirea si stingerea incendiilor in
compartimentul masini si spatiile anexe.

Organizarea si desfasurarea muncii de educare si a pregatirii profesionale de bord a personalului


de masini, precum si a studentilor si elevilor imbarcati in perioada de practica; efectuarea instructajului
de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor al personalului din subordine.

Mentinerea curateniei, ordinii si disciplinei in cadrul serviciului masini.

Propulsia mecanica a navei si executarea in siguranta a manevrelor cu masinile principale de


propulsie, aplicarea masurilor privind siguranta navei si a mijloacelor tehnice de la bord.

Prevenirea poluarii mediului marin de catre nava proprie.

Asigurarea energiei electrice la bord si a bilantului energetic.

Pregatirea masinilor si instalatiilor pentru mars (sau manevra) si pentru operatiuni tehnologice.

Executarea ordinelor comandantului privind balastarea si debalastarea navei.

Starea tehnica, exploatarea in siguranta si intretinerea masinilor, instalatiilor, utilajelor,


echipamentelor, aparatelor si instrumentelor cu care este inzestrat serviciul masini, inclusiv a
mijloacelor de lupta pentru vitalitatea navei si pentru stingerea incendiilor; respectarea instructiunilor
tehnice de exploatare si a restrictiilor privind exploatarea masinilor si instalatiilor de la bord impuse de
catre registrul naval de clasificare.

Revizia tehnica periodica si remedierea cu mijloacele bordului a deficientelor tehnice la


instalatiile cu care este inzestrat serviciul masini.

Organizarea supravegherii si receptionarii lucrarilor si reparatiilor efectuate de ateliere


specializate la mijloacele tehnice din dotarea serviciului masini.

Aprovizionarea serviciului masini cu materiale de inventar si consumabile, organizarea


gestiunilor si repartizarea pe gestionari a obiectelor si materialelor din evidenta serviciului masini,
precum si controlarea modului de gestionare a acestora.

Aprovizionarea navei cu combustibil si lubrifianti si tinerea evidenttei zilnice a stocurilor si


consumurilor acestora.

Organizarea si efectuarea, impreuna cu ceilalti sefi de serviciu de la bord, a inventarierii


periodice.

Exactitatea datelor inscrise in jurnalul de masini.

5
Are in primire si pastrare, pe raspundere proprie, urmatoarele documente privind mijloacele
tehnice de la bord:
 planurile si documentatia tehnica a masinilor, instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si
aparatelor
 din dotarea serviciului masini,
 certificatele de garantie ale mijloacelor tehnice din dotarea serviciului masini,
 cartile de registru ale caldarilor navale, buteliilor de aer comprimat, buteliilor cu CO2,
instalatiilor.
 alte acte de registru,
 registrul tehnic de evidenta a lucrarilor de intretinere, revizii tehnice si reparatii curente
si capitale, a pieselor de schimb inlocuite la mijloacele tehnice din dotarea serviciului
masini,
 documentatia referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor,
 tabelul usilor si a altor deschideri etanse,
 jurnalul de evidenta a hidrocarburilor („Oil Record Book”),
 jurnalul de masini,
 registrul de evidenta a materialelor de inventar ale serviciului masini,
 registrul de evidenta a materialelor consumabile ale serviciului masini,
 actele referitoare la combustibil si lubrifianti; cereri de aprovizionare, facturi, buletine
de analiza, situatii statistice si de evidenta a consumurilor etc,
 alte documente si acte, dupa cum se dispune de catre comandant si armator.

Are in primire si pastrare, pe raspundere proprie, urmatoarele documente privind echipajul:


 instructiunile de efectuare a instructajelor de protectie a muncii si de prevenire si
stingere a incendiilor,
 fisele individuale de instructaj pentru protectia muncii si prevenirea si stingerea
incendiilor ale personalului din subordine,
 dosarul cu scoala personalului navigant de masini,
 tabelele cu organizarea serviciilor de zi, de cart si de garda pentru personalul din
serviciul masini,
 planurile de munca ale serviciului masini,
 procesele verbale de predare-primire a functiei de sef mecanic,
 procesele verbale de predare-primire a functiilor de catre personalului din subordine,
 alte documente si acte, dupa cum se dispune de catre comandant si armator.

Este gestionarul urmatoarelor agregate, instalatii, piese de schimb si materiale:


 masinile, instalatiile, utilajele si echipamentele din dotarea serviciului masini,
 instrumentele si aparatele de masura si control din dotarea serviciului masini,
 materialele de inventar si consumabile, piesele de schimb si sculele din dotarea
serviciului masini,
 materialele de vitalitate si de stingere a incendiilor din dotarea serviciului masini,
 echipamentul de lucru si de protectie pentru personalul din serviciul masini,
 combustibilii, lubrifiantii, uleiul ars,
 masinile, instalatiile si echipamentele electrice si electronice, piesele de schimb
respective si aparatele de masura si control electrice si electronice.

6
3. Responsabilitati legate de sistemul de management al sigurantei
Identificarea, dezvoltarea sub coordonarea Persoanei desemnate si controlul procedurilor,
instructiunilor, planurilor si a altor documente ale companiei in concordanta cu cerintele procedurii
documentatiei sistemului.

Identificarea necesitatilor de instruire ale tuturor angajatilor din departamentul lor,

Inspectii si teste periodice ale masinilor, echipamentelor si instrumentelor asociate, pastrand


inregistrarile adecvate.

Asigurarea si predarea in timp util a tuturor rapoartelor legate de activitatile si echipamentele


din subordinea lui, in conformitate cu instructiunile existente,

Inspectarea si testarea periodica a urmatoarelor, dupa cum este planificat, conform fiselor de
control specificate, unde este cazul:
 echipamentele de siguranta la bordul navei,
 starea echipamentelor din compartimentul masini,
 piesele de schimb si materialele de intretinere,
 utilizarea motorinei si lubrefiantilor,
 rapoarte de intretineri,
 analiza probelor de motorina si lubrefianti,
 tancuri de balast,
 echipamentele si instalatiile electrice.

Executarea programului de intretineri de la bordul navei din punctul de vedere al


echipamentelor si instalatiilor mecanice si raportarea catre comandant a acestora.

Coordonarea si verificarea activitatii de reparatii mecanice si electrice ale navei.

Pregatirea navei in vederea inspectarii acesteia de catre inspectorii societatilor de clasificare si


ai Administratiilor Maritime.

Implementarea actiunilor corective stabilite pentru nonconfomitatile identificate, din


departamentul lor.

Sub supravegherea comandantului, de pregatirea corespunzatoare a formularelor si a rapoartelor


aferente activitatilor departamentelor lor.

Pregatirea listelor de lucrari ce sunt propuse a se efectua pe perioada andocarii, urmarirea si


controlul lucrarilor efectuate la bord, avizarea companiei referitor la progresul lucrarile efectuate.

Participarea si inspectarea masuratorilor de la barja de bunkerare. El raspunde de cantitatea si


calitatea bunkerului. El trebuie sa ia probe din bunkerul primit, atat in timpul pomparii, cat si la finalul
operatiunii de bunkerare.

7
4. Responsabilitati generale ale sefului mecanic:
Raspunde de indeplinirea la timp si in bune conditii a atributiilor pe care le are.

Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a prevederilor, politicilor si procedurilor, care il


privesc, ale sistemului de management al sigurantei al societatii.

Respecta normele de protectie a muncii precum si celelalte norme legale in vigoare.

Raspunde administrativ, material, disciplinar si penal - dupa caz, pentru prejudiciile cauzate
acesteia prin neindeplinirea atributiilor sale sau ca urmare a nerespectarii sarcinilor stabilite prin
reglementari interne si/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii regulilor de confidentialitate,
inclusiv pentru prejudiciile cauzate societatii ca urmare a neindeplinirii atributiilor ce ii revin.

Raspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotare, apartinand


companiei.