Sunteți pe pagina 1din 49

Universitatea ”Ștefan cel Mare ” Suceava

Facultatea de Științe Economice Și Administrație Publică

MISIUNE DE AUDIT
INTERN

1
Nume: Andrișan Mihaela – Lenuța

Specializare: CIG, An3, Gr.1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Societatea comerciala MIHAELA , este o societate cu raspundere limitata cu sediul in


localitatea Suceava, str. Universitatii nr.23, Bl.110, ap.20, judetul Suceava, constituita in baza legii
31/1990 republicata si functioneaza pe o perioada nelimitata, este inregistrata la Oficiul National al
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub nr.J35/3195/06.10.2005, codul unic de
inregistrare -18017900, prin vointa asociatului unic si a administratorului cu puteri depline si nelimitate
POPA DORINA conform cererii nr.83183/04.10.2005, avand un capital social subscris si varsat de
600,00 lei depus in numerar la Procredit Bank Suceava la data de 04.10.2005, compus din 20 parti
sociale a cate 30,00 lei fiecare, membra a Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din
Romania (C.E.C.C.A.R) – autorizatie seria A nr. 003169/17.01.2006.
SC MIHAELA SRL, este o persoana juridica romana care are ca obiect de activitate prestarea
de servicii de evidenta si consultanta financiar-contabila, audit financiar si expertize contabile. Scopul
societatii este de a asigura clientilor sai un climat propice desfasurarii in conditii normale a
activitatii, intr-o economie in continua schimbare in care legislatia lasa loc de interpretari.
Intreaga activitate a firmei se bazeaza pe personal calificat ( experti contabili, economisti,
analisti financiari, inspectori in resurse umane ) care verifica si analizeaza corectitudinea tuturor datelor
si situatiilor furnizate in lumina legislatiei in vigoare, presteaza servicii de consultanta, evidenta
contabila, personal-salarizare, contabilitate financiara si de gestiune atat pentru firmele romanesti cat si
pentru cele internationale.
Domeniul principal de activitate este conform clasificarii CAEN rev.1 741- Activitati
juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal; activitati de studii de piata
si de sondaj; consultanta pentru afaceri si management, care cuprinde:
- cod CAEN 7412- Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul
fiscal
- cod CAEN 7413- Activitati de studiere a pietei si de sondaj
- cod CAEN 7414- Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Activitatea principala desfasurata de societate este cod CAEN rev.1 7412 - Activitati de
contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal care incepand cu data de 01.01.2008
devinde conform cod CAEN rev.2 - 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in
domeniul fiscal.

2
Procedura P01: Iniţierea auditului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern
Nr. 219 /19.10.2017

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea
activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru
anul 2017, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în
perioada 15.10.2018 – 25.11.2018.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii
financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivul acesteia are în
vedere:
1. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar contabile.
Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului
privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor,
Andrișan Mihaela Lenuța
Zub Mărioara

3
Procedura P02: Iniţierea auditului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Andrișan Mihaela Lenuța


Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 10.10.2018

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
- X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
- X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

4
Auditor intern,
Andrișan Mihaela Lenuța

Procedura P02: Iniţierea auditului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Zub Mărioara


Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 19.10.2018

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
- X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
- X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

5
Auditor intern,
Zub Mărioara

Procedura P03: Iniţierea auditului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern
Nr. 224 / 19.10.2018

NOTIFICAREA
PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Către: SC. MIHAELA SRL.


De la: Compartimentul de Audit Public Intern

Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă

Stimate: domnule Ivanovici Gheorghe

În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2017, urmează ca în perioada 24.10.2018 –


25.11.2018 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă.
Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în
ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de
recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.
Perioada supusă evaluării este 01.01.2017 – 30.12.2017
Vă rugăm, de asemenea, să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării
misiunii de audit intern, urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere, având pe ordinea
de zi următoarele:
- prezentarea auditorilor;
- prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern;
- discutarea programului intervenţiei la faţa locului;
- stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate;
- alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.
Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei, vă
rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară:
 cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil;
6
 organigrama societății SC. MIHAELA SRL.
 regulamentul de organizare şi funcţionare;
 fişele posturilor;
 procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei;
 rapoarte de audit intern anterioare
 balanța de verificare încheiate la data de 31.12.2017 de la SC. MIHAELA SRL.
 lista obiectivelor generale ale instituției.

Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune, vă rugăm să contactaţi pe doamna


Andrișan Mihaela, auditor intern, coordonatorul misiunii.
Cu deosebită consideraţie,

Auditor,
Andrișan Mihaela Lenuța

Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.10.2018

COLECTAREA INFORMATIILOR

DA NU OBSERVATII
Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii X -
auditate
Obţinerea organigramei - X Există doar parțial
Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare X -
Obţinerea fișelor posturilor X
Obţinerea procedurilor scrise si formalizate - X Exista doar parţial
Obținerea Rapoartului de audit intern anterior X -
Obținerea Balanței de verificare la data de 31.12.2017 de X -
la societate
Lista obiectivelor generale ale instituției - X

7
8
Procedura P05: Analiza riscului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.10.2018

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Cadrul legislativ Observa
crt.
1. Organizarea și efectuarea 1. Cadrul normativ și procedural privind arhivarea - Legea contabilităţii nr. 82/ 1991
arhivării documentelor documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă republicată;
financiar- contabile 2. Desemnarea personalului responsabil cu arhivarea - Legea 135/2007 privind arhivarea
documentelor în formă electronică
documentelor -OMFP 1802/2014
3. Activitatea de arhivare

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor
şi cuprinde 3 obiecte auditabile, structurate pe 1 obiectiv, care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii
de audit intern

9
Procedura P05: Analiza riscului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) Observaţii
crt.
1. Organizarea și 1.Cadrul normativ și 1. Inexistenţa unor proceduri privind modul de arhivare a dosarelor
procedural privind arhivarea financiar-contabil
efectuarea arhivării
documentelor rezultate din 2. Neactualizarea procedurilor privind arhivarea documentelor
documentelor financiar- activitatea financiar-contabilă 3. Lipsa unor metode privind păstrarea documentelor în timpul anului
contabile 4. Procedurile/ monografiile privind arhivarea documentelor nu sunt
cunoscute de personalul desemnat de catre entitate
2. Desemnarea personalului 5. Nedesemnarea persoanelor responsabil cu atribuțiile aferente
responsabil cu arhivarea oraganizării și arhivării documentelor pe suport de hârtie sau pe
documentelor suport informatic
6. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare
7. Inexistența unor persoane responsabile cu păstrarea documentelor
în timpul anului
8. Arhivarea unor documente în contabilitate fără ștampilă și
semnătură
9. Arhivarea unor documente în mod eronat, aranjate necorespunzător
în dosare
10. Sustragerea unor documente din arhivă de către personal
11. Inexistența unei corespondențe între scriptic și faptic a
documentelor arhivate
3. Activitatea de arhivare 12. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în
vederea arhivării
10
Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) Observaţii
crt.
13. Dosarele nu au fost predate la termen
14. Nu se asigură unui spațiu corespunzător arhivării documentelor
15. Nu se asigură securitatea spațiului destinat arhivării documentelor

: NOTĂ:

Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea
riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. De regulă, se asociază unul sau mai multe
riscuri teoretice, determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. În
situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri, analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe
total operaţie/obiect auditabilă.
În acest studiu de caz au fost identificate 3 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 15 riscuri.

11
Procedura P05: Analiza riscului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

STABILIREA FACTORILOR, PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE


APRECIERE AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

Ponderea
Nivelul de apreciere al riscului (Ni)
Factori de risc factorilor de
(Fi) risc
N1 N2 N3
(Pi)
Aprecierea Există proceduri,
Există proceduri şi Nu există
controlului P1 – 50% sunt cunoscute,
se aplică proceduri
intern – F1 dar nu se aplică
Aprecierea
Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă - P2 – 30%
scăzut normal ridicat
F2

Aprecierea Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate


P3 – 20%
calitativă – F3 mică medie mare

Notă:
Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori
pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere
corespunzătoare, se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de
asemenea 100.
În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, se stabilesc ponderile şi nivelurile de
apreciere ale riscurilor.

12
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de Audit Intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ - CLC

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS
1. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile
-Tot personalul din compartimentul financiar-contabil are
X
calificare în domeniul economic?
- Există o metodologie privind transmiterea pentru arhivarea
X
documentelor întocmite?
- Posturile existente asigură realizarea activităților legate de X
arhivare?
- Eficientizarea activităților se realizează prin asigurarea
X
accesului la informații?
- Relațiile ierarhice asigură o bună colaborare între posturile de
X
conducere și cele de execuție?
- Care sunt registrele speciale conduse la nivelul Registrul Jurnal
compartimentului financiar-contabil? Registrul Inventar
X Registrul Cartea
Mare
- Există un program de pregătire profesională a personalului? X
- Pentru realizarea sarcinilor referitoare la monitorizarea
X
arhivării documentelor, există persone competente?
-Pentru activitatea de arhivare, aveți desemnați responsabili cu
X
evidența acestora?

Notă:
Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si
managementului de linie, in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării, cu scopul de a
evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne
din cadrul entităţii.

13
Procedura P05: Analiza riscului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative intern (F1) (F2) (F3)
crt. total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%
1. ORGANIZAREA 1.Cadrul normativ și 1. Inexistenţa unor proceduri privind modul de arhivare a
0,5 3 0,3 3 0,2 3 3
ȘI procedural privind arhivarea dosarelor financiar-contabil
documentelor rezultate din 2. Neactualizarea procedurilor privind arhivarea
EFECTUAREA activitatea financiar-contabilă documentelor
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
ARHIVĂRII 3. Procedurile/ monografiile privind arhivarea
DOCUMENTEL documentelor nu sunt cunoscute de personalul desemnat 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
OR FINANCIAR- de catre entitate
CONTABILE 4. Lipsa unor metode privind păstrarea documentelor în
0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
timpul anului
2. Desemnarea personalului 5. Nedesemnarea persoanelor responsabil cu atribuțiile
responsabil cu arhivarea aferente oraganizării și arhivării documentelor pe suport 0,5 2 0,3 3 0,2 3 2,5
documentelor de hârtie sau pe suport informatic
6. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de
0,5 1 0,3 1 0,2 1 1
arhivare
7. Inexistența unor persoane responsabile cu păstrarea
0,5 2 0,3 3 0,2 2 2,3
documentelor în timpul anului
8. Sustragerea unor documente din arhivă de către 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
personal

14
Criterii de analiza a riscurilor
Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative intern (F1) (F2) (F3)
crt. total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%
9. Arhivarea unor documente în mod eronat, aranjate
necorespunzător în dosare 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5

10. Arhivarea unor documente în contabilitate fără


ștampilă și semnătură 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5

11. Inexistența unei corespondențe între scriptic și faptic


a documentelor arhivate 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5

3. Activitatea de arhivare 12.Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-


0,5 3 0,3 3 0,2 3 3,0
contabile în vederea arhivării
13. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termen 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
14. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
documentelor
15.Neasigurarea securității spațiului destinat arhivării
0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
documentelor
NOTĂ:
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din procedura Analiza riscurilor în care auditorul
evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi documentelor, în posesia cărora a intrat până în acest moment, a Chestionarului de Luare la
Cunoştinţă - CLC, pe care l-a obţinut de la managementul general şi managementul de linie al structurii auditate, dar şi a expertizei
personale în domeniu şi a informaţiilor din mass-media sau de pe internet. De asemenea, auditorii interni, în funcţie de resursele alocate
misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.), stabilesc punctajul total al riscurilor operaţiei/activităţii respective, în baza formulei de
calcul:

n unde:
Pt   N i  Pi Pt = punctajul total;
i 1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc
Pentru continuarea analizei, grupează riscurile în următoarele trei categorii:
 Riscuri mici 1,0 - 1,7
 Riscuri medii 1,8 - 2,2
 Riscuri mari 2,3 - 3,0
15
Elaborarea acestui document prezintă un grad relativ mare de subiectivitate şi din acest motiv auditorii interni aduc îmbunătăţiri
acestei lucrări, pe toată durata misiunii de audit, în special în Etapa intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile pe care le
colectează cu ocazia testărilor efectuate.
Din experienţa practică, recomandăm ca ponderea riscurilor medii să fie sub 10%, deoarece aceasta denotă o nehotărâre din partea
auditorilor interni, referitoare la categoria de riscuri în care să le includă, luând în considerare că în auditare vor intra, de regulă, riscurile
mari şi medii, considerate riscuri semnificative.

16
Procedura P05: Analiza riscului
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de Audit Intern

CLASAREA OBIECTELOR AUDITABILE (OPERAŢIILOR) ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

Nr. Punctajul
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total

1. ORGANIZAREA ȘI 1. Inexistenţa unor proceduri privind modul de arhivare a


3 Mare
dosarelor financiar-contabil
EFECTUAREA 1. Cadrul normativ și 2. . Neactualizarea procedurilor privind arhivarea
1,7 Mic Nu
procedural privind documentelor
ARHIVĂRII arhivarea documentelor 3. Lipsa unor metode privind păstrarea documentelor în
2,0 Mediu
rezultate din activitatea timpul anului
DOCUMENTELOR
financiar-contabilă 4. Procedurile/ monografiile privind arhivarea
FINANCIAR- documentelor nu sunt cunoscute de personalul desemnat 1,5 Mic Nu
de catre entitate
CONTABILE 2. Desemnarea 5. Nedesemnarea persoanelor responsabil cu atribuțiile
personalului responsabil aferente oraganizării și arhivării documentelor pe suport 2,5 Mare
cu arhivarea de hârtie sau pe suport informatic
documentelor 6. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de
1 Mic Nu
arhivare
7. Inexistența unor persoane responsabile cu păstrarea
2,3 Mare
documentelor în timpul anului
8. Sustragerea unor documente din arhivă de către
2,5 Mare
personal
9. Arhivarea unor documente în mod eronat, aranjate 1,5 Mic Nu
necorespunzător în dosare

17
Nr. Punctajul
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Clasare OBS.
crt. total

10. Arhivarea unor documente în contabilitate fără


2,5 Mare
ștampilă și semnătură (fictive)

11. Inexistența unei corespondențe între scriptic și faptic


2,5 Mare
a documentelor arhivate
12.Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-
3,0 Mare
contabile în vederea arhivării
13. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termen 2,2 Mediu
3. Activitatea de arhivare 14. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării
1,8 Mediu
documentelor
15.Neasigurarea securității spațiului destinat arhivării
2,5 Mare
documentelor

Notă:
În documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se realizează împărţirea celor 15 riscuri, grupate pe cele 3
obiecte auditabile şi 1 obiective, în 3 categorii de riscuri, mici, medii şi mari, stabilite în fazele anterioare ale procedurii Analiza riscurilor.
În continuare, riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative, în număr de 11,
vor intra în faza de ierarhizare a riscurilor şi vor fi preluate în Tabelul puncte tari şi puncte slabe.

18
Procedura P05: Analiza riscului

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern
TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018
Consecinţa Grad de
funcţionării- încredere
Nr. Puncte nefuncţionări al auditorului OBS
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative
crt. T/S i controlului intern în
intern controlul
intern
1. ORGANIZAREA ȘI 1.Cadrul normativ și 10. Inexistenţa unor proceduri privind modul de
procedural privind arhivare a dosarelor financiar-contabil S Scăzut
EFECTUAREA arhivarea documentelor 11. Lipsa unor metode privind păstrarea documentelor
rezultate din activitatea în timpul anului S Scăzut
ARHIVĂRII financiar-contabilă
2.Desemnarea 12. Nedesemnarea persoanelor responsabil cu
DOCUMENTELOR atribuțiile aferente oraganizării și arhivării
personalului responsabil S Scăzut
FINANCIAR- cu arhivarea documentelor pe suport de hârtie sau pe suport
documentelor informatic
CONTABILE 13. Inexistența unor persoane responsabile cu
păstrarea documentelor în timpul anului
S Scăzut
14. Sustragerea unor documente din arhivă de către Există și
personal funcționează
T sistem de control
a arhivei
15. Arhivarea unor documente în contabilitate fără
ștampilă și semnătură (fictive)
S Mediu
16. Inexistența unei corespondențe între scriptic și Există și
faptic a documentelor arhivate funcționează
T sistem de control
al documentelor
3. Activitatea de 17. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor S Mediu
arhivare financiar-contabile în vederea arhivării

19
Consecinţa Grad de
funcţionării- încredere
Nr. Puncte nefuncţionări al auditorului OBS
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative
crt. T/S i controlului intern în
intern controlul
intern
18. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termen Există și
funcționează
T sistem de control
intern
19. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării
documentelor S Scăzut
20. Neasigurarea securității spațiului destinat arhivării Există și
documentelor funcționează
T sitemul de
Mediu
control intern

Notă: În faza de ierarhizare a operaţiilor în funcţie de riscuri, în care au intrat numai riscurile semnificative, a fost elaborat documentul
Tabelul puncte tari şi puncte slabe, prin care au fost identificate 4 obiecte auditabile, evaluate ca fiind puncte tari, care vor fi eliminate
din auditare, iar celelalte obiecte auditabile considerate ca fiind puncte slabe vor rămâne în continuare în auditare.
Evaluarea operaţiilor identificate ca fiind puncte tari s-a realizat prin aprecierea funcţionalităţii sistemului de control intern al
activităţilor auditate, care astfel limitează efectul riscurilor asociate acestora.În urma operaţiei de ierarhizare, au fost preluate spre auditare
în continuare obiectivele şi obiectele auditabile considerate ca fiind puncte slabe, în documentul Tematica în detaliu a misiunii de audit
intern, care vor fi renumerotate şi ulterior va fi stabilită corespondenţa acestora cu paragrafele din Raportul de audit intern

20
Procedura P05: Analiza riscului
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de Audit Intern

TEMATICA ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

Nr. Obiective
Poziţia
crt. Obiecte auditabile selectate
în RAI
1. ORGANIZAREA ȘI 1.Cadrul normativ și 1.Analiza procedurilor de lucru II. 1.1.1.
procedural privind arhivarea
EFECTUAREA documentelor rezultate din activitatea 2.Analiza procedurilor specifice arhivării documentelor II.1.1.2.
financiar-contabilă
ARHIVĂRII 3.Analiza procedurilor și monografiilor și a gradului de cunoaștere a
acestora de către angajați II.1.2.1.
DOCUMENTELOR 2.Desemnarea personalului responsabil
cu arhivarea documentelor 4. Analiza organizării evidenţei tehnic-operative a documentelor II 1.2.2
FINANCIAR- 5.Analiza responsabilităţilor privind activitatea auditată II.1.2.3.
CONTABILE 6.Analiza documentelor justificative II.1.3.1.

3. Activitatea de arhivare
7.Asigurarea spațiului necesar arhivării II.1.3.2

Notă: Analiza riscurilor a pornit de la documentele Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, care a cuprins 1 obiectiv structurat
pe 3 obiecte auditabile şi Identificarea riscurilor, prin care s-au ataşat 15 riscuri la aceste obiecte auditabile şi s-a finalizat cu
Tematica în detaliu a misiunii de audit intern în urma căreia au fost selectate în vederea auditării unui obiectiv, 3 de obiecte
auditabile şi 11 riscuri asociate acestora. În continuare, cele 78 riscuri au fost înlocuite cu obiectele auditabile selectate (operaţii /
21
activităţi / funcţii programe / domenii) corespunzătoare riscurilor semnificative, în vederea efectuării testărilor, pe baza Programului
intervenţiei la faţa locului, şi care se vor materializa în FIAP-uri şi FCRI-uri, acolo unde este cazul, şi în final vor fi transferate şi
comentate în Raportul de audit intern, în ordinea din Tematica în detaliu a misiunii de audit intern.

22
Procedura P06: Elaborarea programului de audit intern

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

PROGRAMUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

LOCUL
DURATA PERSOANELE
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE DESFĂŞURĂ
(H) IMPLICATE
RII
Tema generală: Activitatea financiar-contabilă 379
1. Pregătirea misiunii de audit 88
1. Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu 2 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
2. Tiparirea şi procesarea Declaraţiei de independenţa 2 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
3. Pregătirea şi transmiterea Notificării privind 4 Andrișan Mihaela DAPI
declanşarea misiunii de audit intern către părţile interesate Lenuța
4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 8 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța AUDITAT
5. Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 8 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
6. Elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe 8 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
7. Întocmirea Programului de audit intern 8 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
8.Intocmirea Notei şi a Programului intervenţiei la faţa 8 Andrișan Mihaela DAPI
locului Lenuța

23
LOCUL
DURATA PERSOANELE
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE DESFĂŞURĂ
(H) IMPLICATE
RII
9. Obţinerea aprobării Notei şi a anexelor acesteia: 10 Andrișan Mihaela DAPI
Colectarea şi prelucrarea datelor, „Tabelul - Puncte tari şi Lenuța
puncte slabe“ şi Programul intervenţiei la faţa locului.
10. Planificarea şi organizarea Şedinţei de deschidere cu 2 Andrișan Mihaela DAPI
primarul comunei Marginea Lenuța AUDITAT
11. Redactarea Minutei şedinţei de deschidere. Obţinerea 2 Andrișan Mihaela AUDITAT
numelui persoanelor de contact şi stabilirea unui loc Lenuța
pentru desfăşurarea activităţii de audit.
2. Intervenţia la faţa locului 95 Andrișan Mihaela
Lenuța
Obiectivul I 1.1 Efectuarea testărilor 40 Andrișan Mihaela
Organizarea și efectuarea 1.2 Discutarea constatărilor cu directorul primăriei 4 Lenuța
arhivării documentelor 1.3 Elaborare FIAP - urilor 30 AUDITAT
financiar-contabile 1.4 Colectarea dovezilor 6 DAPI
8.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere 10
al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei
centralizatoare a documentelor de lucru
8.6 Concluzii 5
3. Raportul de audit intern 160 Andrișan Mihaela
Lenuța
15. Redactarea proiectului de Raport de audit intern 48 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
16. Revizuirea Raportului de audit intern 48 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
17. Obţinerea proiectului de Raport de audit intern aprobat 8 Andrișan Mihaela DAPI
de conducere Lenuța
18. Transmiterea proiectului de Raport de audit intern la 8 Andrișan Mihaela DAPI
auditat şi solicitarea de răspuns în 15 zile Lenuța
19. Planificarea şi organizarea Reuniunii de conciliere, 8 Andrișan Mihaela AUDITAT
dacă este cazul Lenuța
20. Includerea în Raportul de audit intern a aspectelor 8 Andrișan Mihaela DAPI
reţinute din punct de vedere al auditatului Lenuța
24
LOCUL
DURATA PERSOANELE
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE DESFĂŞURĂ
(H) IMPLICATE
RII
21. Finalizarea Raportului de audit intern 16 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
22. Obţinerea Raportului de audit intern aprobat de 8 Andrișan Mihaela DAPI
conducerea instituţiei Lenuța
23. Transmiterea recomandărilor aprobate către auditat 8 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța
4. Urmărirea recomandărilor 24. Intocmirea Fisei de urmarire a recomandarilor 16 Andrișan Mihaela DAPI
Lenuța

Nota: Programul de audit intern este documentul prin care repartizam resursele de audit respectiv, împărţim intre membri echipei
de auditori activităţile pe care le vor desfăşura pentru realizarea misiunii si repartizam timpul pentru parcurgerea etapelor si procedurilor
specifice in vederea încadrării in perioadele afectate prin Planul de audit intern.

25
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de AuditIntern

PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCUL

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

Obiectivul I. ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE


Nr. Durata
OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul Nr. Test Nr. lista verificare Auditori
crt. (h)
1. Cadrul normativ și Analiza procedurilor
procedural privind arhivarea specific activității de PC 20 Test 1. LV 1 Andrișan Mihaela Lenuța
documentelor arhivare Interviu nr. 1
2. Desemnarea personalului Analiza personalului
Interviu nr. 2.
responsabil cu arhivarea responsabil cu arhivarea și PC 15 LV 1 Andrișan Mihaela Lenuța
documentelor a documentelor
3. Activitatea de arhivare Analiza spațiului necesar
PC 10 Test 2. LV 1 Andrișan Mihaela Lenuța
arhivării

Auditor intern
Andrișan Mihaela Lenuța

26
Procedura P07: Şedinţa de deschidere

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data: 05.11.2018

A. Lista participanţilor:

Nr.
Direcţia/ E-
Numele Funcţia Telefo Semnătura
Serviciul mail
n
Andrișan Mihaela
auditor ISJ
Lenuța
Zub Marioara auditor ISJ
Ignătescu Dana Contabil şef SC. MIHAELA SRL
Musat Ioana secretară SC. MIHAELA SRL
Popescu Ioan Director SC. MIHAELA SRL
Munteanu Vasile Administrator SC. MIHAELA SRL

B. Stenograma şedinţei
În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la:
- Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern;
- Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern, semnificaţia acestora. În
acelaşi timp, a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective, unde s-au făcut remarci
că acestea în general reprezintă zone cu risc, dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la
complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului
salariului pentru atragerea unor specialişti;
- Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului, respectiv modul de abordare pe teren a
obiectivelor auditabile care vor fi testate, după analiza de risc efectuată.
- Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării
informaţiilor, efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. De asemenea, a fost
stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;
- Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării
misiunii de audit (spaţiu de lucru, calculatoare, posibilitate de editare etc.)
- Convenirea asupra unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe
intermediare în cursul derulării misiunii de audit, informarea sistematică asupra constatărilor
efectuate ş.a.
- Stabilirea Şedinţei de închidere, inclusiv a participanţilor la aceasta;
- Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când, cum şi cui va fi
distribuit).
- Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate, ca urmare a
eventualelor disfuncţionalităţi constatate, inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi
Calendarul implementării acestora, cu termene şi persoane responsabile.

Auditori interni, Auditaţi,


27
Procedura P08: Colectarea dovezilor

LISTA DE VERIFICARE NR. 1

Obiectivul I. ORGANIZAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR

Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
1.1. ORGANIZAREA ARHIVĂRII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII
Analiza normelor și procedurilor privind arhivarea
documentelor
a) Verificarea existenței procedurii de arhivare elaborate conform Interviu nr. 1
X
normelor în vigoare
b) Examinarea organizării activității de arhivare a documentelor
financiar-contabile în funcție de termenele stabilite prin acte X
normative
c) Asigurarea unui spațiu corespunzător nevoilor de arhivare
X
adocumentelor financiar-contabile
d) Urmărirea respectării termenilor de arhivare X Interviu nr. 2
e) Examinarea existenței la dosarele arhivate a documentelor trecute Observare
in registrul de evidență directă
Test nr.1
Foaie de lucru
X
nr.1
Lista de
control nr.1
FIAP nr. 1
f) Examinarea modului de păstrare a documentelor financiar Test nr.2
contabile din arhiva societății Foaie de lucru
nr.2
X
Lista de
control nr.2
FIAP nr. 2

Data: Auditor intern,


15.11.2018 Andrisan Mihaela Lenuța

Procedura P08: Colectarea dovezilor


28
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de Audit Intern

INTERVIU NR. 1.
Privind arhivarea documentelor din cadrul SC. MIHAELA SRL.
adresat
doamnei Ignătescu Dana, contabil şef

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017

Nr.
Întrebare DA NU Obs.
crt.
1. Aveți atribuții de organizare și gestionare a arhivei X Cadrul
unității administrative? normative
2. În fișa postului sunt precizate aceste atribuții? X
3. Arhivarea documentelor se reazlizează conform X
normelor în vigoare
4. Pentru documentele predate în anii anteriori, s-a X
respectat procedura de arhivare?
5. Există o locație care să îndeplinească condițiile de X
spațiu de arhivă?
6. Spațiul destinat arhivei este amenajat și are în dotare și X
instalații privind prevenirea și stingerea incendiilor și
sistem de pază?
7. Mai aveţi ceva de adăugat? X
Data:
15.11.2018
Auditor intern, Intervievat,
Andrișan Mihaela Lenuța Ignătescu Dana
Notă:
Problema privind elaborarea procedurilor de lucru, scrise şi formalizate, este o problemă
generală, cunoscută la nivelul entităţii publice, motiv pentru care nu se va elabora FIAP, deoarece va
fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit
intern.

Procedura P08: Colectarea dovezilor


SC. MIHAELA SRL.
29
Compartimentul de Audit Intern

TESTUL NR. 1.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
OBIECTUL TESTULUI: Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile
OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza normelor și procedurilor specifice arhivării documentelor
DESCRIEREA TESTULUI:
 Populaţia totală este reprezentată de documentele arhivate pentru perioada auditată;
 Eşantionul pentru verificarea modului de arhivare a documentelor , s-a stabilit ca fiind
50% din populaţia totală, respectiv documentele pe 6 luni, conform Foii de lucru nr. 1.
 Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 1.
Analiza normelor și procedurilor specifice arhivării documentelor:
1. Examinarea organizării activității de arhivare a documentelor financiar-contabile, în funcție de
termenele stabilite prin acte normative;
2. Examinarea existenței la dosarele arhivate a documentelor trecute în Registrul de evidență a
documentelor;
3. Existența unui spațiu corespunzător nevoilor de arhivare a documentelor.
Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 1. Privind Cadrul normativ și procedural
privind arhivarea documentelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală
elementele testate.

CONSTATĂRI:
Din analiza Listei de control nr. 1. s-au constatat următoarele:
- neconcordanța dintre documentele care există la nivelul entității și cele care sunt înregistrate în
Registrul de evidență a documentelor;
- echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului arhivare a documentelor;
- procedurile privind arhivarea documentelor nu au fost actualizate.
CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1.

Data: Auditor intern,


15.11.2018 Andrișan Mihaela Lenuța

SC. MIHAELA SRL.


30
Compartimentul de Audit Intern

FOAIE DE LUCRU NR. 1.

Obiectivul I: Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile

Eșantionul aferent procedurii operaționale privind analiza normelor și procedurile specifice


arhivării documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă a fost constituit astfel:
 Populaţia totală este reprezentată de documentele arhivate pentru perioada auditată;
 Eşantionul pentru verificarea modului de arhivare a documentelor , s-a stabilit ca fiind
50% din populaţia totală, respectiv documentele pe 6 luni
 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.
 Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 1.

Data: Auditor intern, În prezenţa,


15.11.2018 Andrisan Mihaela Lenuta Ignătescu Dana

31
LISTA DE CONTROL NR. 1.
Privind examinarea și existența documentelor în cadrul organizației

Examinarea organizării
Examinarea existenței
Elemente activității de arhivare a
la dosarele arhivate a
testate documentelor financiar- Existența unui spațiu
documentelor trecute în
contabile, în funcție de corespunzător nevoilor de
Registrul de evidență a
termenele stabilite prin arhivare a documentelor
documentelor;
Elemente acte normative;
Eşantionate
1. Arhivarea X X X
documentelor
la data de
31.03.2017
2.Arhivarea X FIAP X
documentelor
la data de
30.06.2017
3.Arhivarea X X X
documentelor
la data de
30.09.2017
4.Arhivarea X X X
documentelor
la data de
31.12.2017

Data: Auditor intern, În prezenţa,


15.11.2018 Andrișan Mihaela Lenuța Ignătescu Dana

32
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de Audit Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017 – 31.12.2017

PROBLEMA:
Inexistența la dosarele arhivate a documentelor trecute în Registrul de evidență a documentelor.

CONSTATARE:
-lipsa la nivelul entităţii a unor documente care sunt înregistrate în Registrul de evidență a
documentelor;
-echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului arhivare a documentelor
- procedurile privind arhivarea documentelor nu au fost actualizate

CAUZE:
- procedurile privind arhivarea documentelor nu au fost respectate.
- inexistenţa unui personal cu pregătire profesională corespunzătoare.
- participarea la procesul de arhivare a unui personal care nu are pregătirea profesională
necesară.

CONSECINŢE:
- există posibilitatea unor sustrageri de documente necompletate sau care nu au fost anulate.

RECOMANDĂRI:
- stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi arhivarea documentelor;
- amenajarea unui spațiu securizat destinat arhivării ducumentelor;
- angajarea unei persoane care să se ocupe strict cu arhivarea.

Data: Auditor intern,


15.11.2018 Andrișan Mihaela Lenuța

SC. MIHAELA SRL.


33
Compartimentul de Audit Intern

INTERVIU NR. 2.
Privind urmărirea respectării termenilor de arhivare documentelor din cadrul SC. MIHAELA SRL.
adresat
doamnei Ignătescu Dana, contabil şef

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
Nr. Întrebare DA NU Observații
Crt.
1. Există o persoană responsabilă X _ _
cu arhivarea documentelor
financiar-contabile?
2. În fişa postului sunt stabilite X - -
atribuţiile persoanei
responsabile cu arhivarea
documentelor?

3. Persoana responsabilă cu X - este o persoană cu


această activitate are pregătirea pregătire
profesională corespunzătoare profesională
cu cerinţele impuse postului adecvată şi
experienţă în
domeniu
4. Pentru documentele anului X - -
2017 s-a efectuat
numerotarea, șnuruirea
dosarelor contabile?

5. În momentul în care s-au - X Este în lucru


predate documentele la arhivă,
s-a semnat procesul verbal de
predare-primire a acestora?
6. Aveţi propuneri de X - periodic sunt
îmbunătăţire a sistemului analizate
de raportare? modalităţile de
raportare
7. Mai aveţi ceva de adăugat - X
Data:
15.11.2018
Auditor intern, Intervievat,
Andrișan Mihaela Lenuța Ignătescu Dana

34
TESTUL NR. 2.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017.-30.12.2017
OBIECTUL TESTULUI: Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile
OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza modului de păstrare a documentelor rezultate din activitatea
financiar-contabilă
DESCRIEREA TESTULUI:
 Populaţia totală este reprezentată de modul de arhivare a documentelor, completată
pentru perioada auditată;
 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral;
 Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 2.
 Testarea a urmărit analiza respectării normelor procedurale privitoare la activitatea de
arhivare, pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.2 și anume:
 Examinarea modului de păstrare a documentelor financiar-contabil din arhiva entității;
 Urmărirea numerotări și semnării procesului de predare-primire a dosarelor arhivate și a
existenței registrului de evidență a documetrelor;
 Urmărirea respectării termenelor de arhivare pe tipuri de documente;
 Asigurarea unui spațiu corespunzător nevoilor de arhivare a documentelor financiar-
contabile.
Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.2. Privind Cadrul modul de păstrare a
documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă în care pe verticală sunt elementele
eşantionului iar pe orizontală elementele testate.

CONSTATĂRI:
Din analiza Listei de control nr. 2. s-au constatat următoarele:
-depozitele de arhivare a documentelor nu sunt dotate și amenajate corespunzător împotriva
furturilor și incendiilor.
- lipsa la nivelul entităţii a spaţiului necesar care să permită arhivarea documentelor financiar-
contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 2.

Data: Auditor intern,


15.11.2018 Andrișan Mihaela Lenuța

35
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de Audit Intern

FOAIE DE LUCRU NR. 2.

Obiectivul I: Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile

Eşantionul pentru analiza modului de păstrare a documentelor rezultate din activitatea


financiar-contabilă a documentelor a fost constituit astfel:
 Populaţia totală este reprezentată de modul de arhivare a documentelor, completată
pentru perioada auditată;
 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral;
 Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 2.

Data: Auditor intern, În prezenţa,


15.11.2018 Andrișan Mihaela Ignatescu Dana

36
LISTA DE CONTROL NR. 2.
privind
modul de păstrare a documentelor și urmărirea respectării termenului de păstrare

Examinarea
Urmărirea numerotări și Urmărirea
Elemente modului de Asigurarea unui
semnării procesului de respectării
testate păstrare a spațiu corespunzător
predare-primire a dosarelor termenelor de
documentelor nevoilor de arhivare
arhivate și a existenței arhivare pe
financiar- a documentelor
registrului de evidență a tipuri de
Elemente contabile din financiar-contabile
documetrelor documente
Eşantionate arhiva entității
1.Arhivarea X X X X
documentelor
la data de
31.03.2017
2.Arhivarea X X X X
documentelor
la data de
30.06.2017
3.Arhivarea X X X FIAP
documentelor
la data de
30.09.2017
4.Arhivarea X X X X
documentelor
la data de
31.12.2017

Data: Auditor intern, În prezenţa,


05.10.2018 Andrișan Mihaela LEnuța Ignătescu Dana

37
SC. MIHAELA SRL.
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 2.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017 – 30.12.2017

PROBLEMA:
Neasigurarea unui spaţiu adecvat activităţii de arhivare a documentelor financiar contabile.

CONSTATARE:
- depozitele de arhivare a documentelor nu sunt dotate și amenajate corespunzător împotriva
furturilor și incendiilor.
- lipsa la nivelul entităţii a spaţiului necesar care să permită arhivarea documentelor
financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAUZE:
- Inexistența unui spațiu destinat arhivării.
- Inexistenţa unui personal cu pregătire profesională corespunzătoare.

CONSECINŢE:
- În situaţia necesităţii de a consulta documentele financiar-contabile acestea nu pot fi
accesate.
- Din cauză că nu există un spațiu care să perimită arhivarea documentelor,nu se poate
urmări, în orice moment starea lor și date din ele.

RECOMANDĂRI:
- Amenajarea unui spațiu destinat arhivării ducumentelor;
- Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor
financiar-contabile;
- Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalului;
- Verificarea întregii arhive a entităţii, în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau
distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora;
- Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale
consultări.

Data: Auditor intern,


15.11.2018 Andrișan Mihaela Lenuța

38
Procedura P10: Revizuirea documentelor de lucru

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2017-30.12.2017
Întocmit: Andrisan Mihaela Lenuta Data 20.11.2018

Ob. Există
Constatarea Document justificativ
nr. Da Nu
1.  Inexistența la dosarele arhivate a documentelor - Registru de evidență a X
trecute în Registrul de evidență a documentelor. documentelor

2.  Neasigurarea unui spaţiu adecvat activităţii de - X


arhivare a documentelor financiar contabile.
3.  Neasigurarea la nivelul entității a spațiului necesar - State salarii X
care să permită arhivarea documentelor financiar-
contabile

Auditor intern,
Andrișan Mihaela Lenuța

39
Procedura P11: Şedinţa de închidere

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE

A. Menţiuni generale:
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă
Perioada auditată: 01.01.2017-30.12.2017
Întocmit: Andrișan Mihaela Lenuța Data 20.11.2018

Lista participanţilor:

Direcţia/ Nr. E-
Numele Funcţia Semnătura
Serviciul telefon mail
Andrișan Mihaela
auditor ISJ
Lenuța
Zub Marioara auditor ISJ
Ignătescu Dana Contabil şef SC. MIHAELA SRL.
Musat Ioana secretară SC. MIHAELA SRL.
Popescu Ioan Director SC. MIHAELA SRL
Munteanu Vasile Administrator SC. MIHAELA SRL

B. Concluzii:

 În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect
auditat. De asemenea, au fost discutate constatările, au fost analizate cauzele care au contribuit la
realizarea disfuncţionalităţilor, eventualelor consecinţe, şi au fost comentate recomandările care
urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora.
 În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi
recomandările formulate de echipa de auditori.
 În consecinţă, proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final,
care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.
 Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări
şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiar-
contabilă auditată.
 Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul
implementării recomandărilor, cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu
implementarea acestora, pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.

Notă:
Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de
auditori interni, Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza.

40
Procedura P12: Elaborarea proiectului de Raport de audit

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Public Intern

PLANUL DE ACŢIUNE
ŞI
CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR

OBIECTE
RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONSABILI
AUDITABILE
Obiectivul nr. 1. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile
1.Cadrul normativ
și procedural 1. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 31.12.2018
privind arhivarea proceduri privind arhivarea documentelor financiar- actualizarea procedurilor
documentelor contabile Responsabil
rezultate din procedură
activitatea
financiar-contabilă
2.Desemnarea 2.Documentele financiar-contabile deteriorate vor -Efectuarea unui control asupra tuturor 31.12.2018
personalului trebui refăcute pentru eventuale consultări. documentelor Contabil şef
responsabil cu
arhivarea 3. Realizarea în cadrul entităţii a unui program de -Elaborarea unui program de pregatire a 31.12.2018
personalului Director
documentelor pregătire profesională a personalului
4.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi - Delegarea unei persoane care să se ocupe cu 31.12.2018 Responsabil
arhivarea documentelor arhivarea procedură
3.Activitatea de 5.Amenajarea unui spațiu securizat destinat arhivării -Amenajarea spațiului pentru depozitarea 31.12.2018
Director
arhivare documentelor arhivelor

41
Procedura P15: Raport de audit

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost constituită din: Andrișan Mihaela Lenuța – auditor , Zub
Marioara - auditor

Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 219 din 19.10.2018.

Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat:


- Planul de audit intern pe anul 2017, aprobat de conducerea ISJ Suceava;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de
aplicare a Legii nr. 672/2002.

Durata misiunii de audit: 20.09. 2018-30.11.2018

Perioada auditată: 01.01.2017 – 31.12.2017

Scopul acţiunii de auditare constă în:


- asigurarea completitudinii şi corectitudinii arhivării documentelor de contabilitate;
- asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii;
- asigurarea respectării regulilor de evaluare a arhivării documentelor
- asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.

Obiectivul acţiunii de auditare a urmărit:


1. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar- contabile

Tipul de auditare - audit de conformitate/regularitate.

Tehnicile de audit intern utilizate:


 verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii, realităţii şi acurateţei
înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi
regulamentele în vigoare, precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele
tehnici de verificare:
- comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii, după obţinerea
lor din două sau mai multe surse diferite;
- examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor;
- recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice;
- punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii
diferite de înregistrări;
- confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse
independente cu scopul validării acestora;

42
- garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de
la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative;
- urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative
spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în
totalitate a tranzacţiilor.

Alte tehnici de audit:


 observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi
emitere a documentelor;
 interviul, note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea
persoanelor auditate, implicate şi interesate şi informaţiile primite, care trebuie să fie
susţinute de documente. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re
relaţii scrise.
 analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente, care pot fi izolate,
identificate, cuantificate şi măsurate distinct.

Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:


 Chestionarul de luare la cunoştinţă - CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare
la contextul socio-economic, organizare internă, funcţionarea entităţii/structurii auditate;
 Chestionarul de control intern - CCI: orientează auditorii interni în activitatea de
identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora;
 Listă de verificare - LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care
trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operaţii ce
trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în
proceduri, existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea
testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi.

Documentele examinate în cadrul societății SC. MIHAELA SRL. privind activitatea


financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate, respectiv:
- registrele de contabilitate;
- documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate;
- declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate,
- balanţele de verificare întocmite periodic;
- angajamentele bugetare legale;
- situaţiile financiare anuale;

Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii, în principal sunt:


- analiza riscurilor;
- tabelele punctelor tari şi slabe;
- tematica în detaliu a misiunii de audit;
- programul de audit intern;
- programul intervenţiei la faţa locului;
- liste de verificare structurate pe obiective;
- foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor;
- chestionare de control intern;
- teste;
- liste de control;
- fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;
- formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor - FCRI-uri;
- raportul preliminar de audit intern;
- minutele şedinţelor de deschidere, de închidere şi de conciliere;

43
- raportul final de audit intern;
- planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor;
- fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.

Societatea a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 24 salariaţi, din care 5 au


reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu,
relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele:
- organizarea registrelor de contabilitate;
- conducerea contabilităţii;
- conducerea activităţii financiare;
- elaborarea bilanţului contabil;
- organizarea sistemului de raportare;
- organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv;
- fiabilitatea sistemului informatic;
- organizarea arhivării documentelor.

II. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI

În acest capitol, prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni, cauzele,
consecinţele şi recomandările formulate, obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în
FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului, în vederea corectării
disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare, urmare
a acestor constatări. De asemenea, vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente
şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate,
cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.

II.1. ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-


CONTABILE
II. 1.1. Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea
financiar-contabilă

II.1.1.1 Analiza procedurilor de lucru


Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind
organizarea arhivării documentelor (Interviul nr.1), din care a rezultat că pentru conducerea
arhivării există proceduri de lucru, dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.
II. 1.1.2. Analiza procedurilor specifice arhivării documentelor, pentru care s-a elaborat
FIAP-ul nr.1.
Constatare:
- La entitatea auditată, analiza procedurilor specifice activității de arhivare se realizează prin
intermediul procedurilor scrise privind păstrarea acestora..
-Lipsa la nivelul entităţii a unor documente care sunt înregistrate în Registrul de evidență a
documentelor;

CAUZE:
- procedurile privind arhivarea documentelor nu au fost respectate.
- inexistenţa unui personal cu pregătire profesională corespunzătoare.
- participarea la procesul de arhivare a unui personal care nu are pregătirea profesională
44
necesară.

CONSECINŢE:
- există posibilitatea unor sustrageri de documente necompletate sau care nu au fost anulate.

RECOMANDĂRI:
- stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi arhivarea documentelor;
- amenajarea unui spațiu securizat destinat arhivării ducumentelor;
- angajarea unei persoane care să se ocupe strict cu arhivarea.

II. 1.2. Desemnarea personalului responsabil cu arhivarea documentelor

II. 1.2.1 Analiza procedurilor și monografiilor și a gradului de cunoaștere a acestora de către


angajați
Echipa de auditori interni a examinat analizat gradul de cunoaștere a procedurilor de către
angajați (FIAP nr.2), din care a rezultat că pentru arhivarea documentelor există proceduri și
monografii, dar acestea nu cunoscute de către personal.

II. 1.2.2. Analiza organizării evidenţei tehnic-operative a documentelor


Echipa de auditori interni au analizat evidența documentelor.

II 1.2.3. Analiza responsabilităţilor privind activitatea auditată

II. 1.3. Activitatea de arhivare

II. 1.3.1 Analiza documentelor justificative


Echipa de auditori interni a analizat existenţa documentelor contabil.
II.1.3.2 Asigurarea spațiului necesar arhivării

Din observarea directă realizată de către auditorii interni s-a constatat că instituția nu are un
spațiu suficient pentru a păstra documentele, pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. 2.

CONSTATARE:
- depozitele de arhivare a documentelor nu sunt dotate și amenajate corespunzător împotriva
furturilor și incendiilor.
- lipsa la nivelul entităţii a spaţiului necesar care să permită arhivarea documentelor
financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAUZE:
- Inexistența unui spațiu destinat arhivării.
- Inexistenţa unui personal cu pregătire profesională corespunzătoare.

CONSECINŢE:
- În situaţia necesităţii de a consulta documentele financiar-contabile acestea nu pot fi
accesate.
- Din cauză că nu există un spațiu care să perimită arhivarea documentelor,nu se poate
urmări, în orice moment starea lor și date din ele.

45
RECOMANDĂRI:
- Amenajarea unui spațiu destinat arhivării ducumentelor;
- Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor
financiar-contabile;
- Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul
Compartimentului arhiva generală;
- Verificarea întregii arhive a entităţii, în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau
distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora;
- Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale
consultări.

II 1.3.3. Asigurarea securității spațiului necesar depozitării documentelor


Echipa de auditori a remarcat că acest spațiu în care sunt depozitate documentele nu este
securizat, ceea ce înseamnă că pot fi extrase foarte ușor documentele.

III. CONCLUZII

Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a
misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului, a constatărilor efectuate în etapa
de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. Toate constatările
efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste, foi de lucru, interviuri, liste de control, note
de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au
condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern.
Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul
implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării
acestora.
Echipa de auditori interni, pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea
financiar-contabilă, conform grilei prezentate în continuare.
Nr. APRECIERE
OBIECTIVUL
crt. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC
1. Organizarea și efectuarea
arhivării documentelor X
financiar-contabile

Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc, cu privire la recomandările auditorilor
interni, în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern, apreciate de către
participanţi, ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică.
De asemenea, considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea
financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a
funcţiei de audit intern în entităţile publice.
Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de
implementare a recomandărilor, cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să
raporteze echipei de auditori interni, periodic, stadiul implementării acestora.

Data: 25.11.2018 Auditor Andrisan Mihaela Lenuta

Notă:
Precizăm că în practica, Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa
de auditori interni, iar pe ultima pagină, atât de auditorii interni, cât şi de supervizorul misiunii

46
Procedura P17: Urmărirea recomandărilor

SC. MIHAELA SRL.


Compartimentul de Audit Intern

FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR

ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN ISJ Data: …


Raport de
Misiunea de audit public intern:
SC. MIHAELA SRL. audit nr. X/
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
……2018
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
Obiectivul nr. 1. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile
1. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi arhivarea documentelor; X 31.12.2018
2. Amenajarea unui spațiu securizat destinat arhivării ducumentelor; X 31.12.2018
3. Angajarea unei persoane care să se ocupe strict cu arhivarea. X 31.12.2018
4. Amenajarea unui spațiu destinat arhivării ducumentelor; X 31.12.2018
5. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor 31.12.2018
X
financiar-contabile;
6. Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul 31.12.2018
X
Compartimentului arhiva generală;
7. Verificarea întregii arhive a entităţii, în scopul depistării documentelor deteriorate 31.12.2018
X
şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora;

47
Instrucţiuni Entitatea/structura auditată

1. Introduceţi recomandările de audit după cum sunt prezentate în SC. MIHAELA SRL.
raportul de audit
2. Verificaţi coloana corespunzătoare: implementat, parţial Data şi semnătura conducătorului:
implementat, neimplementat Zub Mărioara
3. Introduceţi data planificată pentru implementare în Raportul de Data şi semnătura auditorilor interni:
audit şi data implementării Andrișan Mihaela Lenuța

48
49

S-ar putea să vă placă și