Sunteți pe pagina 1din 17

CHESTIONAR DE AUDIT EMAS

CONFORM Regulament CE 761 / 2002

EXPLICAŢII PRIVIND UTILIZAREA CHESTIONARULUI

Prezentul chestionar se utilizează împreună cu documentaţia specifică fiecărui audit, anume Plan de audit, Raport de audit, etc.

În cadrul auditului, verificatorul EMAS şef evaluează eficacitatea măsurilor de managementul mediului. Pentru documentare, in coloana
„Rezultat Evaluare” foloseste simbolurile de mai jos.
: verificat, conformitate;
E: neaplicabil / excludere;
O: observaţie (remarcă);
N: neconformitate;

Chestionarul trebuie completat de catre auditori la fata locului.

In timpul pregatirii si realizarii auditului, auditorii trebuie sa examineze cu atentie aspectele caracteristice ale organizatiei in concordanta cu
domeniul pentru care se solicita validarea EMAS.
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
4. CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
4.1 Cerinte generale
Este identificat in mod clar domeniul de
aplicare al sistemului de management al
mediului? Care este acesta?

S-au stabilit procesele necesare pentru
a obtine rezultate in conformitate cu
politica de mediu a organizatiei ?

4.2 Politica de mediu
Este definita o politica de mediu a
organizatiei? 
Politica de mediu :
- corespunde naturii, dimensiunilor si
impactului asupra mediului generat 
de activitatile, produsele si serviciile
desfasurate?
- include un angajament de
imbunatatire continua si de prevenire
a poluarii?

- include un angajament de
conformitate cu legislatia si cu
reglementarile de mediu

- aplicabile?

Cum este asigurat ca politica de mediu Politica de mediu din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
este documentata,implementata, este afisata in intreaga firma/ site/ reteaua interna a companiei,
mentinuta si inteleasa de intregul O disponibila atat tuturor angajatilor, cat si clientilor, dar si firmelor
personal care lucreaza pentru sau din subcontractoare.
partea organizatiei ?
Cum se asigura disponibilitatea pentru O Politica de mediu este afisata atat in firma, cat si pe site-ul firmei.
public a Politicii de mediu ?
4.3 Planificare
4.3.1 Aspecte de mediu
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
Exista un mod procedurat referitor la
modul de identificare, evaluare si
actualizare a aspectelor de mediu pe
care organizatia le poate controla - in 
cadrul domeniului de aplicare pe care l-a
definit pentru SMM ?
S-au identificat aspectele de mediu si
impactul asociat specifice tuturor
proceselor si locatiilor identificate ?

Au fost identificate si aspectele de mediu
indirecte ? E
Cum sunt determinate / definite Rapoarte lunare asupra deseurilor/ factorilor de poluare
aspectele de mediu cu impact O
semnificativ?
La identificarea aspectelor de mediu, se
analizeaza si cazurile de anormalitate,
incidente sau accidente anterioare ?

Se iau in considerare dezvoltari noi,
activitati, produse sau servicii noi sau
modificate ?

Exista un registru de evidenta pentru
aspectele de mediu identificate si
impactul asociat?

4.3.2. Prevederi legale si alte cerinte
Cum sunt identificate prevederile legale Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile se identifica
si alte cerinte de mediu aplicabile ? de un jurist, acesta verifica permanent legislatia aparuta prin
accesarea in permanenta a surselor de intrare ale prevederilor
legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile
O organizatiei.Acesta comunica imediat Reprezentantului
Managementului pentru Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate
ocupationala orice modificare, actualizare, abrogare a legislatiei
aplicabile.
Cum sunt identificate prevederile legale Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile se identifica
si alte cerinte de mediu aplicabile O de un jurist, acesta verifica permanent legislatia aparuta prin
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
organizatiei ? accesarea in permanenta a surselor de intrare ale prevederilor
legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile
organizatiei.Acesta comunica imediat Reprezentantului
Managementului pentru Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate
ocupationala orice modificare, actualizare, abrogare a legislatiei
aplicabile.
Cum sunt cunoscute prevederile legale si Organizatia asigura accesul si identifica prevederile legale prin:
alte cerinte de mediu pe care organizatia achizitionarea colectiei „Monitorul Oficial al Romaniei”, a colectiei
le-a adoptat, acolo unde ele trebuiesc de standarde si orice alt normativ solicitat de departamentele
aplicate si cum se asigura accesul la functionale interesate, achizitionarea programului LEGIS,
acestea? O contracte cu firme de consultanta/juristi.
Organizatia asigura accesul la alte cerinte prin: posta, mail, fax,
de la partile interesate, clienti, furnizori, vecini, autoritati, prin
cerintele stabilite in autorizatiile de functionare.
Cum se asigura organizatia ca aceste In cadrul SMM-ul intra toate documentele (proceduri, inregistrari,
prevederi legale si alte cerinte pe care formulare etc) care sunt concepute dupa standardul ISO 14001,
org. le-a adoptat sunt luate in O prevederi legale si alte cerinte legate de mediu.
considerare la stabilirea, implementarea
si mentinerea SMM ?
Cum se asigura ca organizatia detine in Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile se identifica
permanenta ultimele reglementari de un jurist, acesta verifica permanent legislatia aparuta prin
aplicabile in vigoare (ultimele revizii) ? O accesarea in permanenta a surselor de intrare ale prevederilor
legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile organizatiei.
4.3.3. Obiective generale si obiective specifice. Program(e) de management de mediu
Cum se stabilesc si cum se Stabilirea si documentarea cerintelor privind mediul sunt facute in
documenteaza obiectivele generale si conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 14001:2015,
cele specifice de mediu la fiecare nivel si O prevederilor legale si altor cerinte.
functie relevanta din organizatie?
Procesul de stabilire a obiectivelor ia in
considerare: 
· cerintele legale aplicabile
· aspectele de mediu cu impact
semnificativ identificate 
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
· specificul tehnologiilor

· conditiile economice date

· profilul intreprinderii

· punctul de vedere al partilor
interesate 
Obiectivele de mediu sunt cuantificate?

Cum se realizeaza actualizarea Prin modificarea politicii de mediu.
obiectivelor de mediu ? O
Cum se asigura ca obiectivele de mediu Obiectivele de mediu sunt corelate cu politica de mediu, inclusiv
sunt corelate cu politica de mediu, cu angajamentul de prevenire a poluarii se asigura prin audit
inclusiv cu angajamentul de prevenire a O intern.
poluarii ?
Sunt stabilite programe de management
de mediu? 
Cum sunt transmise responsabilitatile, SSM-ul defineste, documenteaza si comunica rolurile,
asigurate mijloacele si respectate responsabilitatile si autoritatile astfel incat sa faciliteze
termenele privind derularea managementul de mediu efectiv, iar acesta furnizeaza resursele
programenlor de management de mediu esentiale pentru implementarea si controlul SMM.Managementul
aprobate? superior al organizatiei numeste un manager de mediu care va
O avea roluri, responsabilitati si o autoritate bine definita pentru a
asigura ca cerintele SMM sunt stabilite, implementate si
mentinute conform SMM folosit, si pentru raportarea
performantelor SMM catre managementul superior ca baza
pentru imbunatatirea SMM.

4.4 Implementare si functionare


4.4.1. Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate
Cum sunt stabilite responsabilitatile si Responsabilitatile si autoritatea tuturor persoanelor/ functiilor cu
autoritatea tuturor persoanelor / functiilor O activitati de conducere, executie si verificare sunt stabilite de
cu activitati de conducere,executie si catre departamentul HR si specificate in fisa postului.
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
verificare si cum sunt acestea
comunicate persoanelor respective?
Cum este asigurata structura Structura organizatorica destinata protectiei mediului inconjurator
organizatorica destinata protectiei O se realizeaza prin audit intern.
mediului inconjurator ?
Este numit reprezentantul
managementului pentru mediu cu
responsabilitate si autoritate de a se
asigura ca sistemul de management al
mediului este conform cerintelor ISO

14001, astfel incat conducerea sa fie
informata corespunzator?
Cum se asigura necesarul privind Necesarul privind calificarea profesionala a anagajatilor astfel
calificarea profesionala a anagajatilor incat sa fie suficienta pentru toate partile de interes apartinand
astfel incat sa fie suficienta pentru toate sistemului de management de mediu, inclusiv pentru auditul
partile de interes apartinand sistemului O intern se asigura prin instruiri periodice.
de management de mediu, inclusiv
pentru auditul intern ?
4.4.2. Competenta, instruire si constientizare
Cum se identifica necesarul de instruire Se organizeaza evaluari in cadrul organizatiei si se intocmesc fise
pentru toti angajatii care desfasoara de evaluare pentru fiecare angajat care desfasoara activitati ce
activitati ce pot avea impact semnificativ O pot avea impact asupra mediului.
asupra mediul?
In ce mod sunt planificate instruiri , Activitatea de instruire se realizeaza in baza planului anual de
functie de calificarea necesara instruire pe probleme profesionale si in domeniul mediului.
personalului care desfasoara diferite O
activitati ce pot avea impact asupra
mediului?
Exista activitati / cursuri de instruire
pentru formarea unei constiinte privind
protectia mediului pentru intregul 
personal angajat?
Cum se realizeaza constientizarea Constientizarea angajatilor privind rolul si responsabilitatile
angajatilor privind rolul si O proprii, privind transpunerea in practica a politicii de mediu si a
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
responsabilitatile proprii, privind obiectivelor sale cat si privind respectarea atributiilor proprii de
transpunerea in practica a politicii de lucru se realizeaza prin instruiri.
mediu si a obiectivelor sale cat si privind
respectarea atributiilor proprii de lucru ?
Cum se asigura ca angajatii cunosc
impactul posibil al muncii lor asupra
mediului, in cazul in care apar E
neconformitati sau abateri de la modul
de lucru aprobat?
4.4.3. Comunicare
Cum este documentata procedura Conform ISO 14001:2015.
pentru comunicare interna, cu referire la
protectia mediului si ce cai si mijloace O
sunt utilizate?
Angajaţii sunt implicaţi în procesele de
ameliorare permanentă a funcţionării
ecologice a organizaţiei.
Se folosesc forme adecvate de
participare, cum ar caietul de sugestii,

munca la proiecte pe echipe sau
comitete de mediu.
In ce mod sunt primite si documentate in
mod sistematic solicitarile pertinente ale
partilor interesate si in ce mod se O
transmite raspuns acestora ?
In ce mod se realizeaza comunicarea Comunicarea externa cu partile interesate referitor la aspctele de
externa cu partile interesate referitor la mediu semnificative si sistemul de management de mediu se face
aspectele de mediu semnificative si O prin e-mail, fax, telefon etc.
sistemul de management de mediu?
4.4.4. Documentatia
Cum este documentat sistemul de Pentru asigurarea ca produsele si procesele indeplinesc cerintele
management de mediu astfel incat sa se relevante referitoare la mediu sunt stabilite proceduri de sistem.
asigure ca produsele si procesele O
indeplinesc cerintele relevante
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
referitoare la mediu?
Atentie: ISO 14001 nu are ca cerinta
existenta unui Manual de Management
de Mediu
4.4.5 Controlul documentelor
Exista proceduri pentru controlul
documentelor referitoare la sistemul de
management de mediu, inclusiv pentru
documente de provenienta externa (de 
exemplu prescriptii juridice / de legislatie
si administrative convenite)?
In ce mod sunt ele verificate si aprobate Proceduri pentru controlul documentelor referitoare la sistemul de
de personal autorizat in acest scop? management de mediu sunt verificate si aprobate de catre
O Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Sanatate
si Securitate ocupationala.
Cum va asigurati ca documentele sunt
in permanenta adecvate scopului pentru O
care au fost elaborate ?
Cum este asigurat ca documentele Toate documentele aplicabile sunt disponibile atat in format
aplicabile, sa fie disponibile la locul in electronic, in reteaua interna a organizatiei, cat si in format fizic la
care se desfasoara activitatile O fiecare departament specific documentelor.
respective?
Care este perioada de arhivare stabilita Perioada de arhivare stabilita pentru documentele iesite din uz
pentru documentele iesite din uz ? O este de 3 ani.
Cum este asigurat, de exemplu, printr-o Documentele se revizuiesc ori de cate ori este necesara o
revizie periodica, faptul ca documentele O modificare in proces, sau cel putin o data la 3 ani.
au fost modificate la momentul oportun?
Cum sunt stabilite responsabilitatile Responsabilitatile pentru efectuarea, verificarea si aprobarea
pentru efectuarea, verificarea si modificarilor documentelor sunt stabilite de catre fisa postului si
aprobarea O managerul pentru fiecare departament.
modificarilor documentelor?
Cum se asigura ca toate documentele
relevante, referitoare la mediu sa fie O
cuprinse intr-o Lista tinuta sub control?
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
Este asigurat modul de acces la toate
informatiile necesare? 
4.4.6 Controlul proceselor
1. Contractare
Sunt stabilite proceduri si resposabilitati
pentru a analiza, verifica si aproba
ofertele si contractele?

Este asigurat ca prevederile legale si alte
cerinte aplicabile, referitoare la mediu sa
fie incluse in prevederile contractuale?

Cum se asigura ca orice diferente intre Printr-o analiza prealabila a contractului inainte de incheiere.
coditiile ofertei si coditiile contractului sa
fie clarificate si eliminate inainte de O
incheierea contractului?
2. Proiectare
Cum se asigura ca toate fazele ciclului Conform procedurii Controlul produsului.
de viata al unui produs sa fie tinute sub
control privind impactul asupra mediului
si sa fie prevazute resursele necesare in O
asa fel incat sa se reduca sau sa se
elimine poluarea mediului sau riscurile
producerii ei?
Cum sunt luate in considerare, in cadrul
datelor de intrare in proiectare, O
prevederilor legale privind mediul?
Cum este documentat in proiect Fiecare proiect contine un certificat privind indeplinirea cerintelor
(rezultatul proiectarii) faptul ca, cerintele referitoare la protectia mediului.
referitoare la protectia mediului sunt O
indeplinite?
Sunt verificate proiectele (sau rezultatele
documentate ale proiectarii), referitor la
cerintele privind protectia mediului, si in 
ce mod?
In ce mod este verificat, in cadrul validarii O
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
proiectului, daca produsul indeplineste
cerintele si/sau asteptarile stabilite
referitoare la mediu?
3. Aprovizionare
In ce mod este stabilit un sistem de Printr-un chestionar de evaluare al furnizorilor.
evaluare si selectare de furnizori? O
In ce mod sunt luate in considerare, in Printr-un chestionar de evaluare al furnizorilor.
cadrul evaluarii si selectarii furnizorilor,
cerintele de explicitare a sistemelor de
management de mediu, impactul
produsului aprovizionat asupra mediului, O
ca si detinerea de dovezi privind
autorizarile obtinute de la organismele
abilitate legislativ (daca este cazul).
Cum se asigura ca furnizorii si toti aceia Prin certificatele de la furnizor conform carora se atesta
care intra intr-o relatie contractuala cu conformitatea cu cerintele ISO 14001 si altor prevederi legale sau
organizatia, sa respecte cerintele O alte cerinte.
relevante referitoare la mediu?
Cum se asigura ca documentele de Conform procedurii de aprovizionare
aprovizionare sa contina toate indicatiile
necesare, referitoare la cerintele privind O
mediul?
In ce mod sunt verificate si aprobate Documentele de aprovizionare sunt verificate si aprobate de catre
documentele de aprovizionare inaintea Responsabilul de Aprovizionare.
emiterii lor, referitor la corectitudinea O
cerintelor stabilite privind mediul?
4 Realizare produs / serviciu
Cum sunt specificate cerintele pentru Cerintele pentru procese referitoare la mediul sunt specificate in
procese referitoare la mediu ? O procedurile aferente proceselor.
Se realizeaza o intretinere
corespunzatoare a echipamentelor
astfel incat sa fie asigurata capabilitatea
proceselor de a realiza protectia

continua a mediului?
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
Cum este stabilit in ce cazuri si in ce Clientul este informat despre manuirea,depozitarea produselor
maniera este informat clientul despre livrate si modul de eliminare a lor prin documentele transmise o
manuirea,depozitarea produselor livrate O data cu produsul livrat.
si modul de eliminare a lor la sfarsitul
duratei de viata?
Cum sunt supravegheate procesele de Procesele de preambalare, ambalare si etichetare, adecvat sunt
preambalare, ambalare si etichetare, supravegheate astfel incat sa se asigure indeplinirea cerintelor
adecvat, astfel incat sa se asigure O stabilite ca relevante, referitoare la mediu cu ajutorul
indeplinirea cerintelor stabilite ca supervizorului departamentului de aprovizionare.
relevante, referitoare la mediu?
Cum sunt reglementate conditiile de Conditiile de livrare/expediere sunt reglementate astfel incat sa
livrare/expediere, astfel incat sa nu nu rezulte nici o vatamare a mediului ca umare a transportului
rezulte nici o vatamare a mediului ca O produselor prin asigurarea unei ambalari potrivite.
umare a transportului produselor?
4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
Cum se identifica situatiile de urgenta Situatiile de urgenta privind mediul ce pot aparea se identifica in
privind mediul ce pot aparea ? O urma unor analize de risc.
Sunt disponibile si cunoscute de
personal Planurile de urgenta, acolo
unde sunt necesare ?

Planurile de urgenta cuprind echipele si
resursele necesare pentru interventie,
precum si modul de actiune pentru 
limitarea impactului asupra mediului ?
Cum este verificata procedura pentru Prin simularea situatiilor de urgenta si inregistrarilor privind aceste
situatii de urgenta, in special eficacitatea O simulari.
sa?
4.5 Verificare
4.5.1 Monitorizare si masurare
Sunt stabilite nevoile de masurare /
monitorizare privind mediul:
- aer

Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
- apa

- sol

- resurse naturale

- deseuri

- altele E
Sunt stabilite masuratorile de mediu
relevante ce trebuie efectuate si
exactitatea ceruta , frecventa, metode 
de analiza, criterii de acceptare
Cum sunt alese echipamentele de Conform procedurii „ Controlul echipamentelor de masurare si
masurare in asa fel incat sa corespunda O monitorizare”
tipului de masurare stabilit ?
Cum sunt calibrate , verificate la intervale Conform procedurii „ Controlul echipamentelor de masurare si
prestabilite, respectiv inaintea utilizarii, monitorizare”
aceste echipamente de masurare, O
folosite in procese, produse cu impact
asupra mediului?
Cum este asigurat sa fie efectuate Calibrarea echipamentelor se demonstreaza atat prin eticheta de
inregistrari privind calibrarea pe echipament, cat si prin inregistrari referitoare la calibrare.
echipamentelor de masurare utilizate si O
cum este reglementata pastrarea lor?
Cum poate fi recunoscut de catre Pe fiecare echipament de masurare este prezenta o eticheta cu
utilizator stadiul verificarii data ultimei calibrari si a ultimei omologari.
echipamentelor de masurare utilizate in O
activitati pentru protectia mediului?
4.5.2. Evaluarea conformitatii
Cum se realizeaza evaluarea periodica a Evaluarea periodica a conformitatii cu cerintele legale aplicabile
conformitatii cu cerintele legale aplicabile O se realizeaza in urma unor audituri interne.
Inregistrarile stabilite pun in evidenta
masura in care sunt indeplinite cerintele 
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
legale aplicabile?
Exista autorizatii de mediu, valabile,
pentru tot domeniul de certificare ? 
4.5.3 Neconformitate, actiune
corectiva si actiune preventiva
Cum sunt identificate, sistematic Cauzele neconformitatilor sunt identificate, sistematic analizate in
analizate cauzele neconformitatilor de urma unor sedinte de rezolvare a problemelor, participand
produs,instalatie, proces si sistem de angajati ai departamentelor implicate; in urma acestor sedinte se
management de mediu, cum sunt O gaseste cauza radacina, ulterior deschizandu-se planuri de
inregistrate rezultatele cercetarilor si actiuni corective si preventive.
cum sunt stabilite masurile corective
necesare?
Cum sunt luate in considerare riscurile Riscurile posibile sunt luate in considerare in urma unei Analize
posibile in cazul stabilirii de actiuni O de Risc.
corective si preventive?
Cum se realizeaza evaluarea eficacitatii Evaluarea eficacitatii actiunilor corective / preventive referitoare la
actiunilor corective / preventive O mediu se face in urma unor audituri interne.
referitoare la mediu aprobate?
Cum se asigura comunicarea cauzelor Comunicarea cauzelor incidentelor privind mediul, tuturor
incidentelor privind mediul, tuturor entitatitatilor / compartimentelor in care exista sau ar putea exista
entitatitatilor / compartimentelor in care O riscuri asemanatoare se asigura in cadrul unor sedinte top
exista sau ar putea exista riscuri management.
asemanatoare?
4.5.4. Inregistrari
Ce proceduri pentru inregistrari relevante
privind mediul sunt stabilite, in vederea:
·indexarii (identificare, ordonare) O Identificare si trasabilitate
·colectarii O Controlul inregistrarilor
·inegistrarii O Controlul inregistrarilor
·accesului O Controlul inregistrarilor
·depozitarii O Depozitarea documentelor
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
·pastrarii/arhivarii O Pastrarea si arhivarea documentelor
·conservarii si eliminarii O Conservarea si eliminarea documentelor
Unde si cum sunt stabilite termenele de Sunt stabilite in procedura de „Pastrarea si Arhivarea
pastrare/arhivare pentru inregistrarile O documentelor”.
relevante, referitoare la mediu?
Sunt facute precizari, referitoare la
accesul intern si extern la aceste
inregistrari?

4.5.5 Auditul intern
Sunt stabilite proceduri pentru
planificarea si efectuarea de audituri
interne ale sistemului de management 
de mediu ?
Exista un program pentru auditul
sistemului de management de mediu ? 
Cum este asigurat ca la efectuarea In cadrul organizatiei exista o Lista a Auditorilor Calificati interni.
auditurilor interne de mediu, sa fie
utilizate persoane calificate si O
independente de activitatile auditate?
In ce mod sunt documentate rezultatele Rezultatele auditurilor interne sunt documentate cu ajutorul unor
auditurilor interne de mediu si in ce mod Rapoarte de Audit si sunt transmise tuturor responsabililor de
sunt aduse aceste rezultate la O departamente din zonele auditate.
cunostinta functiilor/ persoanelor
responsabile din zonele auditate?
Cum este asigurat ca managementul Se vor transmite mail-uri cu data la care trebuie finalizata
executiv din zonele auditate sa actiunea corectiva.
intreprinda la termen actiunile corective O
stabilite in baza rezultatelor auditurilor
interne de mediu ?
Contine programul de audit, respectiv
planul de audit precizari catre sectoarele
auditate, referitoare la: desfasurare audit 
si proceduri utilizate precum si
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
intervalele de timp destinate auditului si
responsabilitatea in efectuarea auditului?
4.6. Analiza conducerii
Este evaluat sistemul de management
de mediu si angajamentul imbunatatirii
sale continue de catre conducerea la cel
mai inalt nivel, la intervale de timp

prestabilite?
Datele de intrare pentru analiza SMI
includ informatii privind:
- rezultatele auditurilor interne

- comunicarea si sesizari ale partilor
interesate cu privire la mediu 
- conformitatea privind factorii de mediu

- performantele de mediu realizate de
organizatie 
- modul in care obiectivele si tintele au
fost realizate 
- stadiul actiunilor corective si preventive

- actiuni de urmarire de la analizele de
management anterioare 
- modificari care pot influenta SMM

- recomandari pentru imbunatatire

Datele de iesire ale analizei SMM includ
decizii si actiuni referitoare la:
- imbunatatirea eficacitatii SMM

- imbunatatirea proceselor SMM

Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
- imbunatatirea produsului in raport cu
cerintele clientilor privind mediul 
- imbunatatirea performantelor de mediu

- nevoile de resurse

Unde si cum sunt pastrate inregistraile Inregistrarile sunt pastrate in reteaua interna a organizatiei.
acestor analize? O
Tratarea reclamatiilor primite de organizatie
Ati inregistrat sesizari / reclamatii de la
clienti sau alte parti interesate ? 
Care este modalitatea de comunicare a Modalitatea de comunicare a modului de realizare a reclamatiilor
modului de rezolvare ? O se face prin scrisoare, fax, e-mail, telefon, discuții directe.
Cum au fost ele rezolvate ? Reclamatiile sunt rezolvate in urma unor sedinte prin care se
O determina cauza radacina a problemelor, ulterior fiind
implementate actiuni corective si preventive.
S-au inregistrat incidente / accidente de
mediu (de la auditul precedent sau cel E
putin 1 an in urma)?
Declaratia de mediu
Include :
(a) o descriere clară şi precisă a
organizaţiei care se înregistrează în
cadrul EMAS şi un sumar al 
activităţilor, produselor şi serviciilor
sale, precum şi al relaţiilor cu orice
organizaţie mamă (acolo unde este
cazul);
(b) politica de mediu şi o descriere
succintă a sistemului de 
management al mediului al
organizaţiei;
(c) o descriere a tuturor aspectelor
ecologice semnificative directe şi 
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
indirecte care rezultă într-un impact
semnificativ asupra mediului al
organizaţiei şi o explicaţie a naturii
impactului în raport cu aceste

(d)
aspecte (anexa VI);
o descriere a obiectivelor şi sarcinilor 
ecologice în raport cu impactul şi
aspectele ecologice semnificative;
(e) o sinteză a datelor existente despre
funcţionarea organizaţiei în raport cu
obiectivele şi sarcinile sale ecologice
şi cu impactul semnificativ asupra
mediului. Sinteza poate include cifre
despre emisiile de poluanţi,
producerea de deşeuri, consumul de
materie primă, energie şi apă,
zgomot şi alte aspecte indicate în
anexa VI. Datele trebuie să fie
relevante pentru o comparaţie
anuală de evaluare a evoluţiei

(f)
funcţionării ecologice a organizaţiei;
alţi factori privind funcţionarea 
ecologică inclusiv în raport cu
prevederile legale şi cu impactul

(g)
semnificativ asupra mediului;
numele şi numărul de acreditare al 
inspectorului de mediu şi data
validării.