Sunteți pe pagina 1din 24

Canoane de rugăciune la sărbătoarea cinstirii lanţului Sfântului

apostol Petru

Sfântul apostol Petru (16 ianuarie şi 29 iunie):


https://www.scribd.com/document/98561575/Sf-ap-Petru-16-ianuarie-%C5%9Fi-
29-iunie

***

În această zi pomenim aşezarea în Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol a


lanţului cu care a fost legat Sfântul apostol Petru în temniţă. Cinstim acest lanţ,
slăvind chipul minunat în care Hristos Domnul l-a eliberat pe apostolul Său de la
moarte. Acest eveniment minunat este arătat pe larg în capitolul al 12-lea, din
cartea Faptele Sfinţilor Apostoli. Sfântul Petru, fiind întemniţat de Irod Agripa
(†44), a fost legat cu două lanţuri de fier, şi dormind el între doi ostaşi, în noaptea
dinaintea zilei în care trebuia să fie ucis, îngerul Domnului, lovindu-l în coapsă, l-a
deşteptat şi l-a scos afară, căzând de pe dânsul lanţurile cele de fier. Deci, după
această prea slăvită izbăvire din legături şi din temniţă, Sfântul apostol Petru s-a
dus în alte locuri unde a propovăduit cuvântul Evangheliei lui Hristos. Unii creştini
au aflat aceste lanţuri şi le-au păstrat cu mare grijă, cinstindu-le cu multă evlavie şi
socotindu-le ca pe un semn dumnezeiesc şi mărturie înaintea ochilor lor, a purtării
de grijă a lui Dumnezeu pentru Biserica Sa şi pentru slujirea Cuvântului Său. Drept
aceea, aceste lanţuri erau cinstite de creştini şi păzite din neam în neam, ca o
moştenire sfântă. Şi a ajuns această moştenire în mâinile Sfântului Iuvenalie,
patriarhul Ierusa-limului (420-458). Iar când credincioasa Evdochia, soţia
împăratului Teodosie (408-450), împodobea Ierusalimul, patriarhul Iuvenalie i-a
dăruit cinstitele lanţuri. Pe unul l-a dus la Constantinopol, iar pe celălalt la Roma,
unde a fost aşezat în Biserica Sfântului apostol Petru.

&&&

Canon de rugăciune la sărbătoarea cinstirii lanţului Sfântului apostol Petru


(1) (16 ianuarie)

Tropar la sărbătoarea cinstirii lanţului Sfântul apostol Petru, glasul al 4-lea: Roma
nepărăsind, la noi ai venit prin cinstitele lanţuri ce ai purtat, întâi-stătătorule pe
scaunul apostolilor. Pe care cu credinţă cinstindu-le, te rugăm: cu ale tale rugăciuni
către Dumnezeu, dăruieşte nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea


Irmos: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi
Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei,
bucurându-mă.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra dumnezeieştii tale mărturisiri, sprijinindu-ne, întâistătătorule pe scaun,


lauda apostolilor lui Hristos, cu credinţă cinstim lanţurile tale, cu care prea curatele
tale mâini au fost legate.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-te-a pe tine Domnul, apostole, adevărată mărturie a Întrupării Sale, pro-


povăduind venirea, Crucea, Moartea şi Învierea Lui.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De trei ori tăgăduind pe Domnul, ca pe un simplu Om, înaintea ucigătorilor de


Dumnezeu, întru nimic nu ai greşit de la teologia ta cea de mai înainte, Sfinte
apostole Petru. Că L-ai propovăduit pe El, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rupe legăturile păcatului nostru, apostole, ale celor ce cinstim cu credinţă sfinţitul
tău lanţ şi îndurându-te, deschide nouă şi intrările Împărăţiei celei de sus, ca un
prea milostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Locaş cu totul curat al curăţiei, nu pot eu, spurcatul şi necuratul, a-ţi cânta ţie, Ceea
ce nu ştii de nuntă. Pentru aceasta mă curăţeşte, cu curăţia Duhului, ca să te măresc
pe tine.

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci, întru Tine,


Înţelepciunea Tatălui cea Ipostatică, Hristoase; că nu este sfânt afară de Tine,
Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Lanţurile cu care te-a pedepsit Irod, ca pe un făcător de rele, întru ele te cinsteşte
pe tine acum Biserica, prea lăudate apostole Petru, cinstind cu credinţă chinurile
tale.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai mult decât cu aurul şi decât cu podoabele de mult preţ, s-a împodobit Biserica,
apostole, cu lanţurile tale, pe care le şi sărută, cinstindu-se întru tine.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tetrarhul, dându-te celor patru căpetenii cu câte patru ostaşi şi cu lanţ legându-te,
te-a păzit, apostole Petru, ca să te omoare pe tine. De la aceia te-a izbăvit Hristos,
prin mâna îngerului.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din dumnezeiescul şi prea cinstitul tău trup, apostole, lanţurile tale împărtăşire
luând şi de harul tău atingându-se, sfinţesc pe toţi cei ce le cinstesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată s-a dezlegat omenirea de blestemul cel dintâi şi s-a surpat satana, prici-nuitorul
căderii, Curată. Că tu ne-ai născut nouă această binecuvântare.

Cântarea a 4-a

Irmos: Cel ce şade întru Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, Iisus Cel mai presus de
ceruri, pe nor uşor a venit şi a mântuit cu mână curată pe cei ce strigă: Slavă Puterii
Tale, Hristoase!

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărăteasca mantie de purpură şi cetatea ta se încing acum cu credinţă,


duhovniceşte, apostole Petru, cu prea cinstitul tău lanţ. Căruia în chip văzut
închinându-se, îl sărută şi cinsteşte puterea şi minunile tale.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


În temniţă te-a pus pe tine Irod legat, ca să te scoată la poporul cel ucigător de
Dumnezeu, apostole. Dar mântuindu-te, cu ajutor de la Dumnezeu, ţi-ai lăsat
legăturile spre închinare slugilor tale.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se prin atingere de prea curatul tău trup şi umplându-se de har, lanţul cel
pus împrejurul tău ne dăruieşte sfinţenie nouă tuturor, celor ce îl cinstim pe el prin
tine, prea cinstite apostole Petru.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frică şi cu dragoste apropiindu-ne, cinstim legăturile apostolului Petru, prin


semnele lui fiind întăriţi, aducând apostolului credinţa şi închinăciunea ce i se
cuvin.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup,


cu cântări te mărim, îndepărtând de la noi tot eresul. Că întru tine, Cuvântul, din
sângele tău trup însufleţit zidindu-Şi, S-a arătat cu Trup.

Cântarea a 5-a

Irmos: Acum Mă voi scula după proorocie, a zis Dumnezeu; acum Mă voi prea
slăvi; acum Mă voi înălţa, luând din Fecioară pe cel căzut şi la lumina cea
minunată a Dumnezeirii Mele îl voi înălţa.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridică, apostole, legăturile păcatului meu, cele ce stau pe grumazul meu şi mă


împing la stricăciune; ca cel ce ai luat de la Mântuitorul putere de a lega şi a
dezlega greşelile.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Potoleşte, prea lăudate, tulburările neamurilor şi încetează neînţelegerile din


Biserică, dându-i unire, cel ce pentru dânsa ai fost legat cu lanţul pe care cu
credinţă îl şi îmbrăţişăm.
Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte, apostole, din robia cea înţelegătoare pe cei ce cinstesc, cu credinţă,


lanţul tău şi ne îndrumă pe noi spre cereştile corturi, despre care ne-ai încre-dinţat,
ca un păstor al nostru şi învăţător.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe aceia pe care învăţătorul tău i-a îndreptăţit, cu mijlocirea ta cea înfri-coşătoare,


Sfinte apostole Petru, să fie mai mari peste noi creştinii, pazeşte-i cu puternică
dreapta ta, prea mărite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cunoscutu-te-a Soarele deosebindu-te cu mult mai mult decât strălucirile lui pe


tine, Prealăudată, din care S-a arătat Dumnezeu, Întrupându-Se, înălţând la lumina
Dumnezeirii Sale pe cei ce te cinstesc pe tine.

Cântarea a 6-a

Irmos: Venit-am întru adâncurile mării şi m-a înecat viforul păcatelor mele celor
multe; ci, ca un Dumnezeu scoate dintru adânc viaţa mea, Mult Milostive.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi Puterile cereşti şi adunările apostolilor împreună se veselesc cu cei


pământeşti, apostole Petru, văzând că semnele chinurilor tale sunt cinstite de noi.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngerilor se veselesc şi tabăra demonilor temându-se, apostole, se tân-


guieşte, văzând că semnele chinurilor tale sunt cinstite de noi.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adormit-au ostaşii cei ce te păzeau pe tine, apostole Petru, la venirea îngerului; iar
lanţurile cu care erai legat îndată au căzut; pe acelea cu evlavie le cinstim.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Pe Tavita cea moartă ai înviat-o, iar pe străjeri făcându-i ca pe nişte morţi, de
legături te-ai scuturat; toate ale tale sunt mai presus de minte, apostole; pentru
aceasta cu credinţă pe tine te cinstim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Intrat-am în iarna pierzării şi m-au tulburat râurile nemăsuratelor mele greşeli; ci,
milostivindu-te de mine, Stăpână, la limanul cel dumnezeiesc mă îndreaptă.

Condac, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare.

Piatra Hristos pe piatra credinţei, pe întâiul şezător pe scaunul ucenicilor,îl prea


măreşte luminat. Căci cheamă pe toţi să prăznuiască, apostole, minunile cinstitului
tău lanţ şi împarte iertare de greşeli.

Condac, glasul al 2-lea:

Podobie: Pe cea întru rugăciune...

Pe cel întâistătător între apostoli, pe dumnezeiescul ucenic al adevărului, pe marele


Petru, să-l lăudăm şi lanţul lui să-l sărutăm cu credinţă, dezlegare de greşeli
dobândind.

Cântarea a 7-a

Irmos: Cel ce ai mântuit în foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe haldeii care fără
dreptate vânau pe cei drepţi, Prealăudate Doamne, binecuvântat eşti Dumnezeul
părinţilor noştri.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel căruia i se părea că împărăteşte, dar mai vârtos el singur era stăpânit de plăceri,
făcând plăcerea iudeilor, la cătuşe de fler te-a osândit, pe care, apostole, le cinstim,
lăudându-te pe tine.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Toată făptura s-a supus ţie, ucenice al lui Hristos. Că pe mări ai umblat; iar
legăturile de fier ca nişte zdrenţe şi uşile cele de fier ca nişte locuri de uşoară
trecere au fost socotite de tine, cu puterea Mângâietorului.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai omorât pe vrăjitorii cei mincinoşi, pe morţi ai sculat şi şchiopi şi


slăbănogi ai însănătoşit; şi bolnavi cu umbrirea ta ai tămăduit; prin uşile încuiate ai
trecut şi ai scăpat din lanţurile pe care le cinstim, apostole Petru.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Palestina, Sfântul Petru, apostolul lui Hristos, ieşind şi lumii propovăduind, a
răposat în Roma cea veche; iar celor din Roma cea nouă, le-a dat lanţul spre
cinstire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Minunea naşterii tale a arătat-o văpaia haldeilor, care cu nimic n-a vătămat pe
tineri. Deci şi pe mine, cel ars de multe greşeli, miluieşte-mă, Stăpână.

Cântarea a 8-a

Irmos: Izbăvitorule al tuturor, Atotputernice, pogorându-Te la cei ce se arătau


plini de cucernicie, în mijlocul văpăii i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: toate
lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul!

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legiuitorule, păstorule şi învăţătorule al turmei lui Hristos, prea mărite Petru, pe


cei ce cu cucernicie te laudă pe tine şi cinstesc cu credinţă lanţurile tale, izbăveşte-i
din legăturile păcatului.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Risipeşte tulburările demonilor, de la cei ce cinstesc lanţurile tale, apostole Petru;


potoleşte iarna păcatului şi alungă de la ei bolile cele primejdioase, necazurile şi
năvălirile barbarilor.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Se împărtăşeşte de har tot cel ce se atinge de cinstitul tău lanţ, apostole, umplându-
se de sfinţenie şi cu bucurie cântă: toate făpturile binecuvântaţi şi lăudaţi pe
Domnul.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstirea cu evlavie a lanţurilor tale, ca un ospăţ cu tot felul de desfătări, ni se pune


înainte; că tu însuţi eşti slujitorul acestei dumnezeieşti veselii, apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Târându-se până la mine şarpele cel amăgitor, prin rele sfaturi m-a alungat din
desfătare; iar Îngerul cel de Mare Sfat, făcându-Se Om din pântecele tău, pe mine
iarăşi locuitor al Raiului m-a făcut.

Cântarea a 9-a

Irmos: Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat şi să prăznuiască


firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfinţita prăznuire a Maicii lui Dumnezeu
şi să strige: Bucură-te, prea fericită Născătoare de Dumnezeu, curată, pururea
Fecioară.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul dulceaţă eşti, prea lăudate apostole şi pline de toată mângâierea sunt zilele
tale de praznic. Pentru aceasta şi acum pe robii tăi, care cinstesc cu credinţă
legăturile tale, veseleşte-i şi-i învredniceşte să prăznuiască cu veselie.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfărâmă tăria vrăjmaşilor celor ce se luptă cu noi, apostole; şi cu puterea ta cea


nebiruită supune bine credincioşilor, în cătuşe de fier, pe vrăjmaşii lor, biruinţă
aducând cetăţii tale, întru care acum se cinsteşte lanţul prea curatelor tale mâini.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat, adevărate sunt cuvintele Tale, Stăpâne, pe care le-ai grăit zicând: Cel
ce crede întru Mine, lucruri şi mai mari decât ale Mele va face. Că iată, apostolul,
încă pe când era viu, cu umbra sa a vindecat bolile, iar acum, cu lanţurile sale,
felurite minuni lucrează.
Stih: Preasfântă Treime, Domnezeul nostru, Slavă Ţie.

Preaînalte Părinte, Fiule şi Mângâietorule, Treime întocmai cinstită, cu rugă-


ciunile apostolului Petru, întâistătătorul între apostolii Tăi, ajută bine credin-
cioşilor creştini în războaie întotdeauna şi cetăţii Tale stare neclintită şi netul-
burată şi paşnică dăruieşte-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toţi oamenii nepricepându-ne a lăuda naşterea ta cea minunată, de cuvântul


Îngerului Celui ce S-a pogorât la tine bucurându-ne, cântăm: Bucură-te, izbăvirea
oamenilor şi hrana celor flămânzi! Bucură-te, apărarea împotriva de-monilor!
Bucură-te, curăţirea spurcăciunilor noastre!

Sedealna, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce
nu ne robim când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască
cât poate credinţa dreptmăritorilor pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,
Unule, Iubitorule de oameni.

Biserică făcându-te Treimii celei mai presus de toate, sfinţeşte, luminează şi


împlineşte cererile celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, în sfântă casa ta; şi dă
dezlegare de toate smintelile celui viclean, care năvălesc asupra celor ce roagă pe
Hristos, cu stăruinţă, Sfinte apostole Petru.

Sedealna, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie,


poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i,
Hristoase Dumnezeule, veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini,
dăruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace,
nebiruită biruinţă.

Ca pe un întâistătător între înţelepţii apostoli şi ca pe un purtător al cheilor


Împărăţiei Cerurilor, te lăudăm pe tine cu credinţă, apostole şi sărutăm cu cuget
curat lanţurile ce ai purtat, ca un făcător de rele, stricând facerile de rău ale
vrăjmaşului. Roagă-te Domnului Hristos să ne izbăvim de acestea.

Sedealna Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-


ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău,
îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule, veseleşte cu puterea Ta pe
binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, având
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Mai înaltă decât Heruvimii şi decât Serafimii şi decât cerul şi pământul mai
desfătată şi mai presus decât toată făptura cea văzută te-ai arătat, cu asemănare
neasemănată. Că Acela, pe care nesfârşitele lărgimi ale cerurilor nu-L încap, în
pântecele tău a încăput, Curată. Pe Acela roagă-L să mântuiască pe robii tăi.

Sedealna Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea.


Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou,
numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule, veseleşte
cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui
potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Văzându-Te spânzurat pe Cruce pe Tine, Hristoase, care eşti născut din Tatăl Cel
fără de început, Ceea ce mai pe urmă Te-a născut cu Trup, striga: Vai mie, prea
iubite, Iisuse! Cum voieşti Tu, Fiule, Cel ce eşti Slăvit de îngeri, ca un Dumnezeu,
a Te răstigni acum de oamenii cei fărădelege, Îndelung Răbdă-torule?
Canon de rugăciune la sărbătoarea cinstirii lanţului Sfântului apostol Petru
(2) (16 ianuarie)

Tropar la sărbătoarea cinstirii lanţului Sfântul apostol Petru: Roma nepărăsind, la


noi ai venit prin cinstitele lanţuri ce ai purtat, întâistătătorule pe scaunul apos-
tolilor, pe care cu credinţă cinstindu-le, te rugăm: cu ale tale rugăciuni către
Dumnezeu, dăruieşte nouă mare milă.

Cântarea 1

Irmos: Cetele israeliteneşti, cu picioare neudate trecând Marea Roşie şi în adâncul


cel umed pe călăreţii vrăjmaşi voievozi văzându-i cufundaţi, cu bucurie au cântat:
să cântăm Dumnezeului nostru că S-a prea slăvit.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prăznuieşte acum, dănţuind, toată Biserica lui Hristos, întru Duhul, lăudându-te pe
tine cu credinţă şi sărutând cinstitul tău lanţ cu dragoste, apostole, întâi şezător pe
scaun, pe care l-ai purtat robit fiind, fericite, legând pe tiranul.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Dintru adâncul înşelăciunii vânând, apostole, pe oameni, ca pe nişte peşti, i-ai adus
Celui ce te-a ales pe tine cu adevărat, dintre pescari a fi întâi între ceilalţi ucenici
pentru aceasta, lanţul pe care l-ai purtat, cu cucernicie îl sărutăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe temelia credinţei ai zidit sufletele tuturor credincioşilor şi templele înşelăciunii,


Sfinte apostole Petru, surpându-le, ai zidit Biserici care cu mare glas te cinstesc,
fericite, pe tine şi lanţul pe care l-ai purtat, prea înţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toate armele înşelătorului vrăjmaş, Preacurată Fecioară, în chip desăvârşit au


pierit, de când a fost rănit cu suliţa Cuvântul, Cel ce S-a Sălăşluit în pântecele tău
cel neîntinat, de a Cărui prea dulce dorire, roagă-te acum, ca şi inima mea să se
pătrundă.

Cântarea a 3-a

Irmos: Arcul celor puternici...

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unindu-te în întregime cu Lumina cea prea curată, cu dumnezeieştile ei împăr-


tăşiri, a doua lumină te-ai arătat, apostole, luminând sufletele noastre.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legile lui Hristos le-ai întărit şi pe cei fărădelege i-ai învăţat Legea cea bună, ca cel
mai mare al apostolilor şi ca un temei neclintit al dogmelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu limbă sfinţită ai propovăduit pe Dumnezeu, Cel ce a pătimit şi pe Cruce


trupeşte a fost Răstignit, pentru aceasta cinstim, apostole, lanţul ce te-a legat pe
tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).


Opritu-s-a numai la tine moartea din pornirea cea neoprită că numai tu ai născut
Izvorul nemuririi, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Irmosul: Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere
pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

Cântarea a 4-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit


Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor
şi credincioşilor întărire, Unule, iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând măreţiile Stăpânului, ai întors inimile neînduplecaţilor evrei, la dumne-


zeiasca credinţă, ca o temelie a credinţei.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umbletele tale s-au cunoscut pe ape, din nemărginita dragoste a Celui ce a um-blat
peste dânsele, apostole Petru şi ţi-a arătat ţie dumnezeieştile cărări.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doctorie pentru multe feluri de boli dobândind cinstitul tău lanţ, prea fericite, pe
acesta sărutându-l cu credinţă, pe tine te cinstim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca într-un palat desfătat sălăşluindu-Se în Sfânt pântecele tău Împăratul tuturor, S-


a arătat, Întrupat, Stăpână, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău Cel


Înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Pe Fiul Cel împreună cu Tatăl fără de început L-ai propovăduit, prin dumne-
zeiască descoperire, prea lăudate şi te-ai învrednicit de fericirea cea rostită de gura
Celui fericit.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când ai văzut Lumina ce a strălucit în Tabor, care a acoperit razele soarelui, atunci
cu Lumina cea din Lumină te-ai luminat, apostole şi ai cunoscut pe Hristos,
Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Hristos, Cel ce a Înviat a treia zi, L-ai propovăduit, apostole Petru, pentru Care
ai purtat lanţuri pe care învrednicindu-ne a le cinsti, cu evlavie te lăudăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel îngreunat de sarcina multelor păcate, Preacurată, uşurează-mă acum,


întărindu-mă, ca să port jugul lui Hristos, cel prea uşor.

Cântarea a 6-a

Irmos: Strigat-a, mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, proo-rocul
Iona, în chit rugându-se: din stricăciune izbăveşte-mă, Iisuse, Împărate al Puterilor.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu capul în jos, suferind răstignire, în chip uimitor, ţi-ai gătit picioarele tale spre
cereasca umblare, pe care întăreşte-ne şi pe noi a umbla, ucenice al lui Hristos.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluitu-te-ai în viaţa celor vii şi pentru dânsa fiind legat, legăturile lui veliar ai
sfărâmat pentru aceasta cinstim lanţul tău, cel ce te-a legat pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă pe Stăpânul făpturii prea fericite, ca să trimită curăţire, pace şi milă celor ce
te măresc pe tine, ca pe un ucenic al Lui prea adevărat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu hainele cele de piele ale morţii s-a îmbrăcat strămoşul iar Ziditorul Întrupându-
Se din sângele tău, în chip mai presus de cuvânt, Preacurată, îl îmbracă întru Sine.

Irmosul: Proorocul Iona închipuind de mai înainte în chit îngroparea Ta cea de trei
zile, rugându-se striga: din stricăciune izbăveşte-mă, Iisuse, Împărate al Puterilor.

Condac, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim,
de Dumnezeu Născătoare.

Piatra Hristos pe piatra credinţei, pe întâiul şezător pe scaunul ucenicilor îl prea


măreşte luminat căci cheamă pe toţi să prăznuiască, apostole, minunile cins-titului
tău lanţ şi împarte iertare de greşeli.

Condac, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciune...

Pe cel întâistătător între apostoli, pe dumnezeiescul ucenic al adevărului, pe marele


Petru, să-l lăudăm şi lanţul lui să-l sărutăm cu credinţă, dezlegare de greşeli
dobândind.

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii
văpaia cuptorului au călcat, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti
cuvântat!

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De trei ori te-ai lepădat de Hristos pentru aceasta cu întrebarea cea de trei ori a
tămăduit greşeala ta, prea lăudate apostole Petru şi întărire te-a arătat pe tine
tuturor celor ce se clatină.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un legat al lui Hristos, cu prea dulce dor, cu felurite legături ai fost legat pentru
aceasta, lanţului tău cel ce dezleagă patimile cu credinţă ne închinăm, apostole.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Apostolul Petru, martor pe faţă al lui Hristos, fala apostolilor, străbătând lumea
întreagă, ca un soare prea luminous risipeşti noaptea cea adâncă a cumplitei slujiri
la mulţimea de idoli.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slavă lui Hristos te-ai făcut, pe Acesta întru mădularele tale L-ai prea slăvit, prea
fericite apostole Petru pentru aceasta, pe tine te mărim şi lanţului ce te-a legat pe
tine, ne închinăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel ce S-a pogorât pe pământ ca ploaia, Fecioară, a adăpat cu cunoaşterea de


Dumnezeu tot pământul şi te-a arătat pe tine, Curată, mai cinstită decât toţi îngerii.

Cântarea a 8-a

Irmos: Mântuitorule al tuturor...

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrând, apostolul Petru, ţarinile inimilor, le-ai făcut pe ele prea roditoare pen-tru
Stăpânul făpturii, Cel ce ţi-a dat dumnezeieştile chei, spre a lega şi dezlega
greşelile.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine totdeauna te fericim, apostole şi sărutăm lanţul tău, pe care l-ai purtat, ca un
făcător de rele, ucigând pe începătorul răutăţii şi legându-l cu legăturile tale, Sfinte
apostole Petru.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel ce a legat iadul şi moartea, cu legăturile şi cu Preacurata Patima Sa, în chip


strălucit L-ai propovăduit pentru aceasta sărutând prea fericite, lanţul tău ne
sfinţim.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Pe piatra cea neclintită a credinţei păstrând plinătatea Bisericii, Sfinte apostole
Petru, ai alungat neînţelegerile din mijlocul ei şi te rogi fericite pentru liniştea ei.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca şi Cetele cele de sus să strigăm cu glasuri întreit sfinte: pe Tatăl Cel a toate
Făcător slăvim acum şi pe Fiul şi pe Duhul, o Fiinţă, o Putere şi o Lucrare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeşnic înţelegător mai înainte te-a însemnat proorocul pe tine, de Dumnezeu


Născătoare, Ceea ce ai purtat dumnezeiasca făclie care a luminat pe cei ce erau mai
înainte în întuneric, cu multele întunecimi ale răutăţilor.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi


prea înălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Izbăvitorule al tuturor, Atotputernice, pogorându-Te la cei ce se ţineau în dreaptă


credinţă, în mijlocul văpăii i-ai răcorit şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile
binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Cântarea a 9-a

Irmos: Naşterea ta nestricată...

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai a vedea cele de departe, în care ai nădăjduit cu credinţă, Sfinte


apostole Petru şi răsplătiri pentru suferinţe, bucurându-te, ai luat de la Dum-nezeu,
Iubitorul de oameni, a Cărui Dumnezeiască Patimă în trupul tău ai închipuit-o.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un dumnezeiesc descuietor al Împărăţiei, deschide intrările acesteia celor ce te


cinstesc pe tine cu credinţă pe pământ şi sărută cinstitul tău lanţ, apostole, pe care
l-ai purtat, legat fiind.

Stih: Sfinte apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Împreună cu Fiul fiind în Tabor, Sfinte Petru, te-ai învrednicit a auzi glasul Pă-
rintelui, Care L-a arătat pe El şi cu Duhul luminându-te, în chip minunat a curăţit
inima ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Celor ce cu dragoste te cinstim pe tine şi sărutăm lanţul, cu care ai fost legat, Sfinte
Petru, cere-ne curăţire şi dezlegare de greşeli şi desfătarea Împărăţiei Cerului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş Luminii te-ai făcut, drept aceea povăţuieşte-mă la lumină, Fecioară pe mine
cel întunecat de toate ispitele vrăjmaşului, ca să te măresc cu credinţă pe tine,
Preacurată, Maică Fecioară.

Irmosul: Naşterea ta nestricată s-a arătat, din coapsele tale ieşind Dumnezeu, Care
S-a arătat Purtător de Trup pe pământ şi cu oamenii a petrecut pentru aceasta pe
tine, de Dumnezeu Născătoare, toţi te mărim.

Sedelna, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce
nu ne robim când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască
cât poate credinţa dreptmăritorilor pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,
Unule, Iubitorule de oameni.

Biserică făcându-te Treimii Celei mai presus de toate, sfinţeşte, luminează şi


împlineşte cererile celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, în sfântă casa ta şi dă
dezlegare de toate smintelile celui viclean, care năvălesc asupra celor ce roagă pe
Hristos, cu stăruinţă Sfinte apostole Petru.

Sedelna, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie,


poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i,
Hristoase Dumnezeule, veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini,
dăruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace,
nebiruită biruinţă.

Ca pe un întâistătător între înţelepţii Apostoli şi ca pe un purtător al cheilor


Împărăţiei Cerurilor, te lăudăm pe tine cu credinţă, apostole şi sărutăm cu cuget
curat lanţurile ce ai purtat, ca un făcător de rele, stricând facerile de rău ale
vrăjmaşului, roagă-te Domnului Hristos să ne izbăvim de acestea.
Sedelna Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-
ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău,
îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule, veseleşte cu puterea Ta pe
binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, având
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Mai înaltă decât Heruvimii şi decât Serafimii şi decât cerul şi pământul mai
desfătată şi mai presus decât toată făptura cea văzută te-ai arătat, cu asemănare
neasemănată, că Acela, pe Care nesfârşitele lărgimi ale cerurilor nu-L încap, în
pântecele tău a încăput, Curată pe Acela roagă-L să mântuiască pe robii tăi.

Sedelna Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea.


Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou,
numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule, veseleşte
cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui
potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Văzându-Te spânzurat pe Cruce pe Tine, Hristoase, Care eşti născut din Tatăl Cel
fără de început, Ceea ce mai pe urmă Te-a născut cu Trup, striga: Vai mie, Prea
iubite, Iisuse! Cum voieşti Tu, Fiule, Cel ce eşti Slăvit de îngeri, ca un Dumnezeu,
a Te răstigni acum de oamenii cei fărădelege, Îndelung Răbdătorule?
Sfântul Nicolae Velimirovici - Proloagele de la Ohrida - Închinarea cinstitelor
lanţuri ale Sfântului apostol Petru (16 ianuarie)

Se pomeneşte Sfântul apostol Petru în această zi din pricina lanţurilor în care îl


legase nelegiuitul Irod şi care la venirea îngerului în temniţă au căzut de pe
apostol: Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit
lumină. Şi lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te
degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini (Fapte 12:7).

Lanţurile au fost luate şi păstrate de creştini din generaţie în generaţie, atât pentru
pomenirea apostolului, cât şi pentru vindecările care se lucrau prin ele, ca şi prin
ştergarele apostolului Pavel, căci mulţi bolnavi se însănătoşeau la atingerea lor:
încât şi peste cei ce erau bolnavi se puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel,
şi bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele rele ieşeau din ei (Fapte 19: 12).

Sfântul Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului, dădu aceste lanţuri în dar împărătesei


Eudochia, soţia exilată a împăratului Teodosie cel mic. Ea le-a despărţit în două,
trimiţând o jumătate la Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol, iar cealaltă
jumătate la Roma la fiica ei Eudoxia, care era soţia lui Valentinian III.
Eudoxia a zidit Biserica Sfântului Petru şi a pus în ea aceste sfinte lanţuri trimise
de mama ei, împreună cu acele lanţuri în care ticălosul împărat Nero îl legase pe
apostol înainte de a-1 răstigni.
Lanţurile Sfântului apostol Petru, aflate la Roma - Basilica di St. Petru Vincoli
Sfinte apostol Petru, care pentru credinţa ta vie şi neclintită, pentru smerenia ta
adâncă şi dragostea ta arzătoare ai fost înzestrat de Iisus cu daruri deosebite, noi
te recunoaştem ca primul dintre apostoli şi mărturisim că eşti piatra de temelie
pe care Hristos a zidit Biserica sa, dobândeşte-ne, te rugăm, şi nouă o credinţă
neştirbită şi neşovăielnică, care să ne facă pregătiţi a ne da viaţa mai degrabă
decât a ne lepăda de credinţă. Amin.