Sunteți pe pagina 1din 33

ISCQ 1 - Realizarea misiunii - maniera de control a calității la

nivelul unui dosar de angajament

L E C TO R : A G A C H E S I LV I U

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA


Cuprins
1. Definiții și termeni uzuali
2. Elementele unui sistem de control al calității
3. Acceptare și/sau continuare relații cu clienți. Scurt exemplu
de politică, procedură și mod de documentare
4. Revizuirea controlului calității misiunii. Exemplificare
politică, procedură și documentare
5. Inspecție și Monitorizare. Exemplificare politică, procedură
și documentare
6. Viitorul standardului ISQC 1

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 2


1. Definiții și termeni uzuali

- Revizuirea controlului calității misiunii


- Revizorul controlului calității misiunii
- Inspecție
- Monitorizare

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 3


1. Definiții și termeni uzuali-cont

În mod curent în limbajul de audit se mai folosesc următorii termeni:


Revizuire la cald – în sensul de revizuire angajamentului înainte de emiterea
raportului de audit
Revizuirea la rece – reprezintă revizuirea la rece a unui angajament precum și
a politicilor și procedurilor existente la nivelul unui auditor financiar.
După cum se vede următorii termeni sunt sinonimi:
Termenul „Revizuirea controlului calității misiunii” este similar cu noțiune
de „Revizuire la cald”
Termenul de „Monitorizare” cuprinde dar nu este similar cu „Revizuire la
rece”
O altă observație care trebuie făcută este aceea că „Inspecția” se derulează
numai ca parte componentă a procesului de „monitorizare” și este similară cu
„Revizuirea la rece”.
COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 4
2. Elementele unui sistem de control al
calității

În conformitate cu paragraful 16 din ISQC 1 auditorii trebuie să instituie și să mențină un


sistem de control al calității care includ politici și proceduri care să adreseze următoarele
elemente:
(a) Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei.
(b) Cerinţele etice relevante.
(c) Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice.
(d) Resursele umane.
(e) Realizarea misiunii.
(f) Monitorizare.
Atragem atenția că în cadrul ISQC 1 se stipulează foarte clar la paragraful 14, respectiv
„Firma trebuie să se conformeze cu fiecare cerinţă a prezentului ISQC cu excepţia cazului în
care, în circumstanţele proprii firmei, cerinţa nu este relevantă pentru serviciile furnizate
cu privire la auditurile şi revizuirile situaţiilor financiare şi la alte misiuni de asigurare şi
servicii conexe

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 5


2. Elementele unui sistem de control al
calității - contin

Atragem atenția asupra următoarelor aspecte:


• în cazul auditorilor care desfășoară angajamente de audit statutar și/sau
financiar prevederile din ISQC 1 trebuie completate cu prevederile din ISA 220 „Controlul
calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare”. Așadar, dacă auditorul pe lângă alte
servicii de asigurare și servicii conexe desfășoară și angajamente de audit indiferent că
vorbim de audit statutar sau financiar prevederile din ISA 220 vor avea întâietate.
• Chiar dacă auditorul nu are personal angajat (dar poate coopta pe baza periodică
personal calificativ) el trebuie să își proiecteze politici și proceduri în ceea ce privește
◦ a. Pregătirea sa profesională, atingerea și menținerea competenței, îndeplinirea cerințelor
profesionale în materie de pregătire profesională;
◦ b. Desemnarea echipei de angajament și a competențelor necesare pentru angajament a fi
derulat.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 6


3. Acceptare și/sau continuare relații cu clienți.
Scurt exemplu de politică, procedură și mod de documentare

Exceptând faptul că este o cerință a ISQC 1, de ce auditorul


trebuie sa instituie politici și proceduri de acceptare și/sau
continuare relații cu clienții?
În mod normal orice profesionist face o evaluare a condițiilor de
acceptare sau nu a unui nou client (client prospectiv) sau de
reevaluare periodică a condițiilor în care continuă relațiile cu clienții
actuali, rolul standardului este de a oferi o bază consecventă de
evaluare a unor criterii clare și transparente.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 7


3. Acceptare și/sau continuare relații cu
clienți.- continuare

În cadrul procedurilor de acceptare și/sau continuare a relațiilor cu clienții


auditorii financiari trebuie, suplimentar de prevederile ISA, să aibă în
vedere următoarele aspecte:
◦ Procedurile de cunoaștere a clientului – sub aspectul spălării banilor și cu toate
implicațiile pe care legislația în materie le incumbă auditorului
◦ Natura serviciului a fi prestat și, asociat, natura clientului (interes public sau nu),
orizontul de timp disponibil de realizare a angajamentului, raportare și
utilizatorii raportărilor
◦ Polița de asigurare de risc profesional – auditorul trebuie să monitorizeze
valoarea poliței de asigurare și, după semnarea contractului, să ajusteze valoarea
asigurării conform cerințelor profesionale.
Finalitatea acestor proceduri de acceptare și/sau continuare relații cu
clienți este de a evalua profilul de risc al clientului
(prospectiv/recurent) sau de a refuza continuarea relațiilor.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 8


3. Acceptare și/sau continuare relații cu
clienți.- continuare

Acest profil de risc asociat unui client (indiferent de natura serviciului a fi


prestat) corelat cu natura serviciului a fi prestat oferă evaluarea finală
asupra clientului (Atenție: deja numai e client prospectiv). Această
evaluare finală a profilului de risc asociat clientului va constitui unul din
criteriile de selecție fie pentru:
Revizuirea controlului calității misiunii fie pentru
Inspecție ca parte din procesul de monitorizare.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 9


3. Acceptare și/sau continuare relații cu
clienți.- continuare

Exemplificare politică, proceduri și mod de documentare pentru clienți noi


Politicile și procedurile de acceptare și continuarea a relațiilor cu clienții se materializează
astfel:
Politica: Pentru clienții noi se va face o evaluare adecvată și documentată înainte de a face o
ofertă comercială angajantă.
Procedura: Evaluarea clientului presupune un proces ce constă în:
◦ Evaluarea gradului de risc asociat clientului respectiv;
◦ Obținerea de informații de la terți (inclusiv de la predecesori), de ex: rapoarte de solvabilitate, scanare
media, ori ce informații care pot afecta decizia de acceptare client;
◦ Decizia finală dacă clientul este acceptat sau nu;
◦ În cazul acceptării, auditorul va depune diligențele necesare pentru asigurarea Cerințelor relevante de
Etică sau cerințe suplimentare legale (vezi auditorul precedent)
◦ Semnarea contractului de prestări servicii și/sau a scrisorii de angajament.

Check list-urile: acestea reprezintă partea de documentare a întregului proces de evaluare


a relațiilor cu clienții recurenți sau prospectivi.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 10


4. Revizuirea controlului calității misiunii.
Exemplificare politică, procedură și documentare

Aceste politici și proceduri trebuie:


Să prevadă o revizuire a calității misiunii pentru auditul situațiilor
financiare ale entităților cotate (N.B. Atenție este și cerință legală acest
aspect)
Să stabilească criteriile conform cărora orice alte angajamente trebuie să fie
evaluate pentru a determina dacă este necesară QCR
Să prevadă efectuarea unor misiuni de QCR pentru toate acele angajamente
care îndeplinesc criteriile de mai sus (punctul b)
Într-o abordare simplistă, dacă corelăm informația de la punctul b) cu
noțiunea de profil de risc asociat clientului determinat în partea
„Acceptare/continuare relații cu clienții” atunci se poate determina un prim
criteriu de selecție pentru QCR.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 11


4. Revizuirea controlului calității misiunii.
- cont

Exemplificare politică, proceduri și mod de documentare pentru


QCR
Politica: toate angajamentele trebuie evaluate funcție de criteriile
stabilite de AUDITORUL S.R.L. pentru a determina dacă se va efectua
sau nu QCR.
Procedura: Evaluarea se va face diferit astfel:
◦ Pentru clienții noi: înainte de acceptarea angajamentului;
◦ În cazul clienților recurenți: în timpul realizării planificării angajamentului (N.B. sunt cazuri în
care această evaluare se poate face și la sfârșitul angajamentului precedent)

Politica AUDITORULUI S.R.L. cere ca toate problemele ridicate de


persoana desemnată ca EQR să fie soluționate înainte de emiterea
raportului.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 12


4. Revizuirea controlului calității misiunii.
- cont

Exemple de criterii care pot fi luate în considerare atunci când se dorește cuprinderea unui
angajament în aria de EQR:
◦ Există un risc semnificativ asociat cu păstrarea sau acceptarea clientului
◦ Ca rezultat al unor măsuri de siguranță (Cod Etic) de diminuare a amenințărilor la adresa
independenței
◦ Asocierea pe termen lung cu clientul, inclusiv a personalului senior
◦ Valoarea onorariilor plătite firmei (peste 10%/15%)
◦ Existență unei/unor limitări în scop

De asemenea, se pot avea în vedere și aspecte care pot să apără ulterior demarării angajamentului:
◦ Există temerea din partea echipei de angajament că raportul nu va fi conform circumstanțelor;
◦ Apariția unui nou utilizator al situațiilor financiare și semnificativ (de ex putere financiară,
renume comercial etc)
◦ Apariția unei limitări în scop sau divergențe asupra mai multor erori identificate etc.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 13


4. Revizuirea controlului calității misiunii.
- cont

Proceduri de QCR (exemplificativ) YES NO N/A Comentarii

1 Revizuiți subiectul auditat (situațiile financiare de ex. sau exec. buget.)

2 Revizuiți raportul draft și indicați dacă este adecvat circumstanțelor

3 În cazul angajamentului de audit, revizuiți foile de lucru care au identificat


riscurile semnificative, răspunsul auditorului la aceste riscuri.

<< spațiu lăsat liber în mod intenționat>>

20 Purtați o discuție cu partenerul de angajament în timpul misiunii de QCR pentru a


identifica domeniile litigioase, deciziile și aspectele dificile ale angajamentului care
pot afecta prezentările din situațiile financiare

21 În cazul în care recomandările QCR nu sunt implementate de partenerul de


angajament, raportul nu va fi datat până la remediere problemelor. Se va aplica
procedura privind diferența de opinie. Oferiți detalii

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 14


5. Inspecție și Monitorizare. Exemplificare
politică, procedură și documentare

În paragraful 48, din ISQC 1 se stipulează: „Firma trebuie să instituie un proces de monitorizare
menit să îi ofere asigurarea rezonabilă că politicile și procedurile legate de sistemul de control al
calității sunt relevante, adecvate și funcționează eficient.”
Cu alte cuvinte politicile și procedurile:
Sunt relevante: adică sunt conforme atât cu cerințele ISA, cerințele legale și profesionale aplicabile
auditorului precum și naturii serviciilor prestate. La nivelul firmei auditorul trebuie să desemneze
persoana care se va ocupa de actualizarea acestor politici și proceduri. Modul de desemnare nu
trebuie să fie unul administrativ ceva gen „Prin prezenta se desemneaza…” ci unul pragmatic,
respectiv în preambulul Manualului de control al calității se trece data ultimei revizuiri și persoana
care l-a revizuit.
Sunt adecvate: în sensul că sunt dimensionate și dezvoltate funcție de natura serviciilor prestate
(de asigurare și/sau non-asigurare) și natura clienților (asociat cu serviciile prestate)
Funcționează: se asigură numai prin parcurgerea întregului sistem de politici și proceduri

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 15


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Această parcurgere a sistemului de politici și proceduri ține de complexitatea


organizatorică a auditorului, de natura angajamentelor prestate și potențial a fi
prestate, precum și de profilul clienților serviciilor de audit. Parcurgerea
sistemului se realizează astfel:
Pe baza unei planificări pe un orizont de timp de 2-3 ani: atunci când auditorul
are o structura organizatorică relativ complexă (10-50 angajați), servicii
integrate (contabilitate, consultanță, payroll etc), angajamente de audit etc.
Pe o baza periodică în cazul auditorilor care nu au o structură organizatorică
complexă (maxim 5-6 salariați), servicii integrate, dar cu angajamente reduse pe
partea de audit (proceduri agreate) și fără angajamente de audit.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 16


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Procesul de monitorizare presupune:


(a) Să includă o examinare și o evaluare permanentă a sistemului firmei de control al
calității, incluzând cel puțin o inspecție periodică a unei misiuni finalizate pentru fiecare
partener al misiunii;
(b) Să prevadă ca responsabilitatea pentru procesul de monitorizare să fie desemnată unui
partener sau unor parteneri sau altor persoane cu experiență și autoritate
corespunzătoare din cadrul firmei, ce își pot asuma o astfel de responsabilitate; și
(c) Să prevadă ca persoanele care efectuează misiunea sau care efectuează revizuirea
controlului calității misiunii să nu fie implicate în inspectarea misiunii.
Referitor la modul de alegere a angajamentului (vezi punctul „a” de mai sus): Există două
abordări:
1. Fie cel care va veni și va face inspecția(inspectorul) la nivelul dosarului va trebui să
definească și să precizeze criteriile care au stat la alegerea acelui angajament.
2. Fie auditorul va defini un set de reguli care pot fi ajustate de inspector și care va sta la
baza documentării modului de alegere a dosarului

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 17


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Exemplu pe:
Programul de Monitorizare: politica generală precum și procedurile
pentru stabilirea programului de monitorizare și procedurile de
inspecție
Raportul de Monitorizare (proceduri)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 18


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Politica: Monitorizarea
Politicile și procedurile de control al calității reprezintă o parte esențială a sistemului de control intern al
AUDITROULUI SRL. Monitorizarea este o componentă distinctă a sistemului de control al calității. Constă în
principal în înțelegerea calității sistemul de control și determinarea - prin interviuri, teste de parcurgere și
inspecții ale dosarelor de angajament și alte documente relevante pentru funcționarea sistemului de control al
calității (de exemplu, pregătirea profesională și atestatele de dezvoltare profesională continuă și confirmările
privind independența) - dacă, și în ce măsură acest sistem de control este proiectat și funcționează eficient.
De asemenea, include dezvoltarea recomandări pentru îmbunătățirea sistemului, mai ales dacă sunt detectate
deficiențe sau standarde profesionale și practicile s-au schimbat.
AUDITORUL S.R.L. va desemna responsabilitatea procesului de monitorizare pentru o persoană cu experiență și
independentă (inspectorul/monitorul), cel mai probabil o persoană externă.
AUDITORUL S.R.L. și monitorul trebuie să țină cont de necesitatea de a inspecta sistemul de control al calității
pentru a continua în lumina evoluțiilor recente și pentru a testa controalele periodic prin monitorizarea formală
la nivelul dosarului de angajament pentru a se asigura că controalele funcționează eficient și nu sunt în mod
deliberat ocolite/neglijate sau aplicate cu o strictețe mai mică decât cea dorită.
AUDITORUL S.R.L și monitorul vor lua în considerare, de asemenea, orice feedback primit de la Organismul
Profesional și de la Organismul de Supraveghere. Cu toate acestea, nu se poate vorbi ca acestea să
înlocuiască programul propriu de monitorizare al AUDITORUL S.R.L

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 19


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Proceduri: Programul de monitorizare


Responsabilitatea pentru monitorizarea aplicării politicilor și procedurilor de control al calității este
separată de responsabilitatea globală pentru controlul calității pe care auditorul trebuie să o aibă
per ansamblul activității sale
Sistemul de control al calității a fost conceput pentru a oferi AUDITORULUI S.R.L. o asigurare
rezonabilă că încălcările semnificative și susținute ale politicii și ale controlului calității sunt puțin
probabil să se producă sau să nu fie detectate. Scopul programului de monitorizare este de a ajuta
AUDITORULUI S.R.L să obțină o asigurare rezonabilă că politicile și procedurile sale referitoare la
sistemul de control al calității sunt relevante, adecvate și funcționează eficient. Programul trebuie să
contribuie, de asemenea, la asigurarea conformității cu practicile și cerințele profesionale privind
revizuirea.
AUDITORULUI S.R.L și personalul trebuie să coopereze cu monitorul (inspectorul de calitate),
recunoscând că această persoană este o parte esențială a sistemului de control al calității.
Dezacordul, nerespectarea sau ignorarea constatărilor monitorului vor fi soluționate prin procesul
de soluționare a litigiilor conform procedurilor specificate în Manualul de control al calității.
Persoanele externe calificate corespunzător care efectuează revizuirea vor urma procedurile
stabilite de AUDITORUL S.R.L. pentru monitorizare

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 20


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Procedurile de inspecție:
Monitorizarea sistemului de control al calității al AUDITORULUI S.R.L.
va fi finalizată anual (N.B. sau funcție de alte criterii clar precizate în
cazul activităților intermitente). În cadrul programului de monitorizare,
se selectează o serie de angajamente finalizate, care pot fi alese fără
notificare prealabilă echipei de angajament.
Monitorul(inspectorul de calitate) va lua în considerare rezultatele
monitorizării/lor anterioare, natura și amploarea autorității acordate
personalului, natura și complexitatea practicii AUDITORULUI S.R.L. și
riscurile specifice asociate cu clientul AUDITORULUI S.R.L. în
momentul planificării inspecției.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 21


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Auditorul manager al AUDITORULUI S.R.L. va oferi instrucțiuni monitorului să întocmească documentația


necesară a inspecției/monitorizării care va cuprinde:
• Rezultatele evaluărilor anterioare ale elementelor care compun sistemul de control al calității;
• o evaluare a faptului dacă AUDITORUL S.R.L. a aplicat în mod adecvat politici și proceduri de control al
calității;
• Evaluarea faptului dacă raportul emis la finalul angajamentului este adecvat în circumstanțe (de ex. raportul
de audit);
• Identificarea oricăror deficiențe, motivele care stau la baza producerii acestora, efectul acestora și o decizie
privind necesitatea unei acțiuni suplimentare, descriind în detaliu această acțiune; și
• Un rezumat al rezultatelor și concluziilor la care sa ajuns (furnizat AUDITORULUI S.R.L.), cu recomandări
pentru acțiuni corective sau schimbări necesare.
Auditorul manager al AUDITORULUI S.R.L. se va întâlni cu monitorul (împreună și cu personalul adecvat)
pentru a revizui raportul și pentru a decide asupra acțiunilor corective și / sau a modificărilor aduse sistemului,
rolurilor și responsabilităților, acțiunii disciplinare, recunoașterii și altor aspecte identificate de monitor.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 22


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Proceduri: Raportul de monitorizare


După finalizarea evaluării sistemului de control al calității, monitorul trebuie să raporteze
rezultatele auditorului manager al AUDITORULUI S.R.L.. Raportul trebuie să fie suficient pentru
a permite AUDITORULUI S.R.L. să ia măsuri prompte și adecvate, dacă este necesar, și trebuie
să includă, de asemenea, o descriere a procedurilor efectuate și concluziile trase din revizuire.
Dacă au fost observate deficiențe sistemice, repetitive sau semnificative, raportul trebuie să
includă și acțiunile întreprinse sau propuse, pentru a le rezolva.
Raportul monitorului va include cel puțin:
• o descriere a procedurilor de monitorizare efectuate;
• concluziile trase din procedurile de monitorizare; și
• Dacă este cazul, o descriere a deficiențelor sistemice, repetitive sau de altă natură și a
acțiunilor luate, împreună cu orice alte acțiuni recomandate, pentru a rezolva aceste deficiențe.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 23


5. Inspecție și Monitorizare- cont

Documentarea:
Procesul de Monitorizare a sistemului de Control al calității (sugestii) –
check list

Raportul monitorului (exemplificativ)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 24


5. Inspecție și Monitorizare- cont
Check list pentru Monitorizarea Controlului de Calitate
Ref Da Nu N/A Comentarii
Nr. Test
1 Evaluarea sistemului de control intern a fost stabilită la o dată
adecvată (de ex în perioadă full de angajamente)
2 A fost revizuit Manualul de control al calității pentru obținerea
unei înțelegeri adecvate a întregului sistem de control
3 A fost luată în considerare schimbările de ISA, legislație și
îndrumări emise de autoritățile competente de la ultima
actualizare și până la zi?
4 Au fost obținute informații despre politicile firmei, cerințele și
practicile legate de continuarea procesului dezvoltare
profesională precum și rezultatul acestei evaluări
5 A fost revizuită modul în care auditorul și personalul respectă
prevederile profesionale și legale în materie de pregătire
profesională? Există o situație a acestor pregătiri și outputul
așteptat de la aceste pregătiri profesionale?
<< spațiu lăsat liber în mod intenționat>>
25 S-a selectat un eșantion de declarații anuale de independență,
confidențialitate și conformitatea cu politicile de control al
calității
26 Observați orice deficiențe semnificative constatate în timpul
inspecția dosarului. Dacă aceste deficiențe sunt semnificative
acestea reprezintă
1. o deficiență în sistem care trebuie corectat sau
2. există un eșec de conformare la politicii firmei
<< spațiu lăsat liber în mod intenționat>>

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 25


5. Inspecție și Monitorizare- cont
Check list pentru Monitorizarea Controlului de Calitate
Ref Da Nu N/A Comentarii
Nr. Test
1 Este managementul sistemului de control al calității în firmă
atribuit unui partener sau unei alte persoane cu experiență și
autoritate suficiente și adecvate?
2 Are firma un manual scris de control al calității (QCM) sau
politici?
3 Conținutul manualului respectă în toate privințele relevante
cerințele ISQC 1 sau alte cerințe de jurisdicție corespunzătoare?
4 Rezultatele comparării QCM cu cerințele ISQC 1 (sau cerințele
legale corespunzătoare) au fost comunicate persoanei
(persoanelor) responsabile de sistemul de control al calității în
cadrul firmei (inclusiv detalii despre politicile lipsă sau
necorespunzătoare, politicile, procedurile , și documentația)?
5 A fost examinat cel puțin un angajament pentru fiecare
partener?
6 Pentru angajamentele revizuite, ați asigurat (ca monitor) că nu
sunteți membru al echipei de angajament și nici revizor de
control al calității (QCR) din angajament?
7 Au fost constatate deficiențe care păreau a fi sistematice,
repetitive sau de altfel semnificative și care necesită acțiuni
corective prompte ?
8 Există dovezi că un raport emis de firmă ar fi fost
necorespunzător (circumstanțelor sau cerințelor aplicabile)?
9 Există dovezi că procedurile necesare pentru realizarea
angajamentului nu au fost îndeplinite?
10 Au fost raportate toate deficiențele în scris partenerului /
partenerilor responsabili pentru sistemul de control al calității
în cadrul firmei?
<< spațiu lăsat în mod voit gol>>
COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 26
5. Inspecție și Monitorizare- cont

Raportul monitorului:

Către: << auditorul sau persoana desemnată a fi responsabil de controlul de calitate>>

Revizuirea a fost derulată între: xx.xx.xx și yy.yy.yy

Perioada acoperită: de la 01.01.2018 la 31.12.2018

Numele auditorului ale căror dosare/angajamente au fost revizuite:………

Am fost desemnat / angajat să efectuez o inspecție de monitorizare a firmei, inclusiv o revizuire a politicilor de
control al calității și o revizuire a angajamentelor reprezentând cel puțin un angajament per partener.

Managementul sistemului de control al calității în cadrul firmei este [atribuită / nu este] unei persoane interne
sau altei persoane externe cu experiență și autoritate suficiente și adecvate.

[Introduceți explicația dacă concluzia este negativă.]

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 27


5. Inspecție și Monitorizare- cont

1. Firma [are / nu are] un manual scris de control al calității (QCM) și / sau politici
de control al calității și proceduri adecvate.
[Introduceți explicația oferită de partenerul / partenerii responsabili pentru
sistemul de control al calității, dacă este vorba despre un QCM scris incomplet]
………………………………………………………………………………………………………………………
2. În opinia mea, conținutul manualului scris de control al calității (QCM) [respectă /
nu se conformează] în totalitate aspecte relevante cu cerințele ISQC 1 [sau altă
cerință privind jurisdicția corespunzătoare].
………………………………………………………………………………………………………………………
3. [Am găsit / nu am găsit] următoarele politici, proceduri și / sau documentație
care lipsesc sau sunt necorespunzătoare în QCM.
………………………………………………………………………………………………………………………

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 28


5. Inspecție și Monitorizare- cont

4. [Am găsit / nu am găsit] dovezi că partenerul / partenerii responsabili pentru sistemul de control al calității în
firma au comunicat cel puțin o dată pe an partenerilor corespunzători și altora despre procedurile de monitorizare
efectuate în cursul anului trecut, concluziile trase din astfel de proceduri și o descriere a oricăror deficiențe
sistemice, repetitive sau de altă natură constatate și a acțiunilor întreprinse pentru soluționarea acestora deficiențe

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Am revizuit cel puțin un angajament pentru fiecare partener. În ceea ce privește angajamentele revizuite, am
verificat și am confirmat că nu am fost nici membru al echipei de angajament, nici revizor de calitate pe
angajamentul în cauză.

[Introduceți detalii despre fiecare angajament selectat (inclusiv numele partenerului, tipul de angajament,
numele clientului și data de sfârșit de an]

………………………………………………………………………………………………………………………

<< spațiu lăsat liber intenționat>>

12. Am raportat toate deficiențele constatate, împreună cu motivele care stau la baza producerii acestora, în cursul
revizuirii mele către partenerul / partenerii responsabili pentru sistemul de control al calității în cadrul firmei

………………………………………………………………………………………………………………………

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 29


6. Viitorul standardului ISQC 1

La ora actuală IFAC are în derulare două proiecte strâns legate între ele în
ceea ce privește controlul de calitate la nivelul firmei. Aceste proiecte sunt:
1. Proiect de dezvoltare și reformulare a ISQC 1 și
2. Proiect de dezvoltare a standardului ISQC 2 Revizuirea Controlului de
calitate al angajamentului (eng. Engagement Quality Control Review)
Aceste standarde vor suferi mutații esențiale care constau în principal de la
migrarea actualului sistem de control al calității bazat pe check list-uri la un
sistem bazat pe evaluarea riscurilor și care oferă firmelor să implementeze
de o manieră adecvată conjuncturii lor aceste două sisteme de control al
calității

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 30


6. Viitorul standardului ISQC 1-cont.

ISQC 1 existent:
Axat mai mult pe politici și proceduri
Privit mai mult ca bazat pe o listă de bifat (“chek list based”) și “ o singură reglementare pentru toată lumea”
(one size fits all)
Un accent minor pe circumstanțele firmei în proiectarea sistemului de control intern

ISQC 1 propus:
Abordare bazată pe risc: presupune mai multă analiză și adecvată circumstanțelor
Răspunsurile la riscurile identificate sunt mult efective și o utilizare mai eficientă a resurselor firmei
Abordare proactivă față de managementul calității care să prevină eșecurile calitative.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 31


6. Viitorul standardului ISQC 1-cont.

ISQC 2 (Engagement Quality Control Reviews )


Va fi un nou standard separat în ceea ce privește Controlul de Calitate la nivel de
Angajament (ISQC 2)
Acesta va cuprinde precizări și materiale aplicabile îmbunătățite referitoare la:
◦ Domeniul angajamentelor ce vor face scopul unui EQC
◦ Eligibilitatea persoanei care va fi definit ca EQC inclusiv obiectivitatea, autoritatea,
competența tehnică și experiența
◦ Desemnarea ca inspectorului de EQC
◦ Realizarea unui EQC, natura și întinderea unui EQC
◦ Documentarea unui angajament de EQC

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 32


Sfârșitul prezentării

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 33