Sunteți pe pagina 1din 33
ISCQ 1 - Realizarea misiunii - maniera de control a calității la nivelul unui dosar

ISCQ 1 - Realizarea misiunii - maniera de control a calității la nivelul unui dosar de angajament

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

LECTOR: AGACHE SILVIU

1

Cuprins

Cuprins 1. Definiții și termeni uzuali 2. Elementele unui sistem de control al calității 3. Acceptare

1.

Definiții și termeni uzuali

2.

Elementele unui sistem de control al calității

3.

Acceptare și/sau continuare relații cu clienți. Scurt exemplu de politică, procedură și mod de documentare

4.

Revizuirea controlului calității misiunii. Exemplificare politică, procedură și documentare

5.

Inspecție și Monitorizare. Exemplificare politică, procedură

și documentare

6.

Viitorul standardului ISQC 1

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

2

1. Definiții și termeni uzuali

1. Definiții și termeni uzuali - Revizuirea controlului calității misiunii - Revizorul controlului calității

- Revizuirea controlului calității misiunii

- Revizorul controlului calității misiunii

- Inspecție

- Monitorizare

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

3

1. Definiții și termeni uzuali-cont

1. Definiții și termeni uzuali-cont În mod curent în limbajul de audit se mai folosesc următorii

În mod curent în limbajul de audit se mai folosesc următorii termeni:

Revizuire la cald în sensul de revizuire angajamentului înainte de emiterea

raportului de audit

Revizuirea la rece – reprezintă revizuirea la rece a unui angajament precum și a politicilor și procedurilor existente la nivelul unui auditor financiar.

După cum se vede următorii termeni sunt sinonimi:

Termenul „Revizuirea controlului calității misiunii” este similar cu noțiune de „Revizuire la cald”

Termenul de „Monitorizare” cuprinde dar nu este similar cu „Revizuire la

rece”

O altă observație care trebuie făcută este aceea că „Inspecția” se derulează numai ca parte componentă a procesului de „monitorizare” și este similară cu „Revizuirea la rece”.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

4

2. Elementele unui sistem de control al calității

2. Elementele unui sistem de control al calității În conformitate cu paragraful 16 din ISQC 1

În conformitate cu paragraful 16 din ISQC 1 auditorii trebuie să instituie și să mențină un sistem de control al calității care includ politici și proceduri care să adreseze următoarele elemente:

(a)

Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei.

(b)

Cerinţele etice relevante.

(c)

Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice.

(d)

Resursele umane.

(e)

Realizarea misiunii.

(f)

Monitorizare.

Atragem atenția că în cadrul ISQC 1 se stipulează foarte clar la paragraful 14, respectiv „Firma trebuie să se conformeze cu fiecare cerinţă a prezentului ISQC cu excepţia cazului în care, în circumstanţele proprii firmei, cerinţa nu este relevantă pentru serviciile furnizate

cu privire la auditurile şi revizuirile situaţiilor financiare şi la alte misiuni de asigurare şi

servicii conexe

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

5

2. Elementele unui sistem de control al calității - contin

Elementele unui sistem de control al calității - contin Atragem atenția asupra următoarelor aspecte: • în

Atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

în cazul auditorilor care desfășoară angajamente de audit statutar și/sau

financiar prevederile din ISQC 1 trebuie completate cu prevederile din ISA 220 „Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare”. Așadar, dacă auditorul pe lângă alte servicii de asigurare și servicii conexe desfășoară și angajamente de audit indiferent vorbim de audit statutar sau financiar prevederile din ISA 220 vor avea întâietate.

Chiar dacă auditorul nu are personal angajat (dar poate coopta pe baza periodică

personal calificativ) el trebuie să își proiecteze politici și proceduri în ceea ce privește

a. Pregătirea sa profesională, atingerea și menținerea competenței, îndeplinirea cerințelor

profesionale în materie de pregătire profesională;

b.

Desemnarea echipei de angajament și a competențelor necesare pentru angajament a fi

derulat.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

6

3. Acceptare și/sau continuare relații cu clienți . Scurt exemplu de politică, procedură și mod

3. Acceptare și/sau continuare relații cu clienți.

Scurt exemplu de politică, procedură și mod de documentare

Exceptând faptul este o cerință a ISQC 1 , de ce auditorul

trebuie sa instituie politici și proceduri de acceptare și/sau

continuare relații cu clienții?

În mod normal orice profesionist face o evaluare a condițiilor de acceptare sau nu a unui nou client (client prospectiv) sau de

reevaluare periodică a condițiilor în care continuă relațiile cu clienții actuali, rolul standardului este de a oferi o bază consecventă de

evaluare a unor criterii clare și transparente.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

7

3.

3. Acceptare și/sau continuare relații cu clienți .- continuare În cadrul procedurilor de acceptare și/sau

Acceptare și/sau continuare relații cu clienți.- continuare

În cadrul procedurilor de acceptare și/sau continuare a relațiilor cu clienții auditorii financiari trebuie, suplimentar de prevederile ISA, să aibă în vedere următoarele aspecte:

Procedurile de cunoaștere a clientului sub aspectul spălării banilor și cu toate

implicațiile pe care legislația în materie le incumbă auditorului Natura serviciului a fi prestat și, asociat, natura clientului (interes public sau nu), orizontul de timp disponibil de realizare a angajamentului, raportare și utilizatorii raportărilor Polița de asigurare de risc profesional auditorul trebuie monitorizeze valoarea poliței de asigurare și, după semnarea contractului, ajusteze valoarea asigurării conform cerințelor profesionale.

Finalitatea acestor proceduri de acceptare și/sau continuare relații cu clienți este de a evalua profilul de risc al clientului (prospectiv/recurent) sau de a refuza continuarea relațiilor.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

8

3.

3. Acceptare și/sau continuare relații cu clienți .- continuare Acest profil de risc asociat unui client

Acceptare și/sau continuare relații cu clienți.- continuare

Acest profil de risc asociat unui client (indiferent de natura serviciului a fi prestat) corelat cu natura serviciului a fi prestat oferă evaluarea finală

asupra clientului (Atenție: deja numai e client prospectiv). Această

evaluare finală a profilului de risc asociat clientului va constitui unul din criteriile de selecție fie pentru:

Revizuirea controlului calității misiunii fie pentru

Inspecție ca parte din procesul de monitorizare.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

9

3.

3. Acceptare și/sau continuare relații cu clienți .- continuare Exemplificare politică, proceduri și mod de

Acceptare și/sau continuare relații cu clienți.- continuare

Exemplificare politică, proceduri și mod de documentare pentru clienți noi

Politicile și procedurile de acceptare și continuarea a relațiilor cu clienții se materializează

astfel:

Politica: Pentru clienții noi se va face o evaluare adecvată și documentată înainte de a face o ofertă comercială angajantă.

Procedura: Evaluarea clientului presupune un proces ce constă în:

Evaluarea gradului de risc asociat clientului respectiv;

Obținerea de informații de la terți (inclusiv de la predecesori), de ex: rapoarte de solvabilitate, scanare

media, ori ce informații care pot afecta decizia de acceptare client;

Decizia finală dacă clientul este acceptat sau nu;

În cazul acceptării, auditorul va depune diligențele necesare pentru asigurarea Cerințelor relevante de Etică sau cerințe suplimentare legale (vezi auditorul precedent)

Semnarea contractului de prestări servicii și/sau a scrisorii de angajament.

Check list-urile: acestea reprezintă partea de documentare a întregului proces de evaluare a relațiilor cu clienții recurenți sau prospectivi.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

10

4. Revizuirea controlului calității misiunii.

Exemplificare politică, procedură și documentare

Exemplificare politică, procedură și documentare Aceste politici și proceduri trebuie: Să prevadă o

Aceste politici și proceduri trebuie:

Să prevadă o revizuire a calității misiunii pentru auditul situațiilor

financiare ale entităților cotate (N.B. Atenție este și cerință legală acest aspect)

Să stabilească criteriile conform cărora orice alte angajamente trebuie fie evaluate pentru a determina dacă este necesară QCR

Să prevadă efectuarea unor misiuni de QCR pentru toate acele angajamente care îndeplinesc criteriile de mai sus (punctul b)

Într-o abordare simplistă, dacă corelăm informația de la punctul b) cu noțiunea de profil de risc asociat clientului determinat în partea Acceptare/continuare relații cu clienții” atunci se poate determina un prim criteriu de selecție pentru QCR.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

11

4.

4. Revizuirea controlului calității misiunii. - cont Exemplificare politică, proceduri și mod de documentare pentru

Revizuirea controlului calității misiunii. - cont

Exemplificare politică, proceduri și mod de documentare pentru QCR

Politica: toate angajamentele trebuie evaluate funcție de criteriile stabilite de AUDITORUL S.R.L. pentru a determina dacă se va efectua

sau nu QCR.

Procedura: Evaluarea se va face diferit astfel:

Pentru clienții noi: înainte de acceptarea angajamentului;

În cazul clienților recurenți: în timpul realizării planificării angajamentului (N.B. sunt cazuri în care această evaluare se poate face și la sfârșitul angajamentului precedent)

Politica AUDITORULUI S.R.L. cere ca toate problemele ridicate de persoana desemnată ca EQR să fie soluționate înainte de emiterea raportului.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

12

4.

4. Revizuirea controlului calității misiunii. - cont Exemple de criterii care pot fi luate în considerare

Revizuirea controlului calității misiunii. - cont

Exemple de criterii care pot fi luate în considerare atunci când se dorește cuprinderea unui angajament în aria de EQR:

Există un risc semnificativ asociat cu păstrarea sau acceptarea clientului

Ca rezultat al unor măsuri de siguranță (Cod Etic) de diminuare a amenințărilor la adresa

independenței

Asocierea pe termen lung cu clientul, inclusiv a personalului senior

Valoarea onorariilor plătite firmei (peste 10%/15%)

Existență unei/unor limitări în scop

De asemenea, se pot avea în vedere și aspecte care pot să apără ulterior demarării angajamentului:

Există temerea din partea echipei de angajament că raportul nu va fi conform circumstanțelor;

Apariția unui nou utilizator al situațiilor financiare și semnificativ (de ex putere financiară, renume comercial etc)

Apariția unei limitări în scop sau divergențe asupra mai multor erori identificate etc.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

13

4.

4. Revizuirea controlului calității misiunii. - cont   Proceduri de QCR (exemplificativ) YES NO N/A

Revizuirea controlului calității misiunii. - cont

 

Proceduri de QCR (exemplificativ)

YES

NO

N/A

Comentarii

1

Revizuiți subiectul auditat (situațiile financiare de ex. sau exec. buget.)

       

2

Revizuiți raportul draft și indicați dacă este adecvat circumstanțelor

       

3

În cazul angajamentului de audit, revizuiți foile de lucru care au identificat riscurile semnificative, răspunsul auditorului la aceste riscuri.

       
 

<< spațiu lăsat liber în mod intenționat>>

       

20

Purtați o discuție cu partenerul de angajament în timpul misiunii de QCR pentru a identifica domeniile litigioase, deciziile și aspectele dificile ale angajamentului care pot afecta prezentările din situațiile financiare

       

21

În cazul în care recomandările QCR nu sunt implementate de partenerul de angajament, raportul nu va fi datat până la remediere problemelor. Se va aplica procedura privind diferența de opinie. Oferiți detalii

       

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

14

5.

5. Inspecție și Monitorizare. Exemplificare politică, procedură și documentare În paragraful 48, din ISQC 1 se

Inspecție și Monitorizare. Exemplificare politică, procedură și documentare

În paragraful 48, din ISQC 1 se stipulează: „Firma trebuie instituie un proces de monitorizare menit îi ofere asigurarea rezonabilă că politicile și procedurile legate de sistemul de control al calității sunt relevante, adecvate și funcționează eficient.

Cu alte cuvinte politicile și procedurile:

Sunt relevante: adică sunt conforme atât cu cerințele ISA, cerințele legale și profesionale aplicabile auditorului precum și naturii serviciilor prestate. La nivelul firmei auditorul trebuie desemneze persoana care se va ocupa de actualizarea acestor politici și proceduri. Modul de desemnare nu trebuie fie unul administrativ ceva gen „Prin prezenta se desemneaza…” ci unul pragmatic,

respectiv în preambulul Manualului de control al calității se trece data ultimei revizuiri și persoana

care l-a revizuit.

Sunt adecvate: în sensul sunt dimensionate și dezvoltate funcție de natura serviciilor prestate (de asigurare și/sau non-asigurare) și natura clienților (asociat cu serviciile prestate)

Funcționează: se asigură numai prin parcurgerea întregului sistem de politici și proceduri

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

15

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Această parcurgere a sistemului de politici și proceduri ține de

Această parcurgere a sistemului de politici și proceduri ține de complexitatea

organizatorică a auditorului, de natura angajamentelor prestate și potențial a fi

prestate, precum și de profilul clienților serviciilor de audit. Parcurgerea

sistemului se realizează astfel:

Pe baza unei planificări pe un orizont de timp de 2-3 ani: atunci când auditorul are o structura organizatorică relativ complexă (10-50 angajați), servicii integrate (contabilitate, consultanță, payroll etc), angajamente de audit etc.

Pe o baza periodică în cazul auditorilor care nu au o structură organizatorică

complexă (maxim 5-6 salariați), servicii integrate, dar cu angajamente reduse pe partea de audit (proceduri agreate) și fără angajamente de audit.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

16

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Procesul de monitorizare presupune : (a) calității, incluzând cel puțin o

Procesul de monitorizare presupune:

(a)

calității, incluzând cel puțin o inspecție periodică a unei misiuni finalizate pentru fiecare

partener al misiunii;

(b) Să prevadă ca responsabilitatea pentru procesul de monitorizare să fie desemnată unui

partener sau unor parteneri sau altor persoane cu experiență și autoritate corespunzătoare din cadrul firmei, ce își pot asuma o astfel de responsabilitate; și

(c)

controlului calității misiunii să nu fie implicate în inspectarea misiunii.

Referitor la modul de alegere a angajamentului (vezi punctul „a” de mai sus): Există două

abordări:

Să includă o examinare și o evaluare permanentă a sistemului firmei de control al

Să prevadă ca persoanele care efectuează misiunea sau care efectuează revizuirea

1. Fie cel care va veni și va face inspecția(inspectorul) la nivelul dosarului va trebui să definească și să precizeze criteriile care au stat la alegerea acelui angajament.

2. Fie auditorul va defini un set de reguli care pot fi ajustate de inspector și care va sta la baza documentării modului de alegere a dosarului

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

17

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Exemplu pe:  Programul de Monitorizare: politica generală precum și

Exemplu pe:

Programul de Monitorizare: politica generală precum și procedurile

pentru stabilirea programului de monitorizare și procedurile de inspecție

Raportul de Monitorizare (proceduri)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

18

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Politica: Monitorizarea Politicile și procedurile de control al calității

Politica: Monitorizarea

Politicile și procedurile de control al calității reprezintă o parte esențială a sistemului de control intern al AUDITROULUI SRL. Monitorizarea este o componentă distinctă a sistemului de control al calității. Constă în

principal în înțelegerea calității sistemul de control și determinarea - prin interviuri, teste de parcurgere și

inspecții ale dosarelor de angajament și alte documente relevante pentru funcționarea sistemului de control al

calității (de exemplu, pregătirea profesională și atestatele de dezvoltare profesională continuă și confirmările privind independența) - dacă, și în ce măsură acest sistem de control este proiectat și funcționează eficient.

De asemenea, include dezvoltarea recomandări pentru îmbunătățirea sistemului, mai ales dacă sunt detectate deficiențe sau standarde profesionale și practicile s-au schimbat.

AUDITORUL S.R.L. va desemna responsabilitatea procesului de monitorizare pentru o persoană cu experiență și independentă (inspectorul/monitorul), cel mai probabil o persoană externă.

AUDITORUL S.R.L. și monitorul trebuie să țină cont de necesitatea de a inspecta sistemul de control al calității pentru a continua în lumina evoluțiilor recente și pentru a testa controalele periodic prin monitorizarea formală la nivelul dosarului de angajament pentru a se asigura că controalele funcționează eficient și nu sunt în mod deliberat ocolite/neglijate sau aplicate cu o strictețe mai mică decât cea dorită.

AUDITORUL S.R.L și monitorul vor lua în considerare, de asemenea, orice feedback primit de la Organismul Profesional și de la Organismul de Supraveghere. Cu toate acestea, nu se poate vorbi ca acestea să înlocuiască programul propriu de monitorizare al AUDITORUL S.R.L

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

19

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Proceduri: Programul de monitorizare Responsabilitatea pentru monitorizarea

Proceduri: Programul de monitorizare

Responsabilitatea pentru monitorizarea aplicării politicilor și procedurilor de control al calității este separată de responsabilitatea globală pentru controlul calității pe care auditorul trebuie să o aibă

per ansamblul activității sale

Sistemul de control al calității a fost conceput pentru a oferi AUDITORULUI S.R.L. o asigurare rezonabilă că încălcările semnificative și susținute ale politicii și ale controlului calității sunt puțin probabil să se producă sau să nu fie detectate. Scopul programului de monitorizare este de a ajuta AUDITORULUI S.R.L să obțină o asigurare rezonabilă că politicile și procedurile sale referitoare la sistemul de control al calității sunt relevante, adecvate și funcționează eficient. Programul trebuie să contribuie, de asemenea, la asigurarea conformității cu practicile și cerințele profesionale privind revizuirea.

AUDITORULUI S.R.L și personalul trebuie să coopereze cu monitorul (inspectorul de calitate), recunoscând că această persoană este o parte esențială a sistemului de control al calității. Dezacordul, nerespectarea sau ignorarea constatărilor monitorului vor fi soluționate prin procesul de soluționare a litigiilor conform procedurilor specificate în Manualul de control al calității.

Persoanele externe calificate corespunzător care efectuează revizuirea vor urma procedurile stabilite de AUDITORUL S.R.L. pentru monitorizare

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

20

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Procedurile de inspecție : Monitorizarea sistemului de control al calității

Procedurile de inspecție:

Monitorizarea sistemului de control al calității al AUDITORULUI S.R.L.

va fi finalizată anual (N.B. sau funcție de alte criterii clar precizate în

cazul activităților intermitente). În cadrul programului de monitorizare, se selectează o serie de angajamente finalizate, care pot fi alese fără notificare prealabilă echipei de angajament.

Monitorul(inspectorul de calitate) va lua în considerare rezultatele

monitorizării/lor anterioare, natura și amploarea autorității acordate

personalului, natura și complexitatea practicii AUDITORULUI S.R.L. și riscurile specifice asociate cu clientul AUDITORULUI S.R.L. în momentul planificării inspecției.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

21

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Auditorul manager al AUDITORULUI S.R.L. va oferi instrucțiuni monitorului să

Auditorul manager al AUDITORULUI S.R.L. va oferi instrucțiuni monitorului să întocmească documentația necesară a inspecției/monitorizării care va cuprinde:

Rezultatele evaluărilor anterioare ale elementelor care compun sistemul de control al calității;

o evaluare a faptului dacă AUDITORUL S.R.L. a aplicat în mod adecvat politici și proceduri de control al

calității;

Evaluarea faptului dacă raportul emis la finalul angajamentului este adecvat în circumstanțe (de ex. raportul de audit);

Identificarea oricăror deficiențe, motivele care stau la baza producerii acestora, efectul acestora și o decizie privind necesitatea unei acțiuni suplimentare, descriind în detaliu această acțiune; și

Un rezumat al rezultatelor și concluziilor la care sa ajuns (furnizat AUDITORULUI S.R.L.), cu recomandări

pentru acțiuni corective sau schimbări necesare.

Auditorul manager al AUDITORULUI S.R.L. se va întâlni cu monitorul (împreună și cu personalul adecvat) pentru a revizui raportul și pentru a decide asupra acțiunilor corective și / sau a modificărilor aduse sistemului, rolurilor și responsabilităților, acțiunii disciplinare, recunoașterii și altor aspecte identificate de monitor.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

22

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Proceduri: Raportul de monitorizare După finalizarea evaluării sistemului de

Proceduri: Raportul de monitorizare

După finalizarea evaluării sistemului de control al calității, monitorul trebuie să raporteze

rezultatele auditorului manager al AUDITORULUI S.R.L

a permite AUDITORULUI S.R.L. să ia măsuri prompte și adecvate, dacă este necesar, și trebuie

să includă, de asemenea, o descriere a procedurilor efectuate și concluziile trase din revizuire.

Dacă au fost observate deficiențe sistemice, repetitive sau semnificative, raportul trebuie să includă și acțiunile întreprinse sau propuse, pentru a le rezolva.

Raportul monitorului va include cel puțin:

• o descriere a procedurilor de monitorizare efectuate;

• concluziile trase din procedurile de monitorizare; și

• Dacă este cazul, o descriere a deficiențelor sistemice, repetitive sau de altă natură și a

acțiunilor luate, împreună cu orice alte acțiuni recomandate, pentru a rezolva aceste deficiențe.

Raportul trebuie să fie suficient pentru

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

23

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Documentarea:  Procesul de Monitorizare a sistemului de Control al calității

Documentarea:

Procesul de Monitorizare a sistemului de Control al calității (sugestii) –

check list

Raportul monitorului (exemplificativ)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

24

5. Inspecție și Monitorizare- cont Check list pentru Monitorizarea Controlului de Calitate Ref Da Nu
5.
Inspecție și Monitorizare- cont
Check list pentru Monitorizarea Controlului de Calitate
Ref
Da
Nu
N/A
Comentarii
Nr.
Test
1
Evaluarea sistemului de control intern a fost stabilită la o dată
adecvată (de ex în perioadă full de angajamente)
2
A fost revizuit Manualul de control al calității pentru obținerea
unei înțelegeri adecvate a întregului sistem de control
3
A fost luată în considerare schimbările de ISA, legislație și
îndrumări emise de autoritățile competente de la ultima
actualizare și până la zi?
4
Au fost obținute informații despre politicile firmei, cerințele și
practicile legate de continuarea procesului dezvoltare
profesională precum și rezultatul acestei evaluări
5
A fost revizuită modul în care auditorul și personalul respectă
prevederile profesionale și legale în materie de pregătire
profesională? Există o situație a acestor pregătiri și outputul
așteptat de la aceste pregătiri profesionale?
<< spațiu lăsat liber în mod intenționat>>
25
S-a selectat un eșantion de declarații anuale de independență,
confidențialitate și conformitatea cu politicile de control al
calității
26
Observați orice deficiențe semnificative constatate în timpul
inspecția dosarului. Dacă aceste deficiențe sunt semnificative
acestea reprezintă
1. o deficiență în sistem care trebuie corectat sau
2. există un eșec de conformare la politicii firmei
<< spațiu lăsat liber în mod intenționat>>

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

25

5. Inspecție și Monitorizare- cont Check list pentru Monitorizarea Controlului de Calitate Ref Da Nu
5.
Inspecție și Monitorizare- cont
Check list pentru Monitorizarea Controlului de Calitate
Ref
Da
Nu
N/A
Comentarii
Nr.
Test
1
Este managementul sistemului de control al calității în firmă
atribuit unui partener sau unei alte persoane cu experiență și
autoritate suficiente și adecvate?
2
Are firma un manual scris de control al calității (QCM) sau
politici?
3
Conținutul manualului respectă în toate privințele relevante
cerințele ISQC 1 sau alte cerințe de jurisdicție corespunzătoare?
4
Rezultatele comparării QCM cu cerințele ISQC 1 (sau cerințele
legale corespunzătoare) au fost comunicate persoanei
(persoanelor) responsabile de sistemul de control al calității în
cadrul firmei (inclusiv detalii despre politicile lipsă sau
necorespunzătoare, politicile, procedurile , și documentația)?
5
A
fost
examinat
cel
puțin
un
angajament
pentru
fiecare
partener?
6
Pentru angajamentele revizuite, ați asigurat (ca monitor) că nu
sunteți membru al echipei de angajament și nici revizor de
control al calității (QCR) din angajament?
7
Au fost constatate deficiențe care păreau a fi sistematice,
repetitive sau de altfel semnificative și care necesită acțiuni
corective prompte ?
8
Există dovezi că un raport emis de firmă ar fi fost
necorespunzător (circumstanțelor sau cerințelor aplicabile)?
9
Există dovezi că procedurile necesare pentru realizarea
angajamentului nu au fost îndeplinite?
10
Au fost raportate toate deficiențele în scris partenerului /
partenerilor responsabili pentru sistemul de control al calității
în cadrul firmei?
<< spațiu lăsat în mod voit gol>>

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

26

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont Raportul monitorului: Către: << auditorul sau persoana desemnată a fi

Raportul monitorului:

Către: << auditorul sau persoana desemnată a fi responsabil de controlul de calitate>>

Revizuirea a fost derulată între: xx.xx.xx și yy.yy.yy

Perioada acoperită: de la 01.01.2018 la 31.12.2018

Numele auditorului ale căror dosare/angajamente au fost revizuite:………

Am fost desemnat / angajat să efectuez o inspecție de monitorizare a firmei, inclusiv o revizuire a politicilor de

control al calității și o revizuire a angajamentelor reprezentând cel puțin un angajament per partener.

Managementul sistemului de control al calității în cadrul firmei este [atribuită / nu este] unei persoane interne sau altei persoane externe cu experiență și autoritate suficiente și adecvate.

[Introduceți explicația dacă concluzia este negativă.]

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

27

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont 1. Firma [ are / nu are ] un manual scris

1. Firma [are / nu are ] un manual scris de control al calității (QCM) și / sau politici de control al calității și proceduri adecvate.

[Introduceți explicația oferită de partenerul / partenerii responsabili pentru sistemul de control al calității, dacă este vorba despre un QCM scris incomplet]

………………………………………………………………………………………………………………………

2. În opinia mea, conținutul manualului scris de control al calității (QCM) [respectă / nu se conformează] în totalitate aspecte relevante cu cerințele ISQC 1 [sau altă cerință privind jurisdicția corespunzătoare].

………………………………………………………………………………………………………………………

3. [Am găsit / nu am găsit] următoarele politici, proceduri și / sau documentație care lipsesc sau sunt necorespunzătoare în QCM.

………………………………………………………………………………………………………………………

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

28

5. Inspecție și Monitorizare- cont

5. Inspecție și Monitorizare- cont 4. [ Am găsit / nu am găsit ] dovezi că

4. [ Am găsit / nu am găsit] dovezi partenerul / partenerii responsabili pentru sistemul de control al calității în firma au comunicat cel puțin o dată pe an partenerilor corespunzători și altora despre procedurile de monitorizare efectuate în cursul anului trecut, concluziile trase din astfel de proceduri și o descriere a oricăror deficiențe sistemice, repetitive sau de altă natură constatate și a acțiunilor întreprinse pentru soluționarea acestora deficiențe

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Am revizuit cel puțin un angajament pentru fiecare partener. În ceea ce privește angajamentele revizuite, am verificat și am confirmat că nu am fost nici membru al echipei de angajament, nici revizor de calitate pe angajamentul în cauză.

[Introduceți detalii despre fiecare angajament selectat (inclusiv numele partenerului, tipul de angajament,

numele clientului și data de sfârșit de an]

………………………………………………………………………………………………………………………

<< spațiu lăsat liber intenționat>>

12. Am raportat toate deficiențele constatate, împreună cu motivele care stau la baza producerii acestora, în cursul revizuirii mele către partenerul / partenerii responsabili pentru sistemul de control al calității în cadrul firmei

………………………………………………………………………………………………………………………

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

29

6. Viitorul standardului ISQC 1

6. Viitorul standardului ISQC 1 La ora actuală IFAC are în derulare două proiecte strâns legate

La ora actuală IFAC are în derulare două proiecte strâns legate între ele în ceea ce privește controlul de calitate la nivelul firmei. Aceste proiecte sunt:

1.

Proiect de dezvoltare și reformulare a ISQC 1 și

2.

Proiect de dezvoltare a standardului ISQC 2 Revizuirea Controlului de calitate al angajamentului (eng. Engagement Quality Control Review)

Aceste standarde vor suferi mutații esențiale care constau în principal de la

migrarea actualului sistem de control al calității bazat pe check list-uri la un

sistem bazat pe evaluarea riscurilor și care oferă firmelor implementeze de o manieră adecvată conjuncturii lor aceste două sisteme de control al calității

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

30

6. Viitorul standardului ISQC 1-cont.

6. Viitorul standardului ISQC 1-cont. ISQC 1 existent: Axat mai mult pe politici și proceduri Privit

ISQC 1 existent:

Axat mai mult pe politici și proceduri

Privit mai mult ca bazat pe o listă de bifat (“chek list based”) și “ o singură reglementare pentru toată lumea” (one size fits all)

Un accent minor pe circumstanțele firmei în proiectarea sistemului de control intern

ISQC 1 propus:

Abordare bazată pe risc: presupune mai multă analiză și adecvată circumstanțelor

Răspunsurile la riscurile identificate sunt mult efective și o utilizare mai eficientă a resurselor firmei

Abordare proactivă față de managementul calității care să prevină eșecurile calitative.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

31

6. Viitorul standardului ISQC 1-cont.

6. Viitorul standardului ISQC 1-cont. ISQC 2 (Engagement Quality Control Reviews ) Va fi un nou

ISQC 2 (Engagement Quality Control Reviews )

Va fi un nou standard separat în ceea ce privește Controlul de Calitate la nivel de

Angajament (ISQC 2)

Acesta va cuprinde precizări și materiale aplicabile îmbunătățite referitoare la:

Domeniul angajamentelor ce vor face scopul unui EQC

Eligibilitatea persoanei care va fi definit ca EQC inclusiv obiectivitatea, autoritatea, competența tehnică și experiența

Desemnarea ca inspectorului de EQC

Realizarea unui EQC, natura și întinderea unui EQC

Documentarea unui angajament de EQC

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

32

Sfârșitul prezentării COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 3 3

Sfârșitul prezentării