Sunteți pe pagina 1din 2

MONITORUL OFICIAL

AL
R.OMANIEI
Anul 1-Nr. COMUNICATE, DECIiETE-LEGE, DECRF fE,
1
IIOTAIiIBI ALE GUVEENULUI $I ALTE \CTE Vineli, 2f deccmbrie 1989

SUMAR
Pagin:r
COMUNICATE
Comunicalul cltre tar5 al Consiliului Frontului Sall'5)'
Nalionale t*2

COMUNICATE
COMUNICATIJL CATBE T.q RA
al Consiliului Frontului Salvdrii Natic rale
CctS.tcni gi cetir{ene, ln teritoriu se. rr cons'uitui consilii judetene, muni-
cipale, orelene$ti ;i con.runale ale Frontului Salvirii
Triim un moment istoric, C1anu1 Ceau$cscu, care ' Nationale ca orgar .-- ale puterii locale.
a dus trara la dezasti'u, a lost eliminat de la putere. Cu N{ililia este ch iratd ca, imprcuni cu con'ritetele
toiii $tim $i recunoaitem ci victoria de care se bucuri l e oldinea publicS.
intreaga tare elte rodul spiritr-rlui de sacrificiu al ma-. A cc<fa
^rothA r lul loa1c misurilc n.cnsale pen-
\

selor populare de toate nationaliteiile Ei, in plimuf 'ovizionirii popula!iei cu alimcnte,


rinC, al admirabilului nostru tineret, care ne-a rcsti- d, ^h^.di- 61^-r,. I. cu cilduri ii ap5. pcntru asi-
tlrit, cu pfetul singelui, sentimentul demnilS{ii natio- gufarea transpor'1 l,-ri. a asir'onJoi medicrlc $i a in-
nale. Un merit deosebit il au cei care ani de zile si-au t o ri i rr inla nnmn :iale.
1

pus in pericol Ei viata, protestind impotriva liraniei. a--


ur ^-^^,-^* f.. -
rlul propune urmiloarclc ;
vL uliL orrJ rri
:- dr.chiCc o pagina n^ud in \icjt paliticj Si cco- 1. Abandonarca lolului conducdtor al unui singur
n. -:.ici a Iiomirniei. partid gi statornir rea unui sislcn.r democratic plura-
rn acc-', noment dc rescrlrce am hotdrit sd ne con- list de guvernimir
sti:uim 1n Frontul Salvdrii Nationale. carc sc sprijine 2. Organizarea 'lc alegei'i libcre in cursul lunii
pe armil'La |omdnd gi care grupeazd toate foriele sd- apriiie.
ndtoase alc t6rii, fdri deosebir.e de naiionalitate. 3. Separarea pr crilor logislativS. cxccutivd ti ju-
toate organizatiile gi glupdrile care s-au ridicat cu decdtorcasca in si t $i alegerea tuturor conducdtorilor
curai in apirarca libeltitii $i demnitelii in anii tira- politici pentru u iu sau, cel mult, doud mandate.
niri totali':-c. Nime ni nu mai p ale pretinde puterea pe viat[.
i-lrrri;l Frontului Salv[rii Na{ionale este instalrrar.ea Consiliul Front lui Salr'5rii Nalionale propune ca
deroc|alici, liberlatii $i demr'Iitatii poporului romAn. tor d Jd sL' rruxrcd: ir in viitor RomAnia.
Din acest moment se dizolvl toate structurile de Un comitet dc r :dactale a noii Constitulii va incepe
pu;ere ale clanului CeauEescu. Guvefnul se demite, si functioneze imr liat.
Consiiiul de Stat qi institutriile sale iEi inceteazS acti- 4. Restructuralr r intiegii econonrii nalionalc pc baza
vitatea. lntreaga putere in stat este preluat5 de Con- criteriilor rentabi ld{ii 9i eficicntei. Eliminarea nleto-
siliul Frontului Salvirii Na{ionale. Lui i sc vor subor- delor administrati -biLocraticc de conduccrc cccn mi.i
dqna Consiliul Mililar Superior, care coordoneaz6 .^htr..l i7.i; c; n,, -l-iovarea liberei initiative qi a com-
intreaga acti-/itate a armatei $i a unit6tilor Ministeru- petenlei in condLr rt.a tuturor sectoalelor econ ' ti e,
lui de Interne. Toale ministerele gi organele centrale 5. Restructuralr , ag.'irullur ii 1i spIi.iini:''r mi'ii n: o-
in actriala lor structure isi vor continua activitatea nor- ductii ter5ne$ii. C rrirea distrugerii satclor.
mal5, subordonindu-sc Ffontului Salvdr.ii . Na!ionale, 6. Reorganizar',-. invS!Smintului romancsc pclf ivit
pentru a asigr_rra desfirrsurarea normald a intr.egii vie{i .4, ihl,.1^P n^nJ 6r '|ane. Reageza' ca slrucrr.lrilor in\5-
economice li sociale. ldmintului pe ba: . rlarnnnrrlo ci rrtrniere
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 1
Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat Dinescu, Ldsdti T6k€s, Dumitru Mazilu, Dan Degliu,
atitea daune poporului rom6n gi plomovarea adevi- general $tefan GuEe, general Victor Std.nculescu, AureL-
ratelcr valori ale umanitdtii. Eliminarea minciunii 6i a Dragog Munterrnu, Corneliu Menescu, Alexandru B'ir-
imposturii Si statuarea unor criterii de competenie Si lideanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru,
justi{ie in toate domeniile de activitate. Sergiu Nicolae::cu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu
.A-;r zai nr pe bazc noi a dezvolierii culiurii palionalc' Voican Voicul scu, Dan Marlian. cdpirair LuDoru
Ti'cceiea prcsei, radioului, tcleviziunii dln miinile Mihail. general Voinea, cepitrn de rangul I Dumitrescrr
unei Iamilii despotice in miinile poporlllui. Emil, Neac$a \Iasile, Ciontu Cristina, Baciu Mai'ian,
' ?. Respectarea dreptui'ilor qi libertililor mihofitAlilor Bogdan Teodoriu, Eugenia lorga, Negritiu Paul. N{a-
nallonale $i asigurarea deplinei lor egaliiiti in drep- nole Gheorghe Caziinir Joncscu, Adr:'rn Silbu. Clr'.'en
turi cu rominii. Constantin, Dc,Lnokos Geza, Magdalcna Ionescu. IJia-
B. Organiza,:ea intleguh-ii comeL'! al ierii, pornind rian Mierid, C,,rrstaniin firanovici, Ovidiu Vlad, Eucu-
de ia cerintelc s:tisfacerii cu prioiitatc a tuturor ne- rescu Valeriu. Ion Iliescu.
voilol cotidiene ale populaliei Rou:Aniei. In acest scop,
vom pune capiL exportului de produse agroalimentarc, -;a

vom reduce exportul de ploduse petroliere, acold.ind


priolitatc salisfacerii nevoilor de cirlcluld gi lumind ale Dind citire I.r postuLjlc de lrdi.r si 1' l.v;ziun' rcc"-
oamcnilol. 1ui colnunicat. lon Jliescu a pi, t izaL : D, ocrlndirli. cil"
si serveascd pro-
9. Intreaga politicA cxterna a fdrii o structure provizorle, gindiid intr-un mod {olrte op:-
movilii bunei vecinitdti, prieteniei $i p6cii in lume, rativ. Lista rilTrine deschis5. Nu aceasta va fi conrpo-
integ::indu-se in procesul de construire a unei Europe nen{a completi. a consiliului. Am menlionat doar citeva-
unite, casi comuni a tuturor popoarelor continentu- nume de oameni care sint legate de |I'ansfornirile pe
iui. Vom respecta angajamentele internationale ale care le cunoa$te tara, oameni care au demonstlat spil'.t
RomAniei gi, in primul rind, cele privitoare la Tratatul de sacrlliciu in anii tiraniei, tineri care in aceste zilc
de la VarEovia. au fost pe baricade. care $i-au pus viata in pclicol,
10. Promovarea unei politici interne gi externe sub- reprezentanti ri mllncitofilor, ai studenlilor, ai intelec-
ordonate nevoilor si inte[eselor dezvoltirii fiintei tualiti!ii, ai a matei, accle forle carc au losl ac'iYc,
umane, respectului deplin al drepturilor Si libertdli]or prezente in p: ccesul de instaurare a noului rcgim rl.
omului, inclusiv al dreptului de deplasare liberd. puterii. Lista ,'5mine deci deschisa. Pentru a putel
Consiituindu-ne in acest front, sintem ferm hotdriii completa cotrrl;onenla consiliului a9tept.lm propuneri
se facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura
din partea tut -rror categoriilor gi forleIor sociale care
au luptat gi au invins.
societatea civild in Romania, garantind triumful demo-
cratiei, libertdtii qi demnitd{ii tuturor locuitorilor lefii. Acest ccn'"r:: i"at cql. o pr'.imd formb de platfornri-
ln rnod provizoriu, in componenla consiliului intri n, rliri n.<'anicm n1 nrriorii rle slaii din
^
urmd.torii: Doina Cornca, Ana Blandiana, Mircea Romdnia. Am rrimit mandirtul de a vi-l prczcnta.

EDIIOR : CONSILIUL FBONTULUI SALVARII NIITION,A.LE


: combinatul pollcrafic Bucureqti - Biroui de pulrticitate si diiuznr:)
pentru Monitorrrl oliciat, Bucuresti, str, Blanduziei nr. l, Eectorul 2, telefon J1.??.01,
Tiparul : combinatul poligralic BucureEti - Aterierul ,,1uonitorul oficial4, Bucure$1i, Frelul 1,50 lei Iaoaro I

st!. triulul nr. 16r, telelon 68.5t.58.


Monitorul Oficial al Romaniei ar. vlgEg contiue 2 paginl.

S-ar putea să vă placă și